Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1413 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-08
Data wydania:2011-10-10
Data wejscia w życie:2011-11-23
Data obowiązywania:2011-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1413 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 237                — 13777 —                Poz. 1413


1413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i  granicznych lekarzy weterynarii (Dz.  U. Nr  200, poz. 2057, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

1) w ust. 7 pkt 27 otrzymuje brzmienie: „27) Powiatowy Lekarz Weterynarii z  siedzibą w  Orońsku właściwy dla powiatu szydłowieckiego;”;

2) w ust. 14 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) Powiatowy Lekarz Weterynarii z  siedzibą w  Nowym Mieście Lubawskim właściwy dla powiatu nowomiejskiego;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2005  r. Nr  230, poz.  1957, z  2007  r. Nr  123, poz.  855, z  2008  r. Nr  96, poz.  613 oraz z  2009  r. Nr  147, poz. 1194.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. A. Butra

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1413 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1420 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1419 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1418 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1417 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1416 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1415 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1414 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1412 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1411 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1410 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1409 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1408 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1407 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1406 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-18 poz. 560

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-18 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-11 poz. 1194

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-06 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.