Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 265, poz. 1575 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-08
Data wydania:2011-11-25
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 265, poz. 1575 z 2011


Strona 1 z 40

Dziennik Ustaw Nr 265                — 15544 —                Poz. 1575


1575

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Na podstawie art. 28a ustawy z  dnia 15  lutego 1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Określa się wzór:


1) deklaracji o  wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) deklaracji o  wysokości przychodu za wywóz ładunków i  pasażerów przyjętych do przewozu w  porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) deklaracji o  wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z), stanowiący załącznik nr  4 do rozporządzenia;

5) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z  dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową — podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A), stanowiący załącznik nr  7 do rozporządzenia;

1)

8) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową — podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B), stanowiący załącznik nr  8 do rozporządzenia;

9) oświadczenia podatnika o  przeznaczeniu dochodów z  dywidend lub innych przychodów z  tytułu udziału w  zyskach osób prawnych (CIT-5), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o  dochodach wolnych i  zwolnionych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o  otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D), stanowiący załącznik nr  11 do rozporządzenia;

12) informacji o  wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia. §  2. 

1. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i  rozpoczął się przed dniem 1  stycznia 2011  r., a  zakończy się po tym dniu, do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy w  brzmieniu określonym rozporządzeniem.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do deklaracji, zeznań, oświadczeń i informacji podatkowych złożonych przed dniem wejścia w  życie rozporządzenia na formularzach dotychczasowych. § 

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 18 grudnia 2006  r. w  sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.  U. Nr  243, poz. 1761 oraz z 2009 r. Nr 224, poz. 1798). § 

4. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2011 r. Nr  102, poz.  585, Nr  106, poz.  622, Nr  134, poz.  781, Nr  178, poz.  1059, Nr  205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 265, poz. 1575 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 265, poz. 1576 z 20112011-12-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 265, poz. 1574 z 20112011-12-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

zamów dokument

Porady prawne

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

 • Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

  Rok podatkowy spółki z o.o. trwa od 1 lipca 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. Czy spółka jest zobowiązana składać co miesiąc deklaracje PIT-4 (czyli stosować stare zasady)?

 • Zakup udziałów w Spółce z o.o.

  Jakie konsekwencje w podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT ma zakup udziałów przez jedną sp. z o.o. w drugiej spółce z o.o.?

 • Zwłoka w złożeniu zeznania

  W jakiej wysokości jest kara za zwłokę w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych? Jaka kwota jest wolna od podatku?

 • Brak obowiązku składania deklaracji PIT i CIT

  W Urzędzie Skarbowym dowiedziałem się, iż nie ma potrzeby składania deklaracji CIT-2, PIT-5, PIT-4. Czy istnieje obowiązek składania deklaracji CIT-2, PIT-5, PIT-4 (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1324

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2761

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-27 poz. 1761

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1326

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.