Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 267, poz. 1582 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-12
Data wydania:2011-11-16
Data wejscia w życie:2011-12-27
Data obowiązywania:2011-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 267, poz. 1582 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 267                — 15633 —                Poz. 1582


1582

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  r. o  odpadach (Dz.  U. z  2010  r. Nr  185, poz. 1243, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §  1. 


1. Marszałek województwa zapewnia dostęp do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, zwanej dalej „wojewódzką bazą danych”, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w  zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami organom, o których mowa w art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Dostęp do informacji następuje z  wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych w  sposób zautomatyzowany przez powszechnie dostępne sieci teleinformatyczne.

3. Warunkiem dostępu do wojewódzkiej bazy danych jest zapewnienie ochrony danych w niej zawartych oraz uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom nieupoważnionym. § 2. Zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dla:

1) ministra właściwego do spraw środowiska obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i  gospodarowania odpadami wraz z  danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i  gospodarowania odpadami;

3) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska obejmuje informacje dotyczące: a) posiadaczy odpadów i transportujących odpady, b) wytwarzania i  gospodarowania odpadami, zawarte w wojewódzkiej bazie danych, c) wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

1)

d) posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, e) gospodarowania pojazdami wycofanymi z  eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu i o frakcjach materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;

4) Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej i  zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami;

5) starosty obejmuje informacje dotyczące: a) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i  urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, b) sposobów gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danego powiatu, z  podziałem na gminy, zgodnie z  załącznikami nr  5 i  6 do ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001  r. o odpadach, c) gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danego powiatu, z  podziałem na gminy, d) posiadaczy odpadów i transportujących odpady działających na terenie danego powiatu, z  podziałem na gminy, e) instalacji i  urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa, z  wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów, f) decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu danego województwa;

6) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obejmuje informacje dotyczące: a) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danej gminy, składających zbiorcze zestawienia danych o  rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o  instalacjach i  urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 267, poz. 1582 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 267, poz. 1581 z 20112011-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

 • Dziennik Ustaw Nr 267, poz. 1580 z 20112011-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 267, poz. 1579 z 20112011-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

zamów dokument

Porady prawne

 • Komercyjna baza danych klientów

  Czy pracując w firmie handlowej, zbierając informację o rynku i klientach (nie tylko tej firmy, ale całej branży), mogę sporządzić komercyjną bazę klientów i swobodnie (...)

 • Sprawdzenie pochodzenie pojazdu

  Które przepisy pozwalają nabywcy na wgląd w CEPiK lub policyjną bazę danych?

 • Umowa o korzystanie z bazy danych

  Jakiego rodzaju umowę powinny zawrzeć strony, jeśli jedna ze stron udostępnia bazę danych z możliwością wprowadzenia tam danych, a druga strona chce przekazywać dane (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

 • Licencja niewyłączna na korzystanie

  Czy możliwe jest przygotowanie umowy: przekazania praw autorskich i użyczenia ich. Ktoś przekazuje mi swoją bazę danych zezwalając na ich publikację, a ja z kolei użyczam (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1740

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 • Komunikat UE z 2009-04-04 nr 81 poz. 4

  Przyjęcie dokumentu referencyjnego do celów dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-29 poz. 1547

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1739

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.