Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 1638 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-27
Data wydania:2011-12-12
Data wejscia w życie:2012-01-11
Data obowiązywania:2012-01-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 1638 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 279                — 16082 —                Poz. 1638


1638

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009  r. o  grach hazardowych (Dz.  U. Nr  201, poz.  1540, z  2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779) zarządza się, co następuje: § 


1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego (Dz.  U. Nr  118, poz.  794) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) oryginał zaświadczenia o niekaralności kandydata lub jego kopię poświadczoną za zgodność z  oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.”;

1)

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje pisemnie podmiot, o  którym mowa w § 2 ust. 1, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, o dopuszczeniu kandydatów do egzaminu zawodowego oraz o  wyznaczonym terminie i  miejscu przeprowadzenia egzaminu zawodowego.”;

3) uchyla się § 5. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 1638 z 2011 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Przygotowanie zawodowe młodocianych

  Zgodnie z art.70b ust. 7 pkt 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych przyznawane jest na (...)

 • Uzupełnienie świadectwa pracy

  Pracownik nie pracuje u mnie od czerwca 2003 roku. Pracował do 30.06.2003 r. Dzisiaj przesłał pismo do zakładu z prośbą o uzupełnienie świadectwa pracy, które nie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Wyjaśnienie nieścisłości w świadectwie pracy

  Przeglądając dokumenty z firmy, w której pracowałam parę lat temu odkryłam, że brakuje mi świadectwa pracy oraz, że z powodu zmian w firmie, w której pracowałam, (...)

 • Kopie świadectw w aktach byłego pracownika

  Czy pracodawca pozostawia w aktach osobowych pracownika, z którym została rozwiązana umowa o pracę, kopie jego świadectwa szkolnego oraz wcześniejszych świadectw pracy? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-14 poz. 167

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-02 poz. 794

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1584

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-06 poz. 175

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-11 poz. 47

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.