Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1671 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-27
Data wejscia w życie:2011-12-28
Data obowiązywania:2011-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1671 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 284                — 16453 —                Poz. 1671


1671

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska Na podstawie art.  33 ust.  1 i  1a ustawy z  dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 


1. W  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493) wprowadza się następujące zmiany:

1)

1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w  załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z  2011  r. Nr  117, poz.  676, Nr  185, poz.  1092 i  Nr  232, poz. 1378.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (poz. 1671)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA

1) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

2) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

3) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

4) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;

5) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1671 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1674 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1673 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1672 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1670 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1669 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-31 poz. 480

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-27 poz. 606

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1396

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.