Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1683 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-16
Data wejscia w życie:2011-12-29
Data obowiązywania:2011-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1683 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 286                — 16684 —                Poz. 1683


1683

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. Nr  273, poz.  2711) w  § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) imię i  nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie nienadania numeru PESEL — serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, a  także miejsce zamieszkania osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy i  Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  40, poz.  224, Nr  134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1683 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1686 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1685 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1684 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1682 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1681 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1680 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1679 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1678 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1677 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1676 z 20112011-12-29

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2006-02-17 nr 40 poz. 1

  Oświadczenie Niderlandów zgodnie z art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-23 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

 • Komunikat UE z 2007-07-07 nr 155 poz. 43

  Sprawa F-97/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2007 r. — López Teruel przeciwko OHIM (Urzędnicy — Niezdolność (...)

 • Komunikat UE z 2007-07-07 nr 155 poz. 43

  Sprawa F-99/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2007 r. — López Teruel przeciwko OHIM (Urzędnicy — Nieobecność (...)

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 452

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.