Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1716 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-30
Data wydania:2011-12-19
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1716 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 292                — 17028 —                Poz. 1716


1716

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art.  86 ust. 21, art.  92 ust. 1 pkt 3, art.  106 ust. 12, art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i  usług (Dz. U. z  2011  r. Nr  177, poz. 1054) zarządza się, co następuje: §


1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 4 kwietnia 2011  r. w  sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o  podatku od towarów i  usług (Dz. U. Nr  73, poz.  392, Nr  136, poz.  798 i  Nr  198, poz. 1174) w § 13:

1) w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) usługi zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w  rozumieniu przepisów o  organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Przez zarządzanie, o  którym mowa w  ust. 1 pkt 7a, rozumie się czynności, o których mowa w art. 43 ust. 8 pkt 1—4 ustawy.

1)

3b. Zwolnienie, o  którym mowa w  ust. 1 pkt 7a, nie ma zastosowania do czynności i  usług, o których mowa w art. 43 ust. 15 ustawy.”;

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Zwolnienia, o  których mowa w  ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i  26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z  ust. 1 pkt 19, 20, 24 i  25 oraz art.  43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w  stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1716 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1724 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1723 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1722 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1721 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1720 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1719 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1718 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1717 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1715 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

zamów dokument

Porady prawne

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

 • Stawka VAT dla usług cateringowych

  Firma świadczy usługi cateringowe, sklasyfikowane w grupie PKWiU 55.52.13. Catering dla ekipy filmowej składa się z posiłków, napojów gazowanych, niegazowanych, owoców, (...)

 • Wniesienie wkładu do spółki cywilnej

  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, chciałbym przekształcić ją w spółkę cywilną. Czy mogę przenieść wyposażenie i środki trwałe do spółki (...)

 • Definicja dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

  Jak należy definiować pojęcie dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług?

 • Amortyzacja środka trwałego a aport

  W grudniu 2006 do spółki z o.o. przekazałem w części zamortyzowany środek trwały. Czy kwotę niezamortyzowaną środka trwałego, przekazanego aportem, zalicza się (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.