Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1766 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-31
Data wydania:2011-12-28
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1766 z 2011


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 298                — 17376 —                Poz. 1766


1766

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i  sposoby sporządzania sprawozdań z  wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:

1) państwowych jednostek budżetowych;

2) państwowych funduszy celowych;

3) agencji wykonawczych;

4) instytucji gospodarki budżetowej;

5) państwowych osób prawnych, o  których mowa w  art.  9 pkt 14 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o  finansach publicznych — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) dysponentach środków budżetu państwa — rozumie się przez to dysponentów, o  których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art.  198 ustawy o  finansach publicznych;

3) kierownikach jednostek — rozumie się przez to kierowników jednostek sektora finansów publicznych w  rozumieniu art.  53 ust. 1 ustawy o  finansach publicznych;

4) państwowych osobach prawnych — rozumie się przez to państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;

5) placówce zagranicznej — rozumie się przez to jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. § 3.

1. Określa się następujące rodzaje sprawozdań:

1) Rb-BZ1 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w  układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

1)

2) Rb-BZ2 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają:

1) w  zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich — dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni;

2) w  zakresie planów finansowych w  układzie zadaniowym: a) dysponenci państwowych funduszy celowych, b) kierownicy agencji wykonawczych, c) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej, d) właściwe organy państwowych osób prawnych. §

4. Dane w  sprawozdaniach, o  których mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:

1) w  zakresie planu według ustawy budżetowej — w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/ kosztów ujętych w ustawie budżetowej;

2) w  zakresie planu po zmianach — w  kwotach wydatków/kosztów i wartościach mierników wynikających z  układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w  trakcie roku budżetowego w  planie finansowym jednostki w  trybie określonym w ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;

3) w  zakresie wykonania — w  kwotach wydatków/ kosztów narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników. § 5.

1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako sprawozdania:

1) jednostkowe — przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w  odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;

2) łączne, w  szczegółowości sprawozdań jednostkowych — przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i  własnego sprawozdania jednostkowego.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr  152, poz.  1020, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1766 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1771 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1770 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1769 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1768 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1767 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1765 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1764 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR

zamów dokument

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Dodatek stażowy

  Zauważyłem, że mój były pracodawca, gdzie byłem zatrudniony na umowę o pracę , nie wypłacał mi przez kilka lat wysługi lat. Zakład pracy został zlikwidowany a (...)

 • Zadaniowy czas pracy - miejsce wykonywania pracy

  Czy pracodawca może nakazać pracownikowi, zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy, przebywać w siedzibie firmy w określonych godzinach?

 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia

  Pielęgniarka zatrudniona jest w publicznym ZOZ. Ma również udokumentowany okres pracy w rolnictwie od 16 roku życia. Pracodawca odmawia jednak zaliczenia jej tego okresu (...)

 • Wysokość diet za podróże służbowe

  Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.