Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 299, poz. 1775 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-31
Data wydania:2011-12-22
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 299, poz. 1775 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 299                — 17469 —                Poz. 1775


1775

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Na podstawie art.  9 pkt 1 ustawy z  dnia 28 lipca 2005  r. o  kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §  1.  W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w  sprawach cywilnych (Dz.  U. Nr 27, poz. 199, z 2008 r. Nr 84, poz. 517 oraz z 2009 r. Nr  221, poz.  1747) wprowadza się następujące zmiany:


1) § 2a otrzymuje brzmienie: „§ 2a. 1. W  elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w  postępowaniu rejestrowym dotyczącym wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, opłaty sądowe uiszcza się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i  identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący właściwe postępowanie.

2. Jeżeli w  elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w  postępowaniu rejestrowym dotyczącym wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umo1)

wy spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w  systemie teleinformatycznym, osoba składająca pozew lub wniosek równocześnie składa więcej niż jedno pismo podlegające opłacie, jest dopuszczalne jednoczesne uiszczanie sumy opłat od poszczególnych pism podlegających opłacie.

3. System teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze oraz postępowanie rejestrowe dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, umożliwia wniesienie pisma podlegającego opłacie tylko po stwierdzeniu, że nastąpiło nieodwołalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma.”;

2) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W  elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w  przypadku złożenia sądowi rejestrowemu wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w  systemie teleinformatycznym, nie stosuje się ust. 1—5.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  152, poz.  1016 i  Nr  197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163, poz. 981 i Nr 240, poz. 1431.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 299, poz. 1775 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 299, poz. 1778 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 • Dziennik Ustaw Nr 299, poz. 1777 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób

 • Dziennik Ustaw Nr 299, poz. 1776 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 299, poz. 1774 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 299, poz. 1773 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 299, poz. 1772 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłata sądowa od zawezwania do próby ugodowej

  Przygotowuję wniosek do próby ugodowej w sprawie zapłaty kwoty około 100.000 zł. Jaka jest wartość wpisu w takiej sprawie i jaka jest forma jego uiszczenia? Czy powinnam (...)

 • Opłata sądowa od powództwa odszkodowawczego

  Jak powinienem zakwalifikować pozew o odszkodowanie za utracone korzyści w kwestii opłat sądowych? Ile w tym świetle będzie wynosiła opłata przy wnoszeniu pozwu, jeżeli (...)

 • Pracownik, pracodawca a koszty procesu

  Kogo Sąd Pracy obciąża kosztami procesu w sprawach pracy w przypadku, gdy pozew złożył pracownik i wygrał częściowo, a kogo gdy przegrał, kogo, gdy pozew złożył (...)

 • Dowody opłat sądowych

  Dokonuję opłaty sądowej przelewem bankowym (lub na poczcie) na rachunek sądu. Jaki dowód wpłaty powinien zostać w aktach sprawy, oryginał czy kopia?

 • Komornik - status

  Jaki status ma komornik?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.