Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 238 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-03
Data wydania:2011-01-28
Data wejscia w życie:2011-03-18
Data obowiązywania:2011-03-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 238 z 2011


Strona 1 z 19

Dziennik Ustaw Nr 46                — 2989 —                Poz. 238


238

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaj infrastruktury podlegającej inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji;

2) elektroniczny format przekazywania danych;

3) szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji;

4) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych i budynkach umożliwiających kolokację, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) punkcie styku sieci — rozumie się przez to punkt styku sieci w rozumieniu § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego (Dz. U. Nr 145, poz. 919);

2) szkieletowej sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to najwyższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, agregującą ruch sieciowy z niższych warstw sieci;

3) dystrybucyjnej sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą węzły szkieletowej sieci telekomunikacyjnej z agregującymi ruch od użytkowników końcowych węzłami dostępowej sieci telekomunikacyjnej;

4) dostępowej sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to najniższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą punkty agregacji ruchu telekomunikacyjnego z telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi;

5) Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej — rozumie się przez to system telein1)

formatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.2)), służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację, wykorzystujący w zakresie lokalizacji przestrzennej obiektów dane z referencyjnych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), za pośrednictwem usług dostępnych w geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489);

6) węźle sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie użytkowników końcowych. §

3. Inwentaryzacji podlegają:

1) infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca lub umożliwiająca zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

2) publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające lub umożliwiające zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym: a) węzły publicznej sieci telekomunikacyjnej, b) systemy transmisyjne publicznej sieci telekomunikacyjnej, c) punkty styku publicznych sieci telekomunikacyjnych;

3) budynki umożliwiające kolokację. §

4. Inwentaryzacja zawiera informacje dotyczące:

1) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu — wskazanie technologii i parametrów tej infrastruktury oraz jej lokalizację;

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 238 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 239 z 20112011-03-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 237 z 20112011-03-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

zamów dokument

Porady prawne

 • Wstrzymanie prac budowlanych

  Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie (...)

 • Spis z natury w księgach

  Czy w rachunku zysków i strat ustalających wynik finansowy za dany rok podatkowy (podatki osoba fizyczna, księgi rachunkowe) bierze się również pod uwagę różnicę (...)

 • Zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi

  Jakie zasady rządzą obrotem nieruchomościami publicznymi?

 • Telepraca - Internet pracownika

  Prowadzę serwis internetowy. Będzie obsługiwany przez pracownika niepełnosprawnego pracującego w domu. Czy mogę korzystać z domowej sieci internetowej pracownika? Czy (...)

 • Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż dostępu do Internetu. Chcę sprzedać "dostęp do rynku", tzn. przekazać (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-05-12 nr 108 poz. 1

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania projektów w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu oraz oceny (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-21 poz. 410

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych

 • Komunikat UE z 2010-07-03 nr 179 poz. 8

  Sprawa C-545/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-15 poz. 1256

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

 • Komunikat UE z 2009-06-11 nr 132 poz. 22

  Sprostowanie do oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania projektów w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.