Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 239 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-03
Data wydania:2011-02-18
Data wejscia w życie:2011-03-03
Data obowiązywania:2011-03-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 239 z 2011


Strona 1 z 61

Dziennik Ustaw Nr 46                — 3008 —                Poz. 239


239

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwanego dalej „ksrg”, w szczególności w zakresie:

1) organizacji na obszarze powiatu, województwa i kraju;

2) walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi;

3) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego;

4) dysponowania do działań ratowniczych;

5) kierowania działaniem ratowniczym;

6) prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych oraz dokumentacji funkcjonowania ksrg;

7) organizacji odwodów operacyjnych;

8) organizacji stanowisk kierowania. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) czasie interwencji — należy przez to rozumieć łączny czas trwania działań, liczony od chwili przyjęcia informacji o zdarzeniu przez stanowisko kierowania, centrum powiadamiania ratunkowego albo wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego do czasu powrotu ostatnich sił i środków podmiotów ratowniczych do miejsca stacjonowania;

2) czynnościach ratowniczych: a) podstawowych — należy przez to rozumieć czynności wykonywane w poszczególnych dziedzinach ratownictwa przez wszystkich ratowników podmiotów ksrg, b) specjalistycznych — należy przez to rozumieć czynności wykonywane z użyciem sprzętu specjalistycznego przez odpowiednio przeszkolonych ratowników podmiotów ksrg;

1)

3) dekontaminacji wstępnej — należy przez to rozumieć działania wobec osoby eksponowanej na skażenie polegające na: zmyciu skóry odsłoniętych części ciała oraz skóry skażonej za pomocą substancji myjących, substancji dezaktywujących lub wody, usunięciu odzieży skażonej lub mogącej ulec skażeniu oraz zastosowaniu ubioru zastępczego;

4) dziedzinach ratownictwa — należy przez to rozumieć walkę z pożarami, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne;

5) gotowości operacyjnej — należy przez to rozumieć zdolność do realizowania czynności ratowniczych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa;

6) kierowaniu działaniem ratowniczym — należy przez to rozumieć planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych;

7) medycznych działaniach ratowniczych — należy przez to rozumieć działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2));

8) podmiotach ksrg — należy przez to rozumieć jednostki Państwowej Straży Pożarnej, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, włączone do ksrg, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych;

9) podwyższonej gotowości operacyjnej — należy przez to rozumieć czasowe zwiększenie gotowości operacyjnej w sytuacji wystąpienia lub zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach lub środowisku na znacznych obszarach, lub w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;

10) przejęciu kierowania działaniem ratowniczym — należy przez to rozumieć wstąpienie w prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym;

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 239 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 238 z 20112011-03-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 237 z 20112011-03-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

zamów dokument

Porady prawne

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

 • Dofinansowanie wypoczynku

  Interesuje mnie wzór wniosku o dofinansowanie krajowego wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie (wczasy "pod gruszą"). Posiadam wzór druku dla dzieci (...)

 • Spółka z o.o. w organizacji

  Jakie warunki trzeba spełnić, aby po zawarciu umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, a przed otrzymaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, spółka mogła (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-13 poz. 922

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 729

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-12 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2013 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-29 poz. 878

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2003 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.