Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 251 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-07
Data wydania:2011-03-02
Data wejscia w życie:2011-03-15
Data obowiązywania:2011-03-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 251 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 48                — 3134 —                Poz. 251


251

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, w tym szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi rolnika, następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu gospodarstwo.”;

2) w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

3) uchyla się § 3;

4) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: „§ 10a.

1. Jeżeli w wyniku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego, z wyłączeniem śmierci, zdarzenia zaistniało następstwo prawne, a następca prawny, który nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej, objął w posiadanie wszystkie grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r., to płatność zwierzęca przysługuje takiemu następcy prawnemu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie

1)

jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna będąca powierzchnią maksymalną ustaloną na podstawie rozporządzenia dla rolnika, po którym zaistniało następstwo prawne określone w ust. 1, według stanu faktycznego ustalonego na podstawie ostatniego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego przez tego rolnika.

3. Jeżeli w wyniku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego, z wyłączeniem śmierci, zdarzenia zaistniało następstwo prawne, a następca prawny, który w danym roku spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej, objął w posiadanie wszystkie grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r., to płatność zwierzęca przysługuje takiemu następcy prawnemu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna będąca sumą:

1) maksymalnej powierzchni ustalonej na podstawie rozporządzenia dla rolnika, po którym zaistniało następstwo prawne określone w ust. 3, według stanu faktycznego ustalonego na podstawie ostatniego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego przez tego rolnika oraz

2) maksymalnej powierzchni ustalonej dla następcy prawnego na podstawie rozporządzenia.

5. Następcy prawnemu, o którym mowa w ust. 1 i 3, który złoży kolejny wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, płatność ta przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna będąca powierzchnią, do której następcy prawnemu została przyznana płatność zwierzęca na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 albo 4.”;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 251 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 253 z 20112011-03-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 252 z 20112011-03-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 250 z 20112011-03-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013"

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 249 z 20112011-03-07

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 248 z 20112011-03-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 247 z 20112011-03-07

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 246 z 20112011-03-07

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 245 z 20112011-03-07

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 244 z 20112011-03-07

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejska Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dopłaty uzupełniające dla rolników

  Posiadam 30 ha gospodarstwo rolne i od chwili wstąpienia Polski do UE otrzymuję dopłaty bezpośrednie, uzupełniające oraz rolnośrodowiskowe. W tym roku odnośnie dopłat (...)

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Niedotrzymanie warunków ugody pozasądowej

  Firma A sprzedała firmie B towar. Termin płatności już upłynął. Firma A dała namówić się firmie B na ugodę stanowiącą, że za 60% towaru firma B zapłaci w terminie (...)

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-22 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.