Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 293 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-15
Data wydania:2011-03-14
Data wejscia w życie:2011-03-15
Data obowiązywania:2011-03-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 293 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 57                — 3770 —                Poz. 293


293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 39, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w pkt 1 dodaje się lit. h w brzmieniu: „h) płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej i wsparcia specjalnego w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania;”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wypłatę płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy;”, c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) wypłatę płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 4b ustawy;”, d) uchyla się pkt 3;

2) w § 2: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) rolnika — w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—e i pkt 4;”,

1)

— dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) rolnika i następcy prawnego — w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. h i pkt 2a.”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wnioskodawca podaje informację o załącznikach dołączanych do wniosków.

3. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—e i pkt 4, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.3)), zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. h oraz pkt 2a, następca prawny podaje numer identyfikacyjny rolnika, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 2a, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny, jeżeli został mu on nadany.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—e, g i h, oprócz danych i informacji, o których mowa w § 2 ust. 1—4a, zawierają oświadczenia i zobowiązania związane z płatnością, której dotyczą.”;

4) w § 4: a) w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.”, b) w ust. 2 w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.”;

5) w § 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, zwa3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz.197.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 293 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 297 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacj gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 296 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 295 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 294 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 292 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 291 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-15 poz. 275

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-13 poz. 1243

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.