Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 297 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacj gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-15
Data wydania:2011-03-10
Data wejscia w życie:2011-03-16
Data obowiązywania:2011-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 297 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 57                — 3779 —                Poz. 297


297

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania 6 mz:lek-ean katalog kod ilość świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 213, poz. 2167, z 2007 r. Nr 97, poz. 647 oraz z 2008 r. Nr 160, poz. 996) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN), jeżeli został nadany;”;

2) w załączniku do rozporządzenia poziom 6 otrzymuje brzmienie:

1-n Zestaw danych opisujących wydane opakowania leku 1 0-1 1 Typ kodu leku (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia) Kod leku — EAN13 lub EAN14 (§ 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia) Liczba wydanych opakowań leku o określonym kodzie EAN13 lub EAN14 (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia) Wartość wydanych opakowań leku o tym kodzie EAN13 lub EAN14 (§ 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia)

wartość 1

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2011 r. Minister Zdrowia: wz. J. Szulc

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

— 3780 —

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 825/W/C/2011

ISSN 0867-3411

Cena 1,90 zł (w tym VAT)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 297 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 296 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 295 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 294 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 293 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 292 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 291 z 20112011-03-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

zamów dokument

Porady prawne

 • Zamówienia publiczne a bony dla pracowników

  Firma jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy w przypadku zakupu bonów na zakupy świąteczne dla pracowników ze środków Funduszu (...)

 • Koszty utrzymania ZFŚS

  Czy koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Socjalnego zmniejszają ten Fundusz, czy też obciążają koszty bieżącej działalności firmy?

 • Finansowanie podatku z ZFŚS

  Jaka jest podstawa zakazująca finansowanie podatku dochodowego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Kto to sprawdza, PIP? Jakie mogą być konsekwencje (...)

 • Opodatkowanie bonów towarowych z ZFŚS

  Czy możemy naszym pracownikom zakupić z ZFŚS bony towarowe? Jeżeli tak, to jaka kwota będzie zwolniona z pdof oraz oskładkowania ZUS?

 • Dochodzenie alimentów od bezrobotnego ojca dziecka

  Jestem w trakcie dochodzenia alimentów od ojca mojego dziecka. Miesiąc temu zrezygnował on z pracy, prawdopodobnie by wykazać brak dochodów i uchylić się od płacenia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-03 poz. 996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 104

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanymi przez apteki.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1028

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2723

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.