Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 378 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-04
Data wydania:2011-03-17
Data wejscia w życie:2011-04-04
Data obowiązywania:2011-04-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 378 z 2011


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 71                — 4496 —                Poz. 378


378

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 48f ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin, uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) oznaczenie wiz wydawanych osobom, o których mowa w pkt

1. § 2.

1. Dokumentami, o których mowa w § 1 pkt 1, są:

1) legitymacja dyplomatyczna, wydawana szefom i członkom personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) legitymacja służbowa, wydawana członkom personelu administracyjnego i technicznego oraz członkom personelu służby misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) legitymacja konsularna, wydawana kierownikom urzędów konsularnych oraz członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

1)

4) legitymacja konsula honorowego, wydawana konsulom honorowym w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) legitymacja specjalna, wydawana osobom innym niż wymienione w pkt 1—4, a także członkom ich rodzin, jeżeli wydanie takiej legitymacji jest uzasadnione na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; wzór legitymacji specjalnej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, są także wydawane członkom rodzin osób wymienionych w tych przepisach oraz mogą być wydawane innym osobom zrównanym z szefami i członkami personelu misji dyplomatycznych, kierownikami urzędów konsularnych lub z członkami personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin. § 3.

1. Wizy wydawane szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin oznacza się symbolem „C” lub „D” w zależności od okresu pobytu.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” i następujące oznaczenia:

1) „DYPLOMATYCZNA” — w przypadku wjazdu i pobytu szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin;

2) „SŁUŻBOWA” — w przypadku wjazdu i pobytu członków personelu administracyjnego i technicznego, członków personelu służby misji dyplomatycznych, pracowników konsularnych, członków personelu służby urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób skierowanych do pracy

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 378 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 377 z 20112011-04-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 376 z 20112011-04-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-18 poz. 1490

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin

 • Monitor Polski 2013 poz. 998

  Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 76 poz. 677

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, zawartą w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.

 • Komunikat UE z 2009-10-06 nr 239 poz. 7

  Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw (...)

 • Komunikat UE z 2010-11-10 nr 304 poz. 6

  Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.