Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 405 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-08
Data wydania:2011-03-23
Data wejscia w życie:2011-05-09
Data obowiązywania:2011-05-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 405 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 75                — 4745 —                Poz. 405


2. Zwłoki lub szczątki mogą być przechowywane w kostnicy nie dłużej niż 24 godziny, a jeżeli temperatura, w której są przechowywane zwłoki lub szczątki, nie jest wyższa niż 10°C, nie dłużej niż 72 godziny.

3. Zwłoki lub szczątki, których stan wskazuje na to, że od chwili zgonu upłynęło więcej niż 72 godziny, należy umieścić bezpośrednio w chłodni lub urządzeniu chłodniczym. § 5.


1. Osoby przeprowadzające ekshumację powinny stosować środki ochrony osobistej, a osoby uczestniczące w ekshumacji stosować środki ostrożności określone przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

2. W trakcie ekshumacji ziemię wydobywaną z grobu należy umieścić na powierzchni zabezpieczonej nieprzepuszczalną, wytrzymałą matą.

3. Zwłoki lub szczątki ekshumowane przed upływem 20 lat od dnia pochowania wydobywane są wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w wyłącznie do tego przeznaczonej szczelnej skrzyni, wybitej blachą.

4. W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie 20 lat od dnia pochowania wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie.

5. W celu ponownego pochowania po zakończeniu ekshumacji, trumna powinna zostać niezwłocznie wydobyta ze skrzyni i umieszczona w grobie bez jej otwierania. Do zasypania grobu powinna być użyta ziemia wydobyta z grobu.

6. Skrzynia, w której znajdowała się trumna, oraz mata, na której była składowana ziemia wydobyta z grobu, powinny zostać umyte oraz zdezynfekowane. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 3, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: E. Kopacz

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 oraz z 2001 r. Nr 153, poz. 1783), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 405 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 406 z 20112011-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 404 z 20112011-04-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 403 z 20112011-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 402 z 20112011-04-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 401 z 20112011-04-08

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 400 z 20112011-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 399 z 20112011-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 398 z 20112011-04-08

  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.