Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 33 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-11
Data wydania:2010-12-23
Data wejscia w życie:2011-01-26
Data obowiązywania:2011-01-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 33 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 8                — 539 —                Poz. 33


33

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług2) Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług, w tym zadania właściwych organów wykonujących tę współpracę międzynarodową oraz system teleinformatyczny wykorzystywany do jej realizacji. § 2.

1. Współpraca międzynarodowa odbywa się z wykorzystaniem udostępnionego przez Komisję Europejską teleinformatycznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej „systemem IMI”, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przypadku braku dostępu do systemu IMI współpraca międzynarodowa odbywa się z wykorzystaniem innych środków komunikacji, w szczególności środków komunikacji elektronicznej. §

3. W ramach współpracy międzynarodowej w zakresie usług, zwanej dalej „współpracą międzynarodową”, właściwy organ wykonuje zadania:

1) instytucji właściwej lub

2) instytucji powiązanej, lub

3) koordynatora delegowanego, lub

4) koordynatora alertu. §

4. Pełniąc funkcję instytucji właściwej, właściwy organ wykonuje następujące zadania:

1) występuje z wnioskiem o udzielenie informacji lub przeprowadzenie kontroli usługodawcy do właściwego organu z innego państwa członkowskiego;

2) udziela właściwemu organowi z innego państwa członkowskiego informacji dotyczących usługodawcy i świadczonych przez niego usług oraz wyników kontroli przeprowadzonych na wniosek tego organu;

3) udziela właściwemu organowi z innego państwa członkowskiego informacji dotyczących postępowań określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie usługodawcę, którego informacje dotyczą;

1)

4) występuje z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu usunięcie zagrożenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, do właściwego organu z innego państwa członkowskiego;

5) podejmuje działania niezbędne do usunięcia zagrożenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w sposób określony w art. 15 ust. 3—5 oraz art. 16 ustawy;

6) przekazuje informacje określone w art. 17 ustawy;

7) informuje właściwy organ z innego państwa członkowskiego lub ministra właściwego do spraw gospodarki, lub Komisję Europejską, zgodnie z art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1, 2 i 5, art. 16 oraz art. 17 ustawy. §

5. Pełniąc funkcję instytucji powiązanej, właściwy organ ma prawo wglądu do informacji wymienianych w ramach współpracy międzynarodowej w systemie IMI przez inne organy, z którymi jest powiązany ze względu na swoją właściwość. Instytucja powiązania nie bierze udziału w wymianie informacji. § 6.

1. Funkcję koordynatora delegowanego pełni właściwy organ posiadający kompetencje o charakterze kontrolnym lub nadzorczym wobec instytucji właściwych, wynikające z przepisów odrębnych.

2. Pełniąc funkcję koordynatora delegowanego, właściwy organ wykonuje następujące zadania:

1) monitoruje i koordynuje realizację zadań instytucji właściwych, o których mowa w ust. 1;

2) zapewnia przeszkolenie instytucji właściwych, o których mowa w ust. 1, w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI. §

7. Pełniąc funkcję koordynatora alertu, właściwy organ wykonuje następujące zadania:

1) przekazuje informacje, o których mowa w art. 17 ustawy;

2) zapewnia przeszkolenie podległych mu instytucji właściwych w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI. §

8. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje i koordynuje współpracę międzynarodową, w tym w szczególności:

1) proponuje właściwy organ pełniący funkcję koordynatora delegowanego, uwzględniając kompetencje o charakterze kontrolnym lub nadzorczym tego organu wobec instytucji właściwych wynikające z przepisów odrębnych;

2) proponuje właściwy organ pełniący funkcję koordynatora alertu;

3) przekazuje informacje określone w art. 17 ustawy;

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 33 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 39 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 38 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 37 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 36 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 35 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 34 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 32 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 31 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 30 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-03-01 nr 47 poz. 8

  Zniesienie przez Francję zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie regularnych usług lotniczych między: Strasburgiem, (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-05 poz. 1283

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej

 • Komunikat UE z 2006-12-29 nr 321 poz. 36

  Zawiadomienie Komisji opublikowane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana w zakresie zobowiązań nałożonych (...)

 • Monitor Polski 2012 poz. 651

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

 • Komunikat UE z 2007-03-08 nr 53 poz. 3

  Zawiadomienie Komisji opublikowane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana w zakresie zobowiązań nałożonych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.