Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 437 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-15
Data wydania:2011-03-23
Data wejscia w życie:2011-04-30
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 437 z 2011


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 80                — 4944 —                Poz. 437


437

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii2) Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza powiadomienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”;

2) dane zawarte w rejestrze produktów objętych powiadomieniem umożliwiające ich identyfikację;

3) wzór rejestru, o którym mowa w pkt 2;

4) wykaz krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwanej dalej „opinią”;

5) metody obliczania kosztów ponoszonych przez krajową jednostkę naukową w związku z wydaniem opinii;

6) wysokość opłaty pobieranej przy wydawaniu opinii przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. § 2.

1. Wzór elektronicznego formularza powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego przez podmiot działający na rynku spożywczym o pierwszym wprowadzeniu lub o zamiarze wprowadzenia do obro1)

tu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu jako środka spożywczego, zwanego dalej „powiadomieniem”, został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Elektroniczny formularz powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Biuletynie Informacji Publicznej. § 3.

1. Rejestr produktów objętych powiadomieniem zawiera następujące dane:

1) nazwę produktu;

2) postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu;

3) kwalifikację lub rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku spożywczym;

4) skład jakościowy obejmujący dane dotyczące składników zawartych w produkcie, w tym substancji czynnych;

5) skład ilościowy składników;

6) imię i nazwisko albo nazwę, i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu oraz numer NIP, jeżeli taki numer podmiot powiadamiający posiada;

7) imię i nazwisko albo nazwę, i adres producenta;

8) wynik postępowania wyjaśniającego Głównego Inspektora Sanitarnego, jeżeli było prowadzone.

2. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 1, są publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. §

4. Wzór rejestru produktów, o którym mowa w § 3, został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

5. Wykaz krajowych jednostek naukowych właściwych do wydania opinii został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. §

6. Koszty ponoszone przez krajową jednostkę naukową wydającą opinię obejmują koszty osobowe i rzeczowe. §

7. Koszty osobowe obejmują koszty wynagrodzeń pracowników opracowujących opinie, w tym koszty ponoszone przez pracodawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń, podatki i inne opłaty stanowiące należności od tych wynagrodzeń.

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Rozporządzenie wdraża częściowo w zakresie swojej właściwości następujące dyrektywy:

1) dyrektywę Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 273);

2) dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz. Urz. WE L 183 z 12.07.2002, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 490);

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2009, str. 21);

4) dyrektywę Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającą dyrektywę 1999/21/WE (Dz. Urz. WE L 401 z 30.12.2006, str. 1).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 437 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 436 z 20112011-04-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 435 z 20112011-04-15

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 433 z 20112011-04-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 432 z 20112011-04-15

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 434 z 20112011-04-08

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

zamów dokument

Porady prawne

 • Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

  Czy do eksportu ze Wspólnoty Europejskiej (UE) towarów oznaczonych ważnym znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce (lub UE) przez producentów potrzebuję (...)

 • VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

  Moje pytanie dotyczy wysokości stawki podatku VAT na apteczki oraz gaśnice samochodowe. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy VAT stawki te uległy zmianie?

 • Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

  Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-01-16 nr 10 poz. 5

  Komunikat Komisji dotyczący daty obowiązkowego stosowania aktualizacji wykazu i powszechnego nazewnictwa składników stosowanych w produktach kosmetycznych (1)

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-04 poz. 237

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-29 poz. 1341

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-30 poz. 1268

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.