Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 485 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-26
Data wydania:2011-04-20
Data wejscia w życie:2011-05-01
Data obowiązywania:2011-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 485 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 87                — 5326 —                Poz. 485


485

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. Nr 249, poz. 1667) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) rachunki pomocnicze Ministra Finansów dla wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie i ich zwrotu oraz dla innych operacji finansowych związanych z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz zarządzaniem długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa;”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Obsługę rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, prowadzi Narodowy Bank Polski, chyba że Minister Finansów wskaże do obsługi tych rachunków Bank Gospodarstwa Krajowego, uwzględniając warunki określone w art. 196 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Obsługę rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, oraz rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5a, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.”;

2) w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w zakresie rachunków pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, prowadzonych w Narodowym Banku Polskim lub Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

1)

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: „§ 16a.

1. Na rachunki pomocnicze Ministra Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5a, przyjmowane są wpływy:

1) wolnych środków od jednostek sektora finansów publicznych przekazanych w depozyt lub zarządzanie;

2) środków na sfinansowanie zwrotu wolnych środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie;

3) ze zwrotu lokat dokonywanych z tych rachunków.

2. Z rachunków pomocniczych Ministra Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5a, dokonywane są:

1) przelewy z tytułu zwrotu wolnych środków przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie;

2) przelewy środków na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;

3) lokaty.

3. Na rachunkach pomocniczych Ministra Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5a, mogą być dokonywane inne operacje finansowe związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz zarządzaniem długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa.”;

4) w § 18 uchyla się ust. 8;

5) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu: „§ 18a.

1. W ramach obsługi bankowej Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza w formie elektronicznej lub papierowej:

1) codzienne informacje wykazujące zbiorcze salda rachunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;

2) aktualne salda i obroty na rachunkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 lit. c i d oraz pkt 5a;

3) aktualne salda i obroty na rachunkach, o których mowa w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 485 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 494 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 493 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 90/08

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 492 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 491 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 490 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 489 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 488 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 487 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 486 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 484 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 483 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 482 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 481 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1786

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1787

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-01 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2855

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-16 poz. 1605

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.