Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 488 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-26
Data wydania:2011-04-13
Data wejscia w życie:2011-05-11
Data obowiązywania:2011-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 488 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 87                — 5338 —                Poz. 488


488

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 247, poz. 1835) po § 16 dodaje się § 16a i 16b w brzmieniu: „§ 16a.

1. W przypadku gdy inspektor pracy stwierdzi, że:

1) rzeczoznawca wydał opinię naruszającą w sposób rażący przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub

2) w opinii wydanej przez rzeczoznawcę nie uwzględniono istotnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy — niezwłocznie powiadamia o tym okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na lokalizację projektowanego obiektu budowlanego.

2. W razie stwierdzenia, że powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest uzasadnione, okręgowy inspektor pracy właściwy ze względu na lokalizację projektowanego obiektu budowlanego:

1) kieruje wniosek do Głównego Inspektora Pracy o cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy;

2) przesyła kopię wniosku, o którym mowa w pkt 1, do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy.

1)

§ 16b.

1. Wniosek, o którym mowa w § 16a ust. 2 pkt 1, powinien zawierać szczegółowy opis dokumentacji projektowej, na podstawie której rzeczoznawca wydał opinię określoną w § 16a ust. 1, w tym w szczególności:

1) nazwę projektu;

2) nazwę, siedzibę i adres inwestora;

3) nazwę, siedzibę i adres jednostki projektowania, a także imię i nazwisko projektanta lub projektantów, którzy wykonali zakwestionowany projekt;

4) imię i nazwisko, numer uprawnień rzeczoznawcy wydającego opinię oraz numer opinii;

5) wyszczególnienie, na czym polegał błąd zawarty w projekcie, którego rzeczoznawca nie uwzględnił w opinii do projektu, i — w miarę możliwości — kopię zakwestionowanego projektu lub jego części;

6) uzasadnienie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy.

2. Główny Inspektor Pracy po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub wszczęciu postępowania z własnej inicjatywy:

1) powiadamia rzeczoznawcę o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia mu uprawnień w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;

2) wzywa rzeczoznawcę do: a) złożenia pisemnych wyjaśnień, b) przedłożenia do wglądu rejestru opiniowanych projektów, c) przedłożenia zaświadczenia z ostatniego okresowego szkolenia organizowanego dla rzeczoznawców, o którym mowa w § 18 pkt 1.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 20, poz. 106, z 2010 r. Nr 109, poz. 708, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 488 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 494 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 493 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 90/08

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 492 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 491 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 490 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 489 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 487 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 486 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 485 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 484 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 483 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 482 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 481 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-11-04 nr 330 poz. 2

  2004/708/WE:Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Higieny (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 593

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 23

  5. 9. Zmiana Regulaminu wświetle Statutu posłów (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 23

  5. 8. Skład Konferencji Przewodniczących (zmiana art.23 Regulaminu PE) (art.131 Regulaminu) (głosowanie)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.