Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 490 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-26
Data wydania:2011-04-12
Data wejscia w życie:2011-05-11
Data obowiązywania:2011-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 490 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 87                — 5340 —                Poz. 490


490

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych (Dz. U. Nr 164, poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8.

1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 2 sztuki łącznie — w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta);

2) 2 sztuki — w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);

3) 3 sztuki łącznie — w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza (Stizostedion lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);

4) 5 sztuk — w przypadku lina (Tinca tinca);

5) 5 sztuk — w przypadku belony (Belone belone);

1)

6) 7 sztuk — w przypadku dorsza (Gadus morhua);

7) 10 sztuk — w przypadku leszcza (Abramis brama);

8) 5 kg — w przypadku śledzia (Clupea harengus);

9) 5 kg łącznie — w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1—8, z wyłączeniem babki byczej (Neogobius melanostomus).

2. Przepisy ust. 1 pkt 1—4 i 6—9 nie dotyczą połowów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Sportowe zezwolenia połowowe dla:

1) osób fizycznych,

2) armatorów statków — wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 490 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 494 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 493 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 90/08

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 492 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 491 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 489 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 488 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 487 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 486 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 485 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 484 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 483 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 482 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 481 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 99

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-22 poz. 1725

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-06 poz. 675

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celu sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1282

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 964

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.