Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 492 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-26
Data wydania:2011-04-12
Data wejscia w życie:2011-04-26
Data obowiązywania:2011-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 492 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 87                — 5344 —                Poz. 492


492

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński — przewodniczący, Marek Kotlinowski, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Marek Zubik — sprawozdawca,


protokolant: Grażyna Szałygo,

or ze ka : Art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235), w brzmieniu wynikającym z ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, poz. 25) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638), a także ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104), je st zgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą poprawnej legislacji, a także z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz n i e je st nie zgodny z art. 33 i art. 48 Konstytucji. Ponadto posta na wia : na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Wojciech Hermeliński Marek Kotlinowski Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Piotr Tuleja Marek Zubik

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2011 r., połączonych skarg konstytucyjnych Marka Pawłowskiego o zbadanie zgodności:

1) art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w latach 1996—2001, w zakresie, w jakim prowadzi do nieuzasadnionego zróżnicowania opodatkowania poszczególnych kategorii podatników posiadających na utrzymaniu dzieci i rodziny oraz dyskryminacji niektórych z nich, z art. 2, art. 18, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji,

2) art. 6 ust. 4 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1, w brzmieniu obowiązującym w latach 1996—2001, w zakresie, w jakim prowadzą do nieuzasadnionego zróżnicowania opodatkowania poszczególnych kategorii podatników posiadających na utrzymaniu dzieci i rodziny oraz dyskryminacji niektórych z nich, z preambułą, art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 18, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32, art. 33, art. 48, art. 64 ust. 2, art. 71 ust. 1, art. 84 i art. 87 ust. 1 Konstytucji,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 492 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 494 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 493 z 20112011-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 90/08

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 491 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 490 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 489 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 488 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 487 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 486 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 485 z 20112011-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 484 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 483 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 482 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 481 z 20112011-04-26

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.