Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-12
Data wydania:2010-12-28
Data wejscia w życie:2011-01-27
Data obowiązywania:2011-01-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 9                — 613 —                Poz. 48


48

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 193, poz. 1425 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) zwolnienie przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w: a) sekcji I w rozdziale II w ust. 6, b) sekcji II w rozdziale II w ust. 6 w lit. b;”;

2) w § 5 uchyla się pkt 1;

3) uchyla się § 6;

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 3, 4, 9 i 10, § 2 pkt 1 i 4—7, § 3, § 5 pkt 3—5, a także § 7—10, wydaje się z urzędu.”;

5) w § 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 5—8 i 11—22, § 2 pkt 1a—3, § 4, § 4a oraz § 5 pkt 2 i 6, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa sektora spożywczego.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zawiera:

1)

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu lub — jeżeli przedsiębiorstwo sektora spożywczego nie posiada tego numeru — zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności zawierające numer identyfikacyjny albo jeden z dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1—3 i 5—7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 6, dołącza się kopię umowy zawartej między przedsiębiorstwem sektora spożywczego a podmiotem świadczącym usługi w zakresie czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju, która określa zakres i miejsce wykonywania tych czynności oraz z której wynika, że miejsca i urządzenia przeznaczone do czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju są przystosowane do wykonywania tego typu czynności.”. §

2. Do postępowań w sprawach zwolnienia przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 20112011-02-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 46 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 44 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 43 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 42 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 41 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 40 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-05 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-05 poz. 1286

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 605

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1089

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-29 poz. 618

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.