Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 517 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-29
Data wydania:2011-04-26
Data wejscia w życie:2011-05-01
Data obowiązywania:2011-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 517 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 90                — 5424 —                Poz. 517


517

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) zarządza się, co następuje: §


1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, powinny być zabezpieczone co najmniej w jeden z następujących sposobów:

1) ustanowienie zastawu rejestrowego lub hipoteki na nieruchomości, pod warunkiem że fundusz będzie miał pierwszeństwo zaspokajania swoich roszczeń z zastawu rejestrowego lub hipoteki przed innymi wierzycielami;

2) udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez bank krajowy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)), posiadający kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość 50 000 000 euro w walucie polskiej;

3) udzielenie gwarancji lub poręczenia przez Skarb Państwa;

4) udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez bank zagraniczny, instytucję kredytową lub międzynarodową instytucję finansową, mające siedzibę w państwach będących członkami OECD, posiadające kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość 50 000 000 euro;

5) udzielenie gwarancji lub poręczenia przez jednostki samorządu terytorialnego;

1)

6) udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez podmiot posiadający ocenę na poziomie inwestycyjnym, nadaną przez wyspecjalizowaną agencję ratingową, uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym;

7) posiadanie przez emisję oceny, o której mowa w pkt

6. § 2.

1. W przypadku lokat aktywów funduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 4—6 i 13c ustawy, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10% jednej emisji, a gdy udział papierów wartościowych spółki w aktywach funduszu nie przekracza 1%, lokaty funduszu mogą stanowić nie więcej niż 20% jednej emisji akcji spółki. Suma aktywów funduszu ulokowanych w emisjach akcji spółek, w których lokaty funduszu stanowią więcej niż 10% jednej emisji akcji, nie może stanowić więcej niż 5% wartości aktywów tego funduszu. W przypadku lokat aktywów funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 35% jednej emisji.

2. Jeżeli pomiędzy papierami wartościowymi różnych emisji, ale tego samego emitenta, nie występują żadne różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się łącznie do tych wszystkich emisji.

3. Łączna wartość lokat aktywów funduszu ulokowanych w listach zastawnych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów, będących podmiotami związanymi, nie może przekroczyć 10% wartości tych aktywów.

4. Koszty zakupu akcji nowej emisji, do których uprawniają prawa poboru, są uwzględniane przy stosowaniu ograniczeń lokat aktywów funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 4—6 ustawy. §

3. Lokaty aktywów funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 13c ustawy, mogą stanowić łącznie nie więcej niż 20% wartości aktywów tego funduszu. § 4.

1. Łączna wartość lokat aktywów funduszu ulokowanych w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte może stanowić łącznie nie więcej niż 5% wartości aktywów funduszu, przy czym nie więcej niż 1% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 517 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 522 z 20112011-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 521 z 20112011-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 520 z 20112011-04-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 519 z 20112011-04-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 518 z 20112011-04-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 516 z 20112011-04-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-22 poz. 682

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-01 poz. 155

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1814

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-01 poz. 276

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowania w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1583

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.