Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 528 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-06
Data wydania:2011-02-25
Data wejscia w życie:2011-06-06
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 528 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 92                — 5482 —                Poz. 528


528

USTA WA z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:


1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik

2) w brzmieniu: „2) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 27 stycznia 2006 r., pod numerem 2006/043/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).”;

2) w art. 2 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) wyrobów pozyskiwanych w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej wniosku składanego w tym zakresie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego albo zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wniosku składanego w tym zakresie przez zamawiającego”;

3) w art. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) — należy przez to rozumieć uznanie przez Ministra Obrony Narodowej kompetencji jednostki organizacyjnej do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej;”,

1)

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) dostawcy — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, realizującą dostawy wyrobów na rzecz komórek lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz organów, komórek lub jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, w tym producenta, dystrybutora lub importera;”, c) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) organie nadzorującym jednostki badawcze i jednostki certyfikujące — należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej albo wskazane przez niego organy sprawujące nadzór nad akredytowanymi jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi w zakresie prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;”, d) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „12a) pilnej potrzebie operacyjnej — należy przez to rozumieć potrzebę niezwłocznego pozyskania nowego wyrobu lub modernizacji wyrobu, wynikającą z konieczności użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, której przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć na etapie planowania ich użycia;”, e) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) specyfikacji technicznej — należy przez to rozumieć dokumenty określające cechy, jakie powinien posiadać wyrób w zakresie wymagań technicznych, jakości, bezpieczeństwa użytkowania, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania wyrobu;”;

4) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) czynności wykonywane przez dostawcę albo”;

5) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7.

1. W ramach czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, dostawca przeprowadza czynności potwierdzające zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.

2. Na podstawie przeprowadzonych czynności potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną dostawca wystawia deklarację zgodności OiB.”;

Ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 5 stycznia 2010 r., pod numerem 2010/3/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 528 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 538 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 537 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 536 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 535 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 534 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zembrzyce w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 533 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 532 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 531 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 530 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 529 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-28 poz. 1094

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1351

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-27 poz. 221

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Podgoricy dnia 10 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-19 poz. 228

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-06 poz. 1248

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.