Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 100 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-25
Data wydania:2012-01-25
Data wejscia w życie:2012-01-25
Data obowiązywania:2012-01-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 100 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012r. Pozycja 100

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 25 stycznia 2012 r. wsprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bakałarzewo wwojewództwie podlaskim Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy zdnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz. 113, Nr102, poz. 588, Nr147, poz. 881 iNr149, poz. 889) oraz art. 5 ust. 2 ustawy zdnia 20 czerwca 2002 r. obezpośrednim wyborze wójta, burmistrza iprezydenta miasta (Dz. U. z2010 r. Nr176, poz. 1191) wzwiązku zart.26 ust. 1 ustawy zdnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów isejmików województw (Dz.U.z2010 r. Nr176, poz. 1190 oraz z2011r. Nr34, poz.172) zarządza się, co następuje: §


1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Bakałarzewo wwojewództwie podlaskim. §

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 4 marca 2012 r. §

3. Dni, wktórych upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 100

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 25 stycznia 2012 r. (poz. 100)

KALENDARZ WYBORCZY Lp. 1  1 Termin wykonania czynności wyborczej 2 wdniu wejścia wżycie rozporządzenia Treść czynności wyborczej 3 – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia Wojewop dy, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wsprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bakałarzewo – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, informap cji osiedzibie gminnej komisji wyborczej, – awiadomienie Komisarza Wyborczego outworzeniu komitetów wyz borczych  3  4  5  6 do 7 lutego 2012r. do 8 lutego 2012r. do 15 lutego 2012r. (do godz.

2400) do 20 lutego 2012r. – głaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej z – owołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej p – głaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydaz tów na wójta – głaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, z p – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, informacji o: a) numerach igranicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – kładanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków s oprzydział nieodpłatnego czasu antenowego wprogramach telewizji publicznej ipublicznego radia, s – porządzenie spisu wyborców  7 do 21 lutego 2012r. – odanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obp wieszczenia gminnej komisji wyborczej ozarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, wkolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby worganach bezpieczeństwa państwa lub współpracy znimi, – owołanie obwodowych komisji wyborczych p  8  9 10 11 12 13 od 22 lutego 2012r. do 23 lutego 2012r. do 28 lutego 2012r. 2 marca 2012r. ogodz. 2400 3 marca 2012r. 4 marca 2012r. godz. 800–2200 – ieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach n telewizji publicznej ipublicznego radia – kładanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosos wania – kładanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych odopisanie s ich do spisu wwybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy – akończenie kampanii wyborczej z – rzekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spip sów wyborców – rzeprowadzenie głosowania p

 2

do 6 lutego 2012r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 100 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia (...)

 • Wójt - czynności z zakresu prawa pracy

  Kto może podpisywać delegacje dla wojta gminy?

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-09 poz. 264

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przytuły w województwie podlaskim

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-28 poz. 586

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiżajny w województwie podlaskim

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-22 poz. 1614

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bojadła w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-14 poz. 22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brudzew w województwie wielkopolskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.