Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 104 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-27
Data wydania:2012-01-16
Data wejscia w życie:2012-02-04
Data obowiązywania:2012-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 104 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012r. Pozycja 104

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 16 stycznia 2012r. wsprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych worganizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego dopowstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji Na podstawie art.173a §3 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr90, poz.557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania badań skazanych lub sprawców oddanych pod dozór lub zobowiązanych do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych w celu ustalenia obecności w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji. § 2. Badania, o których mowa w § 1, polegają odpowiednio na:


1) badaniu wydychanego powietrza;

2) badaniu śliny;

3) badaniu krwi. § 3. Przed przystąpieniem do badania sądowy kurator zawodowy poucza skazanego lub sprawcę o tym, że odmowa poddania się badaniu może być uznana za uchylanie się od dozoru lub wykonania nałożonego na niego obowiązku. § 4. 1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie skazanego lub sprawcy alkoholu przeprowadza sądowy kurator zawodowy w  sposób nieinwazyjny, za pomocą urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą: chemicznego utleniania alkoholu, zmiany przewodowości półprzewodnika, utleniania elektrochemicznego albo spektrometrii w  podczerwieni, albo inną metodą zgodną z  aktualną wiedzą naukową, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. Skazany lub sprawca może żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej, chyba że niezwłoczne zapewnienie obecności takiej osoby nie jest możliwe.

2. W  przypadku pozytywnego wyniku, potwierdzającego obecność alkoholu w  organizmie skazanego lub sprawcy, stwierdzonego w trakcie pierwszego badania należy, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, przeprowadzić drugie i ewentualnie kolejne badanie w oznaczonym czasie.

1)

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, Z poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 104

3. Z przebiegu badania, o którym mowa w ust. 1, sądowy kurator zawodowy niezwłocznie sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. W protokole w szczególności należy opisać objawy lub okoliczności związane z przeprowadzeniem badania, wynik przeprowadzonego badania, wskazać ewentualne osoby obecne przy badaniu. Protokół podpisują osoby obecne przy badaniu. § 5. 1. Badanie śliny przeprowadza sądowy kurator zawodowy. Badanie to polega na nieinwazyjnym pobraniu od skazanego lub sprawcy, bez dodawania jakichkolwiek substancji, próbek śliny i ich umieszczeniu w urządzeniu do oznaczania środków odurzających lub substancji psychotropowych, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. Skazany lub sprawca może żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej, chyba że niezwłoczne zapewnienie obecności takiej osoby nie jest możliwe. 2. Z przebiegu badania, o którym mowa w ust. 1, sądowy kurator zawodowy niezwłocznie sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. W protokole w szczególności należy opisać objawy lub okoliczności związane z przeprowadzeniem badania, wynik przeprowadzonego badania, wskazać ewentualne osoby obecne przy badaniu. Protokół podpisują osoby obecne przy badaniu.

3. Urządzenia i materiały używane do badania śliny powinny posiadać, obowiązujące w terminie przeprowadzania badania, świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie. § 6.

1. Skazany lub sprawca, u którego przeprowadzono badanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1, oraz sądowy kurator zawodowy może dodatkowo zażądać badania krwi, w celu weryfikacji jego wyników. Żądanie to należy odnotować w protokole badania.

2. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1, sądowy kurator zawodowy zobowiązuje skazanego lub sprawcę do niezwłocznego stawiennictwa we wskazanej placówce podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz określa datę i godzinę tego stawiennictwa. Polecenie to należy odnotować w protokole badania. § 7.

1. Badanie krwi polega na przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej krwi pobranej z żyły badanego metodą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią masową lub inną metodą instrumentalną, w tym: wysokosprawną chromatografią cieczową, wysokosprawną chromatografią cieczową połączoną ze spektrometrią masową lub metodą enzymatyczną albo mikrometodą Widmarka, albo inną metodą zgodną z aktualną wiedzą medyczną.


2. Krew do badania pobiera się od skazanego lub sprawcy w objętości około 5 cm3 z zachowaniem następujących warunków:

1) do pobrania krwi używa się sprawnego sprzętu jednorazowego użytku posiadającego odpowiedni atest;

2) do naczynia, do którego pobiera się krew, nie wolno dodawać jakichkolwiek substancji;

3) do dezynfekcji skóry należy używać środków odkażających niezawierających alkoholu. 3. Do pobrania krwi do badań obowiązany jest lekarz, pielęgniarka lub inna uprawniona osoba wykonująca zawód medyczny w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 4. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi spowoduje zagrożenie życia lub zdrowia skazanego lub sprawcy, decyzję o dokonaniu zabiegu podejmuje lekarz. 5. Z pobrania krwi bądź odstąpienia od pobrania sporządza się, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Czynność pobrania krwi wykonuje się w obecności sądowego kuratora zawodowego. § 8.

1. Naczynia zawierające krew do badania oznacza się w sposób zapewniający niewątpliwe potwierdzenie tożsamości skazanego lub sprawcy, od którego została pobrana krew, a także zabezpiecza w sposób uniemożliwiający zmianę ich zawartości w czasie przesyłki.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się w obecności badanego skazanego lub sprawcy. § 9. 1. Badanie krwi, o którym mowa w § 7 ust. 1, wykonują:

1) policyjne laboratoria kryminalistyczne;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 104

2) Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie;

3) akłady medycyny sądowej lub inne zakłady uniwersytetów medycznych lub akademii medycznych – na podstawie z umowy zawartej z organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. 2. Laboratoria wykonujące badania biorą udział w międzylaboratoryjnych systemach kontroli jakości badań.

3. Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 7 ust. 3, zapewnia dostarczenie krwi wraz z protokołem pobrania krwi do placówki wymienionej w ust. 1 – niezwłocznie po pobraniu.

4. Do czasu rozpoczęcia badania pobraną krew należy przechowywać w temperaturze od 0°C do 6°C.

5. Placówka wymieniona w ust. 1 przekazuje wypełniony protokół kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej właściwego sądu rejonowego, a w przypadku sprawowania dozoru przez wojskowego kuratora społecznego – do właściwego wojskowego sądu garnizonowego. § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Dziennik Ustaw –4– Poz. 104

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 16 stycznia 2012r. (poz.104)

WZÓR

Załącznik nr1

.........................., ....................

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ zprzebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu wwydychanym powietrzu

(imię i nazwisko zawodowego kuratora sądowego)

(miejsce na ewentualny wydruk)

................................................................................................................................................ działając na podstawie art.  173a §  1 ustawy z  dnia 6 czerwca 1997  r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), przeprowadziłem/przeprowadziłam*) badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu: skazanego/sprawcy*) ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia)

zam. ........................................................................................................................................ Badanie stanu trzeźwości przeprowadzono urządzeniem elektronicznym: ................................................................................................................................................

(typ i numer urządzenia)

zgodnie z instrukcją użytkowania tego urządzenia.

Tabela dokonanych pomiarów zawartości alkoholu wwydychanym powietrzu: Lp. 1 2 3 Pomiar I II III Czas pomiaru (godz. min.) Wynik pomiaru (o/oo lub mg/dm3)

Czynności wykonano w związku z: ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................


........................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

(opis ewentualnych objawów lub istotnych okoliczności związanych z przeprowadzeniem badania urządzeniem elektronicznym)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 104

..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Skazany/Sprawca*) oświadczył, że spożywał: ........................................................................................................................... w ilości ........................................................................................................................................................................................ dnia .........................................................................., godz. ............................... Badanie zostało przeprowadzone w obecności: ......................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwiska osób ewentualnie obecnych przy badaniu)

Uwagi ......................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Skazany/Sprawca*):

1) żąda/nie żąda*) pobrania krwi;

2) zgłasza/nie zgłasza*) uwag co do prawidłowości zabezpieczenia ustnika;

3) zobowiązany został do stawiennictwa w ................................................................................................................................

(podać nazwę i adres placówki)

w dniu ................................................. o godzinie ............................ w celu pobrania krwi do badań**);

4) oświadcza, że został pouczony o skutkach ewentualnej odmowy poddania się badaniu.

..................................................................

(podpis osoby badanej)

.......................................................................

(podpis przeprowadzającego badanie)

.......................................................................

(podpis osoby obecnej przy badaniu)

czynność zakończono ogodz. .........

*) Niepotrzebne skreślić. **) Wypełnić w przypadku zgłoszenia żądania przeprowadzenia badań krwi.

Dziennik Ustaw –6– WZÓR Poz. 104

Załącznik nr2

Miejscowość .........................., data .................................

Protokół badania śliny/krwi*)

A. W przypadku badania śliny wszystkie pola protokołu wypełnia osoba przeprowadzająca badanie B. W przypadku badań krwi osoba pobierająca krew wypełnia pkt: 1–7 i 12, osoba przeprowadzająca badanie próbek krwi wypełnia pkt 8–11

1. mię, nazwisko, imiona rodziców i data urodzenia skazanego/sprawcy*) I .................................................................................................................................................................................................

2. pis ewentualnych objawów lub istotnych okoliczności uzasadniających wykonanie badania O ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

3. kazany/Sprawca*) podaje, że przyjmował/nie przyjmował*) środki odurzające/substancje psychotropowe/alkohol*) S .................................................................................................................................................................................................

4. Badany podaje, że choruje na .................................................................................................................................................

5. Data i dokładna godzina stwierdzenia objawów lub okoliczności, o których mowa w pkt 2 ................................................ ................................................................................................................................................................................................. M

6. iejsce stwierdzenia objawów lub okoliczności, o których mowa w pkt 2 .......................................................................... .................................................................................................................................................................................................

7. ata i dokładna godzina pobrania próbek śliny/krwi*) oraz nr pojemnika z krwią D .................................................................................................................................................................................................

8. ata i dokładna godzina przeprowadzenia badania próbek oraz pełna nazwa testu/metody ................................................. D .................................................................................................................................................................................................

9. Miejsce przeprowadzenia badania próbek .................................................................................................................................................................................................

Dziennik Ustaw

10. Wyniki badania próbek ...............................................................................................................................................................................................

11. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badanie próbek ...............................................................................................................................................................................................

12.  przypadku odstąpienia od pobrania próbek śliny/krwi*) W – opis sytuacji ....................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

13. zy skazany/sprawca*) żąda badania krwi**) C ...............................................................................................................................................................................................

14. kazany/Sprawca*) zobowiązany został do stawiennictwa w .............................................................................................. S ...............................................................................................................................................................................................

(podać nazwę i adres placówki)

–7–

Poz. 104

w dniu ............................... o godzinie .....................w celu pobrania krwi do badań**). Uwagi ......................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Skazany/Sprawca*) oświadcza, że został pouczony o skutkach ewentualnej odmowy poddania się badaniu.

...............................................................

(podpis osoby badanej)

............................................................................................

A. (data i czytelny podpis osoby przeprowadzającej badanie)**)

...............................................................

(podpis osoby obecnej przy badaniu)

B. (data i czytelny podpis osoby pobierającej krew)

............................................................................................

C. (data i czytelny podpis osoby badającej krew)

............................................................................................

D. (data i czytelny podpis osoby badającej krew)

...........................................................................................

*) Niepotrzebne skreślić. **) Wypełniać tylko przy badaniu śliny.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 104 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-07-31 nr 255 poz. 40

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1818

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 646

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-07 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji

 • Legislacja UE z 2009-07-08 nr 177 poz. 7

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.