Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 106 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-27
Data wydania:2012-01-25
Data wejscia w życie:2012-01-27
Data obowiązywania:2012-01-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 106 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012r. Pozycja 106

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia25 stycznia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie liczby, wysokości oraz warunków itrybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne Na podstawie art.32 ust.2 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. Nr 196, poz. 1163) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Nagrody przyznaje się corocznie za:

1) yróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 tys. zł każda; w

2) ysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 – w wysokości w 50 tys. zł każda;

3) siągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 – w wysokoo ści 125 tys. zł każda;

4) siągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości: o a) nagroda pierwsza – 125 tys. zł, b) nagroda druga – 100 tys. zł, c) nagroda trzecia – 75 tys. zł.”;

3) w § 3: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Przewodniczący Zespołu może:

1) powoływać podzespoły problemowe;

1)

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz Z z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 106

2) lecać ekspertom właściwym ze względu na przedmiot sprawy, w tym ekspertom zagranicznym, przygotowanie z recenzji lub opinii na temat wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w  tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych, zgłoszonych do nagród.”, b) uchyla się ust. 7;

4) § 4 i 5 otrzymują brzmienie: „§ 4. Do zadań Zespołu należy:

1) piniowanie wniosków o przyznanie nagród, zwanych dalej „wnioskami”, pod względem formalnym; o

2) piniowanie pod względem merytorycznym wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć bęo dących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych, zgłoszonych do nagród;

3) cena wniosków; o

4) rzedstawianie Prezesowi Rady Ministrów propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem. p § 5.

1. Za udział w posiedzeniu Zespołu przysługuje wynagrodzenie:

1) dla przewodniczącego Zespołu – w wysokości 570 zł;

2) dla pozostałych członków Zespołu – w wysokości 380 zł.

2. Ekspertom przygotowującym recenzje lub opinie, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł za każdą recenzję lub opinię.

3. Przewodniczącemu i członkom Zespołu za opiniowanie, o którym mowa w § 4 pkt 2, zgłoszonych w jednym wniosku wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł.

4. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).”;

5) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny: a) uczelnie, b) odstawowe jednostki organizacyjne uczelni, p c) nstytuty badawcze, i d) nstytuty naukowe ikomitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, i c e) o najmniej 2 członków Polskiej Akademii Nauk, f) inister właściwy do spraw nauki, m g) olska Akademia Umiejętności, P h) towarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,”; s

2)

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Z Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz.


 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.

Dziennik Ustaw

6) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10.

1. Wniosek zawiera:

1) skazanie wnioskodawcy; w

2) ane dotyczące kandydata do nagrody: d i a) mię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, b)  przypadku kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące w podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – datę nadania stopnia naukowego, c) nazwę zatrudniającej go jednostki i jej adres;

3) uzasadnienie.

2. Do wniosku dołącza się – w przypadku nagród za:

1) yróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitow wanego – odpowiednio rozprawę doktorską albo informację o  osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym, a także opinię lub kopię uchwały właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej;

2) siągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, oraz osiągnięcia naukoo wo-techniczne – odpowiednio wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, a także przygotowaną przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki recenzję lub opinię o osiągnięciu naukowym, artystycznym lub naukowo-technicznym lub o dorobku, uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań.”;

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zespół przedstawia Prezesowi Rady Ministrów propozycje, o których mowa w § 4 pkt 4, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.”. § 2. W 2012 r. wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne składa się do Zespołu do Spraw Nagród, powołanego na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w terminie do dnia 29 lutego. § 

3. Wnioski o  przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniające warunków określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uzupełnia się albo składa ponownie, z uwzględnieniem tych warunków, w terminie do dnia 29 lutego 2012r. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk – 3 – Poz. 106

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 106 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwolnienie nauczyciela akademickiego

  Czy można zwolnić nauczyciela akademickiego (pracownik naukowo-dydaktycznego) zatrudnionego w uczelni państwowej na czas nieokreślony (na podstawie mianowania) przed terminem (...)

 • Wybór recenzenta pracy doktorskiej a dane osobowe

  Wybór recenzenta określa ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. W art. 20 pkt. 5 jest wzmianka, (...)

 • Nagroda za osobiste osiągnięcia

  Jestem w trakcie rozwodu (trzeci rok), wygrałam w konkursie (wybieranie odpowiedzi, nie losowanie) samochód. Jaki status majątkowy ma ta nagroda. Czy jest to mój majątek (...)

 • Kwalifikacje asystenta na wyższej uczelni

  Zamierzam podpisać umowę o pracę na stanowisku asystenta. Nie mam doktoratu. Czy istniejące ograniczenie może być w określonych przypadkach ominięte? W jakich?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-20 poz. 1163

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-04 poz. 704

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-26 poz. 265

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-21 poz. 647

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-13 poz. 194

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.