Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-09-28
Data wydania:2012-09-24
Data wejscia w życie:2012-10-01
Data obowiązywania:2012-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 24 września 2012r. wsprawie trybu iwarunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy oobrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych2) Na podstawie art.94 ust. 1 pkt1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z2010r. Nr211, poz.1384, zpóźn.zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział1 Przepisy ogólne §1.Rozporządzenie określa tryb iwarunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, októrych mowa wart.70 ust.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych wzakresie:


1) promowania świadczonych usług oraz kontaktów zpotencjalnymi klientami,

2) zawierania transakcji idokonywania rozliczeń,

3) klasyfikowania klientów do różnych kategorii,

4) wiadczenia usług maklerskich, wtym wzakresie świadczenia usług maklerskich na rzecz różnych kategorii klientów, ś

5) rowadzenia ewidencji zawieranych transakcji oraz archiwizacji dokumentów iinnych nośników informacji sporządzap nych wzwiązku zprowadzeniem działalności,

6) stanawiania irealizacji zabezpieczeń spłaty kredytów ipożyczek udzielonych na nabycie instrumentów finansowych u oraz zabezpieczania wierzytelności na instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie zabezpieczenia – wodniesieniu do wykonywania przez te podmioty czynności, októrych mowa wart.69 ust. 2 i4 iart.119 ust. 1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi, wzakresie nieuregulowanym przepisami art.7–16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającego środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego iRady wodniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych wzakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241 z02.09.2006, str. 1).

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) N iniejsze rozporządzenie wzakresie swojej regulacji wdraża: – yrektywę Parlamentu Europejskiego iRady 2004/39/WE zdnia 21 kwietnia 2004r. wsprawie rynków instrumentów finansowych d zmieniającą dyrektywę Rady 85/611/EWG i93/6/EWG idyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego iRady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG(Dz.Urz. UE L 145 z30.04.2004, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 263, zpóźn. zm.), – yrektywę Komisji 2006/73/WE zdnia 10 sierpnia 2006r. wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamend tu Europejskiego iRady wodniesieniu do wymogów organizacyjnych iwarunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy(Dz.Urz. UE L 241 z02.09.2006, str.26).

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr106, poz.622, Nr131, poz.763 iNr234, poz.1391 oraz z2012r. poz.836.

1)

Dziennik Ustaw §2.Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi; 2) ustawie oofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę zdnia 29 lipca 2005r. oofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych (Dz.U. z2009r. Nr185, poz.1439, z2010r. Nr167, poz.1129 oraz z2012r. poz.836); 3) rozporządzeniu 1287/2006 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr1287/2006 zdnia 10 sierpnia 2006r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych wzakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań ztransakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy; 4) usługach maklerskich – rozumie się przez to wykonywane przez firmę inwestycyjną lub bank, októrym mowa wart.70 ust. 2 ustawy, na rzecz klienta, októrym mowa wpkt6, czynności wskazane wart.69 ust. 2 i4 ustawy; 5) umowie oświadczenie usług maklerskich – rozumie się przez to umowę, na podstawie której świadczone są przez firmę inwestycyjną lub bank, októrym mowa wart.70 ust. 2 ustawy, usługi maklerskie; 6) kliencie – rozumie się przez to: a) sobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła zfirmą o inwestycyjną lub bankiem, októrym mowa wart.70 ust. 2 ustawy, umowę oświadczenie usług maklerskich lub zbankiem powierniczym umowę oprowadzenie rachunku papierów wartościowych, b) odmiot, októrym mowa wart.8a ust. 2 ustawy, który zawarł zfirmą inwestycyjną albo zbankiem powierniczym p umowę oprowadzenie rachunku zbiorczego – wzakresie praw iobowiązków wynikających zumowy oprowadzenie tego rachunku; 7) krajowym rynku regulowanym – rozumie się przez to rynek regulowany, októrym mowa wart.15 ustawy; 8) trwałym nośniku informacji – rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający zcharakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji wsposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji wwersji iformie, wjakiej zostały sporządzone lub przekazane; 9) zleceniu – rozumie się przez to zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe; 10) zleceniu brokerskim – rozumie się przez to zlecenie lub ofertę, atakże odpowiedź na ofertę, wystawiane przez firmę inwestycyjną wykonującą złożone przez klienta zlecenie na podstawie tego zlecenia iprzekazywane do miejsca wykonania, októrym mowa wpkt36 lit.


a, wcelu wykonania tego zlecenia; 11) dniu transakcyjnym – rozumie się przez to dzień, wktórym zgodnie zprzepisami dotyczącymi danego rynku pozagiełdowego zawierane są na nim transakcje; 12) sesji – rozumie się przez to sesję giełdową, dzień obrotu walternatywnym systemie obrotu, dzień transakcyjny, atakże dzień, wktórym zawierane są transakcje wzwiązku zwykonywaniem zleceń wsposób, októrym mowa wart.73 ust. 2 ustawy; 13) prawie do otrzymania papieru wartościowego – rozumie się przez to prawo umożliwiające, zgodnie zart.7 ust. 5 ustawy, zobowiązanie się do zbycia papieru wartościowego przed dokonaniem zapisu tego papieru wartościowego na rachunku papierów wartościowych zbywcy; 14) prawie do otrzymania instrumentu finansowego – rozumie się przez to prawo do otrzymania papieru wartościowego, jak również odnoszące się do innych instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego prawo umożliwiające, zgodnie zart.7 ust. 5 ustawy, zobowiązanie się do zbycia takich instrumentów finansowych przed dokonaniem zapisu danego instrumentu finansowego na rachunku; 15) rejestrze operacyjnym – rozumie się przez to rejestr instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży przyjętego do wykonania przez firmę inwestycyjną przed otwarciem rejestru sesji określonego wpkt16, przy czym liczba instrumentów finansowych ipraw do otrzymania instrumentów finansowych wrejestrze operacyjnym jest równa sumie liczby: a) nstrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych, zwyłączeniem instrumentów finansoi wych, które były przedmiotem zawartych transakcji, lecz których rozrachunek nie został jeszcze przeprowadzony, ipozostają nadal zapisane na rachunku papierów wartościowych, oraz b) praw do otrzymania instrumentów finansowych; –2– Poz. 1078

Dziennik Ustaw 16) rejestrze sesji – rozumie się przez to: a) rejestr instrumentów finansowych ipraw do otrzymania instrumentów finansowych, obejmujący liczbę praw iinstrumentów zewidencjonowanych wrejestrze operacyjnym: – omniejszaną oliczbę instrumentów finansowych ipraw do ich otrzymania, które były przedmiotem zawartej na p danej sesji transakcji sprzedaży, – owiększaną oliczbę praw do otrzymania instrumentów finansowych, które były przedmiotem zawartej na danej p sesji transakcji kupna, oraz b) wykaz środków pieniężnych, obejmujący sumę niezablokowanych środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym powiększaną ośrodki pieniężne, które będą uzyskane wwyniku zawartych na danej sesji transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, spełniających warunki określone wart.7 ust. 5 ustawy, ipomniejszane ośrodki pieniężne, które będą przeznaczone na opłacenie transakcji kupna instrumentów finansowych, zawartych na tej sesji; 17) derywatach – rozumie się przez to instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego; 18) agranicznych instrumentach finansowych – rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instruz menty finansowe, które są dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym lub są dopuszczone do obrotu wprowadzonym na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim systemie obrotu instrumentami finansowymi, działającym wsposób stały izorganizowany na zasadach określonych przepisami tego państwa, jak również zapewniającym, że przy kojarzeniu ofert kupna lub sprzedaży tych instrumentów finansowych inwestorzy mają równy ipowszechny dostęp do informacji rynkowej wtym samym czasie oraz że zachowane są jednakowe warunki nabywania izbywania tych instrumentów finansowych; 19) prawach majątkowych – rozumie się przez to instrumenty pochodne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego, zwyłączeniem zagranicznych instrumentów finansowych; 20) instrumentach rynku niepublicznego – rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym, oraz niezdematerializowane na podstawie art.5 ust. 1 pkt1 iust. 3 pkt1 ustawy, instrumenty finansowe, októrych mowa wart.2 ust. 1 pkt1 ipkt2 lit. aib ustawy; 21) rachunku – rozumie się przez to: a) rachunek papierów wartościowych, wtym rachunek, na którym zapisywane są papiery wartościowe, októrych mowa wart.5a ust. 1 lub 2 ustawy, atakże niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, wtym wszczególności rachunek derywatów, októrym mowa wpkt23, b) rachunek zbiorczy; 22) rachunku praw majątkowych – rozumie się przez to rachunek, na którym są zapisywane prawa majątkowe, albo innego rodzaju ewidencję, wtakim zakresie, wjakim zapisywane są na niej prawa majątkowe; 23) rachunku derywatów – rozumie się przez to rachunek, na którym zapisywane są derywaty; 24) ewidencji – rozumie się przez to system zapisów elektronicznych odzwierciedlający stan posiadania przez klienta instrumentów rynku niepublicznego, udokumentowany przez klienta wsposób określony wprzepisach rozporządzenia; 25) rachunku instrumentów rynku niepublicznego – rozumie się przez to rachunek, na którym zapisywane są instrumenty rynku niepublicznego, zwyłączeniem papierów wartościowych, októrych mowa wart.5a ust.


1 i2 ustawy, pozwalający na identyfikację osób, którym przysługują prawa zdanych instrumentów; 26) właściwej izbie rozrachunkowej – rozumie się przez to odpowiednio Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt powierzył wykonywanie czynności zzakresu zadań, októrych mowa wart.48 ust. 1 pkt6 ustawy, izbę rozrachunkową lub inny podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku; 27) ustawie oniektórych zabezpieczeniach finansowych – rozumie się przez to ustawę zdnia 2kwietnia 2004r. oniektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. z2012r. poz.942); 28) umowie oustanowieniu zabezpieczenia finansowego – rozumie się przez to umowę, októrej mowa wart.5 ust. 1 ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych; 29) zabezpieczeniach finansowych – rozumie się przez to zabezpieczenia, októrych mowa wart.5 ust. 1 ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych; 30) prawie użycia – rozumie się przez to prawo, októrym mowa wart.3 pkt5 ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych; 31) podstawie realizacji zabezpieczenia – rozumie się przez to podstawę realizacji zabezpieczenia, októrej mowa wart.3 pkt4 ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych; –3– Poz. 1078

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1078

32) ustawie ozastawie rejestrowym – rozumie się przez to ustawę zdnia 6 grudnia 1996r. ozastawie rejestrowym irejestrze zastawów (Dz.U. z2009r. Nr67, poz.569, Nr69, poz.595 iNr215, poz.1663); 33) zastawie finansowym – rozumie się przez to zastaw finansowy, októrym mowa wart.5 ust. 1 pkt2 ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych; 34) blokadzie finansowej – rozumie się przez to zabezpieczenie, októrym mowa wart.5 ust. 1 pkt3 ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych; 35) kompensacie – rozumie się przez to kompensatę dokonywaną na podstawie klauzuli kompensacyjnej zawartej wumowie oustanowieniu zabezpieczenia finansowego, zgodnie zart.4 ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych; 36) miejscu wykonania – rozumie się przez to: a) wodniesieniu do wykonywania zleceń: – rynek regulowany, – alternatywny system obrotu, – irmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną wykonującą zlecenia wsposób określony wart.73 ust. 2 f ustawy, jeżeli spełnione są warunki określone wart.74 ust. 2 pkt2 ustawy, – irmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną realizującą zadania związane zorganizacją rynku regulof wanego lub zapewniającą płynność instrumentów finansowych, – odmiot prowadzący na terytorium państwa, które nie jest państwem członkowskim, działalność wskazaną p wtiret1–4, – ank, októrym mowa wart.70 ust. 2 ustawy, realizujący zadania związane zorganizacją rynku regulowanego, b wprzypadku gdy przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub zapewniający płynność instrumentów finansowych, b) odniesieniu do zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w lub przyjmowania iprzekazywania zleceń – podmiot wykonujący zlecenie przekazane przez firmę inwestycyjną; 37) wysokiej jakości instrumencie rynku pieniężnego – rozumie się przez to instrument rynku pieniężnego, który był oceniany przez co najmniej jedną uznaną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej iktóremu każda znadających mu ocenę uznanych zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej przyznała najwyższą ocenę wiarygodności kredytowej; 38) skrócie prospektu informacyjnego – rozumie się przez to skrót prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego, októrym mowa wprzepisach ustawy zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr146, poz.1546, zpóźn. zm.4)), lub skrót prospektu informacyjnego funduszu zagranicznego, októrym mowa wart.2 pkt9 ustawy zdnia 27maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych, lub funduszu inwestycyjnego otwartego zsiedzibą wpaństwach należących do EOG oraz funduszu inwestycyjnego otwartego zsiedzibą wpaństwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EOG, októrym mowa wustawie ofunduszach inwestycyjnych; 39) państwach należących do EOG – rozumie się przez to państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 40) właściwej izbie rozliczeniowej – rozumie się przez to odpowiednio Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt powierzył wykonywanie czynności zzakresu zadań, októrych mowa wart.48 ust. 2 ustawy, izbę rozliczeniową lub inny podmiot uprawniony do dokonywania rozliczeń transakcji. Rozdział2 Tryb iwarunki postępowania firm inwestycyjnych wkontaktach zklientami

Oddział1 Przepisy ogólne

§3.1.Firma inwestycyjna przed zawarciem umowy oświadczenie usługi maklerskiej zklientem profesjonalnym informuje go ozasadach traktowania przez firmę inwestycyjną klientów profesjonalnych oraz omożliwości przedstawienia żądania traktowania go jak klienta detalicznego, októrym mowa wart.3a ust. 2 ustawy.

4)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr83, poz.719, Nr183, poz.1537 i1538 iNr184, poz.1539, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr112, poz.769, z2008r. Nr231, poz.1546, z2009r. Nr18, poz.97, Nr42, poz.341, Nr168, poz.1323 iNr201, poz.1540, z2010r. Nr81, poz.530, Nr106, poz.670, Nr126, poz.853, Nr182, poz.1228, z2011r. Nr106, poz.622, Nr152, poz.900 iNr234, poz.1389 i1391 oraz z2012r. poz.596.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 1078

2.Wprzypadku uwzględnienia żądania klienta profesjonalnego traktowania go jak klienta detalicznego, októrym mowa wart.3a ust. 2 ustawy, firma inwestycyjna określa wumowie zawartej zklientem profesjonalnym zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby klient będzie traktowany jak klient detaliczny. §4.Wprzypadku uznania klienta profesjonalnego za klienta detalicznego firma inwestycyjna stosuje wobec tego klienta przepisy rozporządzenia określające zasady traktowania przez firmy inwestycyjne klientów detalicznych. §5.1.Warunek, októrym mowa wart.3a ust. 1 ustawy, uważa się za zachowany wprzypadku, gdy dany podmiot spełnia co najmniej dwa zponiższych wymogów: 1) zawierał transakcje owartości stanowiącej co najmniej równowartość wzłotych 50 000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał wciągu czterech ostatnich kwartałów; 2) wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi wjego skład wynosi co najmniej równowartość wzłotych 500 000 euro; 3) pracuje lub pracował wsektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji wzakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. 2.Równowartość kwot wyrażonych weuro, októrych mowa wust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego wdniu poprzedzającym datę złożenia żądania, októrym mowa wart.3a ust. 1 ustawy. 3.Żądanie, októrym mowa wart.3a ust. 1 ustawy, określa zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby podmiot ma być traktowany jak klient profesjonalny. 4.Firma inwestycyjna przed uwzględnieniem żądania, októrym mowa wart.3a ust. 1 ustawy, obowiązana jest poinformować podmiot występujący zżądaniem ozasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich. 5.Warunkiem uwzględnienia przez firmę inwestycyjną żądania, októrym mowa wart.3a ust. 1 ustawy, jest złożenie przez klienta pisemnego oświadczenia oznajomości zasad traktowania przez firmę inwestycyjną klientów profesjonalnych ioskutkach traktowania go jak klienta profesjonalnego. 6.Zmiany wzakresie stanu faktycznego przyjętego dla uznania spełnienia wymogów, októrych mowa wust. 1, nie wpływają na zmianę statusu klienta profesjonalnego przyznanego klientowi. §6.1.Firma inwestycyjna opracowuje iwdraża pisemną procedurę postępowania wprzypadkach otrzymania żądania, októrym mowa wart.3a ust. 1 iart.3a ust. 2 ustawy.

2. Firma inwestycyjna zobowiązuje swoich klientów do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego klienta jak klienta profesjonalnego. 3.Firma inwestycyjna, wprzypadku powzięcia informacji, że klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego wrozumieniu art.3 pkt39b lit. a–m ustawy, podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich, chyba że klient złoży żądanie, októrym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy, i spełnia warunki, o których mowa w tym przepisie. Sposób postępowania firmy inwestycyjnej określa procedura, októrej mowa wust.

1. §7.1.Klient, októrym mowa wart.3 pkt39b lit. a–j oraz l–m ustawy, zktórym firma inwestycyjna, wramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania iprzekazywania zleceń lub wramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy wich zawieraniu, jest uprawnionym kontrahentem. Zzastrzeżeniem ust. 2, do firmy inwestycyjnej zawierającej transakcję lub pośredniczącej wzawarciu transakcji zklientem, który jest uprawnionym kontrahentem, nie stosuje się § 8–21 i§44–46 oraz oddziałów 2 i9 rozdziału 3.

2. W przypadku uwzględnienia przez firmę inwestycyjną przedstawionego przez uprawnionego kontrahenta żądania traktowania go przez firmę inwestycyjną jak klienta detalicznego lub profesjonalnego, wzwiązku zzawieraniem transakcji, októrych mowa wust. 1, firma inwestycyjna stosuje wobec tego klienta przepisy rozporządzenia określające zasady traktowania przez firmy inwestycyjne klientów odpowiednio detalicznych lub profesjonalnych.

Uwzględniając żądanie, firma inwestycyjna zgadza się na traktowanie uprawnionego kontrahenta jak klienta profesjonalnego, oile zżądania nie wynikało, że podmiot ten ubiega się otraktowanie go jak klienta detalicznego. 3.Żądanie, októrym mowa wust. 2, może mieć charakter ogólny wodniesieniu do danej firmy inwestycyjnej lub dotyczyć określonych wnim transakcji wodniesieniu do usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 1078

4.Wprzypadku gdy transakcje, októrych mowa wust. 1, zawierane są zjednostką administracji samorządowej lub podmiotem, októrym mowa wart.3 pkt39b lit. k ustawy, firma inwestycyjna obowiązana jest uzyskać wyraźną zgodę podmiotu, zktórym transakcja ma zostać zawarta, na traktowanie go jak uprawnionego kontrahenta. Zgoda może mieć charakter ogólny lub może dotyczyć określonej wniej transakcji. 5.Firma inwestycyjna może uznać, zwłasnej inicjatywy, uprawnionego kontrahenta za klienta detalicznego lub profesjonalnego. Wtakim przypadku firma inwestycyjna stosuje wobec tego klienta przepisy rozporządzenia określające zasady traktowania przez firmy inwestycyjne klientów odpowiednio detalicznych lub profesjonalnych. §8.1.Firma inwestycyjna, prowadząc działalność maklerską, jest zobowiązana do działania wsposób rzetelny iprofesjonalny, zgodnie zzasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie znajlepiej pojętymi interesami jej klientów. 2.Firma inwestycyjna nie przyjmuje lub nie przekazuje, wzwiązku ze świadczeniem usługi maklerskiej, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, zwyłączeniem: 1) opłat, prowizji iświadczeń niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub osoby działającej wjego imieniu albo przekazywanych klientowi lub osobie działającej wjego imieniu; 2) opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz klienta; 3) opłat, prowizji iświadczeń niepieniężnych innych niż wskazane wpkt1 i2, pod warunkiem że: a) nformacja otych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, wtym oich istocie iwysokości lub sposoi bie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej, b) ą one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez firmę s inwestycyjną na rzecz klienta. 3.Przepisu ust. 2 pkt3 lit. anie stosuje się do firmy inwestycyjnej, która przekazuje klientowi, przed zawarciem umowy oświadczenie usługi maklerskiej, ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji iświadczeń niepieniężnych innych niż wskazane wust. 2 pkt1 i2, pod warunkiem że informuje klienta omożliwości przekazania, na jego żądanie, danych, októrych mowa wust. 2 pkt3 lit. a. 4.Do informacji, októrej mowa wust. 2 pkt3 lit. a, stosuje się § 9 ust.

1. 5.Przepisy ust. 2 pkt3 oraz ust. 3 i4 stosuje się odpowiednio do opłat, prowizji iświadczeń niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub przekazania zaistniała po zawarciu umowy oświadczenie danej usługi maklerskiej. §9.1.Wszelkie informacje kierowane przez firmę inwestycyjną do klientów lub potencjalnych klientów, wtym informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną wcelu reklamy lub promocji świadczonych przez nią usług, powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości iniewprowadzające wbłąd. Informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną wcelu reklamy lub promocji usług świadczonych przez tę firmę inwestycyjną oznaczane są wsposób niebudzący wątpliwości jako informacje upowszechniane wcelu reklamy lub promocji usług. 2.Informacje, októrych mowa wust. 1, które firmy inwestycyjne kierują do klientów detalicznych lub potencjalnych klientów detalicznych albo rozpowszechniają wsposób umożliwiający takim klientom dotarcie do tych informacji: 1) zawierają firmę lub nazwę firmy inwestycyjnej; 2) przedstawione są wsposób zrozumiały dla przeciętnego przedstawiciela grupy, do której są skierowane lub do której mogą dotrzeć; 3) nie mogą ukrywać, umniejszać ani przedstawiać wsposób niejasny istotnych elementów, stwierdzeń lub ostrzeżeń oraz nie mogą prezentować potencjalnych korzyści płynących z usługi lub instrumentu finansowego, o ile jednocześnie wsposób uczciwy iwyraźny nie wskazują wszelkich zagrożeń, jakie związane są zdaną usługą lub instrumentem. 3.Informacje, októrych mowa wust. 1, które firmy inwestycyjne kierują do klientów detalicznych lub potencjalnych klientów detalicznych, mogą zawierać porównania usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, instrumentów finansowych bądź osób świadczących usługi maklerskie, pod warunkiem że: 1) porównanie jest miarodajne iprzedstawione wsposób rzetelny izrównoważony; 2) skazane są źródła informacji wykorzystanych do porównania oraz wskazane są główne fakty izałożenia wykorzystane w przy dokonywaniu porównania.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 1078

4.Informacje, októrych mowa wust. 1, które firmy inwestycyjne kierują do klientów detalicznych lub potencjalnych klientów detalicznych, mogą zawierać wskazanie wyników osiągniętych wprzeszłości wzwiązku zinwestowaniem wdany instrument finansowy lub wzwiązku zokreślonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, októrej mowa wart.69 ust. 2 ustawy, pod warunkiem że wskazania takie: 1) nie są przedstawione jako najważniejszy element informacji; 2) ą rzetelne iobejmują dane za okres ostatnich 5 lat lub za cały okres, wktórym oferowano dany instrument finansowy, s ustalano dany indeks finansowy lub świadczono daną usługę maklerską, oile jest to okres krótszy niż 5 lat lub też okres dłuższy, wybrany według uznania firmy inwestycyjnej; wkażdym przypadku jednak takie informacje owynikach muszą być oparte opełne okresy dwunastomiesięczne; 3) wsposób wyraźny wskazują okres, za jaki przedstawiane są dane, oraz źródło tych danych; 4) zawierają wyraźne ostrzeżenie, że przedstawione dane odnoszą się do przeszłości iże wyniki osiągnięte wprzeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia wprzyszłości; 5) jeżeli opierają się na kwotach wyrażonych wwalucie obcej – wskazują tę walutę wraz zostrzeżeniem, że ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego, oraz 6) jeżeli opierają się na wynikach brutto – opisany jest wpływ, jaki na ten wynik mają prowizje, opłaty iinne obciążenia związane zdanym instrumentem finansowym lub usługą maklerską. 5.Informacje, októrych mowa wust. 1, które firmy inwestycyjne kierują do klientów detalicznych lub potencjalnych klientów detalicznych, mogą zawierać odniesienie do symulacji wyników osiągniętych wprzeszłości, oile odnoszą się do określonego instrumentu finansowego lub indeksu finansowego oraz pod warunkiem, że: 1) symulacja wyników osiągniętych w przeszłości opiera się na rzeczywistych wynikach osiągniętych w przeszłości wzwiązku zinwestowaniem wjeden lub wkilka instrumentów finansowych lub wzwiązku zindeksami finansowymi, które są identyczne lub stanowią podstawę instrumentu finansowego, którego informacje dotyczą; 2) wstosunku do rzeczywistych wyników wprzeszłości, októrych mowa wpkt1, spełnione są warunki określone wust.4 pkt1–3, 5 i6 oraz 3) zawierają wyraźne ostrzeżenie, że dane odnoszą się do symulacji wyników zprzeszłości iże wyniki te nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia wprzyszłości. 6.Informacje, októrych mowa wust. 1, które firmy inwestycyjne kierują do klientów detalicznych lub potencjalnych klientów detalicznych, mogą odnosić się do wyników przyszłych, pod warunkiem że: 1) nie są oparte na symulacji wyników wprzeszłości ani nie odwołują się do takiej symulacji; 2) są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających zobiektywnych danych; 3) jeżeli oparte zostały na wynikach brutto – ujawniają wpływ, jaki na te wyniki będą miały prowizje, opłaty iinne obciążenia związane zdanym instrumentem finansowym lub usługą maklerską, oraz 4) zawierają wyraźne ostrzeżenie, że przedstawiane prognozy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. 7.Informacje, októrych mowa wust. 1, które firmy inwestycyjne kierują do klientów detalicznych lub potencjalnych klientów detalicznych, mogą odnosić się do konkretnego przypadku opodatkowania, pod warunkiem zawarcia wnich wyraźnego wskazania, że opodatkowanie takie zależy od indywidualnej sytuacji klienta imoże ulec zmianie wprzyszłości. 8.Informacje, októrych mowa wust. 1, które firmy inwestycyjne kierują do klientów detalicznych lub potencjalnych klientów detalicznych, nie mogą wykorzystywać nazwy żadnego organu nadzoru wsposób, który wskazywałby lub sugerował, że taki organ nadzoru zatwierdził lub zaaprobował produkty lub usługi firmy inwestycyjnej. 9.Wprzypadku gdy informacje, októrych mowa wust. 1, zawierają wskazanie korzyści możliwych do osiągnięcia wsytuacji skorzystania zusług maklerskich, októrych mowa wart.69 ust.2 ustawy, świadczonych przez firmę inwestycyjną, powinny one zawierać również wskazanie poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego zdanymi usługami. 10.Wprzypadku gdy informacje, októrych mowa wust. 1, zawierają dane osystemie rekompensat, októrym mowa wart.133 ust. 1 lub art.136 ust. 1 ustawy, którego uczestnikiem jest firma inwestycyjna, dane te mogą zawierać wyłącznie wskazanie systemu, do którego należy firma inwestycyjna, oraz wskazanie górnej granicy środków objętych tym systemem. 11.Wprzypadku gdy informacje, októrych mowa wust. 1, zawierają ofertę zawarcia umowy, firma inwestycyjna przekazuje potencjalnym klientom detalicznym informacje związane zfirmą inwestycyjną ioferowaną usługą maklerską. Przepisy § 10 ust. 1–5 oraz § 12–14 stosuje się odpowiednio.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 1078

12.Firma inwestycyjna wramach świadczenia usług maklerskich może udzielać klientowi porad inwestycyjnych ocharakterze ogólnym dotyczących inwestowania winstrumenty finansowe. Sposób udzielania porad inwestycyjnych określa regulamin świadczenia usługi maklerskiej, przy wykonywaniu której udzielana jest porada inwestycyjna. 13.Udzielanie porad inwestycyjnych, októrych mowa wust. 12, nie może stanowić wykonywania czynności wymienionych wart.69 ust. 2 pkt5 oraz ust. 4 pkt6 ustawy. §10.1.Firma inwestycyjna przed zawarciem umowy oświadczenie usług maklerskich zpotencjalnym klientem detalicznym przekazuje mu, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej tej firmy inwestycyjnej, szczegółowe informacje dotyczące tej firmy inwestycyjnej oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy. 2.Informacje, októrych mowa wust. 1, zawierają wszczególności: 1) firmę lub nazwę firmy inwestycyjnej; 2) dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta zfirmą inwestycyjną; 3) wskazanie języków, wktórych klient może kontaktować się zfirmą inwestycyjną iwktórych sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje; 4) sposoby komunikowania się klienta zfirmą inwestycyjną, awprzypadku gdy na podstawie umowy ma być świadczona usługa, októrej mowa wart.69 ust. 2 pkt1 lub 2 ustawy – sposoby przekazywania zleceń do firmy inwestycyjnej; 5) oświadczenie potwierdzające, że firma inwestycyjna posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił jej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej; 6) jeżeli firma inwestycyjna przechowuje lub rejestruje instrumenty finansowe lub prowadzi rachunek pieniężny klienta – skrócony opis działań podejmowanych wcelu zapewnienia ochrony takich aktywów, wtym podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów klientów tej firmy inwestycyjnej; 7) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej, na podstawie zawieranej umowy; 8) jeżeli firma inwestycyjna działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej – wskazanie tego faktu; 9) wprzypadku klientów detalicznych – wskazanie podstawowych zasad wnoszenia izałatwiania przez firmę inwestycyjną skarg klientów składanych wzwiązku ze świadczonymi przez tę firmę inwestycyjną usługami maklerskimi; 10) wskazanie podstawowych zasad postępowania firmy inwestycyjnej wprzypadku powstania konfliktu interesów, októrym mowa w§ 23 ust. 2, oraz informację, że na żądanie klienta przekazane mogą mu zostać, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej firmy inwestycyjnej, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad; 11) wskazanie zakresu, częstotliwości iterminów raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych klientowi przez firmę inwestycyjną; 12) wskazanie kosztów iopłat związanych zusługami maklerskimi świadczonymi przez firmę inwestycyjną. 3.Informacje, októrych mowa wust. 2 pkt12, powinny zawierać: 1) wskazanie łącznej ceny, którą klient ma zapłacić, zwyszczególnieniem opłat, kosztów iwydatków oraz wszelkich podatków płatnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, lub, jeśli nie można określić dokładnej ceny, podstawę jej obliczenia, tak aby klient mógł ją zweryfikować, przy czym prowizje pobierane przez firmę inwestycyjną przedstawia się wrozbiciu na poszczególne pozycje; 2) wskazanie waluty obcej oraz kosztów wymiany, oraz przyjętych przez firmę inwestycyjną zasad ustalania kursów wymiany – wprzypadku gdy cena, októrej mowa wpkt1, lub jej część jest wyrażona wwalucie obcej, oraz 3) informacje omożliwości wystąpienia innych niż wskazane wpkt1 kosztów, wtym podatków, związanych ztransakcjami zawartymi wzwiązku zdanym instrumentem finansowym lub usługą maklerską, którymi może być obciążony klient, aktóre nie są płatne firmie inwestycyjnej ani za jej pośrednictwem. 4.Wprzypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych itytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zsiedzibą wpaństwach należących do EOG oraz funduszy inwestycyjnych otwartych zsiedzibą wpaństwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EOG, wymóg, októrym mowa wust. 2 pkt12, uznaje się za spełniony wprzypadku dostarczenia klientowi przez firmę inwestycyjną skrótu prospektu informacyjnego, wzakresie, wjakim koszty iopłaty zostały przedstawione wtreści skrótu prospektu informacyjnego.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 1078

5. Firma inwestycyjna może przekazać klientowi detalicznemu informacje wymagane zgodnie z ust. 2, po zawarciu umowy oświadczenie usług maklerskich, wprzypadku: 1) gdy nie była wstanie przekazać informacji przed zawarciem umowy, gdyż na wniosek klienta została ona zawarta przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przekazanie informacji określonych wust.

2; 2) wktórym nie stosuje się art.16b ust. 2 ustawy zdnia 2 marca 2000r. oochronie niektórych praw konsumentów oraz oodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr22, poz.271, zpóźn. zm.5)) oraz firma inwestycyjna przestrzega wymogów określonych wart.16b ust. 1 tej ustawy wodniesieniu do klienta detalicznego lub potencjalnego klienta detalicznego. 6.Wprzypadku gdy informacje wskazane wust. 1 są zamieszczone wregulaminie świadczenia danej usługi lub wskrócie prospektu informacyjnego, przekazanie klientowi lub potencjalnemu klientowi regulaminu lub skrótu prospektu informacyjnego przed zawarciem umowy stanowi wykonanie obowiązku, októrym mowa wust.

1. § 11.

1. W przypadku gdy firma inwestycyjna jest zobowiązana do przekazywania klientom informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji, informacje te mogą być przekazywane na trwałym nośniku informacji innym niż papier, pod warunkiem że: 1) przekazywanie informacji wtaki sposób jest uzasadnione ze względu na potrzeby świadczenia usług maklerskich; 2) klient, mając wybór między informacjami przekazywanymi w formie papierowej lub przy użyciu trwałego nośnika, wskazuje wyraźnie na tę drugą możliwość. 2.Wprzypadku gdy firma inwestycyjna przekazuje klientom informacje za pośrednictwem strony internetowej, ainformacje takie nie są adresowane indywidualnie do klienta, warunkiem korzystania ztakiej formy przekazywania informacji jest: 1) posiadanie przez klienta regularnego dostępu do Internetu; 2) wyraźna zgoda klienta na przekazywanie informacji wtakiej formie; 3) uzyskanie przez klienta powiadomienia wformie elektronicznej zawierającego adres strony internetowej firmy inwestycyjnej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje; 4) aktualność informacji; 5) dostępność informacji na stronie internetowej firmy inwestycyjnej tak długo, jak jest to potrzebne, aby klient mógł się znimi zapoznać. 3.Podanie przez klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usług maklerskich traktuje się jako spełnienie warunku posiadania regularnego dostępu do Internetu, októrym mowa wust. 2 pkt1. §12.1.Firma inwestycyjna, świadcząc usługi zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustala sposób oceny efektywności świadczonej usługi uwzględniający cele inwestycyjne klienta oraz rodzaje instrumentów finansowych wchodzących wskład portfela, tak aby klient, na rzecz którego świadczona jest usługa, mógł ocenić wyniki osiągane przez firmę inwestycyjną wzwiązku zjej świadczeniem. 2.Firma inwestycyjna, októrej mowa wust. 1, oprócz informacji wymaganych zgodnie z§ 9 ust. 12, przekazuje klientowi detalicznemu lub potencjalnemu klientowi detalicznemu informacje obejmujące: 1) wskazanie metod oraz częstotliwości wyceny instrumentów finansowych znajdujących się wportfelu klienta; 2) wskazanie szczegółowych zasad przekazywania zarządzania częścią lub całością portfela klienta; 3) wskazanie wszelkich obiektywnych wskaźników finansowych, do których porównywane będą wyniki portfela klienta; 4) wskazanie rodzajów instrumentów finansowych, które mogą wchodzić wskład portfela klienta, oraz rodzajów transakcji, które mogą być przeprowadzane zwykorzystaniem tych instrumentów, wtym również wszelkich limitów; 5) określenie celów zarządzania, poziomu ryzyka przyjętego na potrzeby zarządzania danym portfelem oraz zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych wramach zarządzania portfelem. §13.1.Firma inwestycyjna przedstawia klientom lub potencjalnym klientom ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego zinwestowaniem wte instrumenty finansowe, wsposób umożliwiający klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, dostosowując zakres tej informacji do rodzaju instrumentu finansowego oraz kategorii, do której należy klient.

5)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr144, poz.1204, z2003r. Nr84, poz.774 iNr188, poz.1837, z2004r. Nr96, poz.959 iNr116, poz.1204, z2005r. Nr122, poz.1021, z2008r. Nr171, poz.1056, z2009r. Nr201, poz.1540 oraz z2011r. Nr80, poz.432, Nr126, poz.715 iNr199, poz.1175.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1078

2.Wzależności od istoty danego instrumentu finansowego opis ryzyka związanego zinwestowaniem winstrumenty finansowe zawiera: 1) wskazanie ryzyka związanego zdanym rodzajem instrumentów finansowych, wtym wyjaśnienie mechanizmu dźwigni finansowej ijego wpływu na ryzyko utraty inwestycji; 2) wskazanie zmienności ceny danych instrumentów finansowych lub ograniczeń dotyczących dostępności rynku danych instrumentów; 3) wskazanie możliwości zaciągnięcia przez klienta wwyniku transakcji na danych instrumentach finansowych zobowiązań finansowych oraz ewentualnych zobowiązań dodatkowych, wtym zobowiązań związanych zdostawą instrumentu bazowego, które są obowiązkami dodatkowymi wstosunku do kosztów nabycia instrumentu finansowego; 4) opis wymogów związanych zutrzymywaniem iuzupełnianiem zabezpieczenia lub podobnych zobowiązań, koniecznych wprzypadku inwestowania wdany rodzaj instrumentów finansowych.

3.Wprzypadku instrumentu finansowego, który jest przedmiotem trwającej oferty publicznej iwzwiązku ztą ofertą opublikowany został prospekt emisyjny zgodnie zprzepisami ustawy oofercie publicznej lub stosownymi przepisami prawa innego państwa członkowskiego, firma inwestycyjna informuje klienta detalicznego lub potencjalnego klienta detalicznego omiejscu udostępnienia tego prospektu emisyjnego. 4.Wprzypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych itytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zsiedzibą wpaństwach należących do EOG oraz funduszy inwestycyjnych otwartych zsiedzibą wpaństwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EOG, wymóg, októrym mowa wust. 1, uznaje się za spełniony wprzypadku dostarczenia klientowi lub potencjalnemu klientowi przez firmę inwestycyjną skrótu prospektu informacyjnego. 5.Wprzypadku gdy poziom ryzyka związanego zinstrumentem finansowym składającym się zkilku różnych instrumentów finansowych lub usług maklerskich może być wyższy niż poziom ryzyka związanego zkażdym ze składników tego instrumentu finansowego, firma inwestycyjna przedstawia opis składników takiego instrumentu finansowego oraz sposobu, wjaki ich współoddziaływanie zwiększa poziom ryzyka. 6.Wprzypadku instrumentów finansowych, które związane są zudzieloną przez inny podmiot gwarancją, informacje na temat gwarancji powinny zawierać szczegółowe dane dotyczące gwaranta igwarancji, aby klient detaliczny lub potencjalny klient detaliczny mógł prawidłowo ocenić tę gwarancję. §14.1.Firma inwestycyjna, która przechowuje lub rejestruje instrumenty finansowe lub prowadzi rachunki pieniężne na rzecz klienta detalicznego, przekazuje temu klientowi lub potencjalnemu klientowi detalicznemu informacje obejmujące: 1) powiadomienie, że instrumenty finansowe lub środki pieniężne klienta mogą być lub będą przekazane przez firmę inwestycyjną innemu podmiotowi do przechowywania oraz informację oodpowiedzialności, jaką ztego tytułu ponosi firma inwestycyjna za działania lub zaniechania tego podmiotu, jak również omożliwych konsekwencjach niewypłacalności tego podmiotu; 2) informację omożliwości przechowywania lub zamiarze przechowywania instrumentów finansowych klienta na rachunku, na którym zbiorczo przechowywane są instrumenty finansowe, oraz ozwiązanych ztym zagrożeniach – wprzypadku gdy taka możliwość istnieje; 3) informację obraku możliwości wyodrębnienia instrumentów finansowych klienta przechowywanych przez podmiot, októrym mowa wpkt1, oraz ozwiązanych ztym zagrożeniach; 4) informację oprzechowywaniu instrumentów finansowych lub środków pieniężnych klienta na terytorium innego państwa oraz owynikających ztego skutkach dla praw klienta do należących do niego instrumentów finansowych iśrodków pieniężnych; 5) informacje owszelkich prawach do instrumentów finansowych lub środków pieniężnych klienta przysługujących lub mogących przysługiwać firmie inwestycyjnej lub podmiotom przechowującym te instrumenty finansowe lub środki pieniężne, wtym wszczególności oprawie do zaspokojenia roszczeń firmy inwestycyjnej lub podmiotu przechowującego zoznaczonych instrumentów finansowych lub środków pieniężnych. 2.Firma inwestycyjna, przed przystąpieniem do realizacji transakcji finansowania papierów wartościowych, októrych mowa wart.2 pkt10 rozporządzenia 1287/2006, zwykorzystaniem instrumentów finansowych przechowywanych na rzecz klienta detalicznego lub zanim winny sposób wykorzysta takie instrumenty na własny rachunek lub rachunek innego klienta, obowiązana jest do uprzedniego przekazania temu klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji, rzetelnych, wyraźnych idokładnych informacji dotyczących zobowiązań izakresu odpowiedzialności firmy inwestycyjnej wodniesieniu do wykorzystywania takich instrumentów finansowych, wtym warunki ich odzyskania iopis związanych ztym zagrożeń.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1078

§15.1.Zzastrzeżeniem § 16 i20, przed zawarciem umowy oświadczenie usług maklerskich, októrych mowa wart.69 ust.2 ustawy, firma inwestycyjna zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta oprzedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy oinwestowaniu wzakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. 2.Informacje, októrych mowa wust. 1, dotyczą: 1) rodzajów usług maklerskich, transakcji iinstrumentów finansowych, które są znane klientowi; 2) charakteru, wielkości iczęstotliwości transakcji instrumentami finansowymi dokonywanych przez klienta oraz okresu, wktórym były dokonywane; 3) poziomu wykształcenia, wykonywanego obecnie zawodu lub wykonywanego poprzednio, jeśli jest to istotne dla dokonania oceny.

§16.1.Przed zawarciem umowy oświadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, wskład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, firma inwestycyjna zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. 2.Firma inwestycyjna świadcząca usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta oprzedstawienie informacji niezbędnych dla ustalenia, że przy należytym uwzględnieniu charakteru izakresu świadczonej usługi określona transakcja, rekomendowana lub zawierana wtoku świadczenia usługi: 1) realizuje cele inwestycyjne danego klienta; 2) nie jest związana zryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne klienta, oraz 3) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie idokonanie oceny ryzyka znią związanego przez klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie iwiedzę. 3.Informacje dotyczące sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta muszą, stosownie do potrzeb, zawierać wskazanie źródła iwysokości stałych dochodów, posiadanych aktywów, wtym aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych. 4.Informacje dotyczące celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta muszą, stosownie do potrzeb, zawierać informacje na temat długości okresu, wktórym klient chciałby prowadzić inwestycje, jego preferencji co do poziomu ryzyka, profilu ryzyka oraz celu inwestycji. 5.Firma inwestycyjna nie może świadczyć na rzecz klienta usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, wskład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeśli nie uzyska informacji dotyczących: 1) wiedzy idoświadczenia klienta lub potencjalnego klienta wdziedzinie inwestycji odpowiedniej do określonego rodzaju instrumentu finansowego lub usługi maklerskiej; 2) sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta; 3) celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta.

6. Firma inwestycyjna świadcząca usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, może zalecać klientowi zmianę strategii inwestycyjnej wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji dotyczących klienta idokonaniu oceny zgodnie zust.1–5. §17.Wcelu wykonania obowiązków, októrych mowa w§ 15 ust. 1 lub § 16 ust. 1, firma inwestycyjna jest uprawniona do wykorzystania informacji dotyczących klienta lub potencjalnego klienta, które pozostają wjej posiadaniu, oile informacje te są aktualne. Wtakim przypadku nie stosuje się przepisów § 15 ust. 1 lub § 16 ust. 1 wzakresie obowiązku zwrócenia się przez firmę inwestycyjną do klienta lub potencjalnego klienta oprzedstawienie informacji. §18.1.Wprzypadku klienta profesjonalnego firma inwestycyjna może nie zwracać się oprzedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy oinwestowaniu wzakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1078

2.Firma inwestycyjna, która świadczy na rzecz klienta profesjonalnego, októrym mowa wart.3 pkt39b lit. a–m ustawy, usługę doradztwa inwestycyjnego, może uznać, że jest on wstanie ponieść związane ztą usługą ryzyko inwestycyjne, zgodne zjego celami inwestycyjnymi. §19.1.Wprzypadku gdy na podstawie informacji otrzymanych od klienta lub potencjalnego klienta zgodnie z§ 15 firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie winnym zakresie niż doradztwo inwestycyjne lub zarządzanie portfelem oceni, że instrument finansowy lub usługa nie są odpowiednie dla klienta, ostrzega go opowyższym. 2.Wprzypadku gdy klient lub potencjalny klient nie przedstawia informacji, októrych mowa w§15, lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, firma inwestycyjna ostrzega klienta, że uniemożliwia jej to dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla niego odpowiednie. §20.1.Przepisu § 15 nie stosuje się do firmy inwestycyjnej, która zawiera umowę owykonywanie zleceń lub umowę oprzyjmowanie iprzekazywanie zleceń, wprzypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 1) przedmiotem zleceń będą wyłącznie nieskomplikowane instrumenty finansowe; 2) umowa jest zawierana zinicjatywy klienta lub potencjalnego klienta; 3) klient lub potencjalny klient został ostrzeżony przez firmę inwestycyjną, że zawarcie umowy nie jest związane zobowiązkiem, októrym mowa w§ 15, iże nie będzie korzystał zochrony, jaką zapewnia klientowi wypełnienie przez firmę inwestycyjną obowiązku, októrym mowa w§ 15; 4) firma inwestycyjna wypełnia wymogi związane zprzeciwdziałaniem powstawaniu konfliktów interesów.

2.Przez nieskomplikowane instrumenty finansowe, októrych mowa wust. 1 pkt1, rozumie się: 1) akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na równoważnym rynku wpaństwie, które nie jest państwem członkowskim; 2) obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe, które nie mają wbudowanego instrumentu pochodnego; 3) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zsiedzibą wpaństwach należących do EOG oraz funduszy inwestycyjnych otwartych zsiedzibą wpaństwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EOG oraz 4) instrumenty finansowe inne niż wymienione wart.2 ust. 1 pkt2 lit. c–iustawy: a) obec których istnieje, wsposób ciągły, możliwość zbycia, wykupu lub zrealizowania winny sposób wartości instruw mentu po cenie, która jest ogólnie dostępna dla uczestników rynku iktóra jest ceną rynkową lub ceną podaną, lub zatwierdzoną przez system wyceny niezależny od emitenta danych instrumentów finansowych, b) którymi nie są związane rzeczywiste lub potencjalne zobowiązania klienta przekraczające koszt nabycia tych z instrumentów, c) o do których powszechnie dostępne są informacje wyjaśniające ich charakterystykę wsposób zrozumiały dla klienta. c 3.Umowa nie jest zawierana zinicjatywy klienta lub potencjalnego klienta, jeżeli do jej zawarcia dochodzi wwyniku skierowania do klienta lub potencjalnego klienta zindywidualizowanych informacji ofirmie inwestycyjnej, instrumentach finansowych, usłudze lub transakcji. §21.1.Firma inwestycyjna nie może bezpośrednio lub pośrednio podejmować działań zachęcających klienta lub potencjalnego klienta do nieprzedstawiania informacji, októrych mowa w§ 15 lub §

16. 2.Firma inwestycyjna, dokonując oceny, czy usługa maklerska jest odpowiednia dla danego klienta, opiera się na informacjach przekazanych przez klienta lub potencjalnego klienta zgodnie z§15 lub § 16, oile nie istnieją obiektywne podstawy dla uznania, że informacje te są nieaktualne, nierzetelne lub niepełne. §22.1.Firma inwestycyjna, która, świadcząc na rzecz klienta usługi maklerskie, korzysta zpośrednictwa innej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, może dokonywać oceny, októrej mowa w§ 15 lub § 16, na podstawie informacji dotyczących klienta lub potencjalnego klienta otrzymywanych od tej innej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz uznać za prawidłową ocenę dokonaną przez tę inną firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną. 2.Firma inwestycyjna, która pośredniczy wświadczeniu usługi maklerskiej przez inną firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną iprzekazuje jej informacje dotyczące klienta lub potencjalnego klienta, zapewnia kompletność irzetelność tych informacji oraz prawidłowość oceny dokonanej zgodnie z§ 15 lub § 16.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1078

§23.1.Przed zawarciem umowy oświadczenie usług maklerskich firma inwestycyjna informuje klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, oistniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego klienta, oile organizacja oraz regulacje wewnętrzne firmy inwestycyjnej nie zapewniają, że wprzypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta. Informacja zawiera dane pozwalające klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, przy czym zakres isposób przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy klient.

2. Przez konflikt interesów rozumie się znane firmie inwestycyjnej okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem firmy inwestycyjnej, osoby powiązanej zfirmą inwestycyjną iobowiązkiem działania przez tę firmę inwestycyjną wsposób rzetelny, zuwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tej firmy inwestycyjnej, jak również znane firmie inwestycyjnej okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów tej firmy inwestycyjnej. 3.Konflikt interesów może powstać wszczególności, gdy: 1) firma inwestycyjna lub osoba powiązana zfirmą inwestycyjną może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta lub klientów tej firmy inwestycyjnej; 2) firma inwestycyjna lub osoba powiązana zfirmą inwestycyjną posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować klienta lub grupę klientów wstosunku do innego klienta lub grupy klientów tej firmy inwestycyjnej; 3) firma inwestycyjna lub osoba powiązana zfirmą inwestycyjną ma interes wokreślonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta albo transakcji przeprowadzanej wimieniu klienta ijest on rozbieżny zinteresem klienta; 4) firma inwestycyjna lub osoba powiązana zfirmą inwestycyjną prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez klienta; 5) firma inwestycyjna lub osoba powiązana zfirmą inwestycyjną otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje iopłaty, wzwiązku zusługą świadczoną na rzecz klienta.

4.Wprzypadku, októrym mowa wust. 1, umowa oświadczenie danej usługi maklerskiej może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej wust. 1 oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy zfirmą inwestycyjną oświadczenie danej usługi maklerskiej. 5.Wprzypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu zklientem umowy oświadczenie usług maklerskich: 1) ust. 1 stosuje się odpowiednio, ztym że firma inwestycyjna jest obowiązana poinformować klienta okonflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu; 2) ust. 4 stosuje się odpowiednio, ztym że firma inwestycyjna powinna powstrzymać się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia klienta okontynuacji lub rozwiązaniu umowy.

6. Przed zawarciem umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego firma inwestycyjna przy użyciu trwałego nośnika informacji informuje posiadacza rachunku zbiorczego ojego obowiązkach wynikających zart.8b ustawy oraz osankcji administracyjnej, októrej mowa wart.170d ust. 1 ustawy. §24.1.Firma inwestycyjna świadczy usługę maklerską na podstawie regulaminu oraz umowy oświadczenie tej usługi zawartej zklientem. 2.Wymogu opracowania regulaminu świadczenia usługi maklerskiej nie stosuje się wprzypadku, gdy umowa zawierana jest z: 1) klientem profesjonalnym, chyba że klient profesjonalny zażądał od firmy inwestycyjnej traktowania go jak klienta detalicznego, afirma inwestycyjna wyraziła na to zgodę; 2) klientem profesjonalnym, chyba że jest on przez firmę inwestycyjną traktowany jak klient detaliczny; 3) klientem detalicznym, wzwiązku zprowadzoną przez niego działalnością gospodarczą; 4) uprawnionym kontrahentem. 3.Wymogu opracowania regulaminu nie stosuje się również wprzypadku, gdy konstrukcja instrumentów finansowych lub specyfika obrotu tymi instrumentami finansowymi uniemożliwia uregulowanie praw iobowiązków związanych zzawarciem irealizacją umowy, októrej mowa wust.1, wsposób jednolity dla wszystkich klientów, na rzecz których świadczone są dane usługi. 4.Wprzypadku, októrym mowa wust. 2 i3, sposób świadczenia usługi maklerskiej przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta, wtym prawa iobowiązki firmy inwestycyjnej iklienta ztego tytułu, atakże warunki zawierania irozwiązywania umowy, októrej mowa wust. 1, określa umowa zklientem.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1078

5. Wprzypadku gdy świadczenie usługi przyjmowania iprzekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dotyczyłoby instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym, umowa oświadczenie takiej usługi jest zawierana przez firmę inwestycyjną zpodmiotem uprawnionym zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym.

6. Umowa oprzyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub umowa owykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym może zostać zawarta, oile: 1) uprawniony zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym wskaże firmie inwestycyjnej numer oraz posiadacza rachunku zbiorczego, na którym zapisywane są należące do niego instrumenty finansowe; 2) posiadacz rachunku zbiorczego zobowiąże się wobec firmy inwestycyjnej do: a) odejmowania wskazanych przez firmę inwestycyjną czynności dotyczących instrumentów finansowych będących p przedmiotem zlecenia, które umożliwiają zabezpieczenie realizacji zlecenia zbycia tych instrumentów, wszczególności do potwierdzania pokrycia takich zleceń oraz dokonywania blokady instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, b) ostarczania należących do klienta instrumentów finansowych będących przedmiotem złożonych przez niego zleceń d sprzedaży tych instrumentów.

7. Firma inwestycyjna może zawrzeć umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zposiadaczem rachunku zbiorczego wyłącznie wprzypadku, gdy posiadacz rachunku zbiorczego złoży firmie inwestycyjnej pisemne oświadczenie, że: 1) świadczy usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rzecz podmiotów uprawnionych zinstrumentów finansowych zapisanych na tym rachunku; 2) może we własnym imieniu rozporządzać instrumentami finansowymi zapisanymi na tym rachunku, na podstawie stosunku prawnego zpodmiotem, do którego należą instrumenty finansowe zapisane na tym rachunku.

8. Wprzypadku gdy firma inwestycyjna zawiera umowę owykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zpodmiotem niebędącym posiadaczem rachunku zbiorczego ani uprawnionym zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym, ust. 7 stosuje się odpowiednio. 9.Wprzypadku gdy podmiot, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy, pośredniczy wprzekazywaniu zleceń klienta, który podpisał umowę zfirmą inwestycyjną na warunkach, októrych mowa wart.121 ust.

1 ustawy, umowa owykonywanie zleceń może być zawarta pomiędzy firmą inwestycyjną a: 1) klientem, który podpisał zbankiem powierniczym umowę na warunkach, októrych mowa wart.121 ust. 1 ustawy – pod warunkiem że umowy, októrych mowa w§ 77 ust. 2, są skutecznie zawarte iobowiązują wmomencie zawierania umowy owykonywanie zleceń, albo 2) podmiotem, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy.

10. Wprzypadku gdy podmiot, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy, pośredniczy wprzekazywaniu zleceń posiadacza rachunku zbiorczego, który podpisał umowę zfirmą inwestycyjną na warunkach, októrych mowa wart.121a ustawy, umowa owykonywanie zleceń może być zawarta pomiędzy firmą inwestycyjną a: 1) posiadaczem rachunku zbiorczego będącym zagraniczną firmą inwestycyjną – pod warunkiem że umowy, októrych mowa w§ 77 ust. 2, są skutecznie zawarte iobowiązują wmomencie zawierania umowy owykonywanie zleceń, albo 2) uprawnionym zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym, pod warunkiem zawarcia przez firmę inwestycyjną zposiadaczem rachunku zbiorczego, na którym rejestrowane są instrumenty finansowe uprawnionego, umowy odostarczanie instrumentów finansowych, októrej mowa w§ 75 ust. 1 i2.

11. Umowa ozarządzanie portfelem, wskład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym, jest zawierana przez firmę inwestycyjną zpodmiotem uprawnionym zinstrumentów finansowych zapisanych na tym rachunku.

12. Umowa, októrej mowa wust. 11, może zostać zawarta, oile: 1) uprawniony zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym: a) skaże firmie inwestycyjnej posiadacza rachunku zbiorczego, na którym zapisywane są należące do niego instruw menty finansowe, b) oręczy firmie inwestycyjnej kopię umowy, z której wynika obowiązek prowadzenia przez posiadacza rachunku d zbiorczego odrębnej ewidencji należących do tego klienta instrumentów finansowych irejestrowania wniej na bieżąco zmian wynikających zrealizacji przez firmę inwestycyjną podjętych wimieniu ina rachunek klienta decyzji inwestycyjnych firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem;

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1078

2) posiadacz rachunku zbiorczego zobowiąże się wobec firmy inwestycyjnej do: a) prowadzenia odrębnej ewidencji instrumentów finansowych oraz rejestrowania wniej na bieżąco zmian wynikających zrealizacji podjętych wimieniu ina rachunek klienta decyzji inwestycyjnych firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelami, b) podejmowania wskazanych przez firmę inwestycyjną czynności zabezpieczających realizację decyzji firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelami, wszczególności potwierdzania pokrycia takich zleceń oraz dokonywania blokady instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, c) dostarczania instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku zbiorczym firmie inwestycyjnej wykonującej zlecenia składane przez firmę inwestycyjną zarządzającą portfelem klienta.

13. Regulamin usługi maklerskiej określa sposób świadczenia usługi maklerskiej przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta, wtym prawa iobowiązki firmy inwestycyjnej iklienta ztego tytułu, atakże warunki zawierania irozwiązywania umowy. Regulamin usługi maklerskiej określa wszczególności: 1) tryb iwarunki zawierania umowy, októrej mowa wust. 1; 2) tryb, warunki iformę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta; 3) zakres i sposób wykonywania usługi maklerskiej, która wykonywana będzie na podstawie umowy, o której mowa wust.1; 4) sposoby iterminy wnoszenia przez klienta opłat iprowizji związanych zusługą maklerską wykonywaną na rzecz klienta wzwiązku zumową, októrej mowa wust. 1, oraz sposób itryb określania ich wysokości; 5) sposób postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku, gdy klient nie dostarcza środków pieniężnych w terminach określonych wumowie lub wodrębnych przepisach; 6) postanowienia zabezpieczające interesy firmy inwestycyjnej wprzypadku niewywiązania się klienta zprzyjętych zobowiązań, atakże sposoby zaspokajania roszczeń firmy inwestycyjnej; 7) zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez firmę inwestycyjną zobowiązań powstałych wzwiązku zzawarciem umowy, októrej mowa wust. 1; 8) sposób, tryb oraz terminy przekazywania klientowi informacji dotyczących świadczonej na jego rzecz usługi maklerskiej, jak również zakres tych informacji; 9) zasady powierzania przez firmę inwestycyjną podmiotowi trzeciemu wykonywania poszczególnych czynności stanowiących daną usługę maklerską, jeżeli powierzanie jest przewidziane; 10) sposoby iterminy załatwiania skarg składanych przez klienta; 11) tryb iwarunki odstąpienia, wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy, októrej mowa wust. 1; 12) tryb, terminy iwarunki zmiany regulaminu, atakże sposób informowania klienta otych zmianach. ści: 14.Przez zakres isposób wykonywania usługi maklerskiej, októrych mowa wust. 13 pkt3, rozumie się wszczególno-

1) wprzypadku usługi, októrej mowa wart.69 ust. 2 pkt1 ustawy, wskazanie: a) formy składanych przez klienta zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) sposobu, trybu oraz zasad przyjmowania iprzekazywania zleceń, c) sposobu, trybu oraz zasad kojarzenia przez firmę inwestycyjną dwóch lub więcej podmiotów wcelu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami, wprzypadku gdy usługa świadczona przez firmę inwestycyjną obejmuje takie czynności; 2) wprzypadku usługi, októrej mowa wart.69 ust. 2 pkt2 ustawy, wskazanie: a) formy składanych przez klienta zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) sposobu, trybu oraz zasad przyjmowania iwykonywania zleceń, c) sposobu, trybu oraz zasad zawierania transakcji oraz dokonywania rozliczeń ztytułu zawieranych transakcji, d) sposobów ustalania wysokości zabezpieczenia, sposobów oraz trybu informowania klienta ozmianie jego wysokości, wtym wzywania do jego uzupełnienia, oraz sposobu postępowania firmy inwestycyjnej wprzypadku nieuzupełnienia przez klienta zabezpieczenia – jeżeli usługa dotyczy instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest zobowiązkiem posiadania zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających zdanego instrumentu finansowego, e) trybu iwarunków dokonywania płatności za nabywane instrumenty finansowe;

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1078

3) wprzypadku usługi, októrej mowa wart.69 ust. 2 pkt4 ustawy, wskazanie: a) trybu iwarunków podejmowania irealizacji przez firmę inwestycyjną decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów wchodzących wskład zarządzanych portfeli, b) trybu dokonywania wyboru podmiotu przechowującego aktywa wchodzące wskład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli – jeżeli firma inwestycyjna wykorzystuje pośrednictwo takich podmiotów przy świadczeniu usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych, c) metod oraz częstotliwości wyceny instrumentów finansowych znajdujących się wportfelu klienta, d) obiektywnych wskaźników finansowych, do których porównywane będą wyniki portfela klienta w celu ustalenia poziomu efektywności świadczonej usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, e) sposobów itrybu przekazywania przez klienta dyspozycji dotyczących aktywów wchodzących wskład zarządzanego przez firmę inwestycyjną portfela instrumentów finansowych; 4) wprzypadku usługi, októrej mowa wart.69 ust. 2 pkt5 ustawy, wskazanie trybu iwarunków opracowywania przez firmę inwestycyjną rekomendacji inwestycyjnych oraz ich przekazywania klientowi; 5) wprzypadku usługi, októrej mowa wart.69 ust. 4 pkt1 ustawy, wskazanie: a) posobów przekazywania przez klienta dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych iśrodków pieniężnych s zapisanych na danym rachunku, b) posobu naliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku pieniężnym oraz trybu określania ich wysokos ści, jeżeli umowa, októrej mowa wust. 1, przewiduje oprocentowanie tych środków, c) rybu, warunków iprzyczyn ustanawiania lub znoszenia blokady instrumentów finansowych, praw do otrzymania t instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych klienta, d) posobów postępowania z instrumentami finansowymi, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe lub s których zbywalność jest ograniczona, e) rybu iwarunków przenoszenia instrumentów finansowych lub środków pieniężnych na rachunki klienta prowadzone t przez inny podmiot, f) rybu iwarunków postępowania zaktywami klienta wprzypadku zamknięcia danego rachunku, t g) posobów ustalania wysokości zabezpieczenia oraz trybu informowania klienta ozmianie jego wysokości lub kos nieczności jego uzupełnienia, wprzypadku gdy na danym rachunku mają być rejestrowane instrumenty finansowe, którymi obrót związany jest z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających ztych instrumentów, h) zczegółowego trybu i warunków ustanawiania zabezpieczeń wykonania zlecenia w środkach pieniężnych lub na s instrumentach finansowych klienta, wtym trybu wyrażania przez klienta zgody na ustanowienie zabezpieczenia. §25.1.Sposób świadczenia poszczególnych usług maklerskich może być określony wjednym lub kilku regulaminach, pod warunkiem że regulaminy te zawierają wyraźnie wyodrębnione postanowienia odnoszące się do każdej ze świadczonych usług oraz spełniają wymogi przewidziane wprzepisach niniejszego oddziału dla poszczególnych regulaminów. 2.Wprzypadku zmiany regulaminu firma inwestycyjna informuje klienta otreści zmiany wtakim terminie, aby klient mógł wypowiedzieć umowę zzachowaniem okresu wypowiedzenia, arozwiązanie umowy nastąpiło przed dniem wejścia wżycie zmian. §26.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się: 1) do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy; 2) odpowiednio do banków powierniczych wzakresie działalności powierniczej.

Oddział2 Przechowywanie irejestrowanie instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych

§27.

1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych obowiązana jest do: 1) rzechowywania lub rejestrowania aktywów klienta wtaki sposób, aby możliwe było wkażdej chwili wyodrębnienie p aktywów przechowywanych na rzecz jednego klienta od aktywów innego klienta oraz od aktywów własnych firmy inwestycyjnej; 2) prowadzenia tych usług wsposób rzetelny;

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1078

3) regularnego sprawdzania stanu prowadzonych przez firmę inwestycyjną rachunków lub ewidencji, lub rejestrów zrachunkami, ewidencjami irejestrami prowadzonymi przez podmiot trzeci przechowujący aktywa na zlecenie firmy inwestycyjnej; 4) podejmowania działań niezbędnych dla zapewnienia, że posiadane przez firmę inwestycyjną dane dotyczące rodzaju iliczby instrumentów finansowych oraz wysokości środków pieniężnych należących do klienta są rzetelne, dokładne izgodne ze stanem faktycznym, wtym wszczególności poprzez bieżącą weryfikację tych danych woparciu oinformacje uzyskiwane od podmiotu przechowującego instrumenty finansowe lub środki pieniężne klienta –wprzypadku gdy nie są one przechowywane bezpośrednio przez firmę inwestycyjną; 5) powierzania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych klienta do przechowywania przez inny podmiot wyłącznie pod warunkiem, że podmiot ten zapewnia przechowywanie lub rejestrowanie tych aktywów odrębnie od aktywów firmy inwestycyjnej oraz odrębnie od aktywów tego podmiotu. 2.Wprzypadku gdy ze względu na przepisy prawa obowiązującego wpaństwie, na którego terytorium miałyby być przechowywane lub rejestrowane instrumenty finansowe lub środki pieniężne klienta, nie jest możliwe spełnienie przez firmę inwestycyjną wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, firma inwestycyjna informuje o tym klienta. Powierzenie instrumentów finansowych lub środków pieniężnych klienta do przechowywania przez podmiot działający na terytorium tego państwa jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez klienta pisemnej zgody na powierzenie. 3.Firma inwestycyjna może powierzyć przechowywanie instrumentów finansowych klienta innemu podmiotowi. Firma inwestycyjna, dokonując wyboru podmiotu, któremu powierzone będzie przechowywanie instrumentów finansowych klientów, powinna kierować się należytą starannością, wszczególności biorąc pod uwagę: 1) posiadane doświadczenie gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych instrumentów finansowych; 2) spełnianie wszelkich wymogów niezbędnych dla przechowywania instrumentów finansowych, wtym wszczególności posiadanie stosownych zezwoleń lub zgód wymaganych zgodnie zprzepisami prawa państwa, wktórym przechowywane mają być instrumenty finansowe; 3) opinię, jaką podmiot cieszy się na rynku, na którym świadczy usługi; 4) możliwość zapewnienia sprawowania przez firmę inwestycyjną bieżącej kontroli czynności związanych zprzechowywaniem instrumentów finansowych klienta firmy inwestycyjnej oraz wykorzystywanych wtym celu systemów, urządzeń iprocedur. 4.Firma inwestycyjna może powierzyć przechowywanie instrumentów finansowych klienta innemu podmiotowi, pod warunkiem że podmiot ten prowadzi działalność wpaństwie, którego prawo reguluje działalność polegającą na przechowywaniu na cudzy rachunek instrumentów finansowych. 5.Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli: 1) powierzenie instrumentu finansowego do przechowywania jest niezbędne ze względu na charakter tego instrumentu finansowego lub usługi inwestycyjnej znim związanej albo 2) instrument finansowy powierzany do przechowywania należy do klienta profesjonalnego lub klienta detalicznego ipowierzenie następuje na pisemny wniosek tego klienta.

6. Firma inwestycyjna powierzająca instrumenty finansowe należące do klienta do przechowywania przez podmiot, októrym mowa wust. 1, obowiązana jest sprawować bieżącą kontrolę czynności związanych zprzechowywaniem instrumentów finansowych klienta firmy inwestycyjnej oraz wykorzystywanych wtym celu systemów, urządzeń iprocedur. §28.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych nie może wykorzystywać na własny rachunek lub na rachunek podmiotu trzeciego instrumentów finansowych należących do klienta lub uprawnionego zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym. 2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się wprzypadku, gdy wykorzystanie przez firmę inwestycyjną instrumentów finansowych należących do klienta lub uprawnionego z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym następuje wzwiązku zzawarciem przez firmę inwestycyjną transakcji finansowania papierów wartościowych, októrej mowa wart.2 pkt10 rozporządzenia 1287/2006, pod warunkiem że: 1) klient lub uprawniony zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym udzielił pisemnej zgody na wykorzystanie należących do niego instrumentów finansowych oraz wykorzystanie instrumentów finansowych odbywa się zgodnie zwarunkami określonymi przez klienta – wprzypadku klienta detalicznego; 2) klient lub uprawniony zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym udzielił wyraźnej zgody na wykorzystanie należących do niego instrumentów finansowych – wprzypadku klienta profesjonalnego.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1078

3.Firma inwestycyjna, pomimo spełnienia warunków, októrych mowa wust. 2, nie może wykorzystywać na własny rachunek ani na rachunek podmiotu trzeciego instrumentów finansowych należących do klienta, jeżeli są one przechowywane na rachunku, na którym zbiorczo przechowywane są instrumenty finansowe, chyba że: 1) wszyscy klienci, których instrumenty finansowe są rejestrowane na tym rachunku, wyrazili uprzednio wsposób, októrym mowa wust. 2, zgodę na wykorzystanie przez firmę inwestycyjną należących do nich instrumentów finansowych lub 2) firma inwestycyjna stosuje mechanizmy iprocedury zapewniające, że wykorzystywane są wyłącznie należące do klientów instrumenty finansowe przechowywane na tym rachunku, którzy wyrazili uprzednio w sposób, o którym mowa wust. 2, zgodę na wykorzystanie przez firmę inwestycyjną należących do nich instrumentów finansowych. 4.Przepisu ust. 1 nie stosuje się także wprzypadku, gdy wykonanie zlecenia klienta wymaga ustanowienia przez firmę inwestycyjną zabezpieczenia na instrumentach finansowych.

5. Firma inwestycyjna wykorzystująca instrumenty finansowe należące do jej klientów rejestruje informacje obejmujące niezbędne dane klientów iuprawnionych zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym, którzy wyrazili zgodę, októrej mowa wust. 2 i3, oraz liczbę irodzaj wykorzystywanych instrumentów finansowych należących do poszczególnych klientów.

6. Firma inwestycyjna, na rzecz której zostało ustanowione zabezpieczenie na instrumentach finansowych należących do klienta, rejestruje informacje obejmujące niezbędne dane klientów, którzy ustanowili zabezpieczenie zleceń, oraz liczbę irodzaj instrumentów finansowych będących przedmiotem zabezpieczenia. 7.Firma inwestycyjna prowadząca dla klienta rachunek pieniężny nie może wykorzystywać na własny rachunek lub na rachunek podmiotu trzeciego zgromadzonych na nim środków pieniężnych.

8. Firma inwestycyjna, na rzecz której zostało ustanowione zabezpieczenie na środkach pieniężnych, w przypadku, októrym mowa wart.73 ust. 5f ustawy, rejestruje informacje obejmujące niezbędne dane klientów, którzy ustanowili zabezpieczenia zleceń, oraz wysokość tego zabezpieczenia. §29.1.Firma inwestycyjna, która prowadzi dla klienta rachunek, otwiera dla tego klienta rejestr operacyjny. Firma inwestycyjna może również otworzyć dla klienta rejestr sesji. 2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się wprzypadku, gdy na rachunku mają być zapisywane instrumenty finansowe nabywane wwyniku transakcji, które nie spełniają warunków określonych wart.7 ust. 5 ustawy. 3.Firma inwestycyjna dokonuje zapisów wrejestrze operacyjnym na podstawie: 1) dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji wobrocie zorganizowanym, októrych mowa wart.7 ust. 5 pkt1 i2 ustawy, wystawionych przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, podmiot prowadzący alternatywny system obrotu lub inny podmiot, zgodnie zzasadami określonymi wodrębnych przepisach; 2) dokumentów stanowiących podstawę dokonania zmian zapisów na rachunkach lub rachunkach pieniężnych, określonych przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt powierzył wykonywanie czynności zzakresu zadań, októrych mowa wart.48 ust. 1 pkt1 ustawy; 3) dokumentów stanowiących na zagranicznym rynku regulowanym potwierdzenie zawarcia transakcji nabycia papierów wartościowych, októrej mowa wart.7 ust. 5 pkt3 ustawy, oraz stanowiących potwierdzenie złożenia właściwej dyspozycji ich przeniesienia wcelu dokonania zapisu na rachunku. 4.Firma inwestycyjna nie otwiera rachunku dla klienta, gdy nabywane instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego będą zapisywane na rachunku tego klienta prowadzonym przez inny podmiot. 5.Firma inwestycyjna jest obowiązana do rejestrowania na rachunkach instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, atakże innych papierów wartościowych rejestrowanych wdepozycie papierów wartościowych, zgodnie z zasadami określonymi przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt powierzył wykonywanie czynności zzakresu zadań, októrych mowa wart.48 ust. 1 pkt1 ustawy. 6.Firma inwestycyjna jest obowiązana do rejestrowania na rachunkach innych instrumentów finansowych niż określone wust. 5, zgodnie zzasadami określonymi przez właściwą izbę rozrachunkową, jeśli instrumenty finansowe zostały zarejestrowane na kontach prowadzonych przez tę izbę.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1078

7.Na rachunku odrębnie są rejestrowane instrumenty finansowe: 1) służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań: a) wynikających zpożyczek instrumentów finansowych, udzielonych na podstawie odrębnych przepisów, b) wynikających zpożyczek lub kredytów na nabycie instrumentów finansowych, udzielonych na podstawie odrębnych przepisów, c) wynikających zderywatów, d) wynikających zpraw majątkowych, e) innych, określonych wprzepisach rozporządzenia; 2) będące przedmiotem: a) blokady, b) zastawu, c) zabezpieczenia finansowego.

8.Instrumenty finansowe, októrych mowa wust. 7, mogą być rejestrowane łącznie dla wszystkich lub dla niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych wust. 7, pod warunkiem prowadzenia przez firmę inwestycyjną dokumentacji pozwalającej na określenie liczby instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów zobowiązań. 9.Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio wprzypadku, gdy procedury właściwej izby rozrachunkowej wymagają łącznego rejestrowania instrumentów finansowych, októrych mowa wust.

7. §30.1.Firma inwestycyjna dokonuje zapisów wrejestrze sesji na podstawie dokumentów, októrych mowa w§ 29 ust.3 pkt1 i3. 2.Rejestr sesji jest otwierany przed rozpoczęciem sesji lub wczasie jej trwania.

3. Rejestr sesji jest prowadzony wyłącznie w celu sprawdzenia pokrycia zleceń, gdy obowiązek sprawdzenia przez firmę inwestycyjną pokrycia wynika zodrębnych przepisów lub warunków umowy, albo wcelu sprawdzenia, czy klient nie przekroczył limitu, októrym mowa w§ 58 ust.

3. 4.Rejestr sesji jest zamykany zchwilą zakończenia sesji. §31.1.Na wniosek klienta, dla którego rachunek prowadzi inny podmiot niż firma inwestycyjna, zktórą zawarł on umowę owykonywanie zleceń lub umowę owykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów, możliwe jest prowadzenie rejestru sesji przez tę firmę inwestycyjną. 2.Początkowy zapis wrejestrze sesji jest dokonywany wwysokości uzgodnionej ipotwierdzonej firmie inwestycyjnej przez podmiot prowadzący rachunek klienta. §32.1.Środki pieniężne klientów są deponowane odrębnie od środków pieniężnych firmy inwestycyjnej. Do sposobu rejestrowania środków pieniężnych na rachunku pieniężnym prowadzonym przez firmę inwestycyjną stosuje się odpowiednio § 29 ust. 7–9. Deponowanie środków pieniężnych klientów powinno gwarantować również odrębne ich traktowanie od środków pieniężnych firmy inwestycyjnej. 2.Środki pieniężne klientów mogą być deponowane w: 1) banku centralnym; 2) banku krajowym; 3) zagranicznej instytucji kredytowej; 4) banku zagranicznym; 5) uznanym funduszu rynku pieniężnego. 3.Wprzypadku, októrym mowa wust. 2 pkt2–5, firma inwestycyjna deponuje środki pieniężne klienta wsposób: 1) mający na celu zagwarantowanie praw klientów do środków pieniężnych oraz 2) uniemożliwiający wykorzystanie środków pieniężnych klientów przez firmę inwestycyjną na własny rachunek.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1078

4.Przepisu ust. 2 pkt5 nie stosuje się, jeżeli klient sprzeciwił się deponowaniu jego środków pieniężnych wuznanym funduszu rynku pieniężnego. 5.Wprzypadku gdy firma inwestycyjna nie deponuje środków pieniężnych klientów wbanku centralnym, firma inwestycyjna przy wyborze podmiotu, wktórym deponuje środki pieniężne klientów, powinna kierować się należytą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących klientowi oraz biorąc pod uwagę poziom wiedzy specjalistycznej oraz opinię, jaką cieszy się dany podmiot, jak również system prawny ipraktyki rynkowe związane zprzechowywaniem środków pieniężnych klientów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na prawo własności środków pieniężnych należących do klientów. 6.Firma inwestycyjna powinna dokonywać okresowej oceny sposobu świadczenia usługi przez podmiot, októrym mowa wust. 2 pkt2–5, wktórym zdeponowane zostały środki pieniężne klienta tej firmy inwestycyjnej. 7.Przez uznany fundusz rynku pieniężnego, októrym mowa wust. 2 pkt5, rozumie się fundusz rynku pieniężnego, októrym mowa wustawie zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych, oraz fundusz zagraniczny wpisany do rejestru funduszy zagranicznych, októrym mowa wart.263 tej ustawy: 1) którego nadrzędnym celem inwestycyjnym jest utrzymywanie nominalnej wartości netto aktywów funduszu (przed doliczeniem zysków) albo wartości kapitału początkowego uczestników wraz zzyskami; 2) który inwestuje wyłącznie w wysokiej jakości instrumenty rynku pieniężnego o terminie rozliczenia nie dłuższym niż397 dni lub regularnej korekcie rentowności zgodnej zterminem rozliczenia oraz średnim ważonym terminem rozliczenia wynoszącym 60 dni lub inwestuje dodatkowo, lokując środki pieniężne wpodmiotach, októrych mowa wust.2 pkt2, 3 lub 4, oraz 3) który zapewnia możliwość odkupu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa tego funduszu nie później niż wdniu wyceny następującym po dniu, wktórym złożona została dyspozycja ich odkupu. §33.1.Zapisów na rachunkach dokonuje się na podstawie dowodów wystawionych zgodnie zzasadami określonymi przez właściwą izbę rozrachunkową lub podmiot, któremu Krajowy Depozyt powierzył wykonywanie zadań określonych wart.48 ust. 1 pkt1–5 ustawy, atakże na podstawie dowodów wystawianych przez firmę inwestycyjną wzwiązku zobsługą zdarzeń prawnych skutkujących zmianami wstanach na rachunkach, niepowodujących zmian na kontach depozytowych prowadzonych dla tej firmy inwestycyjnej wKrajowym Depozycie, podmiocie, któremu Krajowy Depozyt powierzył wykonywanie zadań określonych wart.48 ust.

1 pkt1–5 ustawy lub właściwej izbie rozrachunkowej. 2.Zapisów na rachunkach pieniężnych dokonuje się na podstawie prawidłowych irzetelnych dowodów wystawianych zgodnie zzasadami określonymi przez właściwą izbę rozrachunkową lub zgodnie zodrębnymi przepisami. §34.1.Firma inwestycyjna, która świadczy usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego, prowadzi dla klienta rachunek instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencję. 2.Umowa, októrej mowa w§ 24 ust. 1, powinna zobowiązywać klienta do informowania firmy inwestycyjnej owszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie itreść ewidencjonowanych przez nią praw iprzedstawiania jej odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. 3.Zapisów na rachunkach instrumentów rynku niepublicznego dokonuje się na podstawie prawidłowych irzetelnych dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określają zasady przyjęte wobrocie danymi instrumentami rynku niepublicznego. 4.Zapisów wewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów, októrych mowa wust.

2. Firma inwestycyjna obowiązana jest przechowywać kopie dokumentów stanowiących podstawę zapisów dokonywanych wewidencji. 5.Do rachunków instrumentów rynku niepublicznego iewidencji, októrych mowa wust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 29 ust. 5 i6, wzakresie, wjakim na rachunkach instrumentów rynku niepublicznego lub wewidencji zapisywane są instrumenty rynku niepublicznego, którymi obrót obsługiwany jest przez właściwą izbę rozrachunkową, oraz § 29 ust.7 i8. 6.Wskazany wust. 1 obowiązek prowadzenia dla klienta rachunku instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji nie powstaje wprzypadku świadczenia przez firmę inwestycyjną wsposób incydentalny usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, oile klient nie zażądał otwarcia rachunku instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji. §35.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi przechowywania irejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów finansowych jest obowiązana prowadzić rejestr przechowywanych instrumentów umożliwiający ewidencjonowanie zabezpieczeń ustanawianych na prawach zprzechowywanych instrumentów finansowych.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1078

2.Warunki isposób prowadzenia rejestru, októrym mowa wust. 1, określa umowa oprzechowywanie irejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych. Do umowy tej przepisy § 34 ust. 2 i4 stosuje się odpowiednio. §36.1.Przepisów niniejszego oddziału dotyczących prowadzenia rejestru operacyjnego nie stosuje się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy na podstawie umowy, októrej mowa wart.121 ust. 1 ustawy. 2.Wzakresie nieuregulowanym wprzepisach niniejszego oddziału do banku powierniczego stosuje się odpowiednio przepisy § 29 ust. 1–3, wzakresie odnoszącym się do rejestru operacyjnego, § 29 ust. 5 i7–9, § 30, §31 oraz §

33. 3.Przepisy § 27, § 28, § 32, § 34, § 35 stosuje się do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy, wzakresie, wjakim przechowywanie irejestrowanie instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych pozostaje wzwiązku ze świadczeniem usług, októrych mowa wart.69 ust. 2 pkt1–7 ustawy. 4.Przepisu § 24 ust. 2 pkt2 nie stosuje się do banków prowadzących działalność maklerską oraz banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy, wzakresie środków pieniężnych klientów, które przechowują. Rozdział3 Zawieranie transakcji idokonywanie rozliczeń

Oddział1 Przyjmowanie iprzekazywanie zleceń oraz szczególne zasady wykonywania zleceń

§37.1.Firma inwestycyjna przyjmuje zlecenia zawierające wszczególności: 1) dane, ustalone zklientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację klienta; 2) datę iczas wystawienia; 3) rodzaj iliczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia; 4) przedmiot zlecenia; 5) określenie ceny; 6) oznaczenie terminu ważności zlecenia; 7) podpis klienta lub jego pełnomocnika, zzastrzeżeniem ust. 2 – wprzypadku zleceń wformie pisemnej. 2.Firma inwestycyjna potwierdza klientowi przyjęcie zlecenia.

3. Jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno zlecenie, powinien on zawierać wyraźne określenie liczby zleceń. Wtakim przypadku wystarczające jest złożenie jednego podpisu klienta lub jego pełnomocnika. 4.Wprzypadku, októrym mowa w§ 24 ust. 9 pkt1, zlecenie powinno zawierać dodatkowo dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację podmiotu, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy. 5.Wprzypadku, októrym mowa w§ 24 ust. 9 pkt2, zlecenie powinno zawierać dodatkowo oznaczenie klienta lub klientów, którzy zawarli zpodmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych umowę, októrej mowa wart.121 ust. 1 ustawy, oraz na których rachunek zostało złożone zlecenie, pozwalające na jednoznaczną jego lub ich identyfikację, jeżeli umowa zawarta przez firmę inwestycyjną zpodmiotem, októrym mowa wart.121 ust.

2 pkt2 ustawy, nie przewiduje obowiązku wskazywania przez ten podmiot firmie inwestycyjnej do końca dnia, wktórym wykonane zostało zlecenie, osób, na rzecz których zostało złożone zlecenie, ze wskazaniem liczby nabywanych lub zbywanych instrumentów finansowych dla poszczególnych osób. Wprzypadku zleceń wykonywanych częściowo przekazywanie informacji powinno następować każdego dnia, wktórym wykonywane było zlecenie, wzakresie, wjakim dotyczą wykonywanej wtym dniu części tego zlecenia. 6.Wprzypadku zlecenia umożliwiającego wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek, zamiast liczby instrumentów finansowych można podać maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem wykonania tego zlecenia. 7.Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne zodrębnymi przepisami i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest przekazywane. W szczególności dotyczy to zlecenia umożliwiającego wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek.

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1078

8.Zlecenie powinno zawierać odpowiednie oznaczenia, pozwalające na odróżnienie go od innych zleceń, jeżeli: 1) jego przedmiotem jest kupno instrumentów finansowych za środki pieniężne pożyczone od firmy inwestycyjnej; 2) zawiera klauzulę umożliwiającą wystawianie na podstawie zlecenia więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek.

9. W przypadku gdy zlecenie składane jest przez pełnomocnika klienta, powinno ono również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie. 10.Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiają to przepisy lub zasady regulujące obrót instrumentami finansowymi, których dotyczy zlecenie lub dyspozycja icharakter usługi, wramach której przyjmowane są zlecenia lub dyspozycje. 11.Obowiązek potwierdzenia klientowi przyjęcia, októrym mowa wust. 2, nie ma zastosowania do zleceń składanych za pośrednictwem telefonu. §38.1.Firma inwestycyjna może przyjmować do wykonania zlecenia klienta złożone wcelu zawarcia na rynku regulowanym transakcji, októrej mowa wart.7 ust. 5a ustawy, pod warunkiem: 1) zawarcia umowy, októrej mowa wart.7 ust. 5a pkt1 ustawy, oraz 2) spełnienia przez papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia warunków określonych wregulaminach iinnych regulacjach podmiotów prowadzących rynek regulowany. 2.Firma inwestycyjna, wykonując zlecenie klienta, októrym mowa wust. 1, jest obowiązana do przestrzegania zasad wykonywania tego typu zleceń, określonych wregulaminach iinnych regulacjach podmiotów prowadzących rynek regulowany oraz właściwych izb rozrachunkowych, wszczególności do podjęcia wszelkich działań wcelu zapewnienia terminowego dostarczenia papierów wartościowych do dokonania rozrachunku zzasadami określonymi przez właściwą izbę rozrachunkową. 3.Firma inwestycyjna wzwiązku zwykonywaniem zlecenia klienta, októrym mowa wust. 1, uwzględnia wszczególności kategorię, do której należy klient składający zlecenie, oraz jego możliwość samodzielnego dostarczenia papierów wartościowych przed terminem rozrachunku, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia interesów firmy inwestycyjnej izapewnienia bezpieczeństwa obrotu. §39.Zlecenie sprzedaży przekazywane przez firmę inwestycyjną na rynek regulowany, które może prowadzić do zawarcia transakcji, októrej mowa wart.7 ust. 5a ustawy, powinno zawierać odpowiednie oznaczenia pozwalające na odróżnienie go od innych zleceń tej firmy inwestycyjnej kierowanych na rynek regulowany. § 40.

1. Zarządzający może wystawiać jedno zlecenie na rzecz swoich klientów, pod warunkiem że do końca dnia, wktórym wykonane zostało zlecenie, określi liczbę instrumentów finansowych kupowanych lub sprzedawanych dla poszczególnych klientów. 2.Przez zarządzającego, októrym mowa wust. 1, rozumie się: 1) firmę inwestycyjną świadczącą usługi zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 2) towarzystwo funduszy inwestycyjnych wzakresie zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 3) towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające zbiorczymi portfelami papierów wartościowych; 4) zagraniczną firmę inwestycyjną oraz podmiot, októrym mowa wart.115 ust. 1 ustawy, świadczące poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. §41.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi przyjmowania iprzekazywania zleceń może za zgodą klienta, na zasadach określonych wumowie, doprowadzić do zawarcia transakcji pomiędzy inwestorami poza rynkiem zorganizowanym. cji. 2.Zgoda, októrej mowa wust. 1, może być udzielona wformie ogólnej lub wodniesieniu do poszczególnych transak-

§42.Zlecenie, októrym mowa w§ 41 ust. 1, może nie zawierać wskazania ceny lub liczby instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia.

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 1078

§43.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń obowiązana jest stosować rozwiązania iprocedury zapewniające niezwłoczne, uczciwe inależyte wykonywanie zleceń klientów wstosunku do zleceń innych klientów oraz do zleceń własnych firmy inwestycyjnej. Wszczególności rozwiązania iprocedury stosowane przez firmę inwestycyjną powinny zapewniać możliwość wykonywania zleceń zgodnie zczasem ich przyjmowania. 2.Wprzypadku gdy zlecenie dotyczące akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ze względu na określone przez klienta warunki jego wykonania nie może być wykonane natychmiast po jego przyjęciu przez firmę inwestycyjną w związku z warunkami panującymi na rynku, firma inwestycyjna, o ile klient nie postanowił inaczej, jest obowiązana upublicznić warunki tego zlecenia wsposób łatwo dostępny dla innych uczestników rynku.

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2, uważa się za spełniony w przypadku, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia1287/2006. 4.Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zleceń na dużą skalę wporównaniu ze standardową wielkością rynkową dla danych akcji wrozumieniu art.20 rozporządzenia 1287/2006, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Komisji przez firmę inwestycyjną ozamiarze odstąpienia od wykonania obowiązku, októrym mowa wust.

2. §44.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń: 1) wykonuje zlecenia klientów niezwłocznie po ich przyjęciu, wkolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika zwarunków wykonania zlecenia określonych przez klienta, charakteru zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna zinteresem klienta; 2) niezwłocznie informuje klienta owszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie zlecenia złożonego przez tego klienta – wprzypadku zlecenia złożonego przez klienta detalicznego. 2.Wprzypadku gdy rozliczenie transakcji zawartej wwyniku wykonania zlecenia klienta dokonywane jest zudziałem firmy inwestycyjnej lub na jej wniosek, firma inwestycyjna obowiązana jest niezwłocznie podjąć wszelkie kroki niezbędne do sprawnego iprawidłowego rozliczenia transakcji. §45.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń może wykonywać zlecenie klienta łącznie ze zleceniami własnymi lub zleceniami innych klientów pod warunkiem, że: 1) jest mało prawdopodobne, by połączenie zleceń itransakcji działało na niekorzyść tych klientów; 2) klient został uprzednio poinformowany przez firmę inwestycyjną otakim sposobie wykonania zlecenia oraz 3) firma inwestycyjna, wykonując zlecenia klienta łącznie ze zleceniami własnymi lub zleceniami innych klientów, działa zgodnie zzasadami, októrych mowa wust.

2. 2.Firma inwestycyjna wdraża zasady alokacji zleceń wykonywanych wsposób, októrym mowa wust. 1, określające wszczególności wpływ czynników takich jak cena iwielkość zlecenia na sposób alokacji wykonanych zleceń oraz sposób postępowania wprzypadku częściowego wykonania zleceń połączonych. 3.Firma inwestycyjna wykonująca zlecenie klienta łącznie ze zleceniem własnym nie może dokonywać alokacji wykonanego zlecenia wsposób niekorzystny dla klienta. 4.Wprzypadku częściowego wykonania połączonego zlecenia, októrym mowa wust. 3, firma inwestycyjna dokonuje alokacji zlecenia wtaki sposób, aby zlecenie klienta było wykonane wcałości. Wprzypadku gdy połączone zlecenie, októrym mowa wust. 3, zostało wykonane wczęści uniemożliwiającej wykonanie zlecenia klienta wcałości, firma inwestycyjna dokonuje alokacji wyłącznie na rzecz klienta. 5.Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli: 1) wykonanie zlecenia klienta wsposób, októrym mowa wust. 3, umożliwia osiągnięcie dla klienta wyniku korzystniejszego niż wprzypadku wykonania tego zlecenia bez połączenia ze zleceniem własnym firmy inwestycyjnej lub 2) wykonanie zlecenia klienta bez połączenia ze zleceniem własnym firmy inwestycyjnej jest niemożliwe. 6.Wprzypadku, októrym mowa wust. 5, firma inwestycyjna może dokonać alokacji wykonanych zleceń zgodnie zzasadami, októrych mowa wust.

2. §46.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy.

Dziennik Ustaw – 24 –

Oddział2 Zobowiązanie do działania na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta

Poz. 1078

§47.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń jest zobowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań wcelu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta wzwiązku zwykonaniem zlecenia, uwzględniając cenę instrumentu finansowego, koszty związane zwykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter lub inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia.

2.Firma inwestycyjna świadcząca usługi zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub przyjmowania iprzekazywania zleceń jest zobowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań wcelu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta wzwiązku ze świadczeniem usługi na jego rzecz, uwzględniając odpowiednio czynniki określone wust.

1. 3.Przepisów ust. 1 i2 nie stosuje się wprzypadku, gdy klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane lub przekazane, wzakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. §48.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń jest zobowiązana do wdrożenia istosowania rozwiązań zapewniających wypełnianie obowiązku, októrym mowa w§ 47 ust. 1, wtym wszczególności do wdrożenia iprzestrzegania polityki wykonywania zleceń. Firma inwestycyjna świadcząca usługi zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub przyjmująca iprzekazująca zlecenia jest zobowiązana do wdrożenia iprzestrzegania polityki działania wnajlepiej pojętym interesie klienta.

2. Firma inwestycyjna jest zobowiązana do ustalenia względnej wagi, jaką przypisuje poszczególnym czynnikom, októrych mowa w§ 47 ust. 1, lub do wdrożenia procedury określającej sposób ustalania względnej wagi przypisywanej czynnikom, októrych mowa w§ 47 ust.

1. 3.Firma inwestycyjna, ustalając względną wagę, jaką przypisuje poszczególnym czynnikom, októrych mowa w§47 ust.1, bierze wszczególności pod uwagę: 1) kategorię, do której należy dany klient; 2) specyfikę zlecenia; 3) cechy instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia; 4) rodzaj ispecyfikę możliwych miejsc wykonania. 4.Wprzypadku zlecenia klienta detalicznego najlepszy wynik określa się wujęciu ogólnym przy uwzględnieniu ceny instrumentu finansowego ikosztów związanych zwykonaniem zlecenia obejmujących wszystkie koszty ponoszone przez klienta bezpośrednio wzwiązku zwykonaniem danego zlecenia, wtym opłaty pobierane przez miejsce wykonania, opłaty ztytułu rozrachunku irozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty związane zwykonaniem zlecenia. §49.1.Przepisów dotyczących obowiązku wdrożenia iprzestrzegania polityki działania wnajlepiej pojętym interesie klienta nie stosuje się do firmy inwestycyjnej świadczącej usługę przyjmowania iprzekazywania zleceń, jeżeli firma inwestycyjna przyjmuje iprzekazuje zlecenia wcelu ich wykonania wyłącznie do jednego podmiotu. 2.Przepisów dotyczących obowiązku wdrożenia iprzestrzegania polityki wykonywania zleceń nie stosuje się do firmy inwestycyjnej świadczącej usługę wykonywania zleceń, jeżeli firma inwestycyjna wykonuje zlecenia wyłącznie wjednym miejscu wykonania zlecenia. §50.Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń informuje klienta omożliwości wykonywania zleceń poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu, jeżeli taka możliwość jest przewidziana wjej polityce wykonywania zleceń lub polityce działania wnajlepiej pojętym interesie klienta. Firma inwestycyjna jest zobowiązana do uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody klienta na wykonanie jego zlecenia poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu. Zgoda klienta może być ogólna lub dotyczyć poszczególnych transakcji. §51.1.Wdrożona przez firmę inwestycyjną, októrej mowa w§ 48 ust. 1, polityka wykonywania zleceń oraz polityka działania wnajlepiej pojętym interesie klienta obejmują, wodniesieniu do poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych, informacje omiejscach wykonania wykorzystywanych przez tę firmę inwestycyjną oraz kryteria brane przez firmę inwestycyjną pod uwagę przy dokonywaniu wyboru miejsca wykonania. W polityce wykonywania zleceń oraz polityce działania wnajlepiej pojętym interesie klienta firma inwestycyjna wskazuje co najmniej miejsca wykonania, które według racjonalnej oceny wsposób stały umożliwiają firmie inwestycyjnej uzyskanie możliwie najlepszego wyniku dla klienta.

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1078

2.Obowiązek podejmowania wszelkich uzasadnionych działań wcelu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta nie oznacza konieczności uwzględniania przez firmę inwestycyjną wswojej polityce wykonywania zleceń lub polityce działania wnajlepiej pojętym interesie klienta wszystkich możliwych miejsc wykonania zleceń. 3.Wcelu dokonania wyboru miejsca wykonania, wprzypadku gdy zgodnie zpolityką wykonywania zleceń lub polityką działania wnajlepiej pojętym interesie klienta firma inwestycyjna dopuszcza istnienie więcej niż jednego miejsca wykonania, firma inwestycyjna, wcelu dokonania oceny iporównania wyników, jakie można uzyskać dla klienta wkażdym zdopuszczonych miejsc wykonania, jest zobowiązana do wzięcia pod uwagę wysokości prowizji ikosztów ponoszonych przez nią wzwiązku zwykorzystywaniem poszczególnych miejsc wykonania.

4.Firma inwestycyjna nie może ustalać inaliczać pobieranych od klienta opłat iprowizji wsposób dyskryminujący poszczególne miejsca wykonania, oile różnice wsposobie naliczania ipobierania opłat iprowizji nie odzwierciedlają rzeczywistych rozbieżności wkosztach ponoszonych przez tę firmę inwestycyjną wzwiązku zwykorzystywaniem poszczególnych miejsc wykonania. §52.1.Firma inwestycyjna przed zawarciem zklientem detalicznym umowy owykonywanie zleceń, umowy ozarządzanie portfelem, wskład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub umowy oprzyjmowanie iprzekazywanie zleceń przekazuje mu informacje dotyczące stosowanej odpowiednio polityki wykonywania zleceń lub polityki działania wnajlepiej pojętym interesie klienta, obejmujące: 1) opis względnej wagi, jaką firma inwestycyjna przypisuje poszczególnym czynnikom, októrych mowa w§ 47 ust. 1, lub opis polityki, októrej mowa w§ 48 ust. 1; 2) listę miejsc wykonania, które firma inwestycyjna uznaje jako miejsca pozwalające jej wsposób stały wypełniać obowiązek, októrym mowa w§ 47 ust. 1 i2; 3) wyraźne ijednoznaczne ostrzeżenie, że szczegółowe określenie przez klienta warunków, na jakich nastąpić ma wykonanie lub przekazanie zlecenia, może uniemożliwić firmie inwestycyjnej podjęcie działań wcelu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta wzakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami.

2. Firma inwestycyjna informuje klienta o istotnych zmianach polityki wykonywania zleceń lub polityki działania wnajlepiej pojętym interesie klienta wtakim terminie, aby klient mógł wypowiedzieć umowę zzachowaniem okresu wypowiedzenia, arozwiązanie umowy nastąpiło przed dniem wejścia wżycie zmian. 3.Firma inwestycyjna jest zobowiązana do uzyskania uprzedniej zgody klienta na politykę wykonywania zleceń lub politykę działania wnajlepiej pojętym interesie klienta oraz na jej istotne zmiany. Klient, zawierając zfirmą inwestycyjną umowę owykonywanie zleceń, umowę ozarządzanie portfelem, wskład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub umowę oprzyjmowanie iprzekazywanie zleceń, wyraża zgodę na przedstawioną mu, zgodnie z§10, przed zawarciem umowy odpowiednio politykę wykonywania zleceń lub politykę działania wnajlepiej pojętym interesie klienta.

4. W przypadku złożenia przez klienta zlecenia po uprzednim przedstawieniu mu przez firmę inwestycyjną polityki wykonywania zleceń lub polityki działania wnajlepiej pojętym interesie klienta, uznaje się, że wyraził on zgodę, októrej mowa wust.

3. 5.Informacje, októrych mowa wust. 1 i2, firma inwestycyjna przekazuje klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej firmy inwestycyjnej, niestanowiącej trwałego nośnika, oile spełnione są warunki określone w§

11. §53.1.Firma inwestycyjna jest zobowiązana do monitorowania skuteczności wdrożonych rozwiązań istosowanej polityki wykonywania zleceń lub polityki działania wnajlepiej pojętym interesie klienta, wcelu odpowiedniego ich dostosowywania. 2.Firma inwestycyjna nie rzadziej niż raz na rok dokonuje przeglądu polityki wykonywania zleceń oraz polityki działania wnajlepiej pojętym interesie klienta. Firma inwestycyjna dokonuje przeglądu również wprzypadku wystąpienia istotnej zmiany, która trwale wpływa na zdolność firmy inwestycyjnej do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla klienta wmiejscach wykonania ustalonych zgodnie zpolityką realizacji zleceń lub polityką działania wnajlepiej pojętym interesie klienta. 3.Firma inwestycyjna musi być wstanie udowodnić klientowi, na jego żądanie, że zlecenie zostało wykonane zgodnie zwdrożoną polityką realizacji zleceń lub że firma inwestycyjna działała zgodnie zwdrożoną polityką działania wnajlepiej pojętym interesie klienta.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 1078

4.Firma inwestycyjna może ustanowić istosować jedynie politykę wykonywania zleceń, wprzypadku gdy wykonuje zlecenia składane wramach: 1) świadczenia usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 2) usług przyjmowania iprzekazywania zleceń. §54.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy.

Oddział3 Szczególne zasady wykonywania zleceń wobrocie zorganizowanym

§55.Upoważniony pracownik firmy inwestycyjnej potwierdza przyjęcie przez firmę inwestycyjną zlecenia do wykonania wsposób uzgodniony zklientem wumowie oświadczenie usług wykonywania zleceń. Wprzypadku zleceń składanych wformie pisemnej potwierdzenie następuje poprzez złożenie przez upoważnionego pracownika firmy inwestycyjnej podpisu na dokumencie zawierającym zlecenie lub zlecenia. §56.Na podstawie zlecenia firma inwestycyjna wystawia zlecenie lub zlecenia brokerskie, które są przekazywane do miejsca wykonania, zwyłączeniem zleceń wykonywanych na zasadach określonych wart.38 ust.

2 lub art.73 ust. 2 ustawy. §57.Firma inwestycyjna może przyjmować do wykonania zlecenia przekazywane do firmy inwestycyjnej za pomocą telefonu, telefaksu, modemu, innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji, jeżeli przewiduje to umowa oświadczenie usług wykonywania zleceń. §58.1.Na zasadach określonych wzawartej zklientem umowie owykonywanie zleceń oraz wregulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń firma inwestycyjna wystawia zlecenia brokerskie kupna instrumentów finansowych na podstawie zlecenia, pod warunkiem że klient posiada wchwili wystawienia przez firmę inwestycyjną zlecenia brokerskiego pełne pokrycie wartości zlecenia oraz kosztów jego wykonania wwysokości uzgodnionej wumowie owykonywanie zleceń.

2. Firma inwestycyjna może odstąpić od wymogu posiadania przez klienta pełnego pokrycia wartości zlecenia oraz kosztów jego wykonania, a także od wymogu ustanowienia przez klienta zabezpieczeń dokonania przez niego zapłaty wprzypadku, gdy wopinii firmy inwestycyjnej pozwala na to ocena stanu finansowego iwiarygodności klienta, dokonana zgodnie z§ 63 ust.

1. 3.Firma inwestycyjna określa wumowie owykonywanie zleceń limit maksymalnej wysokości należności firmy inwestycyjnej od klienta ztytułu transakcji zawartych wwyniku wykonania zleceń przy braku pełnego pokrycia wartości tych zleceń oraz kosztów jego wykonania. 4.Wartość zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie instrumentów finansowych, ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać ztytułu pełnej zapłaty za nabywane instrumenty finansowe, przy całkowitym wykonaniu zlecenia. 5.Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości udzielenia klientowi pożyczki na zakup instrumentów finansowych zgodnie zodrębnymi przepisami. §59.1.Wprzypadku gdy wchwili wystawienia zlecenia brokerskiego rejestr sesji nie został otwarty, podstawą do sprawdzenia pokrycia, októrym mowa w§ 58 ust. 1, jest suma niezablokowanych środków pieniężnych klienta zdeponowanych na jego rachunku pieniężnym. 2.Suma, októrej mowa wust. 1, jest zwiększana osumę środków pieniężnych stanowiących należności klienta ztytułu zawartych transakcji, jeżeli rozrachunek tych transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej powinien nastąpić najpóźniej wtym samym dniu co rozrachunek transakcji kupna instrumentów finansowych, pod warunkiem że transakcja sprzedaży instrumentów finansowych spełnia warunki określone wart.7 ust. 5 ustawy. 3.Wprzypadku gdy zlecenie brokerskie kupna instrumentów finansowych jest wystawiane po otwarciu przez firmę inwestycyjną rejestru sesji, podstawą do sprawdzenia pokrycia, októrym mowa w§ 58 ust. 1, jest stan niezablokowanych środków pieniężnych wrejestrze sesji. 4.Przy sprawdzaniu pokrycia wartości zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie instrumentów finansowych, wystawianego wprzypadku określonym wust. 3, środki pieniężne stanowiące należności klienta ztytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych uwzględnia się tylko wtedy, gdy rozrachunek tych transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej powinien nastąpić najpóźniej w tym samym dniu, co rozrachunek danej transakcji kupna instrumentów finansowych, oraz pod warunkiem, że transakcja sprzedaży instrumentów finansowych spełnia warunki określone wart.7 ust. 5 ustawy.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 1078

5.Wprzypadku zlecenia, októrym mowa w§ 40 ust. 1, firma inwestycyjna może odstąpić od wymogu sprawdzania pokrycia zlecenia wrejestrach sesji lub na rachunkach pieniężnych poszczególnych klientów, na rzecz których zostało złożone zlecenie. 6.Wprzypadku gdy zarządzającym, októrym mowa w§ 40 ust. 1, jest inny podmiot niż firma inwestycyjna wykonująca zlecenie, przepis ust. 5 stosuje się pod warunkiem zawarcia przez firmę inwestycyjną zzarządzającym umowy ogwarantowanie rozrachunku. 7.Umowa, októrej mowa wust. 6, zawiera wszczególności tryb iwarunki dostarczania przez zarządzającego instrumentów finansowych wprzypadku, gdy przedmiotem zlecenia jest zbycie instrumentów finansowych, oraz gwarantowania przez zarządzającego zapłaty wprzypadku, gdy przedmiotem zlecenia jest nabycie instrumentów finansowych, wsytuacji, gdy instrumenty finansowe lub środki pieniężne klientów zarządzającego nie wystarczają do pełnego rozrachunku transakcji. §60.1.Wprzypadku zawarcia umowy owykonywanie zleceń na warunkach określonych w§58 ust. 2, umowa ta powinna określać obowiązek dokonania przez klienta zapłaty najpóźniej wdniu rozrachunku transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej, wwysokości zobowiązań klienta wobec firmy inwestycyjnej ztytułu zawartych transakcji kupna instrumentów finansowych, pomniejszonych onależności klienta ztytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, rozliczanych we właściwej izbie rozrachunkowej wtym dniu. 2.Termin dokonania zapłaty określa umowa owykonywanie zleceń.

3.Firma inwestycyjna ponosi odpowiedzialność za dostarczenie na dzień rozrachunku transakcji kupna zawartych na rachunek klienta środków pieniężnych wwysokości niezbędnej dla rozrachunku tych transakcji, na zasadach określonych przez tę izbę. §61.Wprzypadku zawarcia umowy owykonywanie zleceń na warunkach określonych w§ 58 ust. 2, firma inwestycyjna może żądać ustanowienia zabezpieczenia zapłaty należności przez klienta. Ustanowione zabezpieczenie powinno gwarantować pewną ipłynną jego realizację wwysokości zabezpieczającej interesy firmy inwestycyjnej wprzypadku niewywiązania się klienta zprzyjętych zobowiązań. §62.1.Firma inwestycyjna podejmuje działania mające na celu zapewnienie, że klient nie będzie wykorzystywał środków pieniężnych stanowiących pokrycie zlecenia kupna wwysokości niezbędnej dla dokonania rozrachunku transakcji zawieranych przez firmę inwestycyjną wzwiązku zwykonaniem tego zlecenia. 2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do firmy inwestycyjnej przyjmującej do wykonania zlecenie zawarcia transakcji, októrej mowa wart.7 ust. 5 pkt2 ustawy, wzakresie środków pieniężnych należnych klientowi ztytułu sprzedaży papierów wartościowych, pod warunkiem że: 1) zostaną one przeznaczone na rozliczenie transakcji kupna tej samej liczby tych samych papierów wartościowych; 2) warunki obrotu obowiązujące na rynku regulowanym lub walternatywnym systemie obrotu, wktórym wykonywane jest zlecenie klienta, dopuszczają taką możliwość; 3) klient zawarł uprzednio zfirmą inwestycyjną wykonującą to zlecenie umowę zapewniającą dostawę środków pieniężnych potrzebnych do rozliczenia transakcji kupna. § 63.

1. Firma inwestycyjna uzależnia zawarcie umowy o wykonywanie zleceń, na warunkach określonych w § 58 ust. 2, od złożenia przez klienta, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, oświadczenia ojego sytuacji finansowej, jak również opracowuje system kryteriów, na podstawie których określane są limity, októrych mowa w§ 58 ust.3, oraz na podstawie których jest podejmowana decyzja ozaproponowaniu klientowi określonego trybu dokonywania zapłaty ztytułu wykonania zleceń nabycia instrumentów finansowych. 2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się wprzypadku, gdy umowa zawierana jest zklientem profesjonalnym, oile klient profesjonalny nie jest traktowany jak klient detaliczny. §64.1.Wprzypadku gdy klient nie dokonał zapłaty wwysokości, októrej mowa w§ 60 ust. 1, wterminie ina zasadach określonych wumowie owykonywanie zleceń, anie jest możliwe zaspokojenie roszczeń firmy inwestycyjnej na podstawie zabezpieczeń określonych w § 61, firma inwestycyjna może zaspokoić swoje roszczenia z dostępnych aktywów klienta znajdujących się na rachunkach, wewidencji iwrejestrze operacyjnym klienta, prowadzonych przez firmę inwestycyjną lub przechowywanych przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta. 2.Instrumenty finansowe nieopłacone przez klienta są zapisywane na rachunku klienta. §65.1.Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie sprzedaży na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest zbycie instrumentów finansowych, pod warunkiem że klient posiada niezablokowane instrumenty finansowe lub prawa do otrzymania instrumentów finansowych, będące przedmiotem tego zlecenia, zapisane wrejestrze operacyjnym lub rejestrze sesji.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1078

2.Firma inwestycyjna podejmuje działania mające na celu zapewnienie, że klient, zchwilą wystawienia zlecenia brokerskiego, nie będzie wykorzystywał instrumentów finansowych stanowiących pokrycie zlecenia wwysokości niezbędnej dla dokonania rozrachunku transakcji zawieranych przez firmę inwestycyjną wzwiązku zwykonaniem tego zlecenia. 3.Przepisów ust. 1 i2 nie stosuje się do zleceń: 1) których wykonanie polega na zawarciu transakcji, októrej mowa wart.7 ust. 5 pkt2 ustawy, oraz 2) zbycia papierów wartościowych nabytych wwyniku transakcji, októrej mowa wart.7 ust. 5 pkt2 ustawy, wokresie od jej zawarcia do czasu dokonania jej rozrachunku wzakresie zbycia papierów wartościowych, pod warunkiem że: a) warunki obrotu obowiązujące na danym rynku regulowanym dopuszczają taką możliwość, b) klient zawarł zfirmą inwestycyjną wykonującą to zlecenie umowę zapewniającą dostawę papierów wartościowych potrzebnych do dokonania rozrachunku transakcji, októrej mowa wart.7 ust. 5 pkt2 ustawy; 3) których wykonanie polega na zawarciu transakcji, októrej mowa wart.7 ust. 5a ustawy. §66.1.Wrazie stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia firma inwestycyjna wykonuje zlecenie zbycia do wysokości pokrycia, októrym mowa w§ 65 ust. 1, azlecenie nabycia – do wysokości pokrycia, októrym mowa w§ 58 ust. 1, iposiadanych zabezpieczeń albo odstępuje od wykonania zlecenia. Przyjęty sposób postępowania określa regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń. 2.Wprzypadku składania kilku zleceń kolejność wykonywania zleceń określa klient.

§67.1.Firma inwestycyjna dokonuje zapisów na rachunku irachunku pieniężnym klienta po rozrachunku transakcji przez właściwą izbę rozrachunkową, najpóźniej do końca dnia, wktórym nastąpił rozrachunek. 2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokonywania zapisów na rachunku klienta prowadzonym przez bank powierniczy. §68.Firma inwestycyjna, wykonując czynności polegające na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych na własny rachunek, wcelu realizacji zadań związanych zorganizacją obrotu zorganizowanego, jest obowiązana do składania ofert kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych iwykonywania zawartych transakcji na warunkach określonych na danym rynku lub wdanym systemie obrotu.

Oddział4 Transakcje derywatami

§69.Do zleceń, których przedmiotem jest nabycie lub zbycie derywatów, stosuje się przepisy §55–57 i§68. §70.1.Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest zawarcie transakcji terminowej, pod warunkiem że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego klient ustanowił zabezpieczenie wwysokości określonej przez:

1) firmę inwestycyjną – wregulaminie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów,

2) bank powierniczy – wregulaminie prowadzenia rachunków papierów wartościowych – nie mniejszej jednak niż określonej przez właściwą izbę rozliczeniową, zarejestrowane zgodnie zzasadami odrębnej rejestracji, określonymi w§ 29 ust. 7 pkt1 i§ 32 ust. 1.

2. Przed wystawieniem zlecenia brokerskiego firma inwestycyjna dokonuje blokady instrumentów finansowych lub środków pieniężnych stanowiących przedmiot zabezpieczenia, awprzypadku gdy klient, wcelu zabezpieczenia roszczeń ztytułu rozliczenia transakcji zawartych na podstawie jego zlecenia, zobowiązał się przenieść na firmę inwestycyjną prawa zpapierów wartościowych, firma inwestycyjna, na podstawie złożonej przez klienta dyspozycji, dokonuje ich przeniesienia na własny rachunek papierów wartościowych.

3. Niezwłocznie po rozrachunku sesji, na której zawarta została transakcja terminowa, firma inwestycyjna żąda od klienta uzupełnienia zabezpieczenia do wysokości nie mniejszej niż określona przez właściwą izbę rozrachunkową lub: 1) wypłaca nadwyżkę zabezpieczenia wniesionego wśrodkach pieniężnych na rachunek pieniężny klienta; 2) znosi blokadę instrumentów finansowych lub środków pieniężnych albo przenosi na klienta prawa zpapierów wartościowych, stanowiących nadwyżkę ponad wymaganą wysokość zabezpieczenia. § 71.

1. Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie opcji, pod warunkiem że wchwili wystawienia zlecenia brokerskiego klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia iprzewidywanej prowizji, ustalone na zasadach określonych w§ 59.

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1078

2.Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest wystawienie opcji, pod warunkiem że wchwili wystawienia zlecenia brokerskiego klient posiada depozyt zabezpieczający, októrym mowa w§ 70 ust.

1. 3.Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest sprzedaż opcji, pod warunkiem że klient posiada tę opcję wchwili wystawienia zlecenia brokerskiego. §72.Do transakcji derywatami stosuje się przepisy §

67. §73.Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia derywatów innych niż określone w§ 70 i§71 na warunkach określonych przez właściwą izbę rozliczeniową lub podmiot organizujący rynek lub system obrotu. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio. §74.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do wykonywania zleceń nabycia lub zbycia: 1) praw majątkowych, którymi obrót związany jest zobowiązkiem ustanowienia zabezpieczenia; 2) zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest zobowiązkiem ustanowienia zabezpieczenia, oile co innego nie wynika zprzepisów regulujących obrót na danym zagranicznym rynku regulowanym; 3) instrumentów rynku niepublicznego, którymi obrót związany jest zobowiązkiem ustanowienia zabezpieczenia.

Oddział5 Szczególne zasady postępowania wprzypadku, gdy instrumenty finansowe klienta są rejestrowane wpodmiocie innym niż wykonujący zlecenia

§75.1.Firma inwestycyjna, która nie prowadzi rachunku klienta, zktórym zawarła umowę owykonywanie zleceń, zawiera zpodmiotem prowadzącym rachunek klienta umowę odostarczanie instrumentów finansowych.

2. Firma inwestycyjna, która nie prowadzi rachunku pieniężnego klienta, z którym zawarła umowę o wykonywanie zleceń, zawiera zpodmiotem prowadzącym rachunek pieniężny lub rachunek bankowy tego klienta umowę ogwarantowaniu zapłaty. 3.Umowa, októrej mowa wust. 1, zawiera wszczególności tryb iwarunki dostarczania instrumentów finansowych wprzypadku zleceń zbycia oraz ustanawia obowiązek potwierdzania pokrycia takich zleceń przez podmiot prowadzący rachunek na żądanie firmy inwestycyjnej, atakże tryb iwarunki ich rozliczania wprzypadku wykonania zlecenia.

4.Umowa, októrej mowa wust. 2, zawiera wszczególności tryb iwarunki gwarantowania zapłaty wprzypadku zleceń nabycia instrumentów finansowych, atakże ich potwierdzania przez podmiot prowadzący rachunek pieniężny lub rachunek bankowy klienta irozliczania wprzypadku wykonania zlecenia. 5.Umowa, októrej mowa wust. 2, może przewidywać możliwość żądania przez firmę inwestycyjną złożenia przez podmiot prowadzący rachunek pieniężny lub rachunek bankowy klienta zabezpieczenia na warunkach określonych w§

61. §76.Wprzypadku gdy złożono zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych rejestrowanych na rachunku prowadzonym przez podmiot, októrym mowa w§ 75 ust. 1, do obowiązków tego podmiotu przepis § 65 ust. 2 stosuje się odpowiednio. § 77.

1. Przepisów § 75 i§76 nie stosuje się do zleceń składanych przez lub na rachunek klienta, który podpisał zpodmiotem prowadzącym rachunek umowę na warunkach, októrych mowa wart.121 ust. 1 ustawy. 2.Wprzypadku zleceń określonych wust. 1, składanych na rachunek klienta przez podmiot, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy, firma inwestycyjna zawiera ztym podmiotem umowę odostarczanie przez ten podmiot instrumentów finansowych, która zawiera co najmniej określenie trybu iwarunków dostarczania instrumentów finansowych wprzypadku zleceń zbycia, oraz umowę ogwarantowaniu przez ten podmiot zapłaty, która określa co najmniej tryb iwarunki gwarantowania zapłaty wprzypadku zleceń nabycia instrumentów finansowych. Umowy te powinny dodatkowo zawierać: 1) określenie sposobu iterminów dostarczania podmiotowi, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy, potwierdzeń zawarcia transakcji oraz trybu iwarunków postępowania wprzypadku, októrym mowa wart.121 ust. 5 ustawy; 2) określenie sposobu ustalenia wysokości szkody poniesionej przez firmę inwestycyjną wprzypadku, gdy dostarczenie instrumentów finansowych lub środków pieniężnych lub też doręczenie potwierdzenia zawartej transakcji nastąpi później niż wdniu, wktórym na krajowym rynku regulowanym powinien nastąpić rozrachunek transakcji; 3) wskazanie, czy podmiot, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy, zawarł zpodmiotem prowadzącym rachunek klienta umowę ogwarantowaniu zapłaty idostarczaniu instrumentów finansowych na rzecz firmy inwestycyjnej, określającą sytuację, gdy potwierdzenie zawartej transakcji zostało doręczone później niż wdniu, wktórym na krajowym rynku regulowanym powinien nastąpić rozrachunek zawartych transakcji.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1078

3.Wprzypadku gdy zlecenia określone wust. 1 składane są na rachunek klienta na podstawie umowy owykonywanie zleceń zawartej przez firmę inwestycyjną zpodmiotem, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy, umowa ta powinna zawierać postanowienia wskazane wust.

2. 4.Wprzypadku zleceń składanych przez klienta, októrym mowa wust. 1, bez pośrednictwa podmiotu, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy, firma inwestycyjna wumowie owykonywanie zleceń zawartej zklientem określa tryb iwarunki dostarczania instrumentów finansowych, w przypadku zleceń zbycia, oraz tryb i warunki gwarantowania zapłaty wprzypadku zleceń nabycia papierów wartościowych. Do umowy tej stosuje się odpowiednio ust.

2. 5.Umowy, októrych mowa wust. 2–4, mogą przewidywać możliwość żądania przez firmę inwestycyjną złożenia przez klienta lub podmiot, októrym mowa wart.121 ust. 2 pkt2 ustawy, zabezpieczeń zapłaty należności lub dostarczenia instrumentów finansowych. Ustanowione zabezpieczenie powinno gwarantować pewną ipłynną jego realizację wwysokości zabezpieczającej interesy firmy inwestycyjnej. 6.Wprzypadku, októrym mowa wust. 1, nie stosuje się przepisów § 58–66, §70 i§71. Wprzypadku, októrym mowa wust. 3, stosuje się przepis § 63 ust.

1.

7. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości zawarcia przez firmę inwestycyjną z podmiotem prowadzącym rachunek umów, októrych mowa w§ 75.

8. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio wprzypadku zamieszczenia wumowie oprowadzenie rachunku zbiorczego zawartej zbankiem powierniczym lub zfirmą inwestycyjną zastrzeżenia, że rozliczenie na rachunku zbiorczym transakcji, zawartej na podstawie zlecenia posiadacza rachunku zbiorczego, nastąpi po dostarczeniu, odpowiednio, bankowi powierniczemu lub firmie inwestycyjnej potwierdzenia tej transakcji. §78.Wprzypadku gdy rachunek klienta jest prowadzony przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności zzakresu zadań, októrych mowa wart.48 ust. 1 pkt1 i2 ustawy: 1) umowy, októrych mowa w§ 75 ust. 1 i2, firma inwestycyjna zawiera ztakim klientem; 2) umowa, októrej mowa w§ 75 ust. 1, zawiera wszczególności zobowiązanie takiego klienta do złożenia wKrajowym Depozycie lub spółce, której Krajowy Depozyt przekazał czynności zzakresu zadań, októrych mowa wart.48 ust.1 pkt1 i2 ustawy, dyspozycji blokady instrumentów finansowych na żądanie firmy inwestycyjnej.

Oddział6 Wykonywanie przez firmę inwestycyjną zleceń wsposób, októrym mowa wart.73 ust. 2 ustawy

§79.1.Firma inwestycyjna uzależnia zawarcie umowy owykonywanie zleceń wsposób, októrym mowa wart.73 ust.2 ustawy, od złożenia przez klienta, wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, oświadczenia ojego sytuacji finansowej. 2.Firma inwestycyjna opracowuje system kryteriów, na podstawie których, po zawarciu umowy, októrej mowa wust.1, ustalana będzie możliwość wykonania zlecenia wsposób, októrym mowa wart.73 ust. 2 ustawy. Kryteria opracowane przez firmę inwestycyjną przedstawiane są klientowi przed zawarciem z nim umowy o wykonywanie zleceń. O każdej zmianie kryteriów firma inwestycyjna informuje klientów, na których rzecz świadczy usługę wykonywania zleceń wsposób, októrym mowa wart.73 ust. 2 ustawy. 3.Firma inwestycyjna może odstąpić od obowiązków, októrych mowa wust. 1 i2, wprzypadku zawierania umowy owykonywanie zleceń zklientem profesjonalnym, októrym mowa wart.3 pkt39b lit. a–m ustawy, lub zuprawnionym kontrahentem. 4.Kryteria, októrych mowa wust. 2, powinny umożliwiać firmie inwestycyjnej ograniczenie liczby wykonywanych wsposób, októrym mowa wart.73 ust. 2 ustawy, zleceń składanych przez jednego klienta lub składanych przez klientów wtym samym czasie, jeżeli ich liczba znacząco przekracza normę wrozumieniu art.25 ust. 2 rozporządzenia 1287/2006. §80.Firma inwestycyjna wykonująca wsposób, októrym mowa wart.73 ust. 2 ustawy, zlecenia nabycia lub zbycia akcji płynnych, jest uprawniona do: 1) aktualizowania cen upowszechnianych zgodnie zart.74 ust. 1 ustawy; 2) wycofania cen upowszechnionych zgodnie zart.74 ust. 1 ustawy, wprzypadku gdy uzasadniają to aktualne warunki obrotu danymi akcjami. §81.1.Firma inwestycyjna wykonująca wsposób, októrym mowa wart.73 ust. 2 ustawy, zlecenia nabycia lub zbycia akcji płynnych, wykonuje zlecenie po cenie upowszechnionej zgodnie zart.74 ust. 1 ustawy, aktualnej wmomencie złożenia zlecenia przez klienta.

Dziennik Ustaw że: – 31 – Poz. 1078

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenie klienta profesjonalnego, pod warunkiem

1) cena, po jakiej wykonane zostanie zlecenie, jest ceną lepszą od ceny upowszechnionej zgodnie zart.74 ust. 1 ustawy, aktualnej wmomencie złożenia zlecenia przez klienta; 2) cena, po jakiej wykonane zostanie zlecenie, odpowiada warunkom rynkowym dla danych akcji oraz 3) wielkość zlecenia przekracza wielkość detaliczną wrozumieniu art.26 rozporządzenia 1287/2006. 3.Przepisów ust. 1 i2 nie stosuje się do firmy inwestycyjnej wykonującej na rzecz klienta profesjonalnego zlecenia wchodzące wskład transakcji portfelowej, októrej mowa wart.25 ust. 1 rozporządzenia 1287/2006. 4.Zzastrzeżeniem ust. 2 i3, wprzypadku gdy klient złożył zlecenie, którego wielkość przekracza wielkość zlecenia, wstosunku do której firma inwestycyjna upowszechnia zgodnie zart.74 ust. 1 ustawy cenę kupna isprzedaży, lecz nie przekracza standardowej wielkości rynkowej ustalonej zgodnie z art. 23 rozporządzenia 1287/2006, firma inwestycyjna może wykonać to zlecenie wczęści przekraczającej wielkość, wstosunku do której cena została upowszechniona, pod warunkiem że wykonanie nastąpi po tej cenie. 5.Zzastrzeżeniem ust. 2 i3, wprzypadku gdy klient złożył zlecenie, którego wielkość pozostaje pomiędzy wielkościami zleceń, wstosunku do których firma inwestycyjna upowszechniła, zgodnie zart.74 ust. 1 ustawy, ceny kupna isprzedaży, firma inwestycyjna wykonuje to zlecenie po jednej zcen upowszechnionych. §82.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy, wzakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Oddział7 Oferowanie instrumentów finansowych oraz przenoszenie instrumentów finansowych iśrodków pieniężnych klientów

§83.1.Firma inwestycyjna pośrednicząca woferowaniu instrumentów finansowych jest obowiązana do przyjęcia zapisu na instrumenty finansowe zgodnie zwarunkami oferty. 2.Wpłaty pieniężne ztytułu zapisów na instrumenty finansowe przyjmowane są przez firmę inwestycyjną wwysokości ina warunkach określonych wofercie. 3.Firma inwestycyjna obowiązana jest zawrzeć zemitentem, wystawcą albo wprowadzającym umowę określającą tryb, terminy iwarunki przekazania, odpowiednio, emitentowi, wystawcy albo wprowadzającemu, środków pieniężnych otrzymanych od klientów, którzy nabyli instrumenty finansowe wofercie. 4.Do środków pieniężnych otrzymanych od klientów, którzy dokonali wpłat na instrumenty finansowe, do czasu ich przekazania przez firmę inwestycyjną zgodnie zumową, októrej mowa wust. 3, przepis § 32 stosuje się odpowiednio. §84.1.Zapisanie instrumentów finansowych nabytych wwyniku oferowania na rachunku, prowadzonym wfirmie inwestycyjnej lub banku powierniczym, następuje niezwłocznie po złożeniu odpowiednio przez klienta lub uprawnionego zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym odpowiedniego wniosku, chyba że warunki oferty przewidują inny termin.

2.Przepis ust. 1 stosuje się również do zapisu na rachunku klienta, który nabył instrumenty finansowe od klienta bądź uprawnionego zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym, któremu przydzielono te instrumenty. §85.1.Zapisanie instrumentów finansowych na rachunku wzwiązku zich przeniesieniem, wwyniku transakcji lub zdarzenia prawnego, wobrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, wprzypadku gdy rachunki zbywcy inabywcy prowadzone są przez ten sam podmiot, następuje niezwłocznie po powzięciu przez podmiot informacji odokonaniu transakcji lub wystąpieniu zdarzenia, chyba że umowa przewiduje inny termin. 2.Firma inwestycyjna lub bank powierniczy podejmuje czynności związane zprzeniesieniem instrumentów finansowych zbytych wwyniku transakcji lub zdarzenia prawnego, wobrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, po uprzednim przedstawieniu przez klienta (zbywcę) dokumentów wskazujących na podstawę przeniesienia instrumentów finansowych. 3.Wprzypadku gdy czynności związane zprzeniesieniem instrumentów finansowych podejmowane są na podstawie dyspozycji złożonej przez klienta profesjonalnego, firma inwestycyjna lub bank powierniczy może odstąpić od wymogu przedstawienia dokumentów, októrych mowa wust. 2.

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1078

4. Wprzypadku gdy instrumenty finansowe są przenoszone zrachunku zbiorczego na inny rachunek, firma inwestycyjna lub bank powierniczy prowadzące rachunek zbiorczy dokonują czynności związanych zprzeniesieniem instrumentów finansowych zbytych wwyniku transakcji lub zdarzenia prawnego, wobrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, po otrzymaniu od posiadacza rachunku zbiorczego odpowiedniej dyspozycji. 5.Firma inwestycyjna lub bank powierniczy może odmówić podjęcia czynności związanych zprzeniesieniem instrumentów finansowych wprzypadku powzięcia, na podstawie dokumentów, októrych mowa wust. 2, uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że przeniesienie instrumentów finansowych ma na celu obejście przepisów prawa. 6.Firma inwestycyjna lub bank powierniczy odmawia podjęcia czynności określonych wust. 2, gdy zdokumentów, októrych mowa wust. 2, wynika wsposób oczywisty, że przeniesienie instrumentów finansowych jest sprzeczne zprzepisami prawa. 7.Odmowa, októrej mowa wust. 5 lub 6, powinna być sporządzona wformie pisemnej albo za pomocą elektronicznych nośników informacji izawierać uzasadnienie. Przed dostarczeniem odmowy firma inwestycyjna lub bank powierniczy powinny umożliwić złożenie wyjaśnień wformie ustnej, pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. 8.Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do przenoszenia instrumentów finansowych wwyniku wykonywania zleceń wsposób, októrym mowa wart.73 ust. 2 ustawy, wprzypadku gdy firma inwestycyjna prowadzi rachunek dla klienta, zktórym została zawarta transakcja. Czynności, októrych mowa wust. 2, podejmowane są niezwłocznie po zawarciu transakcji. §86.1.Przeniesienie instrumentów finansowych iśrodków pieniężnych klienta bądź uprawnionego zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym do innej firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego oraz przeniesienie instrumentów finansowych wwyniku transakcji lub zdarzenia prawnego, wobrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, wprzypadku gdy rachunki dla zbywcy inabywcy prowadzone są przez różne podmioty, następuje niezwłocznie po złożeniu stosownej dyspozycji. 2.Wprzypadku gdy przeniesienie instrumentów finansowych następuje poza obrotem zorganizowanym, przepisy § 85 ust. 2–7 stosuje się odpowiednio do firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego, wktórym złożono dyspozycję dokonania przeniesienia instrumentów finansowych. §87.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do postępowania firmy inwestycyjnej wprzypadku, gdy instrumenty finansowe rejestrowane są na innych rachunkach niż rachunki papierów wartościowych lub wewidencji. §88.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do postępowania banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy, wprzypadku gdy instrumenty finansowe ewidencjonowane są przez ten bank wzwiązku zdziałalnością wykonywaną na podstawie art.70 ust. 2 ustawy.

Oddział8 Postępowanie firm inwestycyjnych wprzypadku ogłoszenia wezwań na nabywanie lub zamianę akcji

§89.1. Wprzypadku gdy zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, firma inwestycyjna przyjmuje zapisy po sprawdzeniu, czy podmiot odpowiadający na wezwanie posiada akcje będące przedmiotem wezwania iczy zostały one zablokowane na jego rachunku.

2. Wprzypadku gdy akcje są zapisane na rachunku zbiorczym, firma inwestycyjna przyjmuje zapisy po uzyskaniu od posiadacza rachunku zbiorczego świadectwa depozytowego, októrym mowa wart.10 ust. 2 ustawy, potwierdzającego, że podmiot odpowiadający na wezwanie posiada akcje będące przedmiotem wezwania izostały one zablokowane na rachunku zbiorczym. §90.Firma inwestycyjna jest obowiązana do przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie zwarunkami określonymi wtreści wezwania.

Oddział9 Raporty związane zwykonywaniem umowy oświadczenie usług maklerskich

§91.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przekazuje klientowi okresowe raporty zwykonania umowy, chyba że sprawozdanie takie na podstawie odrębnych przepisów dostarcza klientowi inny podmiot. 2.Raporty, októrych mowa wust. 1, zawierają wszczególności: 1) firmę lub nazwę firmy inwestycyjnej; 2) nazwę lub oznaczenie rachunku, ewidencji lub rejestru, na którym przechowywane są aktywa klienta;

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 1078

3) informacje oskładzie portfela klienta iwycenie portfela klienta, wtym dane na temat każdego zinstrumentów finansowych wchodzących wskład portfela klienta, wartość rynkową poszczególnych instrumentów finansowych albo ich wartość godziwą, jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny wartości rynkowej, saldo środków pieniężnych na początek ikoniec okresu sprawozdawczego oraz wyniki portfela wczasie okresu, za który sporządzany jest raport; 4) wskazanie łącznej wysokości wszystkich opłat iprowizji pobranych wokresie, za który sporządzany jest raport, zpodziałem na łączną wysokość opłat iprowizji pobranych ztytułu zarządzania portfelem klienta oraz łączną wysokość opłat iprowizji związanych zwykonywaniem zleceń wramach zarządzania portfelem klienta, wraz zinformacją, że na żądanie klienta możliwe jest przekazanie szczegółowego wykazu wszystkich opłat iprowizji pobranych wokresie, za który sporządzany jest raport; 5) porównanie wyników osiągniętych w okresie, za który sporządzany jest raport, z wynikami przyjętego w umowie zklientem obiektywnego wskaźnika finansowego; 6) wskazanie wysokości dywidend, odsetek oraz innych pożytków zaktywów wchodzących wskład portfela, które wdanym okresie, za który sporządzany jest raport, powiększyły wartość portfela klienta; 7) informacje, októrych mowa w§ 92 ust. 1 pkt3–12, wodniesieniu do zleceń wykonywanych wdanym okresie, za który sporządzany jest raport, wramach zarządzania portfelem instrumentów finansowych, oile klient nie zażądał informowania go okażdym wykonanym zleceniu na zasadach określonych wust.

6. 3.Raporty, októrych mowa wust. 1, przekazywane są klientowi co najmniej raz na 6 miesięcy, zwyjątkiem sytuacji: 1) gdy klient zażądał przekazywania mu raportów co najmniej raz na 3 miesiące; 2) októrej mowa wust. 6 – wtakim przypadku raporty przekazywane są co najmniej raz na 12miesięcy; 3) gdy strategia inwestycyjna uzgodniona wumowie zklientem związana jest zwysokim ryzykiem inwestycyjnym – wtakim przypadku raporty przekazywane są co najmniej raz na miesiąc. 4.Firma inwestycyjna ma obowiązek poinformowania klienta omożliwości zwrócenia się zżądaniem, októrym mowa wust. 3 pkt1. 5.Przepisu ust. 3 pkt2 nie stosuje się wodniesieniu do transakcji dotyczących instrumentów finansowych wskazanych wart.2 ust. 1 pkt2 lit. c–iustawy. 6.Firma inwestycyjna, na żądanie klienta, informuje go okażdym wykonanym zleceniu wzakresie aktywów klienta wchodzących wskład portfela będącego przedmiotem zarządzania. 7.Informacje, októrych mowa wust. 6, obejmują dane wskazane w§ 92 ust.

1. 8.Wprzypadku gdy informacje, októrych mowa wust. 6, przekazywane są klientowi detalicznemu, do trybu przekazania informacji, októrych mowa wust. 6, § 92 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio. 9.Przepisu ust. 8 nie stosuje się, gdy klient detaliczny otrzymuje informacje od podmiotu, który wykonuje zlecenie. 10.Wprzypadku gdy usługa zarządzania portfelem, wskład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, świadczona jest na rzecz klienta detalicznego lub prowadzony na rzecz klienta detalicznego rachunek obejmuje niezabezpieczone pozycje otwarte wtransakcji na instrumentach pochodnych, firma inwestycyjna obowiązana jest informować klienta ospadku wartości portfela lub poniesionych stratach na instrumentach finansowych poniżej progu ustalonego wumowie zklientem, nie później niż do końca dnia, wktórym ten spadek nastąpił, ajeżeli spadek nastąpił wdniu wolnym od pracy – do końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. §92.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń, niezwłocznie po wykonaniu zlecenia klienta, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, wktórym wykonane zostało zlecenie, przekazuje klientowi, zzastrzeżeniem ust. 8, informacje dotyczące wykonania zlecenia, obejmujące: 1) oznaczenie firmy inwestycyjnej przekazującej potwierdzenie; 2) nazwę, firmę, imię inazwisko lub inne oznaczenie klienta; 3) datę iczas zawarcia transakcji; 4) rodzaj zlecenia; 5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia wprzypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż; 6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia; 7) oznaczenie instrumentu finansowego;

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 1078

8) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia; 9) cenę, po jakiej zostało wykonane zlecenie; 10) łączną wartość transakcji; 11) całkowitą wartość pobranych opłat iprowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz – na żądanie klienta – zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat iprowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia; 12) wskazanie obowiązków klienta związanych zrozliczeniem transakcji, wtym terminów, wktórych klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, oile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości klienta; 13) wprzypadku wykonania zlecenia wsposób określony wart.73 ust. 2 ustawy – informację otakim sposobie wykonania zlecenia; 14) wprzypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był podmiot zgrupy kapitałowej, do której należy firma inwestycyjna, lub inny klient tej firmy inwestycyjnej – informację otakim sposobie wykonania zlecenia, chyba że zlecenie zostało zrealizowane za pośrednictwem systemu obrotu, który umożliwia anonimowe zawieranie transakcji. 2.Informacje, októrych mowa wust. 1, mogą być przekazywane wformie wystandaryzowanej, pod warunkiem że forma ta jest czytelna izrozumiała dla klienta. Sposób przekazania informacji określa umowa owykonywanie zleceń. 3.Wprzypadku gdy zlecenie jest wykonywane wkilku transzach, informacje, októrych mowa wust. 1 pkt9, mogą zawierać wskazanie: 1) cen, po jakich wykonane zostały poszczególne transze, albo 2) ceny średniej, po jakiej wykonane zostało zlecenie. 4.Wprzypadku, októrym mowa wust. 3 pkt2, firma inwestycyjna przekazuje, na żądanie klienta, dane zawierające wskazanie cen, po jakich wykonane zostały poszczególne transze. 5.Wprzypadku gdy zlecenie jest wykonywane za pośrednictwem innego podmiotu, firma inwestycyjna przekazuje informacje, októrych mowa wust. 1, nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, wktórym otrzymała je od tego podmiotu. 6.Obowiązek, októrym mowa wust. 1, nie powstaje wprzypadku, gdy informacje, októrych mowa wust. 1, są przekazywane klientowi bezpośrednio przez inny podmiot. 7.Wprzypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń na rzecz klienta profesjonalnego firma inwestycyjna przekazuje niezwłocznie po wykonaniu zlecenia istotne informacje dotyczące wykonania tego zlecenia. Przepisu ust. 1 nie stosuje się. 8.Przepisy ust. 1–7 nie wyłączają obowiązku firmy inwestycyjnej przekazywania, na żądanie klienta, informacji dotyczących aktualnego stanu wykonania zlecenia. §93.1.Firma inwestycyjna świadcząca usługi przechowywania irejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych jest obowiązana przedstawiać klientowi co najmniej raz na rok, przy użyciu trwałego nośnika informacji, dane obejmujące zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów, obejmujące wszczególności: 1) wskazanie rodzaju, nazwy oraz liczby lub wysokości aktywów według stanu na koniec okresu, za który sporządzana jest informacja; 2) wskazanie aktywów wykorzystanych przez firmę inwestycyjną w okresie, za który sporządzana jest informacja, do transakcji finansowania papierów wartościowych, októrych mowa wart.2 pkt10 rozporządzenia 1287/2006; 3) wartość pożytków otrzymanych przez klienta wzwiązku zwykorzystaniem należących do niego aktywów do transakcji finansowania papierów wartościowych, októrych mowa wart.2 pkt10 rozporządzenia 1287/2006, oraz sposób ich naliczania. 2.Informacje, októrych mowa wust. 1 pkt1, mogą uwzględniać również dane obejmujące wyniki transakcji zawartych lecz nierozliczonych przed ich sporządzeniem. 3.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do firmy inwestycyjnej świadczącej na rzecz klienta również usługi zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 4.Przepisy ust. 1 i2 stosuje się odpowiednio do banku powierniczego.

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 1078

§94.1.Przepisy § 91 i§92 stosuje się do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy. 2.Przepisy § 93 stosuje się do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy, wprzypadku gdy wramach wykonywanej działalności na podstawie art.70 ust. 2 ustawy bank przechowuje irejestruje instrumenty finansowe lub prowadzi rachunki pieniężne. Rozdział4 Zasady ewidencjonowania iarchiwizacji transakcji §95.1.Firma inwestycyjna, zzastrzeżeniem § 99, przechowuje iarchiwizuje, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, wktórym sporządzono lub otrzymano, dokumenty związane ze świadczeniem usług maklerskich, awszczególności: 1) formularze złożonych przez klientów zleceń, zapisów idyspozycji; 2) zawarte zklientami umowy oświadczenie usług maklerskich; 3) inne niż wskazane wpkt2 umowy związane ze świadczonymi przez firmę inwestycyjną usługami maklerskimi; 4) dokumenty udzielonych pełnomocnictw; 5) inne niż wskazane wpkt1–4 dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy klienta lub potencjalnego klienta; 6) kopie sporządzanych przez firmę inwestycyjną dokumentów zawierających wymagane przepisami rozporządzenia informacje dla klienta lub potencjalnego klienta; 7) potwierdzenia zawartych transakcji; 8) rejestry sesji; 9) dokumenty zawierające informacje, które były podstawą decyzji firmy inwestycyjnej ouznaniu danego sposobu wykonania zlecenia za najbardziej korzystny zpunktu widzenia klienta; 10) kopie świadectw depozytowych; 11) umowy iwszelkie inne dokumenty związane zprowadzeniem rachunków oraz dokonywaniem rozliczeń; 12) kopie raportów związanych zwykonywaniem umowy oświadczenie usług maklerskich.

2.Firma inwestycyjna świadcząca usługi zarządzania portfelami, wskład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub doradztwa inwestycyjnego, zzastrzeżeniem § 99, przechowuje iarchiwizuje, przez okres 5lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, dokumenty związane ze świadczeniem tych usług, awszczególności zawarte umowy, dokumenty udzielonych pełnomocnictw oraz inne dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy klienta lub potencjalnego klienta, formularze wystawionych zleceń, dokumenty zawierające sporządzone analizy lub rekomendacje, jak również dokumenty zawierające opracowane przez firmę inwestycyjną strategie inwestycyjne oraz dokumenty zawierające informacje, które stanowiły podstawę opracowania tych strategii. 3.Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu przechowuje iarchiwizuje, przez okres 5 lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, dokumenty związane zorganizowaniem tego systemu, wtym wszczególności zawarte umowy ouczestnictwo wtym systemie, dokumenty związane zdopuszczaniem instrumentów finansowych do obrotu wtym systemie oraz dokumenty zawierające informacje, które firma inwestycyjna obowiązana jest upowszechniać zgodnie zwymogami rozporządzenia. 4.Firma inwestycyjna, która wykonuje zlecenia wsposób, októrym mowa wart.73 ust. 2 ustawy, przechowuje iarchiwizuje, przez okres 5 lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, dokumenty związane ztą usługą, wtym wszczególności dokumenty zawierające informacje, które firma inwestycyjna obowiązana jest upowszechniać zgodnie zwymogami określonymi wart.74 ustawy. 5.Obowiązek, októrym mowa wust. 1–3, dotyczy również związanych ze świadczonymi usługami maklerskimi: 1) informacji przekazywanych lub otrzymywanych przez firmę inwestycyjną za pośrednictwem telefonu, telefaksu, modemu lub innych urządzeń technicznych oraz 2) dokumentów sporządzonych lub odebranych przez firmę inwestycyjną za pomocą elektronicznych nośników informacji.

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 1078

6.Dokumenty określone wust. 1–4 powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na jakim zostały sporządzone lub otrzymane przez firmę inwestycyjną, zzastrzeżeniem ust.

7. 7.Dokumenty sporządzone lub otrzymane przez firmę inwestycyjną za pomocą elektronicznych nośników informacji powinny być przechowywane na nośnikach elektronicznych ocharakterze trwałym, umożliwiających odczytanie treści informacji zawartych wtych dokumentach przez cały okres ich przechowywania, przy czym wodniesieniu do dokumentów przekazywanych przez firmę inwestycyjną klientowi (wdowolnej formie) powinny być one tożsame zdokumentami przechowywanymi na nośnikach elektronicznych. 8.Zagraniczna firma inwestycyjna, prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską bez otwierania oddziału, przechowuje iarchiwizuje, przez okres 5lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, zawarte zklientami umowy oświadczenie usług maklerskich iinne umowy związane ze świadczonymi przez zagraniczną firmę inwestycyjną usługami maklerskimi, dokumenty udzielonych pełnomocnictw, inne dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy klienta lub potencjalnego klienta oraz kopie sporządzonych przez zagraniczną firmę inwestycyjną dokumentów zawierających wymagane przepisami rozporządzenia informacje dla klienta lub potencjalnego klienta. Przepisu ust. 1 nie stosuje się. §96.1.Dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające dane, które firma inwestycyjna ma obowiązek przechowywać iarchiwizować zgodnie z§ 95, powinny być przechowywane wsposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych oraz umożliwiający kontrolę dostępu do nich, zapewniającą możliwość jej prześledzenia wraz zhistorią modyfikacji iprzetwarzania danych. 2.Firma inwestycyjna jest obowiązana zapewnić należyte zabezpieczenie pomieszczeń, wktórych jest prowadzone archiwum, prowadzenie ewidencji korzystania zarchiwum oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie archiwum. 3.Firma inwestycyjna jest obowiązana zapewnić osobom upoważnionym niezwłoczny wgląd do dokumentów oraz danych, októrych mowa wust.

1. §97.Bank powierniczy, zzastrzeżeniem § 99, przechowuje iarchiwizuje, przez okres 5 lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, formularze umów zawartych zklientami, dokumenty pełnomocnictw oraz innych umów zawartych wzwiązku zprowadzeniem rachunków, atakże wszystkie inne dokumenty związane zprowadzeniem rachunków oraz dokonywaniem rozliczeń. Przepisy § 95 ust. 5–7 oraz § 96 stosuje się odpowiednio. §98.Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy. §99.Wprzypadku umów oraz dokumentów pełnomocnictw określonych wniniejszym rozdziale okres 5 lat liczony jest od pierwszego dnia następującego po roku, wktórym rozwiązano umowę lub wygasło pełnomocnictwo.

Rozdział5 Ustanawianie irealizacja zabezpieczeń spłaty kredytów ipożyczek udzielonych na nabycie instrumentów finansowych §100.1.Firma inwestycyjna wykonuje czynności związane zustanawianiem irealizacją zabezpieczeń spłaty kredytów na nabycie instrumentów finansowych na podstawie umowy między bankiem aklientem lub bankiem auprawnionym zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym, do której przystępuje, lub na podstawie odrębnej umowy między bankiem a firmą inwestycyjną, zgodnie z którą firma inwestycyjna jest obowiązana do dokonywania czynności zmierzających do ustanowienia irealizacji zabezpieczenia udzielonego przez bank kredytu. 2.Umowa, októrej mowa wust. 1, powinna zawierać wszczególności określenie: 1) instrumentów finansowych, które mogą być kupowane za środki pieniężne pochodzące zkredytu; 2) terminu spłaty kredytu; 3) rodzaju iwysokości wymaganego od klienta lub uprawnionego zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym zabezpieczenia spłaty kredytu; 4) sposobu dokonywania przez firmę inwestycyjną wyceny instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie; 5) warunków iterminów dokonywania iznoszenia przez firmę inwestycyjną blokady instrumentów finansowych iśrodków pieniężnych, stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu, oile blokada jest przewidziana; 6) trybu iterminów przekazywania bankowi przez firmę inwestycyjną informacji oaktualnej wysokości zabezpieczenia;

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 1078

7) sposobu postępowania firmy inwestycyjnej wprzypadku spadku wysokości zabezpieczenia poniżej wymaganego poziomu; 8) sposobu postępowania firmy inwestycyjnej zinstrumentami finansowymi iśrodkami pieniężnymi klienta lub uprawnionego zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym wprzypadku niezrealizowania przez niego zobowiązań zumowy kredytu; 9) obowiązku informowania banku przez firmę inwestycyjną okażdym przypadku zajęcia przez organy egzekucyjne lub inne uprawnione podmioty instrumentów finansowych lub środków pieniężnych kredytobiorcy stanowiących zabezpieczenie kredytu. §101.Firma inwestycyjna przekazuje bankowi informacje, októrych mowa w§ 100 ust. 2 pkt6, na podstawie udzielonego bankowi przez klienta lub uprawnionego zinstrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym upoważnienia do uzyskiwania informacji ostanach jego rachunków, ewidencji lub rejestrów. §102.Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do banków powierniczych oraz do postępowania firm inwestycyjnych ibanków powierniczych wprzypadku ustanawiania irealizacji zabezpieczeń spłaty pożyczek na nabycie instrumentów finansowych. §103.Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy. Rozdział6 Tryb iwarunki postępowania wprzypadku zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych

Oddział1 Przepisy ogólne

§104.Firma inwestycyjna podejmuje czynności związane zustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych wyłącznie wprzypadku, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 1) istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, wtym wierzytelność przyszła lub warunkowa, wynikająca zokreślonego stosunku prawnego; 2) forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela zprzedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom określonym wodrębnych przepisach; 3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są instrumenty finansowe zapisane na rachunku papierów wartościowych klienta, innym rachunku klienta lub wewidencji, służących do zapisywania instrumentów finansowych, albo przechowywane przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta. §105.1.Firma inwestycyjna odmawia podjęcia czynności związanej zustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności, gdy zprzedstawionej umowy oustanowieniu zabezpieczenia lub zdokumentu, zktórego wynika zabezpieczona wierzytelność, wynika wsposób oczywisty, że są one sprzeczne zprzepisami prawa. 2.Odmowa, októrej mowa wust. 1, powinna być sporządzona wformie pisemnej albo za pomocą elektronicznych nośników informacji izawierać uzasadnienie. Przed dostarczeniem klientowi odmowy firma inwestycyjna powinna umożliwić mu złożenie wyjaśnień. §106.Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio: 1) wprzypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności: a) banku, z tytułu udzielonego kredytu, zostało ustanowione na instrumentach finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych, innym rachunku klienta lub wewidencji klienta, prowadzonych przez wydzieloną jednostkę organizacyjną tego banku prowadzącą działalność maklerską lub na instrumentach finansowych przechowywanych przez tę jednostkę, b) zostało ustanowione na papierach wartościowych zapisanych zgodnie zart.4 ust. 2 ustawy; 2) do banku powierniczego. §107.Podejmowanie przez firmę inwestycyjną czynności związanych zustanowieniem na instrumentach finansowych zabezpieczenia wierzytelności winnej formie iwinny sposób niż wskazane wprzepisach oddziałów 2 i3 jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza to przepisów prawa, aforma tego zabezpieczenia oraz sposób wykonywania przez firmę inwestycyjną tych czynności zostały szczegółowo określone wregulaminie świadczenia usług maklerskich. §108.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy.

Dziennik Ustaw – 38 –

Oddział2 Blokada instrumentów finansowych

Poz. 1078

§109.Wprzypadku gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu na prowadzonym dla klienta (dłużnika) rachunku blokady określonej liczby instrumentów finansowych, połączonej zustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej ztytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych instrumentów finansowych izaspokojenia się zuzyskanych wten sposób środków pieniężnych, firma inwestycyjna, po otrzymaniu umowy oustanowieniu blokady izłożeniu przez klienta dyspozycji blokady, wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dokonuje blokady na rachunku klienta. Regulamin świadczenia usług maklerskich może określać dodatkowe warunki ustanawiania takich pełnomocnictw. §110.Firma inwestycyjna jest obowiązana do utrzymywania blokady instrumentów finansowych przez okres wynikający zumowy oustanowieniu blokady. §111.1.Wokresie utrzymywania blokady firma inwestycyjna nie może wykonywać poleceń klienta dotyczących: 1) zniesienia blokady; 2) zbycia zablokowanych instrumentów finansowych; 3) przeniesienia zablokowanych instrumentów finansowych. 2.Przepisu ust. 1 pkt3 nie stosuje się wprzypadku: 1) przeniesienia instrumentów finansowych, będących przedmiotem blokady, zzachowaniem blokady, jeżeli przeniesienie jest wynikiem realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę; 2) októrym mowa wart.89 ust. 4 ustawy. 3.Wykonanie przez firmę inwestycyjną innych niż wymienione wust. 1 dyspozycji klienta dotyczących zablokowanych instrumentów finansowych może nastąpić wyłącznie wzakresie określonym wumowie oustanowieniu blokady. §112.Firma inwestycyjna prowadząca dla klienta rachunek, na którym są zapisane zablokowane instrumenty finansowe, wbraku odmiennych postanowień umowy oustanowieniu blokady, przekazuje do dyspozycji klienta, wsposób przez niego wskazany, pożytki ztych instrumentów, wszczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz klienta zinstrumentów finansowych. §113.1.Wdacie wymagalności wierzytelności zabezpieczonej blokadą lub wnajbliższym możliwym dniu, wktórym wykonanie zlecenia jest możliwe, firma inwestycyjna przyjmuje do wykonania zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych, złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta wzawartej umowie oustanowieniu blokady. 2.Firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela, wsposób wskazany przez niego wzleceniu, októrym mowa wust. 1, środki pieniężne pochodzące zwykonania tego zlecenia, wwysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela wynikających zumowy. 3.Po upływie ustalonego wumowie okresu utrzymywania blokady firma inwestycyjna nie może przyjąć do wykonania zlecenia, októrym mowa wust.

1. 4.Do trybu postępowania firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenie, októrym mowa wust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia. §114.1.Firma inwestycyjna znosi blokadę wprzypadku: 1) blokady bezterminowej, ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela, wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycji zniesienia blokady lub po złożeniu wtakiej samej formie dyspozycji zniesienia blokady przez klienta, za zgodą wierzyciela wyrażoną wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji; 2) blokady terminowej, nieodwołalnej – w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania blokady ustalonego wumowie; 3) określonym w§ 113 ust. 1 – niezwłocznie po złożeniu zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych. 2.Zniesienie blokady może dotyczyć części zablokowanych instrumentów finansowych. 3.Wprzypadku gdy zablokowane instrumenty finansowe są zapisane na rachunku prowadzonym przez bank powierniczy, zniesienie blokady następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez bank dokumentów potwierdzających złożenie zlecenia sprzedaży, októrym mowa w§ 113 ust. 1.

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 1078

§115.Wprzypadku gdy instrumenty finansowe będące zabezpieczeniem wierzytelności zapisane są na rachunku prowadzonym przez bank powierniczy, kopię umowy oustanowieniu blokady izłożeniu przez klienta dyspozycji blokady bank przekazuje do firmy inwestycyjnej świadczącej na rzecz klienta usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia. §116.Przepisy oddziału stosuje się odpowiednio do trybu postępowania firmy inwestycyjnej wprzypadku ustanawiania blokady na instrumentach finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie na nich blokady. §117.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do trybu postępowania banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy, w przypadku ustanawiania blokady na instrumentach finansowych ewidencjonowanych przez ten bank wzwiązku zdziałalnością wykonywaną na podstawie art.70 ust. 2 ustawy, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie na nich blokady.

Oddział3 Zastaw na instrumentach finansowych

§118.1.Wprzypadku gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu na określonej liczbie instrumentów finansowych zapisanych na rachunku, firma inwestycyjna, po otrzymaniu umowy zastawu izłożeniu przez klienta dyspozycji blokady zastawionych instrumentów wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dokonuje na rachunku zastawcy blokady tych instrumentów. 2.Wprzypadku gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu rejestrowego na podstawie przepisów ustawy ozastawie rejestrowym, firma inwestycyjna dokonuje blokady instrumentów finansowych po otrzymaniu dokumentów, októrych mowa wust. 1, oraz odpisu zrejestru zastawów stanowiącego dowód wpisu. §119.Firma inwestycyjna jest obowiązana do utrzymywania blokady zastawionych instrumentów finansowych przez okres wynikający zumowy zastawu. §120.1.Firma inwestycyjna prowadząca rachunek, na którym są zapisane instrumenty finansowe obciążone zastawem, lub przechowująca instrumenty finansowe obciążone zastawem, wbraku odmiennych postanowień umowy zastawu, przekazuje do dyspozycji zastawnika, wsposób przez niego wskazany, pożytki ztych instrumentów, wszczególności dywidendy lub odsetki. Wzakresie obowiązku zastawnika określonego wart.319 ustawy zdnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.Nr16,poz.93,zpóźn.zm.6)) firma inwestycyjna może, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy zpobranych pożytków.

2. W przypadku gdy dłużnik z instrumentów finansowych obciążonych zastawem przekazuje firmie inwestycyjnej, októrej mowa wust. 1, świadczenie główne, do którego jest obowiązany ztych instrumentów, firma inwestycyjna dokonuje blokady na rachunku pieniężnym zastawcy otrzymanych ztego tytułu środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi. 3.Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia przez dłużnika zzastawionych instrumentów mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy izastawnika łącznie albo na żądanie jednego znich powinny zostać złożone do depozytu sądowego. §121.Firma inwestycyjna znosi blokadę zastawionych instrumentów finansowych niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu. §122.Wprzypadku gdy zaspokojenie zastawnika polega na przejęciu instrumentów finansowych na własność wtrybie ina warunkach określonych wprzepisach ustawy ozastawie rejestrowym, firma inwestycyjna, na żądanie zastawnika złożone wdacie wymagalności wierzytelności, wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, niezwłocznie przenosi instrumenty finansowe na rzecz zastawnika, wliczbie uwzględniającej wartość przejętych instrumentów finansowych, ustalonej zgodnie zart.23 ust. 1 tej ustawy.

6)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1971r. Nr27, poz.252, z1976r. Nr19, poz.122, z1982r. Nr11, poz.81, Nr19, poz.147 iNr30, poz.210, z1984r. Nr45, poz.242, z1985r. Nr22, poz.99, z1989r. Nr3, poz.11, z1990r. Nr34, poz.198, Nr55, poz.321 iNr79, poz.464, z1991r. Nr107, poz.464 iNr115, poz.496, z1993r. Nr17, poz.78, z1994r. Nr27, poz.96, Nr85, poz.388 iNr105, poz.509, z1995r. Nr83, poz.417, z1996r. Nr114, poz.542, Nr139, poz.646 iNr149, poz.703, z1997r. Nr43, poz.272, Nr115, poz.741, Nr117, poz.751 iNr157, poz.1040, z1998r. Nr106, poz.668 iNr117, poz.758, z1999r. Nr52, poz.532, z2000r. Nr22, poz.271, Nr74, poz.855 i857, Nr88, poz.983 iNr114, poz.1191, z2001r. Nr11, poz.91, Nr71, poz.733, Nr130, poz.1450 iNr145, poz.1638, z2002r. Nr113, poz.984 iNr141, poz.1176, z2003r. Nr49, poz.408, Nr60, poz.535, Nr64, poz.592 iNr124, poz.1151, z2004r. Nr91, poz.870, Nr96, poz.959, Nr162, poz.1692, Nr172, poz.1804 iNr281, poz.2783, z2005r. Nr48, poz.462, Nr157, poz.1316 iNr172, poz.1438, z2006r. Nr133, poz.935 iNr164, poz.1166, z2007r. Nr80, poz.538, Nr82, poz.557 iNr181, poz.1287, z2008r. Nr116, poz.731, Nr163, poz.1012, Nr220, poz.1425 i1431 iNr228, poz.1506, z2009r. Nr42, poz.341, Nr79, poz.662 iNr131, poz.1075, z2010r. Nr40, poz.222 i Nr155, poz.1037 oraz z2011r. Nr80, poz.432, Nr85, poz.458 iNr230, poz.1370.

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 1078

§123.Wprzypadku gdy zaspokojenie zastawnika nastąpi przez sprzedaż instrumentów finansowych wdrodze przetargu publicznego, októrym mowa wart.24 ust. 1 ustawy ozastawie rejestrowym, firma inwestycyjna, na żądanie nabywcy złożone wformie pisemnej ipo przedstawieniu protokołu przebiegu przetargu, niezwłocznie przenosi instrumenty finansowe na rzecz nabywcy. §124.1.Wprzypadku gdy zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie zprzepisami opostępowaniu egzekucyjnym ipolega na sprzedaży instrumentów finansowych, zgodnie zart.9118 § 2 i3 ustawy zdnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.

U.Nr43, poz.296, zpóźn. zm.7)), do zlecenia sprzedaży zastawionych instrumentów finansowych, złożonego przez osoby uprawnione do tego zgodnie zart.9118 § 2, 3 i5 ustawy zdnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, oraz do trybu postępowania firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenie sprzedaży stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia. 2.Firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji komornika, wsposób wskazany przez niego wwezwaniu, októrym mowa wart.9118 § 1 pkt2 ustawy zdnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, środki pieniężne pochodzące zwykonania zlecenia, októrym mowa wust.

1. 3.Wprzypadku gdy zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie zprzepisami opostępowaniu egzekucyjnym ipolega na sprzedaży instrumentów finansowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na innym rachunku, firma inwestycyjna realizuje pisemne żądania komornika, wtym zlecenia lub dyspozycje dotyczące tych instrumentów, od momentu skutecznego ich zajęcia. §125.Po wygaśnięciu zastawu firma inwestycyjna nie może podejmować czynności, októrych mowa w§ 122 i§124. §

126. Przepisy § 124 stosuje się odpowiednio do postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku zaspokojenia wierzyciela zinstrumentów finansowych dłużnika wramach prowadzonej egzekucji, która nie wynika zustanowionego zastawu. §127.1.Wzakresie nieuregulowanym wprzepisach niniejszego oddziału do ustanowienia, utrzymywania izniesienia blokady instrumentów finansowych wzwiązku zustanowieniem zastawu stosuje się odpowiednio przepisy oddziału

2. 2.Wprzypadku gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu na papierach wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, firma inwestycyjna wydaje papiery wartościowe zastawnikowi lub osobie trzeciej na podstawie umowy zastawu spełniającej wymogi, októrych mowa wart.329 § 1 ustawy zdnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny. §128.1.Przepisy oddziału dotyczące firmy inwestycyjnej stosuje się odpowiednio do banku powierniczego.

7)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1965r. Nr15, poz.113, z1974r. Nr27, poz.157 iNr39, poz.231, z1975r. Nr45, poz.234, z1982r. Nr11, poz.82 iNr30, poz.210, z1983r. Nr5, poz.33, z1984r. Nr45, poz.241 i242, z1985r. Nr20, poz.86, z1987r. Nr21, poz.123, z1988r. Nr41, poz.324, z1989r. Nr4, poz.21 iNr33, poz.175, z1990r. Nr14, poz.88, Nr34, poz.198, Nr53, poz.306, Nr55, poz.318 iNr79, poz.464, z1991r. Nr7, poz.24, Nr22, poz.92 iNr115, poz.496, z1993r. Nr12, poz.53, z1994r. Nr105, poz.509, z1995r. Nr83, poz.417, z1996r. Nr24, poz.110, Nr43, poz.189, Nr73, poz.350 iNr149, poz.703, z1997r. Nr43, poz.270, Nr54, poz.348, Nr75, poz.471, Nr102, poz.643, Nr117, poz.752, Nr121, poz.769 i770, Nr133, poz.882, Nr139, poz.934, Nr140, poz.940 iNr141, poz.944, z1998r. Nr106, poz.668 iNr117, poz.757, z1999r. Nr52, poz.532, z2000r. Nr22, poz.269 i271, Nr48, poz.552 i554, Nr55, poz.665, Nr73, poz.852, Nr94, poz.1037, Nr114, poz.1191 i1193 iNr122, poz.1314, 1319 i1322, z2001r. Nr4, poz.27, Nr49, poz.508, Nr63, poz.635, Nr98, poz.1069, 1070 i1071, Nr123, poz.1353, Nr125, poz.1368 iNr138, poz.1546, z2002r. Nr25, poz.253, Nr26, poz.265, Nr74, poz.676, Nr84, poz.764, Nr126, poz.1069 i1070, Nr129, poz.1102, Nr153, poz.1271, Nr219, poz.1849 iNr240, poz.2058, z2003r. Nr41, poz.360, Nr42, poz.363, Nr60, poz.535, Nr109, poz.1035, Nr119, poz.1121, Nr130, poz.1188, Nr139, poz.1323, Nr199, poz.1939 iNr228, poz.2255, z2004r. Nr9, poz.75, Nr11, poz.101, Nr68, poz.623, Nr91, poz.871, Nr93, poz.891, Nr121, poz.1264, Nr162, poz.1691, Nr169, poz.1783, Nr172, poz.1804, Nr204, poz.2091, Nr210, poz.2135, Nr236, poz.2356 iNr237, poz.2384, z2005r. Nr13, poz.98, Nr22, poz.185, Nr86, poz.732, Nr122, poz.1024, Nr143, poz.1199, Nr150, poz.1239, Nr167, poz.1398, Nr169, poz.1413 i1417, Nr172, poz.1438, Nr178, poz.1478, Nr183, poz.1538, Nr264, poz.2205 iNr267, poz.2258, z2006r. Nr12, poz.66, Nr66, poz.466, Nr104, poz.708 i711, Nr186, poz.1379, Nr208, poz.1537 i1540, Nr226, poz.1656 iNr235, poz.1699, z2007r. Nr7, poz.58, Nr47, poz.319, Nr50, poz.331, Nr99, poz.662, Nr106, poz.731, Nr112, poz.766 i769, Nr115, poz.794, Nr121, poz.831, Nr123, poz.849, Nr176, poz.1243, Nr181, poz.1287, Nr192, poz.1378 iNr247, poz.1845, z2008r. Nr59, poz.367, Nr96, poz.609 i619, Nr110, poz.706, Nr116, poz.731, Nr119, poz.772, Nr120, poz.779, Nr122, poz.796, Nr171, poz.1056, Nr220, poz.1431, Nr228, poz.1507, Nr231, poz.1547 iNr234, poz.1571, z2009r. Nr26, poz.156, Nr67, poz.571, Nr69, poz.592 i593, Nr131, poz.1075, Nr179, poz.1395 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr3, poz.13, Nr7, poz.45, Nr40, poz.229, Nr108, poz.684, Nr109, poz.724, Nr125, poz.842, Nr152, poz.1018, Nr155, poz.1037, Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307, Nr215, poz.1418, Nr217, poz.1435 iNr241, poz.1621, z2011r. Nr34, poz.173, Nr85, poz.458, Nr87, poz.482, Nr92, poz.531, Nr112, poz.654, Nr129, poz.735, Nr138, poz.806 i807, Nr144, poz.854, Nr149, poz.887, Nr224, poz.1342, Nr233, poz.1381 iNr234, poz.1391 oraz z2012r. poz.908.

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 1078

2.Przepisy oddziału stosuje się odpowiednio do trybu postępowania firmy inwestycyjnej wprzypadku ustanawiania zastawu lub zastawu rejestrowego na instrumentach finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie na nich tych zabezpieczeń. §129.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do trybu postępowania banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy, wprzypadku ustanawiania zastawu lub zastawu rejestrowego na instrumentach finansowych ewidencjonowanych przez ten bank wzwiązku zdziałalnością wykonywaną na podstawie art.70 ust. 2 ustawy.

Oddział4 Zabezpieczenia finansowe

§ 130.

1. Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu blokady finansowej firma inwestycyjna dokonuje na rachunku lub wewidencji prowadzonej na rzecz dłużnika blokady instrumentów finansowych wskazanych wumowie. 2.Wprzypadku gdy dłużnik wykonuje przysługujące mu, zgodnie zumową oustanowieniu blokady finansowej, prawo zastępowania składników zabezpieczenia, firma inwestycyjna, wzakresie zgodnym zumową oustanowieniu blokady finansowej, wykonuje złożoną przez niego, wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycję blokady instrumentów finansowych wskazanych wtej dyspozycji oraz znosi blokadę instrumentów finansowych stanowiących pierwotny przedmiot zabezpieczenia. §131.1.Firma inwestycyjna jest obowiązana do utrzymywania blokady instrumentów finansowych przez okres wynikający zumowy oustanowieniu blokady, zzastrzeżeniem § 130 ust.2. 2.Do blokady, októrej mowa wust. 1, stosuje się przepis §

111. §132.Firma inwestycyjna prowadząca dla dłużnika rachunek, na którym są zapisane zablokowane instrumenty finansowe, wbraku odmiennych postanowień umowy oustanowieniu blokady finansowej, przekazuje do dyspozycji dłużnika, wsposób przez niego wskazany, pożytki ztych instrumentów, wszczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na jego rzecz zinstrumentów finansowych. §133.Firma inwestycyjna znosi blokadę, októrej mowa w§ 130 ust. 1, wprzypadku: 1) gdy umowa oustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego zabezpieczenia – zchwilą upływu tego terminu; 2) wystąpienia okoliczności określonych wumowie oustanowieniu blokady finansowej jako umożliwiających zniesienie blokady – niezwłocznie po ich stwierdzeniu. §134.1.Jeżeli zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych blokadą finansową następuje przez sprzedaż instrumentów finansowych, wdniu wystąpienia podstawy realizacji tego zabezpieczenia lub wnajbliższym możliwym dniu, wktórym wykonanie zlecenia jest możliwe, firma inwestycyjna przyjmuje do wykonania zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych, złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta wumowie oustanowieniu blokady finansowej. Do wykonania zlecenia sprzedaży stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia. 2.Firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela, wsposób wskazany przez niego wzleceniu, októrym mowa wust. 1, środki pieniężne pochodzące zwykonania tego zlecenia, wwysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela wynikających zumowy blokady finansowej. Pozostałe środki finansowe pochodzące zwykonania tego zlecenia firma inwestycyjna przekazuje do dyspozycji dłużnika. 3.Po upływie ustalonego wumowie terminu ustanowienia blokady finansowej firma inwestycyjna nie może przyjąć do wykonania zlecenia, októrym mowa wust.

1. 4.Wprzypadku gdy przedmiotem blokady finansowej są instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu zorganizowanego, aumowa sprzedaży została zawarta bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek, na którym zapisane są zablokowane instrumenty finansowe, lub przechowującej instrumenty finansowe, firma inwestycyjna przenosi te instrumenty na rzecz ich nabywcy, na podstawie przekazanej mu przez wierzyciela kopii umowy sprzedaży tych instrumentów, po złożeniu przez wierzyciela, wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycji dłużnika przeniesienia tych instrumentów. Środki uzyskane ze sprzedaży, wwysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela wynikających zumowy blokady finansowej, firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela wsposób wskazany wzłożonej przez niego dyspozycji.

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 1078

§135.1.Jeżeli zaspokojenie wszystkich lub niektórych roszczeń, zabezpieczonych blokadą finansową, następuje przez kompensatę, firma inwestycyjna znosi blokadę instrumentów finansowych oraz dokonuje innych czynności związanych zkompensatą, po otrzymaniu dokumentów potwierdzających: 1) wystąpienie podstawy realizacji zabezpieczenia; 2) dokonanie czynności niezbędnych do dokonania kompensaty zgodnie ztreścią klauzuli kompensacyjnej wrozumieniu art.3 pkt3 ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych.

2.Kompensata jest dokonywana przez firmę inwestycyjną na warunkach określonych wklauzuli kompensacyjnej. §136.1.Po otrzymaniu umowy oustanowieniu zabezpieczenia finansowego wformie przeniesienia na wierzyciela instrumentów finansowych będących przedmiotem zabezpieczenia firma inwestycyjna prowadząca dla dłużnika rachunek lub przechowująca na jego rzecz instrumenty finansowe dokonuje przeniesienia instrumentów finansowych na rzecz wierzyciela, po złożeniu przez dłużnika dyspozycji przeniesienia wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. 2.Jeżeli umowa, októrej mowa wust. 1, przewiduje blokadę przeniesionych instrumentów finansowych na rachunku lub wewidencji wierzyciela, firma inwestycyjna dokonuje blokady instrumentów finansowych, będących przedmiotem zabezpieczenia, na rachunku lub wewidencji dłużnika iprzenosi je na wierzyciela zzachowaniem blokady. Firma inwestycyjna, która prowadzi dla dłużnika rachunek lub przechowuje na jego rzecz instrumenty finansowe, przekazuje firmie inwestycyjnej, która prowadzi dla wierzyciela rachunek lub przechowuje na jego rzecz instrumenty finansowe, kopię umowy oustanowieniu zabezpieczenia, októrym mowa wust.

1. 3.Zniesienie blokady, októrej mowa wust. 2, następuje zgodnie zpostanowieniami umowy oustanowieniu zabezpieczenia finansowego: 1) po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wystąpienie podstawy realizacji zabezpieczenia izawiadomienie dłużnika owygaśnięciu roszczenia ozwrot przedmiotu zabezpieczenia albo 2) wprzypadku, gdy umowa oustanowieniu zabezpieczenia finansowego, októrym mowa wust.1, przewiduje termin ustanowienia zabezpieczenia – zupływem tego terminu. §137.1.Po otrzymaniu umowy oustanowieniu zastawu finansowego na określonej liczbie instrumentów finansowych, zapisanych na rachunku lub przechowywanych na rzecz klienta (dłużnika), firma inwestycyjna, na podstawie dyspozycji blokady zastawionych instrumentów finansowych, złożonej przez dłużnika wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dokonuje na jego rachunku lub wewidencji blokady tych instrumentów. 2.Firma inwestycyjna znosi blokadę ustanowioną zgodnie zust. 1, wprzypadku gdy wierzyciel, na podstawie udzielonego mu przez dłużnika upoważnienia, wykonuje przysługujące mu, zgodnie zumową oustanowieniu zastawu finansowego, prawo użycia instrumentów finansowych, stanowiących przedmiot zastawu finansowego. Wtakim przypadku firma inwestycyjna wykonuje dyspozycję lub zlecenie złożone przez wierzyciela wramach wykonania przysługującego mu prawa użycia. 3.Wprzypadku gdy dłużnik wykonuje przysługujące mu, zgodnie zumową oustanowieniu zastawu finansowego, prawo zastępowania składników zabezpieczenia, firma inwestycyjna, wzakresie zgodnym zumową oustanowieniu zastawu finansowego, wykonuje złożoną przez niego, wformie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycję blokady instrumentów finansowych wskazanych wtej dyspozycji oraz znosi blokadę instrumentów finansowych stanowiących pierwotny przedmiot zabezpieczenia. §138.1.Firma inwestycyjna jest obowiązana do utrzymywania blokady zastawionych instrumentów finansowych przez okres wynikający zumowy zastawu finansowego, zzastrzeżeniem § 137 ust. 2 i3. 2.Do blokady, októrej mowa wust. 1, stosuje się przepis §

111. §139.1.Firma inwestycyjna prowadząca rachunek, na którym są zapisane instrumenty finansowe obciążone zastawem finansowym, lub przechowująca takie instrumenty finansowe, wbraku odmiennych postanowień umowy zastawu finansowego, przekazuje do dyspozycji zastawnika, wsposób przez niego wskazany, pożytki ztych instrumentów, wszczególności dywidendy lub odsetki. 2.Wbraku odmiennych postanowień umowy zastawu finansowego, wprzypadku gdy dłużnik zinstrumentów finansowych obciążonych zastawem przekazuje firmie inwestycyjnej, októrej mowa wust. 1, świadczenie główne, do którego jest obowiązany ztych instrumentów, firma inwestycyjna dokonuje blokady na rachunku pieniężnym zastawcy otrzymanych ztego tytułu środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi na podstawie umowy zastawu finansowego.

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 1078

§140.Firma inwestycyjna znosi blokadę, októrej mowa w§ 137, wprzypadku: 1) gdy umowa oustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego zabezpieczenia – zchwilą upływu tego terminu; 2) wystąpienia okoliczności określonych wumowie oustanowieniu blokady finansowej – niezwłocznie po ich stwierdzeniu; 3) wygaśnięcia zastawu finansowego – niezwłocznie po ustaleniu tego faktu. §

141. Jeżeli zgodnie z umową o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego zaspokojenie polega na przejęciu przez wierzyciela na własność instrumentów finansowych objętych zastawem finansowym, firma inwestycyjna wykonuje złożoną przez wierzyciela, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta wumowie oustanowieniu zabezpieczenia finansowego, dyspozycję przeniesienia na rzecz wierzyciela instrumentów finansowych objętych zastawem.

§142.1.Wprzypadku gdy zaspokojenie roszczeń zzastawu finansowego polega na sprzedaży zastawionych instrumentów finansowych, wdniu wystąpienia podstawy realizacji zastawu finansowego firma inwestycyjna wykonuje zlecenie sprzedaży zastawionych instrumentów finansowych, złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta wumowie oustanowieniu zastawu finansowego. 2.Firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela, wsposób wskazany przez niego wzleceniu, októrym mowa wust. 1, środki pieniężne pochodzące zwykonania jego zlecenia, wwysokości pozwalającej na zaspokojenie zabezpieczonych roszczeń.

3. Po zajściu okoliczności, o których mowa w § 140, firma inwestycyjna nie może przyjąć do wykonania zlecenia, októrym mowa wust.

1. §143.Do sposobu postępowania firmy inwestycyjnej wprzypadku zaspokajania roszczeń wynikających zzastawu finansowego przez kompensatę stosuje się odpowiednio §

135. §144.1.Przepisy niniejszego oddziału, dotyczące firmy inwestycyjnej, stosuje się odpowiednio do banku powierniczego. 2.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do banków, októrych mowa wart.70ust. 2 ustawy.

Oddział5 Szczególne zasady dotyczące ustanawiania zabezpieczeń na rachunkach zbiorczych

§ 145.

1. Ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności na rachunku zbiorczym, może nastąpić wyłącznie przez podmiot uprawniony z instrumentów finansowych zarejestrowanych na tym rachunku, wskazany firmie inwestycyjnej zgodnie zart.8a ust. 4 ustawy.

2. Wprzypadku gdy dany rodzaj zabezpieczenia wiąże się zustanowieniem blokady instrumentów finansowych, skuteczność takiego zabezpieczenia jest uzależniona od otrzymania przez firmę inwestycyjną dokumentu, o którym mowa wart.10 ust. 2 ustawy, wskazującego osobę uprawnioną zinstrumentów finansowych wskazanych wtym dokumencie.

3. Zabezpieczenie uważa się za skutecznie ustanowione na czas wskazany wterminie ważności dokumentu, októrym mowa wart.10 ust. 2 ustawy.

4. Firma inwestycyjna prowadząca rachunek zbiorczy dokonuje blokady na rachunku zbiorczym instrumentów finansowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia na podstawie umowy oustanowieniu zabezpieczenia na tych instrumentach, przekazanej mu przez podmiot ustanawiający zabezpieczenie za pośrednictwem posiadacza rachunku.

5. Wokresie utrzymywania blokady firma inwestycyjna prowadząca rachunek zbiorczy nie może wykonywać poleceń posiadacza rachunku ani podmiotu uprawnionego zinstrumentów finansowych objętych blokadą. Blokada nie może zostać zniesiona do dnia upływu terminu ważności dokumentu, októrym mowa wart.10 ust. 2 ustawy.

6. Firma inwestycyjna przyjmuje do wykonania zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez podmiot ustanawiający zabezpieczenie będący jej klientem pod warunkiem wymagalności zabezpieczonej wierzytelności, wchwili wygaśnięcia terminu ważności dokumentu, októrym mowa wart.10 ust. 2 ustawy. §

146. Przepisy niniejszego oddziału dotyczące firmy inwestycyjnej stosuje się odpowiednio do banków powierniczych prowadzących rachunki zbiorcze. §

147. Wzakresie nieuregulowanym wniniejszym oddziale do ustanowienia zabezpieczenia na instrumentach finansowych rejestrowanych na rachunku zbiorczym stosuje się przepisy niniejszego rozdziału.

Dziennik Ustaw – 44 – Rozdział7 Przepisy przejściowe ikońcowe §148.Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia dostosują prowadzoną działalność do przepisów § 23 ust. 6 oraz §24 ust.5–8, 10–12, 14 pkt5 lit.g ih wterminie 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. §149.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 października 2012r.8) Minister Finansów: wz. M. Grabowski Poz. 1078

8)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 20 listopada 2009r. wsprawie trybu iwarunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, októrych mowa wart.70 ust. 2 ustawy oobrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204, poz. 1577), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie zart.16 ust. 1 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr234, poz.1391).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Agent firmy inwestycyjnej

  Czy rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą , której głównym celem jest pośrednictwo finansowe między np. Funduszem inwestycyjnym DWS a klientem, potrzebna (...)

 • Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

  Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. (...)

 • Zawarcie umowy konsorcjum

  Czy umowa konsorcjum jest zastrzeżona tylko dla firm prywatnych? Czy konsorcjum dla osiągnięcia jednego celu (i złożenia razem środków finansowych) może składać (...)

 • Naruszenie tajemnicy bankowej przez bank

  Proszę o informacje do kogo można się zwrócić ze skargą na Bank, względnie jego pracowników w związku z podejrzeniem celowego wprowadzania w błąd przez nieujawnienie (...)

 • Stosunek zależności lub dominacji

  Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "podmioty oraz osoby związane z dłużnikami stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu art. 4 pkt.16 ustawy dnia 21 sierpnia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-29 poz. 928

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-11 poz. 31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-13 poz. 265

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

 • Monitor Polski 2009 nr 46 poz. 683

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt Kp 4/08

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1450

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.