Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-09-28
Data wydania:2012-09-26
Data wejscia w życie:2012-10-01
Data obowiązywania:2012-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1083

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 26 września 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu przesyłania deklaracji ipodań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie art.3b § 2 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2012r. poz.749) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 30 grudnia 2010r. wsprawie sposobu przesyłania deklaracji ipodań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. Nr259, poz.1769 oraz z2012r. poz.18 i387) wprowadza się następujące zmiany:


1) wzałączniku nr3 do rozporządzenia wpkt13 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt14 i15 wbrzmieniu: „14) rzesyłane przez podatników, będących osobami fizycznymi, następujące deklaracje dla podatku od towarów p iusług: a) (VAT-7), b) (VAT-7K), c) (VAT-7D);

15) rzesyłana przez podatnika, będącego osobą fizyczną, deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnop prawnych (PCC-3).”;

2) wzałączniku nr4 do rozporządzenia pkt1 i2 otrzymują brzmienie: „1) odpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji ipodań, októrych mowa wpkt1–12 oraz pkt14 P i15 załącznika nr3 do rozporządzenia, jest oparty na zestawie następujących cech informacyjnych podatnika składającego deklarację lub podanie: a) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL, b) imię (pierwsze), c) nazwisko, d) data urodzenia, e) wota przychodu wskazana wzeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy odwa lata wcześk niejszy niż rok, wktórym są składane deklaracje lub podania, októrych mowa wpkt1–12 oraz pkt14 i15 załącznika nr3 do rozporządzenia, októrej mowa wpkt2, albo wartość „0” (zero), wprzypadku gdy za rok odwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, wktórym są składane deklaracje lub podania, októrych mowa wpkt1–12 oraz pkt14 i15 załącznika nr3 do rozporządzenia, nie zostało złożone żadne zzeznań lub rocznych obliczeń podatku wymienionych wpkt2.

1)

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr 248, poz.1481).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1083

2) a kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata Z wcześniejszy niż rok, wktórym są składane deklaracje lub podania, októrych mowa wpkt1–12 oraz pkt14 i15 załącznika nr3 do rozporządzenia, uważa się kwotę z: a) oz.43 zzeznania owysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń inależnego ryczałp tu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2010 (PIT-28), b) oz. 84 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 p (PIT-36) albo kwotę zpoz.127, jeżeli podatnik wzeznaniu za rok 2010 występuje jako małżonek, c) oz.24 lub poz.29 zzeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wroku podatkowym p 2010 (PIT-36L), d) oz.62 zzeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wroku podatkowym 2010 (PIT37) p albo kwotę zpoz.89, jeżeli podatnik wzeznaniu za rok 2010 występuje jako małżonek, e) oz. 25 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 p (PIT38), f) oz. 21 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 p (PIT39), g) oz.64 zrocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika wroku podatkowym 2010 p (PIT-40), h) oz.33 zrocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2010 (PIT-40A).”; p

3) tytuł załącznika nr6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „STRUKTURA LOGICZNA PODPISU ELEKTRONICZNEGO NIEWERYFIKOWANEGO ZA POMOCĄ WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU, KTÓRYM SĄ OPATRYWANE DEKLARACJE I PODANIA, OKTÓRYCH MOWA WPKT1–12 ORAZ PKT14 I15 ZAŁĄCZNIKA NR3 DO ROZPORZĄDZENIA”. §

2. Przepisy rozporządzenia, októrym mowa w§ 1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do deklaracji:

1) la podatku od towarów iusług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się d po dniu 31 grudnia 2010r.;

2) wsprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) składanych po dniu 31 grudnia 2011r. §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 października 2012r. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Deklaracje bez podpisu elektronicznego

  Zgodnie z przepisami , od 1 października osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wysyłać deklaracje vat-7 bez podpisu elektronicznego.Czy możliwość (...)

 • Faktury w pdf wysłane e-mailem

  Kilku dostawców rozpoczęło od stycznia 2011 wysyłanie odbiorcy (spółka z o.o.) faktur w formacie pdf jako załącznik do e-maila. Faktury nie są opatrzone kwalifikowanym (...)

 • Kwestionowanie podpisu

  Spółka z o.o. składa do urzędu skarbowego deklaracje podpisane przez prezesa-obcokrajowca. Urząd skarbowy zakwestionował podpis prezesa na ostatniej deklaracji - zdaniem (...)

 • Sfałszowanie podpisu na deklaracji

  Byłam akwizytorem funduszu emerytalnego. Udowodniono mi podrobienie podpisu na jednej deklaracji, Jakie konsekwencje z tego powodu mi grożą?

 • Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

  Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-05 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-28 poz. 753

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.