Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1089 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-10-02
Data wydania:2012-09-20
Data wejscia w życie:2012-10-17
Data obowiązywania:2012-10-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1089 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1089

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 20września 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Na podstawie art.27 ust. 2 ustawy zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz.U. Nr68, poz.622, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 30 października 2008r. wsprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta (Dz.U. Nr207, poz.1300) załącznik otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §


2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2008r. Nr209, poz.1320 iNr215, poz.1355, z2009r. Nr168, poz.1323, z2010r. Nr106, poz.673, z2011r. Nr106, poz.622 iNr254, poz.1529 oraz z2012r. poz.908.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1089

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20września 2012r. (poz.1089)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC IOBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA Skład wolnocłowy jest usytuowany na parterze ina pierwszym piętrze Terminalu Pasażerskiego. Zuwagi na usytuowanie składu wolnocłowego wewnątrz budynku, ograniczenie składu stanowią trwałe elementy konstrukcyjne budynku zwyłączeniem przestrzeni wyznaczonej przez linię punktów kontroli bezpieczeństwa wewnątrz pomieszczenia ODL 0.05. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego jest przedstawiony na mapie wskali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz zmapą jest przechowywany uzarządzającego składem wolnocłowym, ajego kopie w izbie celnej, kierowanej przez właściwego miejscowo dyrektora izby celnej nadzorującego skład wolnocłowy, atakże wurzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Granicę obszaru składu wolnocłowego na parterze Terminalu Pasażerskiego stanowią następujące odcinki ścian:

1) ciana odługości 36,58 m, wzdłuż pomieszczeń: PLL 0.02, PLL 0.03, PLL 0.04, ODL 0.07-A iODL 0.05, oddzielająca ś skład wolnocłowy od przestrzeni nad wjazdem do sortowni bagażu;

2) rzestrzeń o długości 13,56 m, wyznaczona przez linię punktów kontroli bezpieczeństwa wewnątrz pomieszczenia p ODL0.05;

3) ściana odługości 10 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06;

4) ciana odługości 1,4 m, zjednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06, oddzielająca skład wolnoś cłowy od hallu głównego Terminalu Pasażerskiego;

5) dwa odcinki ściany odługości 1,13 m i3,32 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06;

6) ciana odługości 1,6 m, zjednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06, oddzielająca skład wolnoś cłowy od szybu windy;

7) cztery odcinki ściany odługości: 2,2 m, 1,01 m, 4,13 m i1,45 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06;

8) ciana odługości 1,36 m, zjednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06, oddzielająca skład wolnoś cłowy od pomieszczenia SG 0.06;

9) ściana odługości 0,73 m, wzdłuż pomieszczenia SG 0.03;

10) ściana odługości 5,32 m, wzdłuż pomieszczeń SG 0.03 iSG 0.04;

11) ściana odługości 3,23 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.06;

12) rzy odcinki ściany odługości: 5,22 m, 4,1 m i0,79 m, wzdłuż pomieszczenia U0.14; t

13) ciana odługości 28,7 m, zjednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczeń: U0.14, U0.15 iU0.16, oddzielająca ś skład wolnocłowy od pomieszczenia SG 0.08;

14) ciana odługości 2 m, zjednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.07-B, oddzielająca skład wolnoś cłowy od pomieszczenia SG 0.09;

15) ściana odługości 4,55 m, wzdłuż pomieszczeń W0.03D iW0.03N;

16) ściana odługości 2,48 m, wzdłuż pomieszczenia W0.02P;

17) ściana odługości 0,66 m, wzdłuż pomieszczenia W0.02P;

18) ściana odługości 5,78 m, wzdłuż pomieszczeń W0.02G iW0.02D;

19) dwa odcinki ściany odługości 6,1 m i6,08 m, wzdłuż pomieszczenia W0.02D;

20) trzy odcinki ściany odługości: 6,21 m, 4,15 m i6 m, wzdłuż pomieszczenia W0.02M;

21) ściana odługości 4 m, wzdłuż pomieszczenia W0.03M;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1089

22) rzy odcinki ściany odługości: 6,35 m, 4,15 m i1,8 m, wzdłuż pomieszczenia UC 0.04; t

23) ciana odługości 1,6 m, zjednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.07-B, oddzielająca skład wolnoś cłowy od pomieszczenia TR 0.02;

24) ciana odługości 12,2 m, zjednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.013, oddzielająca skład wolnoś cłowy od pomieszczenia TR 0.02;

25) ściana odługości 0,41 m, wzdłuż pomieszczenia ODL 0.13;

26) ściana odługości 2,99 m, wzdłuż pomieszczenia ROD 0.05;

27) ciana o długości 66,78 m, z czternastoma otworami drzwiowymi, wzdłuż pomieszczeń: ROD 0.05, ODL 0.011, ś ODL0.09, H 0.02, ROD 0.04, PLL 0.01 iPLL 0.02, oddzielająca skład wolnocłowy od płyty postojowej dla samolotów. Granicę obszaru składu wolnocłowego na pierwszym piętrze Terminalu Pasażerskiego stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana odługości 35,19 m, oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni nad wjazdem do sortowni bagażu;

2) dwa odcinki ściany odługości 10,23 m i1,11 m, wzdłuż pomieszczenia U1.13;

3) ciana odługości 10,95 m, zdwoma otworami drzwiowymi, wzdłuż pomieszczenia P 1.08, oddzielająca skład wolnoś cłowy od pomieszczenia U1.09 oraz szybów windowych iwentylacyjnych;

4) ściana odługości 4,52 m, wzdłuż pomieszczenia P 1.08;

5) ściana odługości 1,4 m, zjednym otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni U1.08;

6) ściana odługości 4,42 m, wzdłuż pomieszczenia P 1.08;

7) ściana odługości 4,44 m, wzdłuż pomieszczenia U1.12;

8) ciana odługości 29,23 m, zjednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczeń: U1.12, P1.09 iU1.10, oddzielająca ś skład wolnocłowy od korytarza na taras widokowy;

9) ściana odługości 32,15 m, wzdłuż pomieszczeń: U1.10, U1.10A iU1.11. Obszar składu wolnocłowego Obszar składu wolnocłowego wynosi 2704,08 m2.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1089 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Służebność czerpania wody

  Władysław O. 1989 r. wykopał studnię na działce, która nie była jego własnością, jednakże za zgodą właściciela tejże działki (była to ustna umowa). Od studni (...)

 • Sposób ustanowienia współwłasności

  Posiadam samochód od 2 lat, chciałabym ustanowić współwłaściciela (siostrę męża). Pani w wydziale komunikacji mówi, że to niemożliwe, bo na fakturze zakupu tylko (...)

 • Odpowiedzialność dłużnika rzeczowego

  Na czym polega odpowiedzialność dłużnika rzeczowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-13 poz. 917

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-26 poz. 1300

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-17 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-16 poz. 1083

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1388


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.