Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 112 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-27
Data wydania:2012-01-17
Data wejscia w życie:2012-02-11
Data obowiązywania:2012-02-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 112 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012r. Pozycja 112

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU ITURYSTYKI

1) zdnia 17 stycznia 2012r. wsprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Na podstawie art.10 ust.8 ustawy zdnia 3 marca 2000r. owynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr26, poz.306, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa:

1) zczegółowe zasady itryb przyznawania nagrody rocznej osobom, októrych mowa wart.2 pkt 1, 2 i4 ustawy zdnia s 3marca 2000r. owynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym wpodmiotach prawnych, októrych mowa wart.1 pkt 2 i9 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub ministra właściwego do spraw turystyki;


2) wzór wniosku oprzyznanie nagrody rocznej. §2.Użyte wrozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, októrej mowa w§ 1 pkt 1;

2) ok obrotowy – rok obrotowy wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 29 września 1994r. orachunkowości (Dz. U. r z2009r. Nr152, poz.1223, zpóźn. zm.3)) poprzedzający rok, wktórym przyznaje się nagrodę roczną. §

3. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub minister właściwy do spraw turystyki. §4.

1. Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny, wktórym uprawniony był zatrudniony, wroku obrotowym:

1) efektywnie realizował zadania icele statutowe;

2) terminowo regulował zobowiązania ocharakterze publicznoprawnym;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował w danym podmiocie prawnym stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej przez cały rok obrotowy.

M inister Sportu iTurystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna iturystyka, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu iTurystyki (Dz. U. Nr248, poz.1489).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2001r. Nr85, poz.924 iNr154, poz.1799, z2002r. Nr113, poz.984, z2003r. Nr45, poz.391, Nr60, poz.535 iNr180, poz.1759, z2004r. Nr116, poz.1207, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr28, poz.143, Nr96, poz.620 iNr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr291, poz. 1707.

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2009 r. Nr157, poz.1241 iNr165, poz.1316, z2010r. Nr47, poz.278 oraz z2011r. Nr102, poz.585, Nr199, poz.1175 iNr232, poz.1378.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 112

3. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli wokresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył on swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano znim umowy opracę zjego winy lub nie odwołano go ze stanowiska zprzyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy opracę bez wypowiedzenia. §

5. Wprzypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu nagroda roczna może być przyznana, jeżeli uprawniony zajmował stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej zarówno przed, jak ipo zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła wciągu roku obrotowego. § 6.

1. Do wniosku oprzyznanie nagrody rocznej należy dołączyć, jeżeli nie są wposiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, następujące załączniki:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

3) oświadczenie wnioskodawcy oterminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań publicznoprawnych.

2. Wnioskodawca składa wniosek oprzyznanie nagrody rocznej do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub ministra właściwego do spraw turystyki wterminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy.

3. Wzór wniosku oprzyznanie nagrody rocznej, októrym mowa wart.10 ust.2 ustawy, jest określony wzałączniku do rozporządzenia. §

7. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) Minister Sportu iTurystyki: J. Mucha

4)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej iSportu zdnia 28 grudnia 2001r. wsprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z2002r. Nr4, poz.38), które traci moc wodniesieniu do podmiotów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub ministra właściwego do spraw turystyki, zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 112

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu iTurystyki zdnia 17 stycznia 2012r. (poz.112)

WZÓR WNIOSEK OPRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ZA ROK .......... ................................................................. .......................................

(nazwa isiedziba podmiotu prawnego) (miejscowość, data)

...............................................................

(wnioskodawca)

.......................................

.......................................

(adresat wniosku)

1.Imię (imiona) inazwisko uprawnionego ................................................................................................................................

2. azwa stanowiska zajmowanego przez uprawnionego wraz zzakresem pełnionych obowiązków ...................................... N ................................................................................................................................................................................................. 3.Data objęcia stanowiska .........................................................................................................................................................

4. ysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres objęty wnioskiem ............................................................. W .................................................................................................................................................................................................

5. roponowana wysokość nagrody rocznej wraz zuzasadnieniem jej wysokości ................................................................... P .................................................................................................................................................................................................

6. rzesłanki przyznania nagrody rocznej wraz zuzasadnieniem .............................................................................................. P .................................................................................................................................................................................................

7. nformacja owpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego ............................................... I .................................................................................................................................................................................................

8. ałączniki do wniosku, zgodnie z§ 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Sportu iTurystyki zdnia 17 stycznia 2012 r. wspraZ wie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz.112).

......................................................................

(podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 112 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

  Członkowie zarządu spółki akcyjnej są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako dyrektor i z-ca. Otrzymują 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie (...)

 • Prawo do nagrody jubileuszowej

  Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, (...)

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika

  Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

 • Kierownik zoz a ustawa kominowa

  Czy w świetle przepisów tzw. \"ustawy kominowej\" (ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. nr 26, poz. 306 (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-04 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1335

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-19 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-24 poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.