Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-27
Data wydania:2012-01-13
Data wejscia w życie:2012-02-10
Data obowiązywania:2012-02-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012r. Pozycja 113

USTAWA zdnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym Art. 1. Wustawie zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz. U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.125: a) wpkt 8 lit.b ic otrzymują brzmienie: „b) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2 iart.150 ust.1 ustawy oraz wart.10 ust.1, art.13 ust.6, art.14 ust.1, art.15 ust.5, art.16 ust.1 i5, art.18 ust.2, art.28 ust.8 i9, art.31 ust.3, art.33 ust.2 pkt 1, art.38 ust.2 pkt 1, art.58 ust.2 pkt 1, art.77 ust.2 pkt 1, art.85 ust.8, art.87 ust.3 pkt 1, art.97 ust.3, art.101 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 pkt 3, art.102 ust.2, art.103 ust.3, art.109 ust.1, 3 i4, art.110, art.115 ust.6, art.117 ust.3 pkt 1 iart.124 ust.3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami, atakże wart.39g ust.9 pkt 2 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym iwart.25 ust.1 pkt 2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski wdniu ogłoszenia rozporządzenia, októrym mowa wust.7.”, c) wust.7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ysokość opłaty ewidencyjnej, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2 iart.150 ust.1 w ustawy oraz wart.10 ust.1, art.13 ust.6, art.14 ust.1, art.15 ust.5, art.16 ust.1 i5, art.18 ust.2, art.28 ust.8 i9, art.31 ust.3, art.33 ust.2 pkt 1, art.38 ust.2 pkt 1, art.58 ust.2 pkt 1, art.77 ust.2 pkt 1, art.85 ust.8, art.87 ust.3 pkt 1, art.97 ust.3, art.101 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 pkt 3, art.102 ust.2, art.103 ust.3, art.109 ust.1, 3 i4, art.110, art.115 ust.6, art.117 ust.3 pkt 1 iart.124 ust.3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami, atakże wart.39g ust.9 pkt 2 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym iwart.25 ust.1 pkt 2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;”;”, b) wpkt 10 wlit.d wart.100b wust.4 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) dpowiednio marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami o oprzewozie towarów niebezpiecznych – wzakresie, októrym mowa wust.1 pkt 12;”;


2) uchyla się art.135;

3) wart.136 ust.3 i4 otrzymują brzmienie: „3.Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 19 stycznia 2013r. następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia. 4.Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 19 stycznia 2013r. zgromadzonych przez Policję wewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, októrej mowa wart.130 ustawy zdnia 20czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, przenosi się do centralnej ewidencji kierowców.”;

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2011r. Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454.

Dziennik Ustaw

4) art.137 otrzymuje brzmienie: „Art.137.Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.80d ust.7, art.88 ust.7, art.94 ust.4, art.100 ust.2, art.115, art.115l, art.123, art.125 oraz art.127 ust.4 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych wniniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy.”;

5) art.139 otrzymuje brzmienie: „Art. 139. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 19 stycznia 2013r., zwyjątkiem: 1)art.125 pkt 9, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2)art.110, który wchodzi wżycie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.”. Art. 2. Wustawie zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym (Dz. U. z2005r. Nr108, poz.908, zpóźn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.80d: a) wust.4 pkt 4a otrzymuje brzmienie: o „4a) płata ewidencyjna, októrej mowa wart.25 ust.1 pkt 2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454);”, b) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2, art.97 ust.1, art.115h ust.6 pkt 2 iart.150 ust.1, atakże wart.39g ust.9 pkt 2 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym iwart.25 ust.1 pkt 2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości wzłotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski wdniu ogłoszenia rozporządzenia, októrym mowa wust.7.”, c) wust.7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ysokość opłaty ewidencyjnej, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2, art.97 ust.1, art.115h w ust.6 pkt 2 iart.150 ust.1, atakże wart.39g ust.9 pkt 2 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym iwart.25 ust.1 pkt 2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;”;

2) wart.129 wust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: s „2) prawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zaświadczenia, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;”. Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 10 lutego 2012r., zwyjątkiem art.2 pkt 2, który wchodzi wżycie zdniem 11lutego 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski –2– Poz. 113

2)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2005r. Nr109, poz.925, Nr175, poz.1462, Nr179, poz.1486 iNr180, poz.1494 i1497, z2006r. Nr17, poz.141, Nr104, poz.708 i711, Nr190, poz.1400, Nr191, poz.1410 iNr235, poz.1701, z2007r. Nr52, poz.343, Nr57, poz.381, Nr99, poz.661, Nr123, poz.845 iNr176, poz.1238, z2008r. Nr37, poz.214, Nr100, poz.649, Nr163, poz.1015, Nr209, poz.1320, Nr220, poz.1411 i1426, Nr223, poz.1461 i1462 iNr234, poz.1573 i1574, z2009r. Nr3, poz.11, Nr18, poz.97, Nr79, poz.663, Nr91, poz.739, Nr92, poz.753, Nr97, poz.802 i803, Nr98, poz.817 iNr168, poz.1323, z2010r. Nr40, poz.230, Nr43, poz.246, Nr122, poz.827, Nr151, poz.1013, Nr152, poz.1018, Nr182, poz.1228, Nr219, poz.1443, Nr225, poz.1466 iNr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr30, poz.151, Nr92, poz.530, Nr102, poz.585, Nr106, poz.622, Nr171, poz.1016, Nr204, poz.1195, Nr205, poz.1210, Nr208, poz.1240 i1241, Nr222, poz.1321, Nr227, poz.1367, Nr244, poz.1454 iNr291, poz.1707.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.