Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1132 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-10-17
Data wydania:2012-10-03
Data wejscia w życie:2012-11-01
Data obowiązywania:2012-11-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1132 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 października 2012 r. Poz. 1132

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 3 października 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Na podstawie art.8 ust. 4 ustawy zdnia 28 sierpnia 1997r. ozatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr123, poz.777, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zdnia 23 stycznia 2012r. wsprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U. poz.103) w§ 4 wust. 1:


1) pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) świadczenie o numerze wpisu we właściwym rejestrze albo wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o oDziałalności Gospodarczej wraz zpodaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do Centralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej, zzastrzeżeniem pkt1a;”;

2) po pkt1 dodaje się pkt1a wbrzmieniu: „1a) otwierdzoną kopię aktualnego odpisu zwłaściwego rejestru albo ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż p 3miesiące przed dniem złożenia wniosku – wprzypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji, zktórych informacje nie są ujawnione wogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych;”. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr202, poz.1957, z2004r. Nr273, poz.2703, z2006r. Nr66, poz.471, z2009r. Nr98, poz.817 iNr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr39, poz.202.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1132 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-23 poz. 202

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-27 poz. 103

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-11 poz. 991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw z 1997-08-28 poz. 777

  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1747

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.