Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1137 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-10-18
Data wydania:2012-08-30
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1137 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1137

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 30 sierpnia 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oruchu drogowym

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. z2005r. Nr108, poz.908), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) yrokiem Trybunału Konstytucyjnego zdnia 7 czerwca 2005r. sygn. akt K 23/04 (Dz.U. Nr109, poz.925), w

2) stawą zdnia 29 lipca 2005r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku ze zmianami wpodziale zadań ikompetencji u administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 220, poz.1601 iNr251, poz.1848),

3) stawą zdnia 29 lipca 2005r. ozmianie ustawy odrogach publicznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. u Nr179, poz.1486),

4) stawą zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz.U. Nr180, poz.1494), u

5) stawą zdnia 29 lipca 2005r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr180, u poz.1497),

6) stawą zdnia 9 czerwca 2006r. oCentralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr104, poz.708), u

7) stawą zdnia 9 czerwca 2006r. – Przepisy wprowadzające ustawę oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie u Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.711),

8) stawą zdnia 8 września 2006r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr191, poz.1410), u

9) ustawą zdnia 22 września 2006r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr190, poz.1400),

10) stawą zdnia 17 listopada 2006r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz ozmianie ustawy – Prawo oruchu u drogowym (Dz.U. Nr235, poz.1701),

11) stawą zdnia 16 lutego 2007r. ozapasach ropy naftowej, produktów naftowych igazu ziemnego oraz zasadach postęu powania wsytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa izakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr52, poz.343),

12) stawą zdnia 7 marca 2007r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr57, poz.381), u

13) stawą zdnia 26 kwietnia 2007r. ozmianie ustawy oczasie pracy kierowców oraz ozmianie niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr99, poz.661),

14) stawą zdnia 11 maja 2007r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr123, poz.845), u

15) stawą zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku zczłonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej u wUnii Europejskiej (Dz.U. Nr176, poz.1238),

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1137

16) yrokiem Trybunału Konstytucyjnego zdnia 3 czerwca 2008r. sygn. akt P 4/06 (Dz.U. Nr100, poz.649), w

17) stawą zdnia 25 lipca 2008r. ozmianie ustawy oochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. u Nr163, poz.1015),

18) ustawą zdnia 15 października 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr220, poz.1411),

19) ustawą zdnia 23 października 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr220, poz.1426),

20) stawą zdnia 7 listopada 2008r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. u Nr209, poz.1320),

21) ustawą zdnia 21 listopada 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr223, poz.1461),

22) ustawą zdnia 21 listopada 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr223, poz.1462),

23) ustawą zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr234, poz.1573),

24) stawą zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz ozmianie ustawy – Prawo oruchu drou gowym (Dz.U. Nr234, poz.1574),

25) stawą zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych u innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97),

26) stawą zdnia 23 stycznia 2009r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku ze zmianami worganizacji ipodziale zadań u administracji publicznej wwojewództwie (Dz.U. Nr92, poz.753 iNr99, poz.826),

27) stawą zdnia 2 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr79, poz.663), u

28) stawą zdnia 7 maja 2009r. ouchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych u (Dz.U. Nr98, poz.817),

29) stawą zdnia 22 maja 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. u Nr97, poz.802),

30) stawą zdnia 22 maja 2009r. ozmianie ustawy ostrażach gminnych, ustawy oPolicji oraz ustawy – Prawo oruchu u drogowym (Dz.U. Nr97, poz.803),

31) ustawą zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323),

32) stawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania u publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230),

33) stawą zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz ozmianie niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr43, poz.246),

34) ustawą zdnia 10 czerwca 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr122, poz.827),

35) stawą zdnia 22 lipca 2010r. ozmianie ustawy opodatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr151, u poz.1013),


36) stawą zdnia 22 lipca 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. u Nr152, poz.1018 iNr225, poz.1466),

37) ustawą zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228),

38) stawą zdnia 22 października 2010r. ozmianie ustawy oPaństwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych inu nych ustaw (Dz.U. Nr219, poz.1443),

39) stawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr225, poz.1466 oraz z2011r. Nr244, poz.1454),

40) stawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. u Nr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr291, poz.1707),

41) stawą zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, u Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113),

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1137

42) stawą zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, u poz.622 iNr187, poz.1110),

43) stawą zdnia 1 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz ustawy okierujących pojazdami u (Dz.U. Nr92, poz.530),

44) stawą zdnia 15 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy orachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr102, u poz.585),

45) stawą zdnia 29 lipca 2011r. ozmianie ustawy ozasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników oraz nieu których innych ustaw (Dz.U. Nr171, poz.1016),

46) stawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, u poz.1240),

47) stawą zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie iratownictwie wgórach ina zorganizowanych terenach narciaru skich (Dz.U. Nr208, poz.1241),

48) stawą zdnia 18 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. u Nr222, poz.1321),

49) stawą zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu u Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz.1210 iNr291, poz.1707),

50) ustawą zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr227, poz.1367),

51) stawą zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy odostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr204, poz.1195),

52) stawą zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. u Nr244, poz.1454),

53) stawą zdnia 13 stycznia 2012r. ozmianie ustawy okierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo oruchu drogowym u (Dz.U. poz.113),

54) stawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. u poz.472),

55) stawą zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. u poz.951) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 23 sierpnia 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt.48 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku ze zmianami wpodziale zadań ikompetena cji administracji terenowej (Dz.U. Nr175, poz.1462, Nr189, poz.1604 iNr267, poz.2257 oraz z2006r. Nr220, poz.1601 iNr251, poz.1848), który stanowi: „Art.48.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2006r., zwyjątkiem:

1) art.35, art.37, art.38 ust.3, art.42, art.45, art.46 iart.47 ust.3, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 1a) art.17 pkt2, art.22, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.;

2) art.19, art.20 oraz art.21, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.”;

2) rt.5 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozmianie ustawy odrogach publicznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr179, poz.1486), który stanowi: „Art.5.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) rt.29 i30 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz.U. Nr180, poz.1494), które stanowią: a „Art. 29. Podmiotem wydającym karty przez okres 7 lat od dnia wejścia wżycie ustawy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Art. 30. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1137

4) rt.8 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. a Nr180, poz.1497), który stanowi: „Art.8.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) rt.1 pkt29, pkt30, pkt31 ipkt 33, które wchodzą wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; a 2)art.1 pkt25, który wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 3) rt.1 pkt16 lit.c, wzakresie dotyczącym uiszczenia opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajoa wych, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.; 4) rt.1 pkt2 lit.a, pkt3 lit.a, pkt4 lit.b, pkt5, pkt6 lit.awzakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, które wchoa dzą wżycie zdniem 1 lipca 2006r.”;


5) rt.215 i216 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. oCentralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr104, poz.708), które a stanowią: „Art. 215. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art.17 ust.3 ustawy, októrej mowa wart.148,

2) art.106 ustawy, októrej mowa wart.154,

3) art.5 ust.2 ustawy, októrej mowa wart.158,

4) art.66 ust.7 iart.76 ust.3–5 ustawy, októrej mowa wart.171,

5) art.14 ust.4 i5 ustawy, októrej mowa wart.184 – zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.216.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.197 pkt1, który wchodzi wżycie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz art.214, który wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) rt. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego a oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.711), który stanowi: „Art.80.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.5–56, oraz art.77 iart.78, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2006r.”;

7) rt.67 ustawy zdnia 8 września 2006r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr191, poz.1410), który a stanowi: „Art.67.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2007r., zwyjątkiem: 1)art.64, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia; 2)art.18–22, 49 i60, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 3)art.8, który wchodzi wżycie zdniem 1 września 2009r.; 4)art.52 pkt2, który wchodzi wżycie zdniem 2 stycznia 2008r.”;

8) rt.2 i3 ustawy zdnia 22 września 2006r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr190, poz.1400), a które stanowią: „Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.130a ust.11 ustawy – Prawo oruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.130a ust.11 ustawy – Prawo oruchu drogowym wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.3.Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

9) rt.6, 7 i9 ustawy zdnia 17 listopada 2006r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz ozmianie ustawy – Prawo a oruchu drogowym (Dz.U. Nr235, poz.1701), które stanowią: „Art. 6.

1. Przedsiębiorcy iinne podmioty, którzy prowadzą wdniu wejścia wżycie ustawy działalność zzakresu doskonalenia techniki jazdy, mogą nadal wykonywać tę działalność wdotychczasowym zakresie, jednak nie później niż do dnia 10 września 2007r. są obowiązani uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, októrym mowa wart.115g ust.1 ustawy określonej wart.2.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 1137

2. Instruktorów prowadzących wdniu wejścia wżycie ustawy zajęcia wzakresie doskonalenia techniki jazdy uznaje się za spełniających wymagania określone wart.115j ust.2 ustawy, októrej mowa wart.2.

3. Osoby, októrych mowa wust.2, są obowiązane do dnia 10 września 2007r. uzyskać wpis do rejestru instruktorów techniki jazdy, októrym mowa wustawie określonej wart.2. Art. 7. Podmioty uprawnione przed dniem wejścia wżycie ustawy do prowadzenia kursów dokształcających mogą prowadzić te kursy na zasadach dotychczasowych iwdotychczasowym zakresie, nie dłużej jednak niż do dnia 10września 2010r.” „Art.9.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) rt.79 ustawy zdnia 16 lutego 2007r. ozapasach ropy naftowej, produktów naftowych igazu ziemnego oraz zasadach a postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr52, poz.343), który stanowi: „Art.79.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

11) rt.2 i3 ustawy zdnia 7 marca 2007r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr57, poz.381), które a stanowią: „Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.76 ust.3 ustawy, októrej mowa wart.1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. Art.3.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

12) rt.6 ustawy zdnia 26 kwietnia 2007r. ozmianie ustawy oczasie pracy kierowców oraz ozmianie niektórych innych a ustaw (Dz.U. Nr99, poz.661), który stanowi: „Art.6.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.1 pkt4, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.; 2)art.3 pkt2, który wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

13) rt.2 i3 ustawy zdnia 11 maja 2007r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.

U. Nr123, poz.845), które a stanowią: „Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.131 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.3.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

14) rt.42 ust.1 i2 iart.45 ustawy zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku zczłonkostwem a Rzeczypospolitej Polskiej wUnii Europejskiej (Dz.U. Nr176, poz.1238), które stanowią: Art. 42. „1. Do spraw objętych przepisami ustaw zmienianych niniejszą ustawą, wszczętych a niezakończonych przed dniem jej wejścia wżycie, stosuje się przepisy tych ustaw, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zzastrzeżeniem ust.2 i3.

2. Do postępowań wszczętych aniezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia wżycie art.11 pkt2 lit.b ic, stosuje się przepisy dotychczasowe.” „Art.45.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.11 pkt2 lit.b ic, który wchodzi wżycie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”;

15) rt. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr163, poz.1015), który stanowi: „Art.4.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

16) rt.2 ustawy zdnia 15 października 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr220, poz.1411), a który stanowi: „Art.2.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw –6– Poz. 1137

17) rt.2 ustawy zdnia 23 października 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr220, poz.1426), a który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

18) rt.15 ustawy zdnia 7 listopada 2008r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr209, poz.1320), który stanowi: „Art.15.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 grudnia 2008r., zwyjątkiem art.1 pkt1 lit.b ilit. c, pkt3 lit.b, pkt4 lit.b, pkt26 lit.a, lit.b wzakresie art.33b i33c ilit. c wzakresie art.33c, pkt27 wzakresie art.33b i33c, pkt30 wzakresie art.33b, pkt34, pkt41 lit.atiret pierwsze wzakresie deklaracji importowej ilit. c tiret drugie wzakresie pkt2b, pkt42 lit.g wczęści dotyczącej ust.6 pkt2 wzakresie deklaracji importowej, pkt52 lit.awzakresie ust.3–6, pkt53 lit.awczęści dotyczącej ust.1 wzakresie art.33b oraz ust.2 ilit. b, pkt54 ipkt 59, art.3 pkt2–5 oraz art.4 pkt2, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.”;

19) rt.2 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr223, poz.1461), a który stanowi: „Art.2.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

20) rt.2 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr223, poz.1462), a który stanowi: „Art.2.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

21) rt.2 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr234, poz.1573), który a stanowi: „Art.2.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

22) rt.4 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz ozmianie ustawy – Prawo oruchu a drogowym (Dz.U. Nr234, poz.1574), który stanowi: „Art.4.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

23) rt.72 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niea których innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97), który stanowi: „Art.72.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) rt.1 pkt2–4, art.13, 14 i17, art.22 pkt2, art.24, art.65–67 oraz art.69 – które wchodzą wżycie zdniem 31 marca a 2009r.; 2) rt.68 – który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r.”; a

24) rt.39 ustawy zdnia 23 stycznia 2009r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku ze zmianami worganizacji ipodziale a zadań administracji publicznej wwojewództwie (Dz.U. Nr92, poz.753 iNr99, poz.826), który stanowi: „Art.39.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.29 ust.2, art.30 ust.3, art.31 ust.2, art.35 ust.2 oraz art.37, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia, oraz art.5, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.”;

25) rt.2–4 ustawy zdnia 2 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr79, poz.663), które a stanowią: „Art. 2. Wcelu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, wdrodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia ikwot wynagrodzeń pomiędzy częściami 17 – Administracja publiczna a42 – Sprawy wewnętrzne, zzachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających zustawy budżetowej.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.80d ust.7 ustawy, októrej mowa wart.1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art.80d ust.7 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw –7– Poz. 1137

26) rt.36 i37 ustawy zdnia 7 maja 2009r. ouchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykoa nawczych (Dz.U. Nr98, poz.817), które stanowią: „Art.36. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:  

1) rt.10 ust.5 ustawy zmienianej wart.2 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych a wydanych na podstawie art.10 ust.5 ustawy zmienianej wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,  

2) rt.36 ust.5 ustawy zmienianej wart.7 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych a wydanych na podstawie art.36 ust.5 ustawy zmienianej wart.7, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,  

3) rt.9b ust.5 iart.10a ust.8 ustawy zmienianej wart.8 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów a wykonawczych wydanych na podstawie art.9b ust.5 iart.10a ust.8 ustawy zmienianej wart.8, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,  

4) rt.115 §9 ustawy zmienianej wart.14 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych a wydanych na podstawie art.115 §9 ustawy zmienianej wart.14, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,  

5) rt.6 ust.4 pkt1 i2 ustawy zmienianej wart.15 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykoa nawczych wydanych na podstawie art.6 ust.4 pkt1 i2 ustawy zmienianej wart.15, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,  

6) rt.191 ust.8 iart.197 pkt6 ustawy zmienianej wart.17 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepia sów wykonawczych wydanych na podstawie art.191 ust.8 iart.197 pkt6 ustawy zmienianej wart.17, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,  

7) rt.6 ust.2 ustawy zmienianej wart.18 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych a wydanych na podstawie art.6 ust.2 ustawy zmienianej wart.18, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,  

8) rt.34 ust.3 ustawy zmienianej wart.23 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawa czych wydanych na podstawie art.34 ust.3 ustawy zmienianej wart.23, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,  

9) rt.39 ust.4 pkt3 i4 oraz art.40 ust.3 ustawy zmienianej wart.24 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych a przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 ustawy zmienianej wart.24, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

10) rt.57 ust.2h ustawy zmienianej wart.29 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawa czych wydanych na podstawie art.57 ust.2h ustawy zmienianej wart.29, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

11) rt.37 ust.7 ustawy zmienianej wart.30 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawa czych wydanych na podstawie art.37 ust.7 ustawy zmienianej wart.30, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

12) rt.15 ust.9 ustawy zmienianej wart.35 zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawa czych wydanych na podstawie art.15 ust.9 ustawy zmienianej wart.35, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą – nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.37.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

27) rt.5–8 ustawy zdnia 22 maja 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr97, poz.802), które stanowią: „Art.5.

1. Poświadczenia, októrych mowa wart.83 ust.3 pkt5 ustawy, októrej mowa wart.1, wydane dla podmiotów prowadzących stację kontroli pojazdów przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

2. Podmioty, októrych mowa wust.1, przeprowadzają badanie techniczne pojazdów wzakresie określonym wposiadanym poświadczeniu, októrym mowa wart.83 ust.3 pkt5 ustawy, októrej mowa wart.1.

3. Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzą podstawową stację kontroli pojazdów albo podstawową stację kontroli pojazdów wykonującą niektóre badania zzakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów, mogą do dnia 31 grudnia 2015r. wykonywać badania techniczne wzakresie określonym wposiadanym poświadczeniu, októrym mowa wart.83 ust.3 pkt5 ustawy, októrej mowa wart.1. Podmioty te mogą uzyskiwać zważnością do tego terminu kolejne poświadczenia wzakresie posiadanego wyposażenia iwarunków lokalowych. Art. 6.

1. Terminy następnego badania technicznego zamieszczone w dowodach rejestracyjnych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy zachowują swoją ważność.

2. Właściciel motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego wterminie roku od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 1137

Art.7.

1. Zespół pojazdów wykorzystywanych jako kolejka turystyczna wramach prowadzonej działalności wzakresie świadczenia usług turystycznych wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, niespełniający wymagań przepisów wydanych na podstawie art.66 ust.5a ustawy, októrej mowa wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może być wykorzystywany jako kolejka turystyczna wrozumieniu ustawy, októrej mowa wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011r., zzastrzeżeniem ust.2 i3.

2. Wzespole pojazdów, októrym mowa wust.1, dopuszcza się przewóz osób, pod warunkiem, że osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących.

3. Pojazd wykorzystywany do ciągnięcia przyczep wchodzący wskład zespołu pojazdów, októrym mowa wust.1, może być dopuszczony do ruchu po ograniczeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h iuzyskaniu odpowiedniej adnotacji wdowodzie rejestracyjnym oograniczeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h. Art.8.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt1 i3–7 oraz pkt10, wzakresie dotyczącym art.81 ust.1, pkt12 i13 oraz art.7, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

28) rt.5 ustawy zdnia 22 maja 2009r. ozmianie ustawy ostrażach gminnych, ustawy oPolicji oraz ustawy – Prawo a oruchu drogowym (Dz.U. Nr97, poz.803), który stanowi: „Art.5.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

29) art.242 ust.3 iart.244 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323), które stanowią: Art. 242. „3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.76 ust.3 iart.86 ust.2 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym zachowują moc do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art.76 ust.3 iart.86 ust.2 wbrzmieniu nadanym ustawą, nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy.” „Art.244.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.148 ust.1 pkt3, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

30) rt.15 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania a publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230), który stanowi: „Art.15.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.3, art.4, art.7, art.8 iart.10, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

31) rt.8 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz ozmianie niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr43, poz.246), który stanowi: „Art.8.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

32) rt.2 ustawy zdnia 10 czerwca 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr122, poz.827), który a stanowi: „Art.2.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

33) rt.18 ustawy zdnia 22 lipca 2010r. ozmianie ustawy opodatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. a Nr151, poz.1013), który stanowi: „Art.18.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2010r.”;

34) rt.9–16 ustawy zdnia 22 lipca 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr152, poz.1018 iNr225, poz.1466), które stanowią: „Art.9.

1. Jednostki usuwające pojazdy oraz jednostki prowadzące parkingi strzeżone wyznaczone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy realizują swoje zadania przez okres, na jaki zostały do tego wyznaczone.

2. W przypadku gdy okres, na jaki została wyznaczona jednostka usuwająca pojazdy lub jednostka prowadząca parking strzeżony, upływa przed terminem 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, starosta może wyznaczyć jednostkę usuwającą pojazdy oraz jednostkę prowadzącą parking strzeżony, na podstawie przepisów dotychczasowych, na czas określony, nie dłuższy niż do 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.10. Wprzypadku pojazdów, które zostały usunięte przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy ido tego dnia nie zostały odebrane zparkingu strzeżonego przez uprawnioną osobę, termin określony wart.130a ust.10 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu dotychczasowym, po którego upływie starosta występuje do sądu zwnioskiem oorzeczenie przepadku pojazdu, biegnie wdalszym ciągu od dnia usunięcia pojazdu.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 1137

Art.11.

1. Wprzypadkach, wktórych bieg terminu określonego wart.130a ust.10 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu dotychczasowym, rozpoczął się inie zakończył przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, przepadek pojazdów orzeka się na rzecz powiatu.

2. Wprzypadkach, októrych mowa wust.1, jednostka prowadząca parking strzeżony po upływie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu powiadamia ojego nieodebraniu właściwego starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Art.12.

1. Postępowania wsprawach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności pojazdów nieodebranych przez uprawnione osoby wterminie określonym wart.130a ust.10 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu dotychczasowym, niezakończone przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy umarza się, asprawy przekazuje właściwym starostom. Przepis art.11 stosuje się odpowiednio.

2. Wprzypadkach, wktórych termin określony wart.130a ust.10 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu dotychczasowym, upłynął przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy inie zostało wszczęte postępowanie wsprawie przejęcia własności pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, przepis art.11 stosuje się odpowiednio. Art.13. Skarb Państwa ponosi koszty przechowywania pojazdów, które powstały po upływie terminu, októrym mowa wart.130a ust.10 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu dotychczasowym, do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, wobec pojazdów, których 6-miesięczny termin od dnia ich usunięcia upłynął wokresie od dnia 11 czerwca 2009r. do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.14. Podmioty zarządzające drogami, októrych mowa wart.10 ust.7 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dostosują oznakowanie dróg, na których zarządzają ruchem, do wymagań wynikających zprzepisów ustawy, októrej mowa wart.1, wterminie 24 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. Art.15. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.174 ustawy zmienianej wart.3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 174 ustawy, o której mowa wart.3 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. Art.16.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.1 pkt10 lit.d–i, które wchodzą wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia; 2)art.4 pkt1, który wchodzi wżycie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

35) rt.191 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), który stanowi: a „Art.191.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zwyjątkiem art.131, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

36) rt.8 ustawy zdnia 22 października 2010r. ozmianie ustawy oPaństwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektóa rych innych ustaw (Dz.U. Nr219, poz.1443), który stanowi: „Art.8.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

37) rt.9–11 ustawy zdnia 29 października 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych a ustaw (Dz.U. Nr225, poz.1466 oraz z2011r. Nr244, poz.1454), które stanowią: „Art.9.Postępowania wsprawach owykroczenia dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego wzakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości lub niestosowania się do sygnałów świetlnych popełnionych przed dniem 1 lipca 2011r. prowadzone będą na podstawie przepisów obowiązujących wdniu popełnienia wykroczenia. Art.10.Wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy: 1) eneralny Dyrektor Dróg Krajowych iAutostrad przekaże znajdujące się wjego władaniu stacjonarne urządzenia G rejestrujące oraz obudowy na te urządzenia Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego. Przekazanie nastąpi wdrodze protokołów zdawczo-odbiorczych; 2) arządcy dróg usuną urządzenia rejestrujące oraz obudowy na te urządzenia zainstalowane wpasie dróg publicznych, z eksploatowane przez podmioty inne niż Policja, zarządcy dróg, straże gminne (miejskie) oraz Inspekcja Transportu Drogowego; 3) omendant Główny Policji, zarządcy dróg z wyłączeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, K oraz komendanci straży gminnych (miejskich) przekażą Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego wykazy stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia zainstalowanych w pasie dróg publicznych odpowiednio przez: Policję, zarządców dróg oraz straże gminne (miejskie), ze wskazaniem typu (modelu) zainstalo-

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1137

wanego urządzenia rejestrującego lub obudowy na to urządzenie, szczegółowym określeniem miejsca ich instalacji oraz opisem infrastruktury technicznej towarzyszącej instalacji, atakże wyszczególnieniem znajdującego się wich posiadaniu wyposażenia technicznego niezbędnego do eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń obejmującego klucze oraz hasła (kody) dostępu. Art.11.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)(uchylony); 2)art.1 pkt7 wzakresie dotyczącym art.129g ust.1–3 oraz art.129h ust.1–4; 3)art.3 wzakresie dotyczącym art.20c – które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2011r.”;

38) rt.30 ustawy zdnia 16 grudnia 2010r. ozmianie ustawy ofinansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. a Nr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr291, poz.1707), który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r., zwyjątkiem:

1) art.21 iart.22, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia;

2) rt.1 pkt1, 6, 12–15 i17, art.2–5, art.7, art.8, art.10–12, art.14–17, art.19, art.20 oraz art.23, które wchodzą a wżycie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) (uchylony).”;

39) rt. 128 i art. 130–134 oraz art. 136–139 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, a poz.151, Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113), które stanowią: „Art.128.1.Rejestry działalności regulowanej, októrych mowa wart.103 ust.1, art.115g ust.1 iart.124a ust.1 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, zostają przekształcone wrejestry działalności regulowanej, októrych mowa odpowiednio wart.28 ust.1, art.85 ust.1 iart.114 ustawy. 2.Wpisy do rejestrów, októrych mowa wust.1, dokonane przed dniem wejścia wżycie ustawy zachowują ważność. 3.Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia wżycie ustawy do rejestru, októrym mowa wart.103 ust.1 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, jest obowiązany: 1) rzedłożyć staroście informację wzakresie danych, októrych mowa wart.28 ust.4 pkt5, 8 i9 – wterminie 3 miep sięcy od dnia wejścia wżycie ustawy; 2) ostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, októrych mowa wart.28 ust.2, iprzedłożyć d staroście informację, októrej mowa wart.28 ust.4 pkt5 – wterminie 2 lat od dnia wejścia wżycie ustawy. 4.Starosta wydaje decyzję administracyjną ozakazie prowadzenia działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców przez przedsiębiorcę, októrym mowa wust.3, skreślając go zrejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił co najmniej jednego zobowiązków, októrych mowa wust.3. 5.Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia wżycie ustawy do rejestru, októrym mowa wart.124a ust.1 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, jest obowiązany przedłożyć marszałkowi województwa informację wzakresie danych, októrych mowa wart.85 ust.4 pkt5 i6 – wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. 6.Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną ozakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę, októrym mowa wust.5, działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia pracowni psychologicznej, skreślając przedsiębiorcę zrejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił obowiązków, októrych mowa wust.5. 7.Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia wżycie ustawy do rejestru, októrym mowa wart.115g ust.1 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, jest obowiązany przedłożyć wojewodzie informację wzakresie danych, októrych mowa wart.115 ust.2 pkt2–5 – wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. 8.Wojewoda wydaje decyzję administracyjną ozakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę, októrym mowa wust.7, działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, skreślając przedsiębiorcę zrejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił obowiązków, októrych mowa wust.7.”

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1137

„Art.130.1.Ewidencje, októrych mowa wart.105 ust.2 pkt7, art.110 ust.1 pkt10, art.115j ust.2 pkt4 iart.124a ust.9 pkt4 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, zostają przekształcone wewidencje, októrych mowa odpowiednio wart.33 ust.1 pkt9, art.58 ust.1 pkt10, art.87 ust.2 pkt4 iart.117 ust.2 pkt8 ustawy.

2. Rejestr uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, zostaje przekształcony wewidencję, októrej mowa wart.77 ust.1 pkt5. 3.Wpisy wewidencjach, októrych mowa wust.1, oraz wrejestrze, októrym mowa wust.2, dokonane przed dniem wejścia wżycie ustawy, zachowują ważność. 4.Organ prowadzący ewidencję, októrej mowa wart.33 ust.1 pkt9, art.58 ust.1 pkt10, art.77 ust.1 pkt5, art.87 ust.2 pkt4 iart.117 ust.2 pkt8 ustawy wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, wzywa osobę wpisaną przed dniem wejścia wżycie ustawy do odpowiedniej ewidencji, októrej mowa wust.1, do przedłożenia aktualnych informacji wzakresie danych umieszczonych wtych ewidencjach. 5.Osoba wezwana do przedłożenia aktualnych informacji wzakresie danych umieszczonych wewidencji, wtrybie, októrym mowa wust.4, jest obowiązana przedłożyć te informacje, wterminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skreślenia zewidencji.

6.Osobę wpisaną, wdniu wejścia wżycie ustawy, do ewidencji, októrej mowa wart.105 ust.2 pkt7 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, októrych mowa w: 1)art.33 ust.1 pkt1, 6 i7 – wzakresie dotychczas posiadanych uprawnień do prowadzenia zajęć; 2)art.33 ust.1 pkt4 i5 – do końca okresu ważności posiadanej legitymacji instruktora; 3)art.37 ust.1 pkt1 – przez okres roku od dnia wejścia wżycie ustawy. 7.Osobę wpisaną wdniu wejścia wżycie ustawy do ewidencji, októrej mowa wart.110 ust.1 pkt10 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, októrych mowa w: 1) rt.58 ust.1 pkt1, 3, 6 i7 – wzakresie dotychczas posiadanych uprawnień do przeprowadzania egzaminów państwoa wych; 2) rt.58 ust.1 pkt4 i5 – do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego iorzeczenia psychologicznego, októrych a mowa wart.110 ust.1 pkt4 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym; 3) rt.63 ust.1 pkt2 – do końca roku kalendarzowego następującego po roku, wktórym uczestniczyła wszkoleniu ora ganizowanym przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na podstawie dotychczasowych przepisów. 8.Osobę wpisaną wdniu wejścia wżycie ustawy do ewidencji, októrej mowa wart.115j ust.2 pkt4 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, októrych mowa wart.117 ust.2 ustawy – wzakresie dotychczas posiadanych uprawnień do prowadzenia ćwiczeń praktycznych wośrodku doskonalenia techniki jazdy. 9.Osobę wpisaną wdniu wejścia wżycie ustawy do rejestru uprawnionych lekarzy, októrym mowa wprzepisach wydanych na podstawie art.123 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, októrych mowa wart.77 ust.1 pkt2 i3. Art. 131.

1. Osobę, która w ramach stosunku pracy, wykonywanej działalności gospodarczej, pełnionej służby lub wykonywanej funkcji uprawniona była do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wdniu wejścia wżycie ustawy, uznaje się za spełniającą wymagania, októrych mowa w: 1) rt.106 ust.1 pkt3 – do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego iorzeczenia psychologicznego wydanych a na podstawie badań, októrych mowa wart.122 ust.2 iart.124 ust.2 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym; 2) rt.106 ust.1 pkt4 – jeżeli przed dniem wejścia wżycie ustawy uzyskała uprawnienia do kierowania pojazdami a uprzywilejowanymi wtrybie art.95a ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym. 2.Osoba, októrej mowa wust.1, jest obowiązana: 1) osiadać zaświadczenie wydane wtrybie określonym wart.95a ust.1 pkt2 iust.2 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. p – Prawo oruchu drogowym, przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy iokazywać je na żądanie uprawnionych organów; 2) okresie, októrym mowa wpkt 1, wymienić posiadane zaświadczenie na zezwolenie, októrym mowa wart.106 w ust.1 pkt5.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1137

Art.132.Producenta wytwarzającego wdniu wejścia wżycie ustawy blankiety praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem na podstawie umowy zawartej zministrem właściwym do spraw transportu uznaje się za wybranego wtrybie art.19 przez okres, na jaki została zawarta umowa. Art.133.1.Dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdem wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, pozwolenia na kierowanie tramwajem ikarty rowerowe wydane na podstawie ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, zachowują ważność wzakresie, wjakim zostały wydane. 2.Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, oile osoba ma ukończone 14 lat. 3.Osobę, która przed dniem wejścia wżycie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie. Art.134.1.Szkolenie osób ubiegających się owydanie prawa jazdy prowadzone wdniu wejścia wżycie ustawy wformie kursu lub zajęć szkolnych jest kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów. 2.Zaświadczenie oukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się owydanie prawa jazdy wydane na podstawie przepisów ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym zachowuje ważność wzakresie, wjakim zostało wydane. 3.Egzamin państwowy złożony zwynikiem pozytywnym przed dniem wejścia wżycie ustawy uznaje się za spełniający wymagania określone wustawie. 4.Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio do osób, które są uczestnikami kursów, ukończyły kursy lub zdały egzamin: 1)na kartę rowerową; 2)na pozwolenie na kierowanie tramwajem; 3)dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami; 4)dla kandydatów na instruktorów; 5)dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy.

” „Art.136.1.Wstosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego przed dniem wejścia wżycie ustawy inaruszenia te skutkowały przekroczeniem liczby 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosuje się tryb postępowania oraz skutki według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. Wtym celu Policja może przetwarzać dane zgromadzone wtrybie art.130 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym. 2.Naruszenia popełnione przed dniem wejścia wżycie ustawy iodpowiadające im otrzymane punkty usuwa się zewidencji zupływem roku od dnia naruszenia.

3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 19 stycznia 2013r. następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia.

4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 19 stycznia 2013 r. zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, o której mowa w art. 130 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym, przenosi się do centralnej ewidencji kierowców.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, wdrodze zarządzenia, sposób itryb przekazania kopii wpisów, októrych mowa wust.4 oraz sposób współdziałania wtym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego icentralną ewidencję kierowców, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności ipoprawności przekazanych informacji iciągłości dostępu. Art.137.Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.80d ust.7, art.88 ust.7, art.94 ust.4, art.100 ust.2, art.115, art.115l, art.123, art.125 oraz art.127 ust.4 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych wniniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. Art.138.

1. Osobom, które uzyskały zaświadczenie oukończeniu kursu dokształcającego wzakresie przewozu osób lub rzeczy pod dniu 10września 2008r., potwierdzenia, októrym mowa wart.15 ust.1, organ dokonuje zgodnie zzasadami określonymi wart.15, zastępując dokument, októrym mowa wart.15 ust.2 pkt1, kopią tego zaświadczenia.

2. Termin ważności wpisu, októrym mowa wust. 1, oraz odpowiadającej mu kategorii prawa jazdy nie może być dłuższy niż 5lat.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1137

Art.139.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 19 stycznia 2013r., zwyjątkiem: 1)art.125 pkt9, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2)art.110, który wchodzi wżycie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.”;

40) rt.93 ust.1, art.95, art.96 iart.105 ustawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obya wateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622 iNr187, poz.1110), które stanowią: Art. 93. „1. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych wart.25 ustawy wymienionej wart.11, art.2f ustawy wymienionej wart.18, art.75c ustawy wymienionej wart.19, art.11 pkt2–4 ustawy wymienionej wart.31, art.13 ustawy wymienionej wart.36, art.57 ust.8 iart.107 ust.6 ustawy wymienionej wart.59 oraz art.28 ustawy wymienionej wart.60 zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art.25 ustawy wymienionej wart.11, art.2f ustawy wymienionej wart.18, art.75c ustawy wymienionej wart.19, art.11 pkt1, art.11 pkt2 iart.21f ustawy wymienionej wart.31, art.13 ustawy wymienionej wart.36, art.57 ust.8 iart.107 ust.6 ustawy wymienionej wart.59 oraz art.28 ustawy wymienionej wart.60, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.” „Art. 95.

1. Przedsiębiorców, którzy wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy posiadają ważne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, określonej wustawie wymienionej wart.19, wpisuje się zurzędu do rejestru działalności regulowanej, określonego wtej ustawie zgodnie zzakresem zezwolenia.

2. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia odokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej zachowują moc zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wydane na podstawie ustawy wymienionej wart.19.

3. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, wterminie 60 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, októrym mowa wust.3, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję owykreśleniu przedsiębiorcy zrejestru działalności regulowanej.

5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej potwierdza dokonanie wpisu do rejestru przez wydanie zaświadczenia, nie później niż do dnia 1 stycznia 2012r.

Art. 96. Wnioski oudzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej określonej wart.75a ustawy wymienionej wart.19 wbrzmieniu dotychczasowym, zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stają się wnioskami owpis do rejestru działalności regulowanej, októrym mowa wart.75a ustawy wymienionej wart.19 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” „Art. 105. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem:

1) art.36 pkt3 i4, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art.44 iart.103, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2011r.;

3) (uchylony).”;

41) rt.3 ustawy zdnia 1 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz ustawy okierujących pojaza dami (Dz.U. Nr92, poz.530), który stanowi: „Art.3.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

42) rt. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. a Nr102, poz.585), który stanowi: „Art.8.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) rt.2 pkt1 lit.aipkt 2, art.3 pkt1 lit.aipkt 2, art.4, art.6 oraz art.7, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia, a zmocą od dnia 1 stycznia 2011r.; 2)art.2 pkt1 lit.b ipkt 3 oraz art.3 pkt1 lit.b ipkt 3, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

43) rt.75 ust.2 iart.76 ustawy zdnia 29 lipca 2011r. ozmianie ustawy ozasadach ewidencji iidentyfikacji podatników a ipłatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr171, poz.1016), które stanowią: Art. 75. „2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art.99b pkt2 ustawy wymienionej wart.2,

2) art.125 pkt4a ustawy wymienionej wart.11,

3) art.37 ust.5 ustawy wymienionej wart.22,

4) art.17 ust.4 ustawy wymienionej wart.25,

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1137

5) art.48 ust.8 pkt2 ustawy wymienionej wart.29,  

6) art.23 ust.5 ustawy wymienionej wart.30,  

7) art.8 ust.9, art.33 ust.5, art.50 ust.8 iart.55 ustawy wymienionej wart.42,  

8) art.6 ust.6 ustawy wymienionej wart.44,  

9) art.15 ust.9 ustawy wymienionej wart.52,

10) art.36 ust.5 ustawy wymienionej wart.56 – zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów wymienionych wpkt 1–10. Art.76.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2011r., zwyjątkiem: 1)art.71 ust.3, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia; 2) rt.1 pkt4 lit.a, b ie wzakresie ust.6, pkt5–7, pkt9 lit.a–d, pkt10, pkt13 lit.b, pkt15 wzakresie art.14 ust.4–7 a ipkt 16 wzakresie art.14b oraz art.5, art.6, art.9, art.18, art.45, art.58 iart.59, które wchodzą wżycie zdniem 1stycznia 2012r.”;

44) rt.42 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr208, a poz.1240), który stanowi: „Art.42.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem przepisów art.22 ust.2 i3, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

45) rt.55 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie iratownictwie wgórach ina zorganizowanych terenach a narciarskich (Dz.U. Nr208, poz.1241), który stanowi: „Art.55.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.50 iart.51, które wchodzą wżycie zdniem 2 stycznia 2012r.”;

46) rt.5–8 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr222, poz.1321), które stanowią: „Art.5.

1. Do spraw wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowanie administracyjne wsprawie nałożenia kary pieniężnej dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego, prowadzone na podstawie przepisów ustawy zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych, umarza się wobec podmiotu wykonującego przejazd, jeżeli:

1) okoliczności sprawy idowody wskazują, że podmiot wykonujący przejazd: a) dochował należytej staranności wrealizacji czynności związanych zprzejazdem, b) nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub

2) zeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości okreśr lonej wzezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, aprzekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu przy przewozie ładunków sypkich oraz drewna. Art.6. Zezwolenia wydane przed dniem wejścia wżycie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. Art.7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.66 ust.7 ustawy, októrej mowa wart.1, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wydanych na podstawie art.66 ust.7 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 8. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.1 pkt9 wzakresie art.64h oraz art.5 ust.2, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia;

2) art.1 pkt5 lit.b wzakresie art.61 ust.15 i16, który wchodzi wżycie wterminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

47) rt. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym a Funduszu Gwarancyjnym iPolskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr205, poz.1210 iNr291, poz.1707), który stanowi: „Art.11.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 11 lutego 2012r., zwyjątkiem: 1)art.1 pkt65 iart.10, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2)art.1 pkt50 iart.8, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1137

48) rt. 133 ust. 3 i art. 135 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, a poz.1367), które stanowią: Art. 133. „3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.80d ust.7 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia w brzmieniu nadanym ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” „Art.135.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem: 1)art.124, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia; 2)art.131 iart.132, które wchodzą wżycie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

49) rt.10 ust.2 iart.12 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy odostępie do informacji publicznej oraz niea których innych ustaw (Dz.U. Nr204, poz.1195), które stanowią: Art.10.„2. Do postępowań oudostępnienie lub wykorzystanie informacji publicznej, prowadzonych na podstawie ustaw zmienianych wart.2–6 iart.8, wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.” „Art.12.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt5–7 i10 wzakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej, które wchodzą wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

50) rt. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr244, poz.1454), który stanowi: „Art.11.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

51) rt.3 ustawy zdnia 13 stycznia 2012r. ozmianie ustawy okierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo oruchu drogoa wym (Dz.U. poz.113 ), który stanowi: „Art.3.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 10 lutego 2012r., zwyjątkiem art.2 pkt2, który wchodzi wżycie zdniem 11 lutego 2012r.”;

52) rt.12 ustawy zdnia 13 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy odrogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. a poz.472), który stanowi: „Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

53) rt.63 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw a (Dz.U. poz.951), który stanowi: „Art. 63. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r., zwyjątkiem art.54 ust.2, art.55 ust.2 oraz art.57 ust.2 i3, które wchodzą wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1137

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 30 sierpnia 2012r. (poz.1137)

USTAWA zdnia 20 czerwca 1997r. Prawo oruchu drogowym1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1.2) Ustawa określa:

1) zasady ruchu na drogach publicznych, wstrefach zamieszkania oraz wstrefach ruchu;

2) zasady iwarunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;

Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1) yrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się d do homologacji typu pojazdów silnikowych iich przyczep (Dz.Urz. WE L 42 z23.02.1970, zpóźn. zm.),  

2) yrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się d do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz.Urz. WE L 84 z28.03.1974, zpóźn. zm.),  

3) yrektywy 91/439/EWG zdnia 29 lipca 1991r. wsprawie praw jazdy (Dz.Urz. WE L 237 z24.08.1991, zpóźn. zm.), d  

4) yrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się d do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa wpojazdach poniżej 3,5 tony (Dz.Urz. WE L 373 z31.12.1991, zpóźn. zm.),  

5) yrektywy 92/6/EWG zdnia 10 lutego 1992r. wsprawie montowania izastosowania urządzeń ograniczenia prędkości wniektód rych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 57 z02.03.1992, zpóźn. zm.),  

6) yrektywy 96/53/WE zdnia 25 lipca 1996r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów kołowych poruszających się na terytorium d Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary wruchu krajowym imiędzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia wruchu międzynarodowym (Dz.Urz. WE L 235 z17.09.1996, zpóźn. zm.),  

7) yrektywy 96/96/WE zdnia 20 grudnia 1996r. wsprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań d przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych iich przyczep (Dz.Urz. WE L 46 z17.02.1997, zpóźn. zm.),  

8) yrektywy 97/27/WE zdnia 22 lipca 1997r. odnoszącej się do mas iwymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych iich d przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz.Urz. WE L 233 z28.08.1997, zpóźn. zm.),  

9) yrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 d z01.06.1999, zpóźn. zm.),

10) yrektywy 1999/62/WE zdnia 17 czerwca 1999r. wsprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury d przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z20.07.1999),

11) yrektywy 2000/30/WE zdnia 6 czerwca 2000r. wsprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych pod ruszających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 203 z10.08.2000, zpóźn. zm.),

12) yrektywy 2002/24/WE zdnia 18 marca 2002r. wsprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych d iuchylającej dyrektywę 92/61/EWG (Dz.Urz. WE L 124 z09.05.2002). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004r., zamieszczone wniniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 1)II) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnoty Europejskiej:  

1) yrektywy 70/156/EWG zdnia 6 lutego 1970r. wsprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się d do homologacji typu pojazdów silnikowych iich przyczep (Dz.Urz. WE L 42 z23.02.1970, zpóźn. zm.);  

2) yrektywy 74/150/EWG zdnia 4 marca 1974r. wsprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się d do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz.Urz. WE L 84 z28.03.1974, zpóźn. zm.);  

3) yrektywy 91/671/EWG zdnia 16 grudnia 1991r. wsprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących d się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa wpojazdach poniżej 3,5 tony (Dz.Urz. WE L 373 z31.12.1991, zpóźn. zm.);  

4) yrektywy 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. wsprawie montowania izastosowania urządzeń ograniczenia prędkości d wniektórych kategoriach pojazdów mechanicznych we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 57 z02.03.1992, zpóźn. zm.);  

5) yrektywy 96/53/WE zdnia 25 lipca 1996r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na ted rytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary wruchu krajowym imiędzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia wruchu międzynarodowym (Dz.Urz. WE L 235 z17.09.1996, zpóźn. zm.);  

6) yrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących d badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych iich przyczep (Dz.Urz. WE L 46 z17.02.1997, zpóźn. zm.);  

7) yrektywy 97/27/WE zdnia 22 lipca 1997r. odnoszącej się do mas iwymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych d iichprzyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz.Urz. WE L 233 z28.08.1997, zpóźn. zm.);  

8) yrektywy 1999/37/WE zdnia 29 kwietnia 1999r. wsprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.Urz. WE L 138 d z01.06.1999, zpóźn. zm.);  

9) yrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrad struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z20.07.1999);

1)I)

I) II)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1137

3)3) wymagania wstosunku do osób kierujących pojazdami iinnych uczestników tego ruchu; 3)4) wymagania wstosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;

4) zasady iwarunki kontroli ruchu drogowego. 2.2)Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi wust.1 pkt1, wzakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;

2) wynikającym ze znaków isygnałów drogowych. 3.5) Zadania samorządu województwa, októrych mowa wart.75aa–75ac, art.97 ust.3, art.98 ust.5, art.110 ust.1 pkt10, art.111 ust.1, art.112 ust.1, art.113 ust.1, art.114 ust.3, art.122 ust.8 i9, art.124a ust.3 i10, art.124b ust.1–3 i5, art.140 ust.4, art.140g ust.2, art.140i iart.140k, są zadaniami zzakresu administracji rządowej. 3.6) Zadania samorządu województwa, októrych mowa wart.75aa–75ac, art.140g ust.2, art.140i iart.140k, stanowią zadania zzakresu administracji rządowej. Art. 2. Użyte wustawie określenia oznaczają:

1) roga – wydzielony pas terenu składający się zjezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, d łącznie ztorowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się wobrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 1a)7) droga publiczna – droga wrozumieniu art.1 ustawy zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych (Dz.U. z2007r. Nr19, poz.115, zpóźn. zm.8)); 1b)7) droga wewnętrzna – droga wrozumieniu art.8 ust.1 ustawy zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych;

2) roga twarda – drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej d oraz zpłyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi; 3)9) autostrada – drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, wtym również wrazie ciągnięcia przyczep;

10) yrektywy 2000/30/WE zdnia 6 czerwca 2000r. wsprawie drogowej kontroli technicznej pojazdów dostawczych poruszad jących się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 203 z10.08.2000, zpóźn. zm.);

11) yrektywy 2002/24/WE zdnia 18 marca 2002r. wsprawie homologacji typu dwu- lubtrzykołowych pojazdów mechaniczd nych iuchylającej dyrektywę 92/61/EWG (Dz.Urz. WE L 124 z09.05.2002). Dane odnoszące się do aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszone przed dniem 1 maja 2004r., zamieszczone wniniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – polskie wydanie specjalne.  I) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku II. II) W brzmieniu ustalonym przez art.125 pkt1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z2012r. poz.113), która wejdzie wżycie zdniem 19 stycznia 2013r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 22 lipca 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr152, poz.1018), która weszła wżycie zdniem 4 września 2010r.

3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 4.

4) W brzmieniu ustalonym przez art.125 pkt2 lit.austawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 i Nr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113), która wejdzie wżycie zdniem 19 stycznia 2013r.

5) D odany przez art.14 pkt1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku ze zmianami wpodziale zadań ikompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr175, poz.1462, Nr189, poz.1604 i Nr267, poz.2257 oraz z2006r. Nr220, poz.1601 iNr251, poz.1848), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.; wbrzmieniu ustalonym przez art.19 pkt1 ustawy zdnia 25marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622 iNr187, poz.1110), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 6.

6) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

7) Dodany przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 2.

8) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr23, poz.136 i Nr192, poz.1381, z2008r. Nr54, poz.326, Nr218, poz.1391 i Nr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100 i101, Nr86, poz.720 i Nr168, poz.1323, z2010r. Nr106, poz.675, Nr152, poz.1018 iNr225, poz.1466, z2011r. Nr5, poz.13, Nr159, poz.945 iNr222, poz.1321 oraz z2012r. poz.472 i 965.

9) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 10.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1137

3)10) autostrada – drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, wtym również wrazie ciągnięcia przyczep; 4)11) droga ekspresowa – drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych; 4)12) droga ekspresowa – drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca; 5)13) droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 5a)14) pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów wjednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 5b)14) śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów wcelu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

6) ezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych zjezdni; j

7) as ruchu – każdy zpodłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznap czony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

8) obocze – część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, p postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

9) chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 10)15) skrzyżowanie – przecięcie się wjednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie zpowierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej zdrogą gruntową, zdrogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub zdrogą wewnętrzną;

11) rzejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez p pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

12) rzejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, p oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

13) rzystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogop wymi;

14) tunel – budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

15) obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;

16) strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, awjazdy iwyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi; 16a)16) strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy iwyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

4. Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 12.

12) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy okierujących pojazdami (Dz.U. Nr92, poz.530), która weszła wżycie zdniem 21 maja 2011r.

14) Dodany przez art.1 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

15) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

16) Dodany przez art.1 pkt2 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

10) 11)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1137

17) czestnik ruchu – pieszego, kierującego, atakże inne osoby przebywające wpojeździe lub na pojeździe znajdującym się u na drodze;

18) ieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze iniewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych p odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę wwieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

19) olumna pieszych – zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub dowódcę; k

20) ierujący – osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, atakże osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, k jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub wstadzie; 21)17) kierowca – osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym; 21)18) kierowca – osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem;

22) zczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu s do warunków isytuacji zmieniających się na drodze, wstopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

23) stąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kieu runku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, apieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

24) uch kierowany – ruch otwierany izamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę; r

25) iedostateczna widoczność – widoczność występującą od zmierzchu do świtu, atakże wwarunkach zmniejszonej przejn rzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

26) ymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się wprzeciwnym kierunku; w

27) mijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody; o

28) yprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym w kierunku;

29) atrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające zwarunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające z nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające ztych warunków lub przepisów;

30) ostój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające zwarunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej p niż 1 minutę;

31) ojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosop wane;

32) ojazd silnikowy – pojazd wyposażony wsilnik, zwyjątkiem motoroweru ipojazdu szynowego; p

33) ojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę zprędkością przekraczającą 25 km/h; p określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

34) ojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem p ciągnika rolniczego;

35) ojazd członowy – zespół pojazdów składający się zpojazdu silnikowego złączonego znaczepą; p 35a)19) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz zładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz zładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych wprzepisach niniejszej ustawy; 35b)19) ładunek niepodzielny – ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków;

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

18. Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt3 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

19) D odany przez art.1 pkt1 lit.austawy zdnia 18 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr222, poz.1321), która wejdzie wżycie zdniem 19 października 2012r.

17) 18)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1137

35c)19) pilot – osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień wruchu drogowym wczasie przejazdu pojazdu;

36) pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; wpojeździe tym mogą być przewożone osoby irzeczy związane zwykonywaniem tej funkcji; 37)20) pojazd używany do celów specjalnych – pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego iSłużbę Więzienną; 37)21) pojazd używany do celów specjalnych – pojazd samochodowy przystosowany wsposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego iSłużbę Więzienną;

38) ojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne wpostaci niebieskich świateł błyskowych ijednocześnie p sygnały dźwiękowe ozmiennym tonie, jadący zwłączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące wkolumnie, na której początku ina końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne wpostaci czerwonego światła błyskowego; 39)22) pojazd zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się wwojewódzkiej ewidencji zabytków, atakże pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie zodrębnymi przepisami;

40) amochód osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie s zkierowcą oraz ich bagażu;

41) utobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie zkierowcą; a 41a) autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony zprzodu iztyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, znapisem barwy czarnej „autobus szkolny”;

42) amochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejs muje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie zkierowcą; 42a) ciągnik samochodowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy iciągnik balastowy; 42b)23) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, zwyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego imotocykla, którego masa własna nie przekracza: a) wprzypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) wprzypadku przewozu osób 400 kg; 42c)23) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg ikonstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 43)24) taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony ioznaczony, przeznaczony do przewozu osób wliczbie nie większej niż 9 łącznie zkierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą;

W brzmieniu ustalonym przez art.29 pkt1 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. – Przepisy wprowadzające ustawę oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.711), który wszedł wżycie zdniem 1 października 2006r.; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 21.

21) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

22) W brzmieniu ustalonym przez art.1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr223, poz.1461), która weszła wżycie zdniem 2 stycznia 2009r.

23) Dodany przez art.125 pkt3 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

24) W brzmieniu ustalonym przez art.4 pkt1 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr244, poz.1454), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

20)

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1137

44) iągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych c lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; 45)25) motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub zbocznym wózkiem – wielośladowy; 45)26) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50cm3, dwukołowy lub zbocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy osymetrycznym rozmieszczeniu kół; 46)25) motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony wsilnik spalinowy opojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 46)26) motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony wsilnik spalinowy opojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub wsilnik elektryczny omocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 47)27) rower – pojazd oszerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V oznamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo ispada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

; 47a)28) wózek rowerowy – pojazd oszerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony wuruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem onapięciu nie wyższym niż 48 V oznamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo ispada do zera po przekroczeniu prędkości 25km/h.;

48) ózek inwalidzki – pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą w mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;

49) espół pojazdów – pojazdy złączone ze sobą wcelu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złąz czonych wcelu holowania; 49a)29) kolejka turystyczna – zespół pojazdów składający się zciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych wramach prowadzonej działalności wzakresie świadczenia usług turystycznych;

50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go zinnym pojazdem;

51) przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;

52) naczepa – przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym iobciąża ten pojazd;

53) asa własna – masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach m nominalnych, bez kierującego;

54) dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami iładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;

55) rzeczywista masa całkowita – masę pojazdu łącznie zmasą znajdujących się na nim rzeczy iosób;

56) dopuszczalna ładowność – największą masę ładunku iosób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej imasy własnej pojazdu;

57) nacisk osi – sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej osi;

58) VIN – numer identyfikacyjny pojazdu nadany iumieszczony przez producenta; 59)30) urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne albo zainstalowane wpojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające izapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

26. Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt3 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

27) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

28) Dodany przez art.1 pkt1 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

29) D odany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 22 maja 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr97, poz.802), która weszła wżycie z dniem 22września 2009r.; wszedł w życie zdniem 8 lipca 2009r.

30) D odany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 29 października 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr225, poz.1466 oraz z2011r. Nr244, poz.1454), która weszła wżycie zdniem 31 grudnia 2010r.

25) 26)

Dziennik Ustaw – 22 – DZIAŁ II Ruch drogowy Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 3.

1. Uczestnik ruchu iinna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo wzwiązku zruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się wpobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, októrych mowa wtym przepisie.

3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna ozagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu. Art. 4. Uczestnik ruchu iinna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania. Art. 5.

1. Uczestnik ruchu iinna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń isygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy zprzepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia isygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi iznakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. Art. 6.

1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

1) policjant;

2) ołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd ż kolumny wojskowej albo wrazie akcji związanej zratowaniem życia lub mienia;

3) funkcjonariusz Straży Granicznej; 3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego; 3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny; 3c) strażnik gminny (miejski);

4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym; 5)31) osoba działająca wimieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, wwyznaczonym miejscu;

7) kierujący autobusem szkolnym wmiejscach postoju związanych zwsiadaniem lub wysiadaniem dzieci; 7a)32) ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych zprowadzeniem akcji ratowniczej; 8)33) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.atiret pierwsze ustawy zdnia 11 maja 2007r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr123, poz.845), która weszła wżycie zdniem 24 lipca 2007r.

32) D odany przez art.47 pkt1 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie iratownictwie wgórach ina zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr208, poz.1241), która weszła wżycie zdniem 31 grudnia 2011r.

33) Dodany przez art.1 pkt1 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 31.

31)

Poz. 1137

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 1137

9)34) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych zprowadzeniem akcji ratowniczej; 10)34) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych zprowadzeniem akcji ratowniczej; 11)35) funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych zzapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów iurządzeń; 12)35) pilot podczas wykonywania czynności związanych zpilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

2. Osoby, októrych mowa wust.1 iust.4 pkt2, powinny być łatwo rozpoznawalne iwidoczne zdostatecznej odległości, zarówno wdzień, jak iwnocy.

3. Przepis ust.2 wzakresie łatwej rozpoznawalności:

1) dotyczy osoby wymienionej wust.1 pkt1 tylko poza obszarem zabudowanym;

2) ie dotyczy kierującego autobusem szkolnym, jeżeli sygnał do zatrzymania innych pojazdów dawany jest przez tę osobę n bez wychodzenia zodpowiednio oznaczonego pojazdu. 3a.36) Osoby, októrych mowa wust.1 pkt4–8 iust.4 pkt2, mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. 3a.37) Osoby, októrych mowa wust.1 pkt4–8 i12 oraz ust.4 pkt2, mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Pilot zabezpieczający przejazd pojazdu nienormatywnego będący osobą, októrej mowa wust.1 pkt1–3c i9, nie podlega szkoleniu. 3b.38) Szkolenie, októrym mowa wust.3a, może być przeprowadzone odpłatnie. Opłatę ponosi podmiot kierujący na szkolenie, awpozostałych przypadkach – osoba odbywająca szkolenie. Wysokość maksymalnej opłaty za szkolenie jednej osoby nie może przekraczać 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ominimalnym wynagrodzeniu za pracę. 4.39) Minister właściwy do spraw wewnętrznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa iporządku wtrakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności wtym zakresie, wdrodze rozporządzenia:

1) kreśli organizację isposób wykonywania czynności, októrych mowa wust.1, program itryb prowadzenia szkolenia o wtym zakresie, wzór zaświadczenia oukończeniu szkolenia, wysokość stawek za szkolenie oraz tryb ich pobierania izwrotu, biorąc pod uwagę wszczególności średnie realne koszty organizacji iprzeprowadzania szkolenia;

2) oże upoważnić inne osoby do wykonywania czynności, októrych mowa wust.1, oraz określić okoliczności, szczegóm łowe warunki, sposób wykony a ia czynnościwtym zakresie, jak również warunki, które te osoby muszą spełniać; w n

3) określi wzór ubioru osób, októrych mowa wust.1 pkt4–6. Art. 7.

1. Znaki isygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje.

2. Minister właściwy do spraw transportu iminister właściwy do spraw wewnętrznych, wporozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej, uwzględniając wszczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie izakres obowiązywania.

D odany przez art.3 pkt1 ustawy zdnia 25 lipca 2008r. ozmianie ustawy oochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr163, poz.1015), która weszła wżycie zdniem 25 września 2008r.

35) Dodany przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 19.

36) D odany przez art.15 lit.austawy zdnia 7 maja 2009r. ouchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U. Nr98, poz.817), która weszła wżycie zdniem 10 lipca 2009r.; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 37.

37) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

38) Dodany przez art.15 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 36.

39) Wbrzmieniu ustalonym przez art.15 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 36.

34)

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 1137

3. Minister właściwy do spraw transportu wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności izrozumiałości znaków isygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków isygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, atakże warunki ich umieszczania na drogach. Art. 8.

1. Osoba niepełnosprawna oobniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, wzakresie określonym przepisami, októrych mowa wart.7 ust.2.

2. Przepis ust.1 stosuje się również do:

1) ierującego pojazdem przewożącego osobę oobniżonej sprawności ruchowej; k

2) racowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod p opieką tych placówek.

3. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego wsposób umożliwiający jej odczytanie. 4.40) Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta. 5.41) Kartę parkingową osobie, októrej mowa wust.1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania oniepełnosprawności:

1) orzeczenia oniepełnosprawności,

2) orzeczenia ostopniu niepełnosprawności,

3) orzeczenia owskazaniach do ulg iuprawnień – wraz ze wskazaniem, októrym mowa wart.6b ust.3 pkt9 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn. zm.42)). 5a. (uchylony).43) 5b. (uchylony).43)

6. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio wstosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi wkartę parkingową wydaną za granicą.

7. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zór karty parkingowej, uwzględniając wszczególności konieczność ujednolicenia wzoru karty parkingowej zrozwiąw zaniami przyjętymi wkrajach europejskich, wcelu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym zulg iprzywilejów wruchu drogowym, określonych wprzepisach prawa krajowego; 1a) wzór oraz tryb wydania karty parkingowej dla placówek, októrych mowa wust.2 pkt2;

2) wysokość opłat za wydanie karty parkingowej, uwzględniając koszty związane zjej wydaniem idystrybucją.

8. Minister właściwy do spraw transportu wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego iministrem właściwym do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz tryb wydawania tym placówkom karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty właściwym placówkom. Art. 8a. (uchylony).

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

29. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 29.

42) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr171, poz.1016, Nr209, poz.1243 i1244 iNr291, poz.1707 oraz z2012 r. poz.986.

43) Przez art.1 pkt2 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 29.

40) 41)

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1137

Art. 9. Uczestnik ruchu iinna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, wszczególności przez niezwłoczne usunięcie się zjego drogi, awrazie potrzeby zatrzymanie się. Art. 10.

1. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych. 2.44) Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:

1) wojewódzkich;

2) powiatowych;

3) gminnych;

4) publicznych położonych wmiastach na prawach powiatu iwmieście stołecznym Warszawie;

5) wewnętrznych położonych wstrefach ruchu lub strefach zamieszkania.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych iAutostrad zarządza ruchem na drogach krajowych, zzastrzeżeniem ust.6.

4. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, zzastrzeżeniem ust.6.

5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych igminnych, zzastrzeżeniem ust.6.

6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych wmiastach na prawach powiatu, zwyjątkiem autostrad idróg ekspresowych. 7.45) Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, wtym wstrefie ruchu istrefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych iAutostrad może powierzyć zadania wzakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa.

9. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi igminnymi są drogi publiczne określone zgodnie zprzepisami odrogach publicznych.

10. Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego. 10a.46) Podmioty zarządzające drogami, októrych mowa wust.7, ustalając organizację ruchu na tych drogach stosują znaki isygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające zustawy ijej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą.

11. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność ochrony dróg przed zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wokresie zwiększonego natężenia ruchu pojazdów osobowych, może wprowadzić, wdrodze rozporządzenia, okresowe ograniczenia ruchu pojazdów na drogach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

12. Minister właściwy do spraw transportu, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych iMinistrem Obrony Narodowej, uwzględniając wszczególności:

1) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,

2) potrzebę efektywnego wykorzystania dróg publicznych,

3) potrzeby społeczności lokalnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

46) Dodany przez art.1 pkt3 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

44) 45)

Dziennik Ustaw – 26 – Rozdział 2 Ruch pieszych Art. 11.

1. Pieszy jest obowiązany korzystać zchodnika lub drogi dla pieszych, awrazie ich braku – zpobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można zniego korzystać, pieszy może korzystać zjezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi iustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze omałym ruchu, wwarunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego zdrogi dla rowerów jest dozwolone tylko wrazie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania znich. Pieszy, zwyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając ztej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

5. Przepisów ust.1–4 nie stosuje się wstrefie zamieszkania. Wstrefie tej pieszy korzysta zcałej szerokości drogi ima pierwszeństwo przed pojazdem. Art. 12.

1. Kolumna pieszych, zwyjątkiem pieszych wwieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych wwieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art.11 ust.1 i2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi wwieku do 10 lat mogą iść wkolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się wwarunkach niedostatecznej widoczności:

1) pierwszy iostatni zidących zlewej strony są obowiązani nieść latarki: a) pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu, b) ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;

2) kolumnie odługości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie zprzodu iztyłu są obowiązani używać elementów w odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, aponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone wtaki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;

3) światło latarek powinno być widoczne zodległości co najmniej 150 m.

7. Zabrania się:

1) ruchu po jezdni kolumny pieszych wczasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;

2) ruchu po jezdni kolumny pieszych wwieku do 10 lat wwarunkach niedostatecznej widoczności;

3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę wwieku poniżej 18 lat. Art. 13.

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, zzastrzeżeniem ust.2 i3, korzystać zprzejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się wodległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, októrym mowa wust.2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom ido przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać zniego, zzastrzeżeniem ust.2 i3. Poz. 1137

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 1137

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym zjezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko zprzejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione zjezdni jest dozwolone tylko wmiejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się zprzejściem dla pieszych, przechodzenie do izprzystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych wmiejscu, wktórym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni. Art. 14. Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię: a) bezpośrednio przed jadący pojazd, wtym również na przejściu dla pieszych, b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię wmiejscu oograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) rzechodzenia przez jezdnię wmiejscu, wktórym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla piep szych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują. Art. 15. Przepisów art.11–14 nie stosuje się wrazie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze. Rozdział 3 Ruch pojazdów

Oddział 1 Zasady ogólne

Art. 16.

1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

2. Kierujący pojazdem, korzystając zdrogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa. 5.47) Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu. 7.48) Na skrzyżowaniu ibezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania wwięcej niż jednym kierunku, zzastrzeżeniem art.33 ust.1.

47) 48)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 28 –

Oddział 2 Włączanie się do ruchu

Poz. 1137

Art. 17.

1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym zwarunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

1) a drogę znieruchomości, zobiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, zdrogi niebędącej drogą publiczną n oraz ze strefy zamieszkania;

2) na drogę zpola lub na drogę twardą zdrogi gruntowej;

3) na jezdnię zpobocza, zchodnika lub zpasa ruchu dla pojazdów powolnych; 3a)49) na jezdnię lub pobocze zdrogi dla rowerów, zwyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;

4) pojazdem szynowym – na drogę zzajezdni lub na jezdnię zpętli.

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Art. 18.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, awrazie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania zzatoki na jezdnię.

2. Kierujący autobusem (trolejbusem), októrym mowa wust.1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Art. 18a.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:

1) zatrzymać się, oile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;

2) mniejszyć prędkość, awrazie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię z lub sąsiedni pas ruchu, oile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.

2. Kierujący autobusem szkolnym wsytuacji, októrej mowa wust.1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oddział 3 Prędkość ihamowanie

Art. 19.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać zprędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, zuwzględnieniem warunków, wjakich ruch się odbywa, awszczególności: rzeźby terenu, stanu iwidoczności drogi, stanu iładunku pojazdu, warunków atmosferycznych inatężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać zprędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować wsposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) trzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia wrazie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. u

3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych odwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów odługości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

49)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1137

4.50) Poza obszarem zabudowanym wtunelach odługości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;

2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym wpkt

1. 5.50) Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, októrym mowa wust.4, wzależności od obowiązującej wtunelu dopuszczalnej prędkości. Art. 20.

1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500–2300 wynosi 50 km/h, zzastrzeżeniem ust.2. 1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300–500 wynosi 60km/h, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wstrefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, zzastrzeżeniem ust.4 i5, wynosi wprzypadku: 1)51) amochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej s 3,5 t: a) na autostradzie – 140 km/h, b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h, c) a drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej odwóch pasach przeznaczonych n dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h, d) na pozostałych drogach – 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego wpkt 1: a) a autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych n dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h, b) na pozostałych drogach – 70 km/h.

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone wprzepisach, októrych mowa wart.66 ust.5, na autostradzie idrodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

5. (uchylony). 5a.52) Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki może, wdrodze rozporządzenia, wprzypadkach, októrych mowa wart.32 ust.1 ustawy zdnia 16 lutego 2007r. ozapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr52, poz.343, zpóźn. zm.53)), wprowadzić ograniczenia wdopuszczalnej prędkości pojazdów samochodowych.

6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, zzastrzeżeniem ust.2, wynosi:

1) ciągnika rolniczego (również zprzyczepą) – 30 km/h;

D odany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 7 marca 2007r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr57, poz.381), która weszła wżycie zdniem 17 kwietnia 2007r.

51) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 30.

52) D odany przez art.70 ustawy zdnia 16 lutego 2007r. ozapasach ropy naftowej, produktów naftowych igazu ziemnego oraz zasadach postępowania wsytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa izakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr52, poz.343), która weszła wżycie zdniem 7 kwietnia 2007r.

53) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr157, poz.976, z2009r. Nr3, poz.11, z2010r. Nr81, poz.532, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1496 oraz z2011r. Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1208 iNr234, poz.1392.

50)

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1137

2) pojazdu zurządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na obszarze zabudowanym i60 km/h poza obszarem zabudowanym; 3)54) motocykla (również zprzyczepą) imotoroweru, którymi przewozi się dziecko wwieku do 7 lat – 40 km/h; 3)55) motocykla (również zprzyczepą), czterokołowca imotoroweru, którymi przewozi się dziecko wwieku do 7lat – 40 km/h. Art. 21.

1. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym.

2. Prędkość dopuszczalna, októrej mowa wust.1, może być:

1) zmniejszona – jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają;

2) zwiększona – jeżeli warunki ruchu na drodze lub jej odcinku zapewniają zachowanie bezpieczeństwa ruchu.

3. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą poza obszarem zabudowanym, jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają.

4. Organ rejestrujący pojazd może ustalić dla indywidualnego pojazdu dopuszczalną prędkość niższą niż określona wart.20, jeżeli jest to uzasadnione konstrukcją lub stanem technicznym pojazdu. Ograniczenie prędkości należy uwidocznić na znaku umieszczonym ztyłu pojazdu.

Oddział 4 Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22.

1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko zzachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić wprawo;

2) do środka jezdni lub na jezdni oruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić wlewo.

3. Przepisu ust.2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie zzasadą określoną wtym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie wjednym kierunku.

4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas zprawej strony.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

6. Zabrania się zawracania:

1) wtunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;

2) na autostradzie;

3) na drodze ekspresowej, zwyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) wwarunkach, wktórych mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

54) 55)

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

55. Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 31 –

Oddział 5 Wymijanie, omijanie icofanie

Poz. 1137

Art. 23.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) rzy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, awrazie potrzeby zjechać p na prawo izmniejszyć prędkość lub zatrzymać się;

2) rzy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, awrazie potrzeby p zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia wlewo może odbywać się tylko zjego prawej strony;

3) rzy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, p awszczególności: a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, b) pewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; wrazie trudności wosobistym upewnieniu się kierujący u jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

2. Zabrania się cofania pojazdem wtunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

Oddział 6 Wyprzedzanie

Art. 24.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się wszczególności, czy:

1) ma odpowiednią widoczność idostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;

3) ierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, k zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu. 2.56) Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, azwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. Wrazie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m. 3.57) Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, zzastrzeżeniem ust.4, 5, 10 i12.

4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko zprawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia wlewo, może odbywać się tylko zjego prawej strony. 6.58) Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo wcelu ułatwienia wyprzedzania. Przepisu nie stosuje się wprzypadku, októrym mowa wust.12.

7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

3) na skrzyżowaniu, zwyjątkiem skrzyżowania oruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

58) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

56) 57)

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1137

8. Dopuszcza się wyprzedzanie wmiejscach, októrych mowa wust.7 pkt1 i2, na jezdni:

1) jednokierunkowej;

2) wukierunkowej na odcinku zwyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni d przeznaczoną do ruchu wkierunku przeciwnym – wmiejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.

9. Dopuszcza się wyprzedzanie wmiejscu, októrym mowa wust.7 pkt3, pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu wkierunku przeciwnym.

10. Dopuszcza się wyprzedzanie zprawej strony na odcinku drogi zwyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych wust.1 i7:

1) na jezdni jednokierunkowej;

2) a jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obn szarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy wtym samym kierunku.

11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. 12.59) Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy zich prawej strony.

Oddział 7 Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 25.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność iustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu zprawej strony, ajeżeli skręca wlewo – także jadącemu zkierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu wprawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, zktórej strony nadjeżdża.

3. Przepisy ust.1 i2 stosuje się również wrazie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

2) rozdzielania kolumny pieszych. Art. 26.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność iustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

2. Kierujący pojazdem, który skręca wdrogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) yprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych ibezpośrednio przed nim, zwyjątkiem przejścia, na którym ruch jest w kierowany;

2) omijania pojazdu, który jechał wtym samym kierunku, lecz zatrzymał się wcelu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli iustąpić pierwszeństwa pieszemu.

5. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni ichodników ruch pieszych ipojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

59)

Dodany przez art.1 pkt4 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 1137

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony wwysepkę dla pasażerów, ana przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd wtakim miejscu ina taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

7. Wrazie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby owidocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd wcelu umożliwienia jej przejścia. Art. 27.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność iustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. 1a.60) Kierujący pojazdem, który skręca wdrogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność iustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

2. (uchylony).

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów ibezpośrednio przed nim, zwyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. Art. 28.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub zinnych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) bjeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte o lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym ibezpośrednio przed nim;

4) mijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeo znaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go zprzejazdu, ajeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym oniebezpieczeństwie.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów odługości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy wczasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu zdróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust.1–4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust.3 pkt3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Oddział 8 Ostrzeganie oraz jazda wwarunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Art. 29.

1. Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, wrazie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia oniebezpieczeństwie.

60)

Dodany przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw

2. Zabrania się:

1) nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego;

2) żywania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim u niebezpieczeństwem;

3) ostrzegania światłami drogowymi wwarunkach, wktórych może to spowodować oślepienie innych kierujących. Art. 30.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność wczasie jazdy wwarunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, aponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany: a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie, b) oza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania p lub omijania;

2) kierujący innym pojazdem niż pojazd, októrym mowa wpkt1, jest obowiązany: a) włączyć światła, wktóre pojazd jest wyposażony, b) orzystać zpobocza drogi, ajeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni inie wyprzedzać innego k pojazdu.

2. Obowiązek używania świateł, októrym mowa wust.1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego zwarunków lub przepisów ruchu drogowego.

3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. Wrazie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Oddział 9 Holowanie

– 34 –

Poz. 1137

Art. 31.

1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

1) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i60 km/h poza tym obszarem;

2) pojazd holujący ma włączone światła mijania również wokresie dostatecznej widoczności;

3) pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest w holowany wsposób wykluczający potrzebę kierowania nim;

4) ojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; p nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony zpojazdem holującym połączeniem giętkim wsposób umożliwiający łatwe odczepienie;

5) ojazd holowany, zwyjątkiem motocykla, jest oznaczony ztyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskop wym, awokresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe wsposób widoczny dla innych uczestników ruchu;

6) pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, awpojeździe holow wanym na połączeniu giętkim – dwa układy; 7)61) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, aod 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi iczerwonymi albo zaopatrzone wchorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się wrazie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej; 7)62) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, aod 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi iczerwonymi albo zaopatrzone wchorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się wrazie holowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

61) 62)

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

62. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

Dziennik Ustaw

2. Zabrania się holowania:

1) ojazdu oniesprawnym układzie kierowniczym lub oniesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza p potrzebę ich użycia;

2) ojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli wpojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od prap cy silnika, asilnik jest unieruchomiony;

3) więcej niż jednego pojazdu, zwyjątkiem pojazdu członowego;

4) pojazdem zprzyczepą (naczepą);

5) a autostradzie, zwyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca n obsługi podróżnych.

3. Wrazie holowania pojazdu wsposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

Oddział 10 Ruch pojazdów wkolumnie

– 35 –

Poz. 1137

Art. 32. 1.63) Liczba pojazdów jadących wzorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;

2) rowerów lub wózków rowerowych – 15;

3) pozostałych pojazdów – 5.

2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.

3. (uchylony).

4. Jazda wkolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 5.64) Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej. 5.65) Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 6.66) Zabrania się wjeżdżania między jadące wkolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz pojazdy, októrych mowa wust.5. 6a.67) Przejazd kolumny pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wskład której wchodzi więcej niż 5 pojazdów, jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy. 7.68) Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu, kierując się koniecznością zapewnienia porządku oraz zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego, określą, w drodze rozporządzenia, sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

7. (uchylony).69)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 65.

65) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 19.

66) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

67) Dodany przez art.1 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

68) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 69.

69) Przez art.1 pkt4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

63) 64)

Dziennik Ustaw – 36 –

Oddział 11 Przepisy dodatkowe oruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Poz. 1137

Art. 33. 1.70) Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać zdrogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, wktórym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając zdrogi dla rowerów ipieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność iustępować miejsca pieszym. 1a.71) Kierujący rowerem może zatrzymać się wśluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy wzamierzonym kierunku izająć miejsce na jezdni zgodnie zodpowiednio art.33 ust.1 lub art.16 ust.4 i5.

2. Dziecko wwieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się: 1)72) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, zzastrzeżeniem ust.3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów. 3a.73) Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo winny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony).74) 5.75) Korzystanie zchodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą wwieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) zerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony zprędkością większą niż 50 km/h, wynosi s co najmniej 2 m ibrakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) arunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), w zzastrzeżeniem ust.6.

6. Kierujący rowerem, korzystając zchodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność iustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych wprzepisach art.11 ust.1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem wwieku do lat

10. Art. 34.

1. Do zaprzęgu może być używane tylko zwierzę niepłochliwe, odpowiednio sprawne fizycznie idające sobą kierować.

2. Kierujący pojazdem zaprzęgowym jest obowiązany utrzymywać pojazd izaprzęg wtakim stanie, aby mógł nad nimi panować.

3. Bezpośrednio jeden za drugim może jechać nie więcej niż 5 pojazdów zaprzęgowych. Odległość między piątym pojazdem anastępnym nie może być mniejsza niż 200 m.

4. Kierujący pojazdem zaprzęgowym przy wjeżdżaniu na drogę twardą wmiejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi, jest obowiązany prowadzić zwierzę za uzdę.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

72) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

73) Dodany przez art.1 pkt7 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

74) Przez art.1 pkt7 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

75) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

70) 71)

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 1137

5. Kierującemu pojazdem zaprzęgowym zabrania się:

1) przeciążania zwierzęcia;

2) jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni;

3) pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem;

4) jazdy pojazdem na płozach bez dzwonków lub grzechotek. Rozdział 4 Ruch zwierząt Art. 35.

1. Jazda wierzchem ipędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. Wrazie braku takiej drogi jazda wierzchem ipędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, ajeżeli brak jest pobocza – po jezdni.

2. Do jazdy wierzchem ipędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art.34 ust.1 i2 oraz przepisy oruchu pojazdów. Art. 36.

1. Zabrania się jazdy wierzchem:

1) bez uzdy;

2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni;

3) o drodze oznaczonej znakami znumerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu p pojazdów zaprzęgowych;

4) po drodze twardej wokresie niedostatecznej widoczności;

5) po drodze twardej osobie wwieku poniżej 17 lat.

2. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie. Art. 37.

1. Zwierzęta wstadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi.

2. Poganiacz zwierząt jest obowiązany:

1) iść po lewej stronie pędzonych zwierząt;

2) wokresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę zwidocznym zodległości co najmniej 150 m światłem białym.

3. Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym zjego prawej strony, wliczbie nie większej niż 2 sztuki.

4. Zabrania się:

1) ędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze twardej p –wokresie od zmierzchu do świtu;

2) pędzenia zwierząt po drodze twardej osobie wwieku poniżej 13 lat;

3) pędzenia zwierząt wpoprzek drogi wmiejscu niewidocznym na dostateczną odległość;

4) zatrzymywania zwierząt na jezdni;

5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.

5. Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz wokreślonym czasie.

Dziennik Ustaw – 38 – Rozdział 5 Porządek ibezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 1 Przepisy porządkowe

Poz. 1137

Art. 38. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie iokazywaćna żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu; 3)76) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie; 4)77) zaświadczenie, októrym mowa wart.95a ust.1 pkt2; 4)78) zezwolenie, októrym mowa wart.106 ust.1 pkt5 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.79));

5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika zodrębnej ustawy. Art. 39.

1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym wpasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać ztych pasów podczas jazdy, zzastrzeżeniem ust.3.

2. Obowiązek korzystania zpasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

1) osoby mającej orzeczenie lekarskie oprzeciwwskazaniu do używania pasów;

2) kobiety owidocznej ciąży; 3)80) kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania; 5)81) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego iSłużby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

7) zespołu medycznego wczasie udzielania pomocy medycznej;

8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub wwózku inwalidzkim.

3. Wpojeździe samochodowym wyposażonym wpasy bezpieczeństwa dziecko wwieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się wfoteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze iwzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

W brzmieniu ustalonym przez art.2 pkt1 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr205, poz.1210 iNr291, poz.1707), która weszła wżycie zdniem 11 lutego 2012r.

77) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 78.

78) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

79) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113.

80) Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 24.

81) Wbrzmieniu ustalonym przez art.29 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 20.

76)

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 1137

4.82) Przepis ust.3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką, autobusem, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, októrym mowa wart.36 ust.2 ustawy zdnia 8 września 2006r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr191, poz.1410, zpóźn. zm.83)), pojazdem Policji, Straży Granicznej lub Straży Gminnej (Miejskiej). Art. 40.84)

1. Kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać wczasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się wodniesieniu do motocykli fabrycznie wyposażonych wpasy bezpieczeństwa. Art. 40.85)

1. Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać wczasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do motocykli fabrycznie wyposażonych wpasy bezpieczeństwa.

3. Przepisu ust.1 nie stosuje się do czterokołowców fabrycznie wyposażonych wnadwozie zamknięte ipasy bezpieczeństwa. Art. 41. Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać wsposób widoczny dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Art. 42. Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Art. 43.

1. Dziecko wwieku do 7 lat może korzystać zdrogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

2. Dziecko wwieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych wsposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

3. Przepisy ust.1 i2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Art. 44.

1. Kierujący pojazdem wrazie uczestniczenia wwypadku drogowym jest obowiązany:

1) atrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; z

2) przedsięwziąć odpowiednie środki wcelu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wmiejscu wypadku;

3) iezwłocznie usunąć pojazd zmiejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma n zabitego lub rannego;

4) odać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezp pieczeń, zktórym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej wwypadku.

2. Jeżeli wwypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 1)86) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego iPolicję;

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku; 3)87) pozostać na miejscu wypadku, ajeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

3. Przepisy ust.1 i2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących wwypadku.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

24. Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr89, poz.590 iNr166, poz.1172, z2008r. Nr17, poz.101 iNr237, poz.1653, z2009r. Nr11, poz.59 iNr122, poz.1007, z2010r. Nr107, poz.679 iNr219, poz.1443, z2011r. Nr30, poz.151, Nr112, poz.654 iNr208, poz.1240 i1241 oraz z2012r. poz.742.

84) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 85.

85) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

86) W brzmieniu ustalonym przez art.2 pkt2 lit.austawy zdnia 22 października 2010r. ozmianie ustawy oPaństwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr219, poz.1443), która weszła wżycie zdniem 1 grudnia 2010r.

87) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 86.

82) 83)

Dziennik Ustaw Art. 45.

1. Zabrania się:

1) ierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie wstanie nietrzeźk wości, wstanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) holowania pojazdu kierowanego przez osobę, októrej mowa wpkt 1;

3) twierania drzwi pojazdu, pozostawiania otwartych drzwi lub wysiadania bez upewnienia się, że nie spowoduje to zao grożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

4) ykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części wsposób niezgodny zprzeznaczeniem, chyba że przepisy szczew gółowe stanowią inaczej;

5) wjeżdżania na pas między jezdniami;

6) ozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich p nie jest możliwe, należy je oznaczyć wsposób widoczny wdzień iwnocy;

7) mieszczania na drodze lub wjej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło wsposób powodujący ośleu pienie albo wprowadzających wbłąd uczestników ruchu;

8) amowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub wyłączania znaków isygnałów drogowych oraz urządzeń s ostrzegawczo-zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub ich zasłaniania;

9) zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi;

10) samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli.

2. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) korzystania podczas jazdy ztelefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu wręku;

2) rzewożenia osoby, októrej mowa wust.1 pkt1, na rowerze lub motorowerze albo motocyklu, chyba że jest przewop żona wbocznym wózku;

3) przewożenia pasażera wsposób niezgodny zart.39, 40 lub 63 ust.1;

4) rzewożenia wfoteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samop chodowego wyposażonego wpoduszkę powietrzną dla pasażera;

5) rzewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka wwieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samop chodowego.

Oddział 2 Zatrzymanie ipostój

– 40 –

Poz. 1137

Art. 46.

1. Zatrzymanie ipostój pojazdu są dozwolone tylko wmiejscu iwwarunkach, wktórych jest on zdostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących inie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. Wczasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany wczasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku. Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 1137

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu ijest nie mniejsza niż 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. 2.88) Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych wust.1 pkt2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być wcałości umieszczony na chodniku tylko wmiejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. Art. 47a.89) Kierujący pojazdem wtunelu, podczas zatrzymania wynikającego zwarunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m. Art. 48. (uchylony). Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

1) a przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m n od przejazdu lub skrzyżowania;

2) a przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz wodległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem n lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

3) wtunelu, na moście lub na wiadukcie;

4) a jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz wpobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami n wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;

5) a jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni ina poboczu obok linii ciągłej wyznaczan jącej krawędź jezdni;

6) odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez w pojazd;

7) a jezdni przy jej lewej krawędzi, zwyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze n jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej omałym ruchu;

8) na pasie między jezdniami;

9) odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, ana przystanku zzatoką – na całej jej w długości;

10) odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia zprawej jej strony ma tylko jeden pas w ruchu; 11)90) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz wśluzie rowerowej, zwyjątkiem roweru.

2. Zabrania się postoju:

1) wmiejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, wszczególności do izbramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

2) wmiejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

3) rzed iza przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowep go zjedną kreską;

4) wstrefie zamieszkania winnym miejscu niż wyznaczone wtym celu;

5) a obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t n lub odługości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi wtym celu parkingami.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 50.

90) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

88) 89)

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 1137

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej winnym miejscu niż wyznaczone wtym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło zprzyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd zjezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego zwarunków lub przepisów ruchu drogowego. Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej – wkażdym przypadku;

2) na pozostałych drogach twardych: a) oza obszarem zabudowanym – wrazie postoju na jezdni wmiejscu, wktórym jest to zabronione, ana poboczu, p jeżeli pojazd nie jest widoczny zdostatecznej odległości, b) na obszarze zabudowanym – wrazie postoju na jezdni wmiejscu, wktórym zatrzymanie jest zabronione.

2. Postój pojazdu, októrym mowa wust.1, należy sygnalizować wsposób następujący:

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej – przez: a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, ajeżeli pojazd nie jest wnie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne, b) mieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się u na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;

2) na pozostałych drogach: a) oza obszarem zabudowanym – przez umieszczenie w odległości 30–50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta p odblaskowego iwłączenie świateł awaryjnych; wrazie gdy pojazd nie jest wyposażony wświatła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne, b) a obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, ajeżeli pojazd nie jest wnie wyposażony, należy n włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

3. Sygnalizowanie, októrym mowa wust.1 i2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu. Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty zdrogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty wtrybie określonym wust.1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę wterminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony zzamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy zmocy ustawy.

3. Przepisu ust.2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło zprzyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio, gdy wterminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zczegółowy tryb oraz jednostki iwarunki ich współdziałania wzakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych s lub których stan wskazuje na to, że nie są używane;

2) tryb postępowania wzakresie przejęcia pojazdu na własność gminy.

Oddział 3 Używanie świateł zewnętrznych

Art. 51. 1.91) Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy wwarunkach normalnej przejrzystości powietrza.

91)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 50.

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 1137

2. Wczasie od świtu do zmierzchu wwarunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

3. Wczasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie znimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, oile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się wkolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania wrazie zbliżaniasię:

1) ojazdu nadjeżdżającego zprzeciwka, przy czym jeżeli jeden zkierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obop wiązany uczynić to samo;

2) o pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony; d

3) ojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się wtakiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia p kierujących tymi pojazdami.

4. (uchylony).92)

5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również wwarunkach normalnej przejrzystości powietrza. 6.93) Przepisów ust.1–3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony wświatła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem wczasie od zmierzchu do świtu lub wtunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

7. Przepisy ust.1–5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego zwarunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, oile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem iza nim, stoją inne pojazdy. Art. 52.

1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, wwarunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego zwarunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich itylnych lub świateł postojowych. Wpojeździe niezłączonym zprzyczepą oraz wzespole pojazdów odługości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni.

2. Podczas zatrzymania lub postoju, wmiejscu oświetlonym wstopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią ipoboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd iwymagające oznaczenia odrębnymi światłami.

3. Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone tylko podczas zatrzymania lub postoju, pod warunkiem że nie oślepi innych uczestników ruchu. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdu uprzywilejowanego.

Oddział 4 Warunki używania pojazdów wruchu drogowym

Art. 53.

1. Pojazdem uprzywilejowanym wruchu drogowym może być pojazd samochodowy:

1) jednostek ochrony przeciwpożarowej; 2)94) zespołu ratownictwa medycznego;

3) Policji;

4) jednostki ratownictwa chemicznego;

5) Straży Granicznej;

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

Przez art.1 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

50. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 50.

94) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 86.

92) 93)

Dziennik Ustaw

7) Agencji Wywiadu; 7a)95) Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 7b)96) Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 7c)96) Służby Wywiadu Wojskowego;

8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

9) Służby Więziennej;

10) Biura Ochrony Rządu; 10a) kontroli skarbowej; 10b) Służby Celnej; 10c)97) straży gminnych (miejskich); 10d)98) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań zzakresu ratownictwa górskiego; 10e)98) Służby Parku Narodowego; 10f)99) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań zzakresu ratownictwa wodnego;

11) Inspekcji Transportu Drogowego;

12) jednostki niewymienionej w pkt 1–11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 1a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych stwierdza wygaśnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, gdy ustaną okoliczności uzasadniające wykorzystanie pojazdu jako uprzywilejowanego.

2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów oruchu pojazdów, zatrzymaniu ipostoju oraz do znaków isygnałów drogowych tylko wrazie, gdy:

1) uczestniczy: a) akcji związanej zratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeńw stwa lub porządku publicznego albo b) wprzejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, c) wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze w stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

2) ojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny idźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału p dźwiękowego;

3) wpojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

3. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń isygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia porządku, sprawności ibezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, wdrodze rozporządzenia, okoliczności, wjakich używane są pojazdy uprzywilejowane wkolumnach.

D odany przez art.171 pkt3 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. oCentralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr104, poz.708), która weszła wżycie zdniem 24 lipca 2006r.

96) Dodany przez art.29 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 20.

97) D odany przez art.3 ustawy zdnia 22 maja 2009r. ozmianie ustawy ostrażach gminnych, ustawy oPolicji oraz ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr97, poz.803), która weszła wżycie zdniem 24 grudnia 2009r.

98) Dodany przez art.47 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 32.

99) D odany przez art.37 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr208, poz.1240), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

95)

– 44 –

Poz. 1137

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 1137

Art. 54.

1. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.

2. Kierujący pojazdem, októrym mowa wust.1, może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów oobowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz ozatrzymaniu ipostoju, ztym że:

1) a jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas oczyszczania drogi ze śniegu, dopuszcza się n również jazdę przy lewej krawędzi jezdni;

2) jazdę po chodniku dopuszcza się tylko przy zachowaniu bezpieczeństwa pieszych. 2a. Kierujący pojazdem, októrym mowa wust.1, może korzystać zautostrady lub drogi ekspresowej nawet wtedy, gdy pojazd ten nie jest pojazdem samochodowym lub jego konstrukcja uniemożliwia rozwinięcie prędkości co najmniej 40km/h.

3. Pojazd, który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu wruchu drogowym, powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.

4. Zabrania się, zzastrzeżeniem art.31 ust.1 pkt5, używania żółtych sygnałów błyskowych do innych celów niż określone wust.1 i3. Art. 55.

1. Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej zbiałą literą „L”, umieszczoną na pojeździe. Wwarunkach niedostatecznej widoczności tablica umieszczona na pojeździe, zwyłączeniem tablicy na motocyklu, powinna być oświetlona. Tablica, którą oznaczony jest motocykl, powinna być wykonana zmateriału odblaskowego.

2. Podczas kierowania pojazdem do nauki jazdy przez osobę inną niż osoba ubiegająca się ouprawnienie do kierowania pojazdem tablica, októrej mowa wust.1, powinna być zasłonięta lub złożona.

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu, októrym mowa wust.1, lub jadąc za nim, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Art. 56. (uchylony). Art. 57.

1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży wwieku do 18 lat oznacza się zprzodu iztyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej zsymbolem dzieci barwy czarnej. Wwarunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane zmateriału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży.

2. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, októrym mowa wust.1, jest obowiązany wczasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży zachować szczególną ostrożność iwrazie potrzeby zatrzymać się.

3. Zabrania się oznaczania pojazdu tablicami, októrych mowa wust.1, wczasie, gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone. Art. 57a.

1. Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne.

2. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok autobusu szkolnego, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

3. Jeżeli autobus szkolny przewozi inne osoby lub nie przewozi żadnych osób, tablice znapisem „autobus szkolny” powinny być zdjęte, zasłonięte lub złożone. Art. 58.

1. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się zprzodu iztyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej zmiędzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.

2. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, októrym mowa wust.1, jest obowiązany wczasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność iwrazie potrzeby zatrzymać się. Art. 59.

1. Pojazd zarejestrowany wRzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany wruchu międzynarodowym, powinien być oznaczony znakiem zliterami „PL”.

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 1137

2. Pojazd zarejestrowany za granicą uczestniczący wruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, wktórym jest zarejestrowany.

3. Obowiązek, októrym mowa wust.1 i2, uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, wktórym pojazd został zareestrowany. j Art. 60.

1. Zabrania się:

1) używania pojazdu wsposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się wpojeździe lub poza nim;

2) akrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, z które powinny być widoczne;

3) zdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania zprzodu lub ztyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, o które ograniczają czytelność tych tablic;

4) umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, wktórym pojazd został zarejestrowany.

2. Zabrania się kierującemu:

1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest wruchu;

2) żywania pojazdu wsposób powodujący uciążliwości związane znadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmieru nym hałasem;

3) ozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego p czynności na drodze;

4) ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu;

5) używania opon zumieszczonymi wnich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.

3. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drodze pokrytej śniegiem. 4.100) Zakazu, októrym mowa wust.2 pkt5, nie stosuje się do:

1) ojazdów samochodowych biorących udział w rajdach zimowych i wyścigach zimowych za zgodą zarządcy drogi, p wyrażoną wtrybie określonym wart.65a ust.3 pkt7a;

2) rowerów. Art. 61.

1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.

2. Ładunek na pojeździe umieszcza się wtaki sposób, aby:

1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;

2) nie naruszał stateczności pojazdu;

3) nie utrudniał kierowania pojazdem;

4) ie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych n tablic albo znaków, wktóre pojazd jest wyposażony.

3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.

4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko wszczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

100)

D odany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 10 czerwca 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr122, poz.827), która weszła wżycie zdniem 22 lipca 2010r.

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 1137

6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:

1) adunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko wtaki sposób, aby całkowita ł szerokość pojazdu zładunkiem nie przekraczała 2,55 m, aprzy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby zjednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;

2) adunek nie może wystawać ztyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zeł społu pojazdów; wprzypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;

3) adunek nie może wystawać zprzodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu iwiękł szą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.

7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.

8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5m.

9. Ustala się następujące oznakowanie ładunku:

1) adunek wystający zprzodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi idwoma czerł wonymi pasami, tak aby były widoczne zboków izprzodu pojazdu, awokresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;

2) adunek wystający zboku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej owymiarach co najmniej 50 x 50cm, ł umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, aponadto wokresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem iczerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego zboku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę iświatła umieszcza się odpowiednio przy przedniej itylnej części ładunku;

3) adunek wystający ztyłu pojazdu oznacza się pasami białymi iczerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku ł lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np.

stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto wokresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło iczerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi iczerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;

4) adunek wystający ztyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczoł ny chorągiewką barwy czerwonej owymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.

10. Wysokość pojazdu zładunkiem nie może przekraczać 4 m. 11.101) Jeżeli masa, naciski osi lub wymiary pojazdu wraz zładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi wprzepisach określających warunki techniczne pojazdów oraz określonych wust.6, 8 i10, przejazd pojazdu jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.

11. (uchylony).102)

12. (uchylony).

13. (uchylony).

14. (uchylony). 15.103) Przy przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się jako iloczyn objętości ładunku inormatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna.

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

102. Przez art.1 pkt5 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 19.

103) Dodany przez art.1 pkt5 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19; wszedł wżycie zdniem 19 stycznia 2012r.

101) 102)

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 1137

16.103)Minister właściwy do spraw środowiska iminister właściwy do spraw gospodarki wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu określą, wdrodze rozporządzenia, gęstość drewna, uwzględniając wszczególności gatunki drewna mające zastosowanie wprzemyśle ibudownictwie, jego rodzaj ipostać, wjakiej jest ono przewożone, mając na uwadze potrzebę ustalenia masy przewożonego drewna wcelu uniknięcia przekroczenia nacisków osi pojazdów iograniczenia negatywnego wpływu na stan techniczny dróg. 17.104) Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia iwpływ mocowania ładunku na pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego iochronę środowiska. Art. 62.

1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:

1) amochód osobowy, samochód ciężarowy odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie s może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

2) amochód ciężarowy odopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t – nie może przekraczać rzeczywistej masy s całkowitej tego samochodu powiększonej o40%;

3) otocykl lub motorower – nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekram czać 100 kg.

2. Przepis ust.1 nie dotyczy naczep. 3.105) Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz straży pożarnej. 3.106) Przepisy ust.1 i2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z3 pojazdów, azespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny – z2 pojazdów. 4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a3 pojazdów – 22 m, zwyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:

1) pojazdu samochodowego inaczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m; 2)107) motocykla iprzyczepy, motoroweru iprzyczepy, roweru iprzyczepy, wózka rowerowego iprzyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m. 4b.108) Przejazd zespołu pojazdów złożonego zliczby pojazdów większej niż określona wust.4 lub odługości większej niż określona wust.4a wymaga zezwolenia, októrym mowa wart.64 ust.1. 4b.109) Przejazd zespołu pojazdów złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4 lub o długości większej niż określona wust.4a wymaga zezwolenia, októrym mowa wart.64d.

5. Długości zespołów pojazdów określone wust.4a nie dotyczą tramwajów. Art. 63.

1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych wdowodzie rejestracyjnym, zzastrzeżeniem ust.4. Wpojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika zkonstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.

2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod warunkiem że:

1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;

Dodany przez art.1 pkt5 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

19. Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 106.

106) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 19.

107) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

108) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 109.

109) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

104) 105)

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 1137

2) osoby nie znajdują się między ładunkiem akabiną kierowcy;

3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;

4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

3. Zabrania się przewozu osób wprzyczepie, ztym że dopuszcza się przewóz:

1) zieci do szkół lub przedszkoli izpowrotem wprzyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik d rolniczy;

2) onwojentów, drużyn roboczych iosób wykonujących czynności ładunkowe wprzyczepie ciągniętej przez ciągnik rolk niczy pod warunkiem, że: a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5, b) osoby stojące trzymają się uchwytów, c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem aprzednią ścianą przyczepy, d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h; 3)110) osób wprzyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących; 4)111) dzieci wprzyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy. 4.112) Przepisów ust.1–3 nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej. 4.113) Przepisów ust.1–3 nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów wczasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę wkabinie kierowcy, ikierującego samochodem osobowym, zwyjątkiem taksówki. 6.114) Minister Obrony Narodowej określi, wdrodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze bezpieczeństwo przewożonych osób. 7.114)Minister właściwy do spraw wewnętrznych iMinister Sprawiedliwości określą, wdrodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, mając na uwadze bezpieczeństwo przewożonych osób. Art. 64.115) 1.116) Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz zładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi wprzepisach odrogach publicznych, albo którego wymiary lub masa wraz zładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych wprzepisach niniejszej ustawy, jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.

2. Zezwolenia na przejazd, októrych mowa wust.1, wydaje się:

1) na czas nieokreślony;

2) na czas określony wzezwoleniu;

3) na jednokrotny przejazd wwyznaczonym czasie po ustalonej trasie;

4) a jednokrotny przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, pojazdu przekraczającego granicę państwa n przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodany przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29; wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r. Dodany przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

112) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 113.

113) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 19.

114) Dodany przez art.1 pkt7 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

115) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 117.

116) W brzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozmianie ustawy odrogach publicznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr179, poz.1486), która weszła wżycie zdniem 4 października 2005r.

110) 111)

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 1137

3. Zezwolenia, októrych mowa wust.2 pkt1 i2, wydaje starosta.

4. Zezwolenie, októrym mowa wust.2 pkt3, wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych iAutostrad lub upoważniona przez niego państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna, po uzgodnieniu zwłaściwymi dla trasy przejazdu zarządami dróg, jeżeli istnieje możliwość wyznaczenia trasy przejazdu, w szczególności ze względu na stan techniczny drogi iinnych obiektów budowlanych położonych wjej pobliżu. 4a. Zezwolenie, októrym mowa wust.2 pkt4, wydaje naczelnik urzędu celnego. 4b. Wzezwoleniu, októrym mowa wust.2 pkt3, określa się warunki przejazdu pojazdu lub zespołu pojazdów, októrym mowa wust.1, które mogą zawierać wszczególności wymóg pilotowania przez odpowiednio wyposażony ioznakowany inny pojazd.

5. Przepis ust.1 nie dotyczy:

1) pojazdów straży pożarnej biorących udział wakcjach ratowniczych;

2) ależących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji lub Straży Granicznej pojazdów specjalnych, pojazdów n używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych wzwiązku zprzewozem pojazdów specjalnych.

6. Minister właściwy do spraw transportu, wdrodze rozporządzenia, określi:

1) szczegółowe warunki itryb wydawania zezwoleń, októrych mowa wust.1, ustalając wszczególności: a) pojazdy, dla których wydawane są poszczególne rodzaje zezwoleń, b) wymagania istan techniczny dróg, które umożliwiają wyznaczenie trasy przejazdu,

2) warunki przejazdu pojazdu lub zespołu pojazdów, októrym mowa wust.1,

3) warunki isposób pilotowania oraz wyposażenie ioznakowanie pojazdów wykonujących pilotaż – kierując się wszczególności koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych iMinister Sprawiedliwości, uwzględniając szczególny charakter zadań związanych zobronnością oraz konieczność zapewnienia porządku, sprawności ibezpieczeństwa ruchu, określą, wdrodze rozporządzenia:

1) warunki poruszania się po drogach pojazdów, októrych mowa wust.5;

2) warunki przewozu osób pojazdami, októrych mowa wart.63 ust.4. Art. 64.117)

1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

1) zyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze u decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy;

2) rzestrzegania warunków przejazdu określonych wzezwoleniu, októrym mowa wpkt 1; p

3) ilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, wprzypadku gdy pojazd przekracza co najmniej p jedną znastępujących wielkości: a) długość – 23 m, b) szerokość – 3,2 m, c) wysokość – 4,5 m, d) rzeczywista masa całkowita – 60t;

4) zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

2. Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny, zwyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii Ilub kategorii II.

117)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 1137

3.Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I–VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się poruszać, są określone wtabeli stanowiącej załącznik do ustawy.

4. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom zezwolenie, októrym mowa wust.1 pkt1, albo wypis zzezwolenia wprzypadku zezwolenia kategorii I.

5. Organ wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń. Wrejestrze umieszcza się następujące dane:

1) numer zezwolenia;

2) datę wydania zezwolenia;

3) kategorię zezwolenia;

4) podmiotu, na który zezwolenie zostało wydane;

5) pojazdu lub zespołu pojazdów, jeżeli zostały określone wzezwoleniu. Art. 64a.118)

1. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do ize wskazanego wzezwoleniu miejsca iuprawnia do ruchu po drodze wskazanej wzezwoleniu.

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 3.Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, wterminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ojego wydanie.

4. Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy wliczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku owydanie zezwolenia.

5. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.

6. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się wkwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów iodpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie wtej kategorii. Art.64b.118)

1. Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się zpojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego iprzyczepy specjalnej.

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

3. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, wterminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ojego wydanie.

4. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując wnim:

1) podmiot wykonujący przejazd;

2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

5. Do ruchu pojazdu nienormatywnego, októrym mowa wust.1, nie stosuje się przepisu art.64 ust.1 pkt3. Art.64c.118)

1. Zezwolenia kategorii III–VI na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

118)

Dodany przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

Dziennik Ustaw

3. Zezwolenie wydaje:

1) łaściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta – wzakresie zezwoleń w kategorii III;

2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych iAutostrad – wzakresie zezwoleń kategorii IV–VI.

4. Zezwolenia kategorii IIIiIV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celnego.

5. Zezwolenie kategorii IV uprawnia do poruszania się pojazdami idrogami, określonymi dla zezwolenia kategorii III.

6. Zezwolenie kategorii VI uprawnia do poruszania się pojazdami idrogami, określonymi dla zezwolenia kategorii V.

7. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, wterminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ojego wydanie. Wprzypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę. 8.Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany. Do zezwolenia kategorii VI organ wydający zezwolenie dołącza wykaz dróg krajowych, po których może odbywać się przejazd pojazdu nienormatywnego. 9.Podmiot posiadający zezwolenie kategorii V iVI, planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi oterminie itrasie planowanego przejazdu, wterminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym

7. dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu.

10. Zarządca drogi wprzypadku, októrym mowa wust.9, najpóźniej 3 dni przed datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia imoże określić warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw.

11. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa zarządca drogi, ustalając, zależnie od potrzeb, ograniczenia wzakresie ruchu, sposób przejazdu oraz przystosowanie obiektu do przejazdu. 12.Zarządca drogi może zgłosić sprzeciw, októrym mowa wust.10, jeżeli stan technicznej sprawności mostu lub wiaduktu, po którym planowany jest przejazd pojazdu nienormatywnego, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemożliwia wykonanie tego przejazdu.

13. Zabrania się wykonywania przejazdu przez most lub wiadukt wprzypadku zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie zwarunkami przejazdu przez ten obiekt. Art.64d.118)

1. Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych wwyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej wzezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I–VI.

2. Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że:

1) ładunek jest niepodzielny;

2) uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu;

3) stnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, i awszczególności: a) natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego, b) tan technicznej sprawności budowli usytuowanych wciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie s przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd, c) przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych wpobliżu trasy przejazdu.

3. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się przed wydaniem zezwolenia. – 52 – Poz. 1137

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 1137

4. Zezwolenie wydaje, po uzgodnieniu zinnymi zarządcami dróg ipo uiszczeniu opłaty, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych iAutostrad, wterminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, zzastrzeżeniem ust.5. Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega wgranicach administracyjnych miasta na prawach powiatu inie przebiega autostradą lub drogą ekspresową, zezwolenie wydaje prezydent miasta.

5. Zarządca drogi właściwy ze względu na kategorię drogi, po której jest planowany przejazd, uzgadnia trasę przejazdu wterminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zapytania organu wydającego zezwolenie, uwzględniając warunki przejazdu istan techniczny drogi. Wprzypadku braku odpowiedzi na zapytanie uznaje się trasę za uzgodnioną.

6. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni, ztym że organ wydający zezwolenie jest obowiązany powiadomić otym podmiot składający wniosek wterminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

7. Koszty związane zprzystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormatywnego ponosi podmiot wykonujący ten przejazd.

8. Do kosztów, októrych mowa wust.7, zalicza się koszty dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego, dostaw, usług lub robót, wskazanych w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, wtym koszty:

1) wykonania niezbędnych ekspertyz ibadań odcinków dróg idrogowych obiektów inżynierskich;

2) przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej ikosztorysowej;

3) czasowego usunięcia ograniczeń skrajni drogowej;

4) wykonania wzmocnienia odcinków dróg idrogowych obiektów inżynierskich;

5) wykonania robót zabezpieczających na trasie przejazdu pojazdu;

6) dokonania geometrycznych korekt trasy przejazdu lub występujących wjej ciągu skrzyżowań;

7) budowy lub dostosowania lokalnych objazdów występujących na trasie przejazdu pojazdu;

8) ykonania prac związanych zprzywróceniem odcinków dróg do stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego zwłaściw wym zarządcą drogi;

9) okonania zmian worganizacji ruchu lub przywrócenia jej stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego zwłaściwym d zarządcą drogi.

9. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd pojazdem nienormatywnym, wskazując wnim:

1) okres ważności zezwolenia;

2) trasę przejazdu;

3) liczbę przejazdów;

4) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd;

5) warunki przejazdu, wtym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu;

6) sposób pilotowania, oile jest ono wymagane. 10.Zezwolenie jest ważne przez okres:

1) 14 dni – wprzypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd,

2) 30 dni – wprzypadku zezwolenia na wielokrotny przejazd – liczonych od dnia wskazanego we wniosku owydanie zezwolenia.

11. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się zgodnie zwzorem: On = pj+ (n –

1) × 0,7 × pj, wktórym poszczególne symbole oznaczają: – On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, – n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego, – pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 1137

Art.64e.118)

1. Przepisy art.64 ust.1 pkt1 i2 oraz ust.2 i3 iart.64a–64d nie dotyczą:

1) autobusu – wzakresie nacisków osi;

2) ojazdu, którego szerokość idługość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego ładunek na zasap dach określonych wart.61 ust.6, 8 i9;

3) pojazdu biorącego udział wakcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;

4) pojazdu zarządu drogi;

5) ojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, p Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.

2. Minister właściwy do spraw transportu może zwolnić, w drodze decyzji administracyjnej, z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pojazd wykonujący przejazd wramach pomocy humanitarnej lub medycznej, pod warunkiem uzyskania na przejazd zgody zarządców dróg właściwych dla trasy przejazdu.

3. Zwolnienie, októrym mowa wust.2, wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu wykonującego przejazd iwłaściwego organu państwowego, samorządowego lub organizacji humanitarnej. Art.64f.118)

1. Ustala się maksymalną wysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w:

1) kategorii I

2) kategorii II

3) kategorii III

4) kategorii IV

5) kategorii V

6) kategorii VI – – – – – – 240 zł; 120 zł; 2400 zł; 3600 zł; 4300 zł; 5800 zł;

7) kategorii VII na jednokrotny przejazd: a) ojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III iIV, iktórego naciski osi imasa nie są p większe od dopuszczalnych – 600 zł, b) wpozostałych przypadkach – 2000 zł.

2. Maksymalne stawki opłat za wydanie zezwolenia ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy wstopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów iusług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wposzczególnych kategoriach zezwoleń, zuwzględnieniem okresu, na jaki będą wydawane, kosztów wydania zezwolenia istopnia oddziaływania przejazdu pojazdu nienormatywnego na infrastrukturę drogową. Art.64g.118)

1. Opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego są przekazywane przez:

1) arządcę drogi istarostę – do budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego, za zezwolenia kategorii I–III; z

2) aczelnika urzędu celnego – do budżetu powiatu właściwego ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celnego, n za zezwolenia kategorii III;

3) aczelnika urzędu celnego iGeneralnego Dyrektora Dróg Krajowych iAutostrad – na wyodrębniony rachunek bankon wy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad, za zezwolenia kategorii IV–VII;

4) rezydenta miasta na prawach powiatu – do budżetu miasta, za zezwolenia kategorii VII. p

2. Środki zopłat gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad są przekazywane wterminie pierwszych 2 dni roboczych następujących po tygodniu, wktórym wydano zezwolenie, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, zprzeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich iprzepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 1137

3. Urzędy celne otrzymują prowizję od pobranych opłat za wydanie zezwolenia wwysokości 12% pobranej opłaty.

4. Prowizja, októrej mowa wust.3, stanowi dochód budżetu państwa.

5. Od opłat za wydanie zezwolenia urzędy celne odliczają prowizję, apozostałą część opłaty, wterminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów wymienionych wust.1 pkt2 i3. Art. 64h.119) Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Art.64i.118)

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia:

1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

2) sposób itryb wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

3) arunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, wtym w przejazdu przez most lub wiadukt,

4) zory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory dokumentów związanych z wydawaniem tych w zezwoleń – mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zezwoleń iułatwienie ich identyfikacji oraz sprawność dystrybucji blankietów zezwoleń, atakże konieczność zapewnienia sprawności iprzejrzystości procedury administracyjnej wydawania zezwoleń oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej ibezpieczeństwa przejazdu pojazdu nienormatywnego.

2. Minister właściwy do spraw transportu wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki isposób pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie ioznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie, mając na uwadze potrzebę zapewnienia rozpoznawalności przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas takiego przejazdu.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych, októrych mowa wart.64e ust.1 pkt5, mając na uwadze konieczność zapewnienia porządku, sprawności ibezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Minister Obrony Narodowej określi, wdrodze rozporządzenia:

1) organy wojskowe właściwe do wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe,

2) sposób itryb wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe,

3) wzory zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe oraz wzory dokumentów związanych z ich wydaniem,

4) sposób organizacji ioznakowania kolumn pojazdów,

5) arunki i sposób pilotowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznakowanie i wyposażenie w pojazdu pilotującego – mając na uwadze potrzebę ujednolicenia procedury wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe, sprawności wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Oddział 5 Wykorzystanie dróg wsposób szczególny

Art. 65.120) Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną iinne imprezy, które powodują utrudnienia wruchu lub wymagają korzystania zdrogi wsposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

119) 120)

Dodany przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19; wszedł wżycie zdniem 18 października 2011r. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29; wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r.

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 1137

Art. 65a.

1. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.

2. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:

1) pełnienie wymagań określonych wszczególności wprzepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepis sach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

2) wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową iinformacyjną;

3) omoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze p higieniczno-sanitarne;

4) rogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych iPolicji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii d Wojskowej;

5) warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział wzabezpieczeniu imprezy;

6) sprzęt ratowniczy igaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;

7) wrazie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;

8) środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, awszczególności: a) znaki lub tablice ostrzegawcze iinformacyjne, b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, c) bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.

3. Organizator imprezy jest obowiązany:

1) zgodnić zorganami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza; u

2) spółdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających w przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową: a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy, b) stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy, c) dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;

3) porządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa iporządku publicznego podczas imprezy na terenie s poszczególnych województw, obejmujący: a) listę osób wchodzących wskład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby, b) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną wuzgodnieniu zPolicją, c) rodzaj iilość środków technicznych, októrych mowa wust.2 pkt8, oraz miejsce ich rozlokowania, d)121) rodzaje, zakres isposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, wuzgodnieniu zwłaściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, wtym zwłaściwym dysponentem jednostki wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 8 września 2006r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym, e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy, f) oznakowanie pojazdów uczestniczących wimprezie itowarzyszących tej imprezie, g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów wmiejscach wyłączonych zruchu publicznego, h) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy aPolicją wtrakcie trwania imprezy, i) posób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą s iwtrakcie jej trwania;

121)

W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr191, poz.1410), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.

Dziennik Ustaw

4) opracować regulamin oraz program imprezy;

5) stalić zPolicją oraz, jeżeli impreza odbywa się wstrefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny u lub przyległych do terenów będących wzarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych wcelu uzgodnienia spraw związanych zzabezpieczeniem imprezy;

6) zapewnić realizację planu, októrym mowa wpkt 3;

7) zgodnić zzarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób itermin przywrócenia go do stanu pou przedniego; 7a)122) uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział wimprezie pojazdów samochodowych wyposażonych wopony zumieszczonymi wnich na trwałe elementami przeciwślizgowymi;

8) owiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej oprzewidywanym czasie występowania utrudnień wruchu drop gowym;

9) na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu wuzgodnieniu zPolicją;

10) dzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów wymienionych wpkt 1, u 2, 7 i8, atakże wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań wcelu zapewnienia bezpieczeństwa iporządku publicznego;

11) rzekazywać do wiadomości publicznej informacje outrudnieniach wruchu wynikających zplanowanej imprezy. p

4. Bezpieczeństwo i porządek podczas imprez zapewnia Policja, z tym że jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących wzarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio we współdziałaniu ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową lub zwojskowymi organami porządkowymi:

1) wczasie przygotowywania imprezy – opracowując własny plan zabezpieczenia imprezy;

2) wczasie trwania imprezy: a) wystawiając posterunki kierowania ruchem iblokady ruchu, b) pilotując, wrazie potrzeby, przejazd lub przejście uczestników imprezy, c) organizując objazdy wynikające zprzeprowadzonej imprezy na drodze;

3) po zakończeniu imprezy – przywracając płynność ruchu na drodze. Art. 65b.

1. Zezwolenie, októrym mowa wart.65, wydaje wdrodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej „wnioskiem”, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, ztym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

1) wprzypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;

2) wprzypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

2. Organizator imprezy przesyła wterminie określonym wust.1 kopię wniosku wraz zwymaganymi dokumentami do:

1) właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, atakże

2) komendanta oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza odbywa się wstrefie nadgranicznej, lub

3) omendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających k lub przyległych do terenów będących wzarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Wniosek powinien zawierać wszczególności:

1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;

122)

– 57 –

Poz. 1137

Dodany przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 100.

Dziennik Ustaw

2) rodzaj inazwę imprezy;

3) informację omiejscu idacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;

4) informację oprzewidywanej liczbie uczestników imprezy;

5) ykaz osób reprezentujących organizatora wsprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególw nych województw;

6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) zczegółowy regulamin imprezy, określający wszczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezs pieczeństwa ruchu drogowego;

2) ykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych wojew wództw oraz wmiejscach rozpoczęcia izakończenia każdego odcinka, atakże wmiejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

3) rogram imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami p oraz określony wminutach ikilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości igranice województw;

4) lan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony wart.65a ust.3 pkt3; p

5) obowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia z lub miejsca pobytu uczestników imprezy, awprzypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

6) isemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy wrazie przeprowadzania jej na terenach leśnych. p

5. Organ, októrym mowa wust.1, wydaje zezwolenie po:

1) asięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku z imprezy odbywającej się na drogach wstrefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących wzarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowa ych przez Ministra Obrony n Narodowej – odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który onią wystąpił, wterminie 14 dni od dnia wystąpienia;

2) zgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu iwynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy zorganami zarządzau jącymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza. Art. 65c. Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania:

1) jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych wart.65a ust.2 i3;

2) jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych wart.65a ust.2 i3: a) stnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości, i b) mpreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, anie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodująi cych istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego. Art. 65d.

1. Organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie, gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości.

2. Organ, októrym mowa wust.1, może cofnąć zezwolenie, gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

3. Decyzji, októrej mowa wust.1 i2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Art. 65e. Decyzję owydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Art. 65f. Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia. – 58 – Poz. 1137

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 1137

Art. 65g. Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

1) miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne zwarunkami określonymi wzezwoleniu;

2) istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości;

3) jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Art. 65h.

1. Przepisy art.65–65g nie dotyczą procesji, pielgrzymek iinnych imprez ocharakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w:

1) stawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. u Nr29, poz.154, zpóźn. zm.123));

2) stawie zdnia 4 lipca 1991r. ostosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. u Nr66, poz.287, zpóźn. zm.124));

3) stawie zdnia 30 czerwca 1995r. ostosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wRzeczypospolitej u Polskiej (Dz.U. Nr97, poz.481, zpóźn. zm.125));

4) stawie zdnia 30 czerwca 1995r. ostosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów wRzeczypospolitej Polskiej u (Dz.U. Nr97, poz.480, zpóźn. zm.126));

5) stawie zdnia 30 czerwca 1995r. ostosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego wRzeczypospolitej u Polskiej (Dz.U. Nr97, poz.479, zpóźn. zm.127));

6) stawie zdnia 30 czerwca 1995r. ostosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego wRzeczypospolitej Polskiej u (Dz.U. Nr97, poz.482, zpóźn. zm.128));

7) stawie zdnia 20 lutego 1997r. ostosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wRzeczypospolitej u Polskiej (Dz.U. Nr41, poz.253, zpóźn. zm.129));

8) stawie zdnia 20 lutego 1997r. ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów wRzeczypospolitej Polskiej u (Dz.U. Nr41, poz.252, zpóźn. zm.130));

9) stawie zdnia 20 lutego 1997r. ostosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego wRzeczypospolitej Polskiej u (Dz.U. Nr41, poz.254, zpóźn. zm.131)).

2. Przepisy art.65–65g nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

3. Do imprez, októrych mowa wart.65, nie stosuje się przepisów obezpieczeństwie imprez masowych, zwyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1990r. Nr51, poz.297, Nr55, poz.321 iNr86, poz.504, z1991r. Nr95, poz.425 iNr107, poz.459, z1993r. Nr7, poz.34, z1994r. Nr1, poz.3, z1997r. Nr28, poz.153, Nr96, poz.590 iNr141, poz.943, z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 iNr117, poz.757, z2000r. Nr120, poz.1268, z2004r. Nr68, poz.623, z2009r. Nr219, poz.1710, z2010r. Nr106, poz.673 iNr224, poz.1459 oraz z2011r. Nr18, poz.89 iNr129, poz.748.

124) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1991r. Nr95, poz.425, z1993r. Nr7, poz.34, z1994r. Nr1, poz.3, z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 iNr117, poz.756, z2004r. Nr68, poz.623 oraz z2010r. Nr106, poz.673.

125) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 iNr117, poz.756, z2004r. Nr68, poz.623, z2010r. Nr106, poz.673 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

126) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 iNr117, poz.756, z2004r. Nr68, poz.623, z2010r. Nr106, poz.673 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

127) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 iNr117, poz.756, z2004r. Nr68, poz.623, z2010r. Nr106, poz.673 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

128) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 iNr117, poz.756, z2004r. Nr68, poz.623, z2010r. Nr106, poz.673 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

129) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 iNr117, poz.756, z2004r. Nr68, poz.623, z2010r. Nr106, poz.673 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

130) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 iNr117, poz.756, z2004r. Nr68, poz.623, z2010r. Nr106, poz.673 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

131) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 iNr117, poz.756, z2004r. Nr68, poz.623, z2010r. Nr106, poz.673 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

123)

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 1137

Art. 65i. Wsprawach nieuregulowanych wart.65–65h stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 65j.132) Do przewozu osób kolejką turystyczną stosuje się przepisy Oddziału 5 zwyłączeniem przepisów art.65a ust.2 pkt2–5, 7–8, ust.3 pkt3, 6–11, ust.4, art.65b ust.4 pkt4 oraz art.65h. DZIAŁ III Pojazdy Rozdział 1 Warunki techniczne pojazdów Art. 66.

1. Pojazd uczestniczący wruchu ma być tak zbudowany, wyposażony iutrzymany, aby korzystanie zniego:

1) ie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na dron dze inie narażało kogokolwiek na szkodę;

2) ie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony wprzepisach szczen gółowych;

3) ie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach n szczegółowych;

4) ie powodowało niszczenia drogi; n

5) apewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne ipewne posługiwanie się urządzeniami do kieroz wania, hamowania, sygnalizacji ioświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6) ie powodowało zakłóceń radioelektrycznych wstopniu przekraczającym wielkości określone wprzepisach szczegón łowych. 1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposa one whomoloż gowany ogranicznik prędkości monto any przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksyw malną prędkość autobusu do 100 km/h, asamochodu ciężarowego iciągnika samochodowego do 90 km/h. 1b. Przepis ust.1a nie dotyczy pojazdu: 1)133) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu ijednostek ochrony przeciwpożarowej;

2) zabytkowego;

3) nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż odpowiednio określone wust.1a;

4) używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach;

5) przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich. 1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić wdrodze rozporządzenia niższe niż ustalone wust.1a wartości ustawień urządzeń ograniczających maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.

2. Urządzenia iwyposażenie pojazdu, wszczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu iochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane wnależytym stanie oraz działać sprawnie iskutecznie.

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego zprzyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy odopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł ihamulców, oile przyczepa jest wnie wyposażona.

132) 133)

Dodany przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29; wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r. W brzmieniu ustalonym przez art.202 pkt1 lit.austawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323), która weszła wżycie zdniem 31 października 2009r.

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 1137

3a. Pojazd uczestniczący wruchu powinien posiadać nadane przez producenta, zzastrzeżeniem art.66a, cechy identyfikacyjne:

1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;

2) (uchylony).134)

4. Zabrania się:

1) mieszczania wewnątrz izewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą u spowodować uszkodzenie ciała osób jadących wpojeździe lub innych uczestników ruchu; 1a) stosowania wpojeździe przedmiotów wyposażenia iczęści wymontowanych zpojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko;

2) tosowania wpojeździe przedmiotów wyposażenia iczęści nieodpowiadających warunkom określonym wprzepisach s szczegółowych;

3) mieszczania wpojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, u wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy ozmiennym tonie; 4)135) wyposażania pojazdu wurządzenie informujące odziałaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia wpojeździe takiego urządzenia wstanie wskazującym na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej iBiura Ochrony Rządu;

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, októrych mowa wust.3a pkt1;

6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, zwyjątkiem: a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd zhomologacji, b) ojazdu, wktórym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wtym zap kresie.

5. Minister właściwy do spraw transportu wporozumieniu zministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, wdrodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. 5a.136) Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów wchodzących wskład kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu określą, wdrodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych iużywanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 7.137) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu określą, wdrodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych iużywanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej istraży pożarnej. 7.138) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej istraży pożarnej.

P rzez art.3 pkt1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr180, poz.1497), która weszła wżycie zdniem 21 października 2005r.

135) Wbrzmieniu ustalonym przez art.202 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 133.

136) Dodany przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29; wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r.

137) W brzmieniu ustalonym przez art.29 pkt4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 20; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 138.

138) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

134)

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 1137

8. Wrozporządzeniach, októrych mowa wust.5–7, należy uwzględnić wszczególności:

1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania zpojazdów;

2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na środowisko;

3) przepisy iporozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia iczęści;

4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania.

9. Minister właściwy do spraw transportu, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego iwymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom wobrocie przedmiotami wyposażenia iczęściami wymontowanymi zpojazdów, określi, wdrodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia iczęści wymontowanych zpojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Art. 66a.

1. Cechy identyfikacyjne, októrych mowa wart.66 ust.3a, nadaje iumieszcza producent.

2. Starosta właściwy wsprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję onadaniu cech identyfikacyjnych wprzypadku pojazdu:

1) budowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako z „SAM”; 2)139) wktórym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;

3) odzyskanego po kradzieży, wktórym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;

4) abytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie oprzepadku pojazdu na rzecz Skarbu Pańn stwa, wktórym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;

5) którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, aprawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone w prawo własności pojazdu;

6) którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podw czas naprawy; 7)140) zabytkowego, wktórym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona. 3.141) Okoliczności, októrych mowa wust.2 pkt6 i7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, októrym mowa wart.79a; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję wpole numerowe wcelu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje wdowodzie rejestracyjnym iwkarcie pojazdu, jeżeli była wydana.

5. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając znaczenie cech identyfikacyjnych dla zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu pojazdami, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oraz tryb ich nadawania iumieszczania wprzypadkach, októrych mowa wust.2. Art. 67.

1. Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy.

2. Rada powiatu może wprowadzić obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych whamulec uruchamiany zmiejsca zajmowanego przez kierującego. Art. 68.

1. Producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części jest obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu tych pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia iczęści świadectwo homologacji wydane przez ministra właściwego do spraw transportu.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

134. D odany przez art.1 lit.austawy zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr234, poz.1573), która weszła wżycie zdniem 14 stycznia 2009r.

141) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 140.

139) 140)

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 1137

2. Obowiązek, októrym mowa wust.1, nie dotyczy producenta lub importera samochodu osobowego zsilnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla imotoroweru, który uzyskał wodniesieniu do poszczególnych tych pojazdów świadectwo homologacji wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. Obowiązek, októrym mowa wust.1, nie dotyczy producenta lub importera przedmiotów wyposażenia lub części pojazdu, który uzyskał dla tych przedmiotów wyposażenia lub części świadectwo homologacji wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

4. Producent lub importer, októrym mowa wust.2, jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw transportu informację ouzyskanym świadectwie homologacji typu pojazdu wraz zopisem technicznym oraz dane iinformacje opojeździe, októrych mowa wart.80b ust.1 pkt1–4 iust.1a pkt1, jeżeli opis techniczny ich nie zawiera.

5. Za producenta, októrym mowa wust.1, uważa się również podmiot dokonujący montażu lub zabudowy pojazdów.

6. Przepis ust. 1 dotyczy również instalacji przysto owuącej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz sposobu jej s j montażu przez różne podmioty.

7. Świadectwo homologacji wydaje się za opłatą na podstawie wyników badań homologacyjnych polegających na sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część odpowiadają warunkom określonym w:

1) przepisach art.66 oraz ust.19;

2) egulaminach stanowiących załączniki do Poro umienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla r z pojazdów kołowych, wyposażenia iczęści, które mogą być stosowane wtych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z2001r. Nr104, poz.1135 i1136), przyjętych do stosowania przez Rzeczpospolitą Polską wraz ze zmianami obowiązującymi od daty wejścia ich wżycie;

3) rt.8 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji (Dz.U. Nr25, poz.202, a zpóźn. zm.142)). 8.Minister właściwy do spraw transportu lub jednostka przez niego upoważniona może przeprowadzać kontrolę produkcji pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części, objętych homologacją typu, co do ich zgodności zwarunkami określonymi wświadectwie homologacji.

9. Koszty badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji, zbieranie iprzetwarzanie informacji, októrych mowa w ust. 4, pokrywa producent, importer lub podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

10. Wprzypadku produkcji danego typu pojazdu przez różne podmioty badania homologacyjne przeprowadza się odrębnie dla każdej wersji typu pojazdu.

11. Wrazie zmiany warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji producent lub importer jest obowiązany uzyskać zmianę posiadanego świadectwa homologacji polegającą na rozszerzeniu świadectwa homologacji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

12. Wrazie wprowadzenia zmian wtypie pojazdu, przedmiocie wyposażenia lub części wpływających na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji, producent lub importer jest obowiązany uzyskać zmianę posiadanego świadectwa homologacji polegającą na rozszerzeniu świadectwa homologacji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

13. Zmianę świadectwa homologacji wydaje się za opłatą po sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część odpowiadają warunkom określonym wprzepisach art.66 oraz ust.19, atakże wregulaminach, októrych mowa wust.7 pkt2.

14. Świadectwo homologacji typu pojazdu wygasa, jeżeli:

1) producent lub importer pojazdu, wprzypadkach, októrych mowa wust.11 i12, nie uzyska zmiany do tego świadectwa;

2) producent podejmie decyzję oostatecznym zakończeniu produkcji danego typu pojazdu.

142)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr175, poz.1458, z2007r. Nr176, poz.1236, z2009r. Nr79, poz.666, Nr92, poz.753 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr28, poz.145 iNr76, poz.489 oraz z2011r. Nr63, poz.322.

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 1137

15. Producent lub importer pojazdu jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw transportu, na 60 dni przed terminem wygaśnięcia świadectwa homologacji, informację owygaśnięciu świadectwa homologacji typu pojazdu, ze wskazaniem powodu idaty wygaśnięcia oraz numeru identyfikacyjnego VIN ostatniego pojazdu danego typu, zgodnego zwygasającym świadectwem homologacji.

16. Minister właściwy do spraw transportu cofa świadectwo homologacji wrazie stwierdzenia, że pojazd, przedmiot wyposażenia lub część nie odpowiadają warunkom określonym w świadectwie homologacji i producent lub importer nie usunął stwierdzonych niezgodności wterminie 90 dni od ich stwierdzenia.

17. Przepisy ust.1–16 nie dotyczą pojazdu:

1) zabytkowego;

2) budowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako z „SAM”;

3) pecjalnego lub używanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby s Celnej, Służby Więziennej oraz Straży Pożarnej;

4) wyprodukowanego lub importowanego wilości jednej sztuki rocznie; nie dotyczy to tramwajów itrolejbusów.

18. Pojazdy, októrych mowa wust.17 pkt1 i2, podlegają badaniu co do zgodności zwarunkami technicznymi, które przeprowadza się na koszt wnioskodawcy.

19. Minister właściwy do spraw transportu wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych iMinistrem Obrony Narodowej określi, wdrodze rozporządzenia:

1) arunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji, zakres wymagań obowiązujących w procesie w homologacji, zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu zwarunkami homologacji, wzory dokumentów związanych zhomologacją oraz jednostki upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu zwarunkami homologacji,

2) ysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji nie wyższych niż równowartość średniego kursu w 1000 euro, przeliczanego na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zostatniego dnia roku poprzedzającego rok wydania rozporządzenia – uwzględniając w szczególności przepisy prawa Unii Europejskiej i porozumienia międzynarodowe dotyczące badań homologacyjnych oraz koszty wydania izmiany świadectw homologacji wzależności od zakresu świadectwa.

20. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przekazywania iprzetwarzania danych iinformacji opojeździe, októrych mowa wart.80b ust.1 pkt1–4 iust.1a pkt1, atakże wysokość opłat ztym związanych, nie wyższych niż równowartość średniego kursu 100 euro, przeliczanego na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wydania rozporządzenia, za jedno świadectwo homologacji typu pojazdu lub jego zmianę oraz wzory dokumentów stosowanych wtym zakresie, mając na uwadze sprawność funkcjonowania procesu rejestracji iewidencji pojazdów, możliwość prawidłowej identyfikacji pojazdów uzyskujących świadectwa homologacji typu pojazdu wydane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz koszty przygotowania informacji otych pojazdach na potrzeby rejestracji iewidencji pojazdów.

21. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania zpojazdów, októrych mowa wust.17 pkt1 i2, oraz zakres warunków technicznych tych pojazdów podlegających badaniu, określi, wdrodze rozporządzenia, zakres isposób przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów zwarunkami technicznymi, wzory dokumentów związanych ztymi badaniami oraz jednostki upoważnione do przeprowadzania tych badań. Art. 68a.

1. Minister właściwy do spraw transportu przesyła, wterminie 30 dni od dnia wydania świadectwa homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, do właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej kopie tych świadectw wraz z opisem technicznym, wystawionych dla każdego typu pojazdu, w zakresie wydania, zmiany lub cofnięcia świadectwa homologacji typu pojazdu.

2. Minister właściwy do spraw transportu, co najmniej na 30 dni przed terminem wygaśnięcia świadectwa homologacji wydanego zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przesyła do właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej informację owygaśnięciu świadectwa homologacji typu pojazdu, ze wskazaniem powodu idaty wygaśnięcia oraz numeru identyfikacyjnego VIN ostatniego pojazdu danego typu zgodnego zwygasającym świadectwem homologacji.

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 1137

3. Minister właściwy do spraw transportu przesyła raz wmiesiącu do właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej listę świadectw homologacji typu przedmiotów wyposażenia iczęści, wzakresie wydania, zmiany lub cofnięcia świadectwa homologacji.

4. Minister właściwy do spraw transportu wterminie 30 dni od dnia udzielenia zwolnienia od obowiązku, októrym mowa wart.68 ust.1, przesyła informację oudzielonych zwolnieniach do właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej.

5. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje Komisji Europejskiej iwłaściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej nazwy iadresy:

1) organu wydającego homologację typu pojazdu oraz typu przedmiotów jego wyposażenia lub części;

2) upoważnionych jednostek badawczych, zpodaniem zakresu upoważnienia.

6. Minister właściwy do spraw transportu może upoważnić, wdrodze rozporządzenia, jednostkę organizacyjną sobie podległą do wykonywania niektórych czynności, októrych mowa wart.68 oraz ust.1–4, mając na uwadze usprawnienie procedury wtym zakresie.

7. Jednostka, októrej mowa wust.6, otrzymuje prowizję wwysokości nie wyższej niż 30% od opłat pobranych ztytułu niektórych czynności, októrych mowa wart.68 oraz ust.1–4. Art. 69.

1. Producent lub importer nowych pojazdów są obowiązani wydać wyciąg ze świadectwa homologacji do każdego pojazdu, na którego typ wydano świadectwo homologacji, lub odpis decyzji zwalniającej pojazd zhomologacji.

2. Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd zhomologacji przekazuje się właścicielowi pojazdu. Art. 70. Minister właściwy do spraw transportu może zwolnić producenta lub importera określonego typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części zobowiązku, októrym mowa wart.68 ust.1. Rozdział 2 Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu Art. 71. 1.143) Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, októrych mowa wust.3.

2. Pojazdy określone wust.1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym wart.66 oraz są zarejestrowane izaopatrzone wzalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, awprzypadku pojazdów samochodowych, zwyłączeniem motocykli, wnalepkę kontrolną.

3. Pojazd niewymieniony wust.1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym wart.66.

4. Zespół pojazdów składający się zpojazdu samochodowego odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t iprzyczepy albo autobusu iprzyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji wdowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla. 4a.144) Przepis ust.4 dotyczy także ciągnika rolniczego ipojazdu wolnobieżnego wchodzącego wskład kolejki turystycznej. Wprzypadku ciągnika rolniczego może być on dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji wdowodzie rejestracyjnym oograniczeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h.

5. Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym ijest zaopatrzony wtablice rejestracyjne znumerem rejestracyjnym składającym się zliter alfabetu łacińskiego icyfr arabskich, zzastrzeżeniem art.59 ust.2 i3, akierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji.

143) 144)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 29; wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r. Dodany przez art.1 pkt7 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 29; wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r.

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 1137

5a.145) Wprzypadku gdy zdokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, októrym mowa wust.5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie iokazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo.

6. Pojazd sprowadzony zterytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.

7. Właściciel pojazdu sprowadzonego zterytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wterminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Art. 72.

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, októrym mowa wart.73 ust.5;

2) karty pojazdu, jeżeli była wydana;

3) wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd zhomologacji, jeżeli są wymagane; 4)146) zaświadczenia opozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 6)147) dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej ijest rejestrowany po raz pierwszy; 6a)148) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, wrozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony zterytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej ijest rejestrowany po raz pierwszy;

7) (uchylony);

8) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający: a) uiszczenie podatku od towarów iusług od pojazdów sprowadzanych zpaństw członkowskich Unii Europejskiej lub b) brak obowiązku, októrym mowa wlit. a – jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, zzastrzeżeniem ust.1a;

9) dowodu wpłaty, októrym mowa wart.12 ust.2 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa wart.11 ust.4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. 1a.149)Wprzypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów iusług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie:

1) którym mowa wust.1 pkt8 lit.a, może być zastąpione fakturą zwyszczególnioną kwotą podatku od towarów iusług o potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika,

2) którym mowa wust.1 pkt8 lit.b, może być zastąpione fakturą dokumentującą czynności, których podstawą opodato kowania jest marża, potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika – pod warunkiem że odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.

D odany przez art.11 pkt1 ustawy zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku zczłonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej wUnii Europejskiej (Dz.U. Nr176, poz.1238), która weszła wżycie zdniem 10 października 2007r.

146) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt8 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 29.

147) Wbrzmieniu ustalonym przez art.11 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 145.

148) W brzmieniu ustalonym przez art.2 pkt1 ustawy zdnia 22 lipca 2010r. ozmianie ustawy opodatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr151, poz.1013), która weszła wżycie zdniem 1 września 2010r.

149) W brzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 7 listopada 2008r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr209, poz.1320), która weszła wżycie zdniem 1 grudnia 2008r.

145)

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 1137

1b.150) Wprzypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, októrych mowa wust.1 pkt6a,od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży wrozumieniu przepisów opodatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

2. Wymagania ust.1 nie dotyczą:

1) pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wzakresie ust.1 pkt3;

2) ojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – wzap kresie ust.1 pkt2 i5; 3)151) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wzakresie ust.1 pkt5;

4) (uchylony);152)

5) pojazdu wycofanego czasowo zruchu – wzakresie ust.1 pkt5; wtym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji oczasowym wycofaniu pojazdu zruchu;

6) pojazdu innego niż określony wart.3 pkt4 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji – wzakresie ust.1 pkt9; 7)153) pojazdu wyrejestrowanego, októrym mowa wart.79 ust.4 pkt3 – wprzypadku powtórnej rejestracji – wzakresie ust.1 pkt5; 8)153) pojazdu, októrym mowa wart.81 ust.4 pkt3 lit.a– wzakresie ust.1 pkt4. 2a.154) Wprzypadku pojazdu sprowadzanego zterytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, októrym mowa wust.1 pkt5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów wtym państwie. 2b.155) Wprzypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, októrych mowa wart.2 pkt39 – wstosunku do pojazdów zabytkowych.

4. Wprzypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte wzagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji. Art. 73.

1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny izalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, zzastrzeżeniem ust.2–5.

2. Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, wskład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela.

Dodany przez art.2 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

148. Wbrzmieniu ustalonym przez art.202 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 133.

152) Przez art.11 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 145; wszedł wżycie zdniem 25 grudnia 2007r.

153) Dodany przez art.1 pkt8 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 29.

154) Dodany przez art.11 pkt2 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 145; wszedł wżycie zdniem 25 grudnia 2007r.

155) D odany przez art.1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr223, poz.1462), która weszła wżycie zdniem 2 stycznia 2009r.

150) 151)

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 1137

2a.156) Rejestracji pojazdów należących do członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, na wniosek władz wojskowych tych sił zbrojnych, dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu tych osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2b.156) Rejestracji pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, dokonuje właściwy organ Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organ ten wydaje dowód rejestracyjny izalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są wymagane, anumer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe. 3.157) Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej iSłużby Celnej dokonują właściwe organy tych jednostek.158) Organy te wydają dowód rejestracyjny izalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są wymagane, anumer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe. 3a.159) Producent blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych iinnych dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, atakże starostowie przekazują odpłatnie wojewodzie mazowieckiemu odpowiednio: blankiety dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych iinnych dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, atakże zalegalizowane tablice rejestracyjne niezbędne do rejestracji, októrej mowa wart.76 ust.4. Informacje dotyczące przekazanych blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych iinnych dokumentów wymaganych do rejestracji oraz tablic rejestracyjnych podlegają ochronie zgodnie zprzepisami oochronie informacji niejawnych oklauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

4. Rejestracji pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, atakże ich personelu korzystającego zprzywilejów iimmunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, dokonuje wojewoda mazowiecki na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.

5. Wrazie powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, pojazd ten jest rejestrowany przez określony wust.1 organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu polskiego. Art. 74.

1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, wprzypadkach określonych wust.2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

2. Czasowej rejestracji dokonuje się:

1) zurzędu – po złożeniu wniosku orejestrację pojazdu;

2) na wniosek właściciela pojazdu – wcelu umożliwienia: a) wywozu pojazdu za granicę, b) przejazdu pojazdu zmiejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) przejazdu pojazdu związanego zkoniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;

3) a wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta n pojazdu, jego wyposażenia lub części – wcelu umożliwienia odpowiednich badań. 2a.160) Czasowej rejestracji, o której mowa w ust. 2 pkt1, można dokonać, pomimo braku dołączonych do wniosku orejestrację dokumentów, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt6, 6a i8. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Dodany przez art.4 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

24. Wbrzmieniu ustalonym przez art.171 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 36.

158) Zdanie pierwsze wbrzmieniu ustalonym przez art.29 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 20.

159) W brzmieniu ustalonym przez art.110 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), która weszła wżycie zdniem 2 stycznia 2011r.

160) Dodany przez art.4 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 24.

156) 157)

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 1137

2b.160) Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że wokresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana wzakresie własności pojazdu.

3. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, zzastrzeżeniem ust.4. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o14 dni wcelu wyjaśnienia spraw związanych zrejestracją pojazdu.

4. Wprzypadku, októrym mowa wust.2 pkt3, rejestracji dokonuje się na okres wynikający zwniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

5. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe itablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał, zwyjątkiem przypadku, októrym mowa wust.2 pkt2 lit.a. Art. 75.

1. Jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami, starosta wpisuje wdowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednie zastrzeżenie.

2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne inalepka kontrolna są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.

3. Zabrania się rejestracji pojazdu złożonego poza wytwórnią, zwyjątkiem pojazdu marki „SAM” oraz pojazdu zabytkowego. Art. 75a.161)

1. Produkcja tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 2lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2010r. Nr220, poz.1447, zpóźn. zm.162)) iwymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Działalność, októrej mowa wust.1, może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

1) osiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich prop dukcji zgodnie zwarunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających zzagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;

2) osiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zwarunkami techniczp nymi;

3) nie jest podmiotem, wstosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

4) nie zalega zuiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;

5) ie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione wcelu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo n przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

3. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, októrym mowa wust.2, uważa się jednostkę:

1) produkującą tablice rejestracyjne zwytłoczonymi numerami rejestracyjnymi;

2) produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;

3) tłoczącą numery rejestracyjne;

4) produkującą lub sprowadzającą zzagranicy materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych;

5) przetwarzającą materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

4. Tablice rejestracyjne są produkowane wyłącznie na zamówienie:

1) organu właściwego wsprawach rejestracji pojazdów – zwytłoczonymi numerami rejestracyjnymi;

2) przedsiębiorcy, októrym mowa wust.3 pkt3 – bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych.

161) 162)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.19 pkt2 ustawy wymienionej jako druga wodnośniku

5. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr239, poz.1593, z2011r. Nr85, poz.459, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr120, poz.690, Nr131, poz.764, Nr132, poz.766, Nr153, poz.902, Nr163, poz.981, Nr171, poz.1016, Nr199, poz.1175, Nr204, poz.1195 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.855.

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 1137

5. Materiały, októrych mowa wust.3 pkt4 i5, są przetwarzane, produkowane lub sprowadzane zzagranicy na zamówienie przedsiębiorcy, októrym mowa wust.2.

6. Przedsiębiorca, októrym mowa wust.2, prowadzi ewidencje:

1) materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych, októrych mowa wust.3 pkt4 i5;

2) wyprodukowanych tablic rejestracyjnych;

3) sprzedanych tablic rejestracyjnych. Art. 75aa.163)

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

2. Rejestr może być prowadzony wsystemie teleinformatycznym. Art. 75ab.163)

1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę iadres albo adres zamieszkania;

2) umer wrejestrze przedsiębiorców wKrajowym Rejestrze Sądowym albo wCentralnej Ewidencji iInformacji oDziałaln ności Gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) adres siedziby oraz adresy jednostek, wktórych będzie wykonywana działalność, októrej mowa wart.75a ust.1;

5) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty imiejsca złożenia wniosku.

2. Wraz zwnioskiem przedsiębiorca składa:

1) certyfikat, októrym mowa wart.75a ust.2 pkt2;

2) aświadczenie albo oświadczenie oniekaralności za przestępstwo popełnione wcelu osiągnięcia korzyści majątkowej z lub przestępstwo przeciwko dokumentom: a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, b) sób – członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o oraz

3) oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku owpis do rejestru są kompletne izgodne zprawdą;

2) nane mi są ispełniam szczególne warunki wykonywania działalności, októrej mowa wart.75a ust.1 i2 ustawy z zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym;

3) osiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości p prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość wprzypadku osoby fizycznej.”.

3. Oświadczenie, októrym mowa wust.2 pkt2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia wnim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu oodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Oświadczenie, októrym mowa wust.2 pkt3, powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę iadres albo adres zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca idatę złożenia oświadczenia;

3) odpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia inazwiska oraz pełnionej funkcji. p

163)

Dodany przez art.19 pkt3 ustawy wymienionej jako druga wodnośniku 5.

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 1137

Art. 75ac.163)

1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone wart.75ab ust.1 pkt1–4 oraz informacje ocertyfikacie, októrym mowa wart.75a ust.2 pkt2.

2. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

3. Wydając zaświadczenie odokonaniu wpisu do rejestru, właściwy marszałek województwa określa wnim zakres prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności wzakresie produkcji tablic rejestracyjnych, zgodnie zart.75a ust.

3. Art. 75ad.163) Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności wzakresie produkcji tablic rejestracyjnych jest naruszenie warunków, októrych mowa wart.75a ust.2 pkt2, 3 i5 oraz ust.4 i5, oraz określonych wprzepisach dotyczących warunków oraz sposobu produkcji idystrybucji tablic rejestracyjnych. Art. 75b. Organ właściwy wsprawach rejestracji legalizuje tablice rejestracyjne, umieszczając na nich znak legalizacyjny. Art. 75c.164) Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) arunki produkcji iszczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych iznaków legalizacyjnych oraz prowadzenia w ewidencji, októrych mowa wart.75a ust.6;

2) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, warunki techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego, októrym mowa wart.75b;

3) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych. Art. 75d. Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdów na zasadach określonych przepisami ozamówieniach publicznych. Art. 76.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia:

1) wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej: a) arunki itryb rejestracji pojazdów, zzastrzeżeniem ust.2 i3, oraz wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czaw sowego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych ioznaczeń, wktóre zaopatruje się pojazd, atakże ich opis, b) warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych inalepek kontrolnych;

2) wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego itablic (tablicy) rejestracyjnych;

3) zczegółowe czynności organów wsprawach związanych zdopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzory dokumentów s wtych sprawach. 2.165) Minister Obrony Narodowej wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, wdrodze rozporządzenia, warunki itryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa wart.73 ust.2b, atakże jednostki organizacyjne właściwe wtych sprawach. 2a.166) Minister Obrony Narodowej wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, wdrodze rozporządzenia, warunki itryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego itablic rejestracyjnych pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego iSłużby Wywiadu Wojskowego, atakże jednostki organizacyjne właściwe wtych sprawach. 3.167) Minister właściwy do spraw wewnętrznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego określi,

Wbrzmieniu ustalonym przez art.19 pkt4 ustawy wymienionej jako druga wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 24.

166) Dodany przez art.29 pkt7 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 20.

167) Wbrzmieniu ustalonym przez art.202 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 133.

164) 165)

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 1137

wdrodze rozporządzenia, warunki itryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego itablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej iSłużby Celnej, atakże jednostki organizacyjne właściwe wtych sprawach. 4.168) Prezes Rady Ministrów, uwzględniając wymagania wynikające zobowiązku ochrony informacji niejawnych określi, wdrodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu: 1)169) warunki itryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego ikontroli skarbowej, wykorzystywanych do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2) zczególny tryb iwarunki przekazywania blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrols nych iinnych dokumentów wymaganych do rejestracji oraz tablic rejestracyjnych, októrych mowa wart.73 ust.3a;

3) szczególne wymagania wzakresie personalizacji tych blankietów. 5.168) Wrozporządzeniach, októrych mowa wust.1–3, należy uwzględnić wszczególności:

1) konieczność przeciwdziałania dopuszczeniu do ruchu pojazdów pochodzących zkradzieży;

2) prawidłowe zabezpieczenie dokumentów związanych zrejestracją, tablicami rejestracyjnymi iinnymi oznaczeniami;

3) koszty działania administracji publicznej wsprawach rejestracji pojazdów; 4)170) sposób wykorzystania pojazdów, októrych mowa wust.2–3, przy wykonywaniu zadań określonych wprzepisach dotyczących Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej iSłużby Celnej. Art. 77.

1. Producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Karta pojazdu jest przekazywana właścicielowi pojazdu. 3.171) Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony wust.1, wydaje, za opłatą ipo uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy wsprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwyłączeniem pojazdów zabytkowych ipojazdów, októrych mowa wart.73 ust.2a, 2b i4.

4. Minister właściwy do spraw transportu:

1) porozumieniu zministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, wdrodze rozporząw dzenia, warunki itryb wydawania kart pojazdów oraz wzór karty pojazdu, atakże jej opis;

2) określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu;

3) kreśli, w drodze rozporządzenia, dokumenty stanowiące podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności o jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem iwydawaniem kart pojazdów;

4) określi, wdrodze rozporządzenia, warunki dystrybucji kart pojazdów.

5. Wrozporządzeniu, októrym mowa wust.4, należy uwzględnić znaczenie tych dokumentów dla rejestracji pojazdu oraz wysokość kosztów związanych zdrukiem idystrybucją kart pojazdów. Art. 78.

1. Wrazie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny ikartę pojazdu, jeżeli była wydana. 1a. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję oczasowym wycofaniu pojazdu ikartę pojazdu, jeżeli była wydana.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.29 pkt7 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

20. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 50.

170) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 50.

171) Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 24.

168) 169)

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 1137

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić wterminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych wdowodzie rejestracyjnym.

3. Zdarzenia, októrych mowa wust.2, są dokumentowane wkarcie pojazdu; odpowiednich wpisów dokonuje starosta.

4. Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania woznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli iwiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. 5.172) Wprzypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:

1) osoba prawna,

2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,

3) jednostka samorządu terytorialnego,

4) spółka kapitałowa worganizacji,

5) podmiot wstanie likwidacji,

6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,

7) zagraniczna jednostka organizacyjna – do udzielenia informacji, októrej mowa wust.4, obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, awprzypadku niewyznaczenia takiej osoby – osoby wchodzące wskład tego organu zgodnie zżądaniem organu, októrym mowa wust.4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu. Art. 78a.

1. Czasowego wycofania pojazdu zruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd wtrybie przepisu art.73 ust.5, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję oczasowym wycofaniu pojazdu zruchu.

2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, októrych mowa wust.1, podlegają zarejestrowane:

1) samochody ciężarowe iprzyczepy odopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;

2) ciągniki samochodowe;

3) pojazdy specjalne;

4) autobusy.

3. Decyzję oczasowym wycofaniu pojazdu zru hu wydaje za opłatą organ, októrym mowa wust.1, po złożeniu przez c właściciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd wtrybie przepisu art.73 ust.5, do depozytu wtym organie dowodu rejestracyjnego itablic rejestracyjnych. 4.173) Pojazd może być czasowo wycofany zruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu zruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ojego czasowym wycofaniu zruchu. 5.174) Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd wtrybie przepisu art.73 ust.5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. Przepis art. 46 ust.5 stosuje się odpowiednio.

6. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia, tryb iwarunki czasowego wycofania pojazdów zruchu, wysokość opłat wzależności od okresu wycofania zruchu, wwysokości nie wyższej niż 150 zł, oraz wzory dokumentów stosowanych wtym zakresie, mając na względzie konieczność przeciwdziałania używaniu pojazdów czasowo wycofanych zruchu oraz koszty ponoszone przez organy administracji publicznej.

Dodany przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

30. W brzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr43, poz.246), która weszła wżycie zdniem 3 kwietnia 2010r.

174) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

172) 173)

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 1137

Art. 79.

1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, wprzypadku:

1) rzekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierap nia pojazdów, na podstawie zaświadczenia odemontażu pojazdu, októrym mowa wust.2 bądź wart.24 ust.1 pkt2 lub art.33 ust.3 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego winnym państwie;

2) radzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zek znania;

3) ywozu pojazdu zkraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę; w

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;

5) udokumentowanej trwałej izupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany wzakresie prawa własności;

6) rzekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadząp cego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa wart.25 ust.1 lub art.33 ust.3 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego winnym państwie.

2. Wprzypadku przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż określony wart.3 pkt4 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji, wcelu jego wyrejestrowania, przedsiębiorca wydaje zaświadczenie odemontażu tego pojazdu, odpowiadające wymogom określonym dla zaświadczenia, októrym mowa wart.24 ust.1 pkt2 lub art.33 ust.3 tej ustawy.

3. W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa wust.2 bądź wart.24 ust.1 pkt2 lub art.33 ust.3 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji, lub zaświadczenia oprzyjęciu niekompletnego pojazdu, októrym mowa wart.25 ust.1 lub art.33 ust.3 tej ustawy, albo równoważnego dokumentu wydanego winnym państwie, organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu zurzędu.

4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, zwyjątkiem pojazdu:

1) odzyskanego po kradzieży;

2) zabytkowego; 3)175) mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;

4) ciągnika iprzyczepy rolniczej; 5)176) wywiezionego zkraju lub zbytego za granicą, októrym mowa wust.1 pkt3.

5. Wprzypadku, októrym mowa wust.l pkt5, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych zutrzymaniem czystości iporządku wgminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji ijednostek ochrony przeciwpożarowej.

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, uwzględniając wszczególności koszty ponoszone przez gminy związane z usuwaniem negatywnych skutków utraty pojazdu oraz kosztów związanych z usuwaniem wraków, określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość opłaty, októrej mowa wust.5. Art. 79a.

1. Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:

1) (uchylony);

2) posiada wyższe wykształcenie;

3) posiada 5-letnią wymaganą praktykę zawodową wdziedzinie związanej zmotoryzacją;

W brzmieniu ustalonym przez art.1 ustawy zdnia 15 października 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr220, poz.1411), która weszła wżycie zdniem 27 grudnia 2008r.

176) Dodany przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29.

175)

Dziennik Ustaw

4) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;

5) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

6) osiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim p systemie akredytacji;

7) została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

2. Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych osobę, która spełnia wymagania określone wust.1 pkt2–6, ipotwierdza wpis, wydając zaświadczenie.

3. Wpis dokonywany jest za opłatą, na okres wynikający zterminu ważności certyfikatu, októrym mowa wust.1 pkt6.

4. Na liście rzeczoznawców samochodowych umieszcza się imię inazwisko rzeczoznawcy oraz jego numer identyfikacyjny.

5. Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna.

6. Minister właściwy do spraw transportu prowadzi ewidencję ilistę rzeczoznawców samochodowych.

7. Minister właściwy do spraw transportu skreśla rzeczoznawcę zlisty rzeczoznawców samochodowych:

1) po upływie terminu, októrym mowa wust.3;

2) niespełniającego wymagań, októrych mowa wust.1 pkt2–6;

3) wrazie śmierci rzeczoznawcy.

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz wzory dokumentów ztym związanych, wszczególności zaświadczenia potwierdzającego wpis. Art.79b.177) Wprzypadku gdy zmiana stanu faktycznego wzakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wy magająca wydania nowego dowodu rejestra yjnego pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada poc wiatu może, wdrodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się owydanie tego dokumentu. Art. 80. Zadania ikompetencje określone wart.73 ust.1 i2, art.74 ust.1, art.75, art.77 ust.3 iart.78 ust.3 nie mogą być powierzone wdrodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego178). Rozdział 2a Centralna ewidencja pojazdów Art. 80a.

1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Wewidencji gromadzi się dane iinformacje opojazdach zarejestrowanych oraz oich właścicielach lub niektórych posiadaczach.

3. Wewidencji wyodrębnia się zbiór danych iinformacji opojazdach, októrych mowa wart.73 ust.3. Wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie danych iinformacji otych pojazdach odbywa się zzachowaniem wymogów określonych wprzepisach oochronie informacji niejawnych. 4.179) Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych wsystemie teleinformatycznym. Wrozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych iinformacji zgromadzonych wewidencji.

D odany przez art.2 pkt1 ustawy zdnia 17 listopada 2006r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr235, poz.1701), która weszła wżycie zdniem 3 stycznia 2007r.

178) O becnie: m.st. Warszawy, stosownie do art.31 ustawy zdnia 15 marca 2002r. oustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr41, poz.361 iNr127, poz.1087, z2006r. Nr249, poz.1826 i1828, z2009r. Nr95, poz.787 oraz z2011r. Nr21, poz.113), która weszła wżycie wdniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przypadających wzwiązku zzakończeniem kadencji tych organów wybranych wdniu 11 października 1998r., zgodnie zart.33 tej ustawy.

179) Z e zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt4 ustawy zdnia 2 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr79, poz.663), która weszła wżycie zdniem 12 czerwca 2009r.

177)

– 75 –

Poz. 1137

Dziennik Ustaw Art. 80b.

1. Wewidencji gromadzi się:

1) dane opojeździe: a)180) markę, typ, model, wariant iwersję, b) rodzaj, c) numer rejestracyjny, d) numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia), e) (uchylona),181) f) rok produkcji, g) datę pierwszej rejestracji, h) termin badania technicznego, i) zastrzeżenia, októrych mowa wart.75 ust.1, j) nformację ododatkowym badaniu technicznym, októrym mowa wart.81 ust.8 pkt4, przeprowadzonym po naprai wie wynikającej ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ztytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego wgrupie 3 działu II załącznika do ustawy odziałalności ubezpieczeniowej;

2) serię inumer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego oraz datę ich wydania;

3) serię inumer karty pojazdu, jeżeli została wydana;

4) nazwę organu, który dokonał rejestracji pojazdu;

5) dane owłaścicielu pojazdu oraz oposiadaczu, októrym mowa wart.73 ust.5: a) imię inazwisko (nazwę lub firmę), b) adres zamieszkania (siedziby), c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), d) numer identyfikacyjny REGON;

6) informacje o: a)182) nadaniu iwybiciu numeru nadwozia (podwozia), b) kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu, c) tracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i tablic tymczasowych oraz karty u pojazdu, atakże ich odnalezieniu, d) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, e) (uchylona);

7) nformacje ozawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, określai jące: a) imię inazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego ijego adres zamieszkania (siedziby), b) nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, c) nazwę, serię inumer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, d) datę zawarcia umowy, e) okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, f) datę rozwiązania umowy. – 76 – Poz. 1137

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.3 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 134.

182) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 134.

180) 181)

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 1137

1a. Wewidencji gromadzi się także dane iinformacje wymagane do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacje owydawanych dokumentach ioznaczeniach pojazdu:

1) dane opojeździe podlegającym rejestracji: a) przeznaczenie, b) pojemność imoc silnika, c) dopuszczalna masa całkowita, d) dopuszczalna ładowność, e) liczba osi, f) największy dopuszczalny nacisk osi, g) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy, h) liczba miejsc, i) data pierwszej rejestracji za granicą, j) poprzedni numer rejestracyjny inazwa organu, który dokonał rejestracji, k)183) podrodzaj, l)184) rodzaje paliwa, m)183) średnie zużycie paliwa, n)183) maksymalna masa całkowita, o)183) masa własna, p)185) wartości uśrednione emisji CO2 dla każdego wymienionego wlit. l rodzaju paliwa, r)183) rodzaj zawieszenia, s)183) wyposażenie irodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu, t)186)nazwę producenta, u)186)rozstaw osi, v)186)rozstaw kół (wartość maksymalna, średnia iminimalna);

2) informacje o: a) owodzie rejestracyjnym – seria, numer oraz data wydania wtórnika, d b) ozwoleniu czasowym – data ważności, data przedłużenia ważności, cel wydania, seria, numer oraz data wydania p wtórnika, c) karcie pojazdu – seria, numer oraz data wydania wtórnika, d) nalepce kontrolnej – data wydania wtórnika, e) znakach legalizacyjnych – seria, numer oraz data wydania wtórnika, f) nalepce na tablice tymczasowe – data wydania wtórnika, g) wyrejestrowaniu pojazdu – data iprzyczyna wyrejestrowania, h) zbyciu pojazdu – dane nowego właściciela pojazdu, i) zasowym wycofaniu pojazdu zruchu ijego ponownym dopuszczeniu do ruchu po tym wycofaniu, c j) ydanym zaświadczeniu odemontażu pojazdu, októrym mowa wart.79 ust.2 bądź wart.24 ust.1 pkt2 lub art.33 w ust.3 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji, lub zaświadczeniu oprzyjęciu niekompletnego pojazdu, októrym mowa wart.79 ust.2 bądź wart.25 ust.1 lub art.33 ust.3 tej ustawy – data wydania idane przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu;

Dodana przez art.11 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

145. D odana przez art.11 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 145; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 lit.b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

185) D odana przez art.11 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 145; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 lit.b tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

186) Dodana przez art.1 pkt5 lit.b tiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

183) 184)

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 1137

3) nne dane iinformacje stanowiące treść adnotacji urzędowych zamieszczanych wdokumentach pojazdu zgodnie zustai wą oraz zodrębnymi przepisami;

4) identyfikator osoby dokonującej wbazie danych zamieszczenia lub zmiany danych iinformacji. 1b.187) Informacje, októrych mowa:

1) ust.1a pkt1 lit.m ip – gromadzi się wyłącznie dla samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy; w

2) ust.1a pkt1 lit.r – gromadzi się wyłącznie dla samochodów ciężarowych odopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t w oraz przyczep inaczep, które łącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t, rejestrowanych po raz pierwszy;

3) ust.1a pkt1 lit.s – gromadzi się dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy; w 4)188)wust.1a pkt1 lit.uilit. v – gromadzi się wyłącznie dla samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, których nie rejestrowano wcześniej poza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub które zostały zarejestrowane po raz pierwszy poza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wokresie krótszym niż trzy miesiące przed rejestracją na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Dane lub informacje, októrych mowa wust.1 iust.1a, przekazuje do ewidencji:

1) ymienione w ust. 1 pkt 1–5 – organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po zarejestrowaniu w pojazdu, oraz – wprzypadkach, októrych mowa wpkt 1 lit.h ilit. j – także stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie techniczne pojazdu, niezwłocznie po jego wykonaniu;

2) wymienione wust.1 pkt6: a) lit. a– organ właściwy wsprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po dokonaniu zmiany danych wdowodzie w rejestracyjnym, b) wlit. b – właściwa jednostka organizacyjna Policji, niezwłocznie po wystąpieniu tych zdarzeń, c) lit. c – organ właściwy wsprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po dokonaniu informacji owystąpieniu tych w zdarzeń, d) lit. d – właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej w albo stacja kontroli pojazdów, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności;

3) ymienione wust.1 pkt7 – ośrodek informacji określony przepisami ustawy zdnia 22 maja 2003r. oubezpieczeniach w obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr124, poz.1152, zpóźn. zm.189)), niezwłocznie po ich zaewidencjonowaniu;

4) wymienione wust.1a – organ właściwy wsprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po ich uzyskaniu.

3. Zewidencji nie usuwa się danych lub informacji o:

1) właścicielu lub posiadaczu pojazdu – wprzypadku ich zmiany;

2) pojeździe, który został wyrejestrowany.

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony zobowiązku informacyjnego określonego wart.25 ust.1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych (Dz.U. z2002r. Nr101, poz.926, zpóźn. zm.190)).

Dodany przez art.11 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

145. Dodany przez art.1 pkt5 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

189) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr26, poz.225, Nr96, poz.959, Nr141, poz.1492, Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2778, z2005r. Nr167, poz.1396, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr49, poz.328, Nr82, poz.557, Nr102, poz.691 iNr133, poz.922, z2008r. Nr225, poz.1486, z2009r. Nr91, poz.739 iNr97, poz.802, z2010r. Nr28, poz.145 iNr43, poz.246 oraz z2011r. Nr80, poz.432, Nr113, poz.660, Nr205, poz.1210 iNr291, poz.1707.

190) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr25, poz.219 iNr33, poz.285, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr165, poz.1170 iNr176, poz.1238, z2010r. Nr41, poz.233, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1497 oraz z2011r. Nr230, poz.1371.

187) 188)

Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 1137

Art. 80c.

1. Dane lub informacje zgromadzone wewidencji udostępnia się, oile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom, zzastrzeżeniem ust.2:

1) Policji; 1a) Inspekcji Transportu Drogowego;

2) Żandarmerii Wojskowej;

3) Straży Granicznej;

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 4a)191) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 5)192) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

6) sądom;

7) prokuraturze;

8) organom kontroli skarbowej, organom celnym iwywiadowi skarbowemu;

9) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 9a) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 9b) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – wcelu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym prawem zastawu należności ztytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany;

10) organom właściwym wsprawach rejestracji pojazdów; 10a) strażom gminnym (miejskim);

11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) komornikom sądowym;

13) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;

14) wojskowym komendantom uzupełnień;

15) ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 16)193) ministrowi właściwemu do spraw transportu; 17)193) ministrowi właściwemu do spraw łączności; 18)193) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. 2.194) Dane lub informacje opojazdach, októrych mowa wart.73 ust.3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym wust.1 pkt1–8.

3. Dane lub informacje zgromadzone wewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu wymienionego wart.73 ust.5, których one dotyczą. 3a.195) Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych wdowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zdanymi zgromadzonymi wewidencji, za pośrednictwem ePUAP, októrej moDodany przez art.171 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku

95. W brzmieniu ustalonym przez art.29 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 20.

193) Dodany przez art.11 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 145.

194) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 50.

195) D odany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230), która weszła wżycie zdniem 17 czerwca 2010r.

191) 192)

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 1137

wa wart.19a ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565, zpóźn. zm.196)). 3b.195) Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, októrym mowa wust.3a, podlegają następujące dane:

1) marka pojazdu;

2) seria inumer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;

3) dane określone wart.80b ust.1 pkt1 lit.c, d, g ipkt 5 lit.aiodpowiednio lit.c albo lit.d. 3c.195) Wcelu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia, októrym mowa wust.3a, jest wymagane podanie wszystkich danych wskazanych wust.3b. 3d.195) Potwierdzenie lub zaprzeczenie, októrym mowa wust.3a, może otrzymać osoba, której tożsamość została ustalona wsposób określony wart.20a ust.1 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 4.179) Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane lub informacje zgromadzone wewidencji innym podmiotom niż wymienione wust.1–3, wtym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 5.197) Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem przepisów ustawy zdnia 6września 2001r. odostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr112, poz.1198, zpóźn. zm.198)), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6. Dane lub informacje zebrane wewidencji udostępnia się, zzastrzeżeniem ust.7, na pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu. 6a.199)Dane lub informacje zgromadzone wewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym wcelu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, atakże wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb isposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 7.179) Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych wewidencji podmiotom, októrych mowa wust.1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) osiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie wsystemie, kto, kiedy, wjakim celu oraz jakie dane lub informacje p uzyskał;

2) osiadają zabezpieczenia techniczne iorganizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych lub informacji niezgodnie p zcelem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności. 8.179) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się potrzebami ujednolicenia wniosków oraz usprawnienia procesu udostępniania danych zcentralnej ewidencji pojazdów, określi, wdrodze rozporządzenia, wzór wniosku, októrym mowa wust.3 i6.

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr12, poz.65 iNr73, poz.501, z2008r. Nr127, poz.817, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr40, poz.230, Nr167, poz.1131 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr112, poz.654, Nr185, poz.1092 iNr204, poz.1195.

197) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr204, poz.1195), która weszła wżycie zdniem 29 grudnia 2011r.

198) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr240, poz.2407, z2005r. Nr64, poz.565 iNr132, poz.1110, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr204, poz.1195 oraz z2012r. poz.473 i908.

199) Dodany przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

196)

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 1137

Art. 80d.

1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych wewidencji następuje: 1)

200)

dla podmiotów, októrych mowa wart.80c ust.1–3 iust.6a – nieodpłatnie;

2) dla podmiotów, októrych mowa wart.80c ust.4 i5 – odpłatnie. 2.179) Tworzy się Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów iKierowców, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 3a.201) Organy ipodmioty obowiązane do pobrania iprzekazania lub uiszczenia opłaty ewidencyjnej mają obowiązek, wterminie, októrym mowa wprzepisach wydanych na podstawie ust.7:

1) przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu;

2) porządzać iprzesyłać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych miesięczne sprawozdania zpobranych iprzekas zanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. 3b.201) Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, wwysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 3c.201) Do należności ztytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się odpowiednio przepisy działuIII ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2012r. poz.749 i 1101), ztym że uprawnienia organów podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Przychodami Funduszu są:

1) opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji zcentralnej ewidencji pojazdów icentralnej ewidencji kierowców; 2)202) opłata ewidencyjna, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2, art.97 ust.1, art.115h ust.6 pkt2 iart.150 ust.1; 2)203) opłata ewidencyjna, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2 iart.150 ust.1;

3) opłata ewidencyjna, októrej mowa wart.30 ust.1 ustawy zdnia 22 maja 2003r. oubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym iPolskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 4)204) opłata ewidencyjna, októrej mowa wart.39g ust.9 pkt2 ustawy zdnia 6września 2001r. otransporcie drogowym (Dz.U. z2007r. Nr125, poz.874, zpóźn. zm.205)); 4)206) opłata ewidencyjna, októrej mowa wart.10 ust.1, art.13 ust.6, art.14 ust.1, art.15 ust.5, art.16 ust.1 i5, art.18 ust.2, art.28 ust.8 i9, art.31 ust.3, art.33 ust.2 pkt1, art.38 ust.2 pkt1, art.58 ust.2 pkt1, art.77 ust.2 pkt1, art.85 ust.8, art.87 ust.3 pkt1, art.97 ust.3, art.101 ust.1 pkt3 oraz ust.2 pkt3, art.102 ust.2, art.103 ust.3, art.109 ust.1, 3 i4, art.110, art.115 ust.6, art.117 ust.3 pkt1 iart.124 ust.3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami, atakże wart.39g ust.9 pkt2 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym (Dz.U. z2007r. Nr125, poz.874, zpóźn. zm.205)); 4a)207) opłata ewidencyjna, októrej mowa wart.25 ust.1 pkt2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454);

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Dodany przez art.1 pkt1 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 179.

202) W brzmieniu ustalonym przez art.2 pkt2 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 177; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 203.

203) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt8 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

204) D odany przez art.2 pkt2 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 177; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 206.

205) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr176, poz.1238 iNr192, poz.1381, z2008r. Nr218, poz.1391, Nr227, poz.1505 iNr234, poz.1574, z2009r. Nr18, poz.97, Nr31, poz.206, Nr86, poz.720 iNr98, poz.817, z2010r. Nr43, poz.246, Nr164, poz.1107, Nr225, poz.1466, Nr247, poz.1652 iNr249, poz.1656, z2011r. Nr5, poz.13, Nr30, poz.151, Nr48, poz.247, Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr134, poz.780, Nr159, poz.945, Nr168, poz.1005, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.661.

206) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt8 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

207) D odany przez art.115 pkt1 lit.austawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr227, poz.1367), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.; wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt1 lit.austawy zdnia 13 stycznia 2012r. ozmianie ustawy okierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. poz.113), która weszła wżycie zdniem 10lutego 2012r.

200) 201)

Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 1137

5)208) odsetki za zwłokę pobierane ztytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych opłat ewidencyjnych; 6)209) odsetki od wolnych środków przekazanych wzarządzanie zgodnie zprzepisami ofinansach publicznych; 7)210) inne przychody. 4a.211) Ściągnięcie należności ztytułu należnych opłat ewidencyjnych iodsetek, októrych mowa wust.3b, następuje na podstawie przepisów ustawy zdnia 17 czerwca 1966r. opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji (Dz.U. z 2012r. poz.1015) – wzakresie egzekucji obowiązków ocharakterze pieniężnym.

5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych zutworzeniem, rozwojem ifunkcjonowaniem central ej ewidencji pojazdów icentralnej ewidencji kierowców.

n 6.212) Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2, art.97 ust.1, art.115h ust.6 pkt2 iart.150 ust.1, atakże wart.39g ust.9 pkt2 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym iwart.25 ust.1 pkt2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości wzłotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski wdniu ogłoszenia rozporządzenia, októrym mowa wust.7. 6.213) Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2 iart.150 ust.1 ustawy oraz wart.10 ust.1, art.13 ust.6, art.14 ust.1, art.15 ust.5, art.16 ust.1 i5, art.18 ust.2, art.28 ust.8 i9, art.31 ust.3, art.33 ust.2 pkt1, art.38 ust.2 pkt1, art.58 ust.2 pkt1, art.77 ust.2 pkt1, art.85 ust.8, art.87 ust.3 pkt1, art.97 ust.3, art.101 ust.1 pkt3 oraz ust.2 pkt3, art.102 ust.2, art.103 ust.3, art.109 ust.1, 3 i4, art.110, art.115 ust.6, art.117 ust.3 pkt1 iart.124 ust.3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami, atakże wart.39g ust.9 pkt2 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym iwart.25 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski wdniu ogłoszenia rozporządzenia, októrym mowa wust.7. 7.179) Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, wdrodze rozporządzenia: 1)214) wysokość opłaty ewidencyjnej, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2, art.97 ust.1, art.115h ust.6 pkt2 iart.150 ust.1, atakże wart.39g ust.9 pkt2 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym iwart.25 ust.1 pkt2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia; 1)215) wysokość opłaty ewidencyjnej, októrej mowa wart.75 ust.2, art.77 ust.3, art.82 ust.2 iart.150 ust.1 ustawy oraz wart.10 ust.1, art.13 ust.6, art.14 ust.1, art.15 ust.5, art.16 ust.1 i5, art.18 ust.2, art.28 ust.8 i9, art.31 ust.3, art.33 ust.2 pkt1, art.38 ust.2 pkt1, art.58 ust.2 pkt1, art.77 ust.2 pkt1, art.85 ust.8, art.87 ust.3 pkt1, art.97 ust.3, art.101 ust.1 pkt3 oraz ust.2 pkt3, art.102 ust.2, art.103 ust.3, art.109 ust.1, 3 i4, art.110, art.115 ust.6, art.117 ust.3 pkt1 iart.124 ust.3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami, atakże wart.39g ust.9 pkt2 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym iwart.25 ust.1 pkt2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;

2) ryb izasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania irozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy ipodmioty t zobowiązane do jej pobierania; 3)216) wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych iprzekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu.

Dodany przez art.1 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

179. D odany przez art.1 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 179; wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt1 ustawy zdnia 16grudnia 2010r. ozmianie ustawy ofinansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr291, poz.1707), która weszła wżycie zdniem 1 maja 2011r.

210) Dodany przez art.4 pkt2 ustawy wymienionej jako druga wodnośniku 209.

211) Dodany przez art.1 pkt1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 179.

212) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 207; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 213.

213) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt8 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

214) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 207; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 215.

215) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt8 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

216) Dodany przez art.1 pkt1 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 179.

208) 209)

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 1137

8. Wrozporządzeniu, októrym mowa wust.7, należy uwzględnić wszczególności:

1) przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej;

2) zróżnicowaną wysokość opłaty wzależności od rodzaju czynności, której dokonanie jest uzależnione od jej uiszczenia;

3) koszty związane zfunkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów icentralnej ewidencji kierowców; 4)217) terminy przekazywania irozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania miesięcznego sprawozdania zopłat ewidencyjnych pobranych iprzekazanych lub uiszczonych przez organy ipodmioty zobowiązane do jej pobierania. Art. 80e.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia:218)

1) sposób prowadzenia ewidencji;

2) warunki isposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji;

3) odzaj danych lub informacji zgromadzonych wewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, r októrych mowa wart.80c ust.1 i3–5;

4) ysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych wewidencji oraz warunki isposób ich wnoszenia. w Wrozporządzeniu należy określić wszczególności: – organizację systemu teleinformatycznego, wktórym prowadzona jest ewidencja, – nieprzekraczalne terminy przekazywania danych lub informacji do ewidencji oraz sposób ich przekazywania, – zakres danych lub informacji udostępnianych poszczególnym podmiotom, – różnicowaną wysokość opłat wzależności od zakresu udostępnianych danych lub informacji oraz konieczności przez twarzania danych lub informacji, októrych mowa wart.80c ust.5. 2.219) Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu iSzefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, atakże Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego iSzefa Służby Wywiadu Wojskowego, określi, wdrodze zarządzenia, sposób wyodrębnienia wewidencji zbioru danych iinformacji opojazdach, októrych mowa wart.73 ust.3. Rozdział 2b (uchylony). Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów Art. 81.220) 1.221) Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego wskład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. 2.Badania techniczne dzieli się na badania okresowe ibadania dodatkowe. 3.Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Badaniu, októrym mowa wust.3, nie podlega:

1) owy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji, októrym mowa wart.68 ust.1, lub zostało wyn dane zwolnienie zobowiązku homologacji, októrym mowa wart.70,

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku

179. Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 179.

219) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 179.

220) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29.

221) Wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r.

217) 218)

Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 1137

2) owy pojazd sprowadzony zzagranicy, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnon tową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym,

3) arejestrowany pojazd sprowadzony zpaństwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pańz stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym: a) a którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właśn ciwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym wokresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego określonego wust.5, lub b) którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiew go Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja owykonanym badaniu technicznym ijego terminie ważności –222) zwyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie zprzepisami oprzewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu zzamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego. 5.Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, zzastrzeżeniem ust.6–10. 6.223)Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji inie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, anastępnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania.

Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób wliczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, anastępnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. 8.Przepisy ust.6 i7 dotyczą również pojazdów, októrych mowa wust.6 i7, zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. Wtym przypadku za dzień pierwszej rejestracji, októrej mowa wust.6 i7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą. 9.Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji inastępnie co6miesięcy. 10.Przyczepa lekka ipojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. Wprzypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym. 11.Niezależnie od badań, októrych mowa wust.3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego: a) razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, w b) tóry uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji k nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu: a) wcelu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, b) eżeli zdokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył onwwypadku drogowym, lub narusza j wymagania ochrony środowiska;

222) 223)

Część wspólna wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt7 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

24. Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt7 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 24.

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 1137

3) którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych wdowodzie rejew stracyjnym, zzastrzeżeniem art.66 ust.4 pkt5 i6, zwyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem; 4)224)który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

5) którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w ztytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego wgrupach 3 i10 działu II załącznika do ustawy zdnia 22 maja 2003r. odziałalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z2010r. Nr11, poz.66, zpóźn. zm.225)) wzakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6) którym wczasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji w pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; 7)226) dla którego określono wymagania techniczne wprzepisach opodatku od towarów iusług, wprzepisach opodatku dochodowym od osób fizycznych lub wprzepisach opodatku dochodowym od osób prawnych;

8) utobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie idrodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności zdoa datkowymi warunkami technicznymi;

9) la którego określono dodatkowe wymagania techniczne wmiędzynarodowych porozumieniach dotyczących międzyd narodowego transportu drogowego.

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, októrym mowa wart.79a.

14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, októrym mowa wust.4 pkt3 lit.b, uznaje się, oile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na podstawie ust.5–10. 15.Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia, zakres isposób przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, uwzględniając wszczególności zakres warunków technicznych pojazdów podlegających badaniu. Art. 82.

1. Organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu.

2. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania ipo uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej. Art. 83. 1.227) Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w:

1) podstawowej stacji kontroli pojazdów – wzakresie: a) kresowego badania technicznego pojazdów odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, zzastrzeżeo niem lit.c, b) odatkowych badań technicznych wodniesieniu do pojazdów, októrych mowa wlit. a, zzastrzeżeniem ust.1a, d c) adań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia zpojazdami określonymi wlit. a, oile stacja spełnia wyb magania, októrych mowa wprzepisach wydanych na podstawie art.84a ust.1 pkt1 ustawy wzakresie długości stanowiska kontrolnego;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt7 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

24. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr81, poz.530, Nr126, poz.853 iNr127, poz.858, z2011r. Nr75, poz.398, Nr80, poz.432, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr133, poz.767, Nr205, poz.1210 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.596.

226) W brzmieniu ustalonym przez art.4 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy orachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr102, poz.585), który wszedł wżycie zdniem 18 maja 2011r., zmocą od dnia 1 stycznia 2011r.

227) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 29.

224) 225)

Dziennik Ustaw

2) okręgowej stacji kontroli pojazdów – wzakresie: a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, b) dodatkowych badań technicznych wodniesieniu do pojazdów, októrych mowa wlit. a. 1a.228) Badanie techniczne wzakresie badań co do zgodności zwarunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie idrodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, wktórym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych wdowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne wprzepisach ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług, ustawy zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych, atakże dla którego określono dodatkowe wymagania wmiędzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie wokręgowej stacji kontroli pojazdów.

2. Działalność gospodarcza wzakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej iwymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest przedsiębiorcą, wstosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

3) ie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo n przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) osiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu p badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5) osiada poświadczenie zgodności wyposażenia iwarunków lokalowych zwymaganiami odpowiednio do zakresu przep prowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

4. Poświadczenie, októrym mowa wust.3 pkt5, wydaje za opłatą, wdrodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania. Art. 83a.

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

2. Wprzypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, októrej mowa wart.83 ust.2, wjednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis wodrębnych właściwych rejestrach na każdą ztych jednostek.

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy; 2)229) numer wrejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;

4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;

5) zakres badań;

6) imiona inazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.

228) 229)

– 86 –

Poz. 1137

Dodany przez art.1 pkt11 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

29. W brzmieniu ustalonym przez art.11 pkt1 ustawy zdnia 29 lipca 2011r. ozmianie ustawy ozasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr171, poz.1016), która weszła wżycie zdniem 1 września 2011r.

Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 1137

4. Wraz zwnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) ane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne d izgodne zprawdą;

2) nane mi są ispełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia stacji kontroli pojazz dów, określone wustawie zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym.”.

5. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę iadres;

2) oznaczenie miejsca idatę złożenia oświadczenia;

3) odpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia inazwiska oraz pełnionej funkcji. p

6. Wrejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów umieszcza się dane przedsiębiorcy, októrych mowa wust.3, zwyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 7.Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez stację kontroli pojazdów. Art. 83b.

1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.

2. Wramach wykonywanego nadzoru starosta:

1) co najmniej raz wroku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów wzakresie: a) zgodności stacji zwymaganiami, októrych mowa wart.83 ust.3, b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

2) ydaje zalecenia pokontrolne iwyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarw czej wzakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;

3) ydaje decyzję ozakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę zrejew stru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca: a) złożył oświadczenie, októrym mowa wart.83a ust.4, niezgodne ze stanem faktycznym, b) ie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli n pojazdów wwyznaczonym przez starostę terminie, c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

3. Starosta może powierzyć, wdrodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

4. (uchylony).230) Art. 83c.231) Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej. Art. 84.

1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony wstacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta.

2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się ojego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne ipraktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała zwynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny. 2a. Egzamin, októrym mowa wust.2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

P rzez art.16 pkt2 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97), która weszła wżycie zdniem 7 marca 2009r.

231) Dodany przez art.16 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 230.

230)

Dziennik Ustaw – 88 – Poz. 1137

3. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli wwyniku przeprowadzonej kontroli, októrej mowa wart.83 ust.6, stwierdzono:

1) rzeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie zokreślonym zakresem isposobem wykonania; p

2) ydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze staw nem faktycznym lub przepisami.

4. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, wktórym decyzja ocofnięciu stała się ostateczna. Art. 84a.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania wstosunku do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wokreślonym zakresie; 1a) wzór wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;

2) szczegółowe wymagania wstosunku do diagnostów, program szkolenia diagnostów, zasady przeprowadzania egzaminu, októrym mowa wart.84 ust.2, iwysokość opłaty za egzamin oraz wzory dokumentów związanych zuzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych;

3) wysokość opłat za: a) wydanie poświadczenia, októrym mowa wart.83 ust.3 pkt5, b) przeprowadzenie badań technicznych.

2. Wydając rozporządzenie, októrym mowa wust.1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni wszczególności warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu, konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji diagnostów wykonujących badanie oraz koszty wykonywania badań. Art. 85.

1. Tramwaj itrolejbus podlegają odrębnym badaniom technicznym.

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia, zakres, warunki, terminy isposób przeprowadzania badań technicznych tramwajów itrolejbusów oraz jednostki wykonujące te badania, uwzględniając wszczególności:

1) warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu;

2) roces zużywania podstawowych części ielementów wyposażenia tych pojazdów mających bezpośredni wpływ na bezp pieczeństwo ruchu;

3) odpowiednie wyposażenie jednostek wykonujących te badania. Art. 86.232)

1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej iSłużby Celnej, których dotyczą warunki itryb rejestracji określone wart.73 ust.3 oraz wart.76 ust.4 pkt1, atakże do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art.83 ust.1, zwyłączeniem wymogu posiadania zezwolenia starosty, októrym mowa wart.83 ust.1 pkt1 lit.b.

2. Badania techniczne pojazdów służb, októrych mowa wust.1, są przeprowadzane:

1) rzez upoważnione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów prowadzone przez służby, o których mowa p wust.1;

2) wstacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, októrej mowa wart.83 ust.2.

3. Upoważnione do przeprowadzania badań technicznych komórki organizacyjne lub stacje kontroli, októrych mowa wust.2 pkt1, posiadają uprawnienia stacji kontroli pojazdów wyłącznie wodniesieniu do pojazdów służb, októrych mowa wust.1.

232)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.202 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 133.

Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 1137

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Obrony Narodowej wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Biura Ochrony Rządu iSzefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, atakże Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego iSzefa Służby Wywiadu Wojskowego, uwzględniając specyfikę wynikającą zprzeznaczenia pojazdów służb, októrych mowa wust.1, określą, wdrodze rozporządzenia:

1) ednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad komórkami organizacyjnymi istacjami kontroli pojazdów przeprowaj dzającymi badania techniczne pojazdów oraz wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych, wzory dokumentów związanych zuzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz wzór upoważnienia do ich przeprowadzania;

2) ymagania wstosunku do komórek organizacyjnych istacji kontroli pojazdów upoważnionych do przeprowadzania w badań technicznych pojazdów;

3) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów;

4) warunki iterminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

5) koliczności dopuszczające przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, wstacjach kontroli pojazdów prowadząo cych działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2, nieposiadających upoważnienia do badań technicznych pojazdów służb;

6) asady iwarunki współpracy przy wykonywaniu badań technicznych pojazdów innej służby niż właściwa dla komórki z organizacyjnej przeprowadzającej badanie. Art. 86a.233) Prawa iobowiązki producenta iimportera, októrych mowa wart.68–70, dotyczą również podmiotu wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wramach wewnątrzwspólnotowego nabycia nowy pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, tramwaj lub przyczepę oraz przedmioty ich wyposażenia lub części. DZIAŁ IV Kierujący

234) Bezpieczeństwo ruchu drogowego

235) Rozdział

1236) Uprawnienia do kierowania Art. 87.

1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym ipsychicznym oraz spełnia jeden zwarunków określonych wpkt 1–3:

1) osiada wymagane umiejętności do kierowania wsposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego inienarażap jący kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) odbywa, wramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora;

3) zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.

2. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

3. Nie wymaga się uprawnienia do: 1)237) kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat;

2) prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Dodany przez art.11 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

145. Tytuł działu IV wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 235.

235) Tytuł działu IV wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt10 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 4.

236) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 256.

237) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

233) 234)

Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 1137

Art. 88.

1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

1) ategorii A– motocyklem; k

2) ategorii A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej k 11kW;

3) kategorii B: a) ojazdem samochodowym odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, zwyjątkiem autobusu lub motop cykla, b) ojazdem, októrym mowa wlit. a, zprzyczepą odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej p pojazdu ciągnącego, oile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

4) ategorii B1 – trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym omasie własnej nieprzekraczającej 550 kg, k zwyjątkiem motocykla;

5) ategorii C – pojazdem samochodowym odopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, zwyjątkiem autobusu, k atakże ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

6) ategorii C1 – pojazdem samochodowym odopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t inieprzekraczającej k 7,5 t, zwyjątkiem autobusu, atakże ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

7) ategorii D – autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; k

8) ategorii D1 – autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, k atakże ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; 9)238) kategorii T – ciągnikiem rolniczym zprzyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym zprzyczepą (przyczepami);

10) ategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio wkategorii B, C lub D, łącznie zprzyczepą; k

11) ategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się k zpojazdu ciągnącego określonego wkategorii C1 iprzyczepy odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;

12) ategorii D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się k zpojazdu ciągnącego określonego wkategorii D1 iprzyczepy odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

3. Prawo jazdy:

1) kategorii B iC+E lub B iD+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych wkategorii B+E;

2) kategorii C+E iD – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych wkategorii D+E;

3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem wnich wymienionym zprzyczepą lekką; 4)239) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym zprzyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym zprzyczepą (przyczepami).

4. (uchylony).

5. (uchylony).

238) 239)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 29; wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 29; wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r.

Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 1137

6. Żołnierz wczynnej służbie wojskowej może kierować pojazdem specjalnym iużywanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) a podwoziu kołowym lub zespołem pojazdów specjalnych składających się zpojazdu kołowego iprzyczepy specjaln nej, jeżeli ukończył zwynikiem pozytywnym kurs zzasad eksploatacji ikierowania pojazdem specjalnym iużywanym do celów specjalnych wwojskowym ośrodku szkolenia kierowców iposiada: a) prawo jazdy, które uprawnia do kierowania: – ategorii B – pojazdem odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz zespołem pojazdów składak jących się zpojazdu specjalnego iużywanego do celów specjalnych odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu oile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t oraz pojazdem specjalnym wolnobieżnym, – ategorii C – pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, łącznie z przyczepą specjalną k oraz używaną do celów specjalnych, odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, – ategorii C+E – zespołem pojazdów specjalnych oraz używanych do celów specjalnych określonych odpowiednio k wkategorii B lub C, łącznie zprzyczepą specjalną oraz używaną do celów specjalnych, b) pozwolenie do kierowania: – ategorii B – pojazdem odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz zespołem pojazdów składak jących się zpojazdu specjalnego iużywanego do celów specjalnych iprzyczepy specjalnej oraz używanej do celów specjalnych odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy przyczepy specjalnej oraz używanej do celów specjalnych odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu oile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t oraz pojazdem specjalnym wolnobieżnym, – ategorii C – pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą specjalną k oraz używaną do celów specjalnych odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, – ategorii C+E – zespołem pojazdów specjalnych oraz używanych do celów specjalnych określonych wkategorii C, k łącznie zprzyczepą specjalną, – ategorii D – autobusem specjalnym lub pojazdem specjalnym wolnobieżnym łącznie z przyczepą specjalną k oraz używaną do celów specjalnych odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t;

2) a podwoziu gąsienicowym lub zespołem pojazdów specjalnych składającym się zpojazdu gąsienicowego iprzyczepy n specjalnej oraz używanej do celów specjalnych, jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców iposiada prawo jazdy kategorii B, C, C1, T lub pozwolenie do kierowania pojazdem kategorii B, C, C+E, D;

3) razie konieczności ewakuacji zagrożonego mienia jednostki wojskowej, pojazdem specjalnym iużywanym do celów w specjalnych, na rozkaz dowódcy jednostki wojskowej, każdy żołnierz, jeżeli posiada prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania pojazdem co najmniej kategorii B iumiejętność kierowania danym pojazdem.

7. Minister Obrony Narodowej, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając konieczność posiadania szczególnych kwalifikacji przez żołnierzy wczynnej służbie wojskowej kierujących pojazdami specjalnymi iużywanymi do celów specjalnych, określi, wdrodze rozporządzenia, wzór iopis świadectwa ukończenia kursu zzasad eksploatacji ikierowania pojazdem specjalnym iużywanym do celów specjalnych wwojskowym ośrodku szkolenia kierowców, uwzględniającego rodzaj ukończonego kursu irodzaj pojazdu. Art. 89. (uchylony). Art. 90.

1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

1) siągnęła wymagany dla danej kategorii wiek; o

2) zyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychou logiczne obraku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, oile jest ono wymagane;

3) odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;

4) zdała zwynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii; 5)240) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

240)

Dodany przez art.3 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 134.

Dziennik Ustaw

2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

1) 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T;

2) (uchylony);

3) 18 lat – dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E;

4) 21 lat – dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, zzastrzeżeniem ust.4.

3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

4. Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.

5. Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa jazdy:

1) la kategorii C, C1, D lub D1 – jest spełnienie wymagań, októrych mowa wust.1 pkt3 i4, określonych dla prawa d jazdy kategorii B;

2) la kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – jest spełnienie wymagań, októrych mowa wust.1 pkt3 i4, określod nych odpowiednio dla praw jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1. Art. 91. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

1) której wwyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego u podobnie do alkoholu;

2) stosunku do której orzeczony został – prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń w lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania wsprawach owykroczenia wtrybie dyscyplinarnym241) – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – wokresie obowiązywania tego zakazu. Art. 92.242)

1. Prawo jazdy może zawierać wymagania lub ogra iczenia wynikające: n

1) ze stanu zdrowia kierowcy;

2) zmożliwości prowadzenia określonego poazdu; j

3) zprzepisów ustawy.

2. Wymagania lub ograniczenia, októrych mowa wust.1, mogą dotyczyć:

1) korekty lub ochrony wzroku;

2) korekty słuchu;

3) protezy lub szyny ortopedycznej;

4) możliwości ograniczonego korzystania zpojazdu;

5) konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu;

6) ograniczenia uprawnienia do wskazanych pojazdów;

7) dodatkowego oznakowania pojazdu;

8) terminu ważności prawa jazdy.

O d dnia 17 października 2001r. właściwych sądów, stosownie do art.9 ustawy zdnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. z2008r. Nr133, poz.848, Nr214, poz.1344 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307 iNr225, poz.1466, z2011r. Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1431 iNr244, poz.1454 oraz z 2012 r. poz. 1101), która weszła wżycie zdniem 17 października 2001r. na podstawie art.1 ustawy zdnia 24 sierpnia 2001r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. Nr106, poz.1149, z2003r. Nr222, poz.2200 oraz z2004r. Nr148, poz.1550), która weszła wżycie zdniem 17 października 2001r.

242) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 177.

241)

– 92 –

Poz. 1137

Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 1137

Art. 93.

1. Prawo jazdy, zwyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym wnim pojazdem wruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.

2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy. Art. 94.243) 1.244)Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

1) aństwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozup mienia oWolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym – wokresie ważności prawa jazdy;

2) państwo: a) ędące stroną Konwencji oruchu drogowym, sporządzonej wWiedniu dnia 8 listopada 1968r. (Dz.U. z1988r. Nr5, b poz.40 i44), b) iewymienione wpkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny zwzorem określonym wKonwencji, októrej mowa n wlit. a – wokresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy. 2.244) Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy, zzastrzeżeniem ust.4. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym wKonwencji wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego – warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo, októrym mowa wust.1 pkt1.

3. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie uwzględnić wwydanym prawie jazdy.

4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, wdrodze rozporządzenia, wstosunku do obywateli niektórych państw, ze względu na zasadę wzajemności, warunki wydawania praw jazdy odmienne niż te, które przewiduje ust.2. Art. 95.

1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania tramwajem jest pozwolenie.

2. Pozwolenie może uzyskać osoba, jeżeli:

1) ukończyła 20 lat;

2) rzedstawiła orzeczenia: lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych p do kierowania tramwajem;

3) odbyła wymagane szkolenie izdała egzamin państwowy zwynikiem pozytywnym. 2a. Pozwolenie jest wydawane na okres wynikający zterminów badań, októrych mowa wart.122 ust.2.

3. Przepis art.91 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się opozwolenie. Art. 95a. 1.245) Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, zzastrzeżeniem ust.2–4, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) osiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające jej zatrudnienie oraz spełnienie wymagań wzakresie p badań lekarskich, októrych mowa wart.122 ust.2, ipsychologicznych, októrych mowa wart.124 ust.2.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

134. Wbrzmieniu ustalonym przez art.11 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 145.

245) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt2 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 34.

243) 244)

Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 1137

2. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, potwierdzające spełnienie wymagań wzakresie badań lekarskich, októrych mowa wart.122 ust.2, oraz psychologicznych, októrych mowa wart.124 ust.2.

3. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Policji może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ Policji, potwierdzające spełnienie wymagań wzakresie badań lekarskich, októrych mowa wart.122 ust.2, oraz psychologicznych, októrych mowa wart.124 ust.2. 4.246) Kierującym pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), potwierdzające spełnienie wymagań wzakresie badań lekarskich, októrych mowa wart.122 ust.2, oraz psychologicznych, októrych mowa wart.124 ust.2. Art. 95b.247) Kierującym kolejką turystyczną może być osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii od co najmniej 2 lat. Art. 96.

1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat: 1)248) rowerem iwózkiem rowerowym – jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;

2) motorowerem – jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;

3) ojazdem zaprzęgowym – jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła p 15lat.

2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami iosiągnęła wymagany wiek: 10 lat wprzypadku karty rowerowej i13 lat wprzypadku karty motorowerowej. 3.249) Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić wózkiem rowerowym lub na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, akierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego – osoba, która ukończyła 13 lat. Art. 97.

1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, awuzasadnionych przypadkach – właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej. 2a. Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej. 3.250) Szefom icudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych imisji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających zprzywilejów iimmunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym ztych przywilejów iimmunitetów uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą, marszałek województwa mazowieckiego, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych. 3a. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje na czas nie dłuższy niż jeden rok dowódca jednostki wojskowej. 3b. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej wydany przez dowódcę jednostki dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem podlega wymianie na dokument, októrym mowa wust.1.

4. Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem.

Dodany przez art.3 pkt2 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku

34. Dodany przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29; wszedł wżycie zdniem 8 lipca 2009r.

248) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 13.

249) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

250) Ze zmianą wprowadzoną przez art.14 pkt3 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 5.

246) 247)

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 1137

Art. 97a.251)

1. Organy, októrych mowa wart.97 ust.1 i3, dokonują wprawie jazdy wpisu potwier zaącego uzyskanie d j kwalifikacji wstępnej lub szkoenia okresowego, októrych mowa wprzepi ach ustawy zdnia 6 września 2001r. otran l s s porcie drogowym.

2. Wpis dokonywany jest na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przedłożonych kopii:

1) wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwier zającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji ś d zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,

2) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wyko ywania pracy na stanowisku kierowcy, n

3) rzeczenia psychologicznego stwierdzają ego brak przeciwwskazań psychologicz ych do wykonywania pracy na stao c n nowisku kierowcy – októrych mowa wprzepisach ustawy wymie ionej wust.1. n 2a.252) Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego zbloków programowych, wydane osobie októrej mowa art.39d ust.6 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym stanowi podstawę do uzyskania wpisu, októrym mowa wust.1, wzakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D iD+E.

3. Wpis dokonywany jest wformie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy wzakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, októrym mowa wustawie zdnia 6września 2001r. otransporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia, októrym mowa wart.39j ust.4 lub art.39k ust.3 tej ustawy.

4. Za dokonanie wpisu pobiera się opłaty, októ ych mowa wart.97 ust.1. r Art. 97b.253) Organ wydający uprawnienie do kierowania pojazdem, na wniosek podmiotu wydającego karty do tachografów cyfrowych, potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych dotyczących prawa jazdy. Art. 98.

1. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę outracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, ozniszczeniu tych dokumentów wstopniu powodującym ich nieczytelność, atakże zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych wnich zawartych.

2. Wsytuacji, októrej mowa wust.1, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:

1) złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia outracie dokumentu;

2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo

3) zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

3. Wrazie odzyskania utraconego dokumentu, októrym mowa wust.1, dokument ten należy zwrócić do starosty.

4. Wrazie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

5.250) Wstosunku do osób, októrych mowa wart.97 ust.3, organem właściwym wsprawach określonych wust.1–2a jest marszałek województwa mazowieckiego. Art. 98a.254) Wprzypadku gdy zmiana stanu faktycznego wzakresie adresu kierowcy wy agająca wydania nowego m prawa jazdy, spo odowana została zmianami admini tracyjnymi, rada powiatu może, wdrodze uchwały, zmniejszyć opłatę w s lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się owydanie tego dokumentu.

Dodany przez art.2 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

177. Dodany przez art.125 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4; wszedł wżycie zdniem 25 lutego 2011r.

253) D odany przez art.2 pkt1 ustawy zdnia 26 kwietnia 2007r. ozmianie ustawy oczasie pracy kierowców oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr99, poz.661), która weszła wżycie zdniem 20 czerwca 2007r.

254) Dodany przez art.2 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 177.

251) 252)

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 1137

Art. 99. Zadania ikompetencje określone wart.89 ust.2 i3255), art.93 ust.2 iart.97 ust.1 nie mogą być powierzone wdrodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego178). Art. 99a. Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów praw jazdy ipozwoleń do kierowania tramwajem wtrybie określonym przepisami ozamówieniach publicznych. Art. 100.

1. Minister właściwy do spraw transportu wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia praw jazdy przed podrobieniem, przerobieniem lub kradzieżą, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis;

2) zczegółowe czynności organów w sprawach związanych z wydawaniem dokumentów, cofaniem i przywracaniem s uprawnień do kierowania oraz wzory dokumentów stosowanych wtych sprawach.

2. Minister Obrony Narodowej, kierując się koniecznością zapewnienia zgodności tego dokumentu zobowiązującym podziałem uprawnień oraz mając na uwadze skrócenie okresu niezbędnego do uzyskania prawa jazdy, określi, wdrodze rozporządzenia, wzór iopis dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej. Rozdział 1 (uchylony).256) Rozdział 1a Centralna ewidencja kierowców Art. 100a.

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Wewidencji gromadzi się dane oosobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej „uprawnieniami”. 3.257) Wewidencji gromadzi się także dane oosobach nieposiadających uprawnień, wstosunku do których orzeczono środek karny wpostaci zakazu prowadzenia pojazdów. 3.258) Wewidencji gromadzi się także dane o:

1) sobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie, określone w przepisach o wydanych na podstawie art.105 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami;

2) nstruktorach iwykładowcach prowadzących szkolenie osób ubiegających się ouzyskanie uprawnień do kieroi wania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

3) gzaminatorach osób ubiegających się ouzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lubpozwolenia na kiee rowanie tramwajem;

4) środkach szkolenia kierowców iinnych jednostkach prowadzących szkolenie osób ubiegających się ouzyskanie o uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

5) ekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwl wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

6) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne wzakresie psychologii transportu;

7) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych wzakresie psychologii transportu;

8) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;

9) instruktorach techniki jazdy;

10) ośrodkach egzaminacyjnych.

A rt. 89 został uchylony przez art.1 pkt53 ustawy zdnia 6 września 2001r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr129, poz.1444), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.

256) Przez art.125 pkt10 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

257) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 258.

258) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt10 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

255)

Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 1137

4.179) Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych wsystemie teleinformatycznym. Wrozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych wewidencji. Art. 100b.259)

1. Wewidencji gromadzi się dane oosobach nią objętych:

1) imię inazwisko; 1a) datę imiejsce urodzenia;

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

3) adres zamieszkania;

4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

5) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, awprzypadku jego cofnięcia – także datę ponownego uzyskania uprawnienia;

6) datę ważności uprawnienia;

7) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

8) ograniczenia dotyczące uprawnienia; 8a)260) spełnianie wymagań dotyczących uprawnień;

9) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;

10) dotyczące: a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia, b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia, c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia, d) zastosowania środka karnego wpostaci zakazu prowadzenia pojazdów; 11)261) zakres inumer zaświadczenia ADR, októrym mowa wprzepisach oprzewozie towarów niebezpiecznych, atakże okres, na jaki zostało ono wydane; 12)262) zakres, numer idatę wydania świadectwa kwali ikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępf nej, októrym mowa wart.39c ust.1 ustawy zdnia 6 września 2001r. otran porcie drogowym; s 13)262) zakres, numer idatę wydania świadectwa kwaifikacji zawodowej potwierdzającego ukoń zenie szkolenia okresowel c go, októrym mowa wart.39e ust.1 ustawy zdnia 6 września 2001r. otran porcie drogowym; s

14) (uchylony).263)

2. Dane, októrych mowa wust.1, przekazują do ewidencji: 1)264) wymienione wpkt 1–9 i14 – organ właściwy wsprawach wydawania dokumentów stwierdzaących uprawnienia j do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzaącego uprawnienie; j

2) wymienione wpkt 10: a) lit. a– odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drow gowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy wsprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania wsprawach owykroczenia wtrybie dyscyplinarnym241), niezwłocznie po dokonaniu tych czynności,

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

267. Dodany przez art.2 pkt6 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 177.

261) Wbrzmieniu ustalonym przez art.115 pkt3 lit.austawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 207.

262) Dodany przez art.2 pkt6 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 177.

263) D odany przez art.2 pkt6 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 177; uchylony przez art.2 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr234, poz.1574), która weszła wżycie zdniem 14 stycznia 2009r.

264) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt6 lit.b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 177.

259) 260)

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 1137

b) lit. b – organ właściwy wsprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdaw mi, niezwłocznie po podjęciu decyzji odokonaniu tych czynności, c) lit. c – organ właściwy wsprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdaw mi, niezwłocznie po uzyskaniu informacji owystąpieniu tych zdarzeń, d) lit. d – sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania wsprawach owykroczenia w wtrybie dyscyplinarnym241), niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia; 3)265) wymienione w pkt 11 – odpowiednio marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie zprzepisami oprzewozie towarów niebezpiecznych; 4)266) wymienione wpkt 12 – wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 5)266) wymienione wpkt 13 – kierownik ośrodka szkolenia, októrym mowa wprzepisach ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie dro owym. g

3. Dane, októrych mowa wust.1 pkt10 lit.d, zgromadzone wewidencji, podlegają usunięciu ztej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny wpostaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje ozatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony zobowiązku informacyjnego określonego wart.25 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.80b ust.4. Art.100b.267)

1. Wewidencji gromadzi się następujące daneoosobach, októrych mowa wart.100a ust.2 iust.3 pkt1:

1) imię inazwisko;

2) datę imiejsce urodzenia;

3) umer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), awprzypadku oson by nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer inazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

6) atę uzyskania pierwszego uprawnienia, awprzypadku jego cofnięcia – także datę ponownego uzyskania uprawd nienia;

7) datę ważności uprawnienia;

8) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

9) ograniczenia dotyczące uprawnienia;

10) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;

11) dotyczące: a) atrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jegozwrócenia – serię inumer dokumentu, datę z zatrzymania idatę zwrócenia, b) ofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia – serię inumer dokumentu, datę cofnięcia idatę przywrócenia, c c) traty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jegoodnalezienia – serię inumer dokumentu, datę utrau ty idatę odnalezienia, d) astosowania środka karnego wpostaci zakazu prowadzenia pojazdów – datę rozpoczęcia zakazu idatę zaz kończenia zakazu,

Wbrzmieniu ustalonym przez art.115 pkt3 lit.b ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku

207. Dodany przez art.2 pkt6 lit.b tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 177.

267) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt10 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

265) 266)

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 1137

e) nformacji o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego – data i uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, liczba punktów otrzymanych przez kierowcę, nazwa naruszenia, data, godzina imiejsce jego popełnienia, dane pojazdu (rodzaj, marka inumer rejestracyjny), którym popełniono naruszenie, f) kresu próbnego ijego przedłużenia – datę rozpoczęcia idatę przedłużenia tego okresu, o g) kierowania na kurs reedukacyjny – datę skierowania na kurs idatę jego zakończenia, s h) okumentu zpaństwa Unii Europejskiej wymienionego na polskie krajowe prawo jazdy – wtym państwa wyd dania inumeru dokumentu, i) ierowania pojazdem wstanie nietrzeźwości, wstanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie k do alkoholu – datę popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

12) akres inumer zaświadczenia ADR, októrym mowa wprzepisach oprzewozie towarów niebezpiecznych, atakże z okres, na jaki zostało ono wydane;

13) akres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, októrej mowa wart.39c ust.1 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym;

14) akres, numer idatę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okrez sowego, októrym mowa wart.39e ust.1 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym;

15) numer ewidencyjny instruktora, który prowadził szkolenie;

16) numer ewidencyjny wykładowcy, który prowadził szkolenie;

17) numer ewidencyjny jednostki, która prowadziła szkolenie;

18) numer ewidencyjny egzaminatora, który prowadził egzamin pań twowy; s

19) numer ewidencyjny instruktora techniki jazdy, który prowadził szkolenie;

20) umer ewidencyjny uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych n do kierowania pojazdem;

21) akres, numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania z pojazdem;

22) umer ewidencyjny uprawnionego psychologa, który wydał orzeczenie psychologiczne obraku przeciwwskazań n psychologicznych do kierowania pojazdem;

23) akres, numer idatę wydania orzeczenia psychologicznego obraku przeciwwskazań psychologicznych do kieroz wania pojazdem;

24) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, wktórym przeprowadzono egzamin państwowy;

25) zakres inumer zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

26) nformacje owydanych wtórnikach dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – serię, i numer oraz datę iprzyczynę wydania wtórnika.

2. Wewidencji gromadzi się dane oosobach, októrych mowa wart.100a ust.3 pkt2, 3, 5, 7 i9:

1) imię inazwisko;

2) datę imiejsce urodzenia;

3) umer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), awprzypadku oson by nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer inazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;

4) umer ewidencyjny odpowiednio instruktora, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa lub instruktora n techniki jazdy;

5) zakres posiadanych uprawnień;

Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 1137

6) datę ważności dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień;

7) datę iprzyczynę skreślenia zewidencji;

8) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.

3. Wewidencji gromadzi się dane ojednostkach, októrych mowa wart.100a ust.3 pkt4, 6, 8 i10:

1) nazwę;

2) oznaczenie adresu siedziby;

3) numer ewidencyjny;

4) numer identyfikacji statystycznej (REGON);

5) wskazanie odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności;

6) datę skreślenia zrejestru lub ewidencji;

7) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.

4. Dane, októrych mowa wust.1, przekazuje do ewidencji:

1) rgan właściwy wspra ach wydawania doku entów stwierdzających uprawnienie do kiero ania pojazdami, o w m w nie włocznie po wydaniu tych dokumentów, wza resie, októrym mowa wust.1 pkt1–10 oraz pkt11 lit.f ih; z k

2) dpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jed ostka organizacyjna Policji, Inspekcji Tran portu Drogoweo n s go lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy wspra ach wydawania doku entów stwierdzających upraww m nienie do kiero ania pojazdami, pro urator lub sąd, nie włocznie po dokonaniu czynności – wza resie, októw k z k rym mowa wust.1 pkt11 lit.a;

3) rgan właściwy wspra ach wydawania doku entów stwierdzających uprawnienie do kie o a ia pojazdami, o w m r w n niezwłocz ie po wydaniu decyzji – wzakresie, októrym mowa wust.1 pkt11 lit.b ig; n

4) rgan właściwy wspra ach wydawania doku entów stwierdzających uprawnienie do kiero ania pojazdami, o w m w nie włocznie po uzyskaniu informacji owystąpieniu tych zdarzeń – wza resie, októrym mowa wust.1 pkt11 z k lit.c;

5) ąd, niezwłocznie po upra omocnieniu się orzeczenia – wzakresie, októrym mowa wust.1 pkt11 lit.d ii; s w

6) dpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub sąd – wzakresie, októo rym mowa wust.1 pkt11 lit.e;

7) dpowiednio marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami o oprzewozie towarów niebezpiecznych – wzakresie, októrym mowa wust.1 pkt12;

8) ojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – wzakresie, októrym mowa wust.1 pkt13; w

9) ierownik ośrodka szkolenia kierowców, októrym mowa wart.39e ustawy zdnia 6 września 2001r. otransk porcie drogowym – wzakresie, októrym mowa wust.1 pkt14;

10) starosta – wzakresie, októrym mowa wust.1 pkt15–18 i20–26;

11) wojewoda – wzakresie, októrym mowa wust.1 pkt19.

5. Dane, októrych mowa wust.2, przekazują do ewi encji, wdrodze teletransmisji: d

1) starosta – wodniesieniu do osób wymienionych wart.100a ust.3 pkt2;

2) wojewoda – wodniesieniu do osób wymienionych wart.100a ust.3 pkt9;

3) marszałek województwa – wodniesieniu do osób, októ ych mowa wart.100a ust.3 pkt3, 5 i7. r

6. Dane, októrych mowa wust.3, przekazuje do ewidencji, wdrodze teletransmisji:

1) starosta – wodniesieniu do jednostek wymienionych wart.100a ust.3 pkt4;

Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 1137

2) wojewoda – wodniesieniu do jednostek wymienionych wart.100a ust.3 pkt8;

3) marszałek województwa – wzakresie jednostek wy ienionych wart.100a ust.3 pkt6 i10. m

7. Dane, októrych mowa w:

1) st.1 pkt11 lit.d, podlegają usu ięciu zewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orze zono środek karny u n c wpostaci zakazu prowadze ia pojazdów, uległo za arciu. Informację ozatarciu przekazuje do ewidencji Biuro n t Informacyjne Krajo ego Rejestru Kar ego; w n

2) st.1 pkt11 lit.e oraz lit.i, usuwa się na zasadach określonych wart.98 ust.5 i6 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. u okierujących pojazdami;

3) st. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 7, podlegają usu ięciu odpowiednio z ewidencji lub rejestru po upływie określonych u n wnich dat.

8. Administrator danych prze warzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwol iony zobowiązku infor t n macyjnego określonego wart.25 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.80b ust.4. Art. 100c.

1. Dane zgromadzone wewidencji udostępnia się, oile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:268) Dane zgromadzone wewidencji udostępnia się wtakim zakresie, wjakim są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:269)

1) Policji; 1a) Inspekcji Transportu Drogowego;

2) Żandarmerii Wojskowej; 2a)270) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

3) Straży Granicznej;

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 4a)271) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 5)272) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

6) sądom;

7) prokuraturze;

8) starostom; 8a) strażom gminnym (miejskim);

9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

10) rganom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu ikomórkom, októrych mowa wart.11g ustao wy zdnia 28 września 1991r. okontroli skarbowej (Dz.U. z2011r. Nr41, poz.214, zpóźn. zm.273));

11) wojskowym komendantom uzupełnień; 12)274) podmiotowi wydającemu karty, októrym mowa wustawie zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz.U. Nr180, poz.1494, zpóźn. zm.275));

Wprowadzenie do wyliczenia wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

269. Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt10 lit.e tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

270) Dodany przez art.115 pkt4 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 207.

271) Dodany przez art.171 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 95.

272) Wbrzmieniu ustalonym przez art.29 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 20.

273) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371 oraz z2012r. poz.362.

274) D odany przez art.25 pkt1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz.U. Nr180, poz.1494), która weszła wżycie zdniem 5 października 2005r.

275) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr99, poz.661 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr171, poz.1016.

268) 269)

Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 1137

13)274) ministrowi właściwemu do spraw transportu wcelu umożliwienia organom isłużbom uprawnionym do korzystania zsystemu Tachonet wymianę danych zorganami iuprawnionymi służbami winnych pań twach, wktórych funkcjonus je system tachografu cyfrowego; 14)276) marszałkowi województwa; 15)276) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego. 2.277) Dane zgromadzone wewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. 2.278) Dane zgromadzone wewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane zwykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych. 2a.279) Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych wdokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami zdanymi zgromadzonymi wewidencji, za pośrednictwem ePUAP, októrej mowa wart.19a ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 2b.279) Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, októrym mowa wust.2a, podlegają dane określone wart.100b ust.1 pkt1 i2 oraz pkt4–7. Art. 80c ust.3c i3d stosuje się odpowiednio.

3.280) Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, wformie zaświadczenia, dane zgromadzone wewidencji innym podmiotom niż wymienione wust.1 i2, wtym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 3.281) Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia, wformie zaświadczenia, dane zgromadzone wewidencji innym podmiotom niż wymienione wust.1 i2, wtym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na ich pisemny wniosek, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes prawny.

4. Dane zgromadzone wewidencji udostępnia się, zzastrzeżeniem ust.5, na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu. 4a.282)Dane zgromadzone wewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym wcelu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, atakże wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 5.179) Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, wdrodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych wewidencji podmiotom, októrych mowa wust.1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie wsystemie, kto, kiedy, wjakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2) osiadają zabezpieczenia techniczne iorganizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie zcelem ich p uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności. Art. 100d.

1. Udostępnienie danych zgromadzonych wewidencji następuje: 1)

283)

dla podmiotów, októrych mowa wart.100c ust.1, 2 iust.4a – nieodpłatnie;

2) dla podmiotów, októrych mowa wart.100c ust.3 – odpłatnie.

2. (uchylony).

Dodany przez art.125 pkt10 lit.e tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 278.

278) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt10 lit.e tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

279) Dodany przez art.5 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 195.

280) Z e zmianą wprowadzoną przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 179; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 281.

281) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt10 lit.e tiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

282) Dodany przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

283) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

276) 277)

Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 1137

Art. 100e.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia:284)

1) sposób prowadzenia ewidencji;

2) warunki isposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji;

3) rodzaj danych zgromadzonych wewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, októrych mowa wart.100c ust.1–3; 3a)285) szczegółowy sposób udostępniania danych, októrych mowa wart.100c ust.2;

4) wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych wewidencji oraz warunki isposób ich wnoszenia.

2. Wrozporządzeniu należy uwzględnić wszczególności:

1) organizację systemu teleinformatycznego, wktórym prowadzona jest ewidencja;

2) nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania;

3) zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom; 3a)286) bezpieczeństwo danych;

4) zróżnicowaną wysokość opłat wzależności od zakresu udostępnianych danych. Rozdział

2287) Szkolenie iegzaminowanie Art. 101. Osoba ubiegająca się ouprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, ajeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się oprawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy. Art. 102.

1. Szkolenie osoby ubiegającej się owydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem jest prowadzone:

1) wformie kursu – wośrodku szkolenia kierowców;

2) formie zajęć szkolnych dla uczniów – przez szkołę, wktórej programie nauczania jest przewidziane uzyskanie umiew jętności kierowania pojazdem silnikowym.

2. Ośrodek szkolenia kierowców może być prowadzony przez:

1) przedsiębiorcę;

2) jednostkę wojskową – wzakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) jednostkę resortu spraw wewnętrznych – wzakresie szkolenia osób na potrzeby resortu. Art. 103.

1. Działalność gospodarcza wzakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej iwymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:

1) który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wstosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;

Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

179. Dodany przez art.125 pkt10 lit.f tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

286) Dodany przez art.125 pkt10 lit.f tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

287) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 294.

284) 285)

Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 1137

3) tóry nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione wcelu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępk stwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) tóry posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden k pojazd przystosowany do nauki jazdy;

5) który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie zjego szczegółowymi warunkami;

6) który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.

3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

4. Wprzypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, októrej mowa wust.1, wjednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest obowiązany uzyskać wpis wodrębnych właściwych rejestrach na każdą ztych jednostek.

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy; 2)288) numer wrejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

4) adres ośrodka szkolenia kierowców;

5) zakres prowadzonego szkolenia;

6) imiona inazwiska instruktorów wraz znumerami ich uprawnień.

6. Wraz zwnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) ane zawarte we wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne d izgodne zprawdą;

2) nane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia z kierowców, określone wustawie zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym.”.

7. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę iadres albo adres zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca idatę złożenia oświadczenia;

3) odpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia inazwiska oraz pełnionej funkcji. p

8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców umieszcza się dane, o których mowa wust.5, zwyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

9. Jednostka wojskowa lub jednostka resortu spraw wewnętrznych mogą prowadzić szkolenie wzakresie wskazanym odpowiednio wart.102 ust.2 pkt2 i3, po spełnieniu wymagań, októrych mowa wust.2 pkt4.

10. Szkoła może prowadzić szkolenie, októrym mowa wart.102 ust.1 pkt2, po spełnieniu wymagań, októrych mowa wust.2 pkt4. Art. 103a. (uchylony).

Wbrzmieniu ustalonym przez art.11 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 229.

288)

Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 1137

Art. 104.

1. Starosta wydaje decyzję ozakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę zrejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, októrym mowa wart.103 ust.6, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) ie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia n kierowców wwyznaczonym przez starostę terminie;

3) ażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. r

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:

1) szkolenie niezgodnie zobowiązującym programem szkolenia;

2) wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia oukończeniu szkolenia.

3. Wprzypadku wykreślenia przedsiębiorcy zrejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, ponowny wpis do rejestru działalności regulowanej w tym zakresie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych wart.72 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej. Art. 105.

1. Szkolenie osoby ubiegającej się ouprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem jest prowadzone przez instruktora, zzastrzeżeniem ust.3.

2. Instruktorem jest osoba, która:

1) ma co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem;

3) rzedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie p psychologiczne obraku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

4) ukończyła kurs kwalifikacyjny;

5) zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę; c 6)289) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo prze iwko bezpieczeństwu wruchu drogowym;

7) została wpisana do ewidencji instruktorów. 3.290) Szkolenie wzakresie udzielania pierwszej pomocy jest prowadzone przez osobę, która spełnia warunki określone wart.8 ust.2 ustawy zdnia8 września 2006r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym. Art. 106.

1. Starosta dokonuje wpisu osoby do ewidencji instruktorów, jeżeli spełnia ona warunki określone wart.105 ust.2 pkt1–6, iwydaje jej legitymację instruktora na okres wynikający zterminów badań, októrych mowa wart.122 ust.2.

2. Instruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim ibadaniom psychologicznym, októrych mowa wart.122 ust.2 iart.124 ust.2.

3. Instruktor jest obowiązany posiadać wczasie szkolenia legitymację instruktora iokazywać ją na żądanie. Art. 107.

1. Starosta skreśla instruktora zewidencji, jeżeli instruktor:

1) nie spełnia warunków określonych wart.105 ust.2 pkt1–6;

2) ie przedstawił orzeczenia lekarskiego obraku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem lub orzeczenia n psychologicznego obraku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

3) nie zdał egzaminu, októrym mowa wart.108 ust.2 pkt2291), wwyznaczonym terminie;

4) dopuścił się rażącego naruszenia przepisów wzakresie szkolenia.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 23 października 2008r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr220, poz.1426), która weszła wżycie zdniem 27 grudnia 2008r.

290) Wbrzmieniu ustalonym przez art.54 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 121.

291) O becnie art.108 ust.2 obowiązuje wbrzmieniu ustalonym przez art.22 pkt11 lit.austawy zdnia 2 lipca 2004r. – Przepisy wprowadzające ustawę oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr173, poz.1808), która weszła wżycie zdniem 21 sierpnia 2004r.

289)

Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 1137

2. Wprzypadku skreślenia instruktora zewidencji zprzyczyny określonej wust.1 pkt4, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, wktórym decyzja oskreśleniu stała się ostateczna. Art. 108.

1. Nadzór nad szkoleniem sprawują:

1) starosta – wzakresie szkolenia prowadzonego przez przedsiębiorcę;

2) dpowiedni organ podległy Ministrowi Obrony Narodowej właściwy wsprawach transportu iruchu wojsk – wzakresie o szkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową;

3) odpowiedni organ resortu spraw wewnętrznych – wzakresie szkolenia prowadzonego przez jednostkę tego resortu;

4) organ właściwy do wykonywania nadzoru pedagogicznego – wzakresie szkolenia prowadzonego przez szkołę.

2. Organ sprawujący nadzór może wszczególności:

1) kontrolować dokumentację idziałalność związaną ze szkoleniem;

2) wyznaczyć termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiedzy i umiejętności instruktora, starosta może skierować go na egzamin, októrym mowa wart.105 ust.2 pkt5:

1) zurzędu;

2) na wniosek organu sprawującego nadzór, októrym mowa wust.1 pkt2–4. Art. 109.

1. Egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje osoby ubiegającej się ouprawnienie do kierowania pojazdem oraz osoby, októrej mowa wart.114, przeprowadza egzaminator zatrudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego:

1) na podstawie umowy opracę – wzakresie wszystkich kategorii prawa jazdy;

2) na podstawie umowy zlecenia – wzakresie pozwolenia do kierowania tramwajem.

2. Egzamin państwowy jest organizowany w:

1) wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego – wzakresie wszystkich kategorii prawa jazdy;

2) rzedsiębiorstwie komunikacji publicznej, upoważnionym przez starostę – wzakresie pozwolenia do kierowania tramp wajem.

3. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub wzależności od potrzeb wmieście na prawach powiatu, albo wmieście, wktórym do dnia 31 grudnia 1998r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się okartę rowerową lub motorowerową dokonują:

1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;

2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie zzakresu ruchu drogowego;

3) egzaminator. Art. 110.

1. Egzaminatorem może być osoba, która:

1) (uchylony);

2) posiada wykształcenie wyższe;

3) osiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 lat oraz uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objęp tego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku;

4) rzedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie p psychologiczne obraku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 1137

5)292) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu wruchu drogowym;

6) ukończyła kurs kwalifikacyjny wwojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

7) czestniczyła w7 egzaminach państwowych wcharakterze obserwatora oraz przeprowadziła co najmniej 3 takie egzau miny pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego iuzyskała pozytywną opinię;

8) zdała egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez: a) inistra właściwego do spraw transportu – wzakresie sprawdzania kwalifikacji na wszystkie kategorie prawa jazdy, m zwyjątkiem kategorii T, b) starostę – wzakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do kierowania tramwajem;

9) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków; 10)293) została wpisana do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa.

2. Wymagań, októrych mowa wust.1 pkt2, 6 i7, nie stosuje się do egzaminatora osoby ubiegającej się oprawo jazdy kategorii T lub opozwolenie do kierowania tramwajem. Art. 110a.

1. Egzaminator zobowiązany jest do:

1) rzetelnego ibezstronnego wykonywania powierzonych zadań;

2) rozwijania wiedzy zawodowej ipodnoszenia kwalifikacji;

3) godnego zachowania wczasie wykonywania obowiązków.

2. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może jednocześnie prowadzić szkoleń dla kandydatów na kierowców, szkoły nauki jazdy ani być jej właścicielem lub współwłaścicielem.

3. Egzaminator wczasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega ochronie przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. Art. 111. 1.293) Marszałek województwa dokonuje wpisu osoby do ewidencji egzaminatorów, jeżeli spełnia ona warunki określone wart.110 ust.1 pkt2–9.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego wydaje na okres wynikający zterminów badań, októrych mowa wart.122 ust.2 iart.124 ust.2, legitymację egzaminatora osobie, októrej mowa wust.1, zatrudnionej wwojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

3. Egzaminator podlega kontrolnym badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym, o których mowa w art. 122 ust.2 iart.124 ust.2.

4. Egzaminator zatrudniony wwojewódzkim ośrodku ruchu drogowego podlega corocznie szkoleniu organizowanemu przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

5. Egzaminator jest obowiązany posiadać wczasie prowadzenia egzaminów legitymację egzaminatora oraz okazywać ją na żądanie. Art. 112. 1.293) Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje marszałek województwa.

2. Organ sprawujący nadzór może wszczególności:

1) kontrolować dokumentację idziałalność związaną zegzaminowaniem;

2) przerwać lub unieważnić egzamin państwowy prowadzony niezgodnie zprzepisami;

3) razie stwierdzenia rażących uchybień zawiesić działalność odpowiedniej jednostki wzakresie prowadzenia egzamiw nów państwowych – do czasu usunięcia uchybień;

4) wuzasadnionych przypadkach skierować egzaminatora na egzamin, októrym mowa wart.110 ust.1 pkt8.

292) 293)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

289. Ze zmianą wprowadzoną przez art.14 pkt2 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 5.

Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 1137

Art. 113. 1.293) Marszałek województwa skreśla egzaminatora zewidencji, jeżeli:

1) nie spełnia warunków określonych wart.110 ust.1 pkt2–9;

2) nie odbył okresowego szkolenia;

3) ie przedstawił orzeczenia lekarskiego obraku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem lub orzeczenia n psychologicznego obraku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

4) nie zdał egzaminu, októrym mowa wart.110 ust.1 pkt8, wwyznaczonym terminie;

5) naruszył zasady egzaminowania.

2. Wprzypadku skreślenia egzaminatora zewidencji zprzyczyny określonej wust.1 pkt5, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, wktórym decyzja oskreśleniu stała się ostateczna. Art. 114.

1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:

1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty: a) wrazie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji, b) a wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie n art.130 ust.1;

2) osoba ubiegająca się o: a) rzywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub wzwiązku zutratą p kwalifikacji, b) wrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przez kraczający 1 rok.

2. Zadanie ikompetencja określone wust.1 pkt1 nie mogą być powierzone wdrodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego178). 3.250) Wstosunku do osób, októrych mowa wart.97 ust.3, decyzję oskierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, wprzypadkach określonych wust.1 pkt1, wydaje marszałek województwa mazowieckiego.

4. Wprzypadkach określonych wust.1 pkt2 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje. Art. 115.

1. Minister właściwy do spraw transportu wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając konieczność właściwego przygotowania osób ubiegających się owydanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zapewnienie obiektywnego sprawdzenia ich kwalifikacji, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) ymagania w stosunku do podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków w lokalowych, placu manewrowego, pojazdów przeznaczonych do szkolenia;

2) ymagania wstosunku do podmiotów prowadzących egzaminy państwowe wzakresie wyposażenia, warunków lokalow wych, placu manewrowego ipojazdów przeznaczonych do egzaminowania;

3) rogram szkolenia osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami oraz kanp dydatów na instruktorów iegzaminatorów;

4) warunki itryb: a) zyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi itramwajami, szkolenia iegzaminowania osób ubieu gających się ote uprawnienia lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji oraz wzory dokumentów ztym związanych, b) zkolenia iegzaminowania kandydatów na instruktorów iegzaminatorów, pracy komisji egzaminacyjnych oraz wzos ry dokumentów ztym związanych;

5) zór wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzór zaświadczenia w potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru.

Dziennik Ustaw – 109 – Poz. 1137

2. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając koszty związane zprowadzeniem egzaminów sprawdzających kwalifikacje oraz koszty związane zwydawaniem dokumentów, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) ysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów iinstruktorów oraz wysokość wynagrodzenia w członków komisji sprawdzających ich kwalifikacje;

2) ysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się owydanie uprawnienia do kierowania pojazdami w lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji;

3) wysokość stawek wynagrodzenia egzaminatorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia;

4) wysokość opłat za wydanie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, legitymacji instruktora iegzaminatora;

5) ysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów iegzaminatorów oraz wysokość wynagrow dzenia członków komisji sprawdzających ich kwalifikacje. Rozdział 2 (uchylony).294) Rozdział 2a (uchylony). Rozdział 2b295) Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym Art. 115f.

1. Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem silniko ym jest w prowadzone wośrodku doskonalenia techniki jazdy.

2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może być prowadzony przez:

1) przedsiębiorcę;

2) ednostkę wojskową lub jednostkę organi a yjną resortu spraw wewnętrznych – w za resie szkolenia kierowców j z c k na potrzeby jednostek organizacyjnych tych resortów. Art.115g.

1. Działalność gospodarcza wzakresie pro a zenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy stanowi działalw d ność regulowaną wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 2lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej iwy aga m uzyskania wpisu dorejestru przed ię iorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. s b

2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada: a) infrastrukturę techniczną, b) pojazdy odpowiednie do prowadzenia zajęć, c) warunki lokalowe iwyposażenie dy aktyczne d – pozwalające na bezpieczne izgodne zprogramem wykonywanie ćwiczeń prakycz ych; t n

2) zapewnia prowadzenie ćwiczeń prakycznych przez instruktorów techniki jazdy; t

3) ie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione n wcelu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Art. 115h.

1. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

2. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowa zą ych ośrodek doskonalenia techniki jazdy dokonywany jest na wniosek d c przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę iadres albo miejsce zamiesz ania; k

294) 295)

Przez art.125 pkt10 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. D odany przez art.2 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 177; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 294.

Dziennik Ustaw – 110 – Poz. 1137

2) umer wewidencji działalności gospo arczej albo wrejestrze przedsiębiorców wKrajowym Rejestrze Sądowym – oile n d są wymagane;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przed iębiorcy; s

4) adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

5) imiona inazwiska instruktorów techniki jazdy wraz znumerami nadanych upraw ień; n

6) numer wrejestrze.

3. Do wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie onastępującej treści: „Oświadczam, że:

1) ane zawarte we wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są d kompletne izgodne zprawdą;

2) nane mi są ispełniam warunki wyko y ania działalności gospodarczej wzakre ie prowadzenia ośrodka doskonalenia z n w s techniki jazdy, określone wustawie zdnia 20 czerw a 1997r. – Prawo oruchu drogowym.”. c

4. Oświadczenie, októrym mowa wust.3, po inno zawierać również: w

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę iadres albo miejsce zamiesz ania; k

2) oznaczenie miejsca idatę złożenia oświad zenia; c

3) podpis osoby uprawnionej do repre eno ania przedsiębiorcy, zpodaniem jej imienia inazwiska oraz pełnionej funkcji. z t w

5. Wrejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy umieszcza się dane przedsiębiorcy, októrych mowa wust.2, zwyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz numer przedsiębiorcy wtym rejestrze.

6. Dokonując wpisu, wojewoda pobiera:

1) opłatę za wpis – stanowiącą dochód budżetu państwa;

2) opłatę ewidencyjną – na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców.

7. Wojewoda przekazuje:

1) o centralnej ewidencji kierowców infor ację odokonaniu wpisu przedsiębiorcy dorejestru przedsiębiorców prowadzą d m cychośrodek doskonalenia techniki jazdy – wterminie 14 dni od dnia dokonania wpisu;

2) płatę ewidencyjną do Funduszu – Central a Ewidencja Pojazdów iKierowców – na zasadach iwterminach określoo n nych wprze isach wydanych na podstawie art.80d ust.7. p Art. 115i.

1. Jednostki wojskowe lub jednostki resortu spraw wewnętrznych mogą prowadzić ośrodek do ko alenia s n techniki jazdy wzakresie określonym wart.115f ust.2 pkt2 po spełnieniu wymagań, októrych mowa wart.115g ust.2 pkt1 i2.

2. Orozpoczęciu działalności jednostki, októrych mowa wust.1, zawiadamiają wojewodę naj óźniej na 14 dni przed p dniem jej rozpoczęcia.

3. Wzawiadomieniu, októrym mowa wust.2, określa się:

1) nazwę iadres jednostki prowadzącej ośro ek doskonalenia techniki jazdy; d

2) miejsce prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

3) imiona inazwiska instruktorów techniki jazdy wraz znumerami nadanych im uprawnień.

4. Wojewoda prowadzi ewidencję ośrodków do konalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe s lub jednostki resortu spraw wewnętrznych. Wewidencji umieszcza się:

1) nazwę iadres jednostki prowadzącej ośrodek doskonalenia techniki jazdy;

Dziennik Ustaw – 111 – Poz. 1137

2) miejsce prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

3) imiona inazwiska instruktorów techniki jazdy wraz znumerami nadanych im uprawnień;

4) numer ewidencyjny.

5. Wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o dokonaniu wpisu do ewidencji ośrodków doskonalenia techniki jazdy – wterminie 14 dni od dnia dokonania wpisu. Art.115j.

1. Ćwiczenia praktyczne wzakresie doskonalenia techniki jazdy są prowadzone przez instruktora techniki jazdy.

2. Instruktorem techniki jazdy może być osoba, która:

1) ma co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada uprawnienia instruktora, októrych mowa wart.106 ust.1, wzakresie rodzaju pojazdu objętego szkoleniem;

3) dała egzamin zwiedzy teoretycznej iumieętności praktycznych przed komisją egza inacyjną powołaną przez wojez j m wodę;

4) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy prowadzonej przez wojewodę.

3. Wojewoda, wpisując osobę, która spełnia wa unki, októrych mowa wust.2 pkt1–3, do ewidencji: r

1) pobiera opłatę;

2) wydaje świadectwo instruktora techniki jazdy;

3) nadaje numer ewidencyjny.

4. Wpis dokonywany jest na okres ważności legitymacji instruktora, októrej mowa wart.106 ust.1.

5. Wewidencji instruktorów techniki jazdy umiesz za się następujące dane: c

1) numer ewidencyjny;

2) imię inazwisko;

3) umer ewidencyjny Powszechnego Elektro icz ego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo rodzaj, serię, numer n n n oraz państwo wydania dokumentu potwier zaącego tożsamość – wprzypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; d j

4) numer idatę ważności legitymacji instrukora, októrej mowa wart.106 ust.1; t

5) adres zamieszkania.

6. Za dokonanie wpisu instruktora techniki jazdy do ewidencji pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa. Art. 115k.

1. Nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy sprawuje wojewoda.

2. Wramach sprawowanego nadzoru wojewoda:

1) przeprowadza kontrolę wzakresie: a) spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, októrych mowa wart.115g ust.2, b) zgodności prowadzonego szkolenia zobowiązującym programem doskonaenia techniki jazdy, l c) prawidłowości prowadzonych dokumenów wzwiązku zrealizacją szkolenia; t

2) przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin ich usunięcia; w

3) ydaje decyzję ozakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz wykreśla zurzęw du przedsiębiorcę zrejestru działalności reguowanej, jeżeli przedsiębiorca: l a) złożył oświadczenie, októrym mowa wart.115h ust.3, niezgodne ze stanem faktycznym,

Dziennik Ustaw – 112 – Poz. 1137

b) ie usunął naruszeń warunków wykony ania działalności gospodarczej wza resie prowadzenia ośrodka doskona n w k lenia techniki jazdy wwyznaczonym przez wojewodę terminie, c) ażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia r tech iki jazdy. n

3. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej wzakresie pro a zenia ośrodka doskonaw d lenia techniki jazdy jest:

1) wydanie zaświadczenia oukończeniu szkoenia niezgodnego ze stanem faktycznym; l

2) odmowa poddania się kontroli, októrej mowa wust.2 pkt1.

4. Informację owykreśleniu przedsiębiorcy zreestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki j jazdy wojewoda prze azuje do centralnej ewidencji kierowców wterminie 14 dni od dnia wydania decyzji ozakazie prowak dzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

5. Wojewoda wydaje decyzję owykreśleniu in truktora techniki jazdy zewidencji instruktorów techniki jazdy wprzys padku:

1) wykreślenia zewidencji instruktorów, októrej mowa wart.106 ust.1;

2) zaprzestania spełniania wymagań, októrych mowa wart.115j ust.2 pkt1–3;

3) śmierci instruktora;

4) aruszania przez instruktora techniki jazdy w trakcie prowadzenia szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy n zasad bez ieczeństwa ispowodowania zagrożenia bezpieczeństwa osób biorących udział wszkoleniu. p

6. Wprzypadku wykreślenia instruktora techniki jazdy zewidencji zprzyczyn określonych wust.5 pkt1, 2 i4, ponowny wpis do ewidencjinie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia wykreślenia instruktora zewidencji. Art. 115l.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia:

1) nfrastrukturę techniczną, warunki lokalowe iwyposażenie dydaktyczne, wymagane do prowadzenia ośrodka doskonai lenia techniki jazdy;

2) rogram egzaminu oraz zakres wiedzy teoretycznej iumiejętności praktycznych sprawdzanych na egzaminie oraz spop sób powoływania komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy;

3) ysokość: w a) płaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, ztym że wysokość tej opłaty nie może być wyższa o niż 400 zł, b) stawek wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, ztym że jej wysokość nie może być wyższa niż 50 zł, d) opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy;

4) wzór: a) wniosku owpis do rejestru przed ię iorców prowadzących ośrodek dosko aenia techniki jazdy, s b n l b) aświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsię ior ów prowadzących ośrodek doskonale z b c nia techniki jazdy, c) wniosku owpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, d) świadectwa instruktora techniki jazdy;

5) sposób prowadzenia rejestru osób szkoonych oraz wzór zaświadczenia oukoń zeniu szkolenia; l c

6) udowę numerów ewidencyjnych ośrodków doskonalenia techniki jazdy inumerów wrejestrze instruktorów techniki b jazdy oraz sposób ich nadawania.

2. Wydając rozporządzenie, októrym mowa wust.1, minister właściwy do spraw transportu uwzględnia odpowiednio:

1) onieczność stworzenia prawidłowych ibez iecznych warunków szkolenia prowa zo ego przez ośrodek doskonalenia k p d n techniki jazdy oraz zapewnienia należytych wy a ań organizacyjno-technicznych przepro a zanego szkolenia; m g w d

Dziennik Ustaw – 113 – Poz. 1137

2) wysokość rzeczywistych kosztów związa ych zprowadzeniem: n a) egzaminu, b) ewidencji, c) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy;

3) akres niezbędnych danych dotyczących osób uczestniczących wszkoleniu, instruktorów, ośrodków doskonalenia techz niki jazdy iorganów właściwych wsprawach wpisu do rejestru;

4) potrzebę ujednolicenia trybu postępowania wsprawach dotyczących dokumentacji szkoleniowej;

5) onieczność zapewnienia ujednoliconych procedur oznaczania ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz instruktorów k techniki jazdy. Rozdział 2b (uchylony).294) Rozdział 3 Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego Art. 116. 1.296) Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu zministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.

2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.

3. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem. Art. 117. 1.297) Do zadań ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. 1.298) Do zadań ośrodka należy:

1) współpraca zwojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoeniem; l

3) rganizowanie egzaminów pań twowych sprawdzających kwalifi acje osób ubiegających się o uprawnienia o s k do kierowania pojazdami oraz kierujących pojaz ami; d

4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;

5) prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egza inatorów; m

6) prowadzenie kursów: a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się okartę rowerową, b) dokształcających wzakresie bez ieczeństwa ruchu drogowego, p c) reedukacyjnych wzakresie bez ieczeństwa ruchu dro owego, p g d) reedukacyjnych wzakresie pro lematyki przeciwalkoholowej iprzeciwdziałania narkomanii; b

7) organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się okartę rowerową;

8) rzekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji wzakresie statystyki zdawalności dla pop szczególnych ośrodków szkolenia iinstruktorów;

9) inna niż wymieniona wpkt 4–8 działalność oświatowa wzakresie ruchu itransportu drogowego.

W brzmieniu ustalonym przez art.12 pkt1 ustawy zdnia 23 stycznia 2009r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku ze zmianami worganizacji ipodziale zadań administracji publicznej wwojewództwie (Dz.U. Nr92, poz.753 iNr99, poz.826), która weszła wżycie zdniem 1 sierpnia 2009r.

297) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 298.

298) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt10 lit.h ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

296)

Dziennik Ustaw – 114 – Poz. 1137

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania zzakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, októrej mowa wust.1 i2. Art. 118.

1. Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.

2. Dyrektor jest powoływany iodwoływany przez zarząd województwa.

3. Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora. Art. 119.

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych wniniejszej ustawie. 2.299) Przychodami ośrodka są:

1) wpływy zopłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami;

2) wpływy za wykonanie innych zadań zzakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wpływy zdziałalności, októrej mowa wart.117 ust.3. 2.300) Przychodami ośrodka są:

1) wpływy zwykonywania zadań, októrych mowa wart.117 ust.1;

2) wpływy zwykonywania innych zadań zzakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wpływy zdziałalności, októrej mowa wart.117 ust.3. 3.299) Rozchodami ośrodka są wydatki na:

1) bieżące utrzymanie ośrodka;

2) rowadzenie egzaminów państwowych wzakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii ipozwolenia do kierowania p tramwajem;

3) inwestycje związane zdziałalnością ośrodka, októrej mowa wart.117;

4) oprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację przepisów p oruchu drogowym ipodnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki, niewykorzystane na wydatki, októrych mowa wpkt 1–3. 3.300) Ośrodek ponosi koszty ztytułu:

1) bieżącego utrzymania ośrodka;

2) wykonywania zadań, októrych mowa wart.117 ust.1;

3) inwestycji związanych zdziałalnością ośrodka, októrej mowa wart.117;

4) ziałań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szcze ólności na d g popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane ztytułów, októrych mowa wpkt1–3.

4. (uchylony).

5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.

6. Składniki majątkowe nabyte wramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.

7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów ikosztów związanych zprowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową iodrębnie dla każdej innej działalności.

299) 300)

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

300. Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt10 lit.iustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 115 – Poz. 1137

Art. 120. 1.301) Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.

2. Statut ośrodka określa wszczególności jego organizację iwarunki tworzenia oddziałów terenowych. Art. 121. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia:

1) porozumieniu zministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publiczw nych – szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów ikosztów, októrych mowa wart.119 ust.7;

2) wporozumieniu zministrem właściwym do spraw pracy – warunki wynagradzania egzaminatorów. Rozdział

4302) Sprawdzanie stanu zdrowia ipredyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami Art. 122.

1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu wcelu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega:

1) osoba ubiegająca się owydanie prawa jazdy;

2) osoba ubiegająca się oprzywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

3) kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli: a) czestniczy wwypadku drogowym, wnastępstwie którego jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, u b) kierował pojazdem wstanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;

4) kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty wprzypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia; 5)303) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających oniepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

6) kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami.

2. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego, instruktor, egzaminator oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom lekarskim:

1) wwieku do 55 lat – co 5 lat;

2) wwieku od 55 lat do 65 – co 2 lata;

3) powyżej 65 roku życia – corocznie.

3. Zadania ikompetencje określone wust.1 pkt4 i5 nie mogą być powierzone wdrodze porozumienia gminie.

4. Badania lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz.

5. Przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio do kierującego tramwajem.

6. Badanie lekarskie, októrym mowa wust.1, jest wykonywane na koszt osoby badanej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

7. Badanie lekarskie, októrym mowa wust.2, jest przeprowadzane na koszt podmiotu zatrudniającego lub osoby badanej, gdy nie pozostaje wstosunku pracy lub służby. 8.304) Przeprowadzanie badań lekarskich iwydawanie orzeczeń podlega kontroli marszałka województwa. 9.305) Wstosunku do osób, októrych mowa wart.97 ust.3, decyzję oskierowaniu na badanie lekarskie, wtrybie określonym wust.1 pkt4, wydaje marszałek województwa mazowieckiego.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.12 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

296. Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 310.

303) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29.

304) Ze zmianą wprowadzoną przez art.14 pkt2 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 5.

305) Ze zmianą wprowadzoną przez art.14 pkt3 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 5.

301) 302)

Dziennik Ustaw – 116 – Poz. 1137

Art. 123. Minister właściwy do spraw zdrowia wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając zróżnicowane wymagania zdrowotne oraz konieczność przyjęcia obiektywnych iniezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki itryb: a) ierowania na badania lekarskie iich przeprowadzania wcelu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrok wotnych do kierowania pojazdami silnikowymi oraz kierowania tramwajami, b) ydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania w pojazdami, c) odwoływania się od orzeczeń lekarskich, d) uzyskiwania uprawnień przez lekarzy przeprowadzających badania lekarskie;

2) zakres badań lekarskich;

3) dodatkowe kwalifikacje lekarzy przeprowadzających badania lekarskie;

4) sposób postępowania zdokumentacją związaną zbadaniami lekarskimi oraz wzory stosowanych dokumentów;

5) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie. Art. 124.

1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega:

1) andydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami oraz osoba k ubiegająca się opozwolenie do kierowania tramwajem;

2) ierujący pojazdem silnikowym skierowany, wdrodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli: k a) kierował pojazdem wstanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art.130 ust.1;

3) kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, wktórym jest zabity lub ranny;

4) ierujący skierowany przez lekarza, jeżeli wwyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowak dzenia badania psychologicznego;

5) soba skierowana przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli o jest ona przewidziana do szkolenia na kierowcę na potrzeby wojska;

6) soba ubiegająca się oprzywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na isto nienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

2. Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom psychologicznym co 5 lat do ukończenia 65 roku życia inastępnie corocznie.

3. Badania, októrych mowa wust.1 i2, są przeprowadzane przez uprawnionego do orzekania psychologa wpracowni psychologicznej.

4. Przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio do kierującego tramwajem.

5. Badanie psychologiczne jest wykonywane na koszt osoby badanej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 124a.

1. Działalność gospodarcza wzakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest działalnością regulowaną wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej iwymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

2. Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) osiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; p

2) osiada zestaw metod badawczych określonych metodyką oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie badań p psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi wmetodyce;

Dziennik Ustaw – 117 – Poz. 1137

3) zatrudnia psychologa uprawnionego do orzekania lub sam jest uprawnionym psychologiem;

4) nie jest przedsiębiorcą, wstosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. 3.304) Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa.

4. Wprzypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, októrej mowa wust.1, wjednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych województw, jest obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą ztych jednostek.

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy; 2)306) numer wrejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) adres zamieszkania lub siedziby;

4) adres pracowni psychologicznej;

5) zakres prowadzonych badań;

6) imiona inazwiska zatrudnionych psychologów wraz znumerami ich uprawnień.

6. Wraz zwnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) ane zawarte we wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne d izgodne zprawdą;

2) nane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychoz logicznej, określone wustawie zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym.”.

7. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) irmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę iadres; f

2) znaczenie miejsca idatę złożenia oświadczenia; o

3) odpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia inazwiska oraz pełnionej funkcji. p

8. Wrejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną umieszcza się dane, októrych mowa wust.5, zwyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

9. Psychologiem uprawnionym do wykonywania badań psychologicznych, októrych mowa wart.124 ust.1 i2, przeprowadzania badań psychologicznych iorzekania wzakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest osoba, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu psychologa;

2) kończyła podyplomowe studia wzakresie psychologii transportu prowadzone przez szkołę wyższą posiadającą prawo u wydawania dyplomów magisterskich kierunku psychologia;

3) ie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko dokumentom lub przestępstwo popełnione n wcelu osiągnięcia korzyści majątkowych;

4) została wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych. 10.304) Ewidencję psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych wzakresie psychologii transportu prowadzi marszałek województwa, który:

1) wpisuje do ewidencji za opłatą osobę spełniającą warunki określone wust.9 pkt1–3;

306)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.11 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 229.

Dziennik Ustaw

2) wydaje zaświadczenie owpisie;

3) nadaje numer ewidencyjny.

11. Wewidencji, októrej mowa wust.10, umieszcza się następujące dane:

1) numer ewidencyjny;

2) imię inazwisko oraz numer PESEL;

3) adres zamieszkania. Art. 124b. 1.304) Marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań psychologicznych. 2.304) Wramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa:

1) prowadzi kontrolę wzakresie: a) zasad imetodyki prowadzonych badań, b) wymaganej iprowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń, d) warunków lokalowych;

2) wprzypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności, może wyznaczyć termin ich usunięcia. 3.304) Marszałek województwa wydaje decyzję ozakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę pracowni psychologicznej, skreślając przedsiębiorcę zrejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, októrym mowa wart.124a ust.6, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) ie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychon logicznej wwyznaczonym przez wojewodę terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia pracowni psychologicznej. 3a. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest wydanie orzeczenia psychologicznego niezgodnego ze stanem faktycznym.

4. (uchylony).307) 5.304) Marszałek województwa skreśla psychologa z ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych iorzekania wzakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych wprzypadku:

1) śmierci psychologa;

2) gdy psycholog przestał spełniać wymagania określone wart.124a ust.2 pkt1;

3) naruszenia przez niego przepisów, zasad lub metodyki przeprowadzania badań. Art. 124c.308) Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej. Art. 125. Minister właściwy do spraw zdrowia wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem oraz wpływ sprawności psychicznej ifizycznej na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki itryb: a) kierowania osób na badania psychologiczne, b) odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;

2) szczegółowy tryb uzyskiwania icofania uprawnień wzakresie przeprowadzania badań psychologicznych iorzekania wzakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych;

3) warunki, zakres isposób przeprowadzania badań psychologicznych;

307) 308)

– 118 –

Poz. 1137

Przez art.16 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

230. Dodany przez art.16 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 230.

Dziennik Ustaw – 119 – Poz. 1137

4) sposób postępowania zdokumentacją związaną zprzeprowadzanymi badaniami psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów; 4a)wzór wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;

5) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna;

6) maksymalne stawki opłat za badania psychologiczne. Art. 126.

1. Badanie wcelu ustalenia zawartości worganizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu wwydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym. Wtakim przypadku ustalenie zawartości worganizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Badanie wcelu ustalenia zawartości worganizmie alkoholu może być przeprowadzone również wrazie braku zgody kierującego, oczym należy go uprzedzić.

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, októrych mowa wust.1 i2, określają odrębne przepisy. Art. 127.

1. Badanie wcelu ustalenia worganizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie metodą niewymagającą badania laboratoryjnego. Wtakim przypadku ustalenie worganizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu. 2a.309) Po przeprowadzeniu badania wsposób, októrym mowa wust.1, można przeprowadzić dodatkowe badanie krwi lub moczu.

3. Badanie wcelu ustalenia obecności worganizmie środka działającego podobnie do alkoholu może być przeprowadzone również wrazie braku zgody kierującego, oczym należy go uprzedzić.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, kierując się skutkami oddziaływania na organizm kierowcy środków działających podobnie do alkoholu, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) wykaz tych środków;

2) warunki isposób przeprowadzania badań na ich obecność worganizmie. Art. 128.

1. Wrazie uczestniczenia wwypadku drogowym, wktórym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu na zawartość worganizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Badaniu, októrym mowa wust.1, można poddać także inną osobę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym wwypadku drogowym, wktórym jest zabity lub ranny.

3. Osoby, októrych mowa wust.1 i2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu wcelu ustalenia zawartości worganizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Rozdział 4 (uchylony).310) DZIAŁ V Kontrola ruchu drogowego Rozdział 1 Uprawnienia Policji iinnych organów311) Art. 129.

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem iporządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem ijego kontrolowanie należą do zadań Policji.

Dodany przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

31. Przez art.125 pkt10 lit.j ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

311) Tytuł rozdziału wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 31.

309) 310)

Dziennik Ustaw – 120 – Poz. 1137

2. Policjant, wzwiązku zwykonywaniem czynności określonych wust.1, jest uprawniony do:

1) legitymowania uczestnika ruchu iwydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania zdrogi lub używania pojazdu; 2)312) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zaświadczenia, októrym mowa wart.95a ust.1 pkt2, atakże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie; 2)313) sprawdzania dokumentów wymaganych wzwiązku zkierowaniem pojazdem ijego używaniem, zezwolenia, októrym mowa wart.106 ust.1 pkt5 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami, atakże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie; 2a)314) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, októrym mowa wart.71 ust.5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim kierującej; 2b)315) sprawdzania zezwolenia, októrym mowa wart.64 ust.1 pkt1, lub wypisu ztego zezwolenia;

3) ądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione ż podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu wcelu ustalenia zawartości worganizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

4) prawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się s na drodze; 5)316) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy iczas postoju, obowiązkowe przerwy iczas odpoczynku; 6)317) zatrzymania, wprzypadkach przewidzianych wusta ie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania w pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy wprzypadkach przewidzianych wart.14 ust.4 lit.c rozporządzenia Rady (EWG) nr3821/85 zdnia 20 grudnia 1985r. wsprawie urządzeń rejestrujących stosowanych wtransporcie drogowym (Dz.Urz. WE L 370 z31.12.1985, str. 8 oraz Dz.Urz. WE L 274 z09.10.1998, str. 1) zmienionego rozporzą dzeniem Rady (WE) nr 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 wsprawie urządzeń rejestrujących stosowanych wtransporcie drogowym oraz dyrektywę nr88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr3820/85 iRady (EWG) nr3821/85 (Dz.Urz. WE L274 z09.10.1998, str. 1);

7) wydawania poleceń: a) sobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie o odpowiedzialnej za utrzymanie drogi, b) ontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania; k

8) uniemożliwienia: a) ierowania pojazdem osobie znajdującej się wstanie nietrzeźwości lub wstanie po użyciu alkoholu albo środka dziak łającego podobnie do alkoholu, b) orzystania zpojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkok wi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska, c)318) korzystania zpojazdu zarejestrowanego wkraju niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego

W brzmieniu ustalonym przez art.2 pkt2 ustawy zdnia 13 stycznia 2012r. ozmianie ustawy okierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. poz.113); wszedł wżycie zdniem 11 lutego 2012r.; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 313.

313) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt11 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 4.

314) Dodany przez art.11 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 145.

315) Dodany przez art.1 pkt11 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

316) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 253.

317) Wbrzmieniu ustalonym przez art.25 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 274.

318) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 76.

312)

Dziennik Ustaw – 121 – Poz. 1137

zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, d) ierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub użyk wania pojazdu;

9) żywania przyrządów kontrolno-pomiarowych, awszczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku u osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego; 9a)319) używania urządzeń rejestrujących;

10) usuwania lub przemieszczania pojazdu wprzypadkach, októrych mowa wart.130a ust.1–3;

11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych ztym przewozem;

12) żywania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń u uczestnikowi ruchu;

13) występowania wuzasadnionym przypadku zwnioskiem oocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem; 13a)320) występowania do starosty zwnioskiem oskierowanie kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione ipoważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby; 14)321) pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone wielkości; pilotowanie wykonywane jest za opłatą ponoszoną przez właściciela lub posiadacza pojazdu; 14)322) pilotowania pojazdów, zwyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych zgodnie zart.64 ust.1 pkt3.

3. Przepisów ust.2 pkt3, 4 i6 nie stosuje się do szefów icudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych imisji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających zprzywilejów iimmunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz do innych osób korzystających ztych przywilejów iimmunitetów. 4.323) Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową kierujących innymi pojazdami, a także kierowanie ruchem drogowym wzwiązku zpilotowaniem kolumn wojskowych należy również do Żandarmerii Wojskowej iwojskowych organów porządkowych. Wtym zakresie Żandarmerii Wojskowej iwojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia policjantów określone wust.2. 4.324) Kontrola ruchu drogowego wstosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wstosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, atakże kierowanie ruchem drogowym wzwiązku zpilotowaniem pojazdów wojskowych należy do Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia policjantów określone wust.2. 4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, októrych mowa wust.2 pkt1–5 i7–12 oraz wart.130a ust.4 pkt1. 4b.325) Dodatkowo funkcjonariusze ci mogą odmówić prawa przekroczenia granicy pojazdem, jeżeli:

1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się wstanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu winny sposób;

Dodany przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

30. Dodany przez art.125 pkt11 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

321) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 322.

322) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

323) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 324.

324) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

325) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 327.

319) 320)

Dziennik Ustaw – 122 – Poz. 1137

2)326) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu, dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;

3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska;

4) pojazd przekracza dopuszczalną masę całkowitą lub naciski osi określone wprzepisach ruchu drogowego. 4b.327) Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu, jeżeli:

1) ojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu p albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu winny sposób;

2) ojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kiep rowania pojazdem lub używania pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;

3) tan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi przez pojazd s albo narusza wymagania ochrony środowiska;

4) kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo wypisu ztego zezwolenia. 5.328) Minister właściwy do spraw wewnętrznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu, kierując się wszczególności możliwością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez Policję w związku z pilotowaniem pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają dopuszczalne wielkości, oraz określi wysokość opłat uiszczanych przez ich właścicieli lub posiadaczy.

5. (uchylony).329) Art. 129a.330)

1. Kontrola ruchu drogowego wodniesieniu do kierującego pojazdem:

1) tóry wykonuje przewóz drogowy wrozumieniu ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym, k

2) stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie w po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

3) tóry naruszył przepisy ruchu drogowego, wprzypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu: k a) przyrządów kontrolno-pomiarowych, b) przenośnych albo zainstalowanych wpojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących,

4) który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa, 5)331) który wykonuje przewóz drogowy wrozumieniu ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oprzewozie towarów niebezpiecznych. – należy również do Inspekcji Transportu Drogowego.

2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia określone wart.129 ust.1 i2, wtym również wobec właściciela lub posiadacza pojazdu. t Art. 129b.332)

1. Kontrola ruchu drogowego wgminach lub miasach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

76. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

328) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 329.

329) Przez art.1 pkt11 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

330) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 30.

331) Dodany przez art.115 pkt5 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 207.

332) Dodany przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 31.

326) 327)

Dziennik Ustaw – 123 – Poz. 1137

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem: a) niestosującego się do zakazu ruchu wobu kierunkach, określonego odpo ied im znakiem drogowym, w n b)333) naruszającego przepisy ruchu drogowego, wprzypadku ujawnienia izarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów, d g b)334) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojaz ów zaprzę owych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, c) ruchu pieszych.

3. Wramach wykonywania kontroli ruchu dro owego wzakresie, októrym mowa wust.2, strażnicy gminni (miejscy) g są upoważnieni do:

1) atrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa z ł wust.2 pkt1 lit.b; 2)335) sprawdzania dokumentów wymaganych wzwiązku zkierowaniem pojazdem ijego używaniem; 3)335) używania urządzeń rejestrujących, ztym że wprzypadku używania urządzenia zainstalowanego wpojeździe wczasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się wruchu;

4) egitymowania uczestnika ruchu iwyda ania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania zdrogi lub używania l w pojazdu;

5) wydawania poleceń: a) osobie, która spowodowała przeszko ę utrud iaącą ruch drogowy lub zagrażającą jego bez ie zeństwu, d n j p c b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do spo obu jego zachowania; s 6)336) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych wart.78 ust.

2; 7)336) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania woznaczonym czasie. 4.337) Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych iwojewódzkich oraz drogach krajowych wobszarze zabudowanym, zwyłączeniem autostrad idróg ekspresowych, czynności zzakresu kontroli ruchu drogowego zużyciem przenośnych albo zainstalowanych wpojeździe urządzeń rejestrujących woznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji. Art. 129c.332)

1. Kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku.

2. Strażnicy leśni ifunkcjonariusze Straży Parku są upraw ieni do kontroli kierujących pojaz ami niestosujących się n d do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na tere ach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu n wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów.

3. Wramach wykonywania kontroli ruchu drogowego wza resie, októrym mowa wust.2, strażnicy leśni ifunkcjo k nariusze Straży Parku są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu;

2) legitymowania uczestnika ruchu drogowego;

3) wydawania poleceń, co do sposobu zachowania się na drodze.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

30. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

335) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 30.

336) Dodany przez art.1 pkt6 lit.b tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 30.

337) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 30.

333) 334)

Dziennik Ustaw – 124 – Poz. 1137

Art. 129d.332)

1. Osoby działające wimieniu zarządcy drogi mogą wykonywać, wobecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, kontrolę ruchu drogowego wstosunku do pojazdów:

1) wzakresie przestrzegania przepisów owy iarach, masie lub nacisku osi; m

2) powodujących uszkadzanie lub niszczenie drogi;

3) zanieczyszczających lub zaśmiecających drogę.

2. Wramach wykonywania kontroli ruchu drogowego wzakresie, októrym mowa wust.1, osoby działające wimieniu zarządcy drogi są upoważnione do:

1) zatrzymania pojazdu;

2) legitymowania uczestnika ruchu drogowego iwy awania mu poleceń, co do sposobu korzystania zdrogi lub pojazdu; d

3) sprawdzenia dokumentów wymaganych wzwiązku zużywaniem pojazdu;

4) prawdzenia stanu technicznego, wyposażenia, ła un u, wymiarów oraz masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się s d k na drodze;

5) żywania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących wszczególności do badania pojazdu, określania jego u wymiarów, masy lub nacisku osi oraz stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środo iska; w

6) niemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną masę lub nacisk osi albo uszka zaącym lub niszcząu d j cym drogę.

3. Wcelu dokonania sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu osoby działające wimieniu zarządcy drogi, mające prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mogą kierować tym poazdem. j

4. Przepisów ust.1–3 nie stosuje się do osób działających wimieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych iAuto strad. Art. 129e.332)

1. Kontrola ruchu drogowego wykonywana przez strażników gminnych (miejskich), strażników leśnych, funkcjo a iuszy Straży Parku oraz pracowników zarządów dróg odbywa się na podstawie upoważnienia do wykonywania n r kontroli ruchu drogowego wydanego przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

2. Art. 129 ust.3 stosuje się odpowiednio do kontroli ruchu drogowego wykonywanej przez osoby, októrych mowa wust.1. Art. 129f.332) Strażnicy straży gminnych (miejskich), strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku w związku zwykonywaniem czynności zzakresu kontroli ruchu drogowego są obowią ani do czasu przybycia Policji uniemożliwić z kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione po ejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości d lub wstanie po użyciu alkoholu albo środka działającego po obnie do alkoholu. d Art. 129g.338) 1.339) Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych wpasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego: a) przekraczania dopuszczalnej prędkości, b) niestosowania się do sygnałów świetlnych – zzastrzeżeniem art.129b ust.3 pkt3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego. 2.339) Wykonując zadania, októrych mowa wust.1, Inspekcja Transportu Drogowego:

1) ejestruje obrazy naruszeń przepisów ruchu drogowego iprzetwarza do celów określonych wniniejszej ustawie obraz r pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego, oraz wizerunek kierującego pojazdem, jeżeli został on zarejestrowany oraz dane obejmujące: a) numer rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy,

338) 339)

Dodany przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku

30. Wszedł wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

Dziennik Ustaw – 125 – Poz. 1137

b) datę, czas oraz określenie miejsca popełnienia naruszenia, c) rodzaj naruszenia, d) dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, e) numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego;

2) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi czynności wyjaśniające, kieruje w do sądu wnioski o ukaranie, oskarża przed sądem oraz wnosi środki odwoławcze – w trybie i zakresie określonych wustawie zdnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. z2008r. Nr133, poz.848, zpóźn. zm.340));

3) nioskuje do zarządców dróg publicznych, zwyłączeniem dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Kraw jowych iAutostrad, oinstalację lub usunięcie urządzenia rejestrującego albo obudowy na to urządzenie, zzastrzeżeniem iż wsprawach dotyczących urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego odopuszczalnej prędkości wniosek wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;

4) okonuje zakupu inaprawy oraz wykonuje czynności wynikające zbieżącej eksploatacji iobsługi urządzeń rejestrująd cych oraz obudów na te urządzenia, wtym czynności obejmujące import danych zarejestrowanych przez te urządzenia oraz montaż urządzeń wzainstalowanych obudowach wprzypadku urządzeń zainstalowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego lub zarządcę drogi działającego na wniosek, októrym mowa wpkt 3, atakże wprzypadku obudów urządzeń rejestrujących należących do Policji. 3.339) Zadania Inspekcji Transportu Drogowego, októrych mowa wust.1, wykonuje Główny Inspektor Transportu Drogowego przy pomocy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz jego delegatur terenowych.

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania iusuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów idanych, uwzględniając dokumentację izakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wsprawach owykroczenia, októrych mowa wust.1, oraz konieczność ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną ingerencją iujawnieniem.

5. Minister właściwy do spraw transportu, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych iMinistrem Sprawiedliwości, uwzględniając zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia jednolitości dokumentów, określi, wdrodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego wpostępowaniu, októrym mowa wust.2 pkt2. Art. 129h.338) 1.341) Wzakresie, októrym mowa wart.129g ust.1, rejestracji podlegają wszczególności:

1) braz naruszenia, wtym obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, wraz znumerem rejestrao cyjnym pojazdu;

2) data oraz czas popełnienia naruszenia;

3) numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego; – awprzypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości rejestrowane są również:

4) prędkość, zjaką poruszał się pojazd;

5) prędkość dopuszczalna wmiejscu iczasie popełnienia naruszenia. 2.341) Wszczególnie uzasadnionych bezpieczeństwem ruchu drogowego przypadkach Inspekcja Transportu Drogowego może ujawniać naruszenia przepisów ruchu drogowego wzakresie, októrym mowa wart.129g ust.1 lit.a, również za pomocą urządzeń rejestrujących, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi. Wtakim przypadku urządzenia te rejestrują wszczególności:

1) obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, wraz znumerem rejestracyjnym pojazdu;

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr214, poz.1344 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307 iNr225, poz.1466, z2011r. Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1431 iNr244, poz.1454 oraz z 2012 r. poz. 1101.

341) Wszedł wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

340)

Dziennik Ustaw – 126 – Poz. 1137

2) datę, czas oraz określenie odcinka drogi, na którym popełnione zostało naruszenie;

3) średnią prędkość, zjaką poruszał się pojazd na odcinku drogi, na którym popełnione zostało naruszenie;

4) prędkość dopuszczalną na odcinku drogi, na którym popełnione zostało naruszenie, wczasie jego popełnienia;

5) numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego. 3.341) Główny Inspektor Transportu Drogowego ustala wpisanego do dowodu rejestracyjnego właściciela lub posiadacza pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu drogowego, na podstawie danych iinformacji:

1) określonych wust.1 i2;

2) centralnej ewidencji pojazdów icentralnej ewidencji kierowców udostępnianych za pomocą systemu teleinformatyczz nego;

3) zyskanych wzwiązku zprowadzonym postępowaniem, wszczególności od polskich izagranicznych organów rejeu strujących pojazd. 4.341) Główny Inspektor Transportu Drogowego, przetwarzając dane osobowe wzakresie, októrym mowa wust.3, jest zwolniony zobowiązku informacyjnego określonego wart.25 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.80b ust.4.

5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny ilokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) arunki lokalizacji wpasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urząw dzenia, zuwzględnieniem zasady, że instalowana iużywana jest obudowa wraz zurządzeniem rejestrującym;

2) posób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, zuwzględnieniem oddziałys wania prewencyjnego poprzez zapewnienie odpowiedniej widoczności;

3) posób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych s do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, atakże biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie wutrzymaniu dopuszczalnej prędkości;

4) zczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności zzakresu kontroli ruchu drogos wego, októrych mowa wart.129b ust.4, wtym obowiązku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli. Art.129i.342)

1. Badanie wcelu ustalenia za artości worganizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń w elektronicznych do onujących pomiaru stężenia alkoholu wwydychanym po ietrzu. k w

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. Wtakim przypadku ustalenie zawartości worga nizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Badanie wcelu ustalenia zawartości worganizmie alko olu może być przeprowadzone również wrazie braku zgody h kierującego, oczym należy go uprzedzić.

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, októrych mowa wust.1 i2, określa ustawa zdnia 26 października 1982r. owychowaniu wtrzeźwości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z2007r. Nr70, poz.473, zpóźn. zm.343)). h Art. 129j.342)

1. Badanie wcelu ustalenia worganizmie obecności środka działającego podobnie do alko olu przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego prze rowadzenie metodą p niewy agającą badania laborato yj ego albo osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. Wtakim przypadku ustalem r n nie worganizmie obecności środka działającego podobnie do alko olu następuje na podstawie badania krwi lub moczu. h

342) 343)

Dodany przez art.125 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr115, poz.793 iNr176, poz.1238, z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr18, poz.97 iNr144, poz.1175, z2010r. Nr47, poz.278 iNr127, poz.857, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654 iNr120, poz.690 oraz z2012r. poz.405.

Dziennik Ustaw – 127 – Poz. 1137

3. Dopuszcza się badanie krwi lub moczu jako następstwo badania przeprowadzonego metodą, októrej mowa wust.1, albo jeżeli nie ma możliwości wykorzystania tej metody.

4. Badanie wcelu ustalenia obecności worganizmie środka działającego podobnie do alko olu, wsposób określony h wust.2 i3, może być prze rowadzone również wra ie braku zgody osoby pode ającej badaniu, oczym należy ją uprzep z l g dzić.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki oddziaływania na organizm kierowcy środków działających podobnie do alkoholu, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) wykaz tych środków;

2) warunki isposób przeprowa zania badań na ich obec ość worganizmie. d n Art. 129k.342)

1. Wrazie uczestniczenia wwy adku drogowym, wktórym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest p poddawany ba aniu na zawartość worga izmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alko olu. d n h

2. Badaniu, októrym mowa wust.1, można poddać także inną osobę, jeżeli zachodzi uza adnione podejrzenie, że mogs ła kierować pojazdem uczestni zącym wwypadku drogowym, wktórym jest zabity lub ranny. c

3. Osoby, októrych mowa wust.1 i2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu drogo ego przeprowadzenia badania w krwi lub moczu wcelu ustalenia zawartości worganizmie alko olu lub środka działającego podobnie do alkoholu. h Art. 130.344)

1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów wskali od 0 do 10 iwpisuje się do tej ewidencji. 1a. Wewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.

2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub wprzypadku kierowców, októrych mowa wart.140 ust.1 pkt3 – 20 punktów.

3. Kierowca wpisany do ewidencji, októrej mowa wust.1, może na własny koszt uczestniczyć wszkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy wokresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. 3a. Przepisy ust.1–3 stosuje się do osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie iwdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) sposób punktowania iliczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;

2) arunki isposób prowadzenia ewidencji, októrej mowa wust.1, oraz tryb występowania zwnioskami okontrolne w sprawdzenie kwalifikacji;

3) program szkolenia ijednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, októrym mowa wust.3;

4) liczbę punktów odejmowanych ztytułu odbytego szkolenia;

5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych wewidencji, októrej mowa wust.1. Art. 130. (uchylony).345) Art. 130a.

1. Pojazd jest usuwany zdrogi na koszt właściciela wprzypadku:

1) ozostawienia pojazdu wmiejscu, gdzie jest to zabronione iutrudnia ruch lub winny sposób zagraża bezpieczeństwu; p

344) 345)

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

345. Przez art.125 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 128 – Poz. 1137

2)346) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany wkraju, októrym mowa wart.129 ust.2 pkt8 lit.c; 3)347) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych wprzepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; 4)348)pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, wmiejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej oobniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych wart.8 ust.2; 5)348) pozostawienia pojazdu wmiejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. 1a.349) Pojazd jest usuwany zdrogi na koszt wykonującego przejazd drogowy wprzypadku, októrym mowa wart.140ad ust.2 pkt2.

2. Pojazd może być usunięty zdrogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go winny sposób, wprzypadku gdy:

1) kierowała nim osoba: a) znajdująca się wstanie nietrzeźwości lub wstanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) ego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania j ochrony środowiska. 2a.350) Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub wtrakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu wprzypadkach, októrych mowa wust.1 lub2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust.10i stosuje się odpowiednio. 2a.351) Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu wprzypadkach, októrych mowa wust.1–2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust.10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty zdrogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu zdrogi wydaje:352)

1) policjant – wsytuacjach, októrych mowa wust.1–3; 2)353) strażnik gminny (miejski) – wsytuacjach, októrych mowa wust.1 pkt1, 4 i5;

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – wsytuacji, októrej mowa wust.3.

5. (utracił moc).354) 5a. (uchylony).355)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

76. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

348) Dodany przez art.1 pkt10 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

349) Dodany przez art.1 pkt12 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 19.

350) D odany przez art.1 pkt10 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 351.

351) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

352) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit.c tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

353) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit.c tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

354) Z dniem 30 czerwca 2006r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdnia 7czerwca 2005r. sygn. akt K 23/04 (Dz.U. Nr109, poz.925).

355) D odany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 22 września 2006r. ozmianie ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr190, poz.1400), która weszła wżycie zdniem 19 października 2006r.; uchylony przez art.1 pkt10 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 2; wszedł wżycie zdniem 21 sierpnia 2011r.

346) 347)

Dziennik Ustaw 5b. (uchylony).355) 5c.356) Pojazd usunięty zdrogi wprzypadkach, októrych mowa wust.1 lub 2, umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie iprzechowywanie. 5c.357) Pojazd usunięty zdrogi, wprzypadkach określonych wust.1–2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie iparkowanie. 5d. (uchylony).358) 5e. (uchylony).358) 5f.359) Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych wprzypadkach, októrych mowa wust.1 lub 2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie zprzepisami ozamówieniach publicznych. 5f.360) Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, októrych mowa wust.1–2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie zprzepisami ozamówieniach publicznych. 6.361) Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, októrych mowa wust.1 i2, oraz koszty usuwania iprzechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, wdrodze uchwały, wysokość opłat, októrych mowa wust.5c, oraz wysokość kosztów, októrych mowa wust.2a. Wysokość kosztów, októrych mowa wust.2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, októrych mowa wust.6a. 6.362) Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–2, oraz koszty usuwania iprzechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, wdrodze uchwały, wysokość opłat, októrych mowa wust.5c, oraz wysokość kosztów, októrych mowa wust.2a. Wysokość kosztów, októrych mowa wust.2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, októrych mowa wust.6a. 6a.363) Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, októrych mowa wust.5c: a) rower lub motorower – za usunięcie – 100 zł; za każdą dobę przechowywania – 15 zł, b) motocykl – za usunięcie – 200 zł; za każdą dobę przechowywania – 22 zł, c) pojazd odopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie – 440 zł; za każdą dobę przechowywania – 33 zł, d) ojazd odopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 550 zł; za każdą dobę przechowywania p – 45 zł, e) ojazd odopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 780 zł; za każdą dobę przechowywania p – 65 zł, f) ojazd odopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie – 1150 zł; za każdą dobę przechowywania – 120zł, p g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1400 zł; za każdą dobę przechowywania – 180 zł. 6b.363) Maksymalne stawki opłat określone wust.6a, obowiązujące wdanym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych wokresie pierwszego półrocza roku, wktórym stawki ulegają zmianie, wstosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

D odany przez art.1 pkt1 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 355; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 2; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 357.

357) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

358) D odany przez art.1 pkt1 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 355; uchylony przez art.1 pkt10 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 2; wszedł wżycie zdniem 21 sierpnia 2011r.

359) D odany przez art.1 pkt10 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku 2; wszedł wżycie zdniem 21 sierpnia 2011r.; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 360.

360) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

361) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit.h ustawy, októrej mowa wodnośniku 2; wszedł wżycie zdniem 21 sierpnia 2011r.; wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 362.

362) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

363) Dodany przez art.1 pkt10 lit.iustawy, októrej mowa wodnośniku 2; wszedł wżycie zdniem 21 sierpnia 2011r.

356)

– 129 –

Poz. 1137

Dziennik Ustaw – 130 – Poz. 1137

6c.363) Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, wdrodze obwieszczenia, wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat, októrych mowa wust.6a, zuwzględnieniem zasady określonej wust.6b, zaokrąglając je wgórę do pełnych złotych. 6d.363)Wskaźnik cen, októrym mowa wust.6b, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wterminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia. 6e.363) Opłaty, októrych mowa wust.6, stanowią dochód własny powiatu. 7.364) Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, októrej mowa wust.6. 7.365) Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, októrej mowa wust.5c, awprzypadku, októrym mowa wust.1a, również dowodu uiszczenia kaucji.

8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół wprzypadku pozostawienia go wmiejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). 10.366) Starosta wstosunku do pojazdu usuniętego zdrogi, wprzypadkach określonych wust.1 lub 2, występuje do sądu zwnioskiem oorzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu wterminie 3miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie oskutkach nieodebrania pojazdu. 10a.367) Starosta występuje zwnioskiem, októrym mowa wust.10, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia. 10b.367) Jeżeli pojazd usunięty wprzypadkach określonych wust.1 lub 2 nie jest zarejestrowany wżadnym zpaństw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celnego wcelu uregulowania jego sytuacji zgodnie zprzepisami prawa celnego. 10c.367) Przepisu ust.10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu nastąpiło zprzyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej. 10d.367)Przepis ust.10 stosuje się odpowiednio, gdy wterminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo że wjej poszukiwaniu dołożono należytej staranności. 10e.367) Wsprawach oprzepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku,wszczególności, czy usunięcie pojazdu było zasadne iczy wposzukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne zzasadami współżycia społecznego. 10f.367) Do wykonania orzeczenia sądu oprzepadku pojazdu jest obowiązany starosta. Wykonanie orzeczenia następuje wtrybie ina zasadach określonych wustawie zdnia 17 czerwca 1966r. opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji, zuwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. 10g.367)Jednostka prowadząca parking strzeżony, wprzypadku nieodebrania pojazdu zparkingu wterminie określonym wust.10, powiadamia otym fakcie właściwego miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu. w 10h.367) Koszty związane z usuwaniem, przecho ywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu wdniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, zzastrzeżeniem ust.10d i10i. Decyzję ozapłacie tych kosztów wydaje starosta.

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

365. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

366) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit.j ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

367) Dodany przez art.1 pkt10 lit.k ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

364) 365)

Dziennik Ustaw – 131 – Poz. 1137

10i.367) Jeżeli wchwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, októrych mowa wust.10h. 10j.367) Termin płatności należności ustalonych decyzją, októrej mowa wust.10h wynosi 30 dni od dnia, wktórym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz zodsetkami podlegają egzekucji wtrybie ina zasadach określonych wustawie zdnia 17 czerwca 1966r. opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji. 10k.367) Decyzji, októrej mowa wust.10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia sądu oprzepadku pojazdu upłynęło 5 lat. 10l.367) Egzekucji, októrej mowa wust.10j, nie wszczyna się, awszczętą umarza, jeżeli od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, októrej mowa wust.10h, upłynęło 5 lat.

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych ibezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, wdrodze rozporządzenia: 1)368) tryb oraz warunki współdziałania zPolicją iinnymi pod iotami uprawnionymi do podejmowania decyzji ousu m nięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub pro adzących strzeżone parkingi; w

2) tryb iwarunki wydawania pojazdu zparkingu;

3) (utracił moc).369) Art. 130b.370)

1. Zkażdego wypadku drogowego, wktórym jest zabity, mającego miejsce wtranseuropejskiej sieci drogowej, októrej mowa wart.4 pkt26 ustawy zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych, Policja jest obowiązana sporządzić sprawozdanie.

2. Sprawozdanie, októrym mowa wust.1, zawiera:

1) możliwie dokładne określenie miejsca wypadku;

2) zdjęcia lub schemat miejsca wypadku;

3) datę igodzinę wypadku;

4) zczegółowy opis miejsca iokoliczności wypadku: rodzaj terenu, rodzaj drogi, rodzaj skrzyżowania, wtym informacje s dotyczące sygnalizacji, liczby pasów ruchu, oznakowania poziomego drogi, oświetlenia, warunków pogodowych, ograniczenia prędkości, przeszkód na poboczu drogi;

5) informację oskutkach wypadku: liczbę zabitych irannych wwypadku;

6) harakterystykę uczestników wypadku: wiek, płeć, obywatelstwo, poziom alkoholu lub środka odurzającego worganic zmie, stosowanie lub niestosowanie wyposażenia ochronnego;

7) ane dotyczące pojazdów uczestniczących wwypadku: rodzaj, wiek, wyposażenie ochronne oraz datę ostatniego badad nia technicznego;

8) informacje dotyczące rodzaju iprzebiegu wypadku, zuwzględnieniem manewrów pojazdu ikierującego;

9) oile jest to możliwe informacje dotyczące czasu przybycia służb ratowniczych oraz przyjęcia zgłoszenia.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Policja przekazuje do Sekretariatu Krajowej Rady, o którym mowa wart.140f, wterminie do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni. Art. 131. 1.371) Minister właściwy do spraw wewnętrznych wporo umieniu zministrem właściwym do spraw transporz tu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania kontroli ruchu drogo ego w oraz sprawnego jej przebiegu, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) organizację, szczegółowe warunki isposób wykonywania kontroli ruchu drogowego;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku

355. Z dniem 12 czerwca 2009r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdnia 3 czerwca 2008r. sygn. akt P 4/06 (Dz.U. Nr100, poz.649).

370) D odany przez art.3 pkt1 ustawy zdnia 13 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy odrogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.472), która weszła wżycie zdniem 31 maja 2012r.

371) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 31.

368) 369)

Dziennik Ustaw – 132 – Poz. 1137

2) wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu;

3) szczegółowe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez osoby, októrych mowa wart.129e;

4) szczegółowe warunki udzielania upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz wzór upoważnienia.

2. Minister Obrony Narodowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa iporządku wczasie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawne wykonywanie czynności w tym zakresie, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz spraw wewnętrznych, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) organizację, warunki isposób wykonywania czynności, októrych mowa wart.129 ust.4;

2) warunki itryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej zPolicją wsprawach, októrych mowa wart.130 ust.1. Rozdział 2 Zatrzymywanie izwracanie dowodów rejestracyjnych Art. 132.

1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) wrazie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd: a) agraża bezpieczeństwu wszczególności po wypadku drogowym, wktórym zostały uszkodzone zasadnicze elementy z nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, b) zagraża porządkowi ruchu, c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) twierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu wwyznaczonym terminie lub termin badania nie zos stał wyznaczony prawidłowo;

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) wstopniu powodującym jego nieczytelność;

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną; 6)372) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany wkraju, októrym mowa wart.129 ust.2 pkt8 lit.c;

7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane wnim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania wpokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane wprzypadkach, októrych mowa wust.1 pkt1 lit.aic oraz wpkt 6.

3. Zatrzymany dokument, zwyjątkiem przypadków określonych wust.1 pkt4, 6 i7, odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał, zzastrzeżeniem ust.5. 3a. Odpowiednie organy Policji zawiadomią właściwego dyrektora izby skarbowej ofakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego wprzypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, októrym mowa wust.1 pkt7, wsytuacji, gdy dotyczy to spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych wprzepisach ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Przepisy ust.2 i3 stosuje się odpowiednio.

5. Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, zwyjątkiem przypadków określonych wust.1 pkt4 i6, pozostawia się wjednostce Policji przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, wktórym pojazd jest zarejestrowany.

6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, zzastrzeżeniem art.133.

372)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 76.

Dziennik Ustaw – 133 – Poz. 1137

Art. 133.373)

1. Wprzypadku określonym wart.132 ust.1 pkt6 odpowiedni organ Policji zwraca zatrzymany dokument po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

2. Jeżeli zprzedstawionego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wynika, że przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego umowa ta nie była zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo wniesienie opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej wodrębnych przepisach. Art. 134. Wstosunku do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych pojazdów kierowanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową uprawnienia iobowiązki policjantów określone wart.132 ust.1–3 iart.133 ust.1 wykonują również żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Art. 134a.374) W stosunku do pojazdów wykonujących przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym, atakże wprzypadku kontroli, októrej mowa wart.129a ust.1 pkt2–4, uprawnienia iobowiązki policjantów oraz organów Policji określone wart.132 ust.1–3, 5 i6 oraz wart.133 wykonują również odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji. Rozdział 3 Zatrzymywanie praw jazdy ipozwoleń oraz cofanie iprzywracanie uprawnień do kierowania pojazdami Art. 135.

1. Policjant:

1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem wrazie: a)375) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znaj uje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu d albo środka działającego podobnie do alko olu, h b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy wstopniu powodującym jego nieczytelność, c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja ozatrzymaniu prawa jazdy, f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję ocofnięciu prawa jazdy, g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, h) rzekroczenia przez kierującego pojazdem, wokresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby p 20punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

2) oże zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem wrazie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo m lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

2. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy zprzyczyn, októrych mowa wust.1 pkt1 lit.b–d oraz wpkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem wciągu 7 dni. Art. 136.

1. Zatrzymane prawo jazdy, zwyjątkiem przypadku określonego wart.135 ust.1 pkt1 lit.c, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż wciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy owykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

2. Wrazie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz zwynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany wciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi. Art. 137.

1. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt2, wydaje wterminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:

1) prokurator – wtoku postępowania przygotowawczego, asąd – po przekazaniu sprawy do sądu;

2) wsprawie owykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

76. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 30.

375) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 31.

373) 374)

Dziennik Ustaw – 134 – Poz. 1137

2. Owydaniu postanowienia ozatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę.

3. Na postanowienie ozatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie. Art. 138.376)

1. Decyzję ozatrzymaniu prawa jazdy, wprzypadkach określonych wart.135 ust.1 pkt1 lit.d ig, wydaje starosta.

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania, zzastrzeżeniem art.114 ust.4. Art. 138. (uchylony).377) Art. 139. 1.378) Przepisy art.135–138 stosuje się odpowiednio do pozwolenia do kierowania tramwajem. 1.379) Przepisy art.135–137 stosuje się odpowiednio do pozwolenia na kierowanie tramwajem.

2. Przepisu art.135 nie stosuje się do szefów icudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych oraz misji specjalnych iorganizacji międzynarodowych korzystających zprzywilejów iimmunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, atakże do innych osób korzystających ztych przywilejów iimmunitetów.

3. Wstosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz innych osób kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia i obowiązki policjantów określone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonują również żołnierze Żandarmerii Wojskowej. 4.380) Wprzypadku kontroli, októrej mowa wart.129a ust.1, uprawnienia iobowiązki policjantów określone wart.135 ust.1 iart.136 ust.1 wykonują wstosunku do kierujących pojazdami również inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Art. 140.381)

1. Decyzję ocofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta wrazie:

1) stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; g 1a)382) stwierdzenia na podstawie orzeczenia psycholo icznego, wydanego po przeprowadzeniu badania psychologicznego wtrybie określonym wart.124 ust.1 pkt2 i3, istnienia przeciwwskazań psy hologicznych do kierowania pojazdem; c

2) utraty przez kierowcę kwalifikacji, co stwierdza się na podstawie wyniku egzaminu państwowego;

3) przekroczenia, wokresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; decyzja ocofnięciu uprawnienia wydawana jest na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji;

4) niepoddania się: a) sprawdzeniu kwalifikacji wtrybie określonym wart.114 ust.1 pkt1, b) badaniu lekarskiemu wtrybie określonym wart.122 ust.1 pkt3–5, c)383) badaniu psychologicznemu wtrybie określonym wart.124 ust.1 pkt2 lub 3.

2. Decyzję oprzywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, zwyjątkiem przypadku określonego wust.1 pkt3, wydaje starosta po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.

3. Przepisy ust.1–2 stosuje się odpowiednio do pozwolenia do kierowania tramwajem. 4.250) Decyzję ocofnięciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym szefom icudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych imisji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności oraz innym osobom korzystającym ztych przywilejów iimmunitetów wydaje marszałek województwa mazowieckiego.

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

377. Przez art.125 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

378) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 379.

379) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

380) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 30.

381) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie ustawy, októrej mowa wodnośniku 384.

382) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt8 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 177.

383) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt8 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 177.

376) 377)

Dziennik Ustaw – 135 – Poz. 1137

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu, kierując się koniecznością zapobieżenia uczestnictwu wruchu drogowym sprawców wielokrotnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, określi, wdrodze rozporządzenia, warunki itryb wnioskowania ocofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi osobom, októrych mowa wust.1 pkt3. Art. 140. (uchylony).384) Art. 140a.381) Zadania ikompetencje określone wart.138 ust.1 iart.140 ust.1–3 nie mogą być powierzone wdrodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego178). Art. 140a. (uchylony).384) Rozdział

4385) Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie zwarunkami określonymi wzezwoleniu Art. 140aa.

1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o którym mowa wart.64 ust.1 pkt1, lub niezgodnie zwarunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, wdrodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzję administracyjną onałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub zarządca drogi.

3. Karę pieniężną, októrej mowa wust.1, nakłada się na:

1) odmiot wykonujący przejazd; p

2) odmiot wykonujący inne czynności związane zprzewozem drogowym, awszczególności na organizatora transportu, p nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego wust.1.

4. Nie wszczyna się postępowania wsprawie nałożenia kary pieniężnej, októrej mowa wust.1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, apostępowanie wszczęte wtej sprawie umarza się, jeżeli:

1) okoliczności sprawy idowody wskazują, że podmiot, októrym mowa wust.3 pkt1: a) dochował należytej staranności wrealizacji czynności związanych zprzejazdem, b) nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub

2) zeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej r wzezwoleniu, októrym mowa wart.64 ust.1 pkt1, aprzekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu wprzypadku przewozu ładunków sypkich oraz drewna.

5. Nie wszczyna się postępowania wsprawie nałożenia kary pieniężnej, októrej mowa wust.1, wobec podmiotu wykonującego przejazd oraz inne czynności związane zprzejazdem drogowym pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wprzypadku stwierdzenia przejazdu po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia lub niezgodnie zwarunkami określonymi dla tego zezwolenia organ kontroli, o którym mowa w ust. 2, powiadamia właściwy terytorialnie ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli organ Żandarmerii Wojskowej.

7. Organ Żandarmerii Wojskowej, októrym mowa wust.6, występuje do dowódcy jednostki wojskowej organizującej przejazd drogowy lub do jego przełożonego zwnioskiem owszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na zasadach określonych wustawie zdnia 9 października 2009r. odyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr190, poz.1474). Art.140ab.

1. Karę pieniężną, októrej mowa wart.140aa ust.1, ustala się wwysokości:

1) 1500 zł – za brak zezwolenia kategoriiIiII;

2) 5000 zł – za brak zezwolenia kategorii III–VI;

384) 385)

Przez art.125 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Dodany przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

Dziennik Ustaw

3) za brak zezwolenia kategorii VII: a) 00 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne 5 wartości nie więcej niż o10%, b) 000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczal2 ne wartości owięcej niż 10% inie więcej niż 20%, c) 5000 zł – wpozostałych przypadkach; 1

4) 000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy 5 drogi, októrym mowa wart.64c ust.9;

5) 000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie zwarunkami określonymi przez 3 zarządcę drogi, októrym mowa wart.64c ust.9;

6) 000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeci6 wie, októrym mowa wart.64c ust.10;

7) 000 zł – za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategoriiVII lub podanych wtym doku2 mencie.

2. Wprzypadku naruszeń zakazu, októrym mowa wart.64 ust.2, za przejazd pojazdem nienormatywnym nakłada się karę jak za przejazd bez zezwolenia. Art.140ac.

1. Od decyzji owymierzeniu kary pieniężnej, októrej mowa wart.140aa ust.1, przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego wstosunku do organu, który tę karę wymierzył, wterminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od jej doręczenia, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Organ kontroli, który wydał decyzję ostateczną, z urzędu wstrzymuje jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, wrazie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 3.Karę pieniężną uiszcza się wformie przekazu na wskazany wdecyzji rachunek bankowy. Koszty związane zjej przekazaniem pokrywa obowiązany podmiot.

4. Kara pieniężna, októrej mowa wust.2, podlega przymusowemu ściągnięciu wtrybie określonym wprzepisach ustawy zdnia 17 czerwca 1966r. opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji.

5. Obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, októrej mowa wust.2, przedawnia się zupływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym kara powinna zostać uiszczona. Art.140ad. 1.Wprzypadku gdy podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie, októrym mowa wart.140aa ust.1, przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar pieniężnych, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.

2. Kaucję pobiera się:

1) odczas kontroli na drodze – wformie gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub za pomocą p karty płatniczej;

2) terminie późniejszym – wformie przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie w administracyjne wsprawie onałożenie kary, przy czym koszty przelewu ponosi obowiązany podmiot.

3. Kaucja przechowywana jest na nieoprocento anym rachunku bankowym, októrym mowa wust.2 pkt2. Koszty w związane zuiszczeniem kaucji wformie przelewu na rachunek bankowy lub za pomocą karty płatniczej – związane zautoryzacją transakcji iprzekazem środków na właściwy rachunek bankowy – pokrywa obowiązany podmiot.

4. Kaucję przekazuje się:

1) a rachunek bankowy określony wdecyzji onałożeniu kary, wterminie, októrym mowa wart.140 ac ust.2, albo n

2) a rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił, wterminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji lub orzeczenia n uchylającego decyzję onałożeniu kary pieniężnej.

5. Wprzypadku gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust.4 pkt2.

6. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nienormatywnych ponosi wykonujący przejazd pojazdem nienormatywnym. – 136 – Poz. 1137

Dziennik Ustaw – 137 – Poz. 1137

Art.140ae.

1. Kary pieniężne, októrych mowa wart.140aa ust.1, są przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad.

2. Środki ztytułu kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad są przekazywane wterminie pierwszych 2 dni roboczych po upływie tygodnia, wktórym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznacze iem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, drogowych obiektów n inżynierskich iprzepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.

3. Urzędy celne iwojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych wwysokości 12% nałożonej kary.

4. Prowizja, októrej mowa wust.3, stanowi dochód budżetu państwa.

5. Od kar pieniężnych urzędy celne iwojewódzkie inspektoraty transportu drogowego odliczają prowizję, apozostałą część kary, wterminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów wymienionych wust.1. DZIAŁ Va Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Art. 140b.

1. Tworzy się Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej „Krajową Radą”.

2. Krajowa Rada działa przy ministrze właściwym do spraw transportu jako międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów wsprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Art. 140c.

1. Krajowa Rada określa kierunki ikoordynuje działania administracji rządowej wsprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Do zadań Krajowej Rady wzakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wszczególności:

1) proponowanie kierunków polityki państwa;

2) pracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego woparciu opropozycje przedstawiane przez o właściwych ministrów iocena ich realizacji;

3) inicjowanie badań naukowych;

4) inicjowanie iopiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych;

5) inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej;

6) inicjowanie współpracy zagranicznej;

7) współpraca zwłaściwymi organizacjami społecznymi iinstytucjami pozarządowymi;

8) inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;

9) analizowanie iocena podejmowanych działań; 10)386) ustalanie, co najmniej raz na trzy lata, średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadku drogowego, wktórym jest zabity, oraz średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadku drogowego, wktórym osoba doznała obrażeń ciała wrozumieniu art.156 §1 albo art.157 §1 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr88, poz.553, zpóźn. zm.387)), powstałego wtranseuropejskiej sieci drogowej.

386) 387)

Dodany przez art.3 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

370. Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1997r. Nr128, poz.840, z1999r. Nr64, poz.729 iNr83, poz.931, z2000r. Nr48, poz.548, Nr93, poz.1027 iNr116, poz.1216, z2001r. Nr98, poz.1071, z2003r. Nr111, poz.1061, Nr121, poz.1142, Nr179, poz.1750, Nr199, poz.1935 iNr228, poz.2255, z2004r. Nr25, poz.219, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889 iNr243, poz.2426, z2005r. Nr86, poz.732, Nr90, poz.757, Nr132, poz.1109, Nr163, poz.1363, Nr178, poz.1479 iNr180, poz.1493, z2006r. Nr190, poz.1409, Nr218, poz.1592 iNr226, poz.1648, z2007r. Nr89, poz.589, Nr123, poz.850, Nr124, poz.859 iNr192, poz.1378, z2008r. Nr90, poz.560, Nr122, poz.782, Nr171, poz.1056, Nr173, poz.1080 iNr214, poz.1344, z2009r. Nr62, poz.504, Nr63, poz.533, Nr166, poz.1317, Nr168, poz.1323, Nr190, poz.1474, Nr201, poz.1540 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr40, poz.227 i229, Nr98, poz.625 i626, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr152, poz.1018 i1021, Nr182, poz.1228, Nr225, poz.1474 iNr240, poz.1602, z2011r. Nr17, poz.78, Nr24, poz.130, Nr39, poz.202, Nr48, poz.245, Nr72, poz.381, Nr94, poz.549, Nr117, poz.678, Nr133, poz.767, Nr160, poz.964, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr233, poz.1381 iNr240, poz.1431 oraz z2012r. poz.611.

Dziennik Ustaw – 138 – Poz. 1137

3.388) Przy ustalaniu średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadków drogowych, o których mowa w ust. 2 pkt10, uwzględnia się:

1) utratę produktywności zabitych irannych wwypadkach drogowych;

2) koszty leczenia irehabilitacji poszkodowanych wwypadkach drogowych;

3) koszty administracyjne wypadków drogowych;

4) straty materialne powstałe wwyniku wypadków drogowych. Art. 140d. Wskład Krajowej Rady wchodzą:

1) Przewodniczący – minister właściwy do spraw transportu;

2) zastępcy Przewodniczącego: a) sekretarz lub podsekretarz stanu wministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych, b) sekretarz lub podsekretarz stanu wministerstwie właściwym do spraw transportu;

3) sekretarz Krajowej Rady wskazany przez ministra właściwego do spraw transportu; 4)389) członkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spośród wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej imieszkaniowej390), oświaty iwychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych iAutostrad; 4)391) członkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spośród wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Art. 140e.

1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami ireprezentuje ją na zewnątrz.

2. Przewodniczący Krajowej Rady otrzymuje od ministrów iinnych organów, których przedstawiciele są członkami Krajowej Rady:

1) prawozdania iinformacje dotyczące realizacji zadań określonych wprogramach bezpieczeństwa ruchu drogowego; s 2)392) informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wszczególności informacje umożliwiające ustalanie średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadków, októrych mowa wart.140c ust.2 pkt10.

3. Przewodniczący Krajowej Rady składa Radzie Ministrów corocznie, do końca marca, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych wtym zakresie.

4. Prezes Rady Ministrów składa Sejmowi, Senatowi iPrezydentowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych wtym zakresie. Art. 140f.

1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretariatu Krajowej Rady.

2. Sekretariat Krajowej Rady działa jako wewnętrzna jednostka organizacyjna ministra właściwego do spraw transportu.

3. Szczegółową organizację i tryb prac Krajowej Rady określa regulamin przyjęty w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.

Dodany przez art.3 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

370. Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 391.

390) O becnie: ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej imieszkaniowej, stosownie do art.44 ustawy zdnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustawy oorganizacji itrybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania ministrów, ustawy odziałach administracji rządowej oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr154, poz.1800), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.

391) W brzmieniu ustalonym przez art.12 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.951), która wejdzie wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

392) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 370.

388) 389)

Dziennik Ustaw – 139 – Poz. 1137

Art. 140g.

1. Tworzy się Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej „Wojewódzką Radą”. 2.293) Wojewódzka Rada działa przy marszałku województwa jako wojewódzki zespół koordynacyjny wsprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Art. 140h.

1. Wojewódzka Rada koordynuje iokreśla kierunki działań administracji publicznej wsprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Do zadań Wojewódzkiej Rady wzakresie, októrym mowa wust.1, należy wszczególności:

1) opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wzakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) atwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezz pieczeństwa ruchu drogowego;

4) inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej iszkolenie wzakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5) inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;

6) współpraca zwłaściwymi organizacjami społecznymi iinstytucjami pozarządowymi;

7) inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;

8) analizowanie iocena podejmowanych działań. 3.393) Szczegółową organizację itryb pracy Wojewódzkiej Rady określa regulamin przyjęty przez radę wdrodze uchwały. Art. 140i.394) Wskład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

1) przewodniczący – marszałek województwa;

2) zastępcy przewodniczącego: a) wojewoda, b) wojewódzki komendant Policji;

3) sekretarz – wskazany przez marszałka województwa; 4)395) członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad, zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświaty; 4)396) członkowie Wojewódzkiej Rady:

393) 394)

a) wojewódzki inspektor transportu dro owego, g b) dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad, c) przedstawiciel wojewody, d) przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego, e) przedstawiciel kuratora oświaty, f) przedstawiciel zarządu województwa, g) przedstawiciel zarządów powiatu, h) przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, i) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji,

Dodany przez art.125 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Wbrzmieniu ustalonym przez art.14 pkt4 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 5.

395) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 396.

396) Wbrzmieniu ustalonym przez art.125 pkt18 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 140 – Poz. 1137

j) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, k) przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich, l) przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, m) przedstawiciel zarządów dróg powiatowych, n) soby wskazane przez marszałka województwa w szczególności reprezentujące działające na terenie wojeo wództwa organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym marszałek województwa może wskazać nie więcej niż 12 osób. Art. 140j.

1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady kieruje jej pracami ireprezentuje ją na zewnątrz.

2. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady otrzymuje od organów, których przedstawiciele są członkami Wojewódzkiej Rady:

1) sprawozdania iinformacje dotyczące realizacji zadań określonych wprogramach bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady składa Przewodniczącemu Krajowej Rady corocznie, do końca stycznia, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz działań realizowanych wtym zakresie. Art. 140k.293) Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia wyznaczony przez marszałka województwa wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Art. 140l. Wpracach Krajowej Rady iWojewódzkiej Rady mogą brać udział zgłosem doradczym:

1) rzedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeńp stwa ruchu drogowego;

2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych;

3) niezależni eksperci.

DZIAŁ VI Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 141–143. (pominięte). Art. 144. (uchylony). Art. 145–148. (pominięte). Art. 149. Minister właściwy do spraw transportu wporozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Sprawiedliwości, kierując się potrzebą zapewnienia stabilnego obrotu pojazdami samochodowymi, może określić, wdrodze rozporządzenia:

1) bowiązek uzyskania karty pojazdu przez właścicieli pojazdów zarejestrowanych przed dniem, o którym mowa o wart.152 pkt3;

2) arunki, terminy itryb uzyskiwania karty pojazdu przez osoby, októrych mowa wpkt 1, organy właściwe do ich wyw dania, dokumenty stosowane wtych sprawach oraz wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu. Art. 150.

1. Prawa jazdy iinne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje iwymagania wstosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej wzakresie, na jaki zostały wydane. Osoba uprawniona dokonująca wymiany jest obowiązana do uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

2. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając wszystkie wydawane przed dniem wejścia wżycie ustawy dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem oraz koszty związane zich wymianą, określi, wdrodze rozporządzenia, warunki iterminy wymiany praw jazdy iinnych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami oraz wysokość opłat za ich wymianę.

Dziennik Ustaw – 141 – Poz. 1137

Art. 151.

1. Traci moc ustawa zdnia 1 lutego 1983r. – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. z1992r. Nr11, poz.41 iNr26, poz.114 oraz z1995r. Nr104, poz.515), zwyjątkiem art.60, 69–70 i72–82, które tracą moc zdniem 30 czerwca 1999r.

2. (pominięty). Art. 152. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1998r., zwyjątkiem:

1) art.49 ust.2 pkt5, art.80, 99 i109 ust.4, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 1998r.;

2) art.39 ust.3 iart.85, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 1999r.;

3) art.74 ust.2 pkt2 lit.a, art.77, 87, 88, 90–98 i100–108, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 1999r.

Załącznik do ustawy z dnia 20czerwca 1997r.397)

KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

Lp. 1 1

Zezwolenie 2 kategorii I

Pojazdy nienormatywne 3 a) wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych o od dopuszczalnych, b) naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych o dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do11,5 t; a) długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie o większych od dopuszczalnych, b) naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, o c) oszerokości nieprzekraczającej 3,5m; a) naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych o oddopuszczalnych, b) szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, o c) długości nieprzekraczającej: o – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, d) owysokości nieprzekraczającej 4,3 m; a) orzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, b) oszerokości nieprzekraczającej 3,4 m, c) odługości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów oskrętnych osiach, d) owysokości nieprzekraczającej 4,3 m, e) naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych o dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do11,5 t;

Drogi 4 gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane wzezwoleniu publiczne, zwyjątkiem ekspresowych iautostrad publiczne

2

kategorii II

3

kategorii III

4

kategorii IV

krajowe

397)

Dodany przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

Dziennik Ustaw 1 5 2 kategorii V – 142 – 3 a) naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, o b) oszerokości nieprzekraczającej 3,4 m, c) odługości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów oskrętnych osiach, d) owysokości nieprzekraczającej 4,3 m, e) orzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60t; a) oszerokości nieprzekraczającej: – 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, – 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S iGP, b) odługości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów oskrętnych osiach, c) owysokości nieprzekraczającej 4,3 m, d) orzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60t, e) naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych o dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do11,5 t; a) wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych o odwymienionych wkategoriach I–VI, b) naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o odopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do11,5 t; publiczne 4 Poz. 1137

6

kategorii VI

krajowe – zgodnie zwykazem dróg, októrym mowa wart.64c ust.7398)

7

kategorii VII

wyznaczona trasa wskazana wzezwoleniu

398)

Art. 64c ust.7 nie zawiera przepisów mówiących owykazie dróg krajowych.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1137 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane