Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1153 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-10-23
Data wydania:2012-10-02
Data wejscia w życie:2012-11-23
Data obowiązywania:2012-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1153 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 2 października 2012r. wsprawie czynności administracyjnych związanych zwykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar iśrodków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności Na podstawie art.249 §3 pkt7 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr90, poz.557, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Użyte wrozporządzeniu określenia lub skróty oznaczają:


1) entralny zbiór danych – zbiór danych zgromadzonych wsystemie informatycznym, wspólny dla aresztów śledczych c izakładów karnych;

2) udzoziemiec – osobę, októrej mowa wart.2 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach (Dz.U. z2011r. c Nr264, poz.1573 oraz z2012 r. poz. 589 i 769);

3) okument osobisty – następujące dokumenty: d a) owód osobisty, d b) dokument paszportowy, c) książeczkę żeglarską, d) dokument podróży, októrym mowa wpkt4, e) artę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu wydane przed dniem 1 lipca 2001r., kartę pobytu wydaną po dniu k 1lipca 2001r., polski dokument tożsamości cudzoziemca, polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, f) inny dokument potwierdzający obywatelstwo lub prawo pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, g) siążeczkę wojskową, legitymację służbową żołnierza zawodowego oraz legitymację służbową funkcjonariusza ork ganu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej albo pracownika organu wymiaru sprawiedliwości iścigania;

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 1997 r. Nr160, poz.1083, z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr60, poz.701 i Nr120, poz.1268, z2001r. Nr98, poz.1071 i Nr111, poz.1194, z2002r. Nr74, poz.676 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr111, poz.1061, Nr142, poz.1380 iNr179, poz.1750, z2004r. Nr93, poz.889, Nr210, poz.2135, Nr240, poz.2405, Nr243, poz.2426 iNr273, poz.2703, z2005r. Nr163, poz.1363 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr104, poz.708 iNr226, poz.1648, z2007r. Nr123, poz.849, z2008r. Nr96, poz.620 iNr214, poz.1344, z2009r. Nr8, poz.39, Nr22, poz.119, Nr62, poz.504, Nr98, poz.817, Nr108, poz.911, Nr115, poz.963, Nr190, poz.1475, Nr201, poz.1540 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr34, poz. 191, Nr40, poz.227, Nr125, poz.842 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr39, poz.201 i202, Nr112, poz.654, Nr129, poz.734, Nr185, poz.1092, Nr217, poz.1280 iNr240, poz.1431 oraz z2012r. poz.908.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1153

4) okument podróży – dokument uprawniający do przekroczenia granicy wrozumieniu ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. d ocudzoziemcach albo inny dokument potwierdzający tożsamość iobywatelstwo cudzoziemca, októrym mowa wart.9 ust.1 ustawy zdnia 14 lipca 2006r. owjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe ztego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej iczłonków ich rodzin (Dz.U. Nr144, poz.1043, zpóźn. zm.2));

5) druk – również wydruk zsystemu informatycznego;

6) dyrektor – dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego;

7) dyrektor okręgowy – dyrektora okręgowego Służby Więziennej;

8) jednostka penitencjarna – areszt śledczy lub zakład karny;

9) ara porządkowa – karę, októrej mowa wart.276 §2 iart.916 §1 ustawy zdnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postęk powania cywilnego (Dz.U. Nr43, poz.296, zpóźn. zm.3)), zwanej dalej „k.p.c.”, art.287 §2 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr89, poz.555, zpóźn. zm.4)), zwanej dalej „k.p k.”, oraz art.49 §1 iart.50 §3 ustawy zdnia 27 lipca 2001r. – Prawo oustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr98, poz.1070, zpóźn. zm.5));

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr120, poz.818, z2008r. Nr216, poz.1367, z2010r. Nr81, poz.531 oraz z2011r. Nr92, poz.532.

3) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1965r. Nr15, poz.113, z1974 r. Nr27, poz.157 iNr39, poz.231, z1975r. Nr45, poz.234, z1982r. Nr11, poz.82 iNr30, poz.210, z1983r. Nr5, poz.33, z1984r. Nr45, poz.241 i242, z1985r. Nr20, poz.86, z1987r. Nr21, poz.123, z1988r. Nr41, poz.324, z1989r. Nr4, poz.21 iNr33, poz.175, z1990r. Nr14, poz.88, Nr34, poz.198, Nr53, poz.306, Nr55, poz.318 iNr79, poz.464, z1991r. Nr7, poz.24, Nr22, poz.92, Nr115, poz.496, z1993r. Nr12, poz.53, z1994r. Nr105, poz.509, z1995r. Nr83, poz.417, z1996r. Nr24, poz.110, Nr43, poz.189, Nr73, poz.350 iNr149, poz.703, z1997r. Nr43, poz.270, Nr54, poz.348, Nr75, poz.471, Nr102, poz.643, Nr117, poz.752, Nr121, poz.769 i770, Nr133, poz.882, Nr139, poz.934, Nr140, poz.940 i Nr141, poz.944, z1998r. Nr106, poz.668 i Nr117, poz.757, z1999r. Nr52, poz.532, z2000r. Nr22, poz.269 i271, Nr48, poz.552 i554, Nr55, poz.665, Nr73, poz.852, Nr94, poz.1037, Nr114, poz.1191 i1193 iNr122, poz.1314, 1319 i1322, z2001r. Nr4, poz.27, Nr49, poz.508, Nr63, poz.635, Nr98, poz.1069, 1070 i1071, Nr123, poz.1353, Nr125, poz.1368 i Nr138, poz.1546, z2002r. Nr25, poz.253, Nr26, poz.265, Nr74, poz.676, Nr84, poz.764, Nr126, poz.1069 i1070, Nr129, poz.1102, Nr153, poz.1271, Nr219, poz.1849 iNr240, poz.2058, z2003r. Nr41, poz.360, Nr42, poz.363, Nr60, poz.535, Nr109, poz.1035, Nr119, poz.1121, Nr130, poz.1188, Nr139, poz.1323, Nr199, poz.


1939 i Nr228, poz.2255, z2004r. Nr9, poz.75, Nr11, poz.101, Nr68, poz.623, Nr91, poz.871, Nr93, poz.891, Nr121, poz.1264, Nr162, poz.1691, Nr169, poz.1783, Nr172, poz.1804, Nr204, poz.2091, Nr210, poz.2135, Nr236, poz.2356 iNr237, poz.2384, z2005r. Nr13, poz.98, Nr22, poz.185, Nr86, poz.732, Nr122, poz.1024, Nr143, poz.1199, Nr150, poz.1239, Nr167, poz.1398, Nr169, poz.1413 i1417, Nr172, poz.1438, Nr178, poz.1478, Nr183, poz.1538, Nr264, poz.2205 iNr267, poz.2258, z2006r. Nr12, poz.66, Nr66, poz.466, Nr104, poz.708 i711, Nr186, poz.1379, Nr208, poz.1537 i1540, Nr226, poz.1656 iNr235, poz.1699, z2007r. Nr7, poz.58, Nr47, poz.319, Nr50, poz.331, Nr99, poz.662, Nr106, poz.731, Nr112, poz.766 i769, Nr115, poz.794, Nr121, poz.831, Nr123, poz.849, Nr176, poz.1243, Nr181, poz.1287, Nr192, poz.1378 iNr247, poz.1845, z2008r. Nr59, poz.367, Nr96, poz.609 i619, Nr110, poz.706, Nr116, poz.731, Nr119, poz.772, Nr120, poz.779, Nr122, poz.796, Nr171, poz.1056, Nr220, poz.1431, Nr 228, poz. 1507, Nr231, poz.1547 iNr234, poz.1571, z2009r. Nr26, poz.156, Nr 67, poz. 571, Nr69, poz.592 i593, Nr131, poz.1075, Nr179, poz.1395 i Nr216, poz.1676, z2010r. Nr3, poz.13, Nr7, poz.45, Nr40, poz.229, Nr108, poz.684, Nr109, poz.724, Nr125, poz.842, Nr152, poz.1018, Nr155, poz.1037, Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307, Nr215, poz.1418, Nr217, poz.1435 i Nr 241, poz. 1621, z2011r. Nr34, poz.173, Nr85, poz.458, Nr87, poz.482, Nr92, poz.531, Nr112, poz.654, Nr129, poz.735, Nr138, poz.806 i807, Nr144, poz.854, Nr149, poz.887, Nr224, poz.1342, Nr233, poz.1381 iNr234, poz.1391 oraz z2012r. poz.908.

4) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr50, poz.580, Nr62, poz.717, Nr73, poz.852 iNr93, poz.1027, z2001r. Nr98, poz.1071 iNr106, poz.1149, z2002r. Nr74, poz.676, z2003r. Nr17, poz.155, Nr111, poz.1061 iNr130, poz.1188, z2004r. Nr51, poz.514, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889, Nr240, poz.2405 iNr264, poz.2641, z2005r. Nr10, poz.70, Nr48, poz.461, Nr77, poz.680, Nr96, poz.821, Nr141, poz.1181, Nr143, poz.1203, Nr163, poz.1363, Nr169, poz.1416 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr15, poz.118, Nr66, poz.467, Nr95, poz.659, Nr104, poz.708 i711, Nr141, poz.1009 i1013, Nr167, poz.1192 iNr226, poz.1647 i1648, z2007r. Nr20, poz.116, Nr64, poz.432, Nr80, poz.539, Nr89, poz.589, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr123, poz.849 iNr128, poz.903, z2008r. Nr27, poz.162, Nr100, poz.648, Nr107, poz.686, Nr123, poz.802, Nr182, poz.1133, Nr208, poz.1308, Nr214, poz.1344, Nr225, poz.1485, Nr234, poz.1571 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr8, poz.39, Nr20, poz.104, Nr28, poz.171, Nr68, poz.585, Nr85, poz.716, Nr127, poz.1051, Nr144, poz.1178, Nr168, poz.1323, Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr98, poz.626, Nr106, poz.669, Nr122, poz.826, Nr125, poz.842, Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307, z2011r. Nr48, poz.245 i246, Nr53, poz.273, Nr112, poz.654, Nr117, poz.678, Nr142, poz.829, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1430, 1431 i1438 iNr279, poz.1645 oraz z2012 r. poz.886, 1091 i 1101.

5) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 2001 r. Nr154, poz.1787, z2002r. Nr153, poz.1271, Nr213, poz.1802 iNr240, poz.2052, z2003r. Nr188, poz.1838 iNr228, poz.2256, z2004r. Nr34, poz.304, Nr130, poz.1376, Nr185, poz.1907 iNr273, poz.2702 i2703, z2005r. Nr13, poz.98, Nr131, poz.1102, Nr167, poz.1398, Nr169, poz.1410, 1413 i1417, Nr178, poz.1479 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1044 iNr218, poz.1592, z2007r. Nr25, poz.162, Nr64, poz.433, Nr73, poz.484, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr136, poz.959, Nr138, poz.976, Nr204, poz.1482 iNr230, poz.1698, z2008r. Nr223, poz.1457, Nr228, poz.1507 iNr234, poz.1571, z2009r. Nr1, poz.4, Nr9, poz.57, Nr26, poz.156 i157, Nr56, poz.459, Nr157, poz.1241, Nr178, poz.1375, Nr219, poz.1706 iNr223, poz.1777, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr205, poz.1364, z2011r. Nr109, poz.627, Nr126, poz.714 iNr203, poz.1192 oraz z2012r. poz.637 i672.

2)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1153

10) ierownik – kierownika działu ewidencji lub inną osobę, która sprawuje funkcję kierownika działu ewidencji albo go k zastępuje;

11) odpis orzeczenia – również wyciąg ztego orzeczenia;

12) kres wykonywania kary – okres wykonywania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, o kary aresztu wojskowego, kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, kary porządkowej oraz środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności, orzeczonego wpostępowaniu cywilnym;

13) rgan doprowadzający – funkcjonariusza jednostki organizacyjnej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, żołnierza Żandarmerii Wojskowej, aponadto komornika przy wykonywaniu orzeczenia sądu ozastosowaniu środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności wydanego wpostępowaniu cywilnym oraz funkcjonariusza Służby Więziennej wwypadkach, októrych mowa wart.201 §3 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy, zwanej dalej „k k.w.”, oraz art.18 ust.1 pkt7 ustawy zdnia 9kwietnia 2010r. oSłużbie Więziennej (Dz.U. Nr79, poz.523, zpóźn. zm.6));


14) rgan dysponujący – prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze wsprawie, wktórej o nastąpiło tymczasowe aresztowanie, apo wniesieniu aktu oskarżenia – sąd, przed którym sprawa się toczy;

15) rgan wzywający – prokuratora lub sąd, który wystawił nakaz wydania lub polecenie przetransportowania osadzonego o wzwiązku zjego udziałem wczynnościach procesowych;

16) rzeczenie oczekujące na wykonanie – podlegające wykonaniu orzeczenie, przesłane przez sąd wraz zinformacją owyo znaczonym terminie stawienia się skazanego lub ukaranego do odbycia kary oraz pozostałymi dokumentami niezbędnymi do przyjęcia, októrych mowa w§25 ust.1 i3;

17) sadzony – osobę tymczasowo aresztowaną, skazaną, ukaraną lub wymienioną wart.589a k.p k., która jest ujęta wewio dencji jednostki penitencjarnej;

18) soba powiązana – tymczasowo aresztowanego, którego przestępstwo pozostaje, według organu prowadzącego postęo powanie karne, wzwiązku zprzestępstwem popełnionym przez inną osobę;

19) lacówka pocztowa – placówkę pocztową operatora publicznego lub operatora wrozumieniu ustawy zdnia 12 czerwca p 2003r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z2008r. Nr189, poz.1159, zpóźn. zm.7));

20) omieszczenie Policji – pomieszczenie, októrym mowa wart.223b §1 k k.w., wktórym mogą być odrębnie umieszp czeni tymczasowo aresztowani po wniesieniu aktu oskarżenia, skazani iukarani;

21) ostanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania – również postanowienie o zastosowaniu tymczasowego p aresztowania wydane przez prokuratora przed dniem 4 sierpnia 1996r.;

22) powiadomienie – informację przekazaną adresatowi na piśmie, którego treść ustala nadawca;

23) rzepustka – przepustkę oraz zezwolenie na czasowe opuszczenie terenu jednostki penitencjarnej udzielone na podstap wie przepisów art.91 pkt7, art.92 pkt9, art.138 §1 pkt7 i8, art.165 §2 oraz art.234 §2 k.k.w., art.1059 k.p.c., aponadto udzielone na podstawie art.91 pkt3 i4, art.92 pkt3–5, art.131 §2 oraz art.141a §1 k.k.w., jeżeli są realizowane bez konwoju, asysty funkcjonariusza lub pracownika albo bez asysty innej osoby godnej zaufania;

24) rzetransportowanie – przeniesienie osadzonego połączone ze skreśleniem go zewidencji jednej jednostki penitencjarp nej iujęciem wewidencji drugiej jednostki;

25) ąd penitencjarny – sąd penitencjarny, wktórego okręgu przebywa osadzony, ajeżeli przepis dotyczy przerwy wwykos naniu kary – sąd penitencjarny, który jej udzielił;

26) kazany – osobę odbywającą karę pozbawienia wolności, zastępczą karę pozbawienia wolności lub karę aresztu wojskos wego, na podstawie prawomocnego wyroku, którym wymierzono karę za przestępstwo;

27) środek przymusu – środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności, orzeczony wpostępowaniu cywilnym;

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 2010 r. Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578, z2011r. Nr112, poz.654 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.664 i951.

7) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr18, poz.97 iNr168, poz.1323, z2010r. Nr47, poz.278 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr106, poz.622 iNr171, poz.1016 oraz z2012 r. poz.951.

6)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1153

28) ymczasowo aresztowany – osobę pozbawioną wolności na podstawie postanowienia ozastosowaniu lub przedłużeniu t tymczasowego aresztowania, zuwzględnieniem §25 ust.2, wtym również: a) o wyroku skazującym sądu pierwszej instancji – do czasu otrzymania odpisu prawomocnego wyroku, którym wyp mierzono karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, wraz znakazem przyjęcia, b) kazaną za granicą – do czasu otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego określającego karę s pozbawienia wolności, która ma być wykonywana, wraz znakazem przyjęcia;

29) karany – osobę odbywającą karę aresztu lub zastępczą karę aresztu orzeczoną za wykroczenie albo zastępczą karę pou zbawienia wolności orzeczoną za wykroczenie skarbowe, karę porządkową, atakże osobę, wobec której wykonywany jest środek przymusu;

30) właściwy sąd – sąd, który skierował orzeczenie do wykonania;

31) wyrok – również: a) nakaz karny wydany przez sąd przed dniem 1 lipca 2003r., b) orzeczenie lub nakaz karny wydane przez kolegium do spraw wykroczeń przed dniem 17 października 2001r., c) rzeczenie karne finansowego organu orzekającego w sprawach o przestępstwa skarbowe wydane przed dniem o 17października 1999r.;

32) zakład leczniczy – podmiot lub zakład, októrych mowa wart.213 §1 k k.w.;

33) zarządzenie – również odpis zarządzenia;

34) awiadomienie – informację przekazaną adresatowi na druku, którego wzór ustalił Dyrektor Generalny Służby Więziennej. z §2. Jeżeli wrozporządzeniu używa się określenia:

1) ymczasowo aresztowany, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności – t odpowiednie przepisy rozporządzenia mają zastosowanie także do osadzonych, októrych mowa wart.223a §1 k k.w.;

2) ymczasowo aresztowany, względem którego stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności – odpot wiednie przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do osadzonych, októrych mowa wart.223a §1 k.k.w. §3.

1. Wwypadku gdy przepis rozporządzenia dotyczy przerwy wwykonaniu kary, przepisy dotyczące sądu penitencjarnego stosuje się odpowiednio do sądu oraz Prokuratora Generalnego, októrych mowa wart.568 k.p.k.

2. Przepisy dotyczące tymczasowo aresztowanych stosuje się odpowiednio do osoby pozbawionej wolności na terytorium innego państwa, czasowo wydanej wcelu złożenia zeznań wcharakterze świadka lub dokonania zjej udziałem innej czynności procesowej przed polskim sądem lub prokuratorem wtoczącym się postępowaniu karnym, chyba że rozporządzenie stanowi inaczej. §4.

1. Jeżeli rozporządzenie nie stanowi inaczej, wszelkie czynności administracyjne powinny być wykonywane bezzwłocznie. Dotyczy to wszczególności wprowadzania do wykonania postanowień wprzedmiocie tymczasowego aresztowania, orzeczeń, obliczania okresu wykonywania kary, realizowania zwolnień, dokonywania adnotacji waktach idokumentach ewidencyjnych, przesyłania zawiadomień ipowiadomień oraz doręczania osadzonym korespondencji.

2. Wpisów wdokumentach oraz wpisów do centralnego zbioru danych dokonuje się bezzwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia.

3. Wrazie konieczności zmiany lub poprawki wzapisie dokonanym wdokumencie nowy zapis odnotowuje się obok dotychczasowego, który przekreśla się wsposób umożliwiający jego odczytanie. Prawidłowość zmiany lub poprawki potwierdza czytelnym podpisem, obok przekreślenia, osoba, która dokonała korekty. §5.

1. Odpis orzeczenia podlega wykonaniu, jeżeli:

1) jest podpisany lub uwierzytelniony przez uprawnioną osobę;

2) zawiera sygnaturę akt sprawy;

3) posiada odcisk okrągłej pieczęci urzędowej zgodłem państwowym;

Dziennik Ustaw

4) jest zaopatrzony we wzmiankę owykonalności;

5) zawiera datę uprawomocnienia się – wwypadku orzeczenia prawomocnego;

6) jest sporządzony pismem maszynowym, na druku urzędowym lub wformie wydruku zsystemu informatycznego.

2. Do zarządzeń oraz dokumentów, zktórych treści wynika obowiązek wykonania albo odstąpienia od wykonywania orzeczenia, stosuje się odpowiednio przepisy, októrych mowa wust.1 pkt1–3 i6.

3. Do postanowień wydanych przez prokuratora nie stosuje się przepisów, októrych mowa wust.1 pkt4 i5.

4. Wrazie skierowania do wykonania więcej niż jednej kary na podstawie jednego orzeczenia, podstawę wykonywania tych kar stanowią dokumenty, októrych mowa w§25, sporządzone odrębnie dla każdej kary. Wtakim wypadku wystarczające jest przesłanie przez sąd tylko jednego egzemplarza uzasadnienia do orzeczenia. §6.

1. Wrazie wątpliwości co do autentyczności dokumentów niezbędnych do przyjęcia, dalszego wykonywania pozbawienia wolności lub zwolnienia osadzonego albo skutkujących obliczeniem okresu wykonywania kary, atakże wrazie stwierdzenia, że dokumenty te są niekompletne, nieczytelne wzakresie niezbędnym do określenia, czy podlegają wykonaniu, że omyłkowo odnotowano wnich dane osobowe, nazwy organów lub sygnatury akt albo nie podlegają one wykonaniu zpowodu niespełnienia wymogów, októrych mowa w§5, należy bezzwłocznie zażądać od organu, który dokument sporządził, pisemnego potwierdzenia jego autentyczności, nadesłania poprawionego lub brakującego dokumentu albo pisemnego sprostowania omyłek.

2. Wszelkie omyłki wdokumentach powinny być sprostowane przez organ, który popełnił omyłkę.

3. Wuzasadnionych wypadkach potwierdzenie autentyczności dokumentów, nadesłanie poprawionego lub brakującego dokumentu albo sprostowanie omyłek może nastąpić za pośrednictwem telefaksu. Przepisu §7 ust.2 nie stosuje się.

4. Wraz zdokumentami niezbędnymi do przyjęcia, dalszego wykonywania pozbawienia wolności lub zwolnienia osadzonego albo skutkującymi obliczeniem okresu wykonywania kary powinna być przekazana informacja owłaściwym numerze telefonu lub telefaksu do zgłoszenia wątpliwości lub nieprawidłowości, októrych mowa wust.1.

5. Do czasu wykonania przez właściwy organ czynności, októrych mowa wust.1, dokumentów nie można przyjąć do wykonania, chyba że sprostowanie dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

6. Wrazie konieczności zwrotu dokumentów do organu zpowodów, októrych mowa wust.1, organ ten informuje się na piśmie oprzyczynie zwrotu. §7.

1. Nie podlega wykonaniu rozstrzygnięcie skutkujące pozbawienie wolności, koniecznością dokonania lub zmiany obliczenia okresu wykonywania kary, wydaniem poza teren jednostki penitencjarnej lub zwolnieniem osadzonego, zawarte wdokumencie doręczonym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefaksu, zwyjątkiem wypadków, gdy:

1) ozporządzenie stanowi, że dokument może być przesłany telefaksem; r

2) łaściwy organ przesyła telefaksem dokumenty skutkujące zwolnieniem osadzonego, awszczególnie uzasadnionych w wypadkach także dokumenty skutkujące pozbawienie wolności, koniecznością dokonania lub zmiany obliczenia okresu wykonywania kary lub wydaniem poza teren jednostki penitencjarnej, ipowiadamia otym dyrektora poprzez przesłanie pocztą elektroniczną informacji otreści rozstrzygnięcia, która została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz znakowana czasem.

2. Nie może być przesłany za pośrednictwem telefaksu dokument, októrym mowa wust.1, jeżeli jednostka penitencjarna iwłaściwy organ mają siedzibę wtej samej miejscowości.

3. Przesłanie dokumentu za pośrednictwem telefaksu nie zwalnia właściwego organu od obowiązku doręczenia tego dokumentu do jednostki penitencjarnej na zasadach ogólnych. Wydruk informacji przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, októrej mowa wust.1 pkt2, włącza się do akt ewidencyjnych. §

8. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pozbawienie wolności nastąpiło niezgodnie z prawem lub nastąpiło przedawnienie wykonania kary, dyrektor powiadamia otym natychmiast sędziego penitencjarnego; przypuszczenie takie nie stanowi podstawy do odmowy wykonania orzeczenia. Kopię powiadomienia włącza się do akt ewidencyjnych. §9.

1. Dokumenty inne niż te, októrych mowa w§5, wystawiane przez sądy, prokuratury iorgany doprowadzające, związane zwykonywaniem tymczasowego aresztowania, kary oraz środka przymusu podlegają wykonaniu, jeżeli są ostemplowane, podpisane przez uprawnioną osobę izaopatrzone wsygnaturę akt sprawy. –5– Poz. 1153

Dziennik Ustaw –6– Poz. 1153

2. Zawiadomienia oprzekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu, zawiadomienia owyroku skazującym sądu pierwszej instancji lub ouprawomocnieniu się tego wyroku, atakże nakazy przyjęcia, wydania izwolnienia oraz polecenia doprowadzenia ipolecenia, októrych mowa w§108, podlegają wykonaniu, jeżeli są ponadto zaopatrzone wodcisk okrągłej pieczęci urzędowej zgodłem państwowym.

3. Dokument niespełniający wymogów, októrych mowa wust.1 i2, zwraca się do organu, który go wystawił, wraz zpismem informującym oprzyczynie zwrotu. Przepisy §6 ust.1–3 i5 stosuje się odpowiednio. §10.

1. Organ dysponujący ustala się na podstawie nazwy sądu lub prokuratury wpołączeniu zsygnaturą akt sprawy.

2. Wwypadku gdy brak odnotowanej sygnatury akt prokuratorskich na dokumencie wystawionym przez sąd wpostępowaniu karnym powoduje niemożność ustalenia, czy dokument dotyczy danej sprawy, dokument ten zwraca się do organu, który go wystawił, wraz zpismem informującym oprzyczynie zwrotu. Przepisy §6 ust.1–3 i5 stosuje się odpowiednio. §11.

1. Sprawdzenie tożsamości osadzonego wzwiązku zprzyjęciem go do jednostki penitencjarnej, przetransportowaniem zinnej albo do innej jednostki penitencjarnej, wydaniem poza teren jednostki penitencjarnej, opuszczeniem jednostki penitencjarnej na podstawie decyzji oudzieleniu mu przepustki lub wzwiązku ze zwolnieniem odbywa się wszczególności na podstawie danych osobowych, rysopisu izdjęć, awrazie potrzeby przez przegląd akt ewidencyjnych lub teczki osobopoznawczej.

2. Wwypadku przejęcia osadzonego:

1) wydawanego do udziału wczynności procesowej dokonywanej poza terenem jednostki penitencjarnej,

2) wydawanego wcelu umieszczenia wzakładzie leczniczym,

3) wydawanego wcelu umieszczenia wpomieszczeniu Policji,

4) wydawanego czasowo za granicę: a) wcharakterze świadka wtoczącym się tam postępowaniu karnym, b) jako osoba ścigana wzwiązku zprowadzonym tam przeciwko niej postępowaniem karnym,

5) przekazywanego za granicę,

6) wydalanego zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) przekazywanego do zakładu zamkniętego wcelu wykonania środka zabezpieczającego,

8) ieletniego przekazywanego do zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich po uchyleniu tymczasowego areszn towania – organ doprowadzający potwierdza przejęcie czytelnym podpisem zawierającym imię inazwisko na nakazie wydania, poleceniu doprowadzenia, piśmie, októrym mowa w§108, lub na upoważnieniu, októrym mowa w§127 ust.1. Wpotwierdzeniu przejęcia odnotowuje się ponadto numer legitymacji służbowej konwojenta oraz datę przejęcia. Rozdział 2 Rejonizacja osadzania wjednostkach penitencjarnych §12.1.Tymczasowo aresztowanego mężczyznę osadza się wareszcie śledczym przeznaczonym dla mężczyzn.

2. Tymczasowo aresztowaną kobietę osadza się wareszcie śledczym przeznaczonym dla kobiet.

3. Skazanego iukaranego wzywanego do stawienia się wwyznaczonym terminie do odbycia kary kieruje się do aresztu śledczego położonego najbliżej miejsca jego stałego pobytu. Przepisy ust.1 i2 stosuje się odpowiednio; przepisów §14 nie stosuje się. §13.

1. Tymczasowo aresztowanego przyjmuje się do aresztu śledczego wskazanego wnakazie przyjęcia, chyba że rozporządzenie stanowi inaczej.

2. Tymczasowo aresztowanego, którego sąd nakazał osadzić wareszcie śledczym nieokreślonym znazwy, oraz tymczasowo aresztowanego, wobec którego zarządzono poszukiwanie, wtym listem gończym, przyjmuje się do aresztu śledczego, do którego nastąpiło doprowadzenie. Wwypadku gdy wtej samej miejscowości swoje siedziby ma kilka aresztów śledczych, przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 1153

3. Skazanego lub ukaranego doprowadzonego do odbycia kary przyjmuje się do aresztu śledczego, wktórym znajduje się orzeczenie oczekujące na wykonanie. Wszczególnie uzasadnionym wypadku, gdy znaczna odległość pomiędzy siedzibą aresztu śledczego, wktórym znajduje się orzeczenie, asiedzibą organu doprowadzającego imiejscem zatrzymania skazanego lub ukaranego, wobec którego zarządzono poszukiwanie, przemawia za doprowadzeniem zatrzymanego do innego aresztu śledczego, przyjmuje się go do aresztu, do którego nastąpiło doprowadzenie, oile organ doprowadzający jednocześnie:

1) owiadomi otym telefaksem lub telefonicznie areszt śledczy, wktórym znajduje się orzeczenie oczekujące na wykonanie, p

2) stali warunki przyjęcia zdyrektorem lub osobą go zastępującą; wtakim wypadku przyjęcie doprowadzonego może u nastąpić winnym czasie niż wskazany w§36 ust.1 zdanie pierwsze tylko wtedy, gdy dyrektor lub osoba go zastępująca wyrazi na to zgodę – aareszt śledczy, do którego ma nastąpić przyjęcie, otrzyma dokumenty niezbędne do przyjęcia przesłane telefaksem przez areszt, októrym mowa wpkt1.

4. Skazanego lub ukaranego doprowadzonego wraz zorzeczeniem przyjmuje się do aresztu śledczego, do którego nastąpiło doprowadzenie.

5. Osadzonego, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, przyjmuje się do:

1) aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, do którego nastąpiło doprowadzenie;

2) jednostki penitencjarnej, do której się zgłosił; wtakim wypadku przepisów §12 i14 nie stosuje się.

6. Skazanego lub ukaranego doprowadzonego po przerwie wwykonaniu kary przyjmuje się do aresztu śledczego, do którego nastąpiło doprowadzenie, albo do zakładu karnego typu zamkniętego, wktórym znajduje się dokumentacja doprowadzonego. Zgłaszającego się przyjmuje jednostka penitencjarna, októrej mowa w§138 ust.2 i3.

7. Osobę skazaną za granicą iprzekazaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wcelu wykonania kary pozbawienia wolności oraz osobę pozbawioną wolności na terytorium innego państwa, sprowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wcelu złożenia zeznań wcharakterze świadka lub dokonania zjej udziałem innej czynności procesowej wpostępowaniu karnym, przyjmuje się do aresztu śledczego wskazanego wnakazie przyjęcia, zzastrzeżeniem ust.8.

8. W szczególnie uzasadnionym wypadku, gdy znaczna odległość pomiędzy siedzibą aresztu śledczego wskazanego wnakazie przyjęcia amiejscem przejęcia przez organ doprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby skazanej za granicą iprzekazanej wcelu wykonania kary pozbawienia wolności przemawia za doprowadzeniem tej osoby do innego aresztu śledczego, przyjmuje się ją do aresztu, do którego nastąpiło doprowadzenie. Wtakim wypadku, jeżeli zachodzi konieczność przyjęcia grupy takich osób, przyjęcie następuje, po uprzednim ustaleniu warunków przyjęcia zdyrektorem lub osobą go zastępującą, także wczasie wskazanym w§36 ust.1 zdanie pierwsze.

9. Osadzonego wzywanego z innej jednostki penitencjarnej do udziału w czynnościach procesowych kieruje się do aresztu śledczego właściwego ze względu na rejonizację osadzania ustaloną dla danego organu wzywającego. Jeżeli wzywanym do udziału wczynności procesowej jest osadzony, októrym mowa w§14, kieruje się go do wyznaczonego aresztu śledczego właściwego ze względu na rejonizację osadzania ustaloną dla danego organu wzywającego. §14.

1. Doprowadzoną osobę, októrej mowa wart.88 §4, art.88a §2 oraz art.212a §3 i4 k k.w., przyjmuje się do wyznaczonych aresztów śledczych.

2. Wwypadku, októrym mowa wust.1, przyjęcie do wyznaczonego aresztu śledczego następuje także wówczas, gdy wnakazie przyjęcia wskazano inny areszt, niewłaściwy dla tej kategorii osób.

3. Do wyznaczonych aresztów śledczych przyjmuje się także inne osoby, jeżeli organ dysponujący lub stosujący tymczasowe aresztowanie tak postanowił ze względów bezpieczeństwa.

4. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do osadzonego przetransportowanego wzwiązku zudziałem wczynnościach procesowych wsprawie, wktórej nie zastosowano tymczasowego aresztowania, zakwalifikowanego jako wymagającego osadzenia wareszcie śledczym lub wzakładzie karnym typu zamkniętego wwarunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa ibezpieczeństwo aresztu lub zakładu albo jako wymagającego osadzenia wtym areszcie lub zakładzie wwyznaczonym oddziale lub celi. §15.1.Szczegółową rejonizację osadzania tymczasowo aresztowanych waresztach śledczych ustala dyrektor okręgowy wuzgodnieniu zwłaściwymi prezesami sądów okręgowych iwojskowych sądów garnizonowych, prokuratorami okręgowymi, wojskowymi prokuratorami garnizonowymi oraz komendantami wojewódzkimi Policji.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 1153

2. Wrazie zaistnienia konieczności osadzenia tymczasowo aresztowanego wareszcie śledczym niewchodzącym wskład danego okręgu, zwłaszcza zprzyczyn określonych w§16, ustalenie rejonizacji osadzenia następuje pomiędzy właściwymi dyrektorami okręgowymi wuzgodnieniu zorganami, októrych mowa wust.1.

3. Przepisy ust.1 i2 stosuje się odpowiednio do tymczasowo aresztowanych, skazanych iukaranych wzwiązku zich udziałem wczynnościach procesowych wsprawie, wktórej nie zastosowano tymczasowego aresztowania.

4. Jeżeli nie można osiągnąć porozumienia, dotyczącego rejonizacji osadzania, z prezesami sądów okręgowych lub wojskowych sądów garnizonowych albo zprokuratorami okręgowymi lub wojskowymi prokuratorami garnizonowymi, dyrektor okręgowy dokonuje niezbędnych uzgodnień zwłaściwymi prezesami sądów apelacyjnych lub wojskowych sądów okręgowych albo zprokuratorami apelacyjnymi lub wojskowymi prokuratorami okręgowymi.

5. Wwypadku gdy nie można osiągnąć porozumienia co do rejonizacji osadzania wtrybie określonym wust.1 i4, dyrektor okręgowy występuje zwnioskiem do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odokonanie niezbędnych uzgodnień odpowiednio zkierownikami właściwych komórek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub Ministrowi Obrony Narodowej, Prokuratorem Generalnym albo Komendantem Głównym Policji.

6. Zmiana ustalonej rejonizacji osadzania wymaga dokonania niezbędnych uzgodnień, októrych mowa wust.1 i4, pomiędzy dyrektorem okręgowym aorganem lub organami, których ta zmiana bezpośrednio dotyczy, chyba że dyrektor okręgowy lub organ, który zwrócił się odokonanie zmiany rejonizacji osadzania, uznał, że konieczne jest uzgodnienie tej zmiany ze wszystkimi organami, które uprzednio brały udział wjej ustaleniu.

7. Wdokumencie ustalającym rejonizację osadzania wskazuje się wszczególności, do których wyznaczonych aresztów śledczych poszczególne sądy iprokuratury będą kierować osoby, októrych mowa w§14.

8. Dokument ustalający rejonizację osadzania, także w wypadku jej zmiany w trybie określonym w ust. 6, dyrektor okręgowy przesyła organom oraz dyrektorom jednostek penitencjarnych, których dotyczy rejonizacja, awwypadku, októrym mowa wust.2, ponadto właściwym dyrektorom okręgowym. §16.

1. Wwypadku braku wolnych miejsc zakwaterowania wareszcie śledczym, inny areszt, właściwy do przyjmowania tymczasowo aresztowanych, ustala się wtrybie, októrym mowa w§15.

2. Wuzasadnionym wypadku, wszczególności wynikającym zpotrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego lub zapewnienia bezpieczeństwa osobie pozbawionej wolności, wtym wzwiązku zobjęciem jej szczególną ochroną, októrej mowa wart.88d §1 i2 oraz art.212ba §1 i2 k.k.w., właściwy dyrektor okręgowy wraz zorganem dysponującym lub wzywającym uzgadniają, wktórym areszcie śledczym ma być osadzona określona osoba. Odokonanych uzgodnieniach dyrektor okręgowy powiadamia dyrektora aresztu śledczego, wktórym osoba ta ma być osadzona. §17.

1. Tymczasowo aresztowany, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, może być przetransportowany do innego aresztu śledczego wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia lub pisemnej zgody organu dysponującego.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do osoby, którą można przetransportować do innej jednostki penitencjarnej na podstawie art.223 k.k.w.

3. Termin isposób przetransportowania osadzonego, októrym mowa wust.1, wzwiązku zpotrzebą udzielenia mu świadczeń leczniczych lub przeprowadzenia badań, atakże tryb powiadomienia orealizacji transportu uzgadnia się zorganem dysponującym, chyba że organ ten ustali inaczej. Zuzgodnienia telefonicznego sporządza się notatkę urzędową, którą włącza się do akt ewidencyjnych. Przepis stosuje się odpowiednio do transportów powrotnych.

4. Wrazie konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej osadzonemu, októrym mowa wust.1, areszt śledczy może dokonać samodzielnie przetransportowania lub czasowego przeniesienia osadzonego do innej jednostki penitencjarnej, zpowiadomieniem otym organu dysponującego nie później niż pierwszego dnia roboczego po wyjeździe osadzonego.

5. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio wwypadku konieczności przetransportowania do:

1) yznaczonego aresztu śledczego osadzonego, zakwalifikowanego jako wymagającego osadzenia wareszcie śledczym w lub wzakładzie karnym typu zamkniętego wwarunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa ibezpieczeństwo aresztu lub zakładu albo jako wymagającego osadzenia wtym areszcie lub zakładzie wwyznaczonym oddziale lub celi;

Dziennik Ustaw

2) innego aresztu śledczego osadzonego: a) kierowanego do tego aresztu wcelu objęcia go szczególną ochroną wzwiązku ztoczącym się lub zakończonym s postępowaniem karnym, ze względu na wystąpienie poważnego zagrożenia lub istnienie bezpośredniej obawy wystąpienia poważnego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia, b) objętego szczególną ochroną, októrej mowa wlit.a, wcelu zapewnienia mu tej ochrony. §18. Przepisy §16 i17 stosuje się odpowiednio do organu wzywającego oraz:

1) kazanego lub ukaranego, jeżeli jego pobyt w danej jednostce penitencjarnej jest niezbędny ze względu na udział s wczynnościach procesowych wsprawie, wktórej nie zastosowano tymczasowego aresztowania;

2) ymczasowo aresztowanego, względem którego stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli t jego pobyt wdanej jednostce penitencjarnej jest niezbędny ze względu na udział wczynnościach procesowych wsprawie, wktórej nastąpiło tymczasowe aresztowanie, lub winnej sprawie. §

19. Dyrektor może dokonać samodzielnie przetransportowania do właściwej jednostki penitencjarnej tymczasowo aresztowanego, względem którego stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, skazanego lub ukaranego, októrych mowa w§18, jeżeli jednocześnie:

1) ie posiada pisemnej informacji oplanowanej czynności procesowej zjego udziałem, wtym zwłaszcza nakazu wydania n poza teren jednostki penitencjarnej lub pisma określającego termin dokonania czynności procesowej na terenie jednostki;

2) upłynęło 14 dni od dnia dokonania ostatniej czynności procesowej zjego udziałem. §20. Wwypadku uchylenia wyroku skazującego sądu pierwszej instancji lub zastosowania tymczasowego aresztowania winnej sprawie wobec osadzonego odbywającego karę wzakładzie karnym transportuje się go do aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora okręgowego jako właściwy dla tymczasowo aresztowanych, którzy nie mogą przebywać wdanym zakładzie karnym. §21.

1. Oskierowaniu osadzonego do aresztu śledczego niezgodnie zrejonizacją osadzania, ustaloną dla danego organu dysponującego lub wzywającego, dyrektor powiadamia ten organ oraz dyrektora okręgowego. Przepisu nie stosuje się wwypadkach, októrych mowa w§16 ust.2.

2. Jeżeli wwyniku przekazania tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu jest konieczne przetransportowanie go do aresztu śledczego, ustalonego wrejonizacji osadzania tego organu, dyrektor powiadamia otym organ dysponujący.

3. Wwypadkach, októrych mowa wust.1 i2, dyrektor może, po upływie 14 dni od dnia przyjęcia, przetransportowania lub otrzymania zawiadomienia oprzekazaniu do dyspozycji innego organu, dokonać samodzielnie przetransportowania osadzonego do właściwego ze względu na rejonizację aresztu śledczego, chyba że organ dysponujący lub wzywający powiadomi, że inaczej uzgodnił zdyrektorem okręgowym.

4. Wwypadku tymczasowo aresztowanego, októrym mowa w§13 ust.2 i8, przyjętego do aresztu śledczego, który nie jest właściwy ze względu na rejonizację osadzania ustaloną dla danego organu dysponującego, dyrektor może, po upływie 14 dni od dnia przyjęcia, dokonać samodzielnie przetransportowania tymczasowo aresztowanego do właściwego ze względu na rejonizację aresztu śledczego. Rozdział 3 Przyjmowanie tymczasowo aresztowanych, skazanych lub ukaranych §22.

1. Przyjęcie do aresztu śledczego tymczasowo aresztowanego, skazanego lub ukaranego następuje po sprawdzeniu:

1) dokumentów niezbędnych do przyjęcia;

2) tożsamości osoby przyjmowanej.

2. Do aresztu śledczego nie może być przyjęty osadzony, co do którego ustalono, że został wydany do udziału wczynności procesowej zinnej jednostki penitencjarnej inadal pozostaje wjej ewidencji. Przepisu nie stosuje się do osadzonych, którzy wczasie czynności procesowych zbiegli. §23.

1. Prawidłowość przyjęcia tymczasowo aresztowanego, skazanego lub ukaranego podlega kontroli przez kierownika lub upoważnionego przez dyrektora funkcjonariusza lub pracownika działu ewidencji, który potwierdza ten fakt datą ipodpisem oraz odciskiem stempla imiennego na pierwszej stronie orzeczenia. –9– Poz. 1153

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1153

2. Wwypadku przyjęcia osadzonego wdniu wolnym od pracy albo po godzinach pracy kierownika lub upoważnionego przez dyrektora funkcjonariusza lub pracownika działu ewidencji, kontroli, októrej mowa wust.1, dokonuje się pierwszego dnia roboczego po przyjęciu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wprowadzenia do wykonania kolejnego postanowienia w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania albo postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wkolejnej sprawie. §24.1.Dokumentem niezbędnym do przyjęcia tymczasowo aresztowanego jest odpis postanowienia ozastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania, którego termin stosowania nie minął, wraz znakazem przyjęcia.

2. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia osoby pozbawionej wolności na terytorium innego państwa, czasowo wydanej wcelu złożenia zeznań wcharakterze świadka lub dokonania zjej udziałem innej czynności procesowej przed polskim sądem lub prokuratorem wtoczącym się postępowaniu karnym, jest odpis postanowienia sądu oumieszczeniu osoby wydanej wareszcie śledczym, wraz znakazem przyjęcia.

3. Przyjęcie tymczasowo aresztowanego, wobec którego zarządzono poszukiwanie, oraz tymczasowo aresztowanego przekazanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wwykonaniu europejskiego nakazu aresztowania może nastąpić także na podstawie doręczonych przez organ doprowadzający telefaksowych kopii dokumentów, októrych mowa wust.1. Przepisu §7 ust.2 nie stosuje się.

4. Jeżeli w stosunku do skazanego uchylony został, na skutek kasacji albo wznowienia postępowania, prawomocny wyrok, podstawą dalszego wykonywania pozbawienia wolności wtej sprawie jest odpis postanowienia ozastosowaniu tymczasowego aresztowania, wraz znakazem przyjęcia. §25.

1. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia skazanego lub ukaranego jest:

1) dpis prawomocnego wyroku, którym wymierzono karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego albo karę o aresztu, wraz znakazem przyjęcia;

2) dpis prawomocnego wyroku, którym wymierzono karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego, karę aresztu o albo karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, orzeczone zwarunkowym zawieszeniem albo bez warunkowego zawieszenia wykonania kary, oraz odpis orzeczenia lub orzeczeń zawierających rozstrzygnięcia, na podstawie których kara powinna być wykonana, awszczególności orzeczenia o: a) wykonaniu warunkowo zawieszonej kary, b) odwołaniu warunkowego zwolnienia albo amnestii, c) wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności albo zastępczej kary aresztu, d) ykonaniu kary pozbawienia wolności związanej ze stosowaniem środka zabezpieczającego, polegającego na w umieszczeniu skazanego na okres próby wzamkniętym zakładzie leczenia odwykowego, e) chyleniu zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym wsystemie u dozoru elektronicznego oraz owykonaniu tej kary wzakładzie karnym – wraz znakazem przyjęcia;

3) dpis prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego określającego karę pozbawienia wolności, która ma być wykonywao na wobec osoby skazanej za granicą, wraz znakazem przyjęcia;

4) odpis orzeczenia owymierzeniu kary porządkowej, wraz znakazem przyjęcia.

2. Wwypadku zastosowania tymczasowego aresztowania na podstawie art.249 §4 k.p k. wobec osoby skazanej prawomocnym wyrokiem przyjęcie skazanego następuje na podstawie odpisu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania oraz odpisu prawomocnego wyroku albo zawiadomienia ouprawomocnieniu się wyroku skazującego, wraz znakazem przyjęcia.

3. Wwypadku gdy kara orzeczona za wykroczenie podlega natychmiastowemu wykonaniu, przyjęcie ukaranego może nastąpić także na podstawie odpisu nieprawomocnego wyroku. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

4. Przyjęcie skazanego lub ukaranego, wobec którego zarządzono poszukiwanie, oraz skazanego przekazanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wwykonaniu europejskiego nakazu aresztowania może nastąpić także na podstawie doręczonych przez organ doprowadzający telefaksowych kopii dokumentów, októrych mowa wust.1. Przepisu §7 ust.2 nie stosuje się.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1153

5. Wwypadku, októrym mowa w§13 ust.3 zdanie drugie, przyjęcie skazanego lub ukaranego następuje na podstawie dokumentów, októrych mowa wust.1 lub 3, przesłanych telefaksem przez areszt śledczy, wktórym znajduje się orzeczenie oczekujące na wykonanie. §26.

1. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia dłużnika, wobec którego zastosowano środek przymusu, jest odpis prawomocnego orzeczenia, którym sąd orzekł grzywnę zzamianą na areszt, wraz znakazem przyjęcia.

2. Przyjęcie dłużnika może nastąpić po przekazaniu przez komornika, wraz zdokumentami, októrych mowa wust.1, kwoty pieniężnej potrzebnej na wyżywienie dłużnika przez czas wykonywania środka przymusu lub dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty tej kwoty na rzecz jednostki penitencjarnej albo odpisu orzeczenia zawierającego informację ozwolnieniu wierzyciela od kosztów sądowych wtej sprawie. §27.Dokumentem niezbędnym do przyjęcia osoby skazanej za granicą iprzekazanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wcelu wykonania kary pozbawienia wolności jest odpis postanowienia sądu okręgowego ozastosowaniu tymczasowego aresztowania, którego termin stosowania nie minął, wraz znakazem przyjęcia. §28.1.Przyjęcie skazanego lub ukaranego, korzystającego zprzerwy wwykonaniu kary, do jednostki penitencjarnej, wktórej znajdują się jego akta ewidencyjne, następuje wwypadku:

1) upływu okresu, na jaki przerwa została udzielona;

2) otrzymania odpisu postanowienia oodwołaniu przerwy;

3) łożenia przez skazanego lub ukaranego pisemnego oświadczenia, że dobrowolnie wyraża zgodę na wykonywanie kary, z jeżeli termin zgłoszenia się po przerwie jeszcze nie upłynął.

2. Przyjęcie skazanego lub ukaranego, doprowadzonego po przerwie wwykonaniu kary, do jednostki penitencjarnej, wktórej nie ma jego akt ewidencyjnych, następuje, jeżeli:

1) jednostką tą jest areszt śledczy;

2) rgan doprowadzający doręczy dokument stwierdzający, wjakiej jednostce penitencjarnej znajdują się akta ewidencyjo ne doprowadzonego;

3) zgodniono zdyrektorem, kierownikiem albo wyznaczonym funkcjonariuszem lub pracownikiem działu ewidencji jedu nostki penitencjarnej, w której znajdują się akta ewidencyjne skazanego lub ukaranego, że zachodzą okoliczności, októrych mowa wust.1 pkt1 lub 2; uzgodnienia dokonuje się telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną; dokument potwierdzający uzgodnienie włącza się do akt ewidencyjnych; fakt dokonania kontroli, októrej mowa w§23 ust.1, potwierdza się na tym dokumencie.

3. Oprzyjęciu skazanego lub ukaranego, októrych mowa wust.2, powiadamia się natychmiast – telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – jednostkę penitencjarną, w której znajdują się jego akta ewidencyjne, i jednocześnie wzywa się do przesłania tych akt oraz pozostałej dokumentacji osadzonego. §29.1.Do przyjęcia osadzonego, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, jest niezbędne potwierdzenie tego faktu – telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – przez jednostkę penitencjarną, wktórej ewidencji osadzony pozostaje. Dokument potwierdzający uzgodnienie włącza się do akt ewidencyjnych. Fakt dokonania kontroli, októrej mowa w§23 ust.1, potwierdza się na tym dokumencie.

2. Jeżeli osadzony, októrym mowa wust.1, został doprowadzony, organ doprowadzający doręcza pismo stwierdzające, kiedy izjakiej jednostki penitencjarnej nastąpiła ucieczka albo którą jednostkę osadzony opuścił wzwiązku zudzieloną przepustką.

3. Przepisy ust.1 i2 stosuje się odpowiednio wwypadku zatrzymania osadzonego korzystającego zprzepustki przez uprawniony organ wzwiązku znaruszeniem przez niego porządku prawnego; pismo doręczone przez organ doprowadzający powinno ponadto zawierać informację odacie iprzyczynie zatrzymania.

4. Wwypadku uzyskania informacji, że osoba, októrej mowa wust.1, została skreślona zewidencji jednostki penitencjarnej, powiadamia się otym natychmiast najbliższą jednostkę organizacyjną Policji, aby ustaliła, czy Policja dysponuje dokumentami uprawniającymi do zatrzymania idoprowadzenia tej osoby do aresztu śledczego.

5. Oprzyjęciu osadzonego, októrym mowa wust.1 i3, powiadamia się natychmiast – telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – jednostkę penitencjarną, októrej mowa wust.1, ijednocześnie wzywa się do przesłania jego akt ewidencyjnych, pozostałej dokumentacji idepozytów; akt, dokumentacji idepozytów osadzonego nie przesyła się, jeżeli uzgodniono bezzwłoczne przetransportowanie osadzonego do tej jednostki.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1153

§30. Wwypadku gdy przy przyjęciu doręczono telefaksowe kopie dokumentów, informację otym zamieszcza się wzawiadomieniu oprzyjęciu. Organ zarządzający osadzenie przesyła bezzwłocznie do jednostki penitencjarnej odpisy dokumentów niezbędnych do przyjęcia. §31.

1. Dokumentami służącymi do sprawdzenia tożsamości osoby przyjmowanej są:

1) wwypadku obywatela polskiego – dokumenty, októrych mowa w§1 pkt3 lit.a–c;

2) wwypadku cudzoziemca – dokumenty, októrych mowa w§1 pkt3 lit.d ie.

2. Do aresztu śledczego nie może być przyjęta, zzastrzeżeniem ust.3 i4, osoba nieposiadająca ważnego dokumentu, za pomocą którego sprawdza się tożsamość, albo gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby przyjmowanej wynikające z:

1) zużycia lub uszkodzenia posiadanego przez nią dokumentu;

2) iezgodności danych określających tożsamość zawartych wposzczególnych dokumentach albo niezgodności tych dan nych wdokumencie zdanymi uzyskanymi od osoby przyjmowanej;

3) braku możliwości uzyskania potwierdzenia tożsamości od osoby przyjmowanej.

3. Przepisu ust.2 nie stosuje się, jeżeli:

1) ożsamość osoby doprowadzonej zostanie stwierdzona na piśmie przez organ doprowadzający; wwypadku obywatela t polskiego pismo powinno zawierać także informację onumerze PESEL, awwypadku cudzoziemca – jego obywatelstwo, atakże numer PESEL, jeżeli został nadany; wrazie gdy przyczyną niezgodności jest zmiana nazwiska – informację ouprzednio używanym nazwisku;

2) prawdzenie tożsamości osadzonego zgłaszającego się po przerwie wwykonaniu kary, ucieczce albo przepustce jest s możliwe na podstawie karty identyfikacyjnej, karty tożsamości lub rysopisu izdjęć znajdujących się wjego aktach ewidencyjnych lub teczce osobopoznawczej.

4. Wrazie doprowadzenia tymczasowo aresztowanego, którego tożsamości nie ustalono, organ doprowadzający doręcza pismo stwierdzające, że osoba doprowadzona jest osobą onieustalonej tożsamości, której dotyczy postanowienie otymczasowym aresztowaniu inakaz przyjęcia.

5. Wwypadkach, októrych mowa wust.3 pkt1 iust.4, organ doprowadzający doręcza ponadto aktualne zdjęcie osoby doprowadzonej.

6. Identyfikacji osoby przyjmowanej dokonuje się ponadto zwykorzystaniem:

1) przekazanych przez sąd informacji, októrych mowa wart.11 §2 k.k.w.;

2) informacji otej osobie zawartych wcentralnym zbiorze danych.

7. Wrazie wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej się do odbycia kary, wszczególności zprzyczyn określonych wust.2, powiadamia się najbliższą jednostkę organizacyjną Policji opotrzebie potwierdzenia tożsamości takiej osoby. Do czasu potwierdzenia tożsamości przez Policję osoba zgłaszająca się nie może być przyjęta.

8. Przepis ust.7 stosuje się odpowiednio wwypadku zgłaszającego się do jednostki penitencjarnej osadzonego, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki. §32.

1. Do aresztu śledczego nie może być przyjęta osoba:

1) oprowadzona do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu za nieuiszczoną grzywnę, d która wpłaci wtym areszcie kwotę pieniężną przypadającą jeszcze do uiszczenia;

2) co do której ustalono, że podlega zwolnieniu wdniu, wktórym zgłosiła się lub została doprowadzona.

2. Onieprzyjęciu osoby do aresztu śledczego zpowodów, októrych mowa wust.1, decyduje dyrektor lub osoba go zastępująca. Przepisy §38 ust.1 i6 stosuje się odpowiednio.

3. Dyrektor powiadamia właściwy sąd onieprzyjęciu osoby zpowodów, októrych mowa wust.1, oraz dołącza do pisma odpis orzeczenia wraz znakazem przyjęcia. Wwypadku tymczasowo aresztowanego powiadomienie onieprzyjęciu, wraz zodpisem postanowienia inakazem przyjęcia, wręcza się organowi doprowadzającemu, który kwituje odbiór powiadomienia na jego kopii.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1153

4. Wwypadku, októrym mowa wust.1 pkt2, powiadomienie onieprzyjęciu powinno zawierać informację oustalonym terminie upływu tymczasowego aresztowania lub końca kary, atakże ozastosowaniu art.168 k.k.w. – jeżeli stanowiło to podstawę nieprzyjęcia.

5. Jeżeli do aresztu śledczego nie została przyjęta osoba zgłaszająca się do odbycia kary, kopię powiadomienia, októrym mowa wust.3, wręcza się, za pokwitowaniem, także tej osobie. §33.

1. Do aresztu śledczego nie może być przyjęta osoba będąca rodzicem lub opiekunem – wraz zdzieckiem, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Przyjmowanie kobiet zgłaszających się lub doprowadzonych, wraz zdzieckiem, do jednostki penitencjarnej, przy której zorganizowano dom dla matki idziecka, regulują przepisy wsprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki idziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania idziałania tych placówek. §34.1.Do aresztu śledczego nie przyjmuje się osoby wymagającej leczenia szpitalnego zpowodu ostrej psychozy.

2. Do aresztu śledczego nie przyjmuje się ponadto:

1) osoby wymagającej natychmiastowego leczenia szpitalnego ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia;

2) kobiety od

28. tygodnia ciąży.

3. Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się do osoby zgłaszającej się albo doprowadzonej po przerwie wwykonaniu kary lub ucieczce oraz osoby, która wwyznaczonym terminie nie powróciła zprzepustki. Osobie przyjętej zapewnia się natychmiast odpowiednią opiekę lekarską.

4. Przepisu ust.2 nie stosuje się do osoby, która zgłosiła się albo została doprowadzona do aresztu śledczego, przy którym funkcjonuje szpital zoddziałem mogącym zapewnić tej osobie specjalistyczną opiekę lekarską.

5. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że stan zdrowia osoby doprowadzonej nie pozwala na jej przyjęcie zprzyczyn, októrych mowa wust.1 i2, decyzję wtym przedmiocie podejmuje się na podstawie doręczonego przez organ doprowadzający dokumentu sporządzonego przez lekarza. Dokument może być również wystawiony przez lekarza podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności wareszcie śledczym, do którego nastąpiło doprowadzenie. Na podstawie tego dokumentu wskazuje się ponadto areszt śledczy, októrym mowa wust.4.

6. Przepis ust.5 stosuje się odpowiednio do osoby zgłaszającej się do odbycia kary, ztym że dokument sporządza lekarz podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, ajeżeli nie jest to możliwe – lekarz innego podmiotu leczniczego.

7. Wwypadkach, októrych mowa wust.4, przyjęcie do aresztu śledczego, przy którym funkcjonuje szpital, następuje także wówczas, gdy wnakazie przyjęcia wskazano inną jednostkę penitencjarną. §35.1.Wwypadku doprowadzenia do jednostki penitencjarnej osoby zobrażeniami ciała organ doprowadzający doręcza dokument informujący ookolicznościach iprzyczynach powstania tych obrażeń oraz dokument sporządzony przez lekarza, zawierający ich opis. Dokument może być również wystawiony przez lekarza podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności jednostki penitencjarnej, do której nastąpiło doprowadzenie.

2. Przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio do osoby zgłaszającej się do odbycia kary, ztym że dokument sporządza lekarz podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, ajeżeli nie jest to możliwe – lekarz innego podmiotu leczniczego.

3. Jeżeli osoba, októrej mowa wust.1, zgłosiła, że obrażenia powstały wzwiązku zjej zatrzymaniem lub po zatrzymaniu, informację odoprowadzeniu takiej osoby, wraz zjej wyjaśnieniami dotyczącymi przyczyn iokoliczności powstania obrażeń, przesyła się sędziemu penitencjarnemu.

§36.1.Przyjmowanie tymczasowo aresztowanych, skazanych iukaranych do aresztu śledczego odbywa się codziennie, zwyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wgodz. 800–1600, awsoboty wgodz. 800–1200. Wuzasadnionych wypadkach przyjęcie osoby doprowadzonej może nastąpić także winnym czasie oraz wdni wolne od pracy – po uprzednim ustaleniu warunków przyjęcia zdyrektorem lub osobą go zastępującą.

2. Przyjmowanie osadzonych zgłaszających się do jednostki penitencjarnej po przerwie wwykonaniu kary, ucieczce oraz tych, którzy wwyznaczonym terminie nie powrócili zprzepustki, odbywa się każdego dnia przez całą dobę.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1153

3. Przyjmowanie dłużnika, wobec którego zastosowano środek przymusu, odbywa się wterminie uzgodnionym zkomornikiem.

4. Wwypadku gdy przyjmowanie odbywa się po godzinach pracy lub dyżuru funkcjonariuszy lub pracowników działu ewidencji, realizuje je, wzakresie ustalonym przez dyrektora, dowódca zmiany. §37.1.Wwypadku doprowadzenia skazanego lub ukaranego organ doprowadzający doręcza dokument stwierdzający datę jego zatrzymania albo przejęcia przez organ doprowadzający osoby przekazanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli nie doręczono dokumentu zawierającego taką datę, azachodzą wątpliwości wtym zakresie, można odmówić przyjęcia doprowadzonego.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do tymczasowo aresztowanego, jeżeli informacja odacie zatrzymania nie jest zawarta wpostanowieniu ozastosowaniu tymczasowego aresztowania.

3. Po zgłoszeniu się skazanego lub ukaranego do odbycia kary, także po przerwie wwykonaniu kary, oraz osadzonego, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, sporządza się notatkę urzędową iodnotowuje się wniej datę zgłoszenia się. Notatkę włącza się do akt ewidencyjnych.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dłużnik powrócił w wyznaczonym terminie z przepustki udzielonej na podstawie art.1059 k.p.c. § 38.

1. Po przyjęciu osoby doprowadzonej wydaje się organowi doprowadzającemu potwierdzenie doprowadzenia. Przepisu nie stosuje się wwypadku doprowadzenia osadzonego przez funkcjonariusza Służby Więziennej; dowódca zmiany odnotowuje ten fakt wksiążce przebiegu służby.

2. W wypadku odmowy przyjęcia tymczasowo aresztowanego, skazanego lub ukaranego sporządza się natychmiast szczegółową notatkę urzędową, którą podpisuje dyrektor lub osoba go zastępująca. Notatka powinna zawierać wszczególności dane osobowe, informacje odoręczonych dokumentach, organie doprowadzającym iprzyczynie odmowy przyjęcia oraz jednostce penitencjarnej, wktórej przyjęcie powinno nastąpić.

3. Wwypadku gdy odmowa przyjęcia dotyczy skazanego lub ukaranego doprowadzonego do odbycia kary do aresztu śledczego, wktórym znajduje się orzeczenie oczekujące na wykonanie, austalono, że możliwe jest jego przyjęcie do innej jednostki penitencjarnej, organowi doprowadzającemu wydaje się ponadto, za pokwitowaniem, posiadane orzeczenie wraz zpozostałą dokumentacją niezbędną do przyjęcia.

4. Notatkę dołącza się do orzeczenia oczekującego na wykonanie lub akt ewidencyjnych zwolnionego na przerwę wwykonaniu kary, awinnych wypadkach przechowuje się wdokumentacji działu ewidencji. Jeżeli odmowa przyjęcia miała miejsce zprzyczyn, októrych mowa w§34 ust.1 i2, do notatki dołącza się dokument sporządzony przez lekarza albo jego odpis lub kserokopię.

5. Kopię notatki doręcza się, za pokwitowaniem, organowi doprowadzającemu albo osobie zgłaszającej się do odbycia kary, aponadto przesyła się natychmiast telefaksem:

1) organowi dysponującemu;

2) łaściwemu sądowi, awwypadku zwolnionego na przerwę wwykonaniu kary – sądowi penitencjarnemu, który jej w udzielił;

3) dyrektorowi okręgowemu.

6. Wwypadku gdy decyzję oodmowie przyjęcia podejmuje dowódca zmiany, niezależnie od sporządzenia ipodpisania notatki, októrej mowa wust.2, odnotowuje on ten fakt wksiążce przebiegu służby. §39.1.Dokumenty osobiste osadzonego przechowuje się wdziale ewidencji. Dokumenty te ewidencjonuje się waktach ewidencyjnych, z odnotowaniem ich nazwy i numeru oraz daty przyjęcia do depozytu. Prawidłowość odnotowania waktach danych dotyczących dokumentu osadzony potwierdza czytelnym podpisem. Przepis §110 ust.1 stosuje się odpowiednio.

2. Dokumenty, októrych mowa w§34 ust.5 i6 oraz w§35 ust.1 i2, atakże dokumentację medyczną przyjmowanego, oile przekazał ją do depozytu, przekazuje się podmiotowi leczniczemu dla osób pozbawionych wolności.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1153

3. Książeczkę wojskową skazanego na karę pozbawienia wolności lub karę aresztu wojskowego przesyła się do wojskowego komendanta uzupełnień prowadzącego ewidencję, którą jest on objęty, alegitymację służbową żołnierza zawodowego skazanego na taką karę – do dowódcy jednostki wojskowej, wktórej pełni lub ostatnio pełnił zawodową służbę wojskową. Legitymację służbową skazanego na karę pozbawienia wolności funkcjonariusza organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej albo pracownika organu wymiaru sprawiedliwości lub organu ścigania przesyła się do organu, który ją wydał.

4. Na pisemne polecenie organu prowadzącego postępowanie karne, wydane wszczególności wzwiązku ze stosowaniem środka zapobiegawczego polegającego na zakazie opuszczania przez osadzonego kraju, połączonego zzatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, dokumenty te przesyła się do organu wskazanego wpiśmie.

5. Wszczególnie uzasadnionym wypadku, na wniosek osadzonego, dokumenty osobiste mogą być wydane, za pokwitowaniem, wskazanej przez niego osobie. Do wydania dokumentu osobistego tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, jest wymagana pisemna zgoda organu dysponującego. §40.1.Oprzyjęciu tymczasowo aresztowanego oraz oprzetransportowaniu go zinnej jednostki penitencjarnej zawiadamia się organ dysponujący. Zawiadomienie przesyła się nie później niż pierwszego dnia roboczego po przyjęciu lub przetransportowaniu osadzonego.

2. Zawiadomienie oprzyjęciu oraz przetransportowaniu tymczasowo aresztowanego wzwiązku zposzukiwaniem go listem gończym wysyła się telefaksem nie później niż do godziny 1200 pierwszego dnia roboczego po przyjęciu lub przetransportowaniu.

3. Oprzetransportowaniu osadzonego zinnej jednostki penitencjarnej, wzwiązku zjego udziałem wczynnościach procesowych wsprawie, wktórej nie zastosowano tymczasowego aresztowania, zawiadamia się organ wzywający. Zawiadomienie przesyła się nie później niż pierwszego dnia roboczego po przetransportowaniu osadzonego.

4. Oprzyjęciu skazanego lub ukaranego zawiadamia się, za pomocą druku „Obliczenie kary”, októrym mowa w§60 ust.1, właściwy sąd; po przerwie wwykonaniu kary zawiadamia się ponadto sąd penitencjarny.

5. Oprzyjęciu osoby podlegającej osadzeniu jednocześnie wkilku sprawach poszczególne organy zawiadamia się wyłącznie wzakresie dotyczącym ich sprawy. §41.Jeżeli tymczasowo aresztowany podczas przyjęcia lub bezpośrednio po przyjęciu do aresztu śledczego skorzysta zprawa do poinformowania omiejscu swojego pobytu, októrym mowa wart.211 §2 k k.w., podpisane przez niego zawiadomienia przesyła się do:

1) soby najbliższej albo innej osoby, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji oraz do obrońcy, zgodnie z podanymi o przez tymczasowo aresztowanego adresami;

2) łaściwego urzędu konsularnego, awrazie braku takiego urzędu – do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznew go – wwypadku cudzoziemca. §42.Owprowadzeniu do wykonania, wobec osoby już przebywającej wjednostce penitencjarnej, wyroku albo postanowienia ozastosowaniu tymczasowego aresztowania winnej sprawie zawiadamia się odpowiednio właściwy sąd lub organ dysponujący oraz komórkę organizacyjną bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec tej osoby. Przepisy §40 ust.4 i5 stosuje się odpowiednio. § 43.

1. O przyjęciu osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej, mężczyzny albo kobiety, o której mowa wart.48 ust.1 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2012r. poz.461 i 1101), począwszy od dnia, wktórym kończy 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, wktórym kończy 50 lat życia, aosoby posiadającej stopień podoficerski lub oficerski – 60 lat życia, zawiadamia się wojskowego komendanta uzupełnień prowadzącego ewidencję, którą osoba ta jest objęta.

2. Wwypadku, októrym mowa wart.31a ust.1 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oprzyjęciu osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej, mężczyzny albo kobiety, posiadającej kwalifikacje określone wart.48 ust.1 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – począwszy od dnia, wktórym kończy 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, wktórym kończy 24 lata życia – zawiadamia się wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1153

3. Przynależność ewidencyjną osoby do wojskowego komendanta uzupełnień ustala się na podstawie wpisów zamieszczonych wwojskowych dokumentach osobistych, awrazie ich braku – ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osoby przyjmowanej.

4. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie przynależności ewidencyjnej osoby, októrej mowa wust.1 i2, zawiadomienie ojej przyjęciu przesyła się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego miejscowo dla jednostki penitencjarnej. Rozdział 4 Rozmieszczanie tymczasowo aresztowanych §44.1.Izolowanie od siebie osób powiązanych następuje na podstawie pisemnej informacji organu dysponującego, zawierającej wszczególności ich dane osobowe. Informacja może być także przekazana przez sąd, który zastosował tymczasowe aresztowanie.

2. Zaprzestanie izolowania osób powiązanych następuje po otrzymaniu:

1) pisemnej informacji organu dysponującego otym, że dalsze ich izolowanie jest zbędne;

2) zawiadomienia owyroku sądu pierwszej instancji. §45.1.Wcelu zapewnienia właściwej izolacji osób powiązanych, tymczasowo aresztowanych, względem których nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, dzieli się na grupy.

2. Liczbę grup oraz ich rozmieszczenie wbudynkach ioddziałach mieszkalnych ustala dyrektor.

3. Grupy tymczasowo aresztowanych powinny być rozmieszczone wsposób uniemożliwiający przekazywanie informacji między tymczasowo aresztowanymi zróżnych grup.

4. Wskład tej samej grupy może wchodzić tylko jeden ztymczasowo aresztowanych, którzy mają być od siebie izolowani.

5. Podczas pobytu poza celą mieszkalną tymczasowo aresztowani nie mogą mieć możliwości nawiązania kontaktów zosobami spoza swojej grupy.

6. Wcelu uniemożliwienia kontaktów, októrych mowa wust.5, spacery, kąpiele, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe iwychowania fizycznego oraz inne zajęcia zbiorowe dla poszczególnych grup tymczasowo aresztowanych odbywają się według planów zatwierdzanych przez dyrektora. §46.1.Rozmieszczania tymczasowo aresztowanych, względem których nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności:

1) wgrupach,

2) wcelach według kryterium wieku, uprzedniej karalności iużywania wyrobów tytoniowych,

3) unkcjonariuszy organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariuszy i pracowników f Służby Więziennej, pracowników organów wymiaru sprawiedliwości iścigania, woddzieleniu od pozostałych tymczasowo aresztowanych – dokonują funkcjonariusze lub pracownicy działu ewidencji.

2. Przepis ust.1 pkt3 stosuje się odpowiednio do byłych funkcjonariuszy lub pracowników, jeżeli tymczasowe aresztowanie nastąpiło wokresie do roku od zakończenia przez nich służby lub pracy.

3. Rozmieszczania tymczasowo aresztowanych, wstosunku do których organ dysponujący udzielił wskazań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego izapewnienie bezpieczeństwa wareszcie śledczym, dokonują funkcjonariusze lub pracownicy działu ewidencji wuzgodnieniu zwłaściwymi służbami aresztu śledczego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli przy rozmieszczaniu tymczasowo aresztowanych zachodzi potrzeba uwzględnienia wskazań właściwych służb aresztu śledczego mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wareszcie oraz zaleceń lekarskich, psychologicznych lub rehabilitacyjnych.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1153

§47.1.Przemieszczania pomiędzy celami tymczasowo aresztowanych, względem których nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, dokonują funkcjonariusze lub pracownicy działu ewidencji na wniosek funkcjonariuszy lub pracowników komórki organizacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec przemieszczanych tymczasowo aresztowanych.

2. Po godzinach pracy lub dyżuru funkcjonariuszy lub pracowników działu ewidencji czynności, o których mowa wust.1 oraz w§46 ust.1 i2, może, wuzasadnionych wypadkach, realizować dowódca zmiany. Pisemną informację na ten temat dowódca zmiany przekazuje do działu ewidencji natychmiast po wznowieniu pracy lub dyżuru przez funkcjonariuszy lub pracowników tego działu.

3. Tymczasowo aresztowany dorosły, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, zwyjątkiem osadzonego, októrym mowa wart.223a §1 k.k.w., może być umieszczony wceli wspólnie zmłodocianym lub młodocianymi po okazaniu wdziale ewidencji decyzji dyrektora wtej sprawie. §48.1.Rozmieszczenia osadzonych woddziałach szpitalnych dokonuje funkcjonariusz lub pracownik podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, kierując się przede wszystkim wskazaniami medycznymi; tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, należy, wmiarę możliwości, osadzać w oddzieleniu od skazanych, ukaranych oraz tymczasowo aresztowanych, względem których stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności.

2. Przepis stosuje się odpowiednio przy rozmieszczaniu osadzonych wizbach chorych. Rozdział 5 Obliczanie okresu wykonywania kary §49.1.Po otrzymaniu zawiadomienia owyroku skazującym sądu pierwszej instancji lub odpisu tego wyroku dokonuje się wstępnego ustalenia terminu końca kary orzeczonej wobec tymczasowo aresztowanego.

2. Wwypadku gdy ztreści otrzymanego zawiadomienia ouprawomocnieniu się wyroku skazującego wynika, że wyrok skazujący sądu pierwszej instancji uległ zmianie, oraz wwypadku, októrym mowa w§25 ust.2, przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

3. Upływ wstępnie ustalonego terminu końca kary nie skutkuje zwolnieniem zjednostki penitencjarnej. §50.1.Obliczenia okresu wykonywania kary dokonuje się po otrzymaniu podlegającego wykonaniu dokumentu, zktórego treści wynika konieczność ustalenia terminu początku ikońca wykonywania kary.

2. Wcelu ustalenia terminu końca kary, do daty ustalonej jako początek jej wykonywania dolicza się wymiar kary, anastępnie od tak ustalonej daty odlicza się okres podlegający zaliczeniu na poczet kary, obliczony według zasad określonych w§52.

3. Wwypadku gdy konieczność dokonania obliczenia okresu wykonywania kary jest związana zprzyjęciem skazanego lub ukaranego wdniu wolnym od pracy albo po godzinach pracy lub dyżuru funkcjonariuszy lub pracowników działu ewidencji, obliczenie powinno być dokonane pierwszego dnia roboczego po przyjęciu.

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio wrazie konieczności ustalenia terminu, do którego tymczasowe aresztowanie ma trwać, jeżeli termin ten nie został wskazany wpostanowieniu ozastosowaniu tego środka. §51.1.Wymiar kary odnotowuje się waktach idokumentach ewidencyjnych wtakich jednostkach czasu, wjakich kara została wymierzona. Ustalając termin końca kary, ustala się najpierw rok, anastępnie miesiąc idzień.

2. Kara wymierzona wlatach kończy się po upływie tylu lat, ile wynosi jej wymiar, takiego samego dnia imiesiąca, jakiego się rozpoczęła.

3. Kara wymierzona wmiesiącach kończy się po upływie tylu miesięcy, ile wynosi jej wymiar, takiego samego dnia, jakiego się rozpoczęła.

4. Wtrakcie obliczania okresu wykonywania kary nie stosuje się dat nieistniejących wdanym miesiącu, zamieniając je na ostatni dzień tego miesiąca.

5. Kara wymierzona wdniach kończy się po upływie tylu dni, ile wynosi jej wymiar.

6. Kara tygodnia pozbawienia wolności kończy się dnia noszącego tę samą nazwę co dzień jej rozpoczęcia.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1153

§52.1.Obliczenia okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary dokonuje się wlatach idniach. Wszystkie okresy odbywania kary wtej samej sprawie podlegają zsumowaniu przed zaliczeniem, bez zamiany dni na miesiące lub lata.

2. Ten sam okres czasu nie może być zaliczony na poczet różnych kar.

3. Jeżeli sąd nie zaliczył okresu tymczasowego aresztowania albo zatrzymania na poczet orzeczonej kary lub nieprawidłowo zaliczył ten okres, dyrektor występuje do właściwego sądu zwnioskiem ousunięcie nieprawidłowości wtrybie art.420 §1 lub 2 k.p.k. albo art.84 §1 ustawy zdnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. z2008r. Nr133, poz.848, zpóźn. zm.8)).

4. Wwypadku gdy dzień zakończenia jednego okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary jest zarazem dniem rozpoczęcia kolejnego okresu wtej samej sprawie, przy obliczeniu okresu wykonywania kary przyjmuje się, że jest to jeden okres, którego początek przypada na dzień rozpoczęcia pierwszego okresu, akoniec na dzień zakończenia drugiego okresu. Przepis stosuje się odpowiednio przy większej liczbie okresów zaliczonych na poczet kary, jeżeli następują bezpośrednio po sobie.

5. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio wwypadku, gdy dzień ustalony jako początek wykonywania kary jest zarazem dniem zakończenia okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary wtej samej sprawie. §53.1.Początek wykonywania kary liczy się od dnia:

1) akończenia wykonywania poprzedniej kary, jeżeli wobec tego samego skazanego lub ukaranego wykonuje się kilka z kar, chyba że wpkt2–14 ustalono inaczej;

2) przyjęcia skazanego lub ukaranego, który zgłosił się do odbycia kary;

3) zatrzymania skazanego lub ukaranego, który został doprowadzony do odbycia kary;

4) atrzymania wzwiązku ztymczasowym aresztowaniem lub umieszczeniem wschronisku dla nieletnich, którego okres z sąd zaliczył na poczet kary;

5) zgłoszenia się ukaranego po przepustce udzielonej na podstawie art.1059 k.p.c.;

6) atrzymania albo zgłoszenia się skazanego lub ukaranego, który zbiegł albo w wyznaczonym terminie nie powrócił z zprzepustki lub przerwy wwykonaniu kary;

7) atrzymania wzwiązku zpozbawieniem wolności za granicą osoby przekazanej na terytorium Rzeczypospolitej Polz skiej, którego okres sąd zaliczył na poczet kary; do czasu zaliczenia tego okresu przez sąd początek wykonywania kary liczy się od dnia przejęcia tej osoby przez organ doprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) atrzymania – jako tymczasowo aresztowanego winnej sprawie – skazanego lub ukaranego korzystającego zprzerwy z wwykonaniu kary;

9) atrzymania – jako tymczasowo aresztowanego winnej sprawie – skazanego lub ukaranego, jeżeli: z a) areszcie śledczym, do którego został przyjęty, zarejestrowano przed jego zatrzymaniem orzeczenie oczekujące na w wykonanie lub b) innym areszcie śledczym zarejestrowano przed jego zatrzymaniem orzeczenie oczekujące na wykonanie, przesłane w do aresztu, do którego został przyjęty – awwypadku gdy data wpływu orzeczenia do aresztu śledczego, wktórym zostało zarejestrowane, jest późniejsza od daty zatrzymania, początek wykonywania kary liczy się od dnia wpływu orzeczenia do tego aresztu;

10) pływu do jednostki penitencjarnej, wktórej ewidencji jest ujęty tymczasowo aresztowany, prawomocnego wyroku w winnej sprawie;

11) pływu do jednostki penitencjarnej, wktórej ewidencji jest ujęty ukarany, wobec którego jest wykonywana kara orzew czona wyrokiem nieprawomocnym, prawomocnego wyroku winnej sprawie;

12) pływu do jednostki penitencjarnej, wktórej ewidencji jest ujęty osadzony, orzeczenia owymierzeniu kary porządkow wej lub zastosowaniu środka przymusu; wrazie skierowania do wykonania kilku takich kar lub środków wykonuje się je wtakiej kolejności, wjakiej wpłynęły;

8)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 2008 r. Nr214, poz.1344 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 i Nr206, poz.1589, z2010r. Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307 iNr225, poz.1466, z2011r. Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1431 iNr244, poz.1454 oraz z 2012 r. poz. 1101.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1153

13) pływu do jednostki penitencjarnej, wktórej ewidencji jest ujęty skazany, postanowienia oudzieleniu warunkowego w zwolnienia, wraz znakazem zwolnienia, dotyczącego skazanego, wobec którego ma być wykonywana kara nieobjęta warunkowym zwolnieniem; w wypadku gdy w dokumentach skutkujących zwolnieniem określono późniejszy dzień warunkowego zwolnienia, początek wykonywania kolejnej kary ustala się wsposób określony wpkt1;

14) ejścia wżycie amnestii albo dnia wydania decyzji oułaskawieniu, którymi złagodzono albo darowano karę skazanemu w lub ukaranemu, wobec którego ma być wykonywana kara nieobjęta amnestią lub ułaskawieniem; wwypadku gdy termin końca złagodzonej kary przypada po dniu wejścia wżycie amnestii lub wydania decyzji oułaskawieniu, początek wykonywania kolejnej kary ustala się wsposób określony wpkt1.

2. Początek wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu, zastępczej kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu za ograniczenie wolności, wymierzonej prawomocnym wyrokiem, który wpłynął wtrakcie wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu za nieuiszczoną grzywnę, liczy się od dnia ustalonego jako początek aktualnie wykonywanej kary zastępczej. W takim wypadku karę zastępczą za nieuiszczoną grzywnę wykonuje się w ostatniej kolejności, a początek jej wykonywania ustala się w sposób określony wust.1 pkt1.

3. Wrazie objęcia wyrokiem łącznym tylko niektórych ze skierowanych do wykonania kar początek wykonywania kary nieobjętej tym wyrokiem ustala się na dzień wpływu do jednostki penitencjarnej prawomocnego wyroku, którym została orzeczona. Nie dokonuje się ponownego obliczenia okresu wykonywania kary nieobjętej wyrokiem łącznym, jeżeli kara została uprzednio wcałości wykonana.

4. Przepisów ust.1–3 nie stosuje się, jeżeli zzarządzenia sędziego penitencjarnego, októrym mowa wart.80 §2 k.k.w., wynika konieczność ustalenia winny sposób początku wykonywania kar iśrodków. Wszczególnie uzasadnionym wypadku zarządzenie to może być przesłane telefaksem; wtakim wypadku sędzia penitencjarny przesyła bezzwłocznie odpis tego zarządzenia. §54.1.Jeżeli wczasie przerwy wwykonaniu kary skazany lub ukarany został osadzony wjednostce penitencjarnej do odbycia kary nieobjętej postanowieniem ojej udzieleniu, dalsze wykonanie kary objętej tym postanowieniem może nastąpić wwypadkach, októrych mowa w§28 ust.1.

2. Jeżeli wprowadzenie do wykonania kary nie jest możliwe, powiadamia się otym sąd penitencjarny. Kopię powiadomienia włącza się do akt ewidencyjnych. §55.Jeżeli wstosunku do osadzonego, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, wpłynie prawomocny wyrok winnej sprawie, powiadamia się właściwy sąd, że obliczenie okresu wykonywania kary zostanie dokonane po przyjęciu albo powrocie osadzonego. Przepisy §139 ust.1 pkt1 i2 stosuje się odpowiednio. §56.1.Zmiany ustalonego okresu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu, wwypadku uiszczenia grzywny wczęści, dokonuje się po otrzymaniu odpisu zarządzenia określającego wymiar kary zastępczej pozostałej do wykonania.

2. Wwypadku gdy zpisma sporządzonego przez głównego księgowego jednostki penitencjarnej informującego owysokości kwoty pieniężnej uiszczonej wtej jednostce tytułem grzywny wynika, że kwota ta jest mniejsza od kwoty przypadającej jeszcze do uiszczenia, powiadamia się właściwy sąd owysokości przekazanej kwoty. Jeżeli pismo dotyczy aktualnie wykonywanej kary zastępczej, powiadomienie wysyła się do sądu natychmiast telefaksem. § 57.

1. W wypadku przyjęcia albo powrotu osadzonego, który zbiegł albo w wyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, końcem okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary jest odpowiednio dzień ucieczki lub dzień wyznaczony jako termin powrotu zprzepustki, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Wwypadku ukaranego korzystającego zprzepustki udzielonej na podstawie art.1059 k.p.c. końcem okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary jest dzień opuszczenia przez niego jednostki penitencjarnej; przepis stosuje się także wrazie terminowego powrotu ukaranego ztakiej przepustki.

3. Nie dokonuje się nowego obliczenia okresu wykonywania kary, jeżeli zatrzymanie albo powrót skazanego lub ukaranego nastąpiły wdniu ucieczki albo wdniu wyznaczonym jako termin powrotu zprzepustki, chyba że sędzia penitencjarny zarządził odliczenie od okresu odbywania kary czasu przebywania skazanego lub ukaranego na przepustce; przepisu nie stosuje się wwypadku ukaranego, który zgłosił się po przepustce udzielonej na podstawie art.1059 k.p.c.

4. Wrazie odliczenia przez sędziego penitencjarnego czasu pobytu na przepustce od okresu odbywania kary, końcem okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary jest dzień opuszczenia jednostki penitencjarnej.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1153

5. Wrazie niezaliczenia skazanemu lub ukaranemu, postanowieniem sądu penitencjarnego uprawomocnionym przed dniem 1 września 1998r., okresu leczenia wzwiązku zdokonanym samouszkodzeniem, obliczenia okresu wykonywania kary dokonuje się przez doliczenie do ustalonego końca kary, która była wprowadzona do wykonania wokresie leczenia, liczby niezaliczonych dni.

6. Wrazie zarządzenia wykonania uprzednio warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności oraz jej skrócenia wtrybie art.71 §2 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr88, poz.553, zpóźn. zm.9)), wpierwszej kolejności ustala się okres wykonywania kary wwymiarze określonym wwyroku, anastępnie od ustalonej wten sposób daty odlicza się liczbę dni zaliczonych przez sąd na poczet kary wtym trybie; dopiero od tak ustalonej daty odlicza się okres podlegający zaliczeniu na poczet kary, obliczony według zasad określonych w§52. §58.1.Wwypadku gdy sąd powiadomił oodroczeniu wykonania kary lub zawieszeniu postępowania wykonawczego wsprawie, wktórej termin początku okresu wykonywania kary jeszcze nie nastąpił, orzeczenie wraz znakazem przyjęcia zwraca się. Nie podlega zwrotowi orzeczenie, którym wymierzono karę objętą zarządzeniem sędziego penitencjarnego ozmianie kolejności wykonania kar lub karę zastępczą, której początek wykonywania ustalono wsposób określony w§53 ust.2; przepisy §115 ust.2 stosuje się odpowiednio. Kopię pisma, wraz zktórym zwrócono dokumentację, włącza się do akt ewidencyjnych.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio także winnych wypadkach, jeżeli sąd nakaże zwrócenie orzeczenia bez wykonania.

3. Przepisu ust.1 zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli zawieszenie postępowania wykonawczego nastąpiło zprzyczyn, októrych mowa w§132 ust.1. §59.1.Jeżeli względy penitencjarne przemawiają za wykonaniem kar iśrodków przymusu winnej kolejności niż określona wart.80 k k.w., występuje się do sędziego penitencjarnego zwnioskiem owydanie zarządzenia wtej sprawie.

2. Przepis ust.1 stosuje się wszczególności wwypadku, gdy wobec skazanego odbywającego karę dożywotniego pozbawienia wolności wpłynęła do wykonania inna kara, która ma być wykonywana po karze dożywotniego pozbawienia wolności.

3. Wrazie skierowania do wykonania orzeczenia ozastosowaniu środka zabezpieczającego wobec skazanego lub ukaranego odbywającego karę winnej sprawie, występuje się do sędziego penitencjarnego zwnioskiem orozstrzygnięcie kolejności wykonywania orzeczonych kar iśrodków.

4. Jeżeli środek zabezpieczający ma być wykonywany wobec osoby tymczasowo aresztowanej winnej sprawie, występuje się do organu dysponującego zwnioskiem orozstrzygnięcie, czy tymczasowe aresztowanie ma być nadal stosowane. §60.1.Obliczenia okresu wykonywania kary dokonuje wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik działu ewidencji, sprawdza kierownik, azatwierdza dyrektor. Czynności te wymienione osoby potwierdzają podpisem iodciskiem stempla imiennego na druku „Obliczenie kary”.

2. Prawidłowość obliczenia okresu wykonywania kary podlega sprawdzeniu:

1) po przetransportowaniu skazanego lub ukaranego do innej jednostki penitencjarnej, chyba że: a) obliczenie było już sprawdzone, zpowodu przetransportowania, wuprzedniej jednostce penitencjarnej, b) rótkotrwały pobyt osadzonego w danej jednostce penitencjarnej związany jest wyłącznie z realizacją czynności k zmierzających do jego przeniesienia do kolejnej jednostki penitencjarnej (jednostki docelowej);

2) wwypadkach, októrych mowa w§67;

3) przed zwolnieniem zodbywania danej kary.

9)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 1997 r. Nr128, poz.840, z1999r. Nr64, poz.729 iNr83, poz.931, z2000r. Nr48, poz.548, Nr93, poz.1027 iNr116, poz.1216, z2001r. Nr98, poz.1071, z2003r. Nr111, poz.1061, Nr121, poz.1142, Nr179, poz.1750, Nr199, poz.1935 iNr228, poz.2255, z2004r. Nr25, poz.219, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889 iNr243, poz.2426, z2005r. Nr86, poz.732, Nr90, poz.757, Nr132, poz.1109, Nr163, poz.1363, Nr178, poz.1479 iNr180, poz.1493, z2006r. Nr190, poz.1409, Nr218, poz.1592 iNr226, poz.1648, z2007r. Nr89, poz.589, Nr123, poz.850, Nr124, poz.859 iNr192, poz.1378, z2008r. Nr90, poz.560, Nr122, poz.782, Nr171, poz.1056, Nr173, poz.1080 iNr214, poz.1344, z2009r. Nr62, poz.504, Nr63, poz.533, Nr166, poz.1317, Nr168, poz.1323, Nr190, poz.1474, Nr201, poz.1540 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr40, poz.227 i229, Nr98, poz.625 i626, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr152, poz.1018 i1021, Nr182, poz.1228, Nr225, poz.1474 iNr240, poz.1602, z2011r. Nr17, poz.78, Nr24, poz.130, Nr39, poz.202, Nr48, poz.245, Nr72, poz.381, Nr94, poz.549, Nr117, poz.678, Nr133, poz.767, Nr160, poz.964, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr233, poz.1381 iNr240, poz.1431 oraz z2012r. poz.611.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1153

3. Wrazie stwierdzenia nieprawidłowości wobliczeniu okresu wykonywania kary dokonuje się nowego obliczenia.

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio wwypadku wstępnego ustalenia terminu końca kary orzeczonej wobec tymczasowo aresztowanego, ztym że ustalenie tego terminu potwierdza się na zawiadomieniu owyroku skazującym sądu pierwszej instancji. §61.Skazanego lub ukaranego informuje się oterminach początku ikońca kary zamieszczonych na druku „Obliczenie kary”. Przepis §110 ust.1 stosuje się odpowiednio. §62.1. Druk „Obliczenie kary” sporządza się wtrzech egzemplarzach, zktórych jeden przesyła się do właściwego sądu, wcelu kontroli prawidłowości obliczenia okresu wykonywania kary, drugi – po dokonaniu czynności, októrych mowa w§61 – dołącza się do odpowiedniego orzeczenia waktach ewidencyjnych, atrzeci przekazuje się komórce organizacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec skazanego lub ukaranego.

2. W wypadku zmiany obliczenia okresu wykonywania kary na druku „Obliczenie kary” zamieszcza się informację oprzyczynie dokonania nowego obliczenia.

3. Wwypadku wątpliwości co do prawidłowości obliczenia okresu wykonywania kary, dokonanego zgodnie zposiadanymi dokumentami, dyrektor występuje do właściwego sądu zwnioskiem oich rozstrzygnięcie wtrybie art.13 §1 k k.w. oraz przedstawia proponowane obliczenie tego okresu na załączonym do wniosku druku „Obliczenie kary”. Po otrzymaniu postanowienia sądu wtej sprawie dokonuje się, wrazie potrzeby, nowego obliczenia okresu wykonywania kary. §63.Ookresie wykonywania kary wobec tymczasowo aresztowanego winnej sprawie, atakże ozmianie tego okresu, zawiadamia się organ dysponujący, wcelu uwzględnienia tej informacji przy zaliczaniu okresu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary. Rozdział 6 Ewidencja tymczasowo aresztowanych, skazanych iukaranych § 64.

1. Tymczasowo aresztowanemu, skazanemu i ukaranemu, przyjętemu do jednostki penitencjarnej, zakłada się akta ewidencyjne, teczkę osobopoznawczą, książkę zdrowia, kartę identyfikacyjną oraz kartę ewidencji widzeń.

2. Osadzonego przyjętego lub przetransportowanego rejestruje się wdokumentach ewidencyjnych.

3. Dane niezbędne do dokonania czynności, októrych mowa wust.1 i2, uzyskuje się zdokumentów dostępnych osobie przyjmującej. Mogą być one poszerzone o informacje uzyskane od osoby przyjmowanej oraz dotyczące tej osoby dane zgromadzone wcentralnym zbiorze danych.

4. Dane o osadzonych i dokumentach stanowiących podstawę wykonywania wobec nich pozbawienia wolności, awszczególności owykonywanych wobec nich wyrokach ipostanowieniach wprzedmiocie tymczasowego aresztowania, odnotowuje się wcentralnym zbiorze danych. Dane powinny być wpełni zgodne zdanymi zawartymi waktach idokumentach ewidencyjnych.

5. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio przy odnotowywaniu wcentralnym zbiorze danych informacji dotyczących orzeczeń oczekujących na wykonanie oraz przerw wwykonaniu kary, októrych mowa w§78 i79.

6. Przy dokonywaniu wpisów wcentralnym zbiorze danych przepis §6 ust.5 stosuje się odpowiednio. §65.Cudzoziemca będącego obywatelem dwóch lub więcej państw ewidencjonuje się jako obywatela tego państwa, którego dokument podróży stanowił podstawę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że worzeczeniu stanowiącym podstawę wykonywania pozbawienia wolności ustalono inaczej. §66.1.Waktach ewidencyjnych przechowuje się odpisy orzeczeń, atakże inne dokumenty związane zwykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar iśrodków przymusu, wtym wszczególności dokumenty stanowiące podstawę prawną przyjęcia do jednostki penitencjarnej, wykonywania pozbawienia wolności, wydawania do udziału wczynnościach procesowych, izolowania osób powiązanych oraz zwolnienia osadzonego.

2. Do akt ewidencyjnych wkleja się zdjęcie osadzonego. Jeżeli jest to uzasadnione zmianą wyglądu osadzonego, do akt wkleja się aktualne zdjęcie.

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1153

§67.1.Wwypadku przyjęcia osadzonego, który dokonał ucieczki albo korzystał zprzepustki lub przerwy wwykonaniu kary, do jednostki penitencjarnej niedysponującej jego aktami ewidencyjnymi należy:

1) założyć zastępcze akta ewidencyjne;

2) dnotować wnich, po dokonaniu czynności określonych w§28 ust.2 pkt3 lub §29 ust.1, tymczasowe aresztowania, o kary iśrodki przymusu podlegające wykonaniu;

3) powodować przesłanie uprzednio założonych akt oraz pozostałej dokumentacji osadzonego do jednostki penitencjars nej, wktórej osadzony obecnie przebywa, chyba że uzgodniono jego bezzwłoczne przetransportowanie do jednostki, wktórej akta ewidencyjne idokumentacja ta się znajdują;

4) włączyć dokumenty znajdujące się wzastępczych aktach do otrzymanych akt;

5) połączyć obydwie obwoluty akt ewidencyjnych wsposób umożliwiający odczytanie poczynionych na nich adnotacji.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio, gdy:

1) osadzony został doprowadzony do aresztu śledczego wzwiązku zinną sprawą;

2) po założeniu akt ewidencyjnych okaże się, że przyjęty osadzony pozostaje wewidencji innej jednostki penitencjarnej. §68.1.Zastępcze akta ewidencyjne zakłada się również wrazie wydania zjednostki penitencjarnej właściwych akt. Akt ewidencyjnych nie wydaje się, jeżeli są one niezbędne dla wykonania czynności związanych ze zwolnieniem osadzonego, oczym powiadamia się organ zwracający się oich wydanie ijednocześnie wskazuje się termin, wktórym akta będą mogły być wydane.

2. Akta ewidencyjne wydaje się Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, dyrektorowi okręgowemu lub sędziemu penitencjarnemu, awuzasadnionych wypadkach również dyrektorowi jednostki penitencjarnej, wktórej uprzednio przebywał osadzony. Innym uprawnionym organom akta wydaje się, jeżeli wykonane zostały wszystkie znajdujące się w nich orzeczenia idokumentacja osadzonego może zostać przekazana do archiwum, chyba że wydania akt zażądał sąd lub prokurator wzwiązku zprowadzonym postępowaniem karnym. Wtakim wypadku akta wydaje się jedynie na czas konieczny do wykonania niezbędnych czynności procesowych, nie dłuższy niż 14 dni od dnia ich doręczenia. Akt ewidencyjnych sąd lub prokurator nie załącza do akt prowadzonej sprawy.

3. Żądanie wydania akt ewidencyjnych powinno zawierać informację oterminie ich zwrotu. Oniezwróceniu akt wterminie zawiadamia się organ nadrzędny nad organem, któremu akta wydano, awwypadku, gdy akta przekazano sądowi lub prokuratorowi – ponadto sędziego penitencjarnego. Przepisu nie stosuje się wwypadku wydania akt Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej lub dyrektorowi okręgowemu.

4. Zastępcze akta likwiduje się po zwrocie właściwych akt. Obwolutę właściwych akt uzupełnia się informacjami odnotowanymi na obwolucie zastępczych akt, aprzechowywane wnich dokumenty włącza się do właściwych akt. § 69.

1. Założoną teczkę osobopoznawczą przekazuje się komórce organizacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec osadzonego, książkę zdrowia – podmiotowi leczniczemu dla osób pozbawionych wolności, akartę identyfikacyjną – działowi ochrony.

2. Kartę ewidencji widzeń przechowuje się wmiejscu zapewniającym sprawną realizację widzeń. Akta ewidencyjne pozostają wdziale ewidencji. §70.1.Wjednostkach penitencjarnych prowadzi się następujące dokumenty ewidencyjne:

1) księgę główną osadzonych;

2) skorowidz rozmieszczenia tymczasowo aresztowanych, zwany dalej „skorowidzem ruchomym”;

3) książkę stanu osadzonych;

4) karty identyfikacyjne;

5) karty ewidencji widzeń;

6) rejestr orzeczeń oczekujących na wykonanie;

7) rejestr skazanych iukaranych korzystających zprzerwy wwykonaniu kary;

Dziennik Ustaw

8) rejestr wydanych akt ewidencyjnych;

9) rejestr korespondencji urzędowej doręczonej osadzonym, zwany dalej „rejestrem korespondencji”;

10) rejestr osadzonych wydanych poza teren jednostki penitencjarnej;

11) kalendarz terminów czynności procesowych;

12) kalendarz zwolnień skazanych;

13) kalendarz zwolnień tymczasowo aresztowanych.

2. Dokumenty, októrych mowa wust.1 pkt2, 6, 7, 10 i11, prowadzi się wcentralnym zbiorze danych.

3. Na wniosek kierownika dyrektor może wyrazić zgodę na prowadzenie tych dokumentów także winnej formie.

4. Karta ewidencji widzeń może być prowadzona wformie:

1) centralnego zbioru danych;

2) okalnego zbioru danych zgromadzonych wsystemie informatycznym użytkowanym wdanej jednostce penitencjarnej; l karta ewidencji widzeń prowadzona wformie lokalnego zbioru danych podlega wydrukowaniu wwypadkach, októrych mowa w§71 ust.2 pkt6.

5. Wzakładzie karnym można odstąpić od prowadzenia kalendarza zwolnień tymczasowo aresztowanych iodnotowywać stosowne dane dotyczące tymczasowo aresztowanych wkalendarzu zwolnień skazanych, oile przemawia za tym liczba tymczasowo aresztowanych, względem których stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, ujętych wewidencji tej jednostki. §71.1.Do księgi głównej osadzonych wpisuje się podstawowe dane oosobach przyjmowanych lub przetransportowanych do jednostki penitencjarnej, wtakiej kolejności, wjakiej osoby te przybyły do jednostki.

2. Wksiędze głównej osadzonych odnotowuje się:

1) umer ewidencyjny osadzonego, składający się zliczby porządkowej, ukośnika oraz dwóch ostatnich cyfr roku przyjęn cia lub przetransportowania osadzonego do danej jednostki penitencjarnej;

2) datę igodzinę przyjęcia lub przetransportowania osadzonego do danej jednostki penitencjarnej;

3) nformację, czy do danej jednostki penitencjarnej osadzony zgłosił się, został doprowadzony czy został przetransportoi wany;

4) nazwisko, imię, imię ojca idatę urodzenia osadzonego;

5) nformację owykonywanym wobec osadzonego wdniu przyjęcia lub przetransportowania tymczasowym aresztowaniu, i wykonywanej karze lub wykonywanym środku przymusu, nazwę organu, który zarządził osadzenie, i sygnaturę akt sprawy;

6) datę iinformację o: a) przetransportowaniu osadzonego do innej jednostki penitencjarnej, b) wolnieniu, zgonie albo skreśleniu osadzonego zewidencji jednostki penitencjarnej, wtrybie określonym w§132 z ust.2 lub §135 ust.1, c) rzesłaniu akt ewidencyjnych do innej jednostki penitencjarnej wzwiązku zdoprowadzeniem lub zgłoszeniem się do p tej jednostki osadzonego, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki.

3. Jeżeli osadzony był przetransportowany, wksiędze głównej osadzonych zamiast informacji, októrych mowa wust.2 pkt3 ipkt6 lit.a, wpisuje się nazwę jednostki penitencjarnej, zktórej albo do której nastąpiło przetransportowanie.

4. Wkolejnym roku kalendarzowym kontynuuje się zapisy wdotychczas prowadzonej księdze głównej osadzonych, ztym że numery ewidencyjne osobom przybyłym nadaje się, począwszy od liczby porządkowej „1”. Wwypadku wypełnienia całej księgi zakłada się jej kolejny tom iwpisuje się na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia.

5. Wrazie czasowego pobytu wjednostce penitencjarnej osadzonego przeniesionego wzwiązku zkoniecznością udzielenia mu natychmiastowej pomocy lekarskiej, aujętego wewidencji innego aresztu śledczego lub zakładu karnego, księgę główną osadzonych wypełnia się jak po przetransportowaniu, ztym że zamiast adnotacji, októrej mowa wust.2 pkt5, dokonuje się wpisu „czasowy pobyt wzwiązku zleczeniem”. Pobyt ten nie może przekraczać 7 dni. – 23 – Poz. 1153

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 1153

6. Po dokonaniu formalności powodujących skreślenie osadzonego z ewidencji jednostki penitencjarnej, w której uprzednio przebywał, iujęcie wewidencji jednostki czasowego pobytu wpisy podlegają uzupełnieniu odpowiednio odane, októrych mowa wust.2 pkt5 lub 6 lit.a. Na obwolucie akt ewidencyjnych iteczki osobopoznawczej jako datę przetransportowania odnotowuje się datę przybycia osadzonego na leczenie.

7. Przepisy ust.5 i6 stosuje się odpowiednio wwypadku czasowego pobytu osadzonego wjednostce penitencjarnej, uzasadnionego innymi ważnymi przyczynami.

8. Księga główna osadzonych powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone wsposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą. Liczbę kart poświadcza się na ostatniej stronie księgi. §72.Wrazie czasowego przeniesienia do innej jednostki penitencjarnej:

1) tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności,

2) ymczasowo aresztowanego, względem którego stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, skazat nego lub ukaranego, wwypadku gdy: a) przyczyną przeniesienia jest konieczność udzielenia mu natychmiastowej pomocy lekarskiej, b) achodzi uzasadnione przypuszczenie, że czasowy pobyt zakończy się skreśleniem osadzonego zewidencji jednostki z penitencjarnej, wktórej uprzednio przebywał, iujęciem wewidencji jednostki czasowego pobytu – przewiezienia osadzonego dokonuje się wraz zaktami ewidencyjnymi, atakże tymi dokumentami, których skompletowanie nie spowoduje opóźnienia wprzewiezieniu. Jeżeli zachodzi konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej bezpośrednio po przyjęciu osadzonego, gdy akta ewidencyjne nie zostały jeszcze założone, albo winnych szczególnie uzasadnionych wypadkach, dopuszcza się przewiezienie osadzonego bez akt ewidencyjnych. §73.1.Opobycie osadzonych wjednostce penitencjarnej wzwiązku zprzerwą wtransportowaniu, wtrakcie której nastąpiło ich przemieszczenie do pomieszczeń lub cel tej jednostki, czyni się adnotację wksiążce przebiegu służby dowódcy zmiany lub wodrębnym rejestrze – jeżeli dyrektor tak ustali ze względu na liczbę wpisów dokonywanych ztego powodu wksiążce przebiegu służby. Adnotacja powinna zawierać wszczególności imię, nazwisko inumer legitymacji służbowej dowódcy konwoju, numer rejestracyjny samochodu, liczbę transportowanych osadzonych, czas ipowód ich pobytu oraz nazwę jednostki, do której konwój się udaje.

2. Przepis stosuje się odpowiednio do transportowania przez organ doprowadzający osadzonych, którzy są ujęci wwykazie transportowym sporządzonym przez jednostkę penitencjarną. §74.1.Wskorowidzu ruchomym ewidencjonuje się – według miejsc zakwaterowania – tymczasowo aresztowanych, względem których nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności.

2. Wskorowidzu ruchomym odnotowuje się:

1) dane osobowe tymczasowo aresztowanego;

2) informację ouprzednim odbywaniu kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego;

3) nazwę organu dysponującego isygnaturę akt sprawy;

4) dane osobowe osoby powiązanej podlegającej izolowaniu;

5) informację oużywaniu przez tymczasowo aresztowanego wyrobów tytoniowych. §75.1.Wksiążce stanu osadzonych oblicza się, według stanu na godzinę 2400, codzienny ogólny stan liczbowy osadzonych oraz stan liczbowy osadzonych według miejsc ich aktualnego pobytu.

2. Ogólny stan liczbowy osadzonych dowódca zmiany uzgadnia, po rozpoczęciu oraz przed zakończeniem pracy administracji jednostki penitencjarnej, zkierownikiem albo wyznaczonym funkcjonariuszem lub pracownikiem działu ewidencji. Dokonane uzgodnienia, zuwzględnieniem późniejszego ruchu osadzonych, stanowią podstawę sprawdzania ich stanu faktycznego wczasie apelu porannego iwieczornego. §76.1.Wkarcie identyfikacyjnej zamieszcza się zdjęcie osadzonego oraz odnotowuje podstawowe dane umożliwiające sprawdzenie jego tożsamości. Jeżeli jest to uzasadnione zmianą wyglądu osadzonego, wkarcie zamieszcza się aktualne zdjęcie.

2. Karty identyfikacyjne przechowuje wyznaczony funkcjonariusz działu ochrony pełniący służbę woddziale mieszkalnym.

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1153

§77.Wkarcie ewidencji widzeń odnotowuje się widzenia na terenie jednostki penitencjarnej wykorzystane przez skazanych, ukaranych oraz tymczasowo aresztowanych, względem których stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności. §78.1.Wrejestrze orzeczeń oczekujących na wykonanie odnotowuje się dane oskazanych iukaranych, którzy mają zgłosić się do odbycia kary.

2. Podstawą dokonania adnotacji jest otrzymanie orzeczenia oczekującego na wykonanie.

3. Wwypadkach, októrych mowa w§6 ust.1, atakże wrazie uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło przedawnienie wykonania kary, albo wrazie otrzymania pisemnej informacji oodroczeniu wykonania kary, umorzeniu lub zawieszeniu postępowania wykonawczego, orzeczenie oczekujące na wykonanie zwraca się do właściwego sądu wraz zinformacją na piśmie o przyczynie zwrotu. Przepis stosuje się odpowiednio w wypadku uzasadnionego przypuszczenia, że wykonanie orzeczenia może skutkować niezgodnym zprawem pozbawieniem wolności.

4. Przed dokonaniem adnotacji wrejestrze sprawdza się:

1) czy skazany lub ukarany, którego orzeczenie dotyczy: a) nie przebywa już wdanym areszcie śledczym; przepis §67 ust.1 pkt4 stosuje się odpowiednio, b) nie przebywa już winnej jednostce penitencjarnej;

2) zy wdanym areszcie śledczym znajdują się akta ewidencyjne tego skazanego lub ukaranego zwolnionego na przerwę c wwykonaniu kary; przepis §67 ust.1 pkt4 stosuje się odpowiednio;

3) czy winnej jednostce penitencjarnej znajdują się akta ewidencyjne, októrych mowa wpkt2.

5. Wwypadku uzyskania informacji, że skazany lub ukarany, którego dotyczy orzeczenie oczekujące na wykonanie, przebywa winnej jednostce penitencjarnej, należy potwierdzić dokonane ustalenie telefonicznie inatychmiast przesłać telefaksem odpis orzeczenia wraz znakazem przyjęcia do tej jednostki. Orzeczenie przesyła się także wówczas, gdy nie upłynął jeszcze wyznaczony przez sąd termin stawienia się do odbycia kary wymierzonej tym orzeczeniem. Przepisu §7 ust.2 nie stosuje się. Oryginał orzeczenia oczekującego na wykonanie przesyła się do jednostki, wktórej skazany lub ukarany aktualnie przebywa, nie później niż pierwszego dnia roboczego po przesłaniu jego telefaksowych kopii.

6. Wwypadku ustalenia, że akta ewidencyjne skazanego lub ukaranego zwolnionego na przerwę wwykonaniu kary znajdują się winnej jednostce penitencjarnej, należy:

1) owiadomić tę jednostkę – telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – ootrzymaniu orzeczenia oczekującego p na wykonanie;

2) atychmiast przesłać telefaksem odpis wyroku łącznego wraz znakazem przyjęcia do tej jednostki, jeżeli sąd skierował n do danego aresztu śledczego, jako orzeczenie z wyznaczonym terminem stawienia się, wyrok łączny obejmujący wszystkie lub niektóre zkar wykonywanych przed zwolnieniem na przerwę wwykonaniu kary; oryginał orzeczenia oczekującego na wykonanie przesyła się do jednostki, wktórej znajdują się akta ewidencyjne zwolnionego na przerwę wwykonaniu kary, nie później niż pierwszego dnia roboczego po przesłaniu jego telefaksowych kopii; oprzesłaniu orzeczenia powiadamia się właściwy sąd, awszczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli termin stawienia się do odbycia kary pozwala zasadnie przypuszczać, że sąd nie zdąży uprzedzić otym skazanego lub ukaranego, którego to orzeczenie dotyczy, powiadamia się otym osobę wezwaną do odbycia kary; kopią tego powiadomienia informuje się właściwy sąd; powiadomienia do skazanego lub ukaranego nie przesyła się, jeżeli na podstawie posiadanych dokumentów nie jest możliwe ustalenie jego miejsca stałego pobytu.

7. Wwypadkach, októrych mowa wust.6, jednostka penitencjarna, wktórej znajdują się akta ewidencyjne zwolnionego na przerwę wwykonaniu kary, powiadamia otym sąd penitencjarny, podając wszczególności wyznaczony przez właściwy sąd termin stawienia się skazanego lub ukaranego do odbycia kary. Kopię powiadomienia włącza się do akt ewidencyjnych. Przepis §139 stosuje się odpowiednio.

8. Wrazie niezgłoszenia się skazanego lub ukaranego do odbycia kary zawiadamia się otym właściwy sąd. Zawiadomienie wysyła się trzeciego dnia roboczego po wyznaczonym terminie stawienia się. Orzeczenie oczekujące na wykonanie zwraca się po upływie jednego roku od wyznaczonego przez ten sąd terminu stawienia się; przepisu nie stosuje się do wyroku łącznego, októrym mowa wust.6 pkt2.

9. Przy przyjęciu każdego osadzonego sprawdza się, czy figuruje on wrejestrze, októrym mowa wust.1, oraz czy winnym areszcie śledczym nie zostało zarejestrowane dotyczące go orzeczenie oczekujące na wykonanie. Wwypadku ustalenia, że orzeczenie takie zarejestrowano winnym areszcie, przepis ust.5 stosuje się odpowiednio.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 1153

§79.1.Wrejestrze skazanych iukaranych korzystających zprzerwy wwykonaniu kary odnotowuje się dane oskazanych iukaranych, którzy mają zgłosić się po przerwie wwykonaniu kary.

2. Podstawą dokonania adnotacji jest zawarte waktach ewidencyjnych postanowienie sądu penitencjarnego oudzieleniu pierwszej przerwy lub dalszych przerw wwykonaniu kary.

3. Przed dokonaniem adnotacji wrejestrze sprawdza się, czy skazany lub ukarany, którego akta ewidencyjne wpłynęły zinnej jednostki penitencjarnej, nie przebywa już wdanym areszcie śledczym lub winnej jednostce penitencjarnej. Jeżeli skazany lub ukarany przebywa już wareszcie śledczym, do którego przesłano akta, stosuje się odpowiednio przepisy §67 ust.1 pkt4 i5. Wwypadku ustalenia, że skazany lub ukarany przebywa winnej jednostce penitencjarnej, przesyła się akta do tej jednostki inatychmiast powiadamia się ją oprzesłaniu akt – telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Przepisy §67 ust.1 pkt4 i5 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli wpostanowieniu oudzieleniu przerwy wwykonaniu kary nie wyznaczono terminu, do którego ma ona trwać, zawiadomienie oniezgłoszeniu się skazanego lub ukaranego wysyła się do sądu penitencjarnego po upływie jednego roku od daty zwolnienia.

5. Przy przyjęciu każdego osadzonego sprawdza się, czy figuruje on wrejestrze, októrym mowa wust.1, oraz czy winnej jednostce penitencjarnej nie znajdują się akta ewidencyjne tego osadzonego zwolnionego na przerwę wwykonaniu kary. Jeżeli jego akta ewidencyjne znajdują się wjednostce penitencjarnej, do której nastąpiło przyjęcie, dokumenty niezbędne do przyjęcia włącza się do tych akt. Wwypadku ustalenia, że akta ewidencyjne zwolnionego na przerwę znajdują się winnej jednostce penitencjarnej, natychmiast powiadamia się tę jednostkę – telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – okonieczności przesłania tych akt. Przepisy §67 ust.1 pkt3–5 stosuje się odpowiednio. §80.1.Wrejestrze wydanych akt ewidencyjnych odnotowuje się dane osobowe osadzonych, których akta zostały czasowo przekazane zdziału ewidencji innym służbom jednostki penitencjarnej.

2. Wwypadku jednorazowego przekazania większej liczby akt, wszczególności na posiedzenie sądu penitencjarnego lub komisji penitencjarnej, może być sporządzony ich wykaz. §81.1.Wrejestrze korespondencji odnotowuje się przesyłki zkorespondencją urzędową przesyłaną bez zwrotnych pokwitowań odbioru, zwanych dalej „potwierdzeniami odbioru”, apodlegające doręczeniu adresatom.

2. Otrzymanie przesyłki zkorespondencją osadzony potwierdza wrejestrze datą oraz czytelnym podpisem zawierającym imię inazwisko. Doręczenie przesyłki doręczający potwierdza podpisem.

3. Jeżeli doręczana korespondencja nie podlega cenzurze, wrejestrze zamieszcza się dane, które można odnotować bez otwarcia przesyłki. §82.1.Wrejestrze osadzonych wydanych poza teren jednostki penitencjarnej odnotowuje się dane osobowe osadzonych wydanych czasowo:

1) za granicę: a) wcharakterze świadka wtoczącym się tam postępowaniu karnym, b) jako osoby ścigane wzwiązku zprowadzonym tam przeciwko nim postępowaniem karnym;

2) wcelu umieszczenia wpomieszczeniu Policji;

3) rganowi doprowadzającemu w celu umieszczenia w zakładzie leczniczym w związku z leczeniem albo badaniem o psychiatrycznym połączonym zobserwacją.

2. Dyrektor powiadamia sędziego penitencjarnego oraz organ, który wystawił nakaz wydania, jeżeli osadzony wydany czasowo nie zostanie doprowadzony do jednostki penitencjarnej wwyznaczonym terminie. §83.1.Wkalendarzu zwolnień skazanych odnotowuje się dane osobowe wszystkich skazanych iukaranych, którym termin końca kary lub środka przymusu upływa wdanym roku kalendarzowym. Adnotacji dokonuje się na stronie odpowiadającej terminowi końca kary lub środka przymusu.

2. Dane osobowe skazanego lub ukaranego, kończącego wdanym roku kalendarzowym kilka kar lub środków przymusu, odnotowuje się na stronach odpowiadających terminowi końca każdej zkar lub środka przymusu.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 1153

3. Dane osobowe skazanych iukaranych, którzy zbiegli albo wwyznaczonym terminie nie powrócili zprzepustki, oraz zmarłych albo przetransportowanych skreśla się z kalendarza. Przyczynę skreślenia odnotowuje się w rubryce „uwagi”. Prawidłowość skreślenia potwierdza czytelnym podpisem osoba, która dokonała korekty.

4. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio wwypadku korzystania przez ukaranego zprzepustki udzielonej na podstawie art.1059 k.p.c.

5. Dane osobowe skazanych iukaranych, którzy podlegają zwolnieniu przed terminem albo którym termin końca kary lub środka przymusu uległ zmianie, skreśla się zposzczególnych stron kalendarza. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio.

6. Wkalendarzu odnotowuje się także wstępnie ustalony termin końca kary, októrym mowa w§49. Przepisy ust.1–3 i5 stosuje się odpowiednio.

7. Ozbliżającym się wstępnie ustalonym terminie końca kary powiadamia się sąd, który wydał wyrok, akopię tego powiadomienia przesyła się sędziemu penitencjarnemu. Powiadomienie przesyła się na miesiąc przed upływem tego terminu.

8. W kalendarzu odnotowuje się ponadto dane osobowe wszystkich skazanych i ukaranych, w stosunku do których wpłynęły dokumenty skutkujące zwolnieniem wdanej sprawie przed terminem końca kary lub środka przymusu. Adnotacji dokonuje się na stronie odpowiadającej terminowi zwolnienia.

9. Kalendarz zakłada się nie później niż wdniu 1 grudnia roku poprzedzającego rok, którego kalendarz dotyczy. § 84.

1. W kalendarzu zwolnień tymczasowo aresztowanych odnotowuje się dane osobowe wszystkich osadzonych, którym termin tymczasowego aresztowania określony wpostanowieniu ojego zastosowaniu, przedłużeniu albo oznaczeniu terminu jego stosowania upływa wdanym roku kalendarzowym. Adnotacji dokonuje się na stronie odpowiadającej terminowi upływu tymczasowego aresztowania.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio wrazie poszukiwania winnej sprawie osoby już przebywającej wjednostce penitencjarnej. Czas trwania tymczasowego aresztowania określony wpostanowieniu ojego zastosowaniu liczy się od dnia wpływu tego postanowienia, wraz znakazem przyjęcia, do jednostki, wewidencji której osoba ta pozostaje.

3. Wwypadku otrzymania:

1) odpisu postanowienia oprzedłużeniu tymczasowego aresztowania, wktórym terminu jego trwania nie oznaczono,

2) dpisu prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, wraz znakao zem przyjęcia,

3) dpisu prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego określającego karę pozbawienia wolności, która ma być wykonyo wana, wraz znakazem przyjęcia – wwypadku tymczasowo aresztowanego skazanego za granicą – adnotację wkalendarzu dotyczącą tej sprawy skreśla się. Przyczynę skreślenia odnotowuje się wrubryce „uwagi”. Prawidłowość skreślenia potwierdza czytelnym podpisem osoba, która dokonała korekty.

4. Wszczególnie uzasadnionym wypadku postanowienie oprzedłużeniu tymczasowego aresztowania albo dokumenty, októrych mowa wust.3 pkt2 lub 3, mogą być przesłane telefaksem; wtakim wypadku sąd przesyła bezzwłocznie odpis postanowienia albo wyroku.

5. Jeżeli postanowienie oprzedłużeniu tymczasowego aresztowania albo dokumenty, októrych mowa wust.3 pkt2 lub 3, zostały przesłane tylko dyrektorowi, ich treść, przed upływem terminu, do którego aresztowanie miało trwać, podaje się do wiadomości osadzonemu, którego dotyczą; przepis §61 stosuje się odpowiednio.

6. Przepisy §83 ust.2, 3, 5 i9 stosuje się odpowiednio, ztym że nie skreśla się zkalendarza danych osobowych tymczasowo aresztowanych, którzy zbiegli albo wwyznaczonym terminie nie powrócili zprzepustki.

7. Wkalendarzu odnotowuje się ponadto dane osobowe wszystkich tymczasowo aresztowanych, wstosunku do których wpłynęły dokumenty skutkujące zwolnieniem wdanej sprawie przed upływem terminu stosowania tymczasowego aresztowania. Adnotacji dokonuje się na stronie odpowiadającej terminowi zwolnienia. §85.Wkalendarzu terminów czynności procesowych odnotowuje się dane osobowe wszystkich osadzonych, wobec których wpłynęły nakazy wydania określające terminy ich udziału wczynnościach procesowych dokonywanych poza terenem jednostki penitencjarnej oraz pisemne polecenia określające terminy realizacji przesłuchań osadzonych na terenie jednostki penitencjarnej, dokonywanych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1153

§86.1.Po decyzji komisji penitencjarnej wydanej wzwiązku zwyrokiem skazującym sądu pierwszej instancji tymczasowo aresztowanego ewidencjonuje się jako skazanego; przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec tymczasowo aresztowanego nie mogą być stosowane przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności.

2. Wwypadku gdy tymczasowo aresztowany nie wyraził zgody na stosowanie względem niego przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, zawiadomienie otym przesyła się do organu dysponującego. Zawiadomienie przesyła się po decyzji komisji penitencjarnej.

3. Tymczasowo aresztowanego skazanego wyrokiem sądu pierwszej instancji, wobec którego nie mogą być stosowane przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, po otrzymaniu zawiadomienia ouprawomocnieniu się wyroku skazującego ewidencjonuje się jako skazanego.

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio do tymczasowo aresztowanego skazanego za granicą. §87.1.Wwypadku uchylenia wyroku skazującego sądu pierwszej instancji wobec osoby, októrej mowa w§86 ust.1, ewidencjonuje się ją jako tymczasowo aresztowaną.

2. Jako osobę tymczasowo aresztowaną ewidencjonuje się także osobę pozbawioną wolności na terytorium innego państwa, czasowo wydaną wcelu złożenia zeznań wcharakterze świadka lub dokonania zjej udziałem innej czynności procesowej przed polskim sądem lub prokuratorem wtoczącym się postępowaniu karnym. §88.Dopuszczalne jest sporządzanie przez jednostki penitencjarne we własnym zakresie druków iwydruków zsystemów informatycznych, pod warunkiem że zawierają one zakres informacji nie mniejszy niż przewidziany we wzorze zawiadomień ustalonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Rozdział 7 Wydawanie tymczasowo aresztowanych, skazanych iukaranych do udziału wczynnościach procesowych oraz do zakładów leczniczych §89.1.Osadzonego wezwanego do udziału wczynności procesowej dokonywanej poza terenem jednostki penitencjarnej wydaje się organowi doprowadzającemu na podstawie wystawionego przez sąd lub prokuratora nakazu wydania.

2. Na żądanie organu doprowadzającego umożliwia się sprawdzenie tożsamości osadzonego.

3. Po dokonaniu czynności procesowej osadzonego doprowadza się do jednostki penitencjarnej, zktórej został wydany.

4. Wrazie konieczności dokonywania czynności procesowych przez dwa lub więcej kolejnych dni, osadzonego doprowadza się na nocleg do jednostki penitencjarnej, zktórej został wydany.

5. Dyrektor powiadamia sędziego penitencjarnego oraz organ, który wystawił nakaz wydania, jeżeli osadzony wydany do udziału wczynności procesowej nie powrócił na nocleg; przepisu nie stosuje się wwypadkach, októrych mowa w§90 ust.1–3.

6. Wwypadku gdy organ wzywający poleci wydać organowi doprowadzającemu dokument osobisty osadzonego przechowywany wdepozycie jednostki penitencjarnej, pobranie dokumentu organ doprowadzający kwituje czytelnym podpisem, zawierającym imię i nazwisko, na dokumencie zawierającym takie polecenie, wpisując ponadto datę oraz nazwę inumer dokumentu osobistego. §90.1.Wydanie osadzonego wcelu umieszczenia wzakładzie leczniczym wzwiązku zbadaniem psychiatrycznym połączonym zobserwacją następuje na podstawie nakazu wydania, awwypadku gdy nakaz wystawił sąd lub prokurator niebędący organem dysponującym – ponadto postanowienia oskierowaniu osadzonego na badanie.

2. Wydanie tymczasowo aresztowanego, skazanego lub ukaranego wcelu umieszczenia wpomieszczeniu Policji następuje na podstawie nakazu wydania oraz zarządzenia prezesa sądu rozpoznającego sprawę. Organ doprowadzający na nakazie wydania, niezależnie od czynności, októrych mowa w§11 ust.2, potwierdza datą iczytelnym podpisem, zawierającym imię inazwisko, przejęcie książki zdrowia osadzonego.

3. Wydanie czasowe osadzonego za granicę:

1) wcharakterze świadka wtoczącym się tam postępowaniu karnym,

2) jako osobę ściganą wzwiązku zprowadzonym tam przeciwko niej postępowaniem karnym – następuje na podstawie wystawionego przez sąd lub prokuratora nakazu wydania.

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1153

4. Wwypadkach, októrych mowa wust.3, osadzonego wydaje się wraz zdokumentem umożliwiającym przekroczenie granicy, jeżeli znajduje się wdepozycie jednostki penitencjarnej. Organ doprowadzający na nakazie wydania, niezależnie od czynności, októrych mowa w§11 ust.2, kwituje datą iczytelnym podpisem, zawierającym imię inazwisko, pobranie dokumentu, wpisując ponadto jego nazwę inumer.

5. Wwypadkach, októrych mowa wust.1 i3, organowi doprowadzającemu przekazuje się, za potwierdzeniem na nakazie wydania, aktualną pisemną opinię ostanie zdrowia osadzonego.

6. Datę igodzinę powrotu osadzonego do jednostki penitencjarnej odnotowuje się na nakazie wydania. §91.1.Wydanie tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, do udziału wczynności procesowej, októrej mowa w§89 ust.1 i§90 ust.1–3, sądowi iprokuratorowi, do dyspozycji którego on nie pozostaje, wymaga każdorazowo pisemnej zgody organu dysponującego, chyba że organ ten ustali inaczej. Wwypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji więcej niż jednego organu, wymagana jest zgoda każdego organu, chyba że organy te ustalą inaczej.

2. Okonieczności uzyskania zgody jednostka penitencjarna powiadamia organ wzywający. §92.1.Jeżeli jednostka penitencjarna otrzyma nakaz wydania do udziału wczynności procesowej osadzonego:

1) akwalifikowanego jako wymagającego osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego, z wwarunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa ibezpieczeństwo aresztu lub zakładu, wwyznaczonym oddziale lub celi,

2) bjętego szczególną ochroną wzwiązku ztoczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym, ze względu na wyo stąpienie poważnego zagrożenia lub istnienie bezpośredniej obawy wystąpienia poważnego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia, oile dyrektor, określając sposób realizacji szczególnej ochrony, nie ustalił inaczej,

3) któremu wymierzono karę 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności,

4) który może być powodem zamachu na konwój – powiadamia się otym organ wzywający.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli okoliczności te są znane organowi wzywającemu wzwiązku zprowadzonym postępowaniem karnym albo uprzednio wysłanym powiadomieniem, októrym mowa wart.212a §1 k k.w.

3. Przy wydawaniu osadzonego do udziału wczynności procesowej informuje się organ doprowadzający ookolicznościach, októrych mowa wust.1. Przyjęcie informacji do wiadomości organ ten potwierdza na nakazie wydania niezależnie od czynności, októrych mowa w§11 ust.2.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy administracja jednostki penitencjarnej uzna za konieczne przekazanie organowi doprowadzającemu innych informacji istotnych ze względu na bezpieczeństwo osadzonego albo organu wzywającego lub doprowadzającego. § 93.

1. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej udział osadzonego w czynności procesowej dokonywanej poza terenem jednostki penitencjarnej, informuje się otym organ wzywający ina jego żądanie przesyła stosowny dokument.

2. Tryb postępowania wwypadku, gdy przyczyną uniemożliwiającą wydanie osadzonego do udziału wczynności procesowej jest jego stan zdrowia, określają przepisy wsprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne.

3. Ootrzymaniu nakazu wydania osadzonego, który wjednostce penitencjarnej nie przebywa, informuje się organ wzywający. Nakaz wydania zwraca się organowi wzywającemu, podając przyczynę zwrotu oraz, jeżeli jest to możliwe, miejsce aktualnego pobytu osoby wzywanej.

4. Przepisu ust.3 nie stosuje się, jeżeli ztreści otrzymanego dokumentu wynika, że osadzony ma być przetransportowany zinnej jednostki penitencjarnej przed terminem zaplanowanej czynności.

5. Wwypadkach, októrych mowa wust.1 i3, informuje się także organ doprowadzający, który według posiadanych przez jednostkę penitencjarną informacji miał doprowadzić osadzonego do miejsca planowanej czynności procesowej.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1153

6. Informację o znanej administracji jednostki penitencjarnej przyczynie niewydania lub niepobrania osadzonego do udziału wczynności procesowej odnotowuje się na nakazie wydania. §94. Jeżeli osadzony wzywany do udziału wczynności procesowej jest pozbawiony wolności także winnej sprawie niż ta, wktórej przeprowadzana jest czynność, zawiadamia się otym organ wzywający. Zawiadomienie przekazuje się, za pokwitowaniem na jego kopii, organowi doprowadzającemu. §95.1.Wrazie otrzymania nakazów wydania osadzonego do udziału wkilku czynnościach procesowych, które mają być dokonane wtym samym dniu, powiadamia się otym organy wzywające oraz wnosi się ouzgodnienie terminów czynności.

2. Wwypadku gdy organy wzywające nie dokonają uzgodnień terminów czynności, osadzonego wydaje się do udziału wczynności procesowej temu organowi doprowadzającemu, który zgłosi się po niego pierwszy. §96.1.Osadzonego, wzywanego do udziału wczynności procesowej dokonywanej winnej miejscowości, wydaje się organowi doprowadzającemu w celu przetransportowania do aresztu śledczego wskazanego przez organ wzywający, na podstawie wystawionego przez sąd lub prokuratora nakazu wydania zzawartą wnim informacją omającym nastąpić przetransportowaniu.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się wrazie możliwości doprowadzenia osadzonego po dokonaniu czynności procesowej do jednostki penitencjarnej, zktórej został wydany.

3. Wcelu wykorzystania wolnych miejsc wpojazdach przetransportowanie może być dokonane, za zgodą organu wzywającego, przez jednostkę penitencjarną.

4. Przejęcie transportowanego osadzonego oraz jego dokumentacji i depozytu organ doprowadzający potwierdza na wykazie transportowym.

5. Wwypadku gdy polecenie przetransportowania tymczasowo aresztowanego wydał jeden zkilku organów dysponujących, powiadamia się otym organ wzywający oraz wnosi się ouzgodnienie przetransportowania zinnymi organami. Do czasu otrzymania pisemnej informacji odokonanych uzgodnieniach tymczasowo aresztowanego nie transportuje się.

6. Przepis ust.5 stosuje się odpowiednio do organu wzywającego oraz skazanego lub ukaranego, jeżeli jego pobyt wdanej jednostce penitencjarnej jest niezbędny ze względu na udział wczynnościach procesowych wsprawie, wktórej nie zastosowano tymczasowego aresztowania.

7. Jeżeli przetransportowanie, októrym mowa wust.1, związane jest zkoniecznością bezzwłocznego doprowadzenia do sądu lub prokuratora tymczasowo aresztowanego poszukiwanego:

1) akaz wydania zzawartą wnim informacją omającym nastąpić przetransportowaniu – skierowany do dyrektora aresztu n śledczego, wktórym przebywa tymczasowo aresztowany, oraz

2) akaz wydania – skierowany do dyrektora aresztu śledczego, zktórego, po przetransportowaniu, ma nastąpić wydanie n tymczasowo aresztowanego – bezpośrednio po jego osadzeniu mogą być przesłane telefaksem.

8. Przepisy §89 ust.2 i§91–93 stosuje się odpowiednio. §97.1.Po zakończeniu czynności procesowych zudziałem osadzonego ustala się, czy ma on powrócić do jednostki penitencjarnej, wktórej uprzednio przebywał, czy też odstępuje się od przetransportowania lub kieruje się osadzonego do innej właściwej jednostki penitencjarnej, zuwzględnieniem wszczególności przepisów art.100 §1 k k.w. Wrazie potrzeby przesyła się do organu wzywającego wniosek owydanie organowi doprowadzającemu polecenia przetransportowania osadzonego do jednostki penitencjarnej, wktórej uprzednio przebywał, lub informuje się, że wydanie takiego polecenia jest zbędne.

2. Przetransportowanie osadzonego przez organ doprowadzający po zakończeniu czynności procesowych następuje po otrzymaniu nakazu wydania zzawartą wnim informacją omającym nastąpić przetransportowaniu do wskazanej wnakazie jednostki penitencjarnej. Przepis §96 ust.4 stosuje się odpowiednio.

3. Przepis §96 ust.3 stosuje się odpowiednio, zwyjątkiem skazanych, ukaranych oraz tymczasowo aresztowanych, względem których stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, wwypadku, októrym mowa w§19.

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 1153

§98.Skazany, ukarany oraz tymczasowo aresztowany, względem którego stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, może być wydawany do udziału wczynnościach procesowych zzakładu karnego, wktórym przebywa. Jeżeli w trakcie takiej czynności procesowej zastosowano wobec osadzonego tymczasowe aresztowanie w kolejnej sprawie, doprowadza się go do zakładu karnego, zktórego został wydany; przepis §20 stosuje się odpowiednio. §

99. Wydawanie i przyjmowanie osadzonych w związku z udziałem w czynnościach procesowych dokonywanych poza terenem jednostki penitencjarnej odbywa się każdego dnia przez całą dobę, zzachowaniem zasad bezpieczeństwa tej jednostki. §100.1.Wrazie zwolnienia osadzonego po dokonaniu czynności procesowej, organ doprowadzający, któremu został on wydany, doręczając do jednostki penitencjarnej odpis postanowienia ouchyleniu tymczasowego aresztowania albo odpis postanowienia ouchyleniu aresztowania wykonywanego wzwiązku zwymierzeniem kary porządkowej, wraz znakazem zwolnienia, przekazuje informację dotyczącą miejsca iczasu zwolnienia, jeżeli nie zawiera jej nakaz zwolnienia.

2. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany poszukiwany zostanie zwolniony po czynności procesowej dokonanej wtrakcie transportowania, októrym mowa w§96 ust.7, organ dysponujący, zarządzając zwolnienie, powiadamia otym telefaksem lub telefonicznie dyrektora aresztu śledczego, do którego przetransportowanie miało nastąpić. Akta ewidencyjne oraz pozostałą dokumentację osadzonego, dokumenty osobiste idepozyty oraz dokumenty, októrych mowa wust.1, organ doprowadzający doręcza bezzwłocznie do tego aresztu. Przepisy §64 ust.2 i§123 ust.1 i3 stosuje się odpowiednio.

3. Osadzonego doprowadza się do jednostki penitencjarnej, jeżeli podlega osadzeniu winnej sprawie. §101.1.Do dokonania wareszcie śledczym czynności procesowej zudziałem tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, są uprawnieni:

1) rokuratorzy i asesorzy jednostki organizacyjnej prokuratury prowadzącej lub nadzorującej postępowanie przygotop wawcze wsprawie, wktórej nastąpiło tymczasowe aresztowanie, chyba że kierownik jednostki zastrzeże to uprawnienie tylko dla wskazanego prokuratora lub asesora – na podstawie legitymacji służbowej;

2) unkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Graf nicznej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze finansowych organów postępowania przygotowawczego lub organów nadrzędnych nad finansowymi organami postępowania przygotowawczego, jeżeli prowadzą postępowanie przygotowawcze wsprawie, wktórej nastąpiło tymczasowe aresztowanie – na podstawie legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia organu dysponującego albo właściwego przełożonego;

3) ędziowie, jeżeli prowadzą postępowanie wsprawie, wktórej nastąpiło tymczasowe aresztowanie – na podstawie legis tymacji służbowej;

4) iegli oraz aplikanci sądowi lub prokuratury – na podstawie dokumentu tożsamości oraz pisemnego upoważnienia orgab nu dysponującego.

2. Jeżeli czynność procesowa jest dokonywana wramach pomocy prawnej, osoby, októrych mowa wust.1 pkt1 i3, są uprawnione do ich dokonywania na podstawie legitymacji służbowej oraz wniosku organu dysponującego oudzielenie pomocy prawnej.

3. Przy dokonywaniu czynności procesowej wareszcie śledczym przepisy §91 stosuje się odpowiednio, zzastrzeżeniem ust.4. 4.Prokurator lub asesor jednostki organizacyjnej prokuratury niebędący organem dysponującym może dokonać na terenie aresztu śledczego czynności zudziałem tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, na podstawie legitymacji służbowej oraz dokumentu, ztreści którego wynika, że wykonuje czynności służbowe. §102.Do dokonania wjednostce penitencjarnej czynności procesowej zudziałem skazanego, ukaranego oraz tymczasowo aresztowanego, względem którego stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, są uprawnione osoby, októrych mowa w§101 ust.1 w:

1) pkt 1 i3 – na podstawie legitymacji służbowej;

2) pkt 2 – na podstawie legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia właściwego przełożonego;

3) pkt 4 – na podstawie dokumentu tożsamości oraz pisemnego upoważnienia sądu lub prokuratora.

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1153

§103.1.Udzielenie obrońcy lub pełnomocnikowi będącemu adwokatem albo radcą prawnym, notariuszowi oraz kuratorowi sądowemu widzenia:

1) e skazanym, ukaranym oraz ztymczasowo aresztowanym, względem którego stosuje się przepisy owykonywaniu kary z pozbawienia wolności, następuje na podstawie legitymacji służbowej;

2) tymczasowo aresztowanym, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, z następuje na podstawie legitymacji służbowej oraz zarządzenia ozgodzie na widzenie wydanego przez organ dysponujący. Wwypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagane jest dostarczenie zarządzenia wydanego przez każdy zorganów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do aplikantów adwokackich, radcowskich, kuratorskich oraz asesorów iaplikantów notarialnych.

3. Na zarządzeniu, októrym mowa wust.1 pkt2, odnotowuje się datę udzielenia widzenia, aponadto nazwisko osoby nadzorującej widzenie, jeżeli organ dysponujący zastrzeże przy widzeniu obecność swoją lub osoby upoważnionej.

4. Widzenia, októrych mowa wust.1, odbywają się wgodzinach urzędowania administracji jednostki penitencjarnej, wpomieszczeniach przeznaczonych do dokonywania czynności procesowych. Za zgodą dyrektora widzenie może być zrealizowane winnym czasie imiejscu.

5. Przepisy ust.1 pkt2 iust.3 stosuje się odpowiednio do udzielania widzeń zrodziną iinnymi osobami, ztym że na zarządzeniu ozgodzie na widzenie odnotowuje się ponadto czas trwania widzenia.

6. Zarządzenie ozgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu po otrzymaniu zawiadomienia oprzekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu. §104.Udzielenie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka lub sędziemu penitencjarnemu widzenia zosadzonym odbywa się na podstawie legitymacji służbowej, awwypadku osoby upoważnionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka – na podstawie legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia; do udzielenia widzenia ztymczasowo aresztowanym, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, nie jest wymagane zarządzenie ozgodzie na widzenie wydane przez organ dysponujący. §105.1.Do dokonania wjednostce penitencjarnej czynności procesowej zudziałem skazanego, ukaranego lub tymczasowo aresztowanego, względem którego stosuje się przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, w sprawach oprzestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe są uprawnieni funkcjonariusze finansowych organów postępowania przygotowawczego lub organów nadrzędnych nad finansowymi organami postępowania przygotowawczego – jeżeli prowadzą postępowanie przygotowawcze wtej sprawie – na podstawie legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia właściwego przełożonego.

2. Dokonanie czynności procesowej zudziałem tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, następuje ponadto na podstawie pisemnego zezwolenia organu dysponującego, jeżeli osoby, októrych mowa wust.1, prowadzą postępowanie przygotowawcze winnej sprawie niż ta, wktórej nastąpiło tymczasowe aresztowanie; przepis §103 ust.1 pkt2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. §106.Przesłuchanie osadzonego, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość, odbywa się:

1) jednostkach penitencjarnych posiadających odpowiednie techniczne możliwości realizacji takich czynności; w

2) a podstawie pisemnego polecenia sądu lub prokuratora określającego zasady iwarunki przeprowadzenia przesłuchan nia, ponadto jego datę oraz osoby wnim uczestniczące; przepisy §89 ust.2, §91, §93 ust.1–4 i6, §95, §101 ust.1, 2 i4, §102, §103 ust.1–4 i6 i§105 stosuje się odpowiednio. §107.1.Czynności procesowe zudziałem osadzonych są dokonywane na terenie jednostki penitencjarnej wgodzinach urzędowania administracji, wprzeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

2. Zważnych względów czynności, októrych mowa wust.1, mogą być dokonywane winnych godzinach, pomiędzy apelem porannym awieczornym.

3. Wwypadkach szczególnie ważnych iniecierpiących zwłoki czynności procesowe mogą być dokonane również po apelu wieczornym, jeżeli przeprowadza je prokurator albo, za jego pisemnym zezwoleniem, inna osoba.

4. Okonieczności dokonania czynności, októrej mowa wust.2 i3, należy uprzedzić dyrektora lub osobę go zastępującą.

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 1153

§

108. Wydanie organowi doprowadzającemu tymczasowo aresztowanego w celu umieszczenia w zakładzie leczniczym, wzwiązku zjego stanem zdrowia, następuje na podstawie wydanego przez organ dysponujący pisemnego polecenia wskazującego ten zakład iokreślającego warunki umieszczenia wnim tymczasowo aresztowanego. Przepisy §89 ust.2 i3, §90 ust.5 oraz §92 stosuje się odpowiednio. Rozdział 8 Postępowanie zkorespondencją § 109.

1. Adresowaną do osadzonego przesyłkę z korespondencją urzędową z dołączonym potwierdzeniem odbioru doręcza się adresatowi za pokwitowaniem na tym potwierdzeniu. Sekretariat jednostki penitencjarnej odnotowuje na potwierdzeniu odbioru numer przesyłki poleconej, jaki nadano przesłanej przesyłce.

2. Na potwierdzeniu odbioru korespondencji osadzony wpisuje datę ipotwierdza odbiór pisma czytelnym podpisem zawierającym imię inazwisko, adoręczający wypełnia odpowiednio potwierdzenie odbioru.

3. Potwierdzenie odbioru przekazuje się placówce pocztowej albo oddaje pracownikowi placówki pocztowej lub innej osobie uprawnionej do doręczania przesyłek na podstawie odrębnych przepisów, nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty wpływu korespondencji. Potwierdzenia ewidencjonuje sekretariat jednostki penitencjarnej.

4. Przesyłkę zkorespondencją urzędową przesłaną jako przesyłka polecona bez potwierdzenia odbioru doręcza się adresatowi za pokwitowaniem wrejestrze korespondencji.

5. Treść adresowanej do jednostki penitencjarnej korespondencji urzędowej, zktórej wynika, że osadzony powinien się znią zaznajomić, podaje się do wiadomości zainteresowanemu. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio, ztym że adnotacji dokonuje się na korespondencji, apodający do wiadomości treść korespondencji wpisuje datę zaznajomienia osadzonego zjej treścią ipotwierdza swym podpisem sposób zaznajomienia. §110.1.Wwypadku braku możliwości doręczenia osadzonemu przesyłki zkorespondencją zdołączonym potwierdzeniem odbioru, odmowy jej przyjęcia albo niemożności pokwitowania jej odbioru przez adresata, umieszcza się o tym wzmiankę na potwierdzeniu odbioru. Odmowę pokwitowania odbioru przesyłki uważa się za odmowę jej przyjęcia. Wzmianka powinna zawierać datę iczytelny podpis doręczającego.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do przesyłki zkorespondencją przesłanej jako przesyłka polecona bez potwierdzenia odbioru, ztym że wzmiankę umieszcza się na przesyłce oraz wrejestrze korespondencji.

3. Wwypadku odmowy albo niemożności potwierdzenia zaznajomienia się przez osadzonego ztreścią korespondencji, októrej mowa w§109 ust.5, umieszcza się otym wzmiankę na korespondencji.

4. Niedoręczoną lub nieprzyjętą przesyłkę zkorespondencją przekazuje się placówce pocztowej albo oddaje pracownikowi placówki pocztowej lub innej osobie uprawnionej do doręczania przesyłek na podstawie odrębnych przepisów, nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty jej wpływu do jednostki penitencjarnej, atakże udziela się, wmiarę możliwości, informacji oaktualnym miejscu pobytu adresata.

5. Przekazywana placówce pocztowej albo oddawana pracownikowi placówki pocztowej lub innej osobie uprawnionej do doręczania przesyłek na podstawie odrębnych przepisów przesyłka zkorespondencją, októrej mowa wust.4, powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią korespondencji przez osoby nieuprawnione, wszczególności gdy przesyłka była otwierana.

6. W wypadku odmowy przyjęcia lub pokwitowania odbioru przesyłki z korespondencją urzędową niewymienionej wust.1 i2 oraz przesyłki zkorespondencją dotyczącą postępowania cywilnego pozostawia się ją osadzonemu wmiejscu doręczenia oraz umieszcza się otym wzmiankę odpowiednio wrejestrze korespondencji lub na potwierdzeniu odbioru.

7. Jeżeli adresatem przesyłki z korespondencją jest osadzony korzystający z przepustki, czynności, o których mowa wust.1–6, dokonuje się nie później niż pierwszego dnia roboczego po dniu wyznaczonym jako termin powrotu do jednostki penitencjarnej. §111.1.Przesyłkę zkorespondencją urzędową adresowaną do osadzonego przetransportowanego do innej jednostki penitencjarnej przesyła się wślad za przetransportowanym, zpowiadomieniem nadawcy pisma. Wwypadku przesyłki zkorespondencją, do której dołączono potwierdzenie odbioru, oraz przesyłki przesłanej jako polecona bez potwierdzenia odbioru przepisy §110 ust.1, 2, 4 i5 stosuje się odpowiednio.

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 1153

2. Korespondencję urzędową adresowaną do jednostki penitencjarnej dotyczącą osadzonego przesyła się wślad za przetransportowanym, zpowiadomieniem nadawcy pisma, oile zjej treści nie wynika, że powinna być załatwiona iprzechowywana przez administrację jednostki penitencjarnej, do której była adresowana. Przesyłkę zkorespondencją, która wpłynęła jako polecona, przesyła się wten sam sposób.

3. Wwypadku przesyłki zkorespondencją prywatną adresowanej do osadzonego przetransportowanego do innej jednostki penitencjarnej stosuje się odpowiednio przepis §110 ust.4. §112.1.Jeżeli sąd lub prokurator prześle akta sprawy wcelu przejrzenia ich przez osadzonego, zwraca się je wterminie określonym przez ten organ. Do akt dołącza się pisemne oświadczenie osadzonego, że je przejrzał. Przepis §110 ust.1 stosuje się odpowiednio.

2. Wwypadku gdy przejrzenie akt przez osadzonego we wskazanym terminie nie jest możliwe, uzgadnia się zsądem lub prokuratorem termin zwrotu akt.

3. Dyrektor ustala sposób przeglądania przez osadzonych akt, októrych mowa wust.1, oraz dokumentowania tej czynności. §113.1.Jeżeli względem tymczasowo aresztowanego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, jego korespondencję przesyła się temu organowi dysponującemu, którego postanowienie otymczasowym aresztowaniu wprowadzono do wykonania jako pierwsze, chyba że organy dysponujące zarządzą inaczej. Przepisu nie stosuje się do:

1) zawiadomień, októrych mowa w§41;

2) korespondencji, októrej mowa wart.217b §2 k.k.w.;

3) orespondencji, októrej mowa wart.217b §3 k k.w., chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany k pozostaje, zarządzi inaczej.

2. Korespondencja skazanego, ukaranego oraz tymczasowo aresztowanego, względem którego stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, prowadzona wjęzyku obcym, podlega przetłumaczeniu przez jednostkę penitencjarną, wktórej on przebywa.

3. Nadzoru nad korespondencją skazanych, ukaranych i tymczasowo aresztowanych, względem których stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, dokonuje wyznaczony przez dyrektora funkcjonariusz lub pracownik, który przekazuje funkcjonariuszowi lub pracownikowi komórki organizacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec osadzonego istotne informacje uzyskane wwyniku tej czynności.

4. Cenzurowania korespondencji skazanych, ukaranych i tymczasowo aresztowanych, względem których stosuje się przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolności, innej niż ta, októrej mowa wart.8a §2 i3 k.k.w., dokonuje funkcjonariusz lub pracownik komórki organizacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec osadzonego, który przekazuje wyznaczonemu funkcjonariuszowi, odpowiedzialnemu za gromadzenie iprzetwarzanie informacji uzyskanych wwyniku czynności profilaktycznych, informacje dotyczące bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej lub ochrony interesu społecznego, uzyskane wwyniku tej czynności.

5. Wwypadku gdy organ dysponujący odstąpi od cenzurowania korespondencji tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, przepis ust.4 stosuje się odpowiednio.

6. Cenzurowania korespondencji tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów owykonywaniu kary pozbawienia wolności, zpowodów określonych wart.212ba §1 k.k.w., dokonuje się zgodnie zustalonym przez dyrektora sposobem realizacji szczególnej ochrony tego osadzonego.

7. Jeżeli funkcjonariusz lub pracownik komórki organizacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec osadzonego, po zapoznaniu się ztreścią korespondencji, uzna, że zachodzi konieczność usunięcia części tekstu lub uczynienia go nieczytelnym albo zatrzymania korespondencji, przedstawia dyrektorowi wniosek wtej sprawie.

8. Przepisy ust.1–7 stosuje się do korespondencji urzędowej iprywatnej.

Dziennik Ustaw – 35 – Rozdział 9 Zwalnianie osadzonych §114.1.Zwolnienie tymczasowo aresztowanego ze sprawy następuje na skutek upływu terminu stosowania tymczasowego aresztowania, jeżeli jednostka penitencjarna nie otrzymała wtej sprawie:

1) dpisu prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, wraz znakao zem przyjęcia;

2) dpisu prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego określającego karę pozbawienia wolności, która ma być wykonyo wana, wraz znakazem przyjęcia – wwypadku tymczasowo aresztowanego skazanego za granicą.

2. Zwolnienie tymczasowo aresztowanego ze sprawy następuje również po otrzymaniu:

1) odpisu postanowienia ouchyleniu tymczasowego aresztowania wydanego przez: a) organ dysponujący, b) ąd właściwy do rozpoznania zażalenia na postanowienie ozastosowaniu tymczasowego aresztowania lub wniosku s wprzedmiocie dalszego jego stosowania – wraz znakazem zwolnienia;

2) dpisu postanowienia sądu o uchyleniu postanowienia przedłużającego tymczasowe aresztowanie, wraz z nakazem o zwolnienia;

3) dpisu protokołu przyjęcia poręczenia majątkowego, wraz znakazem zwolnienia; przepisy §5 ust.1 pkt1–3 i6 stosuje o się odpowiednio;

4) dpisu prawomocnego orzeczenia sądu ozastosowaniu środka zabezpieczającego, wraz zpoleceniem doprowadzenia o do właściwego zakładu, ajeżeli wobec tymczasowo aresztowanego: a) ykonywana jest również kara orzeczona winnej sprawie – ponadto zarządzenia sędziego penitencjarnego owykow naniu wpierwszej kolejności środka zabezpieczającego, b) ykonywane jest tymczasowe aresztowanie winnej sprawie – ponadto dokumentu, ztreści którego wynika, że powiw nien zostać zwolniony także ztej sprawy, wraz znakazem zwolnienia; przepisy §5 stosuje się odpowiednio;

5) dpisu pisma Ministra Sprawiedliwości zawierającego rozstrzygnięcie wprzedmiocie wydania ściganego tymczasowo o aresztowanego obcemu państwu, wraz znakazem wydania;

6) dpisu pisma Ministra Sprawiedliwości lub postanowienia sądu zawierającego rozstrzygnięcie wprzedmiocie przekazao nia tymczasowo aresztowanego obcemu państwu, wraz znakazem wydania;

7) dpisu postanowienia ouchyleniu tymczasowego aresztowania lub ozmianie tego środka zapobiegawczego na łagodo niejszy wobec nieletniego, wraz znakazem wydania zzawartą wnim informacją oumieszczeniu go wzakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich;

8) dpisu wniosku oprzejęcie ścigania karnego tymczasowo aresztowanego cudzoziemca, wraz zpismem organu dyspoo nującego zawierającym informację o rozstrzygnięciu w przedmiocie przekazania ścigania organom państwa obcego inakazem wydania; przepisy §5 ust.1 pkt1–3 i6 stosuje się odpowiednio;

9) nnego dokumentu, ztreści którego wynika, że tymczasowo aresztowany powinien być zwolniony, wraz zodpowiednim i nakazem; przepisy §5 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy ust.2 pkt1 lit.b, pkt2–4 i7 stosuje się, chociażby nie nadesłano uprzednio zawiadomienia oprzekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji sądu.

4. Zwolnienie tymczasowo aresztowanego ze sprawy następuje w dniu upływu terminu stosowania tymczasowego aresztowania albo wdniu wpływu dokumentów, októrych mowa wust.2, chyba że określono wnich późniejszy dzień zwolnienia.

5. Zwolnienie osoby pozbawionej wolności na terytorium innego państwa, czasowo wydanej wcelu złożenia zeznań wcharakterze świadka lub dokonania zjej udziałem innej czynności procesowej przed polskim sądem lub prokuratorem wtoczącym się postępowaniu karnym, następuje po otrzymaniu odpisu postanowienia polskiego sądu zarządzającego zwolnienie zaresztu śledczego takiej osoby, wraz znakazem wydania. Poz. 1153

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 1153

6. Dokumenty, októrych mowa wust.2 pkt5–8 iust.5, mogą być przesłane telefaksem.

7. Dokumenty, októrych mowa wust.2 pkt1–4, mogą być przesłane telefaksem, jeżeli nie jest możliwe doręczenie tych dokumentów winny sposób wdniu rozstrzygnięcia ozwolnieniu tymczasowo aresztowanego ze sprawy, ajednocześnie:

1) nie jest możliwe także potwierdzenie zwolnienia tymczasowo aresztowanego wsposób określony w§7 ust.1 pkt2;

2) spełnione są następujące warunki: a) rezes sądu lub przewodniczący wydziału albo kierownik jednostki organizacyjnej prokuratury uprzedził telefoniczp nie, że dokumenty te zostaną przesłane telefaksem, b) raz zdokumentami przekazana została informacja owłaściwym numerze telefonu wcelu potwierdzenia zwolnienia w tymczasowo aresztowanego, c) ierownik albo wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik działu ewidencji potwierdził telefonicznie fakt zwolnienia k tymczasowo aresztowanego; tymczasowo aresztowanego nie zwalnia się, jeżeli nie uzyskano telefonicznego potwierdzenia faktu zwolnienia; zrozmowy telefonicznej sporządza się notatkę urzędową, którą włącza się do akt ewidencyjnych; notatkę sporządza się także wwypadku braku możliwości potwierdzenia faktu zwolnienia. §115.1.Zwolnienie skazanego lub ukaranego ze sprawy następuje na skutek wykonania wcałości kary lub środka przymusu, zzastrzeżeniem §49 ust.3.

2. Zwolnienie skazanego lub ukaranego ze sprawy następuje również po otrzymaniu:

1) odpisu postanowienia o: a) udzieleniu przerwy wwykonaniu kary, b) udzieleniu warunkowego zwolnienia, c) dzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym wsystemie dozoru elektroniczu nego, d) zastosowaniu amnestii, e) wstrzymaniu wykonania kary, f) zawieszeniu postępowania wykonawczego, g) umorzeniu postępowania wykonawczego, h) rozłożeniu grzywny na raty, i) przywróceniu terminu do wniesienia środka odwoławczego od wykonywanego orzeczenia, j) chyleniu aresztowania wykonywanego wzwiązku zwymierzeniem kary porządkowej lub stosowaniem środka przyu musu – wraz znakazem zwolnienia;

2) arządzenia zwolnienia skazanego, wwypadku wymierzenia wwyroku łącznym kary niższej od okresu odbytych ipoz łączonych już kar pozbawienia wolności lub równej temu okresowi, wraz zodpisem nieprawomocnego wyroku łącznego inakazem zwolnienia;

3) odpisu wyroku kasacyjnego uchylającego zaskarżony wyrok, wraz znakazem zwolnienia;

4) odpisu zarządzenia ozwolnieniu skazanego wzwiązku zzastosowaniem prawa łaski, wraz znakazem zwolnienia;

5) arządzenia zwolnienia wydanego przez właściwy sąd wzwiązku ze złożeniem kwoty pieniężnej przypadającej do uiszz czenia tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, wraz znakazem zwolnienia;

6) isma głównego księgowego jednostki penitencjarnej informującego owysokości kwoty pieniężnej uiszczonej wtej p jednostce tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, jeżeli kwota ta jest równa kwocie pozostałej jeszcze do uiszczenia – zuwzględnieniem okresu już wykonanej kary zastępczej; przepis §50 ust.1 stosuje się odpowiednio;

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 1153

7) dpisu prawomocnego orzeczenia sądu ozastosowaniu środka zabezpieczającego, wraz zpoleceniem doprowadzenia o do właściwego zakładu, ajeżeli wobec skazanego: a) ykonywana jest również kara orzeczona winnej sprawie – ponadto zarządzenia sędziego penitencjarnego owykow naniu wpierwszej kolejności środka zabezpieczającego, b) ykonywane jest tymczasowe aresztowanie winnej sprawie – ponadto dokumentu, ztreści którego wynika, że powiw nien zostać zwolniony także ztej sprawy, wraz znakazem zwolnienia; przepisy §5 stosuje się odpowiednio;

8) dpisu prawomocnego postanowienia sądu odopuszczalności przekazania, wcelu wykonania kary wpaństwie obcym, o cudzoziemca skazanego przez sąd polski, wraz znakazem wydania;

9) dpisu postanowienia sądu w przedmiocie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie o kary pozbawienia wolności, wraz zpismem tego sądu zawierającym informację oprzekazaniu orzeczenia do wykonania za granicę inakazem wydania;

10) arządzenia sędziego penitencjarnego o wykonaniu w pierwszej kolejności środka zabezpieczającego w wypadku, z októrym mowa w§59 ust.3;

11) nnego dokumentu, ztreści którego wynika, że skazany lub ukarany powinien być zwolniony, wraz zodpowiednim nai kazem; przepisy §5 stosuje się odpowiednio.

3. Zwolnienie skazanego lub ukaranego ze sprawy następuje wdniu, wktórym upływa termin końca kary lub stosowania środka przymusu, albo wdniu wpływu dokumentów, októrych mowa wust.2, chyba że określono wnich późniejszy dzień zwolnienia. §116.Wwypadku stwierdzenia, że pozbawienie wolności nastąpiło niezgodnie zprawem, zwolnienie osadzonego może nastąpić także po otrzymaniu wydanego w tym przedmiocie zarządzenia sędziego penitencjarnego, wraz z nakazem zwolnienia. §117.Wrazie uzasadnionego przypuszczenia, że orzeczenie lub zarządzenie skutkujące zwolnieniem osadzonego zostało wydane niezgodnie zprawem, dyrektor powiadamia otym natychmiast sędziego penitencjarnego; przypuszczenie takie nie stanowi podstawy do odmowy wykonania orzeczenia lub zarządzenia. Kopię powiadomienia włącza się do akt ewidencyjnych. §118.1.Zwolnienie osadzonego zjednostki penitencjarnej następuje wdniu:

1) którym upływa termin stosowania tymczasowego aresztowania; w

2) którym upływa termin końca kary lub środka przymusu; w

3) oprzedzającym termin końca kary lub środka przymusu, jeżeli termin ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy; p jako termin zwolnienia odnotowywany wdokumentacji przyjmuje się dzień, wktórym nastąpiło faktyczne zwolnienie;

4) pływu do jednostki penitencjarnej, wktórej osadzony przebywa, dokumentów skutkujących zwolnieniem, chyba że w określono wnich późniejszy dzień zwolnienia, ztym że jeżeli przypada on na dzień ustawowo wolny od pracy, przepis pkt3 stosuje się odpowiednio.

2. Wwypadku, októrym mowa wust.1 pkt1, zwolnienie następuje nie wcześniej niż ogodz. 1400, chyba że:

1) postanowieniu wprzedmiocie tymczasowego aresztowania określono godzinę jego upływu – wtakim wypadku zwolw nienie następuje ogodzinie określonej wpostanowieniu;

2) płynęło powiadomienie, że tymczasowe aresztowanie nie będzie przedłużone lub że wydane zostało postanowienie w o odmowie przedłużenia tymczasowego aresztowania albo o uchyleniu postanowienia przedłużającego tymczasowe aresztowanie.

3. Wwypadku gdy zwolnienie zjednostki penitencjarnej odbywa się po godzinach pracy lub dyżuru funkcjonariuszy lub pracowników działu ewidencji, realizuje je, wzakresie ustalonym przez dyrektora, dowódca zmiany. §119. Zwolnienie zjednostki penitencjarnej osoby osadzonej wkilku sprawach może nastąpić wyłącznie wwypadku, gdy wkażdej ztych spraw istnieją podstawy zwolnienia. §120.1.Omającym nastąpić zwolnieniu osadzonego zjednostki penitencjarnej kierownik informuje zainteresowane służby tej jednostki wterminie iwsposób ustalonych przez dyrektora.

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 1153

2. Jeżeli termin zwolnienia nie był wcześniej znany, informację ozwolnieniu przekazuje się po otrzymaniu dokumentów skutkujących zwolnieniem.

3. Przygotowanie osadzonego do zwolnienia poszczególne służby potwierdzają na wystawionej przez dział ewidencji karcie zwolnienia, którą przechowuje się wdokumentacji finansowej danej jednostki penitencjarnej.

4. Po potwierdzeniu, októrym mowa wust.3, właściwe służby przekazują do działu ewidencji informacje niezbędne do sporządzenia świadectwa zwolnienia. §121.1.Przed zwolnieniem osadzonego zjednostki penitencjarnej kierownik:

1) sprawdza: a) akta ewidencyjne wraz zdokumentami skutkującymi zwolnieniem, wcelu potwierdzenia prawidłowości zwolnienia, b) świadectwo zwolnienia;

2) podpisuje potwierdzenie legalności zwolnienia ze sprawy;

3) do dokumentów, októrych mowa wpkt1 i2, dołącza: a) teczkę osobopoznawczą, b) książkę zdrowia.

2. Dyrektor ustala – na podstawie informacji przekazanej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności – zdolność osadzonego do samodzielnego powrotu do miejsca zameldowania lub miejsca przebywania bez zameldowania, anastępnie sprawdza, czy właściwe służby jednostki penitencjarnej wykonały czynności niezbędne dla prawidłowego zwolnienia osadzonego.

3. Dokumentację, októrej mowa wust.1, kierownik przedkłada dyrektorowi wraz zkalendarzem zwolnień skazanych ikalendarzem zwolnień tymczasowo aresztowanych, wcelu zatwierdzenia przez niego prawidłowości zwolnienia oraz podpisania:

1) potwierdzenia legalności zwolnienia ze sprawy;

2) świadectwa zwolnienia.

4. Prawidłowość zwolnienia z jednostki penitencjarnej dyrektor oraz kierownik potwierdzają podpisem i odciskiem stempla imiennego na obwolucie akt ewidencyjnych.

5. Jeżeli osadzony nie jest zwalniany zjednostki penitencjarnej, ponieważ pozostaje pozbawiony wolności winnej sprawie, kierownik przedkłada dyrektorowi akta ewidencyjne wraz zkalendarzem zwolnień skazanych ikalendarzem zwolnień tymczasowo aresztowanych oraz potwierdzeniem legalności zwolnienia ze sprawy, wcelu zatwierdzenia przez niego prawidłowości zwolnienia oraz podpisania potwierdzenia legalności zwolnienia ze sprawy. Wtakim wypadku zasady określonej wart.168 k k.w. nie stosuje się.

6. Otrzymanie dokumentów dotyczących osadzonego podlegającego zwolnieniu ze sprawy wdanym dniu dyrektor potwierdza wkalendarzu zwolnień skazanych ikalendarzu zwolnień tymczasowo aresztowanych podpisem wrubryce „uwagi” przy nazwisku zwalnianego.

7. Przed zakończeniem urzędowania kierownik potwierdza adnotacją „Sprawdziłem” oraz podpisem iodciskiem stempla imiennego na właściwej stronie kalendarza zwolnień skazanych ikalendarza zwolnień tymczasowo aresztowanych, że przygotowano dokumenty dotyczące zwolnienia wszystkich osadzonych podlegających zwolnieniu w danym dniu oraz wdniach następnych, jeżeli są one wolne od pracy. Dotyczy to zarówno zwolnień ze sprawy, jak izjednostki penitencjarnej. §122.Otrzymanie świadectwa zwolnienia oraz dokumentów osobistych zwalniany potwierdza czytelnym podpisem na obwolucie akt ewidencyjnych, zzastrzeżeniem §127 ust.1. Przepis §110 ust.1 stosuje się odpowiednio. Duplikatu świadectwa zwolnienia nie sporządza się. §123.1.Jeżeli wtrakcie dokonywania czynności procesowych poza terenem jednostki penitencjarnej nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego, czynności związanych ze zwolnieniem dokonuje się po otrzymaniu dokumentów skutkujących zwolnieniem.

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 1153

2. Wwypadku, októrym mowa wust.1, dokumenty skutkujące zwolnieniem mogą być przesłane telefaksem; przepisu §7 ust.2 nie stosuje się. Jeżeli tymczasowo aresztowany jest pozbawiony wolności także winnej sprawie, dokumenty skutkujące zwolnieniem przekazuje się za pośrednictwem organu doprowadzającego.

3. Jako termin zwolnienia odnotowywany wdokumentacji przyjmuje się dzień, wktórym nastąpiło faktyczne zwolnienie. §124.1.Ozwolnieniu tymczasowo aresztowanego ze sprawy zawiadamia się:

1) organ dysponujący;

2) organ, który zarządził zwolnienie.

2. Ozwolnieniu skazanego lub ukaranego ze sprawy zawiadamia się:

1) właściwy sąd;

2) sąd, który zarządził zwolnienie.

3. Ozwolnieniu dłużnika, wobec którego zastosowano środek przymusu, kierownik powiadamia na piśmie kierownika działu odpowiedzialnego za sprawy kwatermistrzowskie oraz informuje oliczbie dni aresztu, który był wykonywany wobec dłużnika, wcelu rozliczenia zkomornikiem kwoty, októrej mowa w§26 ust.2.

4. O zwolnieniu osadzonego z jednostki penitencjarnej zawiadamia się ponadto organ wymieniony w § 43 ust. 1, a w wypadku, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, organ wymieniony w§43 ust.2.

5. Wzawiadomieniach ozwolnieniu przesyłanych do organów, októrych mowa wust.1, 2 i4, podaje się wszczególności datę iprzyczynę zwolnienia.

6. Wzawiadomieniach ozwolnieniu osadzonego zjednostki penitencjarnej, przesyłanych do organów wymienionych wust.1 i2, odnotowuje się ponadto informacje omiejscu przebywania osadzonego po zwolnieniu oraz ozwolnieniu zjednostki penitencjarnej wtrybie art.168 k k.w.

7. Zawiadomienie ozwolnieniu przesyła się nie później niż pierwszego dnia roboczego po zwolnieniu. §125.1.Oterminie zwolnienia skazanego iukaranego cudzoziemca zjednostki penitencjarnej – na trzy miesiące przed tym terminem – aponadto owszczęciu wobec niego przed sądem penitencjarnym postępowania wsprawie owarunkowe zwolnienie, udzielenie przerwy wwykonaniu kary albo zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym wsystemie dozoru elektronicznego, powiadamia się:

1) ajbliższe dla jednostki penitencjarnej właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, awwypadku n braku przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy dotyczy to skazanego lub ukaranego, którego obywatelstwa nie ustalono – ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2) ojewodę właściwego miejscowo dla jednostki penitencjarnej, a kopiami tego powiadomienia – komendanta wojew wódzkiego Policji oraz komendanta oddziału Straży Granicznej właściwych miejscowo dla jednostki penitencjarnej.

2. Owyznaczonym przez sąd penitencjarny terminie posiedzenia, na którym będzie rozpatrywana sprawa oudzielenie cudzoziemcowi warunkowego zwolnienia, przerwy wwykonaniu kary albo zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, powiadamia się bezzwłocznie po otrzymaniu wykazu spraw, które mają być wdanym dniu rozpoznane (wokandy), komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego miejscowo dla jednostki penitencjarnej.

3. Jeżeli termin zwolnienia osadzonego cudzoziemca nie był wcześniej znany, powiadomienia, októrych mowa wust.1, przesyła się natychmiast po ustaleniu tego terminu.

4. Powiadomienie powinno zawierać wszczególności:

1) nazwisko iimię cudzoziemca;

2) datę imiejsce urodzenia;

3) obywatelstwo;

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 1153

4) nazwę inumer dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy lub informację ojego braku;

5) kwalifikację prawną czynu oraz wymiar kary;

6) przewidywany termin zwolnienia;

7) informację, dokąd zamierza udać się po zwolnieniu;

8) dane ostanie konta depozytowego wwalucie polskiej iobcej;

9) informacje oewentualnych potrzebach cudzoziemca po zwolnieniu.

5. Jeżeli cudzoziemiec ma być przekazany za granicę, nie wysyła się powiadomień, októrych mowa wust.1, oraz nie sporządza się świadectwa zwolnienia. § 126.

1. O każdym cudzoziemcu skazanym prawomocnym wyrokiem na podlegającą wykonaniu karę pozbawienia wolności:

1) ędącym obywatelem Unii Europejskiej albo będącym obywatelem państwa, które jest stroną Protokołu dodatkowego b do Konwencji oprzekazywaniu osób skazanych, sporządzonego wStrasburgu dnia 18 grudnia 1997r. (Dz.U. z2000r. Nr43, poz.490) oraz nie złożyło oświadczenia określonego wart.3 ust.6 tego Protokołu, i

2) któremu pozostał do odbycia co najmniej 1 rok pozbawienia wolności – dyrektor powiadamia wojewodę właściwego miejscowo dla jednostki penitencjarnej.

2. Wwypadku gdy wobec cudzoziemca, októrym mowa wust.1, toczy się postępowanie karne wkolejnej sprawie, nawet jeżeli nie zastosowano wniej tymczasowego aresztowania, powiadomienie przesyła się dopiero po uzyskaniu pisemnej informacji ozakończeniu tego postępowania.

3. Wrazie wątpliwości, czy wstosunku do skazanego cudzoziemca należy powiadomić wojewodę, zwłaszcza gdy skazany jest obywatelem więcej niż jednego państwa, stosowne powiadomienie przesyła się.

4. Powiadomienie powinno zawierać informacje, októrych mowa w§125 ust.4 pkt1–5, oraz:

1) oznaczenie właściwego sądu, wraz zsygnaturą akt sprawy;

2) termin początku ikońca kary.

5. Po otrzymaniu dokumentu, ztreści którego wynika, że osoba, októrej mowa wust.1, ma zostać wydalona zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor przesyła kopię otrzymanego dokumentu, wraz zaktualnymi informacjami, októrych mowa wust.4, jeśli decyzja dotyczy obywatela Unii Europejskiej – do właściwego sądu, awpozostałych wypadkach do właściwej komórki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, wcelu zainicjowania postępowania oprzekazanie skazanego cudzoziemca do wykonania orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności. Wwypadku gdy wykonanie decyzji wojewody owydaleniu nastąpiło przed zakończeniem postępowania oprzekazanie skazanego, dyrektor informuje otym właściwy sąd albo właściwą komórkę organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

6. Przesyłanie powiadomień, októrych mowa wust.1 i5, nie stanowi przeszkody wprzetransportowaniu skazanego cudzoziemca do innej jednostki penitencjarnej. Jeżeli przetransportowanie nastąpiło po przesłaniu powiadomienia, októrym mowa wust.1, do jednostki penitencjarnej położonej winnym województwie, dyrektor jednostki, do której przybył skazany cudzoziemiec, powiadamia wojewodę, do którego wysłano powiadomienie, onowym miejscu pobytu skazanego. Powiadomienie to przesyła się nie później niż trzeciego dnia roboczego po przetransportowaniu skazanego. Powiadomienia nie przesyła się, jeżeli przeniesienie skazanego jest związane zczasowym pobytem, októrym mowa w§71 ust.5 i7.

7. Właściwa komórka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości bezzwłocznie powiadamia jednostki penitencjarne, za pośrednictwem Centralnego Zarządu Służby Więziennej, o zmianach dotyczących państw stron Protokołu dodatkowego do Konwencji oprzekazywaniu osób skazanych, sporządzonego wStrasburgu dnia 18 grudnia 1997r., wtym otreści oświadczeń złożonych do art.3 tego Protokołu. §127.1.Jeżeli wstosunku do osadzonego podjęto decyzję oprzekazaniu go za granicę albo wydaleniu zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej iniezwłocznym odstawieniu do granicy, wdniu zwolnienia wydaje się go organowi doprowadzającemu na podstawie pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej tego organu. Dokumenty, o których mowa w§1 pkt3 lit.d ie, przekazuje się organowi doprowadzającemu za pokwitowaniem na obwolucie akt ewidencyjnych.

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 1153

2. Wwypadku niezgłoszenia się organu doprowadzającego po cudzoziemca wydalanego zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnienie następuje nie wcześniej niż ogodz. 1400 wwyznaczonym dniu. §128.1.Przejęcie wcelu przekazania do zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich zwalnianego tymczasowo aresztowanego oraz jego dokumentów osobistych organ doprowadzający potwierdza na nakazie wydania.

2. Przepis stosuje się odpowiednio do realizacji przez organ doprowadzający polecenia doprowadzenia osadzonego do zakładu zamkniętego wcelu wykonania środka zabezpieczającego. § 129.

1. Osadzonemu opuszczającemu jednostkę penitencjarną w związku z udzieloną przepustką wydaje się kartę tożsamości oraz wypełniony druk przepustki podpisany przez dyrektora lub upoważnionego kierownika wyodrębnionego oddziału.

2. Osadzonym korzystającym zprzepustki nie wydaje się dokumentów, októrych mowa w§1 pkt3 lit.a–e, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami, dla których została udzielona.

3. Osadzonego poucza się oobowiązującym go trybie zgłaszania się do jednostki Policji, wcelu potwierdzenia na druku przepustki miejsca pobytu, oraz informuje oobowiązku zwrotu karty tożsamości idruku po powrocie do jednostki penitencjarnej.

4. Pouczenia, októrym mowa wust.3, nie udziela się wwypadku przepustki, októrej mowa wart.1059 k.p.c. §130.1.Jeżeli osadzony zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, należy:

1) owiadomić telefaksem komendę powiatową (miejską) Policji właściwą dla miejsca stałego pobytu osadzonego, wrap zie potrzeby za pośrednictwem komendy wojewódzkiej Policji;

2) rzesłać wniosek ozatrzymanie osadzonego wraz zinformacjami, które mogą ułatwić zatrzymanie, do komendy wojep wódzkiej Policji właściwej miejscowo dla jednostki penitencjarnej, ajego odpis do: a) organu dysponującego – wwypadku tymczasowo aresztowanego, b) właściwego sądu – wwypadku skazanego lub ukaranego, c) sądu penitencjarnego;

3) kompletować dokumentację osadzonego, dołączając do akt ewidencyjnych teczkę osobopoznawczą, książkę zdrowia, s kartę ewidencji widzeń, kartę identyfikacyjną oraz kartę tożsamości, anastępnie przechowywać ją wdziale ewidencji oddzielnie od pozostałych akt.

2. Powiadomienie, októrym mowa wust.1 pkt1, wysyła się:

1) natychmiast – wwypadku ucieczki;

2) po apelu wieczornym – wwypadku osadzonego korzystającego zprzepustki;

3) o upływie godziny od wyznaczonego osadzonemu terminu powrotu zprzepustki – jeżeli ten termin upływa po apelu p wieczornym.

3. Wraz zdokumentami, októrych mowa wust.1 pkt3, przechowuje się akta dotyczące zatrudnienia osadzonego.

4. Wwypadku powrotu osadzonego lub przyjęcia go do innej jednostki penitencjarnej jednostka, wktórej ewidencji dotychczas pozostawał, przesyła powiadomienie iodwołanie wniosku ozatrzymanie do organów, októrych mowa wust.1 pkt1 i2. Powiadomienie do organu, októrym mowa wust.1 pkt1, wysyła się natychmiast telefaksem. §131.1.Wwypadku gdy skazany lub ukarany nie zgłosił się po przerwie wwykonaniu kary, powiadomienie, októrym mowa w§130 ust.1 pkt1, wysyła się pierwszego dnia, awniosek, októrym mowa w§130 ust.1 pkt2 – pierwszego dnia roboczego po upływie terminu zgłoszenia się do jednostki penitencjarnej. Przepis §130 ust.4 stosuje się odpowiednio.

2. Powiadomienia iodwołanie wniosku, októrych mowa w§130 ust.4, przesyła się ponadto, jeżeli po wysłaniu powiadomień iwniosków, októrych mowa wust.1, wpłynie postanowienie sądu penitencjarnego oudzieleniu dalszej przerwy. §132.1.Jeżeli osadzony, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, wciągu sześciu miesięcy nie zgłosi się lub nie zostanie ujęty, jednostka penitencjarna przesyła do organu dysponującego albo właściwego sądu wniosek owydanie postanowień wprzedmiocie zawieszenia postępowania oraz poszukiwania osadzonego listem gończym, oile nie zostały one wydane wcześniej.

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 1153

2. Po otrzymaniu postanowienia organu dysponującego ozawieszeniu postępowania albo postanowienia właściwego sądu o zawieszeniu postępowania wykonawczego, osadzonego skreśla się z ewidencji jednostki penitencjarnej. Przepis §119 stosuje się odpowiednio.

3. Oskreśleniu osadzonego zewidencji powiadamia się jednostki organizacyjne Policji, októrych mowa w§130 ust.1 pkt1 i2, wraz zinformacją, że do ponownego przyjęcia osadzonego do aresztu śledczego niezbędne są nakaz przyjęcia oraz wystawione przez uprawniony organ odpisy dokumentów, które stanowiły podstawę prawną pobytu osadzonego wjednostce penitencjarnej do czasu skreślenia go zewidencji.

4. Odpis powiadomienia przesyła się do:

1) organu dysponującego – wwypadku tymczasowo aresztowanego;

2) właściwego sądu – wwypadku skazanego lub ukaranego;

3) sądu penitencjarnego;

4) rganu wymienionego w§43 ust.1, awwypadku, októrym mowa wart.31a ust.1 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. o opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, do organu wymienionego w§43 ust.2.

5. Jeżeli osoba skreślona z ewidencji jednostki penitencjarnej zostanie osadzona w innej sprawie w innej jednostce, areszt śledczy, do którego została przyjęta, powiadamia otym telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną jednostkę penitencjarną, wktórej nastąpiło skreślenie, wcelu przesłania przez nią powiadomienia oponownym osadzeniu do organu, októrym mowa wust.1. Kopię powiadomienia, wraz zteczką osobopoznawczą, przesyła się do jednostki penitencjarnej, wktórej osadzony aktualnie przebywa. §133.Jeżeli zawieszenie postępowania albo zawieszenie postępowania wykonawczego wjednej sprawie nie skutkuje skreśleniem osadzonego zewidencji jednostki penitencjarnej zprzyczyn określonych w§119, wwypadku przyjęcia osadzonego przystępuje się do wykonania wszystkich orzeczeń, których wykonanie zawieszono do czasu ujęcia osadzonego.

§134. Jeżeli wstosunku do osadzonego, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, wpłynie dokument informujący ojego zgonie, występuje się do organu dysponującego albo właściwego sądu zwnioskiem oprzesłanie postanowienia oumorzeniu postępowania lub postępowania wykonawczego. Do wniosku dołącza się otrzymany dokument. Kopię wniosku idokumentu włącza się do akt ewidencyjnych. §135.1.Jeżeli wstosunku do osadzonego, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, zostanie umorzone postępowanie lub postępowanie wykonawcze wzwiązku zjego zgonem, wpłyną dokumenty skutkujące zwolnieniem albo upłynie termin stosowania tymczasowego aresztowania, zawiadamia się otym:

1) organ dysponujący oraz organ, który zarządził zwolnienie – wwypadku tymczasowo aresztowanego;

2) właściwy sąd oraz sąd, który zarządził zwolnienie – wwypadku skazanego lub ukaranego;

3) jednostki organizacyjne Policji, októrych mowa w§130 ust.1 pkt1 i2;

4) sąd penitencjarny;

5) rgan wymieniony w§43 ust.1, awwypadku, októrym mowa wart.31a ust.1 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. o opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, organ, októrym mowa w§43 ust.2.

2. Wwypadku, októrym mowa wust.1, jako termin zwolnienia odnotowywany wdokumentacji przyjmuje się odpowiednio dzień:

1) ucieczki osadzonego,

2) wyznaczony osadzonemu jako termin powrotu zprzepustki, zzastrzeżeniem pkt3,

3) puszczenia jednostki penitencjarnej przez ukaranego korzystającego zprzepustki udzielonej na podstawie art.1059 k.p.c. o – chyba że zdokumentów przesłanych przez sąd wynika inny dzień. §136.1.Jeżeli wstosunku do osadzonego, który zbiegł albo wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki, zostanie umorzone postępowanie lub postępowanie wykonawcze wzwiązku zjego zgonem, wpłyną dokumenty skutkujące zwol-

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 1153

nieniem albo upłynie termin stosowania tymczasowego aresztowania, lub gdy zostanie on skreślony zewidencji jednostki penitencjarnej, obowiązuje tryb postępowania przewidziany przy zwalnianiu osadzonych, ztym że:

1) okumenty, októrych mowa w§1 pkt3 lit.aib oraz d–f, przesyła się, wraz zpismem wyjaśniającym, do wójta lub d burmistrza (prezydenta miasta) właściwego dla miejsca zameldowania osadzonego, awrazie braku zameldowania – właściwego miejscowo dla jednostki penitencjarnej;

2) książeczkę żeglarską przesyła się, wraz zpismem wyjaśniającym, do właściwego urzędu morskiego;

3) siążeczkę wojskową, jeżeli nie została odesłana przy przyjęciu, przesyła się do wojskowego komendanta uzupełnień k prowadzącego ewidencję, którą osadzony jest objęty, alegitymację służbową żołnierza zawodowego – dowódcy jednostki wojskowej, wktórej osadzony pełni lub ostatnio pełnił zawodową służbę wojskową;

4) egitymację służbową funkcjonariusza organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariusza l lub pracownika Służby Więziennej albo pracownika organu wymiaru sprawiedliwości lub organu ścigania, jeżeli nie została odesłana przy przyjęciu, przesyła się do organu, który ją wydał.

2. Przepisy ust.1 pkt1–4 stosuje się odpowiednio do osadzonego zwolnionego wtrakcie dokonywania czynności procesowych poza terenem jednostki penitencjarnej, który nie rozliczył się ztą jednostką wterminie miesiąca od daty zwolnienia. §137.1.Dokumentację zwolnionego osadzonego kompletuje się wsposób określony w§130 ust.1 pkt3.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio wwypadku zgonu osadzonego lub skreślenia go zewidencji jednostki penitencjarnej.

3. Dokumentację osadzonego zwolnionego, zmarłego lub skreślonego zewidencji jednostki penitencjarnej przekazuje się do archiwum. Przekazanie następuje po odnotowaniu faktu zwolnienia, zgonu lub skreślenia zewidencji wcentralnym zbiorze danych. §138.1.Początek przerwy wwykonaniu kary liczy się od dnia zwolnienia skazanego lub ukaranego zjednostki penitencjarnej. Jeżeli sąd penitencjarny wpostanowieniu nie określił terminu zgłoszenia się osadzonego, termin ten ustala się na dzień następujący po dniu, do którego przerwa została udzielona.

2. Zwalnianego poucza się oobowiązku zgłoszenia się po przerwie do aresztu śledczego najbliższego dla jego miejsca stałego pobytu, chyba że ważne względy przemawiają za zgłoszeniem się do innego aresztu; przepisu §14 nie stosuje się.

3. Jako miejsce zgłoszenia może być wyznaczony także zakład karny typu zamkniętego, jeżeli zwolnienie następuje ztego zakładu ispełnia on ponadto warunki, októrych mowa wust.2.

4. Skompletowaną dokumentację zwolnionego na przerwę wwykonaniu kary przesyła się do aresztu śledczego, októrym mowa wust.2. Dokumentacji zwolnionego nie przesyła się, jeżeli jednostką penitencjarną, zktórej nastąpiło zwolnienie, jest areszt śledczy lub zakład karny typu zamkniętego, do którego zwalniany ma zgłosić się po przerwie.

5. Informację, wktórej jednostce penitencjarnej znajduje się dokumentacja, odnotowuje się wksiędze głównej osadzonych oraz centralnym zbiorze danych, aponadto przesyła do sądu penitencjarnego iwłaściwego sądu.

6. Dokumentację osób zwolnionych na przerwę wwykonaniu kary przechowuje się wdziale ewidencji oddzielnie od pozostałych akt.

7. Jeżeli wczasie przerwy wwykonaniu kary wpłyną zsądu dokumenty, zktórych treści wynika, że postępowanie wykonawcze zostało zawieszone albo kara nie będzie wykonywana lub postępowanie wykonawcze zostało umorzone wzwiązku ze zgonem zwolnionego, dokumentację przekazuje się do archiwum oraz powiadamia się otym organy, októrych mowa wust.5. Przepis §119 stosuje się odpowiednio.

8. Wwypadku gdy właściwy sąd zawiesił postępowanie wykonawcze zpowodu uchylania się skazanego lub ukaranego od wykonania kary, oprzekazaniu dokumentacji do archiwum powiadamia się także jednostki organizacyjne Policji, októrych mowa w§130 ust.1 pkt1 i2, wraz zinformacją, że do ponownego przyjęcia zwolnionego do aresztu śledczego niezbędne są nakaz przyjęcia oraz wystawione przez uprawniony organ odpisy dokumentów, które miały stanowić podstawę prawną jego przyjęcia po przerwie wwykonaniu kary. Odpis powiadomienia przesyła się do organów, októrych mowa wust.5. Przepis §119 stosuje się odpowiednio.

9. Jeżeli osoba, októrej mowa wust.8, zostanie osadzona winnej sprawie winnej jednostce penitencjarnej, przepis §132 ust.5 stosuje się odpowiednio, ztym że powiadomienie oponownym osadzeniu przesyła się do organów, októrych mowa wust.5.

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 1153

§139.1.Jeżeli wczasie przerwy wwykonaniu kary wpłynie wyrok łączny obejmujący wszystkie lub niektóre zkar wykonywanych przed zwolnieniem na przerwę:

1) stala się, czy wwyniku wydania wyroku łącznego kara nie została wykonana wcałości; wrazie ustalenia, że kara zou stała wykonana, dokumentację zwolnionego na przerwę wwykonaniu kary przekazuje się do archiwum oraz powiadamia się otym organy, októrych mowa w§138 ust.5; przepis §119 stosuje się odpowiednio;

2) yrok łączny, wraz znakazem przyjęcia, włącza się do akt ewidencyjnych skazanego lub ukaranego zwolnionego na w przerwę wwykonaniu kary;

3) powiadamia się otym sąd penitencjarny, który udzielił przerwy wwykonaniu kary.

2. Wwypadku gdy sąd, który przesłał wyrok łączny, wyznaczył skazanemu inny termin stawienia się do odbycia kary niż wynikający zpostanowienia oudzieleniu przerwy wwykonaniu kary, powiadamia się otym sąd penitencjarny, który udzielił przerwy, iwnioskuje oustalenie terminu stawienia się skazanego do jednostki penitencjarnej.

3. Wwypadku gdy właściwy sąd powiadomił oodroczeniu wykonania kary wymierzonej wyrokiem łącznym, októrym mowa wust.1, otrzymanych dokumentów nie zwraca się do sądu, informując otym na piśmie sąd penitencjarny, który udzielił przerwy wwykonaniu kary, akopią tego powiadomienia – sąd, który skierował orzeczenie do wykonania. Rozdział 10 Informowanie oopuszczeniu przez skazanego jednostki penitencjarnej wwypadkach określonych wart.168a k.k.w. §140.Wniosek, októrym mowa wart.168a §1 k k.w., oraz dokument zawierający dane pokrzywdzonego, przesłane przez właściwy sąd, włącza się do akt ewidencyjnych, akserokopie tych dokumentów przekazuje się komórce organizacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec skazanego. § 141.

1. O zwolnieniu skazanego, którego dotyczy wniosek pokrzywdzonego, z jednostki penitencjarnej na skutek wykonania wcałości kary, ojego ucieczce, atakże owydaniu decyzji, októrych mowa wart.168a §1 k.k.w., zwyjątkiem wypadku, gdy decyzję taką podjął sąd penitencjarny, powiadamia się pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.

2. Pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, powiadamia się również o tym, że skazany, który opuścił jednostkę penitencjarną na podstawie decyzji, o których mowa wart.168a §1 pkt1 i2 k k.w., wwyznaczonym terminie nie powrócił zprzepustki.

3. Na wniosek pokrzywdzonego powiadomienia, októrych mowa wust.1 i2, dokonuje się telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wwypadku uzasadnionych wątpliwości co do skuteczności powiadomienia dokonanego telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, przesyła się również informację pisemną.

4. Powiadomienie przesyła się nie później niż pierwszego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do jego przesłania. Przepis stosuje się odpowiednio wwypadku powiadomienia telefonicznego. §142.1.Przepisy §141 ust.1 i4 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do powiadamiania realizowanego wtrybie art.168a §3 i4 k.k.w.

2. Powiadomienia, októrych mowa wart.168a §3 i4 k k.w.:

1) rzesyła się do komendy powiatowej (miejskiej) Policji właściwej dla miejsca stałego pobytu skazanego, wrazie pop trzeby za pośrednictwem komendy wojewódzkiej Policji;

2) ożna przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wrozumieniu przepisów oświadczeniu usług drogą m elektroniczną. Rozdział 11 Postępowanie wwypadku narodzin izgonów §143.1.Ourodzeniu się dziecka wjednostce penitencjarnej powiadamia się urząd stanu cywilnego nie później niż wciągu 14 dni, ajeżeli urodzi się martwe – 3 dni od dnia jego urodzenia.

2. Ourodzeniu dziecka przez tymczasowo aresztowaną powiadamia się ponadto organ dysponujący.

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 1153

§144.1.Ozgonie osadzonego powiadamia się natychmiast:

1) rokuratora rejonowego, a w wypadku zgonu żołnierza służby czynnej – wojskowego prokuratora garnizonowego, p właściwego dla miejsca zgonu;

2) sędziego penitencjarnego;

3) właściwy sąd – wwypadku skazanego lub ukaranego;

4) organ dysponujący – wwypadku gdy wobec osoby zmarłej było stosowane tymczasowe aresztowanie.

2. Ozgonie osadzonego powiadamia się ponadto:

1) wojskowego komendanta uzupełnień prowadzącego ewidencję, którą zmarły jest objęty;

2) dowódcę jednostki wojskowej, wktórej zmarły ostatnio pełnił służbę – wwypadku żołnierza służby czynnej.

3. Ozgonie cudzoziemca powiadamia się ponadto:

1) łaściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, awwypadku braku przedstawicielstwa dyplomaw tycznego lub urzędu konsularnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy dotyczy to zmarłego, którego obywatelstwa nie ustalono – ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2) wojewodę właściwego dla miejsca zgonu. §145.Wwypadku gdy zgon osadzonego nastąpił wtrakcie transportowania, jednostką penitencjarną właściwą do dokonania czynności administracyjnych związanych ze zgonem jest jednostka położona najbliżej miejsca zgonu. Dowódca konwoju jest obowiązany bezzwłocznie przekazać do tej jednostki akta ewidencyjne oraz pozostałą dokumentację zmarłego, jego dokumenty osobiste idepozyty. Przepis §64 ust.2 stosuje się odpowiednio. §146.1.Wwypadku gdy pochowanie zwłok zleciła zakładowi pogrzebowemu jednostka penitencjarna, waktach ewidencyjnych zmarłego odnotowuje się nazwę cmentarza, na którym pochowane zostały zwłoki.

2. Jeżeli osoby najbliższe zmarłemu albo inne osoby podjęły się pochowania zwłok, pisemne oświadczenie tych osób włącza się do akt ewidencyjnych.

3. Wwypadku przekazania zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną ibadawczą wdziedzinie nauk medycznych, do akt ewidencyjnych włącza się kopie wniosku do właściwego starosty wraz zjego decyzją wsprawie przekazania zwłok. §147.1.Dyrektor przekazuje do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zgonu, wcelu sporządzenia aktu zgonu, kartę zgonu oraz dokumenty, októrych mowa w§1 pkt3 lit.a–f.

2. Książeczkę wojskową, jeżeli nie została odesłana przy przyjęciu, przesyła się do wojskowego komendanta uzupełnień prowadzącego ewidencję, którą osoba zmarła jest objęta, alegitymację służbową żołnierza zawodowego – dowódcy jednostki wojskowej, wktórej ta osoba ostatnio pełniła zawodową służbę wojskową. Legitymację służbową funkcjonariusza organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej albo pracownika organu wymiaru sprawiedliwości lub organu ścigania, jeżeli nie została odesłana przy przyjęciu, przesyła się do organu, który ją wydał. Rozdział 12 Przepisy przejściowe ikońcowe §148. Nie dokonuje się ponownego obliczenia okresu wykonywania kary uprzednio wcałości wykonanej przed dniem 1 stycznia 2012r. §

149. Sprawdzenie prawidłowości obliczenia okresu wykonywania kary, o którym mowa w § 60 ust. 2, uprzednio wcałości wykonanej, następuje woparciu oprzepisy stanowiące podstawę obliczenia, obowiązujące wchwili obliczania tego okresu. §150.Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zdnia 13 stycznia 2004r. wsprawie czynności administracyjnych związanych zwykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar iśrodków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. Nr15, poz.142). §151. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1153 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 12 poz. 143

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 992

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1810

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-19 poz. 1081

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-29 poz. 1496

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.