Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 120 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-01
Data wydania:2012-01-25
Data wejscia w życie:2012-02-16
Data obowiązywania:2012-02-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 120 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 lutego 2012r. Pozycja 120

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 25 stycznia 2012r. wsprawie wyposażania statków wrejestratory danych zpodróży2) Na podstawie art.15 ust.2 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie morskim (Dz.U. Nr228, poz.1368) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa:

1) ategorie statków, które mogą być wyposażone wuproszczone rejestratory danych zpodróży (S-VDR); k


2) ategorie statków zwolnionych zobowiązku wyposażenia wrejestratory danych zpodróży (VDR) albo uproszczone k rejestratory danych zpodróży (S-VDR). §2. Statki inne niż pasażerskie zbudowane przed dniem 1 lipca 2002r. mogą być wyposażone wS-VDR zamiast VDR. §3.Zwalnia się zobowiązku wyposażania wVDR lub S-VDR statki:

1) inne niż pasażerskie opojemności brutto poniżej 3000;

2) pasażerskie, odbywające podróże wyłącznie wżegludze krajowej: a) odczas których nie oddalają się więcej niż 20 mil morskich od brzegu, do którego mogą dotrzeć rozbitkowie, przy p średnim poziomie morza, b) o obszarach morskich, na których wokresie jednego roku, wprzypadku całorocznej eksploatacji, lub wokreślonym p czasie, wprzypadku eksploatacji wograniczonym okresie wciągu roku, prawdopodobieństwo napotkania fal owysokości przekraczającej 2,5 m jest mniejsze niż 10%, statek nie oddala się więcej niż 15 mil morskich od miejsca schronienia oraz więcej niż 5 mil morskich od brzegu, do którego mogą dotrzeć rozbitkowie, przy średnim poziomie morza, c) o obszarach morskich, na których wokresie jednego roku, wprzypadku całorocznej eksploatacji, lub wokreślonym p czasie, wprzypadku eksploatacji wograniczonym okresie wciągu roku, prawdopodobieństwo napotkania fal owysokości przekraczającej 1,5 m jest mniejsze niż 10%, statek nie oddala się więcej niż 6 mil morskich od miejsca schronienia oraz więcej niż 3 mile morskie od brzegu, do którego mogą dotrzeć rozbitkowie, przy średnim poziomie morza;

M inister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494).

2) N iniejsze rozporządzenie dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

1) yrektywy 2002/59/WE zdnia 27 czerwca 2002r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania iinformacji oruchu statków d iuchylającej dyrektywę 93/75/WE (Dz.Urz. WE L 208 z05.08.2002, str. 10);

2) yrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/17/WE zdnia 23 kwietnia 2009r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanad wiającą wspólnotowy system monitorowania iinformacji oruchu statków (Dz.Urz. UE L 131 z28.05.2009, str. 101);

3) yrektywy 2011/15/UE zdnia 23 lutego 2011r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego iRady ustanawiad jącą wspólnotowy system monitorowania iinformacji oruchu statków (Dz.Urz. UE L 49 z24.02.2011, str. 33).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 120

3) nne niż statki pasażerskie typu ro-ro, zbudowane przed dniem 1 lipca 2002r., których armator posiada opinie dyrektora i urzędu morskiego oraz uznanej stacji atestacji urządzeń nawigacyjnych lub uznanej organizacji, że połączenie VDR zistniejącym wyposażeniem danego statku nie ma uzasadnienia ijest niewykonalne. §4. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

3)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 30 kwietnia 2004r. wsprawie harmonogramu wyposażania statków wrejestratory danych zpodróży (Dz.U. Nr103, poz.1087), które zgodnie zart.149 ust.1 ustawy zdnia 18sierpnia 2011r. obezpieczeństwie morskim (Dz.U. Nr228, poz.1368) traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 120 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymiana karty pobytu

  Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego (...)

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Delegacja a czas pracy

  Jak sie liczy czas dojazdu na delegacji do miejsca pracy? Czy jako czas pracy?

 • Pozwolenie na odbycie podróży służbowej samochodem

  Pracodawca wyraził zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym pracownikowi, który nie posiada prawa jazdy. Pracownik odbędzie podróż służbową wraz (...)

 • Definicja przetwarzania danych

  Czy samo spojrzenie, wgląd, przeczytanie danych osobowych można zaliczyć do przetwarzania danych osobowych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1087

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w rejestratory danych z podróży

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-14 poz. 1590

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

 • Legislacja UE z 2009-07-18 nr 188 poz. 127

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1086

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w System Automatycznej Identyfikacji

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-05 poz. 241

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.