Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-01
Data wydania:2012-01-19
Data wejscia w życie:2012-02-16
Data obowiązywania:2012-02-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz  planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych  zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2)   ydatki budżetu środków europejskich faktycznie (kasowo) zrealizowane lub zrealizowane przez BGK na podstaw wie zleceń płatności w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach.”; 2) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zapasy wojenne podlegają inwentaryzacji według zasad określonych w odrębnych przepisach.”; 3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a. Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.”; 4) w § 15: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W jednostkach zobowiązanych – na podstawie odrębnych przepisów – do planowania i sprawozdawczości  budżetowej w układzie zadaniowym, ewidencja operacji dotyczących wykonania budżetu w układzie zadaniowym  jest prowadzona z wykorzystaniem konta pozabilansowego planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a.  Ewidencja  wykonania  budżetu  w  układzie  zadaniowym  może  być  prowadzona  w  inny  sposób  ustalony  przez jednostkę pod warunkiem, że zapewni wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych  przepisów.”;


1)

   miany  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone  w  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  28,  poz.  146,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  123,  poz.  835,  Nr  152,  Z poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,  poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Dziennik Ustaw  5) w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

– 2 –  

Poz. 121

„7. Zdarzenia dotyczące państwowego funduszu celowego ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym jednostki obsługującej dysponenta tego funduszu.”; 6) § 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19. 1. Jednostki budżetowe obsługujące dysponenta części budżetowej i dysponentów środków budżetu państwa  drugiego stopnia sporządzają łączne sprawozdania finansowe, będące sumą sprawozdań finansowych jednostek i placówek podległych dysponentom części budżetowej i dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz własnego  sprawozdania  finansowego,  z  odpowiednim  wyłączeniem  wzajemnych  rozliczeń  dokonywanych  między  tymi  jednostkami.  2. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności: 1)   zajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze; w 2)   yniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1.”; w 7) w § 20 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:  „3. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności: 1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze; 2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1. 4. Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka samorządu terytorialnego przedstawia w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego.”;  8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) w części I Wykaz kont: – w ust. 1 Konta bilansowe:  – – nazwa konta 072 otrzymuje brzmienie:  „072 –   morzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów biblioU tecznych”, – – nazwa konta 080 otrzymuje brzmienie:  „080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)”,  – – nazwa konta 132 otrzymuje brzmienie:  „132 – Rachunek dochodów jednostek budżetowych”,  – – nazwa konta 140 otrzymuje brzmienie:  „140 – Krótkoterminowe aktywa finansowe”,  – – po koncie 240 – Pozostałe rozrachunki dodaje się konto 245 w brzmieniu: „245 – Wpływy do wyjaśnienia”,  – w ust. 2 Konta pozabilansowe:  – – po koncie 975 – Wydatki strukturalne dodaje się konto 976 w brzmieniu: „976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami”,  – –   o koncie 985 – Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych dodaje się konta 990 i 992  p w brzmieniu: „990 – Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym   992 – Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”, b) w części II Opis kont: – w ust. 1 Konta bilansowe:  – – pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) Konto 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe”

Dziennik Ustaw 

– 3 –  

Poz. 121

Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i innych  długoterminowych aktywów finansowych, o terminie wykupu dłuższym niż rok. Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu długoterminowych  aktywów finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych  składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów. Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.”, – – pkt 14 otrzymuje brzmienie:  „14) Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: 1)   oniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówp no przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu; 2)   oniesione  koszty  dotyczące  przekazanych  do  montażu,  lecz  jeszcze  nieoddanych  do  używania  map szyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach  własnej działalności gospodarczej; 3)   oniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub  p modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.


Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności: 1)   rodków trwałych; ś 2)   artość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie. w Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków  trwałych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów  środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych. Konto  080  może  wykazywać  saldo  Wn,  które  oznacza  wartość  kosztów  środków  trwałych  w  budowie  i ulepszeń.”, – – pkt 17–19 otrzymują brzmienie:  „17) Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki” Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu  wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: 1)   trzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponeno tów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223; 2)    tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według poz działek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem.  Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 1)   realizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane  z do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji  wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów: 1, 2, 3, 4, 7 lub 8; 2)   kresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222;  o 3)   kresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa  o według dysponentów, którym przelano środki pieniężne), w korespondencji z kontem 223. Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi  zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów,  zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Dziennik Ustaw 

– 4 –  

Poz. 121

Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów – na stronę Wn konta 800. Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów  i wydatków budżetowych. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym  jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 1)   ydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn,  w które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku;  2)   ochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn,  d które  oznacza  stan  środków  pieniężnych  z  tytułu  zrealizowanych  dochodów  budżetowych,  które  do  końca roku nie zostały przelane do budżetu.  Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie: 1)   rzelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223;  p 2)   rzelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w koresp pondencji z kontem 222. 

18) Konto 131 – „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych” Konto 131 służy do ewidencji środków pieniężnych działalności podstawowej samorządowych zakładów  budżetowych znajdujących się na rachunku bankowym. Na stronie Wn konta 131 ujmuje się wpływ środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma – wypłaty  środków z rachunku bankowego. Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.


19) Konto 132 – „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym  państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, w szczególności z tytułu: spadków, zapisów, darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie  będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej i przeznaczonych na finansowanie działalności jednostki, z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń osobowych. Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na ten rachunek, a na stronie Ma – wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego. Ewidencja  szczegółowa  prowadzona  do  konta  132  powinna  umożliwić  ustalenie  stanu  poszczególnych  tytułów pozyskiwania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów. Saldo  konta  132  może  wykazywać  saldo  Wn,  które  oznacza  stan  środków  pieniężnych  na  rachunkach  bankowych dochodów.”, – – pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:  „25) Konto 139 – „Inne rachunki bankowe” Konto  139  służy  do  ewidencji  operacji  dotyczących  środków  pieniężnych  wydzielonych  na  innych  rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego  przeznaczenia. Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

1) czeków potwierdzonych; 2) sum depozytowych;  3) sum na zlecenie;  4) środków obcych na inwestycje.  Na  koncie  139  dokonuje  się  księgowań  wyłącznie  na  podstawie  dokumentów  bankowych,  w  związku  z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością  banku. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących,  sum depozytowych i na zlecenie.

Dziennik Ustaw 

– 5 –  

Poz. 121

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków  bankowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także według kontrahentów. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

26) Konto 140 – „Krótkoterminowe aktywa finansowe” Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji, udziałów i innych papierów wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, jak też w walutach obcych. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie: 1) poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych; 2)   tanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego w walucie polskiej i obs cej, z podziałem na poszczególne waluty obce; 3)   artości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom za nie odw powiedzialnym. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów finansowych.”, – – pkt 30–32 otrzymują brzmienie:  „30) Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Na  stronie  Ma  konta  221  ujmuje  się  wpłaty  należności  z  tytułu  dochodów  budżetowych  oraz  odpisy  (zmniejszenia) należności. Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań  z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty). Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą. Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

31) Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji odpowiednio z kontem 130. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania  zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych. Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz  nieprzelanych do budżetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

32) Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym  wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności: 1)    ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych,  w zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800;

Dziennik Ustaw 

– 6 –  

Poz. 121

2)   kresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w rao mach  współfinansowania  programów  i  projektów  realizowanych  ze  środków  europejskich,  w  korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności: 1)   kresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wyo datków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130; 2)   kresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w koreso pondencji z kontem 130. W samorządowych jednostkach budżetowych na koncie 223 ujmuje się również operacje związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostek samorządu  terytorialnego. Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie  wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.”, – – po pkt 42 dodaje się pkt 42a w brzmieniu:  „42a) Konto 245 – „Wpływy do wyjaśnienia” Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.”, – – pkt 61 otrzymuje brzmienie:  „61) Konto 550 – „Koszty zarządu” Konto 550 służy do ewidencji wyodrębnionych kosztów związanych z zarządzaniem jednostką jako całością (kosztów ogólnoadministracyjnych) oraz kosztów ogólnych dotyczących danej jednostki jako całości  (w szczególności utrzymanie terenu, straż przemysłowa i przeciwpożarowa). Na stronie Wn konta 550 ujmuje się koszty proste oraz koszty złożone, w szczególności koszty świadczeń  działalności  pomocniczej,  a  także  zużycie  materiałów,  towarów  i  produktów  na  potrzeby  reprezentacji  i reklamy. Na stronie Ma konta 550 ujmuje się przeniesienie kosztów działalności zarządu na konto 490. Do konta 550 może być prowadzona ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie struktury kosztów  zarządu w sposób ułatwiający ich analizę i kontrolę. Konto 550 nie może wykazywać salda na koniec roku.”, – – pkt 66 otrzymuje brzmienie:  „66) Konto 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki  przyszłych okresów (rozliczenia bierne). Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono  w okresach poprzednich rezerwę. Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie  do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie: 1)   ysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie; w 2)   ysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów. w Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma – rezerwy na wydatki przyszłych  okresów.”,

Dziennik Ustaw  – – pkt 69 otrzymuje brzmienie: 

– 7 –  

Poz. 121

„69) Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” Konto  720  służy  do  ewidencji  przychodów  z  tytułu  dochodów  budżetowych  związanych  bezpośrednio  z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki,  opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720  – przychody z tytułu dochodów budżetowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu  dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego. W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne  organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te  organy. W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.”, – – pkt 71–75 otrzymują brzmienie:  „71) Konto 740 – „Dotacje i środki na inwestycje” Konto  740  służy  do  ewidencji  dotacji  otrzymanych  z  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  innych środków na finansowanie działalności podstawowej samorządowych zakładów budżetowych oraz  środków  pieniężnych  przeznaczonych  na  inwestycje  gromadzonych  na  wydzielonym  rachunku  bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji. Na stronie Wn konta 740 ujmuje się: 1)   otacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samobilansującym oddziałom samorząd dowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240; 2)   rodki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych i dochody gromadzone przez jednostki budś żetowe na wydzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub 840; 3)   wrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczez niem, w korespondencji z kontem 131 lub 225. Na stronie Ma konta 740 ujmuje się: 1)    ciągu roku – dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub dotacje należne,  w jeżeli ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225; 2)   a koniec okresu sprawozdawczego – dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub potwierdzone  n przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jednostki w okresie  następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 225. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń. W końcu roku budżetowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się: 1)   aldo Wn oznacza wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodziels nie bilansujących się oddziałów środków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w samorządowych zakładach budżetowych, na stronę Wn konta 860; 2)   aldo Ma oznacza wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, na stronę  s Ma konta 860. Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.

72) Konto 750 – „Przychody finansowe” Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.  Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody  ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za  zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.

Dziennik Ustaw 

– 8 –  

Poz. 121

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

73) Konto 751 – „Koszty finansowe” Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie  zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów  operacji finansowych – naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań. W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

74) Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne” Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750. W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 1)   rzychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów; p 2)   rzychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwap łych w budowie; 3)   dpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym  o w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe;  4)   ównowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawr nych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy  otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800; 5)   mniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490. z W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

75) Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne” Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 1)   oszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów; k 2)   ary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności,  k koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe. Konto 761 służy również – w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach: 400, 401, 402, 403, 404,  405, 409, 490 oraz zespołu 5 – do ewidencji zapisów uzupełniających, dokonanych na kontach zespołów  5  i  6  z  tytułu  zwiększeń  bądź  zmniejszeń  stanu  produktów  (w  tym  także  rozliczeń  międzyokresowych  kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz konta kosztu  własnego sprzedaży w zespole 7. Na stronie Wn konta 761 w korespondencji ze stroną Ma konta 490 ujmuje się zwiększenie stanu produktów. W końcu roku obrotowego przenosi się: 1)   a stronę Wn konta 490 – koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zostały  n ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma konta 761; 2)   a stronę Wn konta 860 – pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761. n Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.”,

Dziennik Ustaw  – – pkt 79–81 otrzymują brzmienie:  „79) Konto 800 – „Fundusz jednostki”

– 9 –  

Poz. 121

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego zwiększenia, zgodnie  z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 1)   rzeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860; p 2)   rzeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konp ta 222; 3)   rzeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystap nych na inwestycje z konta 810; 4)   óżnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; r 5)   artość  sprzedanych,  nieodpłatnie  przekazanych  oraz  wniesionych  w  formie  wkładu  niepieniężnego  w (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie; 6)   artość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; w 7)   artość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia; w 8)   ównowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawr nych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy  otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760. Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:   1)   rzeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860; p   2)   rzeksięgowanie,  pod  datą  sprawozdania  budżetowego,  zrealizowanych  wydatków  budżetowych  p z konta 223;   3)   rzeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków europejp skich z konta 227;   4)   kresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegająo cych zwrotowi z konta 228;   5)   pływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji; w   6)   óżnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; r   7)   ieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwan łych w budowie;   8)   artość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; w   9)   artość objętych akcji i udziałów; w 10)   artość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia. w Ewidencja  szczegółowa  prowadzona  do  konta  800  powinna  zapewnić  możliwość  ustalenia  przyczyn  zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

80) Konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. Na stronie Wn konta 810 ujmuje się: 1)   artość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w koresponw dencji z kontem 224; 2)   artość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z kontem  w 224; 3)   ównowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie:  r środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Dziennik Ustaw 

– 10 – 

Poz. 121

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta 810 na konto 800. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

81) Konto 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego” Konto 820 służy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego samorządowych zakładów budżetowych  oraz nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Na stronie Wn konta 820 ujmuje się dokonane lub należne wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków  obrotowych  samorządowych  zakładów  budżetowych  oraz  nadwyżki  dochodów  jednostek  budżetowych  prowadzących działalność oświatową. Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeniesienie salda konta w roku następnym na konto 800.”, – – pkt 86 otrzymuje brzmienie:  „86) Konto 860 – „Wynik finansowy” Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: 1)   oniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409; p 2)   mniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku,  z w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujących to konto; 3)   artości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz maw teriałów, w korespondencji z kontem 760; 4)   otacji  przekazanych  na  finansowanie  działalności  podstawowej  samodzielnie  bilansujących  się  odd działów oraz na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 740; 5)   osztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjk nych, w korespondencji z kontem 761; 6)   trat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771; s o 7)   bowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 1)   zyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7; u 2)   większeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku,  z w korespondencji z kontem 490; 3)   otacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740; d 4)   ysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770. z Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn – stratę netto,  saldo Ma – zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.”, – w ust. 2 Konta pozabilansowe: – – pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „2) Konto 975 – „Wydatki strukturalne” Konto 975 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych w jednostkach, w których  ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont  bilansowych. Ewidencja prowadzona jest według klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu wykazania tych wydatków w odpowiednim sprawozdaniu.”, – – po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:  „2a) Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.”, – – po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:  „8a) Konto 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

Dziennik Ustaw 

– 11 – 

Poz. 121

Na  stronie  Wn  konta  990  ujmuje  się  plan  finansowy  wydatków  budżetowych  w  układzie  zadaniowym  oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie  zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.  Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie  sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym. Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda. 8b) Konto 992 – „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa” Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.  Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia.  Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z ww. zapewnienia na konto 980.”; 9)   ałączniki nr 5, 6, 7 i 8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–4 do niniejz szego rozporządzenia. § 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r. § 3. Kierownicy jednostek dostosują zasady prowadzenia ewidencji do zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu  w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.  § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Dziennik Ustaw 

– 12 – 

Poz. 121

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 19 stycznia 2012 r. (poz. 121)

Załącznik nr 1

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ........... 20 ... r. Stan na początek roku Stan na koniec roku BILANS Adresat

...................................................... Numer identyfikacyjny REGON

....................................................... Wysłać bez pisma przewodniego Stan na początek roku Stan na koniec roku

AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe 1.1. Grunty 1.2. Budynki, lokale i obiekty  inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne  i maszyny 1.4. Środki transportu 1.5. Inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe

PASYWA A. Fundusz I. Fundusz jednostki II. Wynik finansowy netto (+,-)

1. Zysk netto (+)

2. Strata netto (-) III. Nadwyżka środków obrotowych (-) IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B. Państwowe fundusze celowe C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw  i usług

Dziennik Ustaw  1. Akcje i udziały 2. Inne papiery wartościowe 3. Inne długoterminowe aktywa  finansowe V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B. Aktywa obrotowe

– 13 –  2. Zobowiązania wobec budżetów 3. Zobowiązania z tytułu  ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Zobowiązania z tytułu  wynagrodzeń 5. Pozostałe zobowiązania 6. Sumy obce (depozytowe,  zabezpieczenie wykonania umów) 7. Rozliczenia z tytułu środków  na wydatki budżetowe i z tytułu  dochodów budżetowych

Poz. 121

I. Zapasy

1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary II. Należności krótkoterminowe 1. Należności z tytułu dostaw  i usług 2. Należności od budżetów 3. Należności z tytułu  ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Pozostałe należności 5. Rozliczenia z tytułu środków  na wydatki budżetowe i z tytułu  dochodów budżetowych III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne na  rachunkach bankowych 3. Środki pieniężne państwowego  funduszu celowego 4. Inne środki pieniężne III. Rezerwy na zobowiązania D. Fundusze specjalne 1. Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych

2. Inne fundusze E. Rozliczenia międzyokresowe I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów II. Inne rozliczenia międzyokresowe

Dziennik Ustaw  5. Akcje lub udziały 6. Inne papiery wartościowe 7. Inne krótkoterminowe aktywa  finansowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów

– 14 – 

Poz. 121

Suma pasywów

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1.   morzenie wartości niematerialnych i prawnych  U 2.   morzenie środków trwałych  U 3.   morzenie pozostałych środków trwałych  U 4.   dpisy aktualizujące środki trwałe O 5.   dpisy aktualizujące środki trwałe w budowie O 6.   dpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne  O 7.   dpisy aktualizujące należności  O 8.  ..................................................................................... . .................................

  (główny księgowy) 

....................................

 (rok, miesiąc, dzień) 

......................................

 (kierownik jednostki)

Dziennik Ustaw 

– 15 – 

Poz. 121

Załącznik nr 2

BILANS PLACÓWKI Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BILANS placówki sporządzony na dzień ......... 20.... r. .......................................................... w walucie ............. ....................................................... Wysłać bez pisma przewodniego Stan na początek roku Stan na koniec roku Adresat

AKTYWA A. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty  inżynierii lądowej i wodnej 3. Środki transportu 4. Pozostałe środki trwałe 5. Inwestycje (środki trwałe  w budowie) B. Należności i roszczenia C. Środki pieniężne 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne  na rachunkach bankowych 3. Inne środki pieniężne D. Rozliczenia międzyokresowe

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA A. Fundusze 1. Fundusz placówki 2. Fundusz dochodów placówki 3. Fundusz działalności  inwestycyjnej 4. Fundusz środków na wydatki  budżetowe 5. Dochody budżetowe  do rozliczenia z budżetem B. Zobowiązania

Suma aktywów (A+B+C)

Suma pasywów (A+B)

Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej placówki ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ................................

(główny księgowy) 

 

....................................

 (rok, miesiąc, dzień) 

......................................

 (kierownik jednostki)

Dziennik Ustaw 

– 16 – 

Poz. 121

Załącznik nr 3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY) Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Adresat

....................................................... Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na dzień ......... 20... r.

...................................................... Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego A. I. II. III. IV. V. VI. B. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. C. D. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie  – wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Dotacje na finansowanie działalności podstawowej Przychody z tytułu dochodów budżetowych Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Inne świadczenia finansowane z budżetu Pozostałe obciążenia Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) Pozostałe przychody operacyjne

Stan na koniec roku bieżącego

Dziennik Ustaw  I. II. III. E. I.

– 17 – 

Poz. 121

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych  zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych  na wydzielonym rachunku  Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki Inne

II. F. G. I. II. III.

H.

Koszty finansowe

I. II. I. J. I. II. K. L. M. N.

Odsetki Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (I±J) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych Zysk (strata) netto (K-L-M)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. .................................................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................................................. ................................

  (główny księgowy) 

....................................

 (rok, miesiąc, dzień) 

......................................

 (kierownik jednostki)

Dziennik Ustaw 

– 18 – 

Poz. 121

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ........................................................ Numer identyfikacyjny REGON Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień ............ 20 ... r. ...................................................... Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku poprzedniego I.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) Zwiększenia funduszu (z tytułu)  Zysk bilansowy za rok ubiegły Zrealizowane wydatki budżetowe Zrealizowane płatności ze środków europejskich  Środki na inwestycje Aktualizacja wyceny środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz  wartości niematerialne i prawne Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący Inne zwiększenia Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) Strata za rok ubiegły Zrealizowane dochody budżetowe Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły Dotacje i środki na inwestycje Aktualizacja wyceny środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek Stan na koniec roku bieżącego Adresat

Dziennik Ustaw  2.8. 2.9. II. III.

1.

2. IV. V.

– 19 – 

Poz. 121

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia Inne zmniejszenia Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) zysk netto (+) strata netto (-) Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych Fundusz (II+,-III-IV)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. .................................................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................................................................................

 

................................

(główny księgowy) 

....................................

 (rok, miesiąc, dzień) 

......................................

 (kierownik jednostki)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1926

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 86

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-13 poz. 135

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-04 poz. 237

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 97


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.