Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1221 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-11-08
Data wydania:2012-10-26
Data wejscia w życie:2012-11-16
Data obowiązywania:2012-11-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1221 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 1221

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie przekazywania sprawozdań oudzielonej pomocy publicznej iinformacji onieudzieleniu takiej pomocy zwykorzystaniem aplikacji SHRIMP Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 181, poz. 1218 oraz z 2011 r. Nr 130, poz. 749) wprowadza się następujące zmiany:


1)  § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: w „1. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, udostępnionej przez Prezesa Urzędu:

1) rgany administracji publicznej oraz podmioty im podległe lub przez nie nadzorowane; o

2) rzedsiębiorcy publiczni w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansop wych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775);

3) nne podmioty.”; i

2)  5a otrzymuje brzmienie: § „§ 5a. W przypadku podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2, którym zostały przyznane kompetencje do udzielania pomocy publicznej, w tym podmiotów nowo utworzonych, za dzień objęcia wykazem określonym w § 2 uważa się dzień, w którym dany podmiot uzyskał kompetencje do udzielania pomocy publicznej.”;

3) ałączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszez go rozporządzenia. § 2. Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały objęte wykazem określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przekazują sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, począwszy od okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2013 r. § 3. Obowiązek określony w § 4 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie dotyczy podmiotów, które w dniu wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia posiadają identyfikator (login) i  hasło dostępu udostępnione przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz Z z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1221

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. (poz. 1221)

Załącznik nr1

WZÓR Wniosek oudostępnienie identyfikatora (loginu) ihasła dostępu umożliwiających korzystanie zaplikacji SHRIMP Zgodnie z  §  4 ust.  2 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 23 grudnia 2009  r. w  sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 32, z późn. zm.) wnioskuję o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu użytkownika aplikacji SHRIMP dla: ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu udzielającego pomocy)

..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

(adres podmiotu udzielającego pomocy (do korespondencji)1)

..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................


(umowa, decyzja lub uchwała, na mocy której podmiotowi udzielającemu pomocy przyznane zostały kompetencje do udzielania pomocy publicznej2)*

.....................................................................................................................................................................................................

(ostatni rok, w którym podmiot udzielający pomocy publicznej będzie posiadał kompetencje do udzielania pomocy publicznej3)*

* ypełniają wyłącznie podmioty, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, którym kompetencje do udzielania pomocy publiczW nej zostały przyznane na mocy umowy, decyzji lub uchwały.

....................................................................................

(gmina, na terenie której znajduje się siedziba podmiotu udzielającego pomocy)

....................................................................................

(województwo, na terenie którego znajduje się siedziba podmiotu udzielającego pomocy)

Należy podać ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość. ależy podać informacje określające ten akt: w przypadku umowy – numer, datę zawarcia, przedmiot oraz strony umowy, w przypadku N decyzji – numer, datę wydania oraz przedmiot decyzji, w przypadku uchwały – numer, datę wydania oraz tytuł uchwały. 3 W przypadku podmiotów, którym kompetencje przyznano na czas nieokreślony, należy wpisać „Czas nieokreślony”.

1 2

Dziennik Ustaw ....................................................................................

(Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy)

– 3 –

Poz. 1221

Informacje identyfikujące użytkownika aplikacji SHRIMP: Imię i nazwisko ............................................................................................................................................................................ Stanowisko ................................................................................................................................................................................. Nr telefonu .................................................................................................................................................................................. Adres e-mail ................................................................................................................................................................................

.....................................................................................

(data i podpis osoby reprezentującej podmiot udzielający pomocy)

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1221

Załącznik nr2

WZÓR Aktualizacja informacji zawartych we wniosku oudostępnienie identyfikatora (loginu) ihasła dostępu umożliwiających korzystanie zaplikacji SHRIMP Zgodnie z  §  4 ust.  4 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 23 grudnia 2009  r. w  sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 32, z późn. zm.) wnioskuję o aktualizację danych zawartych we wniosku z dnia ..................................... skierowanego przez: ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu udzielającego pomocy)

..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

(adres podmiotu udzielającego pomocy (do korespondencji)1)

..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ....................................................................


................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

(umowa, decyzja lub uchwała, na mocy której podmiotowi udzielającemu pomocy przyznane zostały kompetencje do udzielania pomocy publicznej2)*

.....................................................................................................................................................................................................

(ostatni rok, w którym podmiot udzielający pomocy publicznej będzie posiadał kompetencje do udzielania pomocy publicznej3)*

* ypełniają wyłącznie podmioty, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, którym kompetencje do udzielania pomocy publiczW nej zostały przyznane na mocy umowy, decyzji lub uchwały.

....................................................................................

(gmina, na terenie której znajduje się siedziba podmiotu udzielającego pomocy)

....................................................................................

(województwo, na terenie którego znajduje się siedziba podmiotu udzielającego pomocy)

Należy podać ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość. ależy podać informacje określające ten akt: w przypadku umowy – numer, datę zawarcia, przedmiot oraz strony umowy, w przypadku N decyzji – numer, datę wydania oraz przedmiot decyzji, w przypadku uchwały – numer, datę wydania oraz tytuł uchwały. 3 W przypadku podmiotów, którym kompetencje przyznano na czas nieokreślony, należy wpisać „Czas nieokreślony”.

1 2

Dziennik Ustaw ....................................................................................

(Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy)

– 5 –

Poz. 1221

Informacje identyfikujące użytkownika aplikacji SHRIMP: Imię i nazwisko ............................................................................................................................................................................ Stanowisko ................................................................................................................................................................................. Nr telefonu .................................................................................................................................................................................. Adres e-mail ................................................................................................................................................................................

....................................................................................

(data i podpis osoby reprezentującej podmiot udzielający pomocy)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1221 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 522

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1218

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-22 poz. 749

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-15 poz. 32

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1467

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.