Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 123 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-01
Data wydania:2012-01-13
Data wejscia w życie:2012-02-01
Data obowiązywania:2012-02-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 123 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 lutego 2012r. Pozycja 123

USTAWA zdnia 13 stycznia 2012r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.1) Art. 1. Ustawa określa wysokość isposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.:

1) olników, októrych mowa wart.66 ust.1 pkt 1 lit.b ipkt 34 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki r zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.2)), zwyłączeniem rolników prowadzących działalność wyłącznie wzakresie działów specjalnych produkcji rolnej wrozumieniu ustawy zdnia 20 grudnia 1990r. oubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z2008r. Nr50, poz.291, zpóźn. zm.3)) oraz rolników, którzy prowadzą działalność wzakresie działów specjalnych produkcji rolnej idodatkowo wgospodarstwie rolnym;


2) omowników rolników, októrych mowa wpkt 1 oraz domowników rolników którzy prowadzą działalność wzakresie d działów specjalnych produkcji rolnej idodatkowo wgospodarstwie rolnym;

3) omowników rolników prowadzących działalność wyłącznie wzakresie działów specjalnych produkcji rolnej wrozud mieniu ustawy zdnia 20 grudnia 1990r. oubezpieczeniu społecznym rolników. Art. 2.

1. Od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, októrych mowa wart.1 pkt 1 i2, za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych wgospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Wgospodarstwach rolnych opowierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka wynosi 1zł.

2. Od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, októrych mowa wart.1 pkt 3, stanowi kwota 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wsektorze przedsiębiorstw wczwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie zwypłatami zzysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

1) októrej mowa wust.1, wgospodarstwach rolnych opowierzchni: a) oniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpiep czenie społeczne rolników, opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

N iniejsza ustawa zmienia ustawę zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr216, poz.1367, Nr225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725 oraz z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654,Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378.

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz.1112, Nr227, poz.1505, Nr228, poz.1507 iNr237, poz.1654 i1656, z2009r. Nr69, poz.595, Nr79, poz.667 iNr97, poz.800 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr149, poz.887, Nr232, poz.1378 iNr233, poz.1382.

1) 2)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 123

b) d 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie o społeczne rolników, opłaca rolnik, októrym mowa wart.1 pkt 1;

2) omowników rolników prowadzących działalność wyłącznie wzakresie działów specjalnych produkcji rolnej wrozud mieniu ustawy zdnia 20 grudnia 1990r. oubezpieczeniu społecznym rolników opłaca rolnik, októrym mowa wart.1 pkt

3. Art. 3.

1. Rolnicy, októrych mowa wart.1 pkt 1 i3, opłacają wKasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, za każdy miesiąc, za okres od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., kwartalnie – wterminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa wart.2 ust.3 pkt 1 lit.a, wterminie do

15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest opłacana składka. Art. 4.

1. Ztytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób, októrych mowa wart.1, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia miesięcznie 155167 tys. zł, wterminie do

15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który kwota ta jest należna, zzastrzeżeniem art.7.

2. Kwota przekazywana Narodowemu Funduszowi Zdrowia w danym miesiącu obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane od rolników, októrych mowa wart.1 pkt 1 i3, wpoprzednim miesiącu wraz zpobranymi odsetkami. Art. 5. Wzakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, októrych mowa wart.1, stosuje się przepisy ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 6. Wustawie zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.4)) wart.86:

1) wust.1 uchyla się pkt 1;

2) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, októrych mowa wust.1 pkt 2–15, atakże osób, którym przyznano renty na podstawie przepisów ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osób, które utraciły wzrok wwyniku działań wojennych wlatach 1939–1945 lub eksplozji niewypałów iniewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody ztytułu emerytury lub renty zwolnione zpodatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów, są finansowane zbudżetu państwa.”;

3) uchyla się ust.2a. Art. 7. Kwotę, októrej mowa wart.86 ust.2a ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wbrzmieniu obowiązującym do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, za styczeń 2012r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje wterminie do dnia 15 lutego 2012r. Art. 8. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lutego 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

4)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr216, poz.1367, Nr225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725 oraz z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654,Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 123 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1640

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-05 poz. 16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jarocina w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-12 poz. 37

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych

 • Monitor Polski 2012 poz. 262

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-4-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1378

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.