Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1238 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-11-13
Data wydania:2012-10-25
Data wejscia w życie:2012-11-28
Data obowiązywania:2012-11-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1238 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 1238

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2012 r. wsprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej wzakładach karnych, poprawczych ischroniskach dlanieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych wwykonywaniu tej obsługi Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje: § 1. W zakładzie karnym, poprawczym i schronisku dla nieletnich, zwanych dalej „zakładem”, organizuje się i prowadzi bibliotekę dla skazanych, tymczasowo aresztowanych oraz nieletnich umieszczonych w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, a także dla pracowników zakładu oraz pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. § 


2. Ilekroć w  niniejszym rozporządzeniu jest mowa o  zakładzie karnym, należy przez to rozumieć zakład karny w rozumieniu art. 242 § 3a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)). § 3.

1. Obsługę biblioteczną zakładu zapewnia biblioteka wchodząca w skład jego struktury organizacyjnej.

2. Obsługę biblioteczną zakładu może również zapewniać biblioteka publiczna na zasadzie współdziałania z biblioteką, o której mowa w ust. 1. § 4.

1. Organizatorem biblioteki w zakładzie jest dyrektor zakładu.

2. Dyrektor zakładu zapewnia odpowiednie warunki do obsługi bibliotecznej, w szczególności:

1) usytuowanie biblioteki w zakładzie w sposób dostępny dla wszystkich jej użytkowników;

2) dpowiednie wyposażenie biblioteki w niezbędny sprzęt biblioteczny oraz podręczny warsztat introligatorski zapewniao jący możliwość bieżącej konserwacji księgozbioru;

3) wyodrębnienie, w miarę możliwości, stanowiska przeznaczonego na czytelnię lub stanowiska komputerowego;

4) środki finansowe na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej, w szczególności na: a) zakup materiałów bibliotecznych, b) doskonalenie zawodowe pracowników związanych z działalnością biblioteczną.

1)

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, Z poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 908.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1238

§ 

5. Organizacja obsługi bibliotecznej, kompletowanie oraz utrzymanie w  należytym stanie księgozbioru należy do zakresu czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich. § 6. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach i w godzinach otwarcia biblioteki, które dyrektor zakładu określa w regulaminie biblioteki. § 7.

1. W bibliotece zakładu gromadzi się, opracowuje i udostępnia następujące księgozbiory:

1) ogólny – przeznaczony dla wszystkich użytkowników;

2) podręczny – stanowiący księgozbiór czytelni, o ile została ona utworzona w bibliotece, przeznaczony dla wszystkich użytkowników;

3) fachowy – przeznaczony wyłącznie dla: a) pracowników zakładu – w przypadku biblioteki w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, b) pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej – w przypadku biblioteki w zakładzie karnym.

2. W miarę potrzeby, w bibliotece zakładu tworzy się zbiory dokumentów audiowizualnych i elektronicznych dopuszczonych do publicznego odtwarzania. § 8.

1. W zakładzie karnym prowadzi się, w miarę potrzeby, punkty biblioteczne, które mogą być zlokalizowane w oddziałach mieszkalnych, szpitalach, ośrodkach diagnostycznych, oddziałach, o których mowa w art. 88a § 1 i art. 212a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, oddziałach zewnętrznych oraz w oddziałach terapeutycznych.

2. W punkcie bibliotecznym szpitala, w oddziale zakaźnym gromadzi się, opracowuje i udostępnia księgozbiór, który jest stały, niewymienny, obłożony folią i dezynfekowany. § 9.

1. W bibliotece zakładu są prowadzone:

1) ewidencja czytelników i wypożyczeń;

2) ewidencja materiałów bibliotecznych;

3) katalog alfabetyczny i katalog rzeczowy.

2. W ewidencji czytelników i wypożyczeń gromadzi się następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko czytelnika;

2) numer PESEL czytelnika;

3) numer karty czytelnika.

3. Ewidencje i katalogi mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

4. Do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy dotyczące sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. § 10.

1. Współdziałanie biblioteki publicznej z biblioteką zakładu polega w szczególności na:

1) udostępnianiu lub przekazywaniu materiałów bibliotecznych;

2) przekazywaniu informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych;

3) udzielaniu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

4) współpracy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1238

2. Zasady współdziałania określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem biblioteki publicznej a dyrektorem zakładu.

3. Porozumienia zawarte na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w  zakładach karnych, poprawczych i  schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 111, poz. 1309) zostaną dostosowane do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

2)

 iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z  dnia 20 grudnia 1999  r. w  sprawie zasad N organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 111, poz. 1309), które utraciło moc z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1238 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1291

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-13 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-31 poz. 984

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-14 poz. 1406

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1284

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.