Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1249 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-11-15
Data wydania:2012-10-24
Data wejscia w życie:2013-01-01
Data obowiązywania:2013-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1249 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1249

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

1) z dnia 24 października 2012 r. wsprawie wymagań technicznych iorganizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych Na podstawie art. 202b ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:  § 1. Rozporządzenie określa wymagania techniczne i organizacyjne przekazywania Straży Granicznej przez przewoźnika lotniczego informacji dotyczącej pasażerów znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, który będzie lądował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „informacją API”, w szczególności: 


1) sposób przekazywania informacji API w formie elektronicznej; 

2) stosowane formaty danych.  § 2.

1. Komendant placówki Straży Granicznej, o którym mowa w art. 202a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, występując o przekazanie informacji API, przesyła przewoźnikowi lotniczemu wniosek o przekazanie informacji API, zwany dalej „wnioskiem”. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia. 

2. Przewoźnik lotniczy niezwłocznie przekazuje zwrotne potwierdzenie otrzymania wniosku na adres, z  którego ten wniosek otrzymał.  § 3. Przewoźnik lotniczy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, przekazuje informację API za pośrednictwem lotniczej sieci telekomunikacyjnej obejmującej lotniczą łączność administracyjną (Aeronautical Telecommunication Network), zwanej dalej „siecią”, na adres sieci wskazany przez właściwego komendanta placówki Straży Granicznej.  § 4.

1. Przewoźnik lotniczy, który nie przekazuje informacji API w sposób określony w § 3, przesyła informację API za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez komendanta placówki Straży Granicznej, o którym mowa w art. 202a ust. 4 ustawy: 

1) poprzez bezpieczne łącze internetowe zapewniające poufność przekazywanych informacji; 

2) tosując wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw s Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

2. Na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymano informację API, komendant placówki Straży Granicznej, który tę informację otrzymał, przekazuje: 

1) zwrotnie potwierdzenie jej otrzymania lub 

2) awiadomienie, że informacja API dotarła w  postaci uniemożliwiającej jej odczytanie lub w  formacie niezgodnym z z ustalonym, w celu umożliwienia podjęcia działań określonych w art. 202b ust. 3 i 4 ustawy. 

1)

 inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia M Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1249

§ 5.

1. Informacja API przekazywana za pośrednictwem sieci jest przesyłana jako tekst strukturalny w postaci uniwersalnego formatu tekstowego do zapisu danych w formie pliku tekstowego. 

2. Plik tekstowy, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane w formacie: 

1) N/EDIFACT PAXLIST (United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) U określonym w międzynarodowej normie ISO 9735 lub 

2) XML (Extensible Markup Language) określonym standardem W3C (World Wide Web Consortium), lub 

3) nnym umożliwiającym przedstawienie danych w formie strukturalizowanej określonej w standardzie międzynarodoi wym.  § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1249

Załącznik do rozporządzenia  Ministra Spraw ałą k o zp ządz a Wewnętrznych z dnia 24 a S października 2012 r. (poz. 1249) M W

WZÓR WNIOSKU O PRZEKAZANIE INFORMACJI API

KOMENDANT PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ Commander of Border Guard Post ………………………………..…

(nazwa placówki/name of the Border Guard Post) (nr pisma wychodzącego/letter reference number)

..…………………....

(miejscowość, data/place, date) Egz nr/Copy No.

……………………………….…

Przewoźnik lotniczy/Air carrier ……………………………………

(nazwa przewoźnika lotniczego/name of air carrier)

WNIOSEK O PRZEKAZANIE INFORMACJI API/REQUEST FOR API INFORMATION Na podstawie art. 202a ust. 4 oraz w związku z art. 202a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) wnoszę o przekazywanie informacji o: – pasażerach lotów z portu lotniczego ……..………. realizowanych w terminie od……….. do …….) – pasażerach lotów spoza państw UE/EOG/CH realizowanych w terminie od ….……. do …………)

passengers of flights from non-EU/EFTA/CH states performed (date) from to passengers of flights arriving from airport performed (date) from to

Pursuant to Article 202a Section 4, in conjunction with Article 202a Section 1 of the Act of 3 July 2002 - Aviation Law (Journal of Laws of 2012, items 933 and 951), I hereby lodge a request for transmission of information about

Informacje API należy przekazać na następujący adres lotniczej sieci telekomunikacyjnej …………..……


Please send the API information via Aeronautical Telecommunication Network to the following address or by email to the following address

lub adres poczty elektronicznej: …………………….…………………………………………….…………. W przypadku braku możliwości przekazania informacji API w formie elektronicznej

If the API information cannot be sent via Aeronautical Telecommunication Network or email, please send it by fax to the following number or submit it in another way agreed with

proszę o przesłanie informacji API telefaksem na numer ………………………………….……………… lub przekazanie jej w inny sposób ustalony z ………………………………………………..…………….

(imię i nazwisko, dane adresowe: numer telefonu, e-mail) (full name, address details, including phone number and email address)

Informacja API powinna zawierać następujące dane:

API Information should include

1) imię lub imiona oraz nazwisko w pełnym brzmieniu;

2) datę urodzenia;

date of birth full name (first name/names, full surname/surnames)

3) numer i rodzaj dokumentu podróży;

4) obywatelstwo;

citizenship

number and type of the travel document of the passenger

5) nazwę przejścia granicznego, w którym zostanie przekroczona granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej;

6) numer lotu;

flight number name of the border crossing point, where the passenger will cross the state border of the Republic of Poland

7) datę i czas startu i lądowania statku powietrznego;

8) liczbę pasażerów statku powietrznego;

number of passengers of the aircraft date and time of take-off and landing of the aircraft

)

Niepotrzebne skreślić./Delete as appropriate.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1249

9) nazwę lotniska, na którym pasażer wszedł na pokład statku pasażerskiego w celu odbycia podróży.

name of the airport of boarding of the passenger

Jeżeli informacja API będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefaksu lub w inny uzgodniony sposób, to należy kierować się następującym wzorem:

(in case of sending API information via electronic mail, fax or delivered via other agreed method, it shall be based on a following formula )

Nazwa przewoźnika lotniczego

(name of the air carrier) Informacja API dot. lotu nr ………….. (API information regarding the flight No.)

wylatującego z portu lotniczego ………………………..… w dniu …………………...... o godz. ……………… (taking off from the airport) (on (date)) (at (time)) lądującego w porcie lotniczym …………………………… w dniu ……………..………. o godz. ……………... (arriving at the airport) (on (date)) (at (time))

Lp. (No.) Imię/imiona (first name/ names) Nazwisko w pełnym brzmieniu (full surname/surnames) Data urodzenia (date of birth) Nr i rodzaj dokumentu podróży (number and type of the travel document of the passenger) Obywatelstwo (citizenship) Nazwa lotniska, na którym pasażer wszedł na pokład samolotu (name of the airport of boarding of the passenger)

Liczba pasażerów lotu (number of passengers on board)

… …………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, podpis upoważnionego pracownika) (name, surname, signature of an authorized employee)

POUCZENIE/CAUTION: odprawy biletowo1. Przewoźnik lotniczy jest obowiązany przekazać informację po zakończeniu -bagażowej pasażerów danego lotu, jednak nie później niż w chwili startu statku powietrznego. The air carrier is obliged to provide the information about passengers after check-in, but no later than at the moment of the take-off of the aircraft.

2. W przypadku nieprzekazania informacji, przekazania jej niepełnej lub nieprawdziwej, zgodnie z art. 209u ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, komendant placówki Straży Granicznej wystąpi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o nałożenie na przewoźnika kary pieniężnej w wysokości: 22 500 zł za nieprzekazanie informacji, 18 000 zł za przekazanie informacji nieprawdziwej, 13 500 zł za przekazanie informacji niepełnej. In case of non-delivery of the requested information, or delivery of incomplete or incorrect information, the Commander of Border Guard Post - in accordance with Article 209u of the Act of 3 July 2002 - Aviation Law - will apply to the President of the Civil Aviation Authority to impose a fine of PLN 22 500 to the carrier for not delivering the information, PLN 18 000 for providing incorrect information and PLN 13 500 for providing incomplete information.

3. Potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku należy niezwłocznie przesłać na adres, z którego został wysłany ten wniosek do przewoźnika lotniczego. A confirmation of receipt of this application should be sent immediately to the address from which the air carrier received the request.

Wykonano w 2 egz (Made in 2 copies:) Egz nr 1 – adresat (Copy No. 1 – for the addressee Egz nr 2 – a/a (Copy No. 2 – ad acta) Wykonał …………… tel nr ………… (Performed) (phone number)

…… ………

(pieczęć i podpis komendanta placówki Straży Granicznej) (stamp and signature of the Commander of Border Guard Post)

………………… ………………………………

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1249 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-30 poz. 740

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Urząd Ochrony Państwa w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 599

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Komunikat UE z 2006-09-12 nr 219 poz. 1

  Nota w sprawie wypowiedzenia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.