Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1259 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-11-16
Data wydania:2012-11-06
Data wejscia w życie:2012-12-01
Data obowiązywania:2012-12-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1259 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r. Poz. 1259

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 6 listopada 2012r. wsprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych Na podstawie art.6 ust. 10 ustawy zdnia 12 maja 2011r. orefundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr122, poz.696 oraz z2012r. poz.95 i742) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych;

2) ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa;

3) sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego. §

2. Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, który stanowi załącznik do rozporządzenia. § 3.

1. Ustala się ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, wpostaci:

1) proszków dzielonych – do 20 sztuk;

2) proszków niedzielonych (prostych izłożonych) – do 80 gramów;

3) czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk;

4) roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów;

5) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu wprzeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów;

6) maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów;

7) kropli do użytku wewnętrznego izewnętrznego – do 40 gramów;

8) mieszanek ziołowych – do 100 gramów;

9) pigułek – do 30 sztuk;

10) klein – do 500 gramów;

11) kropli do oczu, uszu inosa oraz maści do oczu, uszu inosa, sporządzanych wwarunkach aseptycznych – do 10 gramów.

1)

M inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr248, poz.1495 iNr284, poz.1672).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1259

2. Odpłatność ryczałtowa dotyczy również postaci iilości leków, októrych mowa wust. 1 pkt1 ipkt3–6, sporządzanych w warunkach aseptycznych, zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub zgodnie z umieszczonym na recepcie wskazaniem lekarza, lekarza dentysty, felczera lub starszego felczera, lub zawierających antybiotyk. §

4. Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje:

1) artość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wtym leków gotowych: a) wymienionych wzałączniku do rozporządzenia, b) nnych leków niż określone wlit. a, zamieszczonych wwykazie refundowanych leków, środków spożywczych spei cjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod warunkiem że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego wpostaci stałej stosowanej doustnie;

2) wartość opakowań;

3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum). § 5.

1. Wartość użytych surowców farmaceutycznych iopakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości użytych surowców farmaceutycznych nie wlicza się kosztów przygotowanej waptece wody wchodzącej wskład leków recepturowych. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków oraz podkładek.

2. Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek gotowy, októrym mowa w§ 4 pkt1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, ztym że wprzypadku leku, októrym mowa w:

1) 4 pkt1 lit. a– liczy się wartość użytej ilości leku, awodniesieniu do ampułek – wartość całkowitej ilości jednostek § zawartych wampułce;

2) § 4 pkt1 lit. b – liczy się wartość użytej jednostki dawkowania. §

6. Koszt wykonania leku recepturowego jest ustalany wzależności od postaci leku iwynosi:

1) 12,33 zł – dla postaci leków wymienionych w§ 3 ust. 1 pkt1–10;

2) 24,66 zł – dla postaci leków wymienionych w§ 3 ust. 1 pkt11 iust.

2. §

7. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia zdnia 24 stycznia 2011r. wsprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe irecepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz.U. Nr23, poz.126).

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1259

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 6 listopada 2012r. (poz. 1259)

WYKAZ LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE PRZY SPORZĄDZANIU LEKÓW RECEPTUROWYCH

1. Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione), rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych.

2. zulan (Chamomillae anthodii/Matricarae floris extractum fluidum), płyn doustny, płyn do stosowania wjamie ustnej, A płyn na skórę.

3. Cardiamidum (Nicethamidum), krople doustne, roztwór.

4. Devikap (Colecalciferolum), krople doustne, roztwór.

5. Fenactil (Chlorpromazini hydrochloridum), krople doustne, roztwór.

6. Intractum Hippocastani (Hippocastani intractum), płyn doustny.

7. Intractum Hyperici (Hyperici herbae intractum), płyn doustny.

8. Juvit D3 (Colecalciferolum), krople doustne, roztwór.

9. Linomag (Lini oleum virginale), płyn na skórę.

10. Maść cynkowa (Zinci oxydati unguentum), maść.

11. Mentowal (Menthyli isovaleras), krople doustne, roztwór.

12. Injectio Natrii chlorati isotonica (Natrii chloridum), roztwór do wstrzykiwań.

13. Neospasmina (Extractum fluidum ex: Crataegi fructu et Valerianae radice), syrop.

14. Płyn Burowa (Aluminii subacetatis solutio), płyn na skórę.

15. enospasmina (Extractum fluidum compositum ex: Crataegi fructu, Valerianae radice, Lupuli flore, Passiflorae herba), S syrop.

16. Sirupus Kalii guajacolosulfonici (Sulfogaiacolum FP), syrop.

17. Sirupus Pini compositus (Pini extractum fluidum, Foeniculi tinctura, Codeini phosphas hemihydricus), syrop.

18. Succus Hyperici (Hyperici herbae succus), płyn doustny.

19. Succus Taraxaci (Taraxaci radicis succus), płyn doustny.

20. Succus Urticae (Urticae herbae succus), płyn doustny.

21. Syrop prawoślazowy (Althaeae sirupus FP), syrop.

22. Syrop tymiankowy złożony (Thymi sirupus compositus FP), syrop.

23. Tussipect (Ephedrini hydrochloridum + Thymi extractum + Saponinum), syrop.

24. Vitaminum A(Retinolum), płyn doustny.

25. Vitaminum AHasco (Retinolum), krople doustne, roztwór.

26. Vitaminum A(Retinoli palmitas), krople doustne, roztwór.

27. Vitaminum A+D3 (Colecalciferolum + Retinolum), płyn doustny.

28. Vitaminum B6 (Pyridoxini hydrochloridum), roztwór do wstrzykiwań.

29. Vitaminum E (Tocopheroli acetas), płyn doustny.

30. Vitaminum E Hasco (Tocopheroli acetas), krople doustne, roztwór.

31. Vitaminum E (int-rac-alfa – Tocopheroli acetas), krople doustne, roztwór.

32. Vigantol (Colecalciferolum), krople doustne, roztwór.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1259 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymagania dla kierowników aptek

  Jakie kwalifikacje musi posiadać kierownik apteki?

 • Zakup ciśnieniomierza do apteki

  Prowadząc aptekę chciałbym kupić urządzenie do pomiaru ciśnienia (ciśnieniomierz) koszt 8000 brutto. Urządzenie będzie stać w aptece na powierzchni przeznaczonej (...)

 • Refundacja za leki a VAT

  Czy refunadcje za leki wypłacane aptece przez NFZ po 1 maja 2004 r. mają być opodatkowane na podstawie art. 29 ust.1 ustawy o VAT? Jeżeli tak to jakie stawki zastosować?

 • Przywóz leków z Egiptu

  Za miesiąc wyjeżdżam na krótki urlop do Egiptu. Kolega-sportowiec prosił mnie o przywiezienie stamtąd środków dopingujących (sterydów anabolicznych) w Polsce niedostępnych, (...)

 • Alimenty ujęte w zeznaniu podatkowym

  Po rozpadzie małżeństwa i mojej wyprowadzce z domu przesyłam dobrowolnie "alimenty" w wysokości 500 zł miesięcznie na konto żony z adnotacją, iż są to środki na (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2726

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-22 poz. 855

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-26 poz. 476

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-16 poz. 409

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw z 2008-04-01 poz. 341


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.