Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1346 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-11-30
Data wydania:2012-11-29
Data wejscia w życie:2013-01-01
Data obowiązywania:2013-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1346 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 1346

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 29 listopada 2012r. wsprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności zprawdą oświadczeń lustracyjnych zwłaściwości innych sądów okręgowych Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Następującym sądom okręgowym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności zprawdą oświadczeń lustracyjnych zobszarów właściwości innych sądów okręgowych:


1) obszarze Sądu Apelacyjnego wBiałymstoku – Sądowi Okręgowemu wBiałymstoku – sprawy zwłaściwości Sądów w Okręgowych wŁomży, Ostrołęce iSuwałkach;

2) obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego wGdańsku: w S a) ądowi Okręgowemu wGdańsku – sprawy zwłaściwości Sądów Okręgowych wElblągu iSłupsku, b) ądowi Okręgowemu wToruniu – sprawy zwłaściwości Sądu Okręgowego we Włocławku; S

3) obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego wKatowicach: w a) Sądowi Okręgowemu wKatowicach – sprawy zwłaściwości Sądu Okręgowego wBielsku-Białej, b) Sądowi Okręgowemu wGliwicach – sprawy zwłaściwości Sądu Okręgowego wCzęstochowie;

4) obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego wKrakowie – Sądowi Okręgowemu wNowym Sączu – sprawy zwłaściw wości Sądu Okręgowego wTarnowie;

5) obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego wLublinie – Sądowi Okręgowemu wLublinie – sprawy zwłaściwości w Sądów Okręgowych wRadomiu, Siedlcach iZamościu;

6) obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego wŁodzi – Sądowi Okręgowemu wŁodzi – sprawy zwłaściwości Sądów w Okręgowych wKaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku iSieradzu;

7) obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego wPoznaniu – Sądowi Okręgowemu wPoznaniu – sprawy zwłaściwości w Sądu Okręgowego wKoninie;

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr154, poz.1787, z2002r. Nr153, poz.1271, Nr213, poz.1802 iNr240, poz.2052, z2003r. Nr188, poz.1838 iNr228, poz.2256, z2004r. Nr34, poz.304, Nr130, poz.1376, Nr185, poz.1907 iNr273, poz.2702 i2703, z2005r. Nr13, poz.98, Nr131, poz.1102, Nr167, poz.1398, Nr169, poz.1410, 1413 i1417, Nr178, poz.1479 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1044 iNr218, poz.1592, z2007r. Nr25, poz.162, Nr64, poz.433, Nr73, poz.484, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr136, poz.959, Nr138, poz.976, Nr204, poz.1482 iNr230, poz.1698, z2008r. Nr223, poz.1457, Nr228, poz.1507 iNr234, poz.1571, z2009r. Nr1, poz.4, Nr9, poz.57, Nr26, poz.156 i157, Nr56, poz.459, Nr157, poz.1241, Nr178, poz.1375, Nr219, poz.1706 iNr223, poz.1777, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr205, poz.1364, z2011r. Nr109, poz.627, Nr126, poz.714 iNr203, poz.1192 oraz z2012r. poz.637 i672.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1346

8) obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego wRzeszowie – Sądowi Okręgowemu wRzeszowie – sprawy zwłaściwości w Sądów Okręgowych wKrośnie, Przemyślu iTarnobrzegu; w

9) obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego wSzczecinie – Sądowi Okręgowemu wSzczecinie – sprawy zwłaściwości Sądu Okręgowego wGorzowie Wielkopolskim;

10) obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu – sprawy zwłaściw wości Sądów Okręgowych wJeleniej Górze, Legnicy, Opolu iŚwidnicy. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.2) Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 21 lutego 2007r. wsprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności zprawdą oświadczeń lustracyjnych zobszarów właściwości innych sądów okręgowych (Dz. U. Nr 35, poz. 224 oraz z 2010 r. Nr 174, poz. 1183), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art.20 ust.1 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr203, poz.1192).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1346 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-25 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-24 poz. 1183

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 653

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2799

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.