Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 135 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-07
Data wydania:2012-01-25
Data wejscia w życie:2012-02-22
Data obowiązywania:2012-02-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 135 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 lutego 2012r. Pozycja 135

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 25 stycznia 2012r. wsprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych worganizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji Na podstawie art.116b §3 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr90, poz.557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1.


1. W celu ustalenia w organizmie skazanego obecności alkoholu wykonuje się badanie w sposób nieinwazyjny, za pomocą urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą: chemicznego utleniania alkoholu, zmiany przewodności półprzewodnika, utleniania elektrochemicznego albo spektrometrii w podczerwieni, albo inną metodą zgodną z aktualną wiedzą naukową, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia.

2. Funkcjonariusze Służby Więziennej, przeprowadzając badanie, o którym mowa w ust. 1, stosują urządzenia znajdujące się w wyposażeniu jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

3. W  uzasadnionych przypadkach, jeżeli może to służyć usprawnieniu lub przyspieszeniu przeprowadzenia badania, badanie może być przeprowadzone za pomocą urządzenia innego niż wymienione w ust. 2.

4. Jeżeli badanie wykonywane jest za pomocą urządzenia zaopatrzonego w ustnik jednorazowego użytku, opakowanie ustnika należy otworzyć w obecności skazanego poddawanego badaniu.

5. W przypadku pozytywnego wyniku potwierdzającego obecność alkoholu w organizmie skazanego, stwierdzonego w trakcie badania, należy, jeżeli skazany tego zażąda, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, przeprowadzić drugie badanie w określonym czasie. § 2.

1. Badanie w celu ustalenia w organizmie skazanego obecności środka odurzającego lub substancji psychotropowych wykonuje się za pomocą testerów znajdujących się w wyposażeniu jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej. Badanie to polega na pobraniu, bez dodawania jakichkolwiek substancji, próbek śliny lub moczu i umieszczeniu ich w testerze, zgodnie z instrukcją jego obsługi. § 3.

1. Z przebiegu badań, o których mowa w § 1 i 2, w przypadku:

1) zyskania wyniku badania wskazującego na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu lub obecność środka odurzau jącego lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego,

1)

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, Z poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 135

2) gdy skazany odmówił poddania się badaniu urządzeniem dokonującym pomiaru stężenia alkoholu lub testerem,

3) negatywnego wyniku badań, na żądanie skazanego, funkcjonariusz dokonujący badania sporządza protokół, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. nie.

2. Do protokołu dołącza się wydruki lub wyniki badań, jeżeli urządzenia stosowane do badań umożliwiają ich wykona-

§ 4.

1. W przypadku gdy skazany kwestionuje wyniki badań, o których mowa w § 1 i 2, poddaje się go badaniom laboratoryjnym.

2. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1, wykonywane są przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności lub, na podstawie umowy, laboratoria (pracownie, zakłady) analityczne, na zasadach określonych w art. 115 § 5 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy.

3. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1, polegają na przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej krwi pobranej z  żyły badanego metodą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią masową lub inną metodą instrumentalną, w  tym: wysokosprawną chromatografią cieczową, wysokosprawną chromatografią cieczową połączoną ze spektrometrią masową lub metodą enzymatyczną albo mikrometodą Widmarka, albo inną metodą zgodną z aktualną wiedzą medyczną.

4. Krew do badania, w objętości około 5 cm3, pobiera się do dwóch pojemników z zachowaniem następujących warunków:

1) do pobrania krwi używa się sprzętu jednorazowego użytku;

2) do pojemnika, do którego pobiera się krew, nie wolno dodawać jakichkolwiek substancji;

3) do dezynfekcji skóry należy używać środków odkażających niezawierających alkoholu.


5. Krew do badań laboratoryjnych pobierana jest przez lekarza, pielęgniarkę lub inną uprawnioną osobę wykonującą zawód medyczny.

6. Pojemniki zawierające krew do badania oznacza się w sposób zapewniający niewątpliwe potwierdzenie tożsamości skazanego, od którego została pobrana krew, a także zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający zmianę ich zawartości w czasie przesyłki. Czynności te wykonuje się w obecności badanego skazanego.

7. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, decyzję o dokonaniu tego zabiegu podejmuje lekarz.

8. Krew dostarcza się do badań laboratoryjnych niezwłocznie po pobraniu.

9. Do czasu rozpoczęcia badania pobraną krew należy przechowywać w temperaturze od 0°C do 6°C.

10. Z przebiegu badania sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Dziennik Ustaw –3– Poz. 135

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 25 stycznia 2012r. (poz.135)

Załącznik nr1

WZÓR ZATWIERDZAM: ........................................................., dnia ................ 201 .....r.

(miejscowość)

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

.....................................................

PROTOKÓŁ zprzebiegu badania na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych worganizmie skazanego

1. Dane identyfikacyjne osoby podejmującej decyzję o przeprowadzeniu badania: ................................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko)

2. Dane identyfikacyjne funkcjonariuszy przeprowadzających badanie: ................................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko) (stopień, imię i nazwisko, stanowisko)

................................................................................................................................................................................................

3. Czas i miejsce przeprowadzonych badań: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................

4. Imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia skazanego, wobec którego podjęto decyzję o przeprowadzeniu badania: ......... ................................................................................................................................................................................................

5. Okoliczności podjęcia decyzji o badaniu: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................

6. Rodzaj przeprowadzonego badania: ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................

7. Wynik badania: ........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………..

(podpis funkcjonariusza sporządzającego protokół)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 135

Załącznik nr2

WZÓR ZATWIERDZAM: ........................................................., dnia ................ 201 .....r.

(miejscowość)

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

.....................................................

PROTOKÓŁ zprzebiegu badania laboratoryjnego na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych worganizmie skazanego

1. Imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia osoby badanej: ................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................

2. Oświadczenie badanego o chorobach: .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................

3. Data i dokładna godzina pobrania próbek krwi: .....................................................................................................................

4. Data przeprowadzenia badania próbek: ..................................................................................................................................

5. Miejsce przeprowadzenia badania próbek: .............................................................................................................................

6. Wyniki badania próbek: ..........................................................................................................................................................

7. Czy badany żąda badania krwi: ..............................................................................................................................................

8. Uwagi lub zastrzeżenia osoby badanej dotyczące przeprowadzenia badania: ....................................................................... ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………..

(podpis osoby pobierającej krew)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 135 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-07-31 nr 255 poz. 40

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1818

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 646

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-27 poz. 104

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.