Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 136 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-07
Data wydania:2012-02-02
Data wejscia w życie:2012-02-15
Data obowiązywania:2012-02-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 136 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 lutego 2012r. Pozycja 136

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

1) zdnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych2),

3) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt1 ustawy zdnia 25 sierpnia 2006r. osystemie monitorowania ikontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr169, poz.1200, z2008r. Nr157, poz.976, z2009r. Nr18, poz.97 oraz z2011r. Nr 153, poz.902) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr221, poz.1441) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a wbrzmieniu: „§ 1a. Wymagań jakościowych dla paliw ciekłych określonych wrozporządzeniu nie stosuje się do paliw ciekłych, októrych mowa w§1, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, wTurcji lub wyprodukowanych wpaństwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi wtych państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia oraz życia ludzi izwierząt, środowiska, atakże interesu konsumentów wstopniu odpowiadającym przepisom niniejszego rozporządzenia.”;

2) załącznik nr2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: wz. D. Bogdan

M inister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr248, poz.1478).

2) P rzepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 1 pkt4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/30/WE zdnia 23 kwietnia 2009r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny iolejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG (Dz.Urz. UE L 140 z05.06.2009, str. 88).

3) N iniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej wdniu 25 lipca 2011r., pod numerem 2011/0390/PL, zgodnie z§4 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 23 grudnia 2002r. wsprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm iaktów prawnych (Dz.U. Nr239, poz.2039 oraz z2004r. Nr65, poz.597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 22 czerwca 1998r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji wzakresie norm iprzepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz. UE L 204 z21.07.1998, str. 37, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, zpóźn. zm.).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 136

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki zdnia 2 lutego 2012 r. (poz. 136)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO W POJAZDACH, CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKŻE MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” zakresy1) minimum maksimum 51,0 — 46,0 — 800,0 840,0 — — powyżej 55 — — — — klasa 1 25 — —

203) 25 — 8,0 10,0 — 0,30 0,01 200 24

Olej napędowy „standardowy” Parametr Jednostka zakresy1) minimum maksimum 51,0 — 46,0 — 820,0 845,0 — — powyżej 55 — — — — klasa 1 —

203) 8,0 10,0 — 0,30 0,01 200 24

Liczba cetanowa Indeks cetanowy Gęstość w temperaturze 15°C Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Zawartość siarki Temperatura zapłonu Pozostałość po koksowaniu2) (z 10% pozostałości destylacyjnej) Pozostałość po spopieleniu Zawartość wody Zawartość zanieczyszczeń Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50ºC) Odporność na utlenianie

kg/m3 % (m/m) mg/kg °C % (m/m) % (m/m) mg/kg mg/kg klasa g/m h

3

Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia µm — 460 — 460 (WS 1,4) w temperaturze 60ºC 2 Lepkość w temperaturze 40ºC mm /s 2,00 4,50 1,50 4,00

4) Skład frakcyjny : – do temperatury 250ºC destyluje % (V/V) — < 65 — — – do temperatury 350ºC destyluje % (V/V) 85 — — — – 95% (V/V) destyluje do temperatury °C — 360 — — – do temperatury 180ºC destyluje % (V/V) — — — 10 – do temperatury 340ºC destyluje % (V/V) — — 95 — Zawartość estru metylowego kwasów % (V/V) — 7,0 — 7,0 tłuszczowych (FAME) Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP °C —

05) -106) -207) — - 32 Temperatura mętnienia °C — — — - 22

1) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeśli w finalnym handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30% (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

3) Dodatkowe wymaganie dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estru metylowego (FAME).

4) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 250ºC i do 350ºC dla olejów napędowych są zgodne ze Wspólną Taryfą Celną UE.

5) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.

6) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.

7) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 136 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Sprzedaż paliw

  Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można (...)

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Prywatna stacja paliw

  Mam sąsiada który posiada Tiry a do niech własny zbiornik na paliwo ok. 7-10 tys. litrów oleju napędowego. Znajduje się on na działce zwykłej budowlanej na wsi. Zbiornik (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1825

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 329

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-02 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.