Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 137 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-07
Data wydania:2012-01-27
Data wejscia w życie:2012-02-07
Data obowiązywania:2012-02-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 137 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 lutego 2012r. Pozycja 137

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 27 stycznia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art.9 ust.9 ustawy zdnia 12 stycznia 1991r. opodatkach iopłatach lokalnych (Dz.U. z2010r. Nr95, poz.613, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 2 kwietnia 2007r. wsprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533 oraz z 2008 r. Nr 40, poz.235) załącznik otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki


M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr96, poz.620, Nr225, poz.1461 iNr226, poz.1475 oraz z2011r. Nr102, poz.584, Nr112, poz.654, Nr171, poz.1016 iNr232, poz.1378.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 137

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. (poz. 137)

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W FORMACIE DANYCH XML (XSD)

Opis elektronicznej deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1 wariant 4 Nagłówek deklaracji Kod formularza Wariant formularza Rok Obowiązek składania deklaracji

Dziennik Ustaw –3– Poz. 137

deklaracja składana w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego wygaśnięcie obowiązku podatkowego zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby korekta deklaracji przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków transportowych

Dziennik Ustaw –4– Poz. 137

Masa pojazdu w tonach Zaznaczenie właściwego wyboru lub brak zaznaczenia wyboru brak zaznaczenia zaznaczenie Liczba dziesiętna nieujemna z dwoma miejscami po przecinku Liczby całkowite dodatnie Typ daty

Dziennik Ustaw –5– Poz. 137


Liczba osi pojazdu Rodzaj zawieszenia pneumatyczne równoważne z pneumatycznym inny system zawieszenia Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne Euro (EU/EKG ONZ)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 137

instalacja gazowa inne Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu,rodzaj zawieszenia Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów Liczba osi pojazdu Rodzaj zawieszenia Zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej Identyfikator podatkowy (NIP) podatnika Identyfikator podatkowy (numer PESEL) podatnika

Dziennik Ustaw –7– Poz. 137

Nazwisko Pierwsze imię Data urodzenia Zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej Identyfikator podatkowy (NIP) podatnika Pełna nazwa Informacje opisujące adres polski Kraj Województwo Powiat

Dziennik Ustaw –8– Poz. 137


Gmina Nazwa ulicy Numer budynku Numer lokalu Nazwa miejscowości Kod pocztowy Nazwa urzędu pocztowego Pierwsze imię Nazwisko

Dziennik Ustaw –9– Poz. 137

Typ określający nazwę miejscowości Typ określający nazwę województwa,nazwę powiatu lub nazwę gminy Nazwa ulicy Numer budynku Numer lokalu Kod pocztowy Typ znakowy ograniczony do jednej linii

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 137

Numer NIP Numer PESEL Deklaracja na podatek od środków transportowych Nagłówek deklaracji Dane podatnika Osoba fizyczna

type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 137

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Adres siedziby / Adres zamieszkania Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania Pouczenie Oświadczenie

Osoba prawna

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 137

Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego Dane dotyczące własności albo współwłasności właściciel

value="2">

współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym

value="3">

współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym

Data pierwszej rejestracji na terytorium RP Numer rejestracyjny pojazdu

Dziennik Ustaw – 13 –

Poz. 137

base="xsd:string"> value="1"/> value="15"/>

Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia, podwozia lub ramy Marka, typ, model pojazdu Rok produkcji

Dziennik Ustaw – 14 –

Data Data Data

Poz. 137

nabycia

value="1900-01-01"/>

zbycia

value="1900-01-01"/>

czasowego wycofania z ruchu

value="1900-01-01"/>

Data ponownego dopuszczenia do ruchu Data wyrejestrowania

Dziennik Ustaw – 15 –

Rodzaj

Poz. 137

środka transportowego

Samochód ciężarowy name="P_13" type="TMasa"> Dopuszczalna masa całkowita pojazdu name="P_16" type="TLiczbaOsi"> Liczba osi pojazdu name="P_17" type="TRodzajZawieszenia"> Rodzaj zawieszenia name="P 20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0"> Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne

Dziennik Ustaw – 16 –

Ciągnik siodłowy

Poz. 137

name="P_14" minOccurs="0">

Masa własna ciągnika siodłowego name="P_151617" type="TIdZespoluPojazdow"> Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu,rodzaj zawieszenia name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0"> Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne

Ciągnik balastowy

name="P_151617" type="TIdZespoluPojazdow">

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 137

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0"> Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne

type="TIdZespoluPojazdow"> Przyczepa

type="TIdZespoluPojazdow"> Naczepa

Autobus

name="P_19">

Liczba miejsc do siedzenia włączając siedzenie kierowcy

Dziennik Ustaw

name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0"> Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne Opis Kwota Kwota

– 18 –

Poz. 137

rodzaju zawieszenia

base="xsd:string"> value="1"/> value="240"/> value=""/>

podatku

podatku zapłaconego

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 137

Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 137

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 137

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 137

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30 włączając siedzenie kierowcy Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 137

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30 włączając siedzenie kierowcy Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 137

Dwie osie Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Trzy osie Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

Dziennik Ustaw – 25 –

Poz. 137

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Cztery osie i więcej Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

Dziennik Ustaw – 26 –

Kwota

Poz. 137

podatku

Dwie osie Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Trzy osie i więcej

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 137

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Jedna oś Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

Dziennik Ustaw – 28 –

Kwota

Poz. 137

podatku

Dwie osie Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Trzy osie i więcej

Dziennik Ustaw – 29 –

Poz. 137

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku Razem kwota podatku Kwota I raty podatku do zapłaty Kwota II raty podatku do zapłaty

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 137

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 137 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Niechciana poczta elektroniczna

  Czy dostając regularnie pocztę elektroniczną, której nie chcę, mogę zażądać odszkodowania od nadawcy? Najprawdopodobniej nadawca pobrał mój adres email z mojej (...)

 • Wysyłanie ofert handlowych faksem

  Proszę o informację, czy polskie prawo reguluje w jakikolwiek sposób (jeśli tak, to jaki) przesyłanie ofert handlowych faksem. Chciałbym w ten sposób rozesłać do (...)

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

  Czy przy nabyciu wewnątrzwspółnotowym nowych maszyn i urządzeń będących środkami trwałymi naliczam VAT fakturą wewnętrzną i rozliczam jednocześnie podatek należny (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-13 poz. 203

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 466

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 466

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1681

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.