Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1391 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-12-12
Data wydania:2012-11-09
Data wejscia w życie:2012-12-27
Data obowiązywania:2012-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1391 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 1391

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 9 listopada 2012r. wsprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

20131) Na podstawie art.18 ustawy zdnia 29 czerwca 1995r. ostatystyce publicznej (Dz.U. z2012r. poz.591) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §


2. Program obejmuje zbieranie iprzekazywanie danych statystycznych bieżących wroku 2013 idanych za rok 2013 oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie.

1)

P rzepisy niniejszego rozporządzenia wykonują: a) przepisy następujących dyrektyw: – dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom zdnia 13 lutego 1989r. wsprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto wcenach rynkowych (Dz.Urz. WE L 49 z21.02.1989, str.26; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str.194, zpóźn. zm.), – yrektywę Rady 91/440/EWG zdnia 29 lipca 1991r. wsprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 237 z24.08.1991, d str.25; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str.341, zpóźn. zm.), – yrektywę Rady 92/43/EWG zdnia 21 maja 1992r. wsprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny iflory (Dz.Urz. d WE L 206 z22.07.1992, str.7; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str.102, zpóźn. zm.), – yrektywę Rady 92/106/EWG zdnia 7 grudnia 1992r. wsprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu d kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z17.12.1992, str.38, zpóźn. zm.), – yrektywę 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 23października 2001r. wsprawie krajowych poziomów emisji d dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.Urz. WE L 309 z27.11.2001, str.22; Dz.Urz. UEPolskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str.320, zpóźn. zm.), – yrektywę 2003/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/16/WE d wsprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących mleka iprzetworów mlecznych (Dz.Urz. UE L 7 z13.01.2004, str.40; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str.617), – yrektywę 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 29 kwietnia 2004r. zmieniającą dyrektywę 91/440/EWG wsprad wie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.Urz. UE L 164 z30.04.2004, str.164; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t.8, str.251), – yrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 5 kwietnia 2006r. wsprawie efektywności końcowego wykorzyd stania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64, zpóźn. zm.), – yrektywę Rady 2006/67/WE zdnia 24 lipca 2006r. nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych d zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz.Urz. UE L 217 z08.08.2006, str.8), – yrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącą wspólnotowej procedury d w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. UE L 298 z07.11.2008, str.9), – yrektywę Parlamentu Europejskiego iRady 2009/28/WE zdnia 23 kwietnia 2009r. wsprawie promowania stosowania energii ze d źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z05.06.2009, str.16), – yrektywę Rady 2009/119/WE zdnia 14 września 2009r. nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minid malnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz.Urz. UE L 265 z09.10.2009, str.9), – yrektywę Parlamentu Europejskiego iRady 2009/128/WE zdnia 21 października 2009r. ustanawiającą ramy wspólnotowego d działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.Urz. UE L 309 z24.11.2009, str.71),

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1391

§

3. Jeżeli określony wProgramie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby osób pracujących, to liczbę tę przyjmuje się według stanu na dzień 30listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych.

b) następujące decyzje: – ecyzję Komisji nr1272/75/EWWiS zdnia 16 maja 1975r. wsprawie obowiązkowych działań wprzemyśle stali wcelu dostard czania informacji dotyczących produkcji stali (Dz.Urz. WE L 130 z21.05.1975, str.7), – ecyzję Komisji 91/450/EWG, Euratom zdnia 26 lipca 1991r. określającą terytorium Państw Członkowskich wcelu wykonania d art.1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom wsprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto wcenach rynkowych (Dz.Urz. WE L 240 z29.08.1991, str.36; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str.218, zpóźn. zm.), – ecyzję Komisji nr3010/91/EWWiS zdnia 15 października 1991r. dotyczącą informacji udzielanych na temat inwestycji przez d przedsiębiorstwa hutnictwa stali (Dz.Urz. WE L 286 z16.10.1991, str.20), – ecyzję Komisji 93/454/EWG, Euratom zdnia 22 lipca 1993r. określającą podatki związane zprodukcją iprzywozem wcelu d wykonania art.1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom wsprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto wcenach rynkowych (Dz.Urz. WE L 213 z24.08.1993, str.


18; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str.257), – ecyzję Komisji 93/475/EWG, Euratom zdnia 22 lipca 1993r. definiującą subsydia produkcyjne iprzywozowe do celu wykonania d art.1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom wsprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto wcenach rynkowych (Dz.Urz. WE L 224 z03.09.1993, str.27; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str.259), – ecyzję Komisji 93/570/EWG, Euratom zdnia 4 października 1993r. definiującą różnicę między „innymi podatkami związanymi d zprodukcją” a„konsumpcją pośrednią” wcelu wykonania art.1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom wsprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto wcenach rynkowych (Dz.Urz. WE L 276 z09.11.1993, str.13; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str.261), – ecyzję Komisji 94/168/WE, Euratom zdnia 22 lutego 1994r. wsprawie środków, które należy przyjąć wcelu wykonania dyrekd tywy Rady 89/130/EWG, Euratom wsprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto wcenach rynkowych (Dz.Urz. WE L 77 z19.03.1994, str.51; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str.272), d – ecyzję Komisji 95/309/WE, Euratom zdnia 18 lipca 1995r. określającą zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art.1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom wsprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto wcenach rynkowych (Dz.Urz. WE L 186 z05.08.1995, str.59; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str.322), – ecyzję Komisji 97/394/WE zdnia 6 czerwca 1997r. ustanawiającą minimalne dane wymagane wodniesieniu do baz danych d dotyczących zwierząt iproduktów zwierzęcych wprowadzanych do Wspólnoty (Dz.Urz. WE L 164 z21.06.1997, str.42; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.21, str.157), – ecyzję Komisji 98/527/WE, Euratom zdnia 24 lipca 1998r. wsprawie postępowania wprzypadkach nadużyć finansowych wzad kresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami zpodatku VAT irzeczywistymi wpływami zpodatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowaną jako dokument nrC(1998)

2202) (Dz.Urz. WE L234 z21.08.1998, str.39; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str.309), d – ecyzję Rady 98/582/WE zdnia 6 października 1998r. zmieniającą decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy wcelu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz.Urz. WE L 281 z17.10.1998, str.36; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str.51), d – ecyzję Komisji 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniającą załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 wsprawie europejskiego systemu rachunków narodowych iregionalnych we Wspólnocie wodniesieniu do zasad pomiaru cen iwolumenów (notyfikowaną jako dokument nrC(1998)

3685) (Dz.Urz. WE L 340 z16.12.1998, str.33; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str.139), d – ecyzję Komisji 2002/38/WE zdnia 27 grudnia 2001r. określającą parametry dla przeglądów oraz ustanawiającą zasady kodów istandardów dla transkrypcji, wformie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowaną jako dokument nrC(2001)

4626) (Dz.Urz. WE L 16 z18.01.2002, str.35; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str.38, zpóźn. zm.), – ecyzję Komisji 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającą ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) d nr2223/96 wodniesieniu do zasad pomiaru cen iwolumenów wrachunkach narodowych (notyfikowaną jako dokument nrC(2002)

5054) (Dz.Urz. WE L 347 z20.12.2002, str.42; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 3, str.191), – ecyzję Komisji 2003/369/WE zdnia 16 maja 2003r. zmieniającą decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla d gospodarstw rolniczych (notyfikowaną jako dokument numer C(2003)

1557) (Dz.Urz. UE L 127 z23.05.2003, str.48; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str.564, zpóźn. zm.), – ecyzję nr1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 22 lipca 2003r. wsprawie sporządzania irozwoju statystyk d Wspólnoty zzakresu nauki itechniki (Dz.Urz. UE L 230 z16.09.2003, str.1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str.443), – ecyzję nr280/2004/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 11 lutego 2004r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji d gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu zKioto (Dz.Urz. UE L 49 z19.02.2004, str.1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str.57), – ecyzję Komisji 2005/288/WE zdnia 18 marca 2005r. zmieniającą decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy wcelu wykonania d dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (notyfikowaną jako dokument nrC(2005)

754) (Dz.


Urz. UE L 88 z07.04.2005, str.10), – ecyzję Komisji 2007/394/WE zdnia 7 czerwca 2007r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/377/EWG wodniesieniu do metodologii d stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz.Urz. UE L 148 z09.06.2007, str.11), – ecyzję Rady 2007/436/WE, Euratom zdnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich d (Dz.Urz. UE L 163 z23.06.2007, str.17, zpóźn. zm.),

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1391

§

4. Jeżeli określony wProgramie obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmiot gospodarki narodowej, który wokresie sprawozdawczym znalazł się wstanie upadłości, to obowiązki statystyczne za ten podmiot wypełnia syndyk masy upadłości. § 5.

1. Dane statystyczne są przekazywane do wskazanego wProgramie miejsca przekazania danych wformie elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego system statystyki publicznej, informatycznych nośników danych iśrodków komunikacji elektronicznej, wformie papierowej lub drogą wywiadu bezpośredniego albo telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego.

2. Jeżeli wProgramie jest wskazana wyłącznie forma elektroniczna przekazania danych, podmiot przekazujący dane statystyczne jest obowiązany do przekazywania ich wtej formie.

3. Jeżeli podmiot o liczbie osób pracujących nie większej niż 5 jest obowiązany, zgodnie z Programem, do udziału wbadaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest możliwe przekazywanie danych statystycznych wformie papierowej, po przesłaniu do urzędu statystycznego wskazanego wProgramie informacji owyborze tej formy. §

6. Jeżeli podmiot obowiązany do przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych upoważnia osobę trzecią do wykonywania wjego imieniu obowiązków statystycznych, to czynności wykonane przez tę osobę pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla podmiotu, który ją upoważnił. §

7. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

– ecyzję nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającą drugi wspólnotowy d program działań wdziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (Dz.Urz. UE L 301 z20.11.2007, str.3), – ecyzję nr1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 11 grudnia 2007r. wsprawie wspólnotowego programu statyd stycznego na lata 2008–2012 (Dz.Urz. UE L 344 z28.12.2007, str.15), – ecyzję Komisji 2008/952/WE zdnia 19listopada 2008r. wsprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonad nia istosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego iRady (notyfikowaną jako dokument nrC(2008) 7294)(Dz.Urz. UE L 338 z17.12.2008, str.55), – ecyzję nr1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 16grudnia 2008r. wsprawie programu modernizacji europejd skiej statystyki przedsiębiorstw ihandlu (MEETS)(Dz.Urz. UE L 340 z19.12.2008, str.76), – ecyzję Komisji 2009/252/WE zdnia 11 marca 2009r. dotyczącą odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu d Europejskiego iRady (WE) nr177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowaną jako dokument nrC(2009)

1568) (Dz.Urz. UE L 75 z21.03.2009, str.11), – ecyzję Komisji nr2010/76/UE zdnia 9 lutego 2010r. przyznającą okres przejściowy wcelu wykonania rozporządzenia Parlamend tu Europejskiego iRady (WE) nr762/2008 wsprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk wdziedzinie akwakultury, wodniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii iSłowenii (notyfikowaną jako dokument nrC(2010)

735) (Dz.Urz. UE L 37 z10.02.2010, str.70), – ecyzję Rady 2010/196/UE zdnia 16marca 2010r. wsprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio d (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej ijej zasobów własnych (Dz.Urz. UE L 87 z07.04.2010, str.31), – ecyzję Komisji 2010/216/UE zdnia 14 kwietnia 2010r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego iRady 2009/42/WE d wsprawie sprawozdań statystycznych wodniesieniu do przewozu rzeczy iosób drogą morską (Dz.Urz. UE L 94 z15.04.2010, str.33), – ecyzję Komisji 2011/142/UE zdnia 3 marca 2011r. zmieniającą decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy wcelu wdrożenia d dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz.Urz. UE L 59 z04.03.2011, str.66).

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1391

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 9 listopada 2012 r. (poz. 1391)

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

Warszawa, listopad 2012 r.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 1391

Spis treści

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.01.01(001) Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia) ............................................................................ 10 1.01.02(002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów ........................................12 1.01.03(003) Zasoby leśne ...............................................................................................................................................................15 1.01.04(004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) ......................................................................18 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód .......................................................................................20 1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza .....................................................................................................................26 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej ..................................................................................30 1.01.08(008) Odpady ........................................................................................................................................................................34 1.01.09(009) Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Hałas ...................................................................................................38 1.01.12(010) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska .............................................................................................................41 1.01.14(011) Rachunki przepływów materialnych ........................................................................................................................47 1.01.16(012) Rachunki emisji do powietrza ...................................................................................................................................48 1.02. ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY 1.02.01(013) Organy państwa ..........................................................................................................................................................49 1.02.02(014) Organy samorządu terytorialnego .............................................................................................................................50 1.02.03(015) Grunty komunalne ......................................................................................................................................................52 1.02.04(016) Planowanie przestrzenne w gminie ...........................................................................................................................53 1.02.05(017) Prace geodezyjne i kartograficzne .............................................................................................................................55 1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 1.03.01(018) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości ...............................................................................................57 1.03.02(019) Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób dorosłych w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych ....................................64 1.03.03(020) Przestępstwa. Zamachy samobójcze. Wypadki tonięcia .........................................................................................66 1.03.04(021) Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady dla nieletnich; areszty śledcze ............70 1.03.05(022) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości ...............................................................73 1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1.04.04(023) Kapitał Ludzki ............................................................................................................................................................76 1.04.05(024) Współpraca, zarządzanie oraz działania informacyjne wybranych organizacji non-profit ...................................77 1.04.07(025) Podmioty nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej .............................................................................................................................................80 1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE 1.21.01(026) Urodzenia. Dzietność .................................................................................................................................................83 1.21.02(027) Małżeństwa. Rozwody. Separacje .........................................................

...................................................................85 1.21.03(028) Migracje wewnętrzne ludności ..................................................................................................................................87 1.21.04(029) Migracje zagraniczne ludności ..................................................................................................................................89 1.21.05(030) Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP – pobyty czasowe i stałe, ochrona międzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatelstwa polskiego ............................................92 1.21.07(031) Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych .........................................................................95 1.21.09(032) Zgony. Umieralność. Trwanie życia .........................................................................................................................97 1.21.10(033) Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności, gospodarstw domowych i rodzin ............99 1.21.11(034) Prognozy demograficzne ........................................................................................................................................ 100 1.21.12(035) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 – opracowanie wyników ............................................. 101 1.21.14(036) Zasoby migracyjne .................................................................................................................................................. 103 1.21.15(037) Polacy i Polonia na świecie .................................................................................................................................... 106 1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE 1.22.01(038) Wyznania religijne w Polsce .................................................................................................................................. 107 1.22.02(039) Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne ......................................................................................................... 108 1.22.07(040) Statystyka obrządków Kościoła katolickiego w Polsce ........................................................................................ 109 1.23. RYNEK PRACY 1.23.01(041) Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) .......................................................................................... 110 1.23.02(042) Pracujący w gospodarce narodowej ....................................................................................................................... 112 1.23.04(043) Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej ..................................................... 116 1.23.06(044) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy ..................................................................... 117 1.23.07(045) Wolne miejsca pracy ............................................................................................................................................... 122

Dziennik Ustaw

1.23.09(046) 1.23.10(047) 1.23.11(048) 1.23.13(049) 1.23.15(050) 1.23.17(051) 1.23.22(052) 1.23.26(053)

–6–

Poz. 1391

Warunki pracy ......................................................................................................................................................... 124 Wypadki przy pracy ................................................................................................................................................ 126 Strajki. Spory zbiorowe ........................................................................................................................................... 128 Czas pracy ................................................................................................................................................................ 129 Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP ........................................................................................................... 130 Instytucjonalna obsługa rynku pracy ..................................................................................................................... 131 Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą ............................................................................. 132 Osoby powyżej

50. roku życia na rynku pracy ..................................................................................................... 133

1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1.24.01(054) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej ............................................................................................................. 134 1.24.03(055) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe ....................................................................

... 137 1.24.04(056) Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia ......................................................................................................... 140 1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA 1.25.01(057) Budżety gospodarstw domowych .......................................................................................................................... 141 1.25.02(058) Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) .............................................................................. 143 1.25.04(059) Budżet czasu ludności ............................................................................................................................................. 144 1.25.07(060) Pomoc społeczna ..................................................................................................................................................... 145 1.25.08(061) Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) ................................................................................. 148 1.25.09(062) Procesy inflacyjne a oszczędzanie i konsumpcja w gospodarstwach domowych .............................................. 150 1.25.11(063) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej .................................................................................................. 152 1.25.12(064) Zjawisko ubóstwa oraz procesy wykluczenia społecznego .................................................................................. 154 1.25.14(065) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej ..................................................................................................... 155 1.25.15(066) Świadczenia na rzecz rodziny ................................................................................................................................. 157 1.25.16(067) Żłobki i kluby dziecięce .......................................................................................................................................... 159 1.25.17(068) Dobrobyt .................................................................................................................................................................. 160 1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 1.26.01(069) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi ....................................................................................................... 161 1.26.04(070) Obrót nieruchomościami ......................................................................................................................................... 163 1.26.06(071) Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej ............................................................................................................................................................. 165 1.26.08(072) Odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach ............................................................... 167 1.26.09(073) Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski ........................ 168 1.27. EDUKACJA 1.27.01(074) Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne ................................................................................. 170 1.27.04(075) Opieka nad dziećmi i młodzieżą ............................................................................................................................ 172 1.27.05(076) Szkoły wyższe i ich finanse .................................................................................................................................... 174 1.27.09(077) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach ........ 176 1.28. KULTURA 1.28.01(078) Obiekty i działalność instytucji kultury ................................................................................................................. 179 1.28.02(079) Działalność w zakresie kinematografii .................................................................................................................. 181 1.28.03(080) Środki komunikacji masowej ................................................................................................................................. 183 1.28.05(081) Działalność archiwalna ........................................................................................................................................... 185 1.28.08(082) Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe .................................................................................. 186 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 1.29.01(083) Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia .......................................................................................................... 187 1.29.02(084) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby ....................

.................................................................................... 188 1.29.03(085) Hospitalizacja .......................................................................................................................................................... 193 1.29.04(086) Profilaktyka .............................................................................................................................................................. 195 1.29.05(087) Szczepienia ochronne .............................................................................................................................................. 198 1.29.06(088) Kadra medyczna ochrony zdrowia ......................................................................................................................... 199 1.29.07(089) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie ........................................................................................... 204 1.29.09(090) Apteki ....................................................................................................................................................................... 210 1.29.10(091) Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych ................................................................................................. 211 1.29.14(092) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej ....................................................................................................... 212 1.29.16(093) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia .................................................................................... 214 1.29.17(094) Narodowy Rachunek Zdrowia ............................................................................................................................... 215 1.29.18(095) Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ...... 216

Dziennik Ustaw –7– Poz. 1391

1.30. TURYSTYKA I SPORT 1.30.01(096) Sport ......................................................................................................................................................................... 217 1.30.03(097) Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie ...................................................................................................... 218 1.30.05(098) Turystyka zagraniczna ............................................................................................................................................ 220 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków ........................................................................................................................... 222 1.30.11(100) Ruch graniczny ........................................................................................................................................................ 224 1.30.14(101) Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych ..................................................................................... 225 1.30.16(102) Działalność wybranych organizacji powiązanych z turystyką ............................................................................. 226 1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 1.43.01(103) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R) ......................................................................................................... 227 1.43.02(104) Innowacje w przemyśle .......................................................................................................................................... 229 1.43.05(105) Ochrona własności przemysłowej w Polsce .......................................................................................................... 231 1.43.06(106) Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki ...................................................... 232 1.43.09(107) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) ......................................................................................................... 233 1.43.12(108) Biotechnologia ......................................................................................................................................................... 234 1.43.13(109) Innowacje w sektorze usług .................................................................................................................................... 236 1.43.14(110) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego ........................................................................................................... 237 1.43.15(111) Środki finansowe asygnowane przez rząd na działalność badawczo-rozwojową według celów społeczno-ekonomicznych .................................................................................................................................... 239 1.43.17(112) Nanotechnologia ....................................................................

.................................................................................. 240 1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 1.44.01(113) Bilanse paliw i energii ............................................................................................................................................. 242 1.44.02(114) Elektroenergetyka i ciepłownictwo ........................................................................................................................ 245 1.44.03(115) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii ......................................................................... 249 1.44.05(116) Gospodarowanie materiałami ................................................................................................................................. 250 1.44.08(117) Zamówienia, dostawy i handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym ........................................... 252 1.44.11(118) Paliwa ciekłe i gazowe ............................................................................................................................................ 253 1.44.16(119) Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego .......................................................................................................... 255 1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA 1.45.01(120) Badanie struktury gospodarstw rolnych ................................................................................................................ 258 1.45.02(121) Gospodarka ziemią .................................................................................................................................................. 260 1.45.03(122) Użytkowanie gruntów ............................................................................................................................................. 261 1.45.05(123) Powierzchnia zasiewów .......................................................................................................................................... 264 1.45.06(124) Okresowe oceny stanu upraw ................................................................................................................................. 265 1.45.07(125) Produkcja ważniejszych upraw rolnych ................................................................................................................ 266 1.45.08(126) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych ...................................................................................................... 268 1.45.09(127) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń) ................................... 270 1.45.10(128) Pogłowie i produkcja świń ...................................................................................................................................... 273 1.45.11(129) Gospodarka rybna ................................................................................................................................................... 276 1.45.12(130) Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych ................................................................................................. 279 1.45.13(131) Środki produkcji w rolnictwie ................................................................................................................................ 281 1.45.15(132) Ochrona roślin ......................................................................................................................................................... 283 1.45.18(133) Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej .............................................................................................................. 284 1.45.19(134) Bilanse produktów rolniczych ................................................................................................................................ 285 1.45.20(135) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie ............................................................................................ 287 1.45.23(136) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia ................................................................................................................. 288 1.45.24(137) Użytkowanie lasu .................................................................................................................................................... 291 1.45.25(138) Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe .......................................... 293 1.45.26(139) Łowiectwo ............................................................................................................................................................... 295 1.45.27(140) Ekonomiczne aspekty leśnictwa ............................................................................................................................ 297 1.45.31(141) Stan ilościowy oraz utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych .

............................................................... 298 1.45.33(142) Produkcja i sprzedaż suszu paszowego ................................................................................................................. 299 1.45.34(143) Działalność weterynaryjna ..................................................................................................................................... 300 1.45.37(144) Rachunki ekonomiczne rolnictwa .......................................................................................................................... 302 1.45.38(145) Koniunktura w rolnictwie ....................................................................................................................................... 304 1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA 1.46.01(146) Produkcja sprzedana przemysłu ............................................................................................................................. 306 1.46.04(147) Produkcja wyrobów przemysłowych ..................................................................................................................... 308 1.46.08(148) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym .................................................................... 310 1.46.09(149) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym ....................................................................... 312

Dziennik Ustaw –8– Poz. 1391

1.46.11(150) Obrót i nowe zamówienia w przemyśle ................................................................................................................. 313 1.46.12(151) Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych .......................................................................................... 314 1.46.13(152) Produkcja, zapasy i rozdysponowanie alkoholu etylowego ................................................................................. 316 1.47. DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA 1.47.01(153) Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym ............................................................... 317 1.47.04(154) Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej ...................................................................... 319 1.47.05(155) Obiekty budowlane oddane do użytkowania ......................................................................................................... 321 1.47.06(156) Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych ............................................................................................................. 322 1.48. DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, ŁĄCZNOŚĆ 1.48.01(157) Transport kolejowy ................................................................................................................................................. 323 1.48.02(158) Transport drogowy .................................................................................................................................................. 326 1.48.05(159) Transport morski i przybrzeżny .............................................................................................................................. 331 1.48.06(160) Poczta i telekomunikacja ........................................................................................................................................ 333 1.48.08(161) Transport lotniczy .................................................................................................................................................... 335 1.48.09(162) Transport wodny śródlądowy ................................................................................................................................. 337 1.48.10(163) Transport rurociągowy ............................................................................................................................................ 339 1.48.11(164) Wartość usług transportu i łączności ...................................................................................................................... 340 1.48.13(165) Pojazdy samochodowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne ............................................................... 341 1.48.15(166) Wypadki drogowe ................................................................................................................................................... 342 1.49. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWYCH 1.49.01(167) Podaż wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym ...................................................................... 343 1.49.02(168) Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa .................................................................... 344 1.49.05(169) Obrót i działalność gastronomiczna ...........................................................................................

............................ 346 1.49.08(170) Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej ........................... 347 1.49.09(171) Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych ............................................................................................ 348 1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ 1.51.01(172) Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE) ........................................................................................................................................................ 349 1.51.04(173) Badanie porównawcze ze statystykami międzynarodowymi ............................................................................... 351 1.51.07(174) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE ..................... 352 1.51.08(175) Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym ............................... 354 1.51.09(176) Międzynarodowy handel usługami ........................................................................................................................ 355 1.51.10(177) Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski ....................................................................................................................................................................... 357 1.61. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH 1.61.01(178) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw .............................................................. 359 1.61.02(179) Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych ........................................................... 362 1.61.04(180) Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw ................................................................................. 363 1.61.05(181) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw ................................................................................ 365 1.61.08(182) Panelowe badanie przedsiębiorstw ........................................................................................................................ 368 1.61.10(183) Badanie koniunktury gospodarczej ........................................................................................................................ 370 1.61.12(184) Grupy przedsiębiorstw ............................................................................................................................................ 372 1.61.13(185) Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych ..................................................................................... 373 1.61.14(186) Wskaźniki przedsiębiorczości ................................................................................................................................ 374 1.61.15(187) Podmioty z kapitałem zagranicznym ..................................................................................................................... 375 1.61.16(188) Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą ........................................ 377 1.62. RYNEK FINANSOWY 1.62.02(189) Wyniki finansowe banków ..................................................................................................................................... 379 1.62.04(190) Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ............................................................................................................. 381 1.62.07(191) Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ............................................................. 384 1.62.08(192) Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych ........................................................................................................ 385 1.62.09(193) Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych ................. 386 1.62.11(194) Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego ..................................................................................... 388 1.62.12(195) Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych ..................................................................................... 389 1.62.13(196) Działalność przedsiębiorstw leasingowych ........................................................................................................... 390 1.62.16(197) Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych ................................................................................... 391 1.62.17(198) Pieniądz i regulowany rynek papierów wartościowych ....................................................................................... 392

Dziennik Ustaw –9– Poz. 1391

1.62.18(199) Usługi płatnicze ....................................................................................................................................................... 394 1.64. CENY 1.64.01(200) Ceny w rolnictwie ................................................................................................................................................... 396 1.64.03(201) Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie ......................................................................................................... 398 1.64.04(202) Krajowe średnie ceny producentów wyrobów spożywczych .............................................................................. 400 1.64.05(203) Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych .................................................................................. 401 1.64.06(204) Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych ................................................................................ 402 1.64.07(205) Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych .................................................................................................... 403 1.64.08(206) Badanie cen towarów i usług niekonsumpcyjnych ............................................................................................... 405 1.64.10(207) Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu towarami ......................................................... 406 1.64.12(208) Wskaźniki inflacji bazowej .................................................................................................................................... 407 1.64.14(209) Ceny i inflacja a polityka pieniężna NBP .............................................................................................................. 408 1.64.15(210) Badanie indeksów cen eksportu i importu ............................................................................................................. 409 1.64.16(211) Badanie cen producentów usług ............................................................................................................................. 410 1.64.18(212) Stopień sztywności cen w gospodarce polskiej ..................................................................................................... 411 1.65. FINANSE PUBLICZNE 1.65.11(213) Budżety jednostek samorządu terytorialnego ........................................................................................................ 412 1.65.13(214) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych ................................................................. 413 1.65.14(215) Dochody podatkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych ................................................................ 414 1.65.16(216) Dochody i wydatki budżetu państwa ..................................................................................................................... 415 1.65.18(217) Państwowe fundusze celowe .................................................................................................................................. 417 1.65.19(218) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych ..................................... 418 1.65.20(219) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych .......................................... 423 1.65.21(220) Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych ....................................................... 426 1.65.22(221) Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych .......................... 428 1.65.28(222) Rentowność pięcioletnich obligacji Skarbu Państwa ........................................................................................... 429 1.65.29(223) Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym ............................................................................................. 430 1.65.30(224) Wydatki/koszty jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym .......................................... 431 1.66. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY I INWESTYCJE 1.66.01(225) Środki trwałe w gospodarce narodowej ................................................................................................................. 432 1.66.02(226) Nakłady na środki trwałe ........................................................................................................................................ 435 1.67. RACHUNKI NARODOWE 1.67.01(227) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych .................................... 437 1.67.03(228) Rachunki kwartalne .......................................................................................................................

.......................... 440 1.67.04(229) Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych ................................................................................... 442 1.67.05(230) Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych ....................................................................................... 444 1.67.06(231) Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych) .......................................... 445 1.67.07(232) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym ........................................................................... 447 1.67.08(233) Badanie rozmiarów szarej gospodarki według regionów, województw i podregionów .................................... 452 1.67.12(234) Międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto i siły nabywczej walut ............................................ 454 1.67.13(235) Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych ........................................................... 456 1.67.14(236) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych ................................................................ 458 1.67.15(237) Rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych ................................................................................... 461 1.70. BADANIA REGIONALNE 1.70.01(238) Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego ................................................................................. 462 1.70.02(239) Statystyczny system informacyjny o miastach ...................................................................................................... 463 1.70.03(240) Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich ...................................................................................... 464 1.70.04(241) Audyt miejski .......................................................................................................................................................... 466 1.80. OPERATY STATYSTYCZNE 1.80.01(242) System Jednostek Statystycznych – operaty ........................................................................................................ 467 1.80.02(243) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty ........................................................................................... 475

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.01(001) Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia) Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym komponentów środowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i położeniu geopolitycznym kraju.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące pomiary meteorologiczne w wybranych, reprezentatywnych przestrzennie posterunkach i stacjach meteorologicznych. Podmioty prowadzące pomiary i ustalenia w zakresie prac geograficzno-kartograficznych oraz obiektów fizjograficznych.

7. Zakres przedmiotowy – ważniejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: położenie geograficzne, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, terytorium, długość granic (lądowych, z poszczególnymi sąsiadami i morskich), długość linii brzegowej, – wybrane elementy morfologiczne: układ pionowy powierzchni, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, największe głębokości na wodach wewnętrznych, wyższe szczyty górskie, najgłębsze i najdłuższe jaskinie, ważniejsze przełęcze i kulminacje na drogach kołowych, – wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, większe rzeki i ich średnie przepływy (roczne i z wielolecia), większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały, większe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne, – wybrane charakterystyki (średnie z wielolecia i roczne) meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie i usłonecznienie, prędkość wiatru; średnie miesięczne: temperatury powietrza, miesięczne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: ZOŚ-1, ZOŚ-2, ZOŚ-3. Dane z administracyjnych systemów informacyjnych: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego dotyczące danych hydrograficznych i meteorologicznych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dotyczące danych geograficznych oraz danych z Państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN o polskich stacjach polarnych, dane z dokumentacji granicznej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie lądowej długości granicy państwowej. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekaForma przekazania danych dane statystyczne i termin zania danych 8.

0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Instytut Meteorologii i Go- system informacyjny dotyczący danych hy- do 16 maja 2014 r. z GUS spodarki Wodnej – Pań- drograficznych; dane zagregowane w zakresie: danymi za rok 2013 stwowy Instytut Badawczy powierzchni zlewisk i dorzeczy, długości i przepływów większych rzek, największych i najgłębszych jezior; w formie elektronicznej 2 Instytut Meteorologii i Go- system informacyjny dotyczący danych mespodarki Wodnej – Pań- teorologicznych; dane zagregowane – podstastwowy Instytut Badawczy wowe dane z wybranych stacji; w formie elektronicznej do

15. dnia po miesią- GUS cu i raz w roku do 16 maja 2014 r. z danymi za rok 2013

3 Główny Urząd Geodezji i system informacyjny dotyczący danych geo- weryfikacja okresowa GUS Kartografii graficznych; dane zagregowane w zakresie: w przypadku zmian położenia geograficznego, najwyżej i najniżej położonych punktów i miejscowości, ważniejszych przełęczy; w formie elektronicznej 4 Główny Urząd Geodezji i Państwowy rejestr granic i powierzchni jedno- weryfikacja okresowa GUS Kartografii stek podziałów terytorialnych kraju; dane w przypadku zmian zagregowane w zakresie: długości morskiej granicy państwowej i linii brzegowej, terytorium kraju; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1391

5 Komenda Główna Straży dokumentacje graniczne – w zakresie lądowej weryfikacja okresowa GUS Granicznej długości granicy państwowej; dane zagrego- w przypadku zmian wane; w formie elektronicznej 6 Ministerstwo Środowiska ZOŚ-1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa GUS sztucznych zbiorników wodnych; w formie w przypadku zmian elektronicznej

7 Ministerstwo Rolnictwa i ZOŚ-1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa GUS Rozwoju Wsi sztucznych zbiorników wodnych; w formie w przypadku zmian elektronicznej 8 Komitet Badań Polarnych system informacyjny o polskich stacjach po- weryfikacja okresowa GUS przy Prezydium Polskiej larnych; dane zagregowane; w formie elektro- w przypadku zmian Akademii Nauk nicznej 9 Główny Urząd Geodezji i ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa GUS Kartografii wyższych szczytów w pasmach górskich i w przypadku zmian największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych; dane zagregowane w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich; w formie elektronicznej 10 Ministerstwo Transportu, ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa GUS Budownictwa i Gospodarki wyższych szczytów w pasmach górskich i w przypadku zmian Morskiej największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych; w zakresie największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych; w formie elektronicznej 11 Polskie Towarzystwo Przy- ZOŚ-3 – zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa GUS jaciół Nauk o Ziemi najgłębszych i najdłuższych jaskiń; w formie w przypadku zmian elektronicznej; obowiązkowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Krainy fizyczno-geograficzne, dorzecza, zlewnie, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, najdłuższe jaskinie i rzeki, większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały i zbiorniki wodne, pomiary ze stacji meteorologicznych i posterunków wodowskazowych.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe (wydruk) – lipiec 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 37 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.02(002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw rozwoju wsi Minister właściwy do spraw środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania Charakterystyka powierzchni ziemi pod względem: ewidencji geodezyjnej, wyłączania gruntów w trybie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, degradacji i dewastacji, w tym w wyniku działalności górniczej, pożarów upraw, łąk, rżysk i nieużytków, zasobów złóż, zagrożenia erozją, jakości gleb, a także działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia gleby. Wyniki badania są wykorzystywane przez administrację rządową i samorządową do oceny realizacji ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) oraz kreowania polityki w tym zakresie.

6. Zakres podmiotowy Właściwe jednostki: zarządy powiatów, urzędy marszałkowskie, administracja rządowa; w zakresie ochrony gruntów leśnych regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz dyrekcje parków narodowych; w zakresie działalności badawczej i kontrolnej dotyczącej zanieczyszczenia gleby wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

7. Zakres przedmiotowy – zmiany ilościowe zasobów oraz kierunki wykorzystania powierzchni gruntów według jednolitej ewidencji geodezyjnej, w tym użytków rolnych i nieużytków, – grunty wyłączone z użytkowania rolniczego lub leśnego według klas bonitacyjnych użytków rolnych, typów siedliskowych lasów i kierunków wyłączenia, – grunty zdewastowane i zdegradowane (w tym w wyniku działalności górniczej) oraz zagrożone degradacją, ich rekultywacja i zagospodarowanie, – pożary i wielkości powierzchni, które uległy spaleniu w zakresie upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków rolnych, w tym pożarów powstałych podczas zbiorów upraw rolnych, – powierzchnia i zasoby złóż torfowych w podziale na rodzaje użytków rolnych, – grunty zagrożone erozją wietrzną, wodną i wąwozową, – zużycie nawozów sztucznych (NPK) i wapniowych, – dostawy pestycydów na zaopatrzenie rolnictwa według grup rodzajowych (w masie towarowej i w substancji aktywnej – ogółem i na 1 ha), – zasobność gleb w przyswajalne makroelementy, – odczyn gleb oraz potrzeby wapnowania, – jakość gleb użytkowanych rolniczo, – działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia gleby.

8. Źródła danych Sprawozdanie MRiRW: RRW-11 i sprawozdania MŚ: OŚ-2a, OŚ-27; wtórne wykorzystanie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (omówione w badaniu 1.45.03) oraz dane z administracyjnych systemów informacyjnych: Wyższego Urzędu Górniczego dotyczące gruntów przekształconych działalnością górniczą i szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z systemu SWD-ST, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dotyczące zagrożenia gruntów erozją, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o jakości gleb w Polsce, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z państwowego monitoringu środowiska (pmś). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 urzędy powiatowe Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepi- raz w roku do urzędy marszałkowsów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 10 marca 2014 r. z skie zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rol- danymi za rok 2013 niczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów; w formie papierowej; obowiązkowe Forma przekazania danych

Dziennik Ustaw

2 urzędy marszałkowskie

– 13 –

RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepi- raz w roku do sów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 31 marca 2014 r. z zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rol- danymi za rok 2013 niczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów; dane zagregowane; w formie papierowej

Poz. 1391

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Ministerstwo Rolnictwa i RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepi- raz w roku do GUS Rozwoju Wsi sów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 28 kwietnia 2014 r. z zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rol- danymi za rok 2013 niczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów; dane zagregowane; w formie papierowej 4 regionalne dyrekcje Lasów OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji raz w roku do Państwowych i dyrekcje przepisów o ochronie gruntów rolnych i le- 28 lutego 2014 r. z parków narodowych śnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych; danymi za rok 2013 w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Ministerstwo Środowiska

5 Dyrekcja Generalna Lasów OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji raz w roku do Ministerstwo ŚroPaństwowych przepisów o ochronie gruntów rolnych i le- 29 kwietnia 2014 r. z dowiska, GUS śnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych; danymi za rok 2013 dane zagregowane; w formie elektronicznej 6 Wyższy Urząd Górniczy system informacyjny dotyczący gruntów prze- do 29 sierpnia GUS kształconych działalnością górniczą i szkód 2014 r. z danymi za spowodowanych ruchem zakładu górniczego; rok 2013 dane zagregowane w zakresie gruntów przekształconych działalnością górniczą; w formie elektronicznej

7 Komenda Główna Państwo- system informacyjny SWD-ST; dane zagre- raz w roku do GUS wej Straży Pożarnej gowane liczba pożarów i wielkość powierzch- 30 lipca 2014 r. z ni, która uległa spaleniu, w zakresie upraw danymi za rok 2013 rolnych, łąk, rżysk i nieużytków rolnych, w tym pożarów powstałych podczas zbiorów upraw rolnych; w formie elektronicznej 8 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy system dotyczący zagrożenia gruntów erozją; weryfikacja okreso- GUS dane zagregowane – ekspertyzy i szacunki wa w przypadku dotyczące zagrożenia erozją gruntów rolnych i zmian leśnych; w formie elektronicznej

9 Krajowa Stacja Chemicz- system informacyjny o jakości gleb w Polsce; raz w roku do GUS no-Rolnicza tablice wynikowe – krajowe zestawienie 16 września 2014 r.

z zbiorcze badania jakości gleb (zawartość mate- danymi za rok 2013 rii organicznej, odczyn gleb, zawartość przyswajalnych makroelementów); w formie elektronicznej 10 Główny Inspektorat Ochrony państwowy monitoring środowiska; komplet co 5 lat do GUS Środowiska sprawozdań – dane w zakresie chemizmu gleb 16 sierpnia 2017 r.z ornych; w formie elektronicznej danymi za rok 2012 11 Główny Inspektorat Ochrony OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji raz w roku do GUS Środowiska Ochrony Środowiska w zakresie badań powie- 27 czerwca 2014 r. z trza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; danymi za rok 2013 dane zagregowane w zakresie monitoringu gleb; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Kierunki wykorzystania powierzchni ziemi – kraj, województwa, powiaty; grunty rolne i leśne wyłączone na cele nierolnicze i nieleśne oraz grunty zdewastowane, zdegradowane, ich rekultywacja i zagospodarowanie (dane imiennie według gmin i powiatów dostępne w urzędach statystycznych i urzędach wojewódzkich) w układzie: kraj, regiony, województwa; grunty rolne i leśne zagrożone erozją oraz chemizm gleb ornych w układzie: kraj i województwa; działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia gleby w układzie: kraj, regiony, województwa.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień/maj 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r., – „Leśnictwo 2014” – listopad 2014 r., – „Wykaz gruntów na 1 stycznia 2014 r.” – GUGiK – kwiecień 2014 r., – Bank Danych Lokalnych – czerwiec 2014 r., – kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG/ONZ), Światowego Systemu Monitoringu Środowiska (GEMS).

11. Koszty i sposób finansowania 56 800 zł – budżet GUS 3 200 zł – budżet MRiRW 15 500 zł – budżet MŚ

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.03(003) Zasoby leśne Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania Zebranie danych liczbowych charakteryzujących zasoby leśne, ich stan zdrowotny i występujące czynniki zagrożenia. Wyniki stanowią podstawę sporządzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobach leśnych i środowisku leśnym, w aspekcie strategii trwałego i zrównoważonego zarządzania lasami, zapewniającej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów i podstaw ich wielostronnego użytkowania. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa; są wykorzystywane do opracowywanego corocznie – zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) raportu o stanie lasów i przedkładanej Sejmowi – informacji o stanie lasów. Ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa i ekologii. Na potrzeby międzynarodowe wyniki badania są wykorzystywane do opracowywania tablic kwestionariuszy koordynowanych przez: Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat, Europejską Komisję Gospodarczą ONZ/ Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (UNECE/FAO), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (MCPFE-Forest Europe).

6. Zakres podmiotowy Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej: zarządzające lasami Skarbu Państwa oraz użytkujące lasy Skarbu Państwa; regionalni dyrektorzy ochrony środowiska; zarządy powiatów; gminy; dzielnice m.st. Warszawy; regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

7. Zakres przedmiotowy – powierzchnia gruntów leśnych (zalesionych, niezalesionych, związanych z gospodarką leśną), – stan ilościowy i jakościowy zasobów leśnych na podstawie wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów wszystkich form własności, – wyłączenia gruntów leśnych z produkcji według kierunków wyłączenia i typów siedliskowych lasu, – powierzchnia lasów objęta oddziaływaniem górnictwa, – stan zdrowotny i sanitarny lasu, uszkodzenia drzew według klas defoliacji, odbarwienia i uszkodzeń, – pożary lasów – liczba, obszary objęte pożarami, przyczyny powstania, wartości strat bezpośrednich, – lasy ochronne według kategorii ochronności oraz lasy stanowiące elementy przestrzennych form ochrony przyrody, – zagrożenie flory i fauny według grup systematycznych i kategorii zagrożenia oraz ważniejsze zwierzęta chronione.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: L-01, L-03 wraz z załącznikami do działów 1 i 2 tych sprawozdań, SG-01, OS-7 (omówione w badaniu 1.01.07); wtórne wykorzystanie danych z Ministerstwa Środowiska ze sprawozdania OŚ-27 (omówione w badaniu 1.01.02); dane: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), Instytutu Badawczego Leśnictwa z państwowego monitoringu środowiska oraz z Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) z systemu dotyczącego ewidencji powierzchni lasów w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (Zasób WRSP), Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z bazy danych Natura 2000 (omówione w badaniu 1.01.07). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dla swoich jednostek lokalnych zarządzające lasami państwowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, będące ich użytkownikami wieczystymi albo czasowymi (z wyłączeniem Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych) Częstotliwość i termin 8.2 8.3 L-01 – sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa; raz w roku do załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 5 lutego 2014 r. z o lasach Skarbu Państwa; w formie elektro- danymi za rok 2013 nicznej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1391

2 zarządy powiatów (miast na L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących raz w roku do portal sprawozdawprawach powiatu) własność osób fizycznych i prawnych (bez 20 lutego 2014 r. z czy GUS Skarbu Państwa); danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa); w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 3 wójtowie (burmistrzowie, SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona raz w roku do portal sprawozdawprezydenci miast), zarządy środowiska; w zakresie: powierzchnia gruntów 20 lutego 2014 r. z czy GUS dzielnic m. st. Warszawy leśnych, hodowla lasu i pozyskanie drewna; danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl zadrzewienia; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 4 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych Państwowych (SILP); dane zagregowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów (wykonane pasy, liczba punktów obserwacyjnych i łącznościowych, baz lotniczych itp.) – ogółem Lasy Państwowe i według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: GUS dane wstępne i szacunki: do 20 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013; dane ostateczne za 2013 r. – do 31 lipca 2014 r.

5 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych raz w roku do Urząd Statystyczny Państwowych (SILP); zbiór danych jednostkowych w zakre- 10 marca 2014 r. z w Białymstoku sie powierzchni gruntów leśnych (ogółem, danymi za rok 2013 grunty zalesione, niezalesione, związane z gospodarką leśną) i przewidzianych do zalesienia według nadleśnictw i gmin imiennie; powierzchnia lasów objęta oddziaływaniem górnictwa według nadleśnictw i województw; w formie elektronicznej 6 Instytut Badawczy Leśnictwa państwowy monitoring środowiska; zestawie- raz w roku do GUS nie zbiorcze w zakresie: stan zdrowotny lasów, 31 sierpnia 2014 r. z uszkodzenia drzew, dane z podsystemu moni- danymi za rok 2013 toringu leśnego; w formie elektronicznej 7 Instytut Badawczy Leśnictwa Krajowy System Informacji o Pożarach La- raz w roku do GUS sów; dane zagregowane w zakresie: liczba i 31 sierpnia 2014 r. z powierzchnia pożarów lasów według przyczyn danymi za rok 2013 powstania oraz wartość powstałych strat według: województw, form własności leśnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz parków narodowych imiennie; bezpośredni dostęp GUS do danych z systemu 8 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych raz w roku Państwowych (SILP); dane zagregowane – wielkoobszarowa 31 lipca 2014 r. inwentaryzacja stanu lasów (wyniki prac z lat 2009-2013): powierzchnia lasów i zasobów drzewnych na pniu według grup rodzajowych drzew i klas wieku drzewostanów, siedlisk, form własności i województw; w formie elektronicznej i papierowej do GUS

9 oddziały terenowe Agencji system informacyjny ANR; dane zagregowane raz w roku do Urząd Statystyczny Nieruchomości Rolnych w zakresie: powierzchnia gruntów leśnych 31 stycznia 2014 r. z w Białymstoku według gmin; powierzchnia lasów zalesiona i danymi za rok 2013 posiadana dokumentacja urządzeniowa według województw; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Powierzchnia gruntów leśnych i ich wyłączenia z produkcji; struktura gatunkowa i wiekowa zasobów leśnych; kategorie lasów ochronnych, obiektów i obszarów prawnie chronionych (w tym lasy w obiektach i obszarach chronionych); stan zdrowotny i sanitarny lasów; pożary lasów w układzie: kraj, formy własności, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy imiennie (tylko w zakresie powierzchni gruntów leśnych i ich wyłączenia z produkcji); jednostki administracji leśnej.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe – czerwiec 2014 r., – „Leśnictwo 2014” – listopad 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r., – „Stan uszkodzenia lasów w Polsce na podstawie badań monitoringowych” – Inspekcja Ochrony Środowiska – październik 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 434 500 zł – budżet GUS 60 000 zł – budżet GIOŚ

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.04(004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) Badanie stałe Minister właściwy do spraw środowiska Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Celem prowadzenia badania jest pozyskanie zbiorczych danych o zasobach, stanie rozpoznania i zagospodarowania oraz wielkości wydobycia dla krajowych złóż kopalin Informacje te służą właściwemu prowadzeniu polityki surowcowej i regulacji działalności gospodarczej przez organy administracji geologicznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz powiatowym. Opracowania te są także źródłem informacji dla inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych pozyskaniem, wydobyciem, przetwórstwem i obrotem surowców mineralnych.

6. Zakres podmiotowy Eksploatacja i użytkowanie złóż na podstawie danych zbieranych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

7. Zakres przedmiotowy Kopaliny, liczba złóż (w tym zagospodarowane), zasoby bilansowe złóż udokumentowanych geologicznie (w tym zagospodarowane oraz przyrost i ubytek w stosunku do roku poprzedniego), pozabilansowe, przemysłowe, wydobycie, zawierające surowce: – energetyczne (antracyt, gaz ziemny, hel, metan z pokładów węgla, ropę naftową, węgiel brunatny i kamienny), – metaliczne (rudy: cynku i ołowiu, miedzi i srebra, niklu, złota, arsenu i cyny, żelaza, tytanu i wanadu, pozostałe – pierwiastki współwystępujące w rudach i innych kopalinach), – chemiczne (baryt i fluoryt, fosforyty, siarkę, skałę diatomitową, sole potasowo-magnezowe, sól kamienną, surowce ilaste do produkcji farb mineralnych, ziemię krzemionkową), – wody lecznicze, termalne, solanki, – inne (skalne ok. 30 rodzajów).

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: ZOŚ-4. Dane z administracyjnego systemu informacyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – informacje o zmianach zasobów złóż kopalin sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) oraz informacje o zasobach złóż kopalin pochodzące z decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych przesyłanych na drodze administracyjnej przez właściwe organy administracji geologicznej; system informacyjny MIDAS – dane dotyczące gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Państwowy Instytut Geolo- system informacyjny dotyczący ewidencji raz w roku do GUS giczny – Państwowy Instytut zasobów złóż; dane z informatycznego syste- 30 czerwca 2014 r. z Badawczy mu gospodarki i ochrony bogactw mineral- danymi za rok 2013 nych Polski MIDAS; dane zagregowane – zestawienie zbiorcze zawierające informacje o ilości i zasobach złóż, zmianach zasobów geologicznych i przemysłowych, wydobyciu, zmianach zasobów wydobywalnych ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu oraz wód leczniczych, wód termalnych i solanek; bilans zasobów kopalin w Polsce; w formie elektronicznej 2 Państwowy Instytut Geolo- ZOŚ-4 – zestawienie tabelaryczne monitoring raz w roku do Ministerstwo Śrogiczny – Państwowy Instytut zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, 30 maja 2014 r. z dowiska, GUS Badawczy zasobów wód leczniczych i termalnych; dane danymi za rok 2013 zagregowane w zakresie Tabela 1 – wykaz wód leczniczych, w tym termalnych (z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO); w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Komplet informacji zawierających dane o stanie zasobów, ich zagospodarowaniu, stopniu rozpoznania oraz wydobyciu; Wykaz złóż wód leczniczych, termalnych i solanek wraz z podaniem zasobów dyspozycyjnych. Dane dotyczące złóż kopalin przedstawiono w odniesieniu do województw lub w ujęciu regionalnym.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe (wydruk) – lipiec 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r., – „Bilans zasobów kopalin w Polsce” (w formie elektronicznej) – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 2 165 200 zł – budżet NFOŚiGW 12 000 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej Minister właściwy do spraw środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska Minister właściwy do spraw rozwoju wsi

5. Cel badania Ocena i analiza stanu, zanieczyszczenia, zagrożenia i wykorzystania wód powierzchniowych, w tym wód Morza Bałtyckiego oraz podziemnych; charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej; zebranie informacji o zawartości azotu mineralnego w glebach oraz azotu azotanowego w wodach powierzchniowych i podziemnych na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych; uzyskanie informacji na temat rozwoju, poniesionych kosztów i źródeł finansowania obiektów małej retencji wodnej; uzyskanie informacji na temat działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia wód, a także działalności kontrolnej w zakresie higieny komunalnej. Zebrane informacje służą do sporządzania zestawień o gospodarce wodnej na potrzeby krajowej statystyki publicznej oraz statystyki międzynarodowej, a także są wykorzystywane przez administrację rządową i samorządową do kreowania polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (m.in. wykorzystywanie danych dla celów realizacji „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”, monitorowanie realizacji postanowień Strategii Gospodarki Wodnej przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r., do opracowywania i monitorowania Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Narodowej Strategii Spójności oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich).

6. Zakres podmiotowy Jednostki wnoszące opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podmioty eksploatujące wodociągi i kanalizację oraz oczyszczalnie ścieków, pracujące na sieci kanalizacyjnej; jednostki prowadzące nawadnianie użytków rolnych i leśnych oraz napełnianie stawów rybnych. Gminy, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych; dla przedsięwzięć podejmowanych także przez spółki wodne, prywatnych właścicieli stawów rybnych, hydroelektrownie, koła wędkarskie i innych inwestorów w zakresie obiektów małej retencji wodnej; w zakresie działalności badawczej i kontrolnej dotyczącej zanieczyszczenia wód wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska; w zakresie higieny komunalnej stacje sanitarno-epidemiologiczne; zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż.

7. Zakres przedmiotowy – zasoby ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych, – źródła poboru i cele zużycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludności, – pobór morskich wód wewnętrznych, – zamknięte obiegi wody w zakładach, – ilość i sposób zagospodarowania wód zasolonych oraz ładunki soli w nich zawarte, – nawadniane grunty i napełniane stawy rybne (powierzchnia i zużycie wody), – ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzone do wód, kanalizacji i do ziemi, metody ich oczyszczania oraz ładunki zanieczyszczeń (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, metale ciężkie) w ściekach wytwarzanych i odprowadzanych w ciągu roku, – ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe odprowadzone do wód i kanalizacji, – ilość, przepustowość i rodzaje oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi, – ilość, wielkość (przepustowość i równoważna liczba mieszkańców – RLM) i rodzaje oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich, pracujących na sieci kanalizacyjnej, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi, – ludność obsługiwana przez pracujące na sieci kanalizacyjnej oczyszczalnie ścieków miejskich i wiejskich oraz oczyszczalnie ścieków przemysłowych, – ocena stanu jednolitych części wód rzek i jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz stanu jednolitych części wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, – stopień zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior metalami ciężkimi, związkami organicznymi (wielopierścieniowe węglowodory organiczne, polichlorowane bifenyle, pestycydy chloroorganiczne), – zanieczyszczenie i tendencje zmian długookresowych, zachodzących w środowisku wodnym i w biocenozach polskiej strefy Morza Bałtyckiego. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzane do Morza Bałtyckiego rzekami (substancje organiczne i biogenne, metale ciężkie), – monitoring gleb i płytkich wód gruntowych na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych, na potrzeby bilansowania azotanów przemieszczających się do wód powierzchniowych i podziemnych z obszarów użytków rolnych, – wykaz obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, – rodzaje obiektów małej retencji wodnej, ich liczba, poniesione koszty i źródła finansowania oraz pojemność retencyjna,

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1391

– działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia wód, – jakość wody dostarczanej ludności do spożycia, – obiekty wodne i rekreacyjne.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: OS-3, OS-4, OS-5, ZOŚ-4, ZOŚ-5, ZOŚ-6; sprawozdanie MRiRW: RRW-13; sprawozdania Ministerstwa Środowiska: OŚ-2a, OŚ-26; dane z systemów informacyjnych: Ministerstwa Środowiska z centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z informatycznego systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski MIDAS, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z państwowego monitoringu środowiska; okręgowych stacji chemiczno-rolniczych z systemu informacyjnego o zanieczyszczeniach pochodzenia rolniczego, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z systemu informacyjnego o obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z systemu informacyjnego dotyczącego obiektów małej retencji wodnej; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: M-06 (omówione w badaniu 1.26.06) oraz danych Ministerstwa Zdrowia ze sprawozdania MZ 46 (omówione w badaniu 1.29.14) Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym fermy przemysłowego chowu zwierząt, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności dobrane na podstawie kryterium uciążliwości ekologicznej – wnoszące opłaty (oraz zwolnione z opłat) za pobór z ujęć własnych rocznie 5 000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20 000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub za odprowadzenie rocznie 20 000 m3 i więcej ścieków, z wyjątkiem: – zakładów (przedsiębiorstw) wodociągowych i kanalizacyjnych, – podmiotów zużywających wyłącznie wodę zakupioną od wodociągów komunalnych i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do sieci kanalizacyjnej, – gospodarstw rolnych (z wyłączeniem ferm przemysłowego chowu zwierząt) zużywających wodę wyłącznie na potrzeby produkcji zwierzęcej i roślinnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej); ustalone na podstawie uzgodnionych z: – marszałkiem województwa wykazów podmiotów (poszczególnych źródeł wykorzystujących i zanieczyszczających wodę), sporządzonych na podstawie ubiegłorocznych danych o opłatach za korzystanie ze środowiska, – marszałkiem województwa lub starostą wykazów pozwoleń wodnoprawnych wydanych na podstawie art. 140 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) Częstotliwość i termin 8.2 8.3 OS-3 – sprawozdanie o gospodarowa- raz w roku do niu wodą, ściekach i ładunkach zanie- 31 stycznia 2014 r. z czyszczeń; w formie elektronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Katowicach

Dziennik Ustaw

2 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne za swoje jednostki lokalne prowadzące gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni 20 ha i więcej oraz w stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej – dobór oparty na kryterium powierzchniowym; w przypadku stawów rybnych dobór ustalony na podstawie uzgodnionych z marszałkiem województwa wykazów podmiotów wnoszących opłaty za wprowadzanie wykorzystanych wód z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych 3 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nadzorujące eksploatację: – oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich pracujących na sieci kanalizacyjnej – prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną, które oczyszczają ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia, – oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia, ustalone na podstawie uzgodnionych z marszałkiem województwa wykazów podmiotów wnoszących opłaty za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi 4 starostowie, wództw marszałkowie

– 22 –

OS-4 – sprawozdanie o poborze wody raz w roku do do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie 14 stycznia 2014 r. z oraz o napełnianiu stawów rybnych; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Poz. 1391

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Katowicach

OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni raz w roku do ścieków miejskich i wiejskich; w for- 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 mie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Katowicach

woje- OŚ-26 – zestawienie udokumentowa- raz w roku do nych zasobów wód podziemnych i 31 marca 2014 r. z wyników prac hydrogeologicznych; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

5 Państwowy Instytut Geologiczny – ZOŚ-4 – zestawienie tabelaryczne raz w roku do Ministerstwo ŚroPaństwowy Instytut Badawczy monitoring zasobów eksploatacyjnych 30 maja 2014 r. z dowiska, GUS wód podziemnych, zasobów wód danymi za rok 2013 leczniczych i termalnych; dane zagregowane w zakresie Tabela 2 – zestawienie ustalonych zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych w Polsce (z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO) ; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw

6 zakłady eksploatujące ża/użytkownicy złóż

– 23 –

Poz. 1391

zło- dane dotyczące wartości odwodnienia raz w roku do Państwowy Instytut z uwzględnieniem wód podziemnych; 31 marca 2014 r. z Geologiczny – Pańw formie elektronicznej lub papierowej danymi za rok 2013 stwowy Instytut Badawczy raz w roku do GUS 10 października 2014 r. z danymi za rok 2013

7 Państwowy Instytut Geologiczny – system informacyjny dotyczący ewiPaństwowy Instytut Badawczy dencji zasobów złóż; dane z informatycznego systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski MIDAS; dane zagregowane zasoby wód podziemnych – bilans zasobów wód podziemnych w Polsce; w formie elektronicznej

8 Instytut Meteorologii i Gospodarki ZOŚ-5 – zestawienia tabelaryczne o raz w roku do GUS Wodnej – Państwowy Instytut Ba- zasobach wód powierzchniowych; 30 maja 2014 r. z dawczy dane zagregowane; w formie elektro- danymi za rok 2013 nicznej 9 Główny Inspektorat Ochrony Śro- państwowy monitoring środowiska; raz w roku do Ministerstwo Środowiska dane zagregowane – dane monitorin- 30 września 2014 r. z dowiska, GUS gowe w zakresie stanu rzek, jezior, danymi za rok 2013 wód przejściowych i przybrzeżnych, wód podziemnych oraz Morza Bałtyckiego; w formie elektronicznej 10 Główny Inspektorat Ochrony Śro- ZOŚ-6 – zestawienia tabelaryczne w raz w roku do Ministerstwo Środowiska zakresie jakości osadów dennych rzek i 30 kwietnia 2014 r. z dowiska, GUS jezior, w tym zawartość metali ciężkich danymi za rok 2013 i związków organicznych; dane z państwowego monitoringu środowiska; w formie elektronicznej; obowiązkowe 11 okręgowe stacje chemiczno-rolnicze system informacyjny o zanieczyszcze- raz w roku do niach pochodzenia rolniczego; dane 27 czerwca 2014 r. z zagregowane dotyczące badań na danymi za rok 2013 zawartość azotu mineralnego w glebach, na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych; w formie elektronicznej 12 okręgowe stacje chemiczno-rolnicze system informacyjny o zanieczyszcze- raz w roku do niach pochodzenia rolniczego; dane 27 czerwca 2014 r. z zagregowane dotyczące badań na danymi za rok 2013 zawartość azotu azotanowego w płytkich wodach gruntowych, które są bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego; w formie elektronicznej Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, GUS Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, GUS

13 regionalne zarządy gospodarki wod- system informacyjny; dane zagrego- co 4 lata do Krajowy Zarząd nej wane o obszarach szczególnie narażo- 28 czerwca 2016 r. Gospodarki Wodnej nych na odpływ azotu ze źródeł rolni- za lata 2012–2015 czych i bilansie azotu z tych obszarów; w formie elektronicznej 14 Krajowy Zarząd Gospodarki Wod- system informacyjny; dane zagregonej wane o obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych i bilansie azotu z tych obszarów; w formie elektronicznej co 4 lata do Ministerstwo Śro28 sierpnia 2016 r. za dowiska, GUS okres 4 lat (tj. za 2012-2015)

15 Główny Inspektorat Ochrony Śro- państwowy monitoring środowiska; raz w roku do Ministerstwo Środowiska dane zagregowane o zawartości azotu 30 września 2014 r. z dowiska, GUS azotanowego w wodach powierzch- danymi za rok 2013 niowych i podziemnych na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 1391

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane Śro-

16 wojewódzkie inspektoraty ochrony wojewódzka baza informacji o korzy- raz w roku do środowiska staniu ze środowiska; dane jednostko- 27 czerwca 2014 r. z we i zagregowane w zakresie wskaza- danymi za rok 2013 nym w art. 286a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); w formie elektronicznej

17 Główny Inspektorat Ochrony Śro- raporty wojewódzkie dotyczące infor- raz w roku do Ministerstwo dowiska macji o korzystaniu ze środowiska w 31 lipca 2014 r. z dowiska zakresie ilości i jakości pobranej wody danymi za rok 2013 powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; dane jednostkowe i zagregowane; w formie elektronicznej 18 Ministerstwo Środowiska

centralna baza informacji o korzystaniu raz w roku do GUS, Urząd Statyze środowiska; dane jednostkowe i 29 sierpnia 2014 r. z styczny w Katowizagregowane w zakresie ilości i jakości danymi za rok 2013 cach pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; bezpośredni dostęp GUS i US Katowice do centralnej bazy (dane dotyczące wszystkich województw)

19 wójtowie (burmistrzowie, prezyden- RRW-13 – sprawozdanie z wykonania raz w roku do wojewódzkie zarząci miast) obiektów małej retencji wodnej; w 28 lutego 2014 r. z dy melioracji i urząformie papierowej; metoda pełna; danymi za rok 2013 dzeń wodnych obowiązkowe 20 wojewódzkie zarządy melioracji i RRW-13 – sprawozdanie z wykonania raz w roku do Ministerstwo Rolurządzeń wodnych obiektów małej retencji wodnej; zesta- 31 marca 2014 r. z nictwa i Rozwoju wienie zbiorcze danych; w formie danymi za rok 2013 Wsi papierowej 21 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju system informacyjny dotyczący obiek- raz w roku do GUS Wsi tów małej retencji wodnej; dane zagre- 19 maja 2014 r. z gowane o poniesionych wydatkach danymi za rok 2013 inwestycyjnych na budowę obiektów małej retencji wodnej według źródeł finansowania i rodzajów obiektów oraz uzyskanych efektach rzeczowych obejmujących liczbę i rodzaje oddanych obiektów, a także przyrost pojemności retencyjnej wody; w formie elektronicznej 22 Główny Inspektorat Ochrony Śro- OŚ-2a – sprawozdanie z działalności raz w roku do GUS dowiska Inspekcji Ochrony Środowiska w 27 czerwca 2014 r. z zakresie badań powietrza, wód i gleb danymi za rok 2013 oraz gospodarki odpadami; dane zagregowane w zakresie monitoringu wód; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zasoby wód – kraj, obszary dorzeczy i regiony wodne. Gospodarka wodno-ściekowa – kraj, regiony, województwa, podregiony, obszary szczególnie narażone na odpływ azotu ze źródeł rolniczych, powiaty, aglomeracje, miasta według grup wielkości i gminy, uzdrowiska, PKD (sekcje, działy, grupy, klasy), regiony wodne, regionalne zarządy gospodarki wodnej. Mała retencja wodna – rodzaje obiektów małej retencji, ilość zretencjonowanej wody w tych obiektach, poniesione koszty i źródła finansowania, obszary dorzeczy oraz regiony wodne – kraj, województwa. Działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia wód w układzie: kraj, regiony, województwa. Jakość wody dostarczanej ludności do spożycia oraz obiekty wodne i rekreacyjne: kraj, województwa.

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień/maj 2014 r., – Bank Danych Lokalnych – czerwiec/lipiec 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r., – kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, EEA, EKG/ONZ, GEMS, – publikacje i raporty w ramach serii wydawniczej ”Biblioteka Monitoringu Środowiska” Inspekcji Ochrony Środowiska – „Bilans zasobów wód podziemnych w Polsce” (w formie elektronicznej) – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – październik 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 3 500 zł – budżet MRiRW 1 671 200 zł – budżet GUS 167 750 zł – budżet GIOŚ

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania Scharakteryzowanie źródeł, rozmiarów i rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, ocena jakości powietrza; zebranie informacji o wyposażeniu i efektach eksploatacji urządzeń chroniących powietrze, o zawartości ozonu w atmosferze oraz o promieniowaniu nadfioletowym (UV-B); działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Zebrane informacje są wykorzystywane do międzynarodowej wymiany danych o zanieczyszczeniu atmosfery – w szczególności na potrzeby wypełniania względem Komisji Europejskiej zobowiązań raportowych dotyczących danych o jakości powietrza, sporządzania bilansu transgranicznego przenoszenia tlenków siarki i azotu w Europie, szacowania całkowitej, w skali Europy i Świata, wielkości emisji zanieczyszczeń powodujących zjawiska o charakterze globalnym, tj. emisji gazów cieplarnianych oraz oceny stopnia ubytku ozonu w warstwie ozonowej.

6. Zakres podmiotowy Podmioty szczególnie uciążliwe dla środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Podmioty emitujące zanieczyszczenia do powietrza objęte międzynarodową klasyfikacją źródeł emisji SNAP97. Podmioty emitujące gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane według metodologii Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC. Stacje pomiarowe ozonu oraz promieniowania nadfioletowego. Podmioty dokonujące obrotu (przywóz i wywóz) i produkujące substancje zubożające warstwę ozonową. Stacje pomiarowe imisji (stężeń) zanieczyszczeń powietrza państwowego monitoringu środowiska. Stacje pomiarowe składu chemicznego opadów atmosferycznych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Podmioty o liczbie pracujących 10 osób i więcej produkujące wyroby przemysłowe określone w nomenklaturze PRODPOL. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w zakresie działalności badawczej i kontrolnej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza.

7. Zakres przedmiotowy – emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych i energetycznych, emisja zorganizowana i niezorganizowana, urządzenia ochronne: rodzaj, liczba, skuteczność, dyspozycyjność, – zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach ochronnych, – emitory na terenie zakładów, – emisja dopuszczalna pyłów i gazów, – pomiary emisji i imisji, – otoczenie i lokalizacja zakładów, – emisja wybranych zanieczyszczeń ze środków transportu, – emisja krajowa zanieczyszczeń powietrza ze źródeł antropogenicznych (stacjonarnych, powierzchniowych i mobilnych) oraz ze źródeł naturalnych, – średnie miesięczne zawartości ozonu w atmosferze i ich zmiany w stosunku do wielolecia, – ciśnienie cząstkowe ozonu stratosferycznego na powierzchniach izobarycznych, – promieniowanie nadfioletowe (UV-B), – międzynarodowy obrót substancjami zubożającymi warstwę ozonową, – skład chemiczny opadów atmosferycznych, – klasyfikacja stref na podstawie wyników oceny jakości powietrza, stężenie zanieczyszczeń (imisje) określonych prawnie i krotności przekroczeń dopuszczalnych norm, inne zanieczyszczenia, – produkcja wybranych wyrobów przemysłowych określonych w nomenklaturze PRODPOL, – działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia powietrza, – wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: OS-1; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: P 01 (omówione w badaniu 1.46.04), z systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów SAD i systemu INTRASTAT (omówione w badaniach: 1.51.01, 1.51.07), sprawozdanie MŚ OŚ-2a oraz szacunki z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – IOŚ-PIB dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zanieczyszczeń transportowych; administracyjne systemy informacyjne: Ministerstwa Środowiska z centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz dane w zakresie międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z państwowego monitoringu środowiska.

Dziennik Ustaw

Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez względu na rodzaj prowadzonej działalności – wnoszące opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, według jednostkowych stawek opłat ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów od wysokości łącznej opłaty, określonej w uzgodnieniu z ministrem środowiska i sporządzonej na tej podstawie listy podmiotów (poszczególnych źródeł zanieczyszczeń) uzgodnionej z marszałkiem województwa, na podstawie ubiegłorocznych danych o opłatach za korzystanie ze środowiska, a także z wojewodą lub starostą na podstawie decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych lub na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

– 27 –

Częstotliwość i termin 8.2 8.3 OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń raz w roku do powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczają- 28 lutego 2014 r. z cych; w formie elektronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda doboru celowego; obowiązkowe Forma przekazania danych

Poz. 1391

Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Katowicach

2 Krajowy Ośrodek Bilanso- system informacyjny dotyczący emisji zanie- raz w roku do Ministerstwo Śrowania i Zarządzania Emi- czyszczeń powietrza; dane zagregowane doty- 30 kwietnia 2015 r. z dowiska, GUS sjami – IOŚ-PIB czące oszacowania rocznej całkowitej emisji danymi za rok 2013 głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla, pył całkowity (TSP) i frakcje PM10 i PM2,5 oraz trwałe zanieczyszczenia organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny i furany, heksachlorobenzen, polichlorowane bifenyle, benzo(a)piren i inne) według międzynarodowej klasyfikacji źródeł emisji SNAP97); w formie elektronicznej 3 Krajowy Ośrodek Bilanso- system informacyjny dotyczący emisji zanie- raz w roku do Ministerstwo Śrowania i Zarządzania Emi- czyszczeń powietrza; dane zagregowane doty- 30 kwietnia 2015 r.

z dowiska, GUS sjami – IOŚ-PIB czące oszacowania emisji gazów cieplarnia- danymi za rok 2013 nych według metodologii IPCC (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, perfluorowęglowodory PFC, fluorowęglowodory HFC, sześciofluorek siarki – na potrzeby Konwencji Klimatycznej); w formie elektronicznej 4 Krajowy Ośrodek Bilanso- system informacyjny dotyczący emisji zanie- raz w roku do Ministerstwo Śrowania i Zarządzania Emi- czyszczeń powietrza; dane zagregowane doty- 30 kwietnia 2015 r. z dowiska, GUS sjami – IOŚ-PIB czące oszacowania rocznej całkowitej emisji danymi za rok 2013 niemetanowych lotnych związków organicznych, metali ciężkich (ołowiu, kadmu, rtęci – obowiązkowo oraz arsenu, miedzi, niklu, cynku, chromu – raportowane na zasadzie dobrowolności) – według międzynarodowej klasyfikacji źródeł emisji SNAP97; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1391

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane Śro-

5 wojewódzkie inspektoraty wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze raz w roku do ochrony środowiska środowiska; dane w zakresie wskazanym w 31 lipca 2014 r. z art. 286a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia danymi za rok 2013 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; w formie elektronicznej

6 Główny Inspektorat Ochrony raporty wojewódzkie dotyczące informacji o raz w roku do Ministerstwo Środowiska korzystaniu ze środowiska w zakresie rodzaju i 31 sierpnia 2014 r. z dowiska ilości gazów i pyłów wprowadzanych do po- danymi za rok 2013 wietrza; w formie elektronicznej 7 Główny Inspektorat Ochrony państwowy monitoring środowiska; dane raz w roku do GUS Środowiska zagregowane w zakresie: wskaźnik średniego 29 lipca 2014 r. z narażenia na pył PM2,5 dla aglomeracji i miast danymi za rok 2013 powyżej 100 tys. mieszkańców, krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5; w formie elektronicznej 8 Ministerstwo Środowiska

centralna baza informacji o korzystaniu ze raz w roku do GUS, Urząd Statyśrodowiska; dane jednostkowe i zagregowane 31 sierpnia 2014 r. z styczny w Katowiw zakresie rodzaju i ilości gazów i pyłów danymi za rok 2013 cach wprowadzanych do powietrza; bezpośredni dostęp GUS i US Katowice do centralnej bazy (dane dotyczące wszystkich województw)

9 Krajowy Ośrodek Bilanso- system informacyjny dotyczący zanieczysz- raz w roku do Ministerstwo Śrowania i Zarządzania Emi- czeń transportowych; dane zagregowane – 30 kwietnia 2015 r. z dowiska, GUS sjami – IOŚ-PIB szacunki eksperckie emisji ze środków trans- danymi za rok 2013 portu drogowego według działów transportu; w formie elektronicznej i papierowej 10 Główny Inspektorat Ochrony państwowy monitoring środowiska; dane raz w roku do GUS Środowiska zagregowane w zakresie: zawartość ozonu w 29 lipca 2014 r. z atmosferze; w formie elektronicznej danymi za rok 2013 11 Główny Inspektorat Ochrony państwowy monitoring środowiska; dane raz w roku do GUS Środowiska zagregowane w zakresie: ciśnienie cząstkowe 29 lipca 2014 r. z ozonu w atmosferze, promieniowanie nadfio- danymi za rok 2013 letowe (UV-B); w formie elektronicznej 12 Ministerstwo Środowiska państwowy monitoring środowiska; dane raz w roku do GUS zagregowane w zakresie: międzynarodowy 30 grudnia 2014 r. z obrót substancjami zubożającymi warstwę danymi za rok 2013 ozonową; w formie elektronicznej

13 Główny Inspektorat Ochrony państwowy monitoring środowiska; dane raz w roku do GUS Środowiska zagregowane w zakresie: skład chemiczny 30 sierpnia 2014 r. z opadów atmosferycznych; w formie elektro- danymi za rok 2013 nicznej 14 Główny Inspektorat Ochrony państwowy monitoring środowiska; dane Środowiska zagregowane – monitoringowe badanie imisji (stężeń) zanieczyszczeń powietrza i klasyfikacja stref; w formie elektronicznej raz w roku do GUS 30 października 2014 r. z danymi za rok 2013

15 Główny Inspektorat Ochrony OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji raz w roku do GUS Środowiska Ochrony Środowiska w zakresie badań powie- 27 czerwca 2014 r. z trza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; danymi za rok 2013 zestawienie zbiorcze danych w zakresie: monitoring powietrza; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych – dane o emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska – kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta, gminy, uzdrowiska, PKD (sekcje, działy, grupy, klasy), – oszacowania emisji głównych zanieczyszczeń powietrza według międzynarodowej klasyfikacji źródeł emisji SNAP97 (dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, niemetanowe lotne związki organiczne, pył zawieszony, tlenek węgla, metale ciężkie,

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1391

trwałe zanieczyszczenia organiczne) oraz według metodologii IPCC (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, perfluorowęglowodory, fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki), a także według województw (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył zawieszony, metale ciężkie, niemetanowe lotne związki organiczne) zatwierdzone przez MŚ, – dane o jakości powietrza i stężenia normowanych zanieczyszczeń uzyskane przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz klasyfikacja stref na podstawie wyników oceny jakości powietrza, – działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia powietrza w układzie: kraj, regiony, województwa.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień 2014 r., – dane szacunkowe – do dnia 30 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2013, – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r., – Bank Danych Lokalnych – lipiec 2014 r., – kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, Europejska Agencja Środowiska (EEA), Komisja Europejska, EKG/ONZ, – publikacje i raporty w ramach serii wydawniczej ”Biblioteka Monitoringu Środowiska” Inspekcji Ochrony Środowiska.

11. Koszty i sposób finansowania 569 200 zł – budżet GUS 72 500 zł – budżet GIOŚ i WIOŚ

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania Zewidencjonowanie i charakterystyka form ochrony przyrody, lasów, terenów zieleni; inwentaryzacja żywych zasobów przyrody (flory i fauny), zebranie danych o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem oraz o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

6. Zakres podmiotowy Dyrekcje parków narodowych, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, sejmiki wojewódzkie, gminy; dzielnice m. st. Warszawy, jednostki i instytucje prowadzące działalność w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz terenowe oddziały Ligi Ochrony Przyrody.

7. Zakres przedmiotowy – parki narodowe i krajobrazowe: liczba, powierzchnia ogółem, według województw i kategorii użytkowania gruntów oraz kategorii ochronności, – obszary chronionego krajobrazu: powierzchnia ogółem i według kategorii gruntów, – rezerwaty przyrody: liczba według województw, według kategorii ochronności, powierzchnia ogółem, – pomniki przyrody: liczba i rodzaje obiektów, – stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: liczba i powierzchnia obiektów, – obszary Natura 2000: – obszary specjalnej ochrony ptaków: nazwy obszarów, kody obszarów, powierzchnia ogółem, według województw i pokrywająca się z innymi formami ochrony przyrody, – obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i specjalne obszary ochrony siedlisk: nazwy obszarów, kody obszarów, powierzchnie ogółem, według województw i pokrywająca się z innymi formami ochrony przyrody, – zwierzęta chronione: liczebność poszczególnych gatunków, wydane pozwolenia na ich redukcję, – ochrona gatunkowa wybranych gatunków roślin i zwierząt: liczba gatunków, – wybrane grupy ptaków lęgowych, w tym pospolite ptaki krajobrazu rolniczego „Farmland Bird Index”, – wybrane gatunki roślin i zwierząt oraz wybrane typy siedlisk przyrodniczych, – zagrożenie roślin i zwierząt – liczba gatunków według standaryzowanych, w skali międzynarodowej, klas (stopni) zagrożenia, – międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, – różnorodność biologiczna, – organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO), – stan pszczelarstwa, – tereny zieleni w miastach i wsiach: rodzaje terenów zieleni, liczba obiektów i ich powierzchnia, powierzchnia na jednego mieszkańca, – parki i ogrody historyczne, – rodzinne ogrody działkowe: liczba, powierzchnia, infrastruktura ogrodów, liczba działek, – koła i członkowie kół Ligi Ochrony Przyrody, – ogrody botaniczne i zoologiczne.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: OS-7 wraz z załącznikami nr: 1, 2a, 2b; SG-01 cz. 2 dział 2 i 3; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania M-01 w zakresie zieleni osiedlowej (omówione w badaniu 1.26.01); ekspertyzy i badania naukowe Polskiej Akademii Nauk; szacunki i badania monitoringowe Ministerstwa Środowiska oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego; baza danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotycząca obszarów Natura 2000 (SOO i OSO); program „CORINE – Biotopes” Instytutu Ochrony Przyrody PAN; wewnętrzne systemy informacyjne: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów – Służba Celna, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, Polskiego Związku Pszczelarskiego, Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody.

Dziennik Ustaw

Lp.

– 31 –

Poz. 1391

Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Podmioty przekazujące Częstotliwość Forma przekazania danych dane statystyczne i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 1 dyrekcje parków narodo- OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i raz w roku do wych krajobrazu; załącznik nr 1 do działu 1 spra- 11 lutego 2014 r. z wozdania; w formie elektronicznej; metoda danymi za rok 2013 pełna; obowiązkowe

2 regionalni dyrektorzy ochro- OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i raz w roku do portal sprawozdawny środowiska krajobrazu; załącznik nr 2a do działu 2 spra- 11 lutego 2014 r. z czy GUS wozdania; w formie elektronicznej; metoda danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl pełna; obowiązkowe 3 sejmiki wojewódzkie OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i raz w roku do portal sprawozdawkrajobrazu; załącznik nr 2b do działów 3 i 4 11 lutego 2014 r. z czy GUS sprawozdania; w formie elektronicznej; meto- danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl da pełna; obowiązkowe

4 wójtowie (burmistrzowie, SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona raz w roku do portal sprawozdawprezydenci miast), zarządy środowiska; dane w zakresie ochrony przyrody 20 lutego 2014 r. z czy GUS dzielnic m.st. Warszawy i krajobrazu oraz terenów zieleni w miastach i danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl wsiach; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 5 regionalni dyrektorzy ochro- zbiór danych o liczebności wybranych gatun- raz w roku do Generalna Dyrekcja ny środowiska ków zwierząt chronionych: żubry, kozice, 29 kwietnia 2014 r. z Ochrony Środowiniedźwiedzie, bobry, wilki, głuszce, cietrzewie, danymi za rok 2013 ska rysie; dane zagregowane; w formie elektronicznej 6 Generalna Dyrekcja Ochrony system informacyjny; dane zagregowane doty- raz w roku do GUS Środowiska czące wybranych gatunków zwierząt chronio- 30 maja 2014 r. z nych: żubry, kozice, niedźwiedzie, bobry, danymi za rok 2013 wilki, głuszce, cietrzewie, rysie; w formie elektronicznej 7 Generalna Dyrekcja Ochrony centralny rejestr form ochrony przyrody; dane raz w roku do GUS Środowiska zagregowane w zakresie wskazanym w art. 29 kwietnia 2014 r. z 113 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o danymi za rok 2013 ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.); w formie elektronicznej 8 Generalna Dyrekcja Ochrony baza danych dotycząca obszarów Natura 2000; raz w roku do GUS Środowiska dane zagregowane; w formie elektronicznej 29 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 9 Generalna Dyrekcja Ochrony system informacyjny dotyczący gatunków raz w roku do GUS, Ministerstwo Środowiska zwierząt chronionych; dane zagregowane 29 kwietnia 2014 r. z Środowiska dotyczące wydanych zezwoleń na redukcję danymi za rok 2013 wybranych zwierząt chronionych; w formie elektronicznej 10 Generalna Dyrekcja Ochrony dane zagregowane w zakresie liczby i po- raz w roku do GUS Środowiska wierzchni ogrodów botanicznych i zoologicz- 29 sierpnia 2014 r. z nych; w formie elektronicznej danymi za rok 2013 11 Ministerstwo Środowiska zbiory danych dotyczące międzynarodowego raz w roku do GUS handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatun- 29 sierpnia 2014 r. z ków zagrożonych wyginięciem, chronionych danymi za rok 2013 konwencją CITES; dane zagregowane w zakresie wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw

12 Ministerstwo Finansów

– 32 –

Poz. 1391

zbiory danych dotyczące ujawnionych przez raz w roku do Ministerstwo Śrosłużbę celną przypadków nielegalnego prze- 29 sierpnia 2014 r. z dowiska, GUS wozu dzikich zwierząt i roślin gatunków za- danymi za rok 2013 grożonych wyginięciem, chronionych konwencją CITES; dane zagregowane w zakresie liczby zatrzymanych przez służby celne okazów CITES, w tym żywych gatunków roślin i zwierząt; w formie elektronicznej Rejestr Zamkniętego Użycia GMO; Rejestr raz w roku do GUS Zamierzonego Uwalniania GMO do środowi- 29 sierpnia 2014 r. z ska; dane zagregowane w zakresie wydanych danymi za rok 2013 decyzji przez Ministra Środowiska na eksperymentalne uwolnienie do środowiska oraz na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO); w formie elektronicznej

13 Ministerstwo Środowiska

14 Instytut Ochrony Przyrody system informacyjny dotyczący zwierząt za- weryfikacja okreso- GUS PAN, Instytut Botaniki grożonych i ginących; system informacyjny wa w razie zmian im. W. Szafera PAN dotyczący roślin zagrożonych i ginących; dane zagregowane w zakresie zwierząt zagrożonych i ginących według ”Polskiej czerwonej księgi zwierząt”; rośliny zagrożone i ginące według ”Polskiej czerwonej księgi roślin”; w formie elektronicznej 15 Instytut Ochrony Przyrody system „CORINE-Biotopes”; dane zagrego- raz w roku do GUS PAN, Instytut Botaniki wane w zakresie obszarów ostoi przyrodni- 29 sierpnia 2014 r. z im. W. Szafera PAN czych; w formie elektronicznej danymi za rok 2013 16 Główny Inspektorat Ochrony państwowy monitoring środowiska; dane Środowiska zagregowane w zakresie: – monitoringu ptaków, w tym monitoringu obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, – monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; w formie elektronicznej 17 dyrekcje wych parków w datach dostępności GUS opracowań, ale nie później niż do 30 września 2014 r. z danymi za rok 2013

narodo- zbiór danych z parków narodowych: turystyka, raz w roku do Ministerstwo działalność dydaktyczna, główne gatunki 30 maja 2014 r. z dowiska zwierząt łownych i regulacja ich populacji, danymi za rok 2013 zwierzęta chronione, pozyskiwanie drewna oraz szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem; dane zagregowane; w formie elektronicznej system informacyjny dotyczący parków naro- raz w roku do GUS dowych; dane zagregowane z parków narodo- 30 czerwca 2014 r. z wych: turystyka, działalność dydaktyczna, danymi za rok 2013 główne gatunki zwierząt łownych i regulacja ich populacji, zwierzęta chronione, pozyskiwanie drewna oraz szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem; w formie elektronicznej

Śro-

18 Ministerstwo Środowiska

19 Narodowy Instytut Dziedzic- Krajowa Ewidencja i Rejestr Zabytków; dane raz w roku do GUS twa zagregowane dotyczące parków i ogrodów 29 sierpnia 2014 r. z historycznych; w formie elektronicznej danymi za rok 2013 20 Krajowa Rada Polskiego ZOŚ-7 – zestawienie tabelaryczne „Rodzinne raz w roku do GUS Związku Działkowców ogrody działkowe”; w formie elektronicznej; 30 czerwca 2014 r. z obowiązkowe danymi za rok 2013 21 Polski Związek Pszczelarski ZOŚ-8 – zestawienie tabelaryczne „Stan raz w roku do GUS pszczelarstwa w Polsce”; w formie elektro- 29 sierpnia 2014 r. z nicznej; obowiązkowe danymi za rok 2013

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 1391

22 Zarząd Główny Ligi Ochro- zbiór danych w zakresie kół i członków; dane raz w roku do GUS ny Przyrody zagregowane; w formie elektronicznej 29 sierpnia 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Formy ochrony przyrody – kraj, regiony, województwa (w tym Natura 2000), podregiony, powiaty, gminy; imiennie parki narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Ogrody działkowe – kraj, województwa. Parki i ogrody historyczne – kraj, województwa. Zieleń w miastach i wsiach – kraj, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie, dla m.st. Warszawy – dzielnice.

10. Terminy i formy udostępniania – ochrona przyrody i krajobrazu: tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień 2014 r., – zieleń ogólnie dostępna: tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – czerwiec 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r., – „Leśnictwo 2014” – listopad 2014 r., – Bank Danych Lokalnych – lipiec 2014 r., – opracowania i wydawnictwa Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskiej Akademii Nauk, – kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, Europejska Agencja Środowiska (EEA), EKG/ONZ, GEMS, – publikacje i raporty w ramach serii wydawniczej „Biblioteka Monitoringu Środowiska” Inspekcji Ochrony Środowiska.

11. Koszty i sposób finansowania 775 900 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.08(008) Odpady Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania Charakterystyka ilościowa i jakościowa odpadów przemysłowych i innych poprodukcyjnych, komunalnych, w tym niebezpiecznych wytwarzanych, oraz sposobów postępowania z odpadami (gospodarowania odpadami); zebranie informacji o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz poużytkowych, odpadach pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, o międzynarodowym obrocie odpadami. Charakterystyka działalności badawczej i kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Prowadzenie badania ma także na celu realizację zobowiązań wynikających z prawa krajowego oraz UE, w tym przekazywanie danych o odpadach do Eurostatu wymaganych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 332 z 09.12.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 257, z późn. zm.), a także spełnienie potrzeb związanych z budową wskaźników strukturalnych. Wyniki badania są wykorzystywane m.in. do opracowania Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz planów wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

6. Zakres podmiotowy Jednostki (zakłady – wytwórcy) wytwarzające w ciągu roku powyżej 1 tys. ton odpadów przemysłowych i innych, w tym niebezpiecznych, lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych. Wybrane jednostki wytwarzające w ciągu roku ponad 30 ton odpadów niebezpiecznych oraz 10% pozostałych wytwórców odpadów niebezpiecznych w ramach cykli kontrolnych w sprawie oceny postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Jednostki specjalistyczne świadczące usługi z zakresu wywozu odpadów komunalnych, a także jednostki posiadające składowiska zorganizowane (czynne i zamknięte), spalarnie lub kompostownie. Jednostki wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący działalność w zakresie recyklingu, procesu odzysku innego niż recykling oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedsiębiorcy, importerzy i wytwórcy wprowadzający na rynek krajowy opakowania i produkty, z których powstały odpady oraz działające w ich imieniu organizacje odzysku. Jednostki eksportujące, importujące i przewożące przez Polskę odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w zakresie działalności badawczej i kontrolnej dotyczącej gospodarki odpadami.

7. Zakres przedmiotowy Odpady przemysłowe i inne, w tym niebezpieczne według katalogu odpadów: – wytworzone, poddane odzyskowi, unieszkodliwione: termicznie, kompostowane i składowane na składowiskach (wysypiskach, hałdach, stawach osadowych) własnych miedzyzakładowych i komunalnych, – magazynowane czasowo, – nagromadzone (składowane) dotychczas na składowiskach (wysypiskach, hałdach, w stawach osadowych), – powierzchnia terenów składowania odpadów (niezrekultywowana i zrekultywowana). Odpady niebezpieczne według listy odpadów niebezpiecznych: – wytworzone, wykorzystane, unieszkodliwione, w tym składowane, – nagromadzone na składowiskach, – liczba składowisk, – charakterystyka i kryteria przyjęte w ramach cyklu kontrolnego oceny gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany i przetworzony oraz odpady powstałe ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddane procesowi recyklingu, procesowi odzysku innemu niż recykling oraz unieszkodliwianiu. Pojazdy wycofane z eksploatacji poddane procesowi recyklingu oraz odpady pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu. Odpady komunalne (stałe): – zebrane i unieszkodliwione w spalarniach i odzyskane w kompostowniach, składowane, – liczba i powierzchnia składowisk zorganizowanych czynnych i zamkniętych (w tym zrekultywowanych), – odgazowywane składowiska (liczba składowisk z instalacją do odgazowywania, w tym z gazem unieszkodliwianym przez spalanie, uchodzącym bezpośrednio do atmosfery, bez i z odzyskiem energii). Komunalne osady ściekowe:

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 1391

– masy wytworzonych osadów ściekowych (ogółem), – masy zastosowanych osadów ściekowych (Mg), – powierzchnia stosowania komunalnych osadów ściekowych (ha). Opakowania i produkty wprowadzone na rynek krajowy, z których powstały odpady; odpady opakowaniowe i poużytkowe poddane odzyskowi i recyklingowi. Eksport, import i tranzyt odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Liczba i moce przerobowe istniejących instalacji zagospodarowania odpadów ze wskazaniem przetwarzanych odpadów, a w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – również grup sprzętu (w tym zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacje do przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, zakłady fermentacji, spalarnie odpadów komunalnych, medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów niebezpiecznych, sortowanie odpadów, instalacje do regeneracji olejów odpadowych). Działalność badawcza i kontrolna w zakresie gospodarki odpadami.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: OS-6 oraz wtórne wykorzystanie danych o odpadach komunalnych ze sprawozdania M-09 (omówionego w badaniu 1.26.08); MŚ: OŚ-2a (omówione w badaniu 1.01.02); dane z administracyjnego systemu informacyjnego Ministerstwa Środowiska (centralna baza danych CSO i raporty), w tym dane o opakowaniach i produktach wprowadzonych na rynek oraz odpadach opakowaniowych i poużytkowych (na podstawie sprawozdań OŚ-OP2); dane z kontroli postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz jednostek eksportujących, importujących i przewożących przez Polskę odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne; dane o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z bazy danych o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzonej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (na podstawie sprawozdań OŚ-SEE 2); wyniki kontroli, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.), dane zawarte w bazie danych o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach, roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r.

w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i zużytych akumulatorach (Dz. U. Nr 38, poz. 200); dane o pojazdach wycofanych z eksploatacji pozyskiwane z bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez względu na rodzaj prowadzonej działalności – wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych; na podstawie uzgodnionego z marszałkiem województwa wykazu podmiotów posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), a w przypadku braku lub niekompletności, również na podstawie wykazu podmiotów (poszczególnych źródeł wytwarzających odpady), sporządzonego na podstawie ubiegłorocznych danych o opłatach za korzystanie ze środowiska Częstotliwość i termin 8.2 8.3 OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłą- raz w roku do czeniem odpadów komunalnych); w formie 31 stycznia 2014 r. elektronicznej; z danymi za rok dla podmiotów o liczbie pracujących nie 2013 większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Katowicach

Dziennik Ustaw

2 marszałkowie województw

– 36 –

system informacyjny dotyczący odpadów; zbiór danych jednostkowych dotyczących odpadów w zakresie: ilości odpadów wytworzonych i zagospodarowanych według rodzajów odpadów oraz ilości wytworzonych i zagospodarowanych opakowań i odpadów opakowaniowych; bezpośredni dostęp urzędów statystycznych do wojewódzkich baz danych centralna baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami (Centralny System Odpadowy CSO); dane jednostkowe i zagregowane dotyczące odpadów w zakresie: ilości odpadów wytworzonych i zagospodarowanych według rodzajów odpadów oraz ilości wytworzonych i zagospodarowanych opakowań i odpadów opakowaniowych; bezpośredni dostęp GUS oraz US Katowice do centralnej bazy danych raz w roku do 1 lipca 2014 r. z danymi za rok 2013

Poz. 1391

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

3 Ministerstwo Środowiska

raz w roku do GUS, Urząd Staty30 września styczny w Katowi2014 r. z danymi cach za rok 2013

4 Zarząd Narodowego Funduszu system informacyjny NFOŚiGW; dane zaOchrony Środowiska i Gospo- gregowane OŚ-OP2 – dane w przekrojach darki Wodnej wojewódzkich w części dotyczącej: wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych; w formie elektronicznej 5 Ministerstwo Środowiska centralna baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami (Centralny System Odpadowy CSO); dane zagregowane OŚ-OP2 – w przekrojach wojewódzkich w części dotyczącej: wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych; w formie elektronicznej

raz w roku do Ministerstwo 1 sierpnia 2014 r. z dowiska danymi za rok 2013

Śro-

raz w roku do GUS 30 września 2014 r. z danymi za rok 2013

6 Główny Inspektorat Ochrony system informacyjny dotyczący eksportu, Środowiska importu i tranzytu odpadów; dane zagregowane w zakresie: eksport, import i tranzyt odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; w formie elektronicznej 7 Główny Inspektorat Ochrony baza danych o zużytym sprzęcie elektryczŚrodowiska nym i elektronicznym; dane zagregowane w zakresie: masa zebranego i masa przetworzonego zużytego sprzętu, masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanego procesowi recyklingu, procesowi odzysku innemu niż recykling oraz unieszkodliwianiu; roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami; w formie elektronicznej 8 marszałkowie województw wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami (Wojewódzki System Odpadowy WSO); dane zagregowane w zakresie: liczba i masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu; w formie elektronicznej

raz w roku do GUS 27 czerwca 2014 r. z danymi za rok 2013 raz w roku do GUS 31 lipca 2014 r. z danymi za rok 2013

raz w roku do 1 lipca 2014 r. z danymi za rok 2013

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

Dziennik Ustaw

9 Ministerstwo Środowiska

– 37 –

centralna baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami (Centralny System Odpadowy CSO); dane zagregowane w zakresie: liczba i masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu; w formie elektronicznej raz w roku do GUS 30 września 2014 r. z danymi za rok 2013

Poz. 1391

10 wojewódzkie inspektoraty OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekochrony środowiska cji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; metoda pełna; obowiązkowe 11 Główny Inspektorat Ochrony OŚ-2a – sprawozdanie z działalności InspekŚrodowiska cji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; zestawienie zbiorcze danych w zakresie gospodarki odpadami; w formie elektronicznej

raz w roku do Główny Inspektorat 15 lutego 2014 r. z Ochrony Środowidanymi za rok ska 2013 raz w roku do GUS 27 czerwca 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Odpady przemysłowe i inne poprodukcyjne wytworzone, poddane odzyskowi, unieszkodliwione, oraz powierzchnia składowisk – kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta, gminy, uzdrowiska, PKD (sekcje, działy, grupy, klasy). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kraj, województwa. Odpady opakowaniowe i poużytkowe – kraj, województwa. Baterie i akumulatory – kraj, województwa Pojazdy wycofane z eksploatacji – kraj, województwa. Odpady komunalne – kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta, gminy. Import i eksport odpadów – kraj. Działalność badawcza i kontrolna w zakresie gospodarki odpadami – kraj, regiony, województwa.

10. Terminy i formy udostępniania – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r., – Bank Danych Lokalnych – lipiec 2014 r., – raporty i opracowania Inspekcji Ochrony Środowiska na temat stanu i zagrożenia środowiska – wrzesień 2014 r., – kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, Europejska Agencja Środowiska (EEA), EKG/ONZ, GEMS.

11. Koszty i sposób finansowania 598 100 zł – budżet GUS 53 000 zł – budżet GIOŚ

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.09(009) Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Hałas Badanie stałe Minister właściwy do spraw środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Charakterystyka stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce, higieny radiacyjnej, hałasu przemysłowego i komunikacyjnego oraz działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych.

6. Zakres podmiotowy Jednostki organizacyjne prowadzące działalność kontrolno-pomiarową niezbędną do oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w zakresie monitoringu hałasu oraz pomiarów pól elektromagnetycznych.

7. Zakres przedmiotowy – moc dawki promieniowania gamma oraz zawartości sztucznych i naturalnych radionuklidów w przyziemnej warstwie powietrza w kraju, – zawartość radionuklidów w wodach powierzchniowych i ich osadach dennych oraz materiałach i surowcach stosowanych w budownictwie, – zawartość radionuklidów naturalnych i sztucznych, w szczególności cezu-137 w glebie, – zawartość radionuklidów w artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych stanowiących podstawowe składniki przeciętnej racji pokarmowej ludności, – roczna dawka skuteczna (efektywna) otrzymywana przez statystycznego mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego z uwzględnieniem osób zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące, – higiena radiacyjna obejmująca ochronę radiologiczną i ochronę przed polem elektromagnetycznym w środowisku pracy, – hałas przemysłowy i komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy), kontrolowany w porze dziennej i nocnej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń hałasem drogowym, – użytkownicy źródeł promieniowania jonizującego, – gospodarka odpadami promieniotwórczymi, – poziom dopuszczalnego hałasu, – dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych.

8. Źródła danych Promieniowanie jonizujące – coroczne opracowanie Państwowej Agencji Atomistyki „Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w roku .

..” oraz dane uzupełniające dostarczane z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej opracowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ministerstwo Zdrowia – zestawienie zbiorcze ze sprawozdania MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej (omówione w badaniu 1.29.14). Hałas – sprawozdania: MŚ: OŚ-2c, GIOŚ: OŚ-3 opracowywane na podstawie systemu informatycznego Ochrona Przed Hałasem (OPH) w ramach państwowego monitoringu środowiska. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Państwowa Agencja Atomi- system informacyjny dotyczący promieniowa- raz w roku do GUS styki nia jonizującego; dane zagregowane obejmu- 27 czerwca 2014 r. z danymi za rok 2013 jące: – średnie roczne stężenia radionuklidów w powietrzu atmosferycznym, – średnie roczne wartości mocy dawek promieniowania gamma, – średnią roczną zawartość izotopów cezu i strontu w opadzie całkowitym, – zawartość izotopów cezu w produktach żywnościowych i artykułach rolno-spożywczych, – ilość (w m3) odpadów promieniotwórczych

Dziennik Ustaw – 39 –

odbieranych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, – średnią roczną dawkę skuteczną otrzymywaną przez statystycznego mieszkańca Rzeczypospolitej Polski od różnych źródeł promieniowania (naturalnych i sztucznych), – strukturę wielkości i okoliczności narażenia pracowników kategorii A, – użytkowników źródeł promieniowania jonizującego (liczba i rodzaj działalności), – średnią roczną aktywność beta powietrza i opadu całkowitego dla sztucznych radionuklidów; w formie elektronicznej 2 Centralne Laboratorium system informacyjny dotyczący wyników raz w roku do GUS Ochrony Radiologicznej analiz i ocen radioaktywności surowców i 27 czerwca 2014 r. z materiałów budowlanych; dane zagregowane danymi za rok 2013 obejmujące stężenie radionuklidów naturalnych w wybranych surowcach i materiałach budowlanych; w formie elektronicznej 3 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej bazy danych i rejestry obejmujące informacje raz w roku do GUS o stężeniu radionuklidów w wybranych rze- 27 czerwca 2014 r. z kach i jeziorach; dane zagregowane obejmują- danymi za rok 2013 ce średnie stężenie radionuklidów w wybranych rzekach i jeziorach; w formie elektronicznej MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny raz w roku do GUS radiacyjnej; dane zagregowane w przekrojach 29 maja 2014 r. z wojewódzkich; w formie elektronicznej danymi za rok 2013

Poz. 1391

4 Ministerstwo Zdrowia

5 Główny Inspektorat Ochrony OŚ-3 – sprawozdanie z działalności Inspekcji raz w roku do GUS Środowiska Ochrony Środowiska w zakresie ochrony 28 czerwca 2014 r. z przed hałasem; tablice wynikowe oraz dane z danymi za rok 2013 systemu informatycznego OPH; w formie elektronicznej 6 Główny Inspektorat Ochrony państwowy monitoring środowiska; dane raz w roku do GUS Środowiska zagregowane w zakresie monitoringu pól 28 czerwca 2014 r. z elektromagnetycznych – wyniki pomiarów danymi za rok 2013 poziomów elektromagnetycznych w środowisku; w formie elektronicznej 7 wojewódzkie inspektoraty OŚ-2c – sprawozdanie z działalności Inspekcji raz w roku do Główny Inspektorat ochrony środowiska Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów 29 kwietnia 2014 r. z Ochrony Środowihałasu i pól elektromagnetycznych; metoda danymi za rok 2013 ska pełna; obowiązkowe 8 Główny Inspektorat Ochrony OŚ-2c – sprawozdanie z działalności Inspekcji raz w roku do GUS Środowiska Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów 28 czerwca 2014 r. z hałasu i pól elektromagnetycznych; zestawie- danymi za rok 2013 nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 9 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej zestawienie zbiorcze bazy danych i rejestry co dwa lata do GUS obejmujące stężenie radionuklidów natural- 27 czerwca 2016 r. z nych i sztucznych, w szczególności cezu-137, danymi za rok 2014 w powierzchniowej warstwie gleby; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Promieniowanie jonizujące – kraj: moc dawki, gleba, powietrze, woda, podstawowe artykuły żywnościowe, wybrane surowce i materiały budowlane; ochrona radiologiczna i przed polami elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości – kraj, województwa. Hałas – kraj, województwa (hałas przemysłowy i drogowy – imiennie miasta objęte monitoringiem).

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r., – „Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w roku 2013” PAA – czerwiec 2014 r., – publikacje i raporty w ramach serii wydawniczej ”Biblioteka Monitoringu Środowiska” Inspekcji Ochrony Środowiska.

11. Koszty i sposób finansowania 12 300 zł – budżet GUS 40 200 zł – budżet GIOŚ i WIOŚ

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.12(010) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw rozwoju wsi Minister właściwy do spraw wewnętrznych Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania Charakterystyka nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych, a także kosztów bieżących, funduszy ekologicznych, pomocy zagranicznej pod względem wielkości oraz struktury. Informacje o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarowaniu ich środkami oraz o gospodarowaniu powiatów i gmin dochodami budżetów powiatów i gmin pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, które stanowią podstawę do oceny realizacji polityki ekologicznej państwa w zakresie nakładów ponoszonych na ochronę środowiska w Polsce.

6. Zakres podmiotowy Podmioty ponoszące: nakłady na środki trwałe według kierunków oraz źródeł finansowania i uzyskanych efektów rzeczowych ochrony środowiska i gospodarki wodnej; koszty bieżące ochrony środowiska; opłaty (w tym produktowe) i kary na celowe fundusze ekologiczne; straty spowodowane przez powodzie i szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego, a także podmioty otrzymujące pomoc zagraniczną na ochronę środowiska.

7. Zakres przedmiotowy – nakłady na środki trwałe: źródła finansowania (środki własne, budżetów: centralnego, województw, powiatów i gmin, fundusze ekologiczne, kredyty i pożyczki krajowe, środki z zagranicy, inne); kierunki poniesionych nakładów na środki trwałe; relacje do produktu krajowego brutto; udział w ogólnych nakładach na środki trwałe w gospodarce narodowej; grupy inwestorów z uwzględnieniem nakładów na środki trwałe według rodzaju inwestycji (końca rury i zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń); dla sekcji: B, C, D, E, F, H, J, S (z wyłączeniem grupy 38.3), według grup zakładów o liczbie zatrudnionych: do 49, 50–249, 250 osób i więcej oraz według dziedzin: ochrona powietrza i klimatu, ścieki, odpady, pozostała działalność; sektorów (publiczny, gospodarczy), usług ochrony środowiska (działy PKD: 36–39), – efekty rzeczowe: obiekty, przepustowość i rodzaje oddanych do użytku oczyszczalni ścieków; sieć kanalizacyjna; obiegowe systemy zasilania wodą; zdolność zainstalowanych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz do zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów; powierzchnia zrekultywowanych hałd, wysypisk i stawów osadowych oraz innych terenów zdegradowanych i zdewastowanych; ujęcia wody, sieć wodociągowa, zbiorniki wodne, regulacja rzek i potoków, stacje pomp na zawalach oraz obwałowania przeciwpowodziowe, – koszty bieżące ogółem ponoszone na ochronę środowiska: kierunki poniesionych nakładów, sektory instytucjonalne i własnościowe z określeniem nakładów na urządzenia ochronne (końca rury i zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń) – dane szacunkowe. Badanie metodą reprezentacyjną dla jednostek sekcji B, C, D i E według grup zakładów o liczbie zatrudnionych: od 10 do 49, 50-249, 250 osób i więcej według dziedzin: ochrona powietrza, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona bioróżnorodności i krajobrazu, ochrona przed hałasem i wibracjami, ochrona przed promieniowaniem, badania i rozwój, pozostała działalność związana z ochroną środowiska, – nakłady inwestycyjne ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wsi według źródeł finansowania w zakresie: wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, w tym indywidualnych, wysypisk odpadów, – poszczególne fundusze ekologiczne, źródła ich zasilania (w tym opłaty produktowe), cele i kierunki wykorzystania zgromadzonych kwot, kary za przekroczenie przepisów i ustalonych norm, – wielkość pomocy zagranicznej udzielonej Polsce według źródeł pochodzenia, kierunków pomocy i zakresu rzeczowego, – straty spowodowane przez powodzie oraz szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego.

8. Źródła danych Załącznik do sprawozdań GUS: F-03, SP, SG-01 – środki trwałe; sprawozdania MŚ: OŚ-2b, OŚ-4/p, OŚ-4/r, OŚ-4g, OŚ-4p, OŚ-4w/n oraz kwestionariusz OS-29/k; sprawozdania MRiRW: RRW-2 i RRW-12; wewnętrzne systemy informacyjne: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o stratach powodziowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dotyczący pomocy zagranicznej udzielonej Polsce, Wyższego Urzędu Górniczego dotyczący gruntów przekształconych działalnością górniczą i szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, materiały i raporty BOŚ S.A.

Dziennik Ustaw

Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 podmioty określone dla formularza F-03 (opisane w badaniu 1.66.01) – z uwzględnieniem tylko jednostek prowadzących działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F – budownictwo, H – transport i gospodarka magazynowa, zarządy melioracji i urządzeń wodnych niezależnie od prowadzonej działalności 2 podmioty określone dla formularza SP – z wyłączeniem osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą – prowadzących księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczających się według księgi podatkowej lub ryczałtem; spółki wodno-ściekowe niezależnie od liczby pracujących nieuwzględnione w wykazie jednostek sporządzających sprawozdania F-03 i SP

– 42 –

Forma przekazania danych

Poz. 1391

Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 – raz w roku do portal sprawozdawśrodki trwałe, dotyczący nakładów na środki 17 lutego 2014 r. za czy GUS www.stat.gov.pl; trwałe służących ochronie środowiska i gospo- rok 2013 darce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; w formie elektronicznej; Urząd Statystyczny dla podmiotów o liczbie pracujących nie więkw Katowicach szej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 – raz w roku do środki trwałe, dotyczący nakładów na środki 30 kwietnia 2014 r. z trwałe służących ochronie środowiska i gospo- danymi za rok 2013 darce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; zbiór danych jednostkowych; w formie elektronicznej lub papierowej

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Katowicach

3 wójtowie (burmistrzowie, załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 – raz w roku do prezydenci miast) środki trwałe, dotyczący nakładów na środki 17 lutego 2014 r. z trwałe służących ochronie środowiska i gospo- danymi za rok 2013 darce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; zbiór danych jednostkowych; w formie elektronicznej

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Katowicach

4 Ministerstwo Spraw We- system informacyjny o stratach powodzio- raz w roku do GUS wnętrznych wych; dane zagregowane w przekrojach wo- 16 maja 2014 r. z jewódzkich; w formie elektronicznej danymi za rok 2013 5 wojewódzkie inspektoraty OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrolochrony środowiska nej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska; dane zagregowane; w formie elektronicznej raz w półroczu do Główny Inspektorat 14 sierpnia 2013 r. za Ochrony ŚrodowiI półrocze i do ska 15 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Finansów

6 Główny Inspektorat Ochrony OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrol- raz w roku do Środowiska nej wojewódzkich inspektorów ochrony śro- 30 marca 2014 r. z dowiska; zestawienie zbiorcze w zakresie danymi za rok 2013 działów 2 i 3 dotyczących wpływów i rozdziału środków finansowych z tytułu wymierzonych kar; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 1391

7 Główny Inspektorat Ochrony OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrol- raz w roku do GUS Środowiska nej wojewódzkich inspektorów ochrony śro- 27 czerwca 2014 r. z dowiska; zestawienie zbiorcze danych; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej 8 urzędy marszałkowskie OŚ-4/p – półroczne sprawozdanie z wpływów dwa razy w roku do z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

45. dnia po każdym oraz z redystrybucji tych wpływów; dane półroczu 2013 r. zagregowane; w formie elektronicznej Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 Zarząd Narodowego Fundu- OŚ-4/p – półroczne sprawozdanie z wpływów dwa razy w roku do Ministerstwo Śroszu Ochrony Środowiska i z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

60. dnia po każdym dowiska, MinisterGospodarki Wodnej oraz z redystrybucji tych wpływów; dane półroczu 2013 r. stwo Finansów zagregowane; w formie elektronicznej 10 urzędy marszałkowskie OŚ-4/r – roczne sprawozdanie z wpływów z raz w roku do tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 1 marca 2014 r. z z redystrybucji tych wpływów; zestawienie danymi za rok 2013 zbiorcze; w formie elektronicznej Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11 Zarząd Narodowego Fundu- dane ze sprawozdań OŚ-4/r i OŚ-2b działu 2, raz w roku do Ministerstwo Śroszu Ochrony Środowiska i dotyczące wpływów z tytułu opłat za korzy- 16 maja 2014 r.

z dowiska, MinisterGospodarki Wodnej stanie ze środowiska i administracyjnych kar danymi za rok 2013 stwo Finansów pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów; dane zagregowane; w formie elektronicznej 12 wójtowie (burmistrzowie, OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania raz w roku do urzędy marszałkowprezydenci miast) dochodami budżetu gminy pochodzącymi z 21 lutego 2014 r. z skie opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi danymi za rok 2013 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; dane zagregowane; w formie elektronicznej 13 wójtowie (burmistrzowie, załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g – obli- raz w roku do prezydenci miast) czanie nadwyżki dochodów budżetu gminy 14 sierpnia 2014 r. z pochodzących z opłat i kar środowiskowych, danymi za rok 2013 podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; dane zagregowane; w formie elektronicznej 14 urzędy marszałkowskie OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania raz w roku do dochodami budżetu gminy pochodzącymi z 15 marca 2014 r. z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi danymi za rok 2013 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; zestawienie zbiorcze; w formie elektronicznej urzędy marszałkowskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15 Zarząd Narodowego Fundu- OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania raz w roku do Ministerstwo Śroszu Ochrony Środowiska i dochodami budżetu gminy pochodzącymi z 13 kwietnia 2014 r. z dowiska, MinisterGospodarki Wodnej opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi danymi za rok 2013 stwo Finansów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; zestawienie zbiorcze; w formie elektronicznej 16 zarządy powiatów OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania raz w roku do urzędy marszałkowdochodami budżetu powiatu pochodzącymi z 21 lutego 2014 r. z skie opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi danymi za rok 2013 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; dane zagregowane; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw

17 zarządy powiatów

– 44 –

załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p – obli- raz w roku do czanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu 14 sierpnia 2014 r. z pochodzących z opłat i kar środowiskowych, danymi za rok 2013 podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; dane zagregowane; w formie elektronicznej OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania raz w roku do dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z 15 marca 2014 r. z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi danymi za rok 2013 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; zestawienie zbiorcze; w formie elektronicznej

Poz. 1391

urzędy marszałkowskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 urzędy marszałkowskie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

19 Zarząd Narodowego Fundu- OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania raz w roku do Ministerstwo Śroszu Ochrony Środowiska i dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z 13 kwietnia 2014 r. z dowiska, MinisterGospodarki Wodnej opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi danymi za rok 2013 stwo Finansów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; zestawienie zbiorcze; w formie elektronicznej 20 wojewódzkie fundusze OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania ochrony środowiska i gospo- wojewódzkim funduszem ochrony środowiska darki wodnej i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; dane zagregowane; w formie elektronicznej 21 Zarząd Narodowego Fundu- OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania szu Ochrony Środowiska i wojewódzkim funduszem ochrony środowiska Gospodarki Wodnej i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; zestawienie zbiorcze; w formie elektronicznej dwa razy w roku do

30. dnia po każdym półroczu i do 15 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 urzędy marszałkowskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dwa razy w roku do Ministerstwo Śro45. dnia po każdym dowiska, Ministerpółroczu i do stwo Finansów 16 maja 2014 r. z danymi za rok 2013 Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, GUS

22 Zarząd Narodowego Fundu- system informacyjny dotyczący opłat i kar za raz w roku do szu Ochrony Środowiska i korzystanie ze środowiska; zestawienie zbior- 16 maja 2014 r. z Gospodarki Wodnej cze: danymi za rok 2013 – o wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska i redystrybucji tych środków, – o gospodarowaniu tymi środkami, oddzielnie dla Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, – o gospodarowaniu dochodami budżetu gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o gospodarowaniu tymi środkami w wymienionych funduszach w latach 2007– 2012, – o gospodarowaniu tymi środkami w gminach i powiatach w latach 2011–2012; w formie elektronicznej

23 Zarząd Narodowego Fundu- system informacyjny dotyczący opłat i kar za raz w roku do Ministerstwo Śroszu Ochrony Środowiska i korzystanie ze środowiska; raport zbiorczy: 1 sierpnia 2014 r. z dowiska, GUS Gospodarki Wodnej – zestawienie zbiorcze tabelaryczne w prze- danymi za rok 2013 krojach wojewódzkich w części dotyczącej wpływów z opłat produktowych, – informacja tabelaryczno-opisowa o gospodarowaniu tymi środkami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informacja tabelarycz-

Dziennik Ustaw – 45 –

no-opisowa z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego województwa oraz odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, a także przekazanych gminom środkach pochodzących z opłat produktowych za opakowania; w formie elektronicznej 24 Zarząd Narodowego Fundu- system informacyjny dotyczący pomocy za- raz w roku do Ministerstwo Śroszu Ochrony Środowiska i granicznej udzielonej Polsce; raport zbiorczy 30 maja 2014 r. z dowiska, GUS Gospodarki Wodnej dotyczący wielkości pomocy zagranicznej danymi za rok 2013 udzielonej Polsce według źródeł pochodzenia, kierunków pomocy i zakresu rzeczowego; w formie elektronicznej i papierowej 25 podmioty sektora publicznego o liczbie pracujących 10 osób i więcej, których działalność zaklasyfikowana jest do sekcji B, C, D, E 26 wójtowie (burmistrzowie) OS-29/k – kwestionariusz o kosztach bieżą- raz w roku do portal sprawozdawcych poniesionych na ochronę środowiska; w 30 maja 2014 r. z czy GUS formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl (około 5%); obowiązkowe RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji raz w roku do urzędy marszałkoww zakresie wodociągów i sanitacji wsi; zesta- 20 stycznia 2014 r. z skie wienie zbiorcze danych; w formie elektronicz- danymi za rok 2013 nej RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji raz w roku do Ministerstwo Rolw zakresie wodociągów i sanitacji wsi; zesta- 17 marca 2014 r. z nictwa i Rozwoju wienie zbiorcze danych; w formie elektronicz- danymi za rok 2013 Wsi nej lub papierowej

Poz. 1391

27 urzędy marszałkowskie

28 Ministerstwo Rolnictwa i RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji raz w roku do GUS Rozwoju Wsi w zakresie wodociągów i sanitacji wsi; zesta- 19 maja 2014 r. z wienie zbiorcze danych; w formie elektronicz- danymi za rok 2013 nej lub papierowej 29 starostwa powiatowe RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realiza- raz w roku do urzędy marszałkowcji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 31 stycznia 2014 r. z skie ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie danymi za rok 2013 gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie; zestawienie zbiorcze; w formie papierowej RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realiza- raz w roku do Ministerstwo Rolcji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 28 lutego 2014 r. z nictwa i Rozwoju ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie danymi za rok 2013 Wsi gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

30 urzędy marszałkowskie

31 Ministerstwo Rolnictwa i RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realiza- raz w roku do GUS Rozwoju Wsi cji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 28 marca 2014 r. z ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie danymi za rok 2013 gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej lub papierowej 32 Bank Ochrony Środowiska system informacyjny BOŚ; dane zagregowane raz w roku do GUS S.A. w zakresie proekologicznej działalności Ban- 18 lipca 2014 r. z ku; w formie elektronicznej danymi za rok 2013

Dziennik Ustaw

33 Wyższy Urząd Górniczy

– 46 –

system informacyjny dotyczący gruntów prze- raz w roku do GUS kształconych działalnością górniczą i szkód 19 września 2014 r. z spowodowanych ruchem zakładu górniczego; danymi za rok 2013 dane zagregowane w zakresie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego; w formie elektronicznej

Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane z zakresu przedmiotowego w przekrojach: kraj, regiony, województwa (w tym opłaty produktowe), podregiony, powiaty i gminy według elementów środowiska, sektorów instytucjonalnych i własnościowych. Dane w przekrojach PKD i Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska – w zakresie nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych i kosztów bieżących.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) w zakresie: – nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych – sierpień 2014 r., – kosztów bieżących – październik 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r., – Bank Danych Lokalnych – wrzesień/październik 2014 r., – strona internetowa Ministerstwa Środowiska – lipiec 2014 r.: – dane o działalności funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowaniu ich środkami, – kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, Europejska Agencja Środowiska (EEA), EKG/ONZ, GEMS.

11. Koszty i sposób finansowania 1 423 100 zł – budżet GUS 11 750 zł – budżet MRiRW bez budżetów gmin, starostw i województw 110 000 zł – budżet MŚ (budżet NFOŚiGW) 13 800 zł – budżet IOŚ

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.14(011) Rachunki przepływów materialnych Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Ocena i analiza ilości pozyskiwanej biomasy z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, łowiectwa i zbieractwa; wydobycia kopalin i surowców energetycznych; importu i eksportu biomasy i produktów biomasy oraz kopalin w formie czystej i przetworzonej dla kraju, wyrażone w jednostce masy, w celu opracowania podstawowego rachunku oraz wskaźników Rachunki przepływów materialnych (Material Flow Analysis – MFA) na potrzeby krajowe i międzynarodowe (KE-Eurostat, OECD).

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarcze wytwarzające produkcję roślinną, pozyskujące drewno i leśne użytki uboczne; zwierzęta łowne; ryby i inne produkty z akwakultur; zakłady eksploatujące złoża lub użytkownicy złóż; podmioty importujące i eksportujące towary w ramach UE oraz wszyscy eksporterzy i importerzy dokonujący wymiany towarów z krajami spoza UE, których rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej.

7. Zakres przedmiotowy – produkcja z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, łowiectwa i zbieractwa, – wykorzystane pozyskanie (wydobycie) kopalin i surowców energetycznych, – import (ogółem i spoza UE) biomasy i produktów biomasy oraz kopalin w formie czystej i przetworzonej i surowców energetycznych, – eksport (ogółem i poza UE) biomasy i produktów biomasy oraz kopalin w formie czystej i przetworzonej i surowców energetycznych.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych: – z rocznych publikacji GUS: „Wyniki produkcji roślinnej”, „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych” oraz „Rocznika statystycznego rolnictwa i obszarów wiejskich”, „Zwierzęta gospodarskie”, „Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich”, „Leśnictwo”, „Rynek ryb – stan i perspektywy” (Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej), „Gospodarka Morska w Polsce” (Publikacja US Szczecin), – z rocznej publikacji Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, – dotyczących produkcji ważniejszych upraw rolnych (omówione w badaniu 1.45.07), – dotyczących produkcji ważniejszych upraw ogrodniczych (omówione w badaniu 1.45.08). Dane z Ministerstwa Finansów z systemów międzynarodowego handlu towarami (omówione w badaniu 1.51.08). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Komplet informacji zawierających dane (w tym szacunki) o produkcji: biomasy z rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, zbieractwa i rybołówstwa, dane o wydobyciu kopalin oraz dane o imporcie (wewnątrz UE i spoza UE) i eksporcie (wewnątrz UE i poza UE) wymaganych towarów; wskaźniki opracowane na podstawie pozyskanych danych: DE (Wykorzystane krajowe pozyskanie), DMI (Bezpośrednie nakłady materialne), DMC (Krajowa konsumpcja materialna), PTB (Fizyczny bilans handlu) w tonach ogółem oraz na 1 mieszkańca i jednostkę PKB.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe – listopad 2014 r., – wskaźniki obliczone na podstawie tablic wynikowych – listopad 2014 r., – „Ochrona Środowiska 2014” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 215 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 1391

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.01.16(012) Rachunki emisji do powietrza Badanie nowe Minister właściwy do spraw środowiska Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Rejestracja i przedstawienie danych dotyczących emisji do powietrza w sposób zgodny z systemem rachunków narodowych, w ramach europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. Dane pozyskuje się na potrzeby krajowe i międzynarodowe (KE-Eurostat)

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarcze emitujące do powietrza gazy i pyły.

7. Zakres przedmiotowy Emisje substancji gazowych i cząstek stałych według wybranego wykazu elementów. Rejestruje się emisje do powietrza z gospodarki narodowej według określonego w ESA 95 podziału na rodzaje działalności gospodarczej powodującej emisje, działalność gospodarcza obejmuje produkcję i konsumpcję.

8. Źródła danych Dane z systemu informacyjnego dotyczącego emisji zanieczyszczeń powietrza Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego/Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – IOŚ-PIB, szacowane m.

in. na podstawie informacji z następujących źródeł: krajowe bilanse emisji do powietrza; bilanse paliwowo-energetyczne; publikacje i oszacowania GUS (w tym dotyczące rachunków narodowych); wtórne wykorzystanie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z centralnej ewidencji pojazdów (SI CEPiK) jak opisano w badaniu 1.48.02; opracowania branżowe; oszacowania eksperckie. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – IOŚ-PIB Forma przekazania danych 8.2 system informacyjny dotyczący emisji zanieczyszczeń powietrza; dane zagregowane dotyczące oszacowania rocznej emisji gazów cieplarnianych i głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek węgla bez emisji z biomasy, dwutlenek węgla pochodzący z biomasy, podtlenek azotu, metan, perfluorowęglowodory, fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki, tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne, tlenek węgla, pył zawieszony < 10 mikrometrów, pył zawieszony < 2,5 mikrometra, dwutlenek siarki, amoniak) dla przemysłu i sektora usług (według rodzajów działalności) oraz gospodarstw domowych; w formie elektronicznej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 raz w roku do Ministerstwo Śro10 września 2014 r. z dowiska; GUS danymi za lata 2008– 2012

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Oszacowania emisji gazów cieplarnianych i głównych zanieczyszczeń powietrza: przemysł i sektor usług – w układzie rodzajów działalności (NACE Rev.2), gospodarstwa domowe, pozycje pomostowe (minus podmioty krajowe za granicą, plus podmioty zagraniczne w kraju).

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 145 900 zł – budżet GUS 50 000 zł – budżet KOBiZE

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 1391

1.02. ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.02.01(013) Organy państwa Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Gromadzenie i prezentacja informacji na temat organów państwa, wyników wyborów do parlamentu i władz samorządowych oraz działalności organów kontroli państwowej i ochrony prawa.

6. Zakres podmiotowy Organy władz ustawodawczych – Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej; Trybunał Konstytucyjny; Państwowa Komisja Wyborcza oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa: Rzecznik Praw Obywatelskich i Najwyższa Izba Kontroli.

7. Zakres przedmiotowy – posłowie i senatorowie według płci, wieku i wykształcenia, – kluby i koła poselskie i senackie, – działalność komisji sejmowych i komisji senackich, – wyniki wyborów do organów władz ustawodawczych i samorządowych, – działalność Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, – wyniki wyborów prezydenta RP.

8. Źródła danych Wykorzystanie danych i wydawnictw informacyjnych Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, Biura Trybunału Konstytucyjnego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Komisji Wyborczej. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Kadencje parlamentu i prezydenta RP, posłowie i senatorowie RP według wieku i wykształcenia w aktualnej kadencji, liczebność kół i klubów poselskich i senackich, wykaz komisji sejmowych i senackich, ich liczebność i aktywność, wybrane dane o działalności Sejmu i Senatu RP, wyniki wyborów prezydenta, wyborów parlamentarnych i samorządowych, struktura radnych według wieku, wykształcenia i grup zawodów; orzeczenia (wyroki i postanowienia) Trybunału Konstytucyjnego, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i sprawy przez niego rozpatrzone, kontrole przeprowadzone przez NIK i wystąpienia pokontrolne.

10. Terminy i formy udostępniania Tablice zbiorcze – lipiec i grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 24 000 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 1391

1.02. ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.02.02(014) Organy samorządu terytorialnego Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Obserwacja zmian cech demograficznych i zawodowych radnych oraz wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), członków zarządów dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i województw oraz uzyskanie informacji o aktywności społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego w skali lokalnej.

6. Zakres podmiotowy Gminy, dzielnice m. st. Warszawy, powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa.

7. Zakres przedmiotowy Radni gmin, dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i grup zawodów; wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy według wieku, płci, wykształcenia i grup zawodów; członkowie zarządów dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i województw według liczby i płci; łączenie funkcji radnego z funkcjami w zarządach powiatów i województw; referenda, powody ich przeprowadzania, frekwencja uprawnionych do głosowania w dniu referendum, wyniki referendów; liczba sołectw, sołtysi według płci.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: SG-01, ST-P, ST-W. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Forma przekazania danych dane statystyczne i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 1 wójtowie (burmistrzowie, SG-01 – statystyka gminy: samorząd i trans- raz w roku do prezydenci miast), zarządy port; w zakresie samorząd; w formie elektro- 21 lutego 2014 r. z dzielnic m. st. Warszawy nicznej; metoda pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

2 zarządy powiatów (bez miast ST-P – statystyka powiatu: samorząd i trans- raz w roku do portal sprawozdawna prawach powiatu), zarzą- port; w zakresie samorząd; w formie elektro- 21 lutego 2014 r. z czy GUS dy dzielnic m. st. Warszawy nicznej; metoda pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl 3 zarządy województw ST-W – statystyka województwa: samorząd i raz w roku do portal sprawozdawtransport; w zakresie samorząd; w formie 21 lutego 2014 r. z czy GUS elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje w zakresie: – radnych gmin, dzielnic m. st. Warszawy według liczby, wieku, płci, wykształcenia i grup zawodów (grupowania według: gmin, dzielnic m. st. Warszawy, grup gmin (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów, województw, regionów, kraju ogółem), – radnych powiatów według liczby, wieku, płci, wykształcenia i grup zawodów (grupowania według: powiatów, podregionów, województw, regionów, kraju ogółem), – radnych województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i grup zawodów (grupowania według: województw, regionów, kraju ogółem), – wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) według liczby, wieku, płci, wykształcenia i grup zawodów (grupowania według: powiatów, podregionów, województw, regionów, kraju ogółem), – członków zarządów dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i województw według liczby i płci (grupowania według: dzielnic m. st. Warszawy, powiatów, podregionów, województw, regionów, kraju ogółem), – łączenia funkcji radnego z funkcjami w zarządach powiatów i województw (grupowania w przekrojach jak dla informacji o stanie radnych i członków zarządów), – liczby i wyników referendów, powodów ich przeprowadzania, frekwencji uprawnionych do głosowania w dniu referendum (według: gmin, dzielnic m. st. Warszawy, powiatów, województw), – liczby sołectw; sołtysi według płci (grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów, województw, regionów, kraju ogółem).

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe w układzie działów formularzy (forma elektroniczna) – kwiecień 2014 r.,

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 1391

– Bank Danych Lokalnych (radni gmin, powiatów i województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i grup zawodów; informacje o składzie zarządów dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i województw; przeprowadzone referenda według typu i sprawy; liczba sołectw; sołtysi według płci w gminach) – maj 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 694 000 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 1391

1.02. ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.02.03(015) Grunty komunalne Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Obserwacja zmian w strukturze własnościowej gruntów komunalnych.

6. Zakres podmiotowy Gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

7. Zakres przedmiotowy – stan powierzchni gruntów komunalnych, – grunty komunalne tworzące gminny zasób nieruchomości, – grunty komunalne przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym i w wieczyste użytkowanie.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: SG-01. Podmioty przekazujące dane Częstotliwość Forma przekazania danych statystyczne i termin 8.1 8.2 8.3 wójtowie (burmistrzowie, prezy- SG-01 – statystyka gminy: samorząd i trans- raz w roku do denci miast), zarządy dzielnic port; w zakresie grunty komunalne; w formie 21 lutego 2014 r. z m.st. Warszawy elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje w zakresie: – stanu powierzchni gruntów komunalnych (grupowania według: gmin, dzielnic m. st. Warszawy, grup gmin (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów, województw, regionów, kraju ogółem), – powierzchni gruntów komunalnych tworzących gminny zasób nieruchomości (grupowania według: gmin, dzielnic m. st. Warszawy, grup gmin (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów, województw, regionów, kraju ogółem), – powierzchni gruntów komunalnych przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym i w wieczyste użytkowanie (grupowania według: gmin, dzielnic m. st. Warszawy, grup gmin (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów, województw, regionów, kraju ogółem).

10. Terminy i formy udostępniania – tablica wynikowa „Grunty komunalne – stan w dniu 31 XII” (forma elektroniczna) – kwiecień 2014 r., – Bank Danych Lokalnych – maj 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 110 400 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 1391

1.02. ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.02.04(016) Planowanie przestrzenne w gminie Badanie stałe Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

5. Cel badania Zebranie podstawowych informacji dotyczących sytuacji planistycznej gminy. Uzyskane dane pozwolą na udzielenie odpowiedzi, jaki procent gmin w kraju posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jaki procent powierzchni gmin objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wyniki badania umożliwią ocenę sposobu i skutków realizacji przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz posłużą do określenia kierunków zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Uzyskane informacje pozwolą oszacować koszty poniesione na wykonanie zmian studiów gminnych oraz koszty poniesione na wykonanie planów miejscowych. Uzyskane informacje pozwolą także określić skutki finansowe uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenić aktualność studiów gminnych i planów miejscowych.

6. Zakres podmiotowy Gminy.

7. Zakres przedmiotowy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – informacja na temat posiadania bądź nieposiadania dokumentu; powierzchnia gminy wskazana w studium do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przewidywane funkcje terenów, koszt sporządzenia zmian studium poniesiony w r. 2013, aktualność posiadanego dokumentu, – obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – liczba miejscowych planów; powierzchnia gminy objęta planami; powierzchnia gruntów rolnych i leśnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia, wskazywane przeznaczenie terenów, koszt sporządzenia planów uchwalonych w 2013 r., aktualność planów, skutki finansowe uchwalania miejscowych planów na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie sporządzania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczba projektów miejscowych planów; powierzchnia gminy objęta projektami planów, koszty sporządzenia planów uchwalonych w 2013 r.), – decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczba wydanych decyzji ogółem, w tym dotyczące rodzajów zabudowy).

8. Źródła danych Sprawozdanie MTBiGM: PP-1. Podmioty przekazujące dane Częstotliwość Forma przekazania danych statystyczne i termin 8.1 8.2 8.3 wójtowie (burmistrzowie, prezy- PP-1 – planowanie przestrzenne w gminie; w raz w roku do denci miast) formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz- 30 kwietnia 2014 r. kowe według stanu na 31 grudnia 2013 r. Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

9.

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje w zakresie: – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem), – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych i uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem), – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowywania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 1391

przestrzennym (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem), – skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem), – decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem), – aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (grupowania według: gmin – NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiatów i miast na prawach powiatu – NTS 4, podregionów – NTS 3, województw – NTS 2, regionów – NTS 1, kraju ogółem).

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe (wydruk i forma elektroniczna) – lipiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 178 100 zł – budżet MTBiGM

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 1391

1.02. ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.02.05(017) Prace geodezyjne i kartograficzne Badanie stałe Główny Geodeta Kraju

5. Cel badania Przywrócenie przez Głównego Geodetę Kraju badania z 1999 r. i jego rozszerzenie jest wynikiem zapotrzebowania na pełną informację o danych zebranych z poziomu powiatów i województw w zakresie: – mapy zasadniczej, – geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, – katastru nieruchomości i jego modernizacji, – geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej, – bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000. Informacje wynikowe staną się podstawą do realizacji zadania określonego w art. 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) dotyczącego nadzorowania przez Głównego Geodetę Kraju realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, w tym m.in. koordynacji działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu geodezji i kartografii. Pozyskanie danych z realizacji niniejszego (resortowego) badania jest niezbędne do monitorowania przebiegu przedmiotowych prac.

6. Zakres podmiotowy Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym ewidencję gruntów i budynków geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu oraz bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500), a także jest odpowiedzialny za zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych oraz za tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 – map ewidencyjnych i map zasadniczych.

7. Zakres przedmiotowy Prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie: – mapy zasadniczej, – geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, – katastru nieruchomości oraz jego modernizacji, – szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, – bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000.

8. Źródła danych Sprawozdania GUGiK: GUGiK-1.00, GUGiK-2.00, GUGiK-3.00, GUGiK-4.00, GUGiK-5.00 oraz wojewódzkie zestawienia zbiorcze GUGiK-1.0, GUGiK-2.0, GUGiK-3.0, GUGiK-4.0, GUGiK-5.0. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 starostowie Częstotliwość i termin 8.2 8.3 GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasad- raz w roku do niczej; w formie elektronicznej; metoda pełna; 28 lutego 2014 r. obowiązkowe według stanu na 31 grudnia 2013 r. Forma przekazania danych GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej raz w roku do ewidencji sieci uzbrojenia terenu; w formie 28 lutego 2014 r. elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe według stanu na 31 grudnia 2013 r. GUGiK-3.00 – sprawozdanie o katastrze nie- raz w roku do ruchomości oraz jego modernizacji; w formie 28 lutego 2014 r. elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe według stanu na 31 grudnia 2013 r. Miejsce przekazania danych 8.4 urząd wojewódzki – wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego urząd wojewódzki – wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego urząd wojewódzki – wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

2 starostowie

3 starostowie

Dziennik Ustaw

4 starostowie

– 56 –

GUGiK-4.00 – sprawozdanie o szczegółowej raz w roku do osnowie geodezyjnej; w formie elektronicznej; 28 lutego 2014 r. metoda pełna; obowiązkowe według stanu na 31 grudnia 2013 r. GUGiK-5.00 – sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:5001:5000; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe GUGiK-1.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej z danych powiatowych GUGiK-1.00; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe GUGiK-2.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe GUGiK-3.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe GUGiK-4.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe GUGiK-5.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 z danych powiatowych GUGiK 5.00; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2014 r. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Poz. 1391

urząd wojewódzki – wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego urząd wojewódzki – wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

5 starostowie

6 wojewodowie przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 7 wojewodowie przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 8 wojewodowie przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 9 wojewodowie przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 10 wojewodowie przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

raz w roku do Główny Urząd Geode31 marca 2014 r. zji i Kartografii według stanu na 31 grudnia 2013 r. raz w roku do Główny Urząd Geode31 marca 2014 r. zji i Kartografii według stanu na 31 grudnia 2013 r. raz w roku do Główny Urząd Geode31 marca 2014 r. zji i Kartografii według stanu na 31 grudnia 2013 r. raz w roku do Główny Urząd Geode31 marca 2014 r. zji i Kartografii według stanu na 31 grudnia 2013 r. raz w roku do Główny Urząd Geode31 marca 2014 r. zji i Kartografii według stanu na 31 grudnia 2013 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje dotyczące kraju w zakresie: – mapy zasadniczej, – szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej opracowane na podstawie krajowych zestawień zbiorczych z tych zakresów badawczych: GUGiK 1.0; GUGiK 4.0.

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe w formie elektronicznej – do 30 czerwca 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 18 000 zł – budżet GUGiK

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 1391

1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.03.01(018) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości Badanie stałe Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

5. Cel badania Wykonanie obowiązków ustawowych. Powyższe badanie ma na celu zebranie informacji o liczbie spraw, które wpłynęły do poszczególnych jednostek organizacyjnych, terminowości i sposobach załatwienia spraw w tych jednostkach według dziedzin prawa, o zakresie prawomocności orzeczeń, o rodzajach i terminowości spraw ułaskawieniowych, aktach notarialnych, załatwieniach spraw przez komorników, sytuacji kadrowej i kondycji resortu sprawiedliwości i prokuratury.

6. Zakres podmiotowy Sądy powszechne i wojskowe, powszechne i wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury, rodzinne ośrodki diagnostyczno konsultacyjne, notariusze, komornicy; w każdym przypadku według struktury organizacyjnej.

7. Zakres przedmiotowy – wpływ, załatwienie i pozostałości spraw w sądach powszechnych wszystkich szczebli i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, – wpływ, załatwienie i pozostałości spraw, ich rodzaje i struktura według dziedzin prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ksiąg wieczystych, zamówień publicznych, w szczególności w odniesieniu do skarg wnoszonych do sądu na orzeczenia KIO, – rejestr orzeczeń w sądach wojskowych, – sprawy w ramach postępowania ułaskawieniowego, – czynności wykonywane przez komorników w ramach postępowania egzekucyjnego, – akty notarialne według rodzajów i inne czynności notarialne, – opiniowanie spraw rodzinnych przez rodzinne ośrodki diagnostyczno konsultacyjne, – ewidencja spraw i czynności procesowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz czynności procesowe prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego w zakresie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych, – rodzaje przestępstw rejestrowanych w jednostkach prokuratury według kwalifikacji prawnej czynów.

8. Źródła danych Sprawozdania MS: MS-S1, MS-S5, MS-S8 wojsk., MS-S9 wojsk., MS-S11/12, MS-S16, MS-S18, MS-S19, MS-S19k, MS-S19z, MS-S20KRS, MS-S20z, MS-S20UN, MS-S20KW, MS-Kom23, MS-Not24, MS-RODK

25. Sprawozdania PG: PG-P1K, PG-P1CA, PG-P1N, PG-P1K wojsk. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 sądy rejonowe Miejsce przekazania danych 8.2 8.3 8.4 MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywil- do

7. dnia kalendarzo- sądy okręgowe nych; w formie elektronicznej; metoda pełna; wego po każdym kwarobowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału Forma przekazania danych Częstotliwość i termin MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywil- do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo nych; w formie elektronicznej; metoda pełna; wego po każdym kwar- Sprawiedliwości obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywil- do

11. dnia kalendarzo- Ministerstwo nych; zestawienie zbiorcze danych; w formie wego po każdym kwar- Sprawiedliwości elektronicznej tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału

2 sądy okręgowe

3 sądy okręgowe

Dziennik Ustaw

4 sądy apelacyjne

– 58 –

Poz. 1391

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywil- do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo nych; w formie elektronicznej; metoda pełna; wego po każdym kwar- Sprawiedliwości obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i do

7. dnia kalendarzo- sądy okręgowe wykroczeniowych; w formie elektronicznej; wego po każdym kwarmetoda pełna; obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo wykroczeniowych; w formie elektronicznej; wego po każdym kwar- Sprawiedliwości metoda pełna; obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i do

11. dnia kalendarzo- Ministerstwo wykroczeniowych; zestawienie zbiorcze da- wego po każdym kwar- Sprawiedliwości nych; w formie elektronicznej tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo wykroczeniowych; w formie elektronicznej; wego po każdym kwar- Sprawiedliwości metoda pełna; obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S8 wojsk. – sprawozdanie w sprawach do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo karnych i wykroczeniowych w postępowaniu wego po półroczu i roku Sprawiedliwości odwoławczym; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach o do

11. dnia kalendarzo- wojskowe sądy ułaskawienie; w formie elektronicznej; metoda wego po półroczu i roku okręgowe pełna; obowiązkowe MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach o do

11. dnia kalendarzo- Ministerstwo ułaskawienie; w formie elektronicznej; metoda wego po półroczu i roku Sprawiedliwości pełna; obowiązkowe MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach o do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo ułaskawienie; zestawienie zbiorcze danych; w wego po półroczu i roku Sprawiedliwości formie elektronicznej MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa do

7. dnia kalendarzo- sądy okręgowe pracy i ubezpieczeń społecznych; w formie wego po każdym kwarelektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo pracy i ubezpieczeń społecznych; w formie wego po każdym kwar- Sprawiedliwości elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa do

11. dnia kalendarzo- Ministerstwo pracy i ubezpieczeń społecznych; zestawienie wego po każdym kwar- Sprawiedliwości zbiorcze danych; w formie elektronicznej tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo pracy i ubezpieczeń społecznych; w formie wego po każdym kwar- Sprawiedliwości elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału

5 sądy rejonowe

6 sądy okręgowe

7 sądy okręgowe

8 sądy apelacyjne

9 sądy wojskowe okręgowe

10 sądy garnizonowe

11 sądy okręgowe wojskowe

12 sądy okręgowe wojskowe

13 sądy rejonowe

14 sądy okręgowe

15 sądy okręgowe

16 sądy apelacyjne

Dziennik Ustaw

17 sądy rejonowe

– 59 –

MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich; (działy: 1, 3–6, 10, 11); w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Poz. 1391

do

11. dnia kalendarzo- sądy okręgowe wego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo wego po każdym kwar- Sprawiedliwości tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału do

11. dnia kalendarzo- sądy okręgowe wego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału

18 sądy okręgowe

19 sądy rejonowe

20 sądy okręgowe

MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzin- do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo nych nieletnich; zestawienie zbiorcze danych wego po każdym kwar- Sprawiedliwości (działy 1, 3–6, 10, 11); w formie elektronicznej tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospo- do

7. dnia kalendarzo- sądy okręgowe darczych; w formie elektronicznej; metoda wego po każdym kwarpełna; obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospo- do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo darczych; w formie elektronicznej; metoda wego po każdym kwar- Sprawiedliwości pełna; obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospo- do

11. dnia kalendarzo- Ministerstwo darczych; zestawienie zbiorcze danych; w wego po każdym kwar- Sprawiedliwości formie elektronicznej tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo wego po każdym kwar- Sprawiedliwości tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo wego po każdym kwar- Sprawiedliwości tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo wego po każdym kwar- Sprawiedliwości tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo wego po każdym kwar- Sprawiedliwości tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału

21 sądy rejonowe

22 sądy okręgowe

23 sądy okręgowe

24 Sąd Okręgowy w Warszawie MS-S19k – sprawozdanie w sprawach z zakre– Sąd Ochrony Konkurencji i su ochrony konkurencji, regulacji energetyki, Konsumentów telekomunikacji i transportu kolejowego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 25 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych 26 sądy rejonowe MS-S19z – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej); w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S20z – sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych); w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

27 sądy rejonowe

Dziennik Ustaw

28 sądy rejonowe

– 60 –

MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej); w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej); zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

Poz. 1391

do

9. dnia kalendarzo- sądy okręgowe wego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo wego po każdym kwar- Sprawiedliwości tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału

29 sądy okręgowe

30 sądy rejonowe

MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach do

12. dnia kalendarzo- sądy okręgowe dotyczących ksiąg wieczystych; w formie wego po każdym kwarelektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach do

18. dnia kalendarzo- Ministerstwo dotyczących ksiąg wieczystych; zestawienie wego po każdym kwar- Sprawiedliwości zbiorcze danych; w formie elektronicznej tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału

31 sądy okręgowe

32 sądy rejonowe (komornicy MS-Kom23 – sprawozdanie z czynności ko- do

20. dnia kalendarzo- sądy okręgowe przy sądach rejonowych) mornika; w formie elektronicznej; metoda wego po półroczu i roku pełna; obowiązkowe 33 sądy okręgowe MS-Kom23 – sprawozdanie z czynności ko- do

25. dnia kalendarzo- Ministerstwo mornika; zestawienie zbiorcze danych; w wego po półroczu i roku Sprawiedliwości formie elektronicznej MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czyn- do

7. dnia kalendarzo- sądy apelacyjne ności notarialnych; w formie elektronicznej; wego po półroczu i roku metoda pełna; obowiązkowe MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czyn- do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo ności notarialnych; zestawienie zbiorcze da- wego po półroczu i roku Sprawiedliwości nych; w formie elektronicznej

34 notariusze

35 sądy apelacyjne

36 rodzinne ośrodki diagno- MS-RODK-25 – sprawozdanie z działalności do

20. dnia kalendarzo- Ministerstwo styczno-konsultacyjne Rodzinnego Ośrodka Diagnostycz- wego po półroczu i roku Sprawiedliwości no-Konsultacyjnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 37 prokuratury rejonowe PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych; – sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych; – sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności podległych prokuratur rejonowych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do prokuratury 7 lipca 2013 r. z danymi okręgowe za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do prokuratury 7 lipca 2013 r. z danymi apelacyjne za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do Prokuratura 7 lipca 2013 r. z danymi Generalna za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do prokuratury 15 lipca 2013 r. z dany- apelacyjne mi za I półrocze i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

38 prokuratury okręgowe

39 prokuratury apelacyjne

40 prokuratury okręgowe

Dziennik Ustaw

41 prokuratury okręgowe

– 61 –

PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności własnej i podległych prokuratur rejonowych; w formie elektronicznej PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności podległych prokuratur rejonowych i okręgowych; w formie elektronicznej PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności własnej i podległych prokuratur rejonowych i okręgowych; w formie elektronicznej PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych; sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych; sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności podległych prokuratur rejonowych; w formie elektronicznej PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności własnej i podległych prokuratur rejonowych; w formie elektronicznej PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności podległych prokuratur okręgowych i rejonowych; w formie elektronicznej PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności własnej i podległych prokuratur okręgowych i rejonowych; w formie elektronicznej

Poz. 1391

dwa razy w roku: do prokuratury 15 lipca 2013 r. z dany- apelacyjne mi za I półrocze i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do Prokuratura 18 lipca 2013 r. z dany- Generalna mi za I półrocze i do 18 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do Prokuratura 18 lipca 2013 r. z dany- Generalna mi za I półrocze i do 18 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do prokuratury 7 lipca 2013 r. z danymi okręgowe za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do prokuratury 7 lipca 2013 r. z danymi apelacyjne za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do Prokuratura 7 lipca 2013 r. z danymi Generalna za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do prokuratury 15 lipca 2013 r. z dany- apelacyjne mi za I półrocze i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do prokuratury 15 lipca 2013 r. z dany- apelacyjne mi za I półrocze i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do Prokuratura 18 lipca 2013 r. z dany- Generalna mi za I półrocze i do 18 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do Prokuratura 18 lipca 2013 r. z dany- Generalna mi za I półrocze i do 18 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

42 prokuratury apelacyjne

43 prokuratury apelacyjne

44 prokuratury rejonowe

45 prokuratury okręgowe

46 prokuratury apelacyjne

47 prokuratury okręgowe

48 prokuratury okręgowe

49 prokuratury apelacyjne

50 prokuratury apelacyjne

Dziennik Ustaw

51 prokuratury okręgowe

– 62 –

PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych; sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych; sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych – sprawozdanie z działalności podległych prokuratur okręgowych; w formie elektronicznej PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności własnej i podległych prokuratur okręgowych; w formie elektronicznej

Poz. 1391

dwa razy w roku: do prokuratury 7 lipca 2013 r. z danymi apelacyjne za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

52 prokuratury apelacyjne

dwa razy w roku: do Prokuratura 7 lipca 2013 r. z danymi Generalna za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

53 prokuratury apelacyjne

dwa razy w roku: do Prokuratura 15 lipca 2013 r. z dany- Generalna mi za I półrocze i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

54 prokuratury apelacyjne

dwa razy w roku: do Prokuratura 15 lipca 2013 r. z dany- Generalna mi za I półrocze i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

55 wojskowe prokuratury garni- PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z działalności zonowe, okręgowe wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 56 Naczelna Prokuratura Woj- PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z działalności skowa wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

dwa razy w roku: do Naczelna Proku7 lipca 2013 r. z danymi ratura Wojskowa za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do Prokuratura 15 lipca 2013 r. z dany- Generalna mi za I półrocze i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Podstawowe grupowania danych: – według dziedzin prawa, w tym według rodzajów spraw w sądach powszechnych, w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, a także w zakresie wpływu, załatwienia, sposobów załatwienia i pozostałości, – okręgi sądowe i prokuratorskie oraz sądy i prokuratury: apelacyjne, okręgowe i rejonowe, – rodzaje aktów notarialnych, – rodzaje spraw załatwianych przez komorników. Wyniki badań prezentowane w powyższych grupowaniach informują: o wielkości wpływu, załatwienia i pozostałości spraw oraz o ich strukturze w sądach powszechnych oraz powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, o wpływie, załatwieniu, wielkości referatów przypadających na sędziego w sądach powszechnych wszystkich szczebli, o obciążeniu kuratorów zawodowych i społecznych, tak w zakresie kurateli dla dorosłych, jak i kurateli rodzinnej, o obciążeniu pracą referendarzy i prokuratorów, o trwaniu postępowania w sprawach, o obciążeniu zadaniami notariuszy, komorników, o profilaktyce i diagnozowaniu w sprawach rodzinnych, o wskaźnikach dynamiki i struktury zjawisk i cech opisywanych w badaniach. Kwestionariusze i publikacje ONZ, Eurostat, innych organizacji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania – „Informacja statystyczna o działalności wymiaru sprawiedliwości – Statystyka sądowa i penitencjarna – Część I” – kwiecień 2014 r., – „Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie” – wrzesień 2013 r., – „Informacja o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury” – wrzesień 2013 r. i kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 279 269 zł – budżet MS 120 000 zł – budżet PG

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 1391

1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

1. Symbol badania:

2. Temat badania: 1.03.02(019) Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób dorosłych w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych Badanie stałe Minister Sprawiedliwości

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie:

5. Cel badania Wykonanie obowiązków ustawowych. Celem badania jest zebranie informacji o wyrokach sądów powszechnych i wojskowych, orzeczeniach sądów wobec osób dorosłych i nieletnich oraz prawomocnych orzeczeniach w sprawach wykroczeniowych i stworzenie zbiorów o orzeczeniach sądów pierwszej instancji w danym okresie sprawozdawczym.

6. Zakres podmiotowy Sądy powszechne i wojskowe.

7. Zakres przedmiotowy Informacje o rodzajach przestępstw, wykroczeń lub czynach zabronionych, o rodzajach orzeczeń sądowych, w tym o wymiarze kary zasadniczej i środkach karnych, miejscu i czasie popełnienia przestępstwa oraz dane o osobie osądzonej, tj. wieku, płci i wykształceniu. W sprawach nieletnich informacja o rodzajach czynów karalnych, demoralizacji, orzeczonych środkach wychowawczo poprawczych lub karze, miejscu i czasie popełnienia czynu karalnego oraz dane o nieletnim, m.in. wieku i płci. W sprawach podmiotów zbiorowych informacje o rodzajach orzeczeń.

8. Źródła danych Sprawozdania MS: MS-S6, MS-S6 wojsk., MS-S7, MS-S7 wojsk., MS-S18 (działy: 2, 2c – omówione w badaniu 1.03.01), karty statystyczne MS-S28 oraz karty rejestracyjne z prawomocnych skazań osób dorosłych oraz podmiotów zbiorowych orzeczeń wobec nieletnich rejestrowane w Krajowym Rejestrze Karnym. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 sądy okręgowe Miejsce przekazania danych 8.2 8.3 8.4 MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osą- do

12. dnia kalendarzo- Ministerstwo dzonych w pierwszej instancji według właści- wego po półroczu i roku Sprawiedliwości wości rzeczowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Częstotliwość i termin MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osą- do

11. dnia kalendarzo- sądy okręgowe dzonych w pierwszej instancji według właści- wego po półroczu i roku wości rzeczowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osą- do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo dzonych w pierwszej instancji według właści- wego po półroczu i roku Sprawiedliwości wości rzeczowej; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

2 sądy rejonowe

3 sądy okręgowe

4 wojskowe sądy garnizonowe MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób do

11. dnia kalendarzo- wojskowe sądy prawomocnie osądzonych (według właściwo- wego po półroczu i roku okręgowe ści rzeczowej); w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 5 wojskowe sądy okręgowe MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo prawomocnie osądzonych (według właściwo- wego po półroczu i roku Sprawiedliwości ści rzeczowej); zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w do

11. dnia kalendarzo- sądy okręgowe sprawach o wykroczenia; w formie elektro- wego po półroczu i roku nicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo sprawach o wykroczenia; zestawienie zbiorcze wego po półroczu i roku Sprawiedliwości danych; w formie elektronicznej

6 sądy rejonowe

7 sądy okręgowe

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 1391

8 wojskowe sądy garnizonowe MS-S7 wojsk. – sprawozdanie z orzecznictwa do

11. dnia kalendarzo- wojskowe sądy w sprawach o wykroczenia; w formie elektro- wego po półroczu i roku okręgowe nicznej; metoda pełna; obowiązkowe 9 wojskowe sądy okręgowe MS-S7 wojsk. – sprawozdanie z orzecznictwa do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo w sprawach o wykroczenia; zestawienie zbior- wego po półroczu i roku Sprawiedliwości cze danych; w formie elektronicznej

10 sądy rejonowe i sądy okrę- MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej niezwłocznie po upra- Ministerstwo gowe z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawo- womocnieniu się orze- Sprawiedliwości mocnego; w formie elektronicznej; metoda czenia pełna; obowiązkowe 11 Krajowy Rejestr Karny zestawienia tabelaryczne dotyczące prawo- do mocnych osądzeń osób dorosłych, nieletnich, 2014 r. wobec których zastosowano środki wychowawczo-poprawcze i kary; dane zagregowane według popełnionych (zarzuconych) czynów, przestępstw lub wykroczeń, w układzie wojewódzkim, okręgami sądowymi, w mieście, na wsi, według płci, wieku, obywateli polskich i cudzoziemców; w formie elektronicznej końca czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Osądzeni, w tym osoby dorosłe (prawomocnie i w sądach pierwszej instancji), skazane osoby dorosłe, nieletni, wobec których zastosowano środki wychowawcze, poprawcze i kary – według popełnionych czynów. Powyższe zestawienia w układzie wojewódzkim, okręgami sądowymi, w mieście, na wsi, według płci, wieku, wykształcenia, według źródła utrzymania obywateli polskich i cudzoziemców.

10. Terminy i formy udostępniania – „Informacja statystyczna o działalności wymiaru sprawiedliwości – Statystyka sądowa i penitencjarna – Część I” – marzec 2014 r., – „Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie” – wrzesień 2013 r., – „Statystyka sądowa – Część II Sprawy rodzinne” – październik 2014 r., – „Statystyka sądowa – Część III Prawomocne osądzenia osób dorosłych” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 168 749 zł – budżet MS

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 1391

1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.03.03(020) Przestępstwa. Zamachy samobójcze. Wypadki tonięcia Badanie stałe Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Wykonanie obowiązków ustawowych. Celem badania jest zebranie informacji o liczbie przestępstw, stopniu wykrywalności sprawców przestępstw, o przestępstwach stwierdzonych, o osobach dorosłych i nieletnich popełniających czyny zabronione, a także o zamachach samobójczych usiłowanych i dokonanych oraz wypadkach tonięcia.

6. Zakres podmiotowy Sądy rodzinne (rejonowe) w zakresie postępowań wobec nieletnich. Komendy wojewódzkie (stołeczna) Policji oraz Komenda Główna Policji w zakresie przestępstw stwierdzonych, zamachów samobójczych i wypadków tonięcia.

7. Zakres przedmiotowy – przestępstwa, – wyniki postępowania przygotowawczego, – osoby nieletnie, podejrzane o popełnienie przestępstw, – liczba spraw, w których są prowadzone postępowania przygotowawcze, – zamachy samobójcze usiłowane i dokonane, – wypadki tonięcia.

8. Źródła danych Karty statystyczne MS: MS-Stp1, MS-Stp2, policyjne systemy informacyjne generujące dane statystyczne o przestępstwach, zamachach samobójczych, wypadkach tonięcia. Sprawozdania PG: Stp1, Stp2, Stp3, Stp5, PG-P2. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 komendy wojewódzkie Policyjne systemy informacyjne generujące (Stołeczna) Policji dane statystyczne o przestępstwach; dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne (województwo ogółem i powiaty) dotyczące przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw; w formie elektronicznej lub papierowej 2 sądy rodzinne Częstotliwość i termin 8.3 do

20. dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału Miejsce przekazania danych 8.4 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

MS-Stp1 – zgłoszenie o wszczęciu postępo- na bieżąco po wszczę- właściwa komenda wania; w formie elektronicznej; metoda pełna; ciu postępowania Policji obowiązkowe urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

3 komendy wojewódzkie Policyjne systemy informacyjne generujące raz w roku do (Stołeczna) Policji dane statystyczne o zamachach samobójczych 13 czerwca 2014 r. za i wypadkach tonięcia; dane zagregowane, danymi za rok 2013 zestawienie tabelaryczne w układzie województwo ogółem, dotyczące: – zamachów samobójczych usiłowanych i dokonanych, – wypadków tonięcia; w formie elektronicznej lub papierowej 4 sądy rodzinne

MS-Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postę- na bieżąco po zakoń- właściwa komenda powania; w formie elektronicznej; metoda czeniu postępowania Policji pełna; obowiązkowe

Dziennik Ustaw

5 Komenda Główna Policji

– 67 –

Policyjne systemy informacyjne generujące dane statystyczne o przestępstwach; dane zagregowane dotyczące przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw w układzie kraj ogółem, województwa i podregiony; w formie elektronicznej i papierowej dane w zakresie pod- GUS stawowym – raz w roku do 15 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013, dane w zakresie rozszerzonym – raz w roku do 17 czerwca 2014 r. z danymi za rok 2013

Poz. 1391

6 Komenda Główna Policji

zestawienia tabelaryczne dotyczące: raz w roku do GUS – zamachów samobójczych usiłowanych i 13 czerwca 2014 r. za dokonanych, danymi za rok 2013 – wypadków tonięcia; dane zagregowane w układzie: kraj ogółem, województwa; w formie elektronicznej i papierowej system informacyjny dotyczący spraw załatwionych i do załatwienia oraz zakończonych postępowań przygotowawczych w powszechnych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury; dane zagregowane w układzie: kraj ogółem; w formie elektronicznej i papierowej dane w zakresie pod- GUS stawowym – raz w roku do 15 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013, dane w zakresie rozszerzonym – raz w roku do 17 czerwca 2014 r. z danymi za rok 2013

7 Prokuratura Generalna

8 Straż Graniczna

system informacyjny dotyczący wszczętych i raz w roku do GUS zakończonych postępowań przygotowawczych 15 kwietnia 2014 r. za w sprawach o przestępstwa; dane zagregowane danymi za rok 2013 w układzie: kraj ogółem; w formie elektronicznej i papierowej dane w zakresie pod- GUS stawowym – raz w roku do 15 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013, dane w zakresie rozszerzonym dwa razy w roku: do 17 czerwca 2014 r. i do 17 września 2014 r. z danymi za rok 2013 dane w zakresie pod- GUS stawowym – raz w roku do 15 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013, dane w zakresie rozszerzonym – raz w roku do 17 czerwca 2014 r. z danymi za rok 2013

9 Ministerstwo Sprawiedliwo- system informacyjny dotyczący sądownictwa ści powszechnego i wojskowego (liczba jednostek, spraw załatwionych i do załatwienia, orzeczeń w sprawach karnych i o wykroczenia, spraw rodzinnych, Krajowy Rejestr Sądowy) oraz dorosłych osądzonych (według wieku, płci, jednostek orzecznictwa, wymiaru kary, rodzajów przestępstw); dane zagregowane w układzie: kraj ogółem, województwa i podregiony; w formie elektronicznej i papierowej 10 Ministerstwo Sprawiedliwo- system informacyjny dotyczący nieletnich ści (według wieku, płci, liczby spraw sądowych, liczby i rodzajów orzeczonych środków wychowawczych, poprawczych lub kar); spraw załatwionych przez komorników; zakładów karnych i aresztów śledczych (liczba placówek, ochrona zdrowia w placówkach, liczba szkół i uczniów w placówkach, liczba bibiotek); tymczasowo aresztowanych i odbywających kary; Służby Więziennej (stan zatrudnienia, wynagrodzenia); dane zagregowane w układzie: kraj ogółem; w formie elektronicznej i papierowej

11 Ministerstwo Sprawiedliwo- system informacyjny dotyczący małoletnich raz w roku do GUS ści pod nadzorem sądów; warunkowo przedter- 17 czerwca 2014 r. z minowo zwolnionych skazanych odbywają- danymi za rok 2013 cych karę pozbawienia wolności; zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (liczba placówek, szkół i uczniów w placówkach);

Dziennik Ustaw – 68 –

rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych; działalności notariuszy; dane zagregowane w układzie: kraj ogółem; w formie elektronicznej i papierowej 12 Ministerstwo Finansów system informacyjny dotyczący postępowań raz w roku do GUS przygotowawczych w sprawach o przestęp- 15 kwietnia 2014 r. z stwa skarbowe i wykroczenia skarbowe pro- danymi za rok 2013 wadzonych przez urzędy celne; dane zagregowane w układzie: kraj ogółem; w formie elektronicznej i papierowej system informacyjny dotyczący powołań do raz w roku do GUS pełnienia urzędu na stanowisku sędziego; dane 17 czerwca 2014 r. z zagregowane w układzie: kraj ogółem; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej i papierowej system informacyjny dotyczący spraw do raz w roku do GUS rozstrzygnięcia oraz zatrudnienia sędziów; 17 czerwca 2014 r. z dane zagregowane w układzie: kraj ogółem; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej i papierowej

Poz. 1391

13 Kancelaria Prezydenta RP

14 Sąd Najwyższy

15 Naczelny Sąd Administra- system informacyjny dotyczący działalności raz w roku do GUS cyjny NSA i wojewódzkich sądów administracyj- 17 czerwca 2014 r. z nych; dane zagregowane w układzie: kraj danymi za rok 2013 ogółem; w formie elektronicznej i papierowej 16 Naczelna Rada Adwokacka system informacyjny dotyczący liczby adwo- raz w roku do GUS katów, aplikantów i zespołów adwokackich; 17 czerwca 2014 r. z dane zagregowane w układzie: kraj ogółem; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej i papierowej PG-P2 – sprawozdanie z czynności dochodze- raz w roku do niowo-śledczych prowadzonych przez innych 26 stycznia 2014 r. z niż prokurator oskarżycieli; w formie elektro- danymi za rok 2013 nicznej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe organy centralne, sprawujące zwierzchni nadzór służbowy nad jednostkami prowadzącymi czynności dochodzeniowe – innymi niż prokurator

17 jednostki organizacyjne organów centralnych – inne niż prokurator – prowadzące postępowania przygotowawcze: organy Inspekcji Handlowej, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, organy Służby Celnej, Straż Leśna Lasów Państwowych, Państwowa Straż Łowiecka, organy parków narodowych

18 powszechne jednostki orga- Stp1 – zgłoszenie o wszczęciu postępowania; na bieżąco po wszczę- właściwa komenda nizacyjne prokuratury szcze- w formie papierowej; metoda pełna; obowiąz- ciu postępowania Policji bla rejonowego, okręgowe- kowe go, apelacyjnego 19 powszechne jednostki orga- Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowa- na bieżąco po zakoń- właściwa komenda nizacyjne prokuratury szcze- nia; w formie papierowej; metoda pełna; obo- czeniu postępowania Policji bla rejonowego, okręgowe- wiązkowe go, apelacyjnego 20 powszechne jednostki organizacyjne prokuratury szczebla rejonowego, okręgowego, apelacyjnego 21 powszechne jednostki organizacyjne prokuratury szczebla rejonowego, okręgowego, apelacyjnego Stp3 – zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Stp5 – zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe na bieżąco po zakoń- właściwa komenda czeniu postępowania Policji stwierdzeniem o popełnieniu przestępstwa na bieżąco po zakoń- właściwa komenda czeniu postępowania Policji stwierdzeniem o popełnieniu przestępstwa

Dziennik Ustaw

22 Organy centralne, sprawujące zwierzchni nadzór służbowy nad jednostkami prowadzącymi czynności dochodzeniowe innymi niż prokurator

– 69 –

Poz. 1391

PG-P2 – sprawozdanie z czynności dochodze- raz w roku do Prokuratura Geneniowo-śledczych prowadzonych przez innych 31 stycznia 2014 r. z ralna niż prokurator oskarżycieli; zestawienie zbior- danymi za rok 2013 cze danych; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane w podziale na: rodzaje przestępstw, rodzaje wyników postępowań przygotowawczych, cechy osobopoznawcze dorosłych i nieletnich objętych tym postępowaniem według wieku, płci, wykształcenia, zawodu oraz przekroju terytorialnego, okręgi prokuratur, sądów, przestępstwa zgłoszone, stwierdzone, wykryte. Zamachy samobójcze usiłowane i dokonane ogółem kraj i województwa w podziale na miasto i wieś, samobójcy według płci i wieku. Wypadki tonięcia ogółem kraj i województwa oraz liczba osób uratowanych i osób, które utonęły.

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe w zakresie przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw – czerwiec 2014 r. z danymi za 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania 27 571 zł – budżet MS 11 000 zł – budżet PG 82 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 1391

1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.03.04(021) Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady dla nieletnich; areszty śledcze Badanie stałe Minister Sprawiedliwości

5. Cel badania Wykonanie obowiązków ustawowych. Celem badania jest zebranie informacji o sposobach wykonywania orzeczeń i decyzji sądowych, o tymczasowo aresztowanych, warunkowo zwolnionych z zakładów karnych, nieletnich, wobec których wykonywane są środki wychowawcze i poprawcze, osobach dorosłych, wobec których wykonywane są dozory.

6. Zakres podmiotowy Zakłady karne, areszty śledcze, sądy powszechne i wojskowe, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

7. Zakres przedmiotowy Wykonywanie orzeczeń wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, ukaranych grzywną, skazanych na grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary i wykonywaniem dozorów, wykonywanie dozorów w okresie próby warunkowego umorzenia postępowania, środki karne, warunkowo zwolnionych z odbywania kary pozbawienia wolności, wykonywanych dozorów, nieletnich, wobec których wykonywane są środki wychowawczo poprawcze. Informacje o osobach skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, tymczasowo aresztowanych, ukaranych za wykroczenia, stany: przyjmowanych i zwalnianych w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, informacje o osobach warunkowo zwolnionych z zakładów karnych, wykonywane orzeczenia w okresie zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

8. Źródła danych Sprawozdania MS: MS-S10, MS-S40, MS-S10 wojsk., MS-S18 (działy 7-9 – omówione w badaniu 1.03.01), MS-ZN26p, MS-ZN26s, MS-ZN27p, MS-ZN27s, MS-ZK-2, MS-ZK 6 i MS-ZK-7, dane pozyskiwane z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 sądy okręgowe Miejsce przekazania danych 8.2 8.3 8.4 MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wyko- do

9. dnia kalendarzo- Ministerstwo nywania orzeczeń według właściwości rze- wego po półroczu i roku Sprawiedliwości czowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Częstotliwość i termin MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo wykonywania orzeczeń według właściwości wego po półroczu i roku Sprawiedliwości rzeczowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wyko- do

9. dnia kalendarzo- sądy okręgowe nywania orzeczeń według właściwości rze- wego po półroczu i roku czowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wyko- do

11. dnia kalendarzo- Ministerstwo nywania orzeczeń według właściwości rze- wego po półroczu i roku Sprawiedliwości czowej; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

2 sądy okręgowe wojskowe

3 sądy rejonowe

4 sądy okręgowe

5 sądy rejonowe (Zespół Kura- MS-S40 – sprawozdanie z działalności kura- do

8. dnia kalendarzo- sądy okręgowe torskiej Służby Sądowej) torskiej służby sądowej; w formie elektronicz- wego po półroczu i roku nej; metoda pełna; obowiązkowe 6 sądy okręgowe MS-S40 – sprawozdanie z działalności kura- do

12. dnia kalendarzo- Ministerstwo torskiej służby sądowej; zestawienie zbiorcze wego po półroczu i roku Sprawiedliwości danych; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw

7 sądy garnizonowe

– 71 –

Poz. 1391

MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego do

11. dnia kalendarzo- sądy okręgowe wykonywania orzeczeń według właściwości wego po półroczu i roku rzeczowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego do

15. dnia kalendarzo- Ministerstwo wykonywania orzeczeń według właściwości wego po półroczu i roku Sprawiedliwości rzeczowej; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe do

3. dnia roboczego po Ministerstwo miesiącu z danymi za Sprawiedliwości miesiąc i do 7 lipca 2013 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 do

7. dnia kalendarzo- Ministerstwo wego po każdym kwar- Sprawiedliwości tale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału

8 sądy okręgowe wojskowe

9 zakłady poprawcze

10 schroniska dla nieletnich

MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

11 szkoły w zakładach popraw- MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki do 5 września po roku Ministerstwo czych wychowanków w zakładzie poprawczym; w szkolnym z danymi za Sprawiedliwości formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz- rok szkolny 2012/2013 kowe 12 szkoły w schroniskach dla MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki do 5 września po roku Ministerstwo nieletnich wychowanków w schronisku dla nieletnich; w szkolnym z danymi za Sprawiedliwości formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz- rok szkolny 2012/2013 kowe 13 Centralny Zarząd Więziennej Służby Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych do końca sierpnia 2013r. Ministerstwo Wolności Noe.NET; zestawienia w zakresie: oraz do końca lutego Sprawiedliwości – miesięczne dotyczące ewidencji tymczaso- 2014 r. wo aresztowanych, skazanych i ukaranych, – kwartalne dotyczące tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie, – roczne dotyczące orzeczeń aktualnie wykonywanych wobec tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych wg wymiaru kary, rodzajów przestępstw, a także o tymczasowo aresztowanych i skazanych wg wieku oraz o powrotności do przestępstw; w formie elektronicznej

14 zakłady karne (areszty śled- MS-ZK-2 – miesięczne sprawozdanie o za- raz w miesiącu

1. dnia za okręgowe incze) trudnieniu tymczasowo aresztowanych, skaza- miesiąc poprzedni spektoraty Służnych i ukaranych; w formie elektronicznej; by Więziennej metoda pełna; obowiązkowe 15 zakłady karne (areszty śled- MS-ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skaza- raz w roku do 5 lipca okręgowe incze) nych; w formie elektronicznej; metoda pełna; 2013 r. z danymi za rok spektoraty Służobowiązkowe szkolny 2012/2013 by Więziennej 16 zakłady karne (areszty śled- MS-ZK-7 – sprawozdanie z działania więzien- raz w roku do 7 stycznia Biuro Służby cze) nej służby zdrowia; w formie elektronicznej; 2014 r. z danymi za rok Zdrowia Cenmetoda pełna; obowiązkowe 2013 tralnego Zarządu Służby Więziennej

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Skazani, osądzeni, ukarani, osadzenia i zwolnienia z zakładów karnych i aresztów śledczych, płeć, wiek, rodzaje przestępstw, odbywane wyroki, skreśleni z ewidencji, poprzednio karani, recydywiści, kary zastępcze, zatrudnienie odbywających kary, nauczanie, pomoc postpenitencjarna, księgozbiory, lecznictwo (przychodnie, szpitale, zabiegi lecznicze), orzecznictwo lekarskie, samoagresje, zgony, ucieczki – dotyczy dorosłych i odpowiednio nieletnich w zakresie właściwym dla nieletnich, w okręgach sądowych, wykonywanie orzeczeń przez sądy, informacje o działalności zespołów kuratorskiej służby sądowej.

10. Terminy i formy udostępniania – „Informacja statystyczna o działalności wymiaru sprawiedliwości – Statystyka sądowa i penitencjarna – Część I” – marzec 2014 r., – „Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie” – wrzesień 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania 52 155 zł – budżet MS

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 1391

1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.03.05(022) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości Badanie stałe Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

5. Cel badania Wykonanie obowiązków ustawowych. Celem badania jest zebranie informacji o wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu, a także o stanowiskach, funkcjach oraz składnikach wynagrodzenia pracowników ww. jednostek.

6. Zakres podmiotowy Sądy powszechne i wojskowe wszystkich szczebli, prokuratury powszechne i wojskowe, zakłady karne i areszty śledcze oraz instytuty.

7. Zakres przedmiotowy Zatrudnienie i wynagrodzenia funkcjonariuszy, urzędników sądów i prokuratury, pracowników mianowanych i innych oraz obsługi, zatrudnionych w zakładach karnych i aresztach śledczych, wszystkich szczebli sądów i prokuratur (powszechnych i wojskowych), instytutów.

8. Źródła danych Sprawozdania MS: MS-DB1, MS-DB2, MS-DB3, MS-DB5, MS-DB6, MS-DB7 i MS-ZK-8. Sprawozdanie PG: PG-DB4. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 sądy rejonowe Miejsce przekazania danych 8.2 8.3 8.4 MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrud- cztery razy w roku: do sądy okręgowe nienia i wynagrodzeń w jednostkach sądow- 12 kwietnia, do 12 lipca, nictwa powszechnego; w formie elektronicz- do 11 października nej; metoda pełna; obowiązkowe 2013 r. i do 10 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał Forma przekazania danych Częstotliwość i termin MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej cztery razy w roku: do sądy apelacyjne 15 kwietnia, do 15 lipca, do 14 października 2013 r. i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał cztery razy w roku: do Ministerstwo 19 kwietnia, do 19 lipca, Sprawiedliwości do 18 października 2013 r. i do 17 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał cztery razy w roku: do sądy okręgowe 12 kwietnia, do 12 lipca, do 11 października 2013 r. i do 10 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał cztery razy w roku: do sądy apelacyjne 15 kwietnia, do 15 lipca, do 14 października 2013 r. i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał

2 sądy okręgowe

3 sądy apelacyjne

MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

4 rodzinne ośrodki diagno- MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania zatrudstyczno-konsultacyjne nienia i wynagrodzeń w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

5 sądy okręgowe

MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Dziennik Ustaw

6 sądy apelacyjne

– 74 –

MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Poz. 1391

cztery razy w roku: do Ministerstwo 19 kwietnia, do 19 lipca, Sprawiedliwości do 18 października 2013 r. i do 17 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał cztery razy w roku: do Ministerstwo 22 kwietnia, do 22 lipca, Sprawiedliwości do 21 października 2013 r. i do 20 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał cztery razy w roku: do prokuratury 15 kwietnia, do 15 lipca, apelacyjne do 14 października 2013 r. i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał cztery razy w roku: do Prokuratura 19 kwietnia, do 19 lipca, Generalna do 18 października 2013 r. i do 17 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał cztery razy w roku: do sądy okręgowe 12 kwietnia, do 12 lipca, do 11 października 2013 r. i do 10 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał cztery razy w roku: do sądy apelacyjne 15 kwietnia, do 15 lipca, do 14 października 2013 r. i do 16 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał cztery razy w roku: do Ministerstwo 19 kwietnia, do 19 lipca, Sprawiedliwości do 18 października 2013 r. i do 17 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał

7 instytuty

MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

8 prokuratury okręgowe

PG-DB4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej PG-DB4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

9 prokuratury apelacyjne

10 schroniska dla nieletnich (i) MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudlub zakłady poprawcze nienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

11 sądy okręgowe

MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

12 sądy apelacyjne

MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

13 Ministerstwo Sprawiedliwo- MS-DB6 – sprawozdanie z wykonania zatrud- do

10.

dnia po okresie Ministerstwo ści nienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawie- sprawozdawczym Sprawiedliwości dliwości; w formie elektronicznej 14 Krajowa Szkoła Sądownic- MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania zatrudtwa i Prokuratury nienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; w formie elektronicznej cztery razy w roku: do Ministerstwo 19 kwietnia, do 19 lipca, Sprawiedliwości do 18 października 2013 r. i do 17 stycznia 2014 r. z danymi za każdy kwartał

15 okręgowe inspektoraty Służ- MS ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu raz w roku do 8 stycznia Centralny Zarząd by Więziennej funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach 2014 r. z danymi za rok Służby Więzienbudżetowych więziennictwa; w formie elek- 2013 nej tronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Stanowiska, funkcje, składniki wynagrodzenia według jednostek organizacyjnych i okręgów wojewódzkich.

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania „Informacja statystyczna o działalności wymiaru sprawiedliwości – Statystyka sądowa i penitencjarna – Część I” – marzec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 52 155 zł – budżet MS 10 500 zł – budżet PG

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 1391

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.04.04(023) Kapitał Ludzki Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Celem badania jest zidentyfikowanie aktualnego stanu kapitału ludzkiego w Polsce. W badaniu zostaną zestawione wskaźniki prezentowane dotychczas w odrębnych publikacjach. Pozyskane dane umożliwią określenie stanu obecnego i umożliwią przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej na postawienie diagnozy i wybrania nowych form inwestowania w kapitał ludzki. Dane określające stan kapitału ludzkiego posłużą między innymi do oceny możliwości rozwoju gospodarki i pozwolą ocenić zasadność prowadzenia inwestycji w danym regionie przez organizacje gospodarcze.

6. Zakres podmiotowy Osoby zamieszkujące na terytorium Polski, posiadające polskie obywatelstwo.

7. Zakres przedmiotowy Stan kapitału ludzkiego w Polsce, określany wskaźnikami z zakresu potencjału demograficznego, stanu zdrowia, uczestnictwa w edukacji, poziomu wykształcenia w powiązaniu z aktywnością ekonomiczną, sytuacji na rynku pracy, uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz wskaźnikami dotyczącymi technologii, innowacji i społeczeństwa informacyjnego z wraz z informacją o ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach rozwoju kapitału ludzkiego.

8. Źródła danych – wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: S-10, S-12 (badanie 1.27.05), K-03, K-07 (badanie 1.28.01), K-04 (badanie 1.28.01 w PBSSP 2009), PNT-01 (badanie 1.43.01), PNT-02 (badanie 1.43.02), Z-06 (badanie 1.23.02), Z-12 (badanie 1.24.02 w PBSSP 2012), ZD-3 (badanie 1.29.07), danych z Badania aktywności ekonomicznej ludności – BAEL (badanie 1.23.01), Europejskiego badania warunków życia ludności – EU-SILC (badanie 1.25.08), Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego (badanie 1.43.14), – wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań MZ: MZ-10A, MZ-10B, MZ-10C, MZ-88, MZ-89 (badanie 1.29.06) oraz MZ-29 (badanie 1.29.07), – informacje z systemu informacji oświatowej (SIO); dane demograficzne; dane Instytutu Medycyny Pracy, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Patentowego RP, Ministerstwa Finansów, – tablice wynikowe badania Diagnoza społeczna, wyniki badania Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zestaw wskaźników opisujących sytuację demograficzną i stan zdrowia ludności, dostęp do instytucji ochrony zdrowia, udział w wychowaniu przedszkolnym i edukacji szkolnej od poziomu podstawowego do studiów podyplomowych i doktoranckich, poziom i kierunki wykształcenia, rynek pracy, w tym aktywność ekonomiczną i wynagrodzenia, uczestnictwo w kulturze (w tym umiejętności wykorzystania nowych technologii w dostępie do kultury, uczestnictwo w kulturze z wykorzystaniem nowych mediów), działalność innowacyjną i badawczo rozwojową oraz korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych, obejmujące również przygotowanie do życia w środowisku cyfrowym. Istotnym uzupełnieniem informacji na temat kapitału ludzkiego będą dane dotyczące uwarunkowań jego rozwoju w wymiarach społecznym i ekonomicznym. Dodatkowo zamieszczone zostaną wskaźniki dotyczące kapitału ludzkiego i wynikające ze strategii Europa 2020 oraz Polska 2030, w szczególności ze Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Wybrane dane zostaną zaprezentowane według województw i powiatów.

10. Terminy i formy udostępniania „Kapitał ludzki w Polsce” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 231 200 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 1391

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.04.05(024) Współpraca, zarządzanie oraz działania informacyjne wybranych organizacji non-profit Badanie cykliczne Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie informacji o wybranych typach organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, organizacje pracodawców oraz samorząd gospodarczy i zawodowy) oraz prowadzących działalność społeczną jednostkach kościołów i innych związków wyznaniowych, w zakresie współpracy, zarządzania i ich działalności informacyjnej.

6. Zakres podmiotowy Osoby prawne działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), podmioty działające bezpośrednio lub pośrednio na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), osoby prawne działające na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), samorządy gospodarcze i zawodowe działające na podstawie: ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194, z późn. zm.) oraz samorządy zawodowe, które powstały na mocy odrębnych ustaw na podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki organizacyjne kościołów i innych związków wyznaniowych działające na podstawie przepisów normujących stosunek Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych oraz gwarancje wolności sumienia i wyznania, organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana tymi przepisami, działające w obrębie kościołów i innych związków wyznaniowych.

7. Zakres przedmiotowy Forma i poziom współpracy wybranych organizacji non profit z sektorem publicznym, komercyjnym i z innymi organizacjami, forma zarządzania jednostki, w tym zasobami kadrowymi i majątkiem, charakter prowadzonych działań informacyjnych, rodzaje zwolnień i przywilejów wykorzystanych przez organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP).

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: SOF-5; dane Ministerstwa Sprawiedliwości z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru przedsiębiorców; dane Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych; dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 w zakresie środków z funduszy europejskich przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi zrównanym; wykaz stowarzyszeń nadzorowanych ze względu na siedzibę przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu na podstawie art.

8. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach; dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego pochodzące ze sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (OPP); wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych pozyskanych w badaniach 1.24.01, 1.80.01 oraz 1.67.07 i z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników pozyskanych w badaniu 1.80.01; wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatników Składek oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych w badaniu 1.80.01. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń; fundacje; samorząd gospodarczy i zawodowy oraz organizacje pracodawców; wybrane jednostki organizacyjne kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną Forma przekazania danych 8.

2 SOF-5 – sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna dla jednostek posiadających status OPP lub o liczbie pracujących powyżej 9 osób; metoda reprezentacyjna (15%) dla pozostałych jednostek; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

Dziennik Ustaw – 78 –

raz w roku do GUS 31 stycznia 2014 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Poz. 1391

2 Ministerstwo Sprawiedliwo- Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społeczści nych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej; dane jednostkowe dotyczące zarejestrowanych podmiotów w zakresie: nr KRS, NIP, REGON, nazwa, forma prawna, data wpisu lub wykreślenia z rejestru, status OPP, data wpisu do rejestru informacji o uzyskaniu bądź utracie statusu OPP, informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców; w formie elektronicznej 3 Ministerstwo Sprawiedliwo- Rejestr przedsiębiorców; dane jednostkowe dotycząści ce podmiotów zarejestrowanych w rejestrze stowarzyszeń w zakresie: nr KRS, NIP, REGON, nazwa, data wpisu bądź wykreślenia z rejestru przedsiębiorców; w formie elektronicznej 4 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych; dane jednostkowe – wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały w 2014 r. 1% należnego podatku za 2013 r. w zakresie: nr KRS, nazwa OPP, kwota 1% należnego podatku, liczba podatników; w formie elektronicznej System Informacji Podatkowych – baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT); dane jednostkowe dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w zakresie: NIP, kwota ogółem otrzymanych darowizn, kwota ogółem przekazanych darowizn; w formie elektronicznej. System Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); dane jednostkowe dotyczące: – osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali progresywnej w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, rok urodzenia, płeć, przychód, kwota ogółem przekazanych darowizn, o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota ogółem darowizn wynikających z odrębnych ustaw, wnioskowana kwota 1% podatku należnego za rok 2013 do przekazania na rzecz OPP w 2014 r.; – osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19-procentową stawką liniową w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, rok urodzenia, płeć, przychód, wnioskowana kwota 1% podatku należnego za rok 2013 do przekazania na rzecz OPP w 2014 r. w formie elektronicznej System Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); dane jednostkowe dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, rok urodzenia, płeć, kwota ogółem przekazanych darowizn, o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

raz w roku do GUS 31 stycznia 2014 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. raz w roku do GUS 31 stycznia 2015 r.; dane za rok podatkowy 2013 raz w roku do GUS 1 października 2014 r. z danymi za rok podatkowy 2013 raz w roku do GUS 3 lutego 2015 r. z danymi za rok podatkowy 2013

5 Ministerstwo Finansów

6 Ministerstwo Finansów

7 Ministerstwo Finansów

raz w roku do GUS 1 października 2014 r. z danymi za rok podatkowy 2013

Dziennik Ustaw – 79 –

fizycznych, kwota ogółem darowizn wynikających z odrębnych ustaw, wnioskowana kwota 1% podatku należnego za rok 2013 do przekazania na rzecz OPP w 2014 r., przychód ogółem z działalności; w formie elektronicznej 8 Ministerstwo Rozwoju Re- Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13; zbiór gionalnego danych jednostkowych o beneficjentach według następujących form prawnych: fundacje, Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne oddzielnie niewymienione, organizacje pracodawców, samorząd zawodowy i gospodarczy, zmienne w zakresie: informacji o beneficjencie, informacji ogólnej o projekcie; w formie elektronicznej 9 starostwa powiatowe, urzędy wykaz stowarzyszeń nadzorowanych ze względu na miast na prawach powiatu siedzibę przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu na podstawie art.

8.

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach; dane jednostkowe numer REGON, NIP, KRS, nazwę i adres jednostki, stan aktywności prawno-ekonomicznej (APE), data APE, informacje dodatkowe: e-mail i numer telefonu; w formie elektronicznej 10 Ministerstwo Pracy i Polityki Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP; Społecznej dane jednostkowe OPP w zakresie: nr KRS, nazwa OPP, adres, nr tel., e-mail prowadzenie działalności gospodarczej, korzystanie z uprawnień przysługującym OPP, personelu organizacji, informacji o działalności zleconej OPP przez administrację publiczną; w formie elektronicznej raz w roku do GUS 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

Poz. 1391

raz w roku do serwer 31 stycznia GUS 2014 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

centralny

raz w roku do GUS 30 czerwca 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane o wybranych organizacjach non profit według: formy i poziomu współpracy z sektorem publicznym, prywatnym oraz kooperacji wewnątrzsektorowej, sposobu zarządzania zasobami kadrowymi i majątkiem organizacji, charakteru podejmowanych przez organizacje działań informacyjnych rodzaju zwolnień i przywilejów wykorzystywanych przez organizacje posiadające status OPP będą prezentowane w układzie województw (NTS 2).

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe w formie elektronicznej – grudzień 2014 r., – „Współpraca, zarządzanie i informowanie w ramach działalności wybranych organizacji non-profit w 2013 r.” – marzec 2015 r.

11. Koszty i sposób finansowania 2 719 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 1391

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.04.07(025) Podmioty nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie podstawowych informacji o liczbie i potencjale jednostek organizacyjnych zaliczanych do nowej gospodarki społecznej oraz o podmiotach je prowadzących.

6. Zakres podmiotowy Jednostki organizacyjne mające status centrum integracji społecznej (CIS) działające na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.), będące warsztatami terapii zajęciowej (WTZ) oraz posiadające status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) działające na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

7. Zakres przedmiotowy Liczba jednostek, liczba i rodzaj beneficjentów i/lub osób zatrudnionych w centrach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej; formy prawne podmiotów prowadzących centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej.

8. Źródła danych Dane: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z informacji zbiorczych przekazanych przez wojewodów ze sprawozdań centrów integracji społecznej; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania SOF-5 (pozyskane w badaniu 1.04.05). Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 Ministerstwo Pracy i Polityki lista centrów integracji społecznej; dane jednostSpołecznej kowe w zakresie: nazwa jednostki, REGON, województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta, telefony, fax, e-mail, data rozpoczęcia działalności, data zakończenia działalności; Instytucja tworząca Centrum Integracji Społecznej: nazwa, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon, fax, e-mail; w formie elektronicznej 2 Ministerstwo Pracy i Polityki informacje przekazywane przez wojewodów ze Społecznej sprawozdań centrów integracji społecznej; dane zagregowane (według województw) w zakresie: zbiory danych zagregowanych według województw w zakresie: liczba pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym (ogółem, kobiety): przeciętne zatrudnienie, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu, zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu, zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej; liczba osób, które ukończyły zajęcia: ogółem, kobiety, osoby bezdomne, osoby uzależnione od alkoholu, osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, osoby chore psychicznie, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zwalniane z zakładów, uchodźcy, osoby niepełnosprawne; liczba osób, które ukończyły zajęcia według rodzaju usług reintegracyjnych: szkolenia zawodowe, organizowanie praktyk i staży zawodowych, pomoc w przekazywaniu ofert pracy, Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 raz w roku do GUS 15 lutego 2014 r. według stanu na dzień 31.12.2013 r.

raz w roku do GUS 30 kwietnia 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r.

Dziennik Ustaw – 81 –

zajęcia z zakresu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, uczestnictwo w grupach samopomocowych oraz w grupach wsparcia, indywidualne konsultacje z psychologiem lub terapeutą, grupy edukacyjne; liczba uczestników usamodzielnionych ekonomicznie (ogółem, kobiety): skierowani do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, zatrudnieni u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego, zatrudnieni w centrum integracji społecznej, którzy podjęli samodzielną działalność gospodarczą, którzy podjęli działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, nabywający prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych; przychody w roku sprawozdawczym: ogółem, z budżetu gminy, z budżetu województwa, z Funduszu Pracy, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z własnej działalności; w formie elektronicznej 3 Ministerstwo Pracy i Polityki Zbiorcze informacje półroczne dotyczące wydaSpołecznej nych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej; dane zagregowane (według województw) w zakresie: przyznania statusu, utraty statusu, liczby zakładów, zatrudnienia w osobach: ogółem, niepełnosprawni, psychicznie chorzy i upośledzeni umysłowo, niewidomi, zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty; ogółem, niepełnosprawni, psychicznie chorzy i upośledzeni umysłowo, niewidomi; w formie elektronicznej raz w roku do GUS 30 kwietnia 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r.

Poz. 1391

4 Państwowy Fundusz Rehabi- lista warsztatów terapii zajęciowej; dane jednost- raz w roku do GUS litacji Osób Niepełnospraw- kowe w zakresie: nazwa, organizator, powiat, 15 lutego 2014 r. nych adres, data utworzenia; w formie elektronicznej według stanu na dzień 31.12.2013 r. 5 Państwowy Fundusz Rehabi- lista zakładów aktywności zawodowej; dane litacji Osób Niepełnospraw- jednostkowe w zakresie: nazwa, NIP, organizanych tor, województwo, adres; w formie elektronicznej 6 Państwowy Fundusz Rehabi- Informacje przekazywane przez powiaty w ralitacji Osób Niepełnospraw- mach sprawozdań rzeczowo-finansowych z nych realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON; dane zagregowane (według województw) dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w zakresie: złożone wnioski, zawarte umowy, koszty tworzenia WTZ z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie ze środków PFRON, WTZ powstałe w roku sprawozdawczym (koszty działania, w tym dofinansowane ze środków PFRON, liczba uczestników WTZ, w tym kobiety niepełnosprawne, młodzież niepełnosprawna), WTZ powstałe w latach poprzednich (koszty działania, w tym dofinansowane ze środków PFRON, liczba uczestników WTZ, w tym kobiety niepełnosprawne, młodzież niepełnosprawna); w formie elektronicznej raz w roku do GUS 15 lutego 2014 r. według stanu na dzień 31.12.2013 r. raz w roku do GUS 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 r.

Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane o centrach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej według formy prawnej podmiotu prowadzącego i województw w zakresie: liczby jednostek, beneficjentów i/lub pracowników.

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe (wydruk i forma elektroniczna) – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 49 400 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.01(026) Urodzenia. Dzietność Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Urodzenia są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodującym zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego. Statystyka urodzeń stanowi główny element bilansów ludności w okresach międzyspisowych. Umożliwia prowadzenie pogłębionych badań dotyczących uwarunkowań rozwoju ludności. Pozwala również na obserwację podstawowych procesów demograficznych w zakresie dzietności poprzez tworzenie systemu wskaźników i szacunków opracowywanych corocznie na potrzeby analiz i prognoz dzietności. Szczególne znaczenie mają prawdopodobieństwa urodzeń dzieci poszczególnych kolejności oraz struktury kobiet według generacji i liczby urodzonych dzieci. Dane o urodzeniach stanowią również podstawę do przewidywania tendencji rozwoju ludności wyrażanych poprzez prognozy demograficzne. Poziom urodzeń według poszczególnych, charakteryzujących to zjawisko cech oraz natężenie urodzeń są odzwierciedleniem (w dłuższych okresach) rozwoju społecznego kraju będącego bezpośrednio lub pośrednio wynikiem: postępu w rozwoju medycyny, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a także zmian wyboru, jakiego dokonują kolejne pokolenia w zakresie rozwoju rodziny.

Realizacja badania jest niezbędna, w odniesieniu do statystyk urodzeń martwych, w związku z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70). Informacje o urodzeniach martwych stanowią element danych o umieralności okołoporodowej, która – obok danych o umieralności niemowląt oraz parametrów trwania życia – jest między innymi podstawą oceny kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

6. Zakres podmiotowy Urodzenia na terytorium RP – w nawiązaniu do osób rezydujących w RP oraz urodzenia mające miejsce za granicą (zarejestrowane w Polsce przez USC) – w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą. Kobiety, które urodziły dziecko oraz populacja kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) w danym okresie.

7. Zakres przedmiotowy Urodzenia. Pełny zakres danych zgodny z „Pisemnym zgłoszeniem urodzenia dziecka”, tj. informacje o noworodku (data i godzina urodzenia, płeć, ciężar dziecka przy urodzeniu, długość ciała dziecka przy urodzeniu, obywatelstwo), cechach demograficznych i społeczno-ekonomicznych rodziców (data urodzenia, poziom wykształcenia, stan cywilny, źródło utrzymania, numer PESEL, miejsce stałego zameldowania, data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa) oraz informacje o urodzeniu i porodzie (okres trwania ciąży, informacja czy dziecko pochodziło z porodu pojedynczego czy mnogiego, sposób i miejsce porodu), a także stan dziecka w momencie porodu (dziecko żywe/martwe – jeśli martwe to określenie momentu zgonu), informacje o poprzednich dzieciach urodzonych przez matkę (liczba dzieci, w tym w aktualnym małżeństwie i ich żywotność, data poprzedniego porodu) oraz numer aktu urodzenia i symbol terytorialny USC, w którym akt został sporządzony. Dzietność według generacji. Dzietność i zastępowalność pokoleń – współczynniki płodności i dzietności kobiet, współczynniki zastępowalności pokoleń brutto i netto.

8. Źródła danych W zakresie urodzeń – wykorzystywany przez statystykę publiczną dokument podstawowy dla akt stanu cywilnego, tj. „Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka” stanowiące podstawę sporządzenia aktu urodzenia. Dokument jest wypełniany przez lekarza w zakresie informacji o urodzonym dziecku i porodzie, a następnie przez urząd stanu cywilnego w zakresie danych społeczno-ekonomicznych rodziców dziecka. W przypadku urodzeń za granicą – sporządzony przez USC akt urodzenia. W zakresie dzietności – wykorzystanie danych ze statystyki urodzeń i bilansów ludności. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 urzędy stanu cywilnego Forma przekazania danych 8.2 system informacyjny dotyczący aktów stanu cywilnego; dane jednostkowe w zakresie zgodnym z dokumentem administracyjnym „Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka”; w formie elektronicznej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 sukcesywnie do serwer centralny

3. dnia miesiąca za GUS miesiąc poprzedni, za grudzień 2013 r. do 7 stycznia 2014 r.

Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Urodzenia. Dane są gromadzone w podziale terytorialnym według gminy zdarzenia, opracowywane według miejsca stałego zameldowania matki dziecka, tj. od poziomu gmin imiennie w podziale na ludność miejską i wiejską. Korelacja cech matki (ojca) z cechami dziecka i informacjami o urodzeniu i porodzie (agregacja cech w zależności od poziomu podziału terytorialnego/administracyjnego). Dzietność: – zastępowalność pokoleń (współczynniki płodności i dzietności kobiet, zastępowalności pokoleń brutto i netto) – opracowanie dla kraju ogółem w podziale na miasto i wieś, regiony, województwa, podregiony, powiaty, – według generacji – na poziomie ogólnokrajowym.

10. Terminy i formy udostępniania Urodzenia: Miesięcznie: – wstępna informacja o ogólnej liczbie urodzeń żywych. Kwartalnie: – dane o ogólnej liczbie urodzeń żywych oraz surowe współczynniki urodzeń według podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (wydruk, nośnik magnetyczny) – około 60 dni po kwartale, za IV kwartał 2013 r. – kwiecień 2014 r. Rocznie: – dane o ogólnej liczbie urodzeń żywych, surowe współczynniki urodzeń według podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień 2014 r., – liczba i struktura urodzeń oraz korelacje poszczególnych kategorii urodzenia z cechami urodzonego dziecka, cechami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi rodziców dziecka, informacjami o porodzie – dla kraju ogółem oraz w przekroju według regionów, województw, podregionów i powiatów – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień/maj 2014 r.

, – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r. Dzietność: – zastępowalność pokoleń – opracowanie roczne – maj 2014 r., – według generacji – opracowanie roczne – sierpień 2014 r., – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r. Dane przekazywane do: rocznika demograficznego ONZ, publikacji EKG, WHO, UNICEF-u, Rady Europy oraz baz danych Eurostatu, WHO i OECD.

11. Koszty i sposób finansowania 1 837 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.02(027) Małżeństwa. Rozwody. Separacje Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zmiany w strukturze ludności według stanu cywilnego dokonują się w znacznym stopniu w wyniku: wstępowania w związki małżeńskie, rozpadu małżeństw poprzez prawomocne orzeczenie separacji oraz rozwiązywania małżeństw poprzez prawomocnie orzeczone rozwody, a także ustania małżeństw w wyniku śmierci jednego ze współmałżonków. Jednocześnie zawieranie, rozpad i rozwiązywanie związków małżeńskich są ściśle związane z rozwojem ludności w konkretnych warunkach społeczno-gospodarczych danego kraju. Statystyka małżeństw, separacji i rozwodów służy do oceny sytuacji bieżącej w zakresie tworzenia się i rozpadu rodzin, jak też do prognozowania demograficznego. Badanie stanowi bazę do prowadzenia specjalistycznych badań ankietowych osób pozostających w stanie małżeńskim oraz tych, których małżeństwo uległo rozpadowi czy rozwiązaniu. Badaniem objęte są również małżeństwa z cudzoziemcami. Metodologia badań jest prowadzona zgodnie z zasadami prawnymi wynikającymi z przepisów polskiego prawodawstwa.

6. Zakres podmiotowy Związki małżeńskie: zawierane na terytorium RP – dotyczące osób rezydujących w Polsce oraz zawierane za granicą i zarejestrowane w Polsce przez USC – w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą; prawomocnie orzeczone rozwody oraz orzeczenia separacji i zniesienia separacji. Nowożeńcy, osoby rozwiedzione oraz separowane. Małżeństwa istniejące.

7. Zakres przedmiotowy Małżeństwa Informacje o zawieranym związku małżeńskim: numer aktu małżeństwa i symbol terytorialny USC, w którym akt został sporządzony, data zawarcia małżeństwa oraz forma jego zawarcia (małżeństwo cywilne lub wyznaniowe ze skutkami cywilnymi według kościołów i związków wyznaniowych). Cechy osób, których fakty dotyczą: numer PESEL, data urodzenia, stan cywilny, rok ustania poprzedniego małżeństwa, kolejność zawieranego małżeństwa oraz cechy społeczno-ekonomiczne: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na rachunek własny w rolnictwie, praca na rachunek własny poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne niezarobkowe źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość; w przypadku zagranicy – państwo), obywatelstwo. Rozwody Informacje o małżeństwie i rozwodzie: symbol akt sprawy rozwodowej wraz z symbolem siedziby sądu; daty: wydania prawomocnego wyroku orzekającego rozwód, uprawomocnienia wyroku, wniesienia powództwa i zawarcia małżeństwa; numer aktu małżeństwa i symbol terytorialny USC, w którym akt został sporządzony; informacje o wysokości ostatecznego wpisu, o pozostawaniu w prawnie orzeczonej separacji, termin jej orzeczenia; strona wnosząca powództwo o rozwód; orzeczenie o winie stron (mąż, żona, obie strony, bez orzeczenia), wyrażenie zgody na rozwód strony pozwanej; rodzaj powództwa (o rozwód, o separację); przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego ustalone w wyroku (niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny, trudności mieszkaniowe, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów, niedobór seksualny, dłuższa nieobecność, różnice światopoglądowe, inne); liczba małoletnich dzieci i ich daty urodzenia; powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej (matce, ojcu, razem matce i ojcu, oddzielnie matce, oddzielnie ojcu, placówce wychowawczej, rodzinie zastępczej); wysokość zasądzonych alimentów; orzeczenie sądu o mieszkaniu (uregulowanie sposobu korzystania z lokalu, eksmisja żony/męża, podział wspólnego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków, podział majątku wspólnego w odniesieniu do lokalu objętego wspólnością ustawową, brak orzeczenia o mieszkaniu). Cechy osób, których fakty dotyczą: data urodzenia oraz cechy społeczno-ekonomiczne: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na rachunek własny w rolnictwie, praca na rachunek własny poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne niezarobkowe źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość, w przypadku zagranicy – państwo), obywatelstwo.

Separacje Informacje o orzeczeniu separacji: symbol akt sprawy o separację wraz z symbolem siedziby sądu; daty: wyroku (postanowienia) orzekającego separację, wniesienia powództwa i zawarcia małżeństwa; numer aktu małżeństwa i symbol terytorialny USC, w którym akt został sporządzony; informacje o stronie wnoszącej powództwo (mąż, żona, zgodny wniosek); orzeczenie o winie stron (mąż, żona, obie strony, bez orzeczenia); wyrażenie zgody na separację przez stronę pozwaną; przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego ustalone w wyroku (niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny, trudności mieszkaniowe, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów, niedobór seksualny, dłuższa nieobecność, różnice światopoglądowe, inne); informacje o zniesieniu separacji: data zniesienia separacji, wyroku (postanowienia) orzekającego separację, data zawarcia małżeństwa; liczba małoletnich dzieci i ich daty urodzenia; powierzenie władzy rodzicielskiej (matce, ojcu, razem matce i ojcu, oddzielnie matce, oddzielnie ojcu, placówce wychowawczej, rodzinie

Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 1391

zastępczej); wysokość zasądzonych alimentów; orzeczenie sądu o mieszkaniu (uregulowanie sposobu korzystania z lokalu, eksmisja żony, męża, podział wspólnego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków, podział majątku wspólnego w odniesieni do lokalu objętego wspólnością ustawową, brak orzeczenia o mieszkaniu). Cechy osób, których fakty dotyczą: data urodzenia oraz cechy społeczno-ekonomiczne: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na rachunek własny w rolnictwie, praca na rachunek własny poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne niezarobkowe źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość, w przypadku zagranicy – państwo), obywatelstwo. Bilans małżeństw istniejących.

8. Źródła danych Systemy informacyjne urzędów stanu cywilnego oraz sądów okręgowych. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego

2011. Lp. Podmioty przekazująForma przekazania danych ce dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 urzędy stanu cywilnego system informacyjny dotyczący aktów stanu cywilnego; dane jednostkowe dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związki małżeńskie w RP, a także w zakresie małżeństw zawartych za granicą i zarejestrowanych w RP przez USC; w formie elektronicznej 2 sądy okręgowe systemy informacyjne dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji; dane jednostkowe w zakresie orzeczonych prawomocnie rozwodów oraz cech rozwodzących się osób; w formie elektronicznej systemy informacyjne dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji; dane jednostkowe w zakresie: separacji orzeczonych i zniesionych; cechy osób, których te fakty dotyczą; w formie elektronicznej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 sukcesywnie do serwer centralny

3. dnia miesiąca za GUS miesiąc poprzedni, za grudzień 2013 r. do 7 stycznia 2014 r. kwartalnie: do

3. dnia serwer miesiąca za poprzed- GUS ni kwartał, za IV kwartał 2013 r. do 7 stycznia 2014 r. kwartalnie: do

3. dnia serwer miesiąca za poprzed- GUS ni kwartał, za IV kwartał 2013 r. do 7 stycznia 2014 r. centralny

3 sądy okręgowe

centralny

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane są gromadzone w podziale terytorialnym według gminy zdarzenia, opracowywane według miejsca stałego zameldowania osoby, której zdarzenie dotyczy (rozwody i separacje według miejsca zamieszkania), tj. według gmin imiennie w podziale na ludność miejską i wiejską. Korelacje cech współmałżonków z informacjami charakterystycznymi dla danego zjawiska (agregacja cech w zależności od poziomu podziału terytorialnego).

10. Terminy i formy udostępniania Dla kraju ogółem oraz w przekroju według regionów, województw, podregionów i powiatów: Miesięcznie: – wstępna informacja o ogólnej liczbie zawartych małżeństw, prawnie orzeczonych separacji i rozwodów. Kwartalnie: – dane o ogólnej liczbie separacji i rozwodów według podziału terytorialnego (regiony, województwa) – 60 dni po kwartale, – dane o ogólnej liczbie nowo zawartych małżeństw oraz surowe współczynniki małżeństw według podstawowego podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (wydruk, nośnik magnetyczny) – około 60 dni po kwartale, za IV kwartał 2013 r. – kwiecień 2014 r. Rocznie: – małżeństwa: liczba i struktura małżeństw oraz korelacje cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych osób zawierających nowy związek małżeński (po raz pierwszy lub kolejny), współczynniki małżeństw – w postaci tablic wynikowych (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień/maj 2014 r.

, – rozwody i separacje: liczba i struktura rozwodów i separacji oraz korelacje cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych osób rozwodzących się/separowanych, a także dane dotyczące małżeństwa, przyczyn jego rozpadu, winy stron, małoletnie dzieci z małżeństw rozwiedzionych/separowanych; współczynniki rozwodów – w postaci tablic wynikowych (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień/maj 2014 r., – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r. Dane przekazywane do: Rocznika Demograficznego ONZ, publikacji EKG, UNICEF-u, Rady Europy oraz baz danych Eurostatu i OECD.

11. Koszty i sposób finansowania 1 099 800 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.03(028) Migracje wewnętrzne ludności Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Wyniki badania migracji wewnętrznych na pobyt stały (migracje definitywne) i czasowy pozwalają na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów przemieszczeń ludności na obszarze kraju. Ponadto statystyka migracji wewnętrznych służy do opracowania bilansów stanu i struktury ludności według podstawowego podziału administracyjnego kraju oraz prognoz demograficznych. Stała obserwacja przemieszczeń ludności umożliwia dokonywanie porównań w czasie zmian w zakresie kierunków, rozmiarów migracji oraz ich natężenia.

6. Zakres podmiotowy Zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego bądź czasowego) polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej miasta (dzielnicy/delegatury) bądź gminy w celu osiedlenia się na stałe lub na okres czasowy: – osoby, które zameldowały się na pobyt stały w związku ze zmianą gminy zamieszkania, – osoby, które zameldowały się na pobyt czasowy w innej gminie niż gmina stałego miejsca zamieszkania.

7. Zakres przedmiotowy Statystyka bieżąca. Cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne osób migrujących (płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo), jednostka administracyjna poprzedniego i obecnego miejsca pobytu, faktyczny okres przebywania (rok zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy). Dane gromadzone według województw, powiatów, gmin (miasta, dzielnice i delegatury).

8. Źródła danych Dane z gminnych zbiorów meldunkowych urzędów gmin albo rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców o ludności zameldowanej na pobyt czasowy. Dane ze zbioru PESEL MSW w zakresie migracji o osobach zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju oraz o osobach zameldowanych na pobyt czasowy w kraju ponad 3 miesiące. Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatników Składek oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych w badaniu 1.80.01. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o liczbie i wnętrznych cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.) – (płeć, rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce, poprzednie miejsce zameldowania na pobyt stały, data zameldowania); w formie elektronicznej 2 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o liczbie osób wnętrznych i cechach osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie kraju – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych albo ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie: numer PESEL, płeć, rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce zameldowania na pobyt stały, miejsce zameldowania na pobyt czasowy, okres zameldowania na pobyt czasowy: dzień, miesiąc, rok początku oraz końca zamierzonego pobytu; w formie elektronicznej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 raz w kwartale do GUS

40. dnia po kwartale, w którym zostało zarejestrowane zameldowanie na pobyt stały, za IV kwartał 2013 r. – do 10 lutego 2014 r.

raz w roku do GUS 28 lutego 2014 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dziennik Ustaw

3 urzędy gmin

– 88 –

gminne zbiory meldunkowe albo rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców; dane jednostkowe o ludności zameldowanej na pobyt czasowy – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych albo ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (płeć, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce pobytu stałego, deklarowany okres pobytu czasowego); w formie elektronicznej

Poz. 1391

raz w roku do Urząd Statystyczny 22 stycznia 2014 r. – w Olsztynie dane według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane o liczbie migracji wewnętrznych na pobyt stały według kierunków oraz płci, wieku i stanu cywilnego migrantów. Dane o liczbie osób zameldowanych na pobyt czasowy według płci, stanu cywilnego oraz miejsca stałego i czasowego zameldowania (według stanu w końcu roku).

10. Terminy i formy udostępniania Kwartalnie: – dane o ogólnej liczbie migracji wewnętrznych na pobyt stały (zameldowania i wymeldowania) oraz według poszczególnych jednostek podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (nośnik magnetyczny) – około 60 dni po kwartale, za IV kwartał 2013 r. – marzec 2014 r. Rocznie: – liczba i struktura oraz kierunki migracji wewnętrznych na pobyt stały według cech demograficzno-społecznych osób migrujących według województw – tereny miejskie i wiejskie (wybrane dane dla regionów, podregionów, powiatów i gmin). Tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – maj 2014 r., – liczba i struktura demograficzno-społeczna osób migrujących czasowo (zameldowanych na pobyt czasowy); dane o stałym i czasowym miejscu zamieszkania (kierunki migracji) według województw – tereny miejskie i wiejskie (wybrane dane dla regionów, podregionów, powiatów i gmin). Tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – maj 2014 r., – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 321 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.04(029) Migracje zagraniczne ludności Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Wyniki badania migracji zagranicznych na pobyt stały (migracje definitywne) i czasowych pozwalają na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów przemieszczeń ludności poza granice kraju. Ponadto statystyka migracji zagranicznych definitywnych służy do opracowywania bilansów stanu i struktury ludności według podziału administracyjnego kraju. Wyniki badania migracji stałych i czasowych służą do dokonywania porównań w czasie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów migracji. Realizacja badania jest niezbędna w związku ze zobowiązaniami Polski do przekazywania danych wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23) oraz rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej. Wyniki badań migracji długookresowych będą wykorzystywane w szacunkach ludności rezydującej.

6. Zakres podmiotowy Zarejestrowane na bieżąco w roku badawczym dane: – o zmianach kraju stałego zamieszkania – imigracja i emigracja na pobyt stały, – o wyjazdach za granicę, przyjazdach z zagranicy na pobyt czasowy, – o repatriacji, – o wnioskach składanych przez cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej lub krajowej w RP oraz wydanych w tych sprawach decyzjach, – dotyczące prawa pobytu i pobytu stałego obywateli UE oraz członków ich rodzin na terytorium RP, – o liczbie obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium danego państwa członkowskiego, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne lub sądowe lub akt stwierdzający lub orzekający, że ich pobyt jest nielegalny i nakładające na nich obowiązek opuszczenia terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według obywatelstwa tych osób, – o liczbie obywateli państw trzecich, którzy w wyniku decyzji administracyjnej lub sądowej lub aktu, o których mowa w poprzednim tiret, faktycznie opuścili terytorium danego państwa członkowskiego, zdezagregowane według ich obywatelstwa, – o liczbie obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium państwa członkowskiego na granicy zewnętrznej (nowe), – o liczbie obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi imigracji, – o wydanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP.

7. Zakres przedmiotowy Cechy demograficzno-społeczne migrantów (płeć, wiek, stan cywilny) oraz kraj urodzenia i obywatelstwo migrantów, a także informacje o poprzednim i obecnym miejscu pobytu (kraj pochodzenia lub wyjazdu), zamierzonym lub faktycznym okresie nieobecności/przebywania – dotyczy osób zameldowanych na terytorium RP. Dane gromadzone według województw, powiatów, gmin (miasta, dzielnice i delegatury).

8. Źródła danych – zbiór PESEL – dane o migracjach zagranicznych na pobyt stały i pobyt czasowy, – wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatników Składek oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych w badaniu 1.80.01, – informacje gromadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców dotyczące wniosków i wydanych decyzji w zakresie pobytów cudzoziemców w RP (gromadzone w ramach badania 1.21.05), – informacje gromadzone przez Komendę Główną Straży Granicznej zgodnie z art. 5 i 7 rozporządzenia (WE) nr 862/2007 PE i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG)(Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23), – informacje gromadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dotyczące repatriacji, – badania bieżące Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadzone poprzez urzędy wojewódzkie w zakresie wydawanych zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium RP przez cudzoziemców (gromadzone w ramach badania 1.23.15), – informacje gromadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczące Polaków podejmujących pracę za granicą w formie raportów przygotowywanych dla Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w cyklu półrocznym, – dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyki lustrzanej, – zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie strumieni migracyjnych (baza Eurostatu, baza OECD).

Dziennik Ustaw

Lp.

– 90 –

Poz. 1391

Częstotliwość Miejsce przei termin kazania danych 8.3 8.4 raz w kwartale do GUS

40. dnia po kwartale, w którym zostało zarejestrowane zameldowanie na pobyt stały, za IV kwartał 2013 r. – do 10 lutego 2014 r.

Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o liczbie i cewnętrznych chach osób zameldowanych na pobyt stały po przyjeździe z zagranicy na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, kraj poprzedniego zamieszkania, miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce, data zameldowania) albo na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (płeć, data urodzenia, kraj urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, kraj poprzedniego miejsca zamieszkania, miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce, data zameldowania); w formie elektronicznej 2 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o liczbie i cewnętrznych chach osób, wymeldowanych w związku z wyjazdem za granicę z zamiarem stałego pobytu na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, kraj wyjazdu, miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce sprzed wyjazdu, data wymeldowania) albo na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (płeć, data urodzenia, kraj urodzenia lub miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, kraj wyjazdu, miejsce zameldowania w Polsce sprzed wyjazdu, data wymeldowania); w formie elektronicznej

raz w kwartale do GUS

40. dnia po kwartale, w którym zostało zarejestrowane wymeldowanie za granicę na stałe, za IV kwartał 2013 r. – do 10 lutego 2014 r.

3 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o ludności (sta- raz w roku do GUS wnętrznych łych mieszkańcach Polski), która zgłosiła w danym 28 lutego 2014 r. z roku powrót z pobytu czasowego za granicą lub danymi za rok 2013 której w danym roku wygasł deklarowany okres pobytu za granicą na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, kraj wyjazdu, stan cywilny, przewidywany okres pobytu za granicą, data wyjazdu/powrotu z wyjazdu, miejsce stałego/czasowego zameldowania w Polsce) albo na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (płeć, data urodzenia, kraj urodzenia lub miejsce urodzenia, obywatelstwo, kraj wyjazdu, stan cywilny, przewidywany okres pobytu za granicą, data wyjazdu/powrotu z wyjazdu, miejsce stałego/czasowego zameldowania w Polsce); w formie elektronicznej 4 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o ludności (sta- raz w roku do GUS wnętrznych łych mieszkańcach innych krajów), zameldowanej 28 lutego 2014 r. z na pobyt czasowy w Polsce, która w danym roku danymi za rok 2013 zgłosiła wyjazd z Polski lub której wygasł deklarowany okres pobytu w Polsce – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych albo ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (płeć, data urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, deklarowany okres pobytu w Polsce/zgłoszenie wyjazdu z Polski); w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 1391

5 Ministerstwo Spraw We- system Pobyt; dane zagregowane o repatriantach; raz w roku do GUS wnętrznych w formie elektronicznej 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 6 Komenda Główna Straży system Komendy Głównej Straży Granicznej; dane raz w roku do GUS Granicznej zagregowane – zakres zgodny z art. 5 i 7 Rozpo- 31 marca 2014 r. z rządzenia (WE) nr 862/2007 PE i Rady z dnia danymi za rok 2013 11 lipca 2007 r.; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane o liczbie migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt stały według kierunków oraz płci, wieku, stanu cywilnego i obywatelstwa migrantów. Dane o liczbie imigracji na pobyt czasowy według płci, wieku, stanu cywilnego, obywatelstwa i kraju poprzedniego zamieszkania imigrantów (dotyczy osób, które zameldowały się na pobyt czasowy). Dane o liczbie emigracji na pobyt czasowy według płci, wieku, obywatelstwa oraz kraju czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności). Dane o liczbie cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się, zamieszkanie na czas oznaczony lub zgodę na pobyt tolerowany oraz liczbie osób ubiegających się o status uchodźcy w RP według obywatelstwa cudzoziemców. Dane dotyczące prawa pobytu i pobytu stałego obywateli UE. Dane o liczbie wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę w RP według obywatelstwa cudzoziemców. Dane o liczbie wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczbie osób i rodzin przybyłych w ramach repatriacji.

10. Terminy i formy udostępniania Kwartalnie: – dane o ogólnej liczbie migracji zagranicznych na pobyt stały w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy); tablica wynikowa (nośnik magnetyczny) – ok. 60 dni po kwartale, za IV kwartał 2013 r. – marzec 2014 r., – ogólnopolskie dane o migracjach zagranicznych na pobyt stały według cech demograficznych migrantów oraz krajów imigracji i emigracji; tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – ok. 60 dni po kwartale. Rocznie: – liczba i struktura osób migrujących na pobyt stały (imigrantów i emigrantów) według cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych, z uwzględnieniem podziału według jednostek terytorialnych (tj. regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy), kraje emigracji i imigracji, kraj obywatelstwa, kraj urodzenia; tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – maj 2014 r., – dane o osobach przybyłych z zagranicy na okres co najmniej 12 m-cy według płci i kraju poprzedniego zamieszkania – listopad 2014 r., – dane o osobach, które wyjechały za granicę na okres co najmniej 12 m-cy według płci i kraju następnego zamieszkania – listopad 2014 r., – ogólnopolskie dane o liczbie cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się, zamieszkanie na czas oznaczony lub zgodę na pobyt tolerowany oraz liczbie osób ubiegających się o status uchodźcy w RP według obywatelstwa cudzoziemców; dane dotyczące prawa pobytu i pobytu stałego obywateli UE – wrzesień 2014 r., – dane o liczbie wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę w RP według obywatelstwa cudzoziemców – czerwiec 2014 r., – dane o liczbie wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczbie osób i rodzin przybyłych w ramach repatriacji – maj 2014 r., – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r. Dane przekazywane do rocznika demograficznego ONZ, rocznika Eurostatu, publikacji EKG ONZ, UNICEF-u oraz baz danych OECD i Eurostatu.

11. Koszty i sposób finansowania 314 200 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania: 1.21.05(030) Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP – pobyty czasowe i stałe, ochrona międzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatelstwa polskiego Badanie stałe Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Minister właściwy do spraw wewnętrznych

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie:

5. Cel badania Przygotowanie danych na potrzeby organizacji międzynarodowych (Eurostat, Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR)), Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (International Organization for Migration – IOM), Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany do spraw Przekraczania Granic Zewnętrznych i Imigracji (Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration – CIREFI)), administracji publicznej (GUS, ministerstwa), ośrodków naukowych i innych.

6. Zakres podmiotowy – cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, – cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na osiedlenie się oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na osiedlenie się, – cudzoziemcy ubiegający się o azyl oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o udzielenie azylu, – cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, – cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej, – cudzoziemcy ubiegający się o wydanie wiz w celu repatriacji oraz cudzoziemcy, którym wydano wizę w celu repatriacji, – cudzoziemcy ubiegający się o nabycie obywatelstwa polskiego oraz cudzoziemcy, którzy nabyli obywatelstwo polskie, – cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie zgody na pobyt tolerowany oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o udzielenie zgody na pobyt tolerowany, – cudzoziemcy, którym udzielono ochrony czasowej, – obywatele państw trzecich ubiegający się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP oraz obywatele państw trzecich, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, – obywatele Unii Europejskiej, którzy ubiegają się o zarejestrowanie pobytu na terytorium RP, obywatele Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali swój pobyt na terytorium RP, oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zarejestrowanie pobytu, – obywatele Unii Europejskiej ubiegający się o dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, obywatele Unii Europejskiej, którzy otrzymali taki dokument, oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o wydanie takiego dokumentu, – członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej ubiegający się o kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy otrzymali taką kartę, oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o wydanie takiej karty, – członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej ubiegający się o kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy otrzymali taką kartę, oraz cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzje w sprawach o wydanie takiej karty, – cudzoziemcy, którym wydano wizy w polskich placówkach konsularnych na okres od 3 miesięcy.

7. Zakres przedmiotowy Obywatelstwo, miejsce pobytu (stałego, czasowego), gmina, płeć, wiek.

8. Źródła danych Dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie wydawanych wiz repatriacyjnych i nabycia obywatelstwa polskiego. Dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie wiz wydawanych w polskich placówkach konsularnych. Dane z Urzędu do Spraw Cudzoziemców (informacje o cudzoziemcach otrzymywane będą z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „System Pobyt”, w oparciu o centralną bazę danych prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców).

Dziennik Ustaw

Lp.

– 93 –

Poz. 1391

Podmioty przekazująCzęstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych ce dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Ministerstwo Spraw system Pobyt; dane zagregowane: informacja rocz- GUS Wewnętrznych – o cudzoziemcach ubiegających się o wydanie wiz na – marzec repatriacyjnych i o nabycie obywatelstwa polskie- 2014 r. go, – o wydanych wizach w celu repatriacji i o nabyciu obywatelstwa polskiego; w formie elektronicznej 2 Ministerstwo Zagranicznych Spraw system informacyjny; dane zagregowane o cudzo- informacja rocz- Urząd do Spraw ziemcach, którym wydano wizy w polskich placów- na – marzec Cudzoziemców kach konsularnych na okres od 3 miesięcy; w formie 2014 elektronicznej informacja pół- GUS roczna – sierpień 2013 r., informacja roczna – marzec 2014 r.

3 Urząd do Spraw Cudzo- system Pobyt; dane zagregowane: ziemców – o cudzoziemcach ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i o azyl, – o cudzoziemcach, którzy otrzymali decyzje w sprawach o udzielenie azylu, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, w tym decyzje o umorzeniu postępowania, – o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i osiedlenie się, – o cudzoziemcach, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i osiedlenie się, – o cudzoziemcach ubiegających się o zgodę na pobyt tolerowany, – o cudzoziemcach, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, ochrony uzupełniającej lub udzielono ochrony czasowej, – o obywatelach państw trzecich ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP, – o obywatelach państw trzecich, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP, – o obywatelach Unii Europejskiej, którzy ubiegają się o zarejestrowanie pobytu na terytorium RP, – o obywatelach Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali swój pobyt na terytorium RP lub otrzymali decyzję w tej sprawie, – o członkach rodzin obywateli Unii Europejskiej ubiegających się o kartę pobytu członka rodziny obywatela UE oraz członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy otrzymali taką kartę lub decyzję w tej sprawie, – o członkach rodzin obywateli Unii Europejskiej ubiegających się o kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE oraz członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy otrzymali taką kartę lub decyzję w tej sprawie, – o obywatelach Unii Europejskiej ubiegających się o dokument potwierdzający prawo stałego pobytu oraz obywatele Unii Europejskiej, którzy otrzymali taki dokument lub decyzję w tej sprawie; w formie elektronicznej i papierowej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych – dane o cudzoziemcach ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie zgody na pobyt tolerowany i azyl – miesięczne, kwartalne, w formie tabelarycznej na nośniku magnetycznym,

Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 1391

– dane o cudzoziemcach ubiegających się o wydanie wizy w celu repatriacji i o cudzoziemcach ubiegających się o nabycie obywatelstwa polskiego – sukcesywnie (w cyklu rocznym) w formie tabelarycznej i wydruki, – dane o cudzoziemcach, którym wydano wizę w polskiej placówce konsularnej – w formie tabelarycznej, w cyklu rocznym, wydruk i nośnik magnetyczny, – dane o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i osiedlenie się oraz dane o cudzoziemcach, którym nadano status uchodźcy, udzielono ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub ochrony czasowej – w formie tabelarycznej i wykresów w cyklu półrocznym i rocznym, wydruk i nośnik magnetyczny, – dane o obywatelach państw trzecich ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP oraz dane o obywatelach państw trzecich, którzy otrzymali decyzje w sprawach o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP – w formie tabelarycznej w cyklu półrocznym i rocznym, wydruk i nośnik magnetyczny, – dane o obywatelach Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali swój pobyt na terytorium RP, ubiegających się o dokument potwierdzający prawo stałego pobytu oraz dane o obywatelach Unii Europejskiej, którzy otrzymali taki dokument; dane o członkach rodzin obywateli Unii Europejskiej ubiegających się o kartę pobytu członka rodziny obywatela UE oraz kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE oraz dane o członkach rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy takie karty otrzymali – w formie tabelarycznej w cyklu półrocznym i rocznym, wydruk i nośnik magnetyczny.

10. Terminy i formy udostępniania Zestawienia w formie tabelarycznej w cyklu półrocznym i rocznym, wydruk i nośnik magnetyczny.

11. Koszty i sposób finansowania 293 000 zł – budżet UdSC

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.07(031) Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dane o liczbie i strukturze ludności Polski przedstawiające stan w określonym momencie w układzie przestrzennym są jednymi z podstawowych informacji statystycznych, do których odnosi się wiele innych informacji z życia społecznego i gospodarczego, np.: dochody ludności, spożycie, produkcja, efekty gospodarki mieszkaniowej, infrastruktura, usługi medyczne, poziom edukacji itd. Zmiany liczby ludności oraz podstawowych struktur (płeć, wiek, obywatelstwo, rozmieszczenie terytorialne) są również przedmiotem odrębnych badań i studiów z uwagi na konieczność obserwacji tempa i kierunków rozwoju wybranych grup ludności w powiązaniu ze zmianami w systemie szkolnictwa, rynku pracy czy starzenia się ludności.

6. Zakres podmiotowy Ludność zamieszkała w Polsce oraz rezydenci, tj. osoby przebywające na danym terenie (w jednostce administracyjnej) co najmniej 12 miesięcy.

7. Zakres przedmiotowy Ludność zamieszkała według płci i wieku w podziale administracyjnym kraju; województwa, powiaty i gminy imiennie (z wyróżnieniem obszarów miejskich i wiejskich w gminach miejsko-wiejskich) oraz według regionów i podregionów. Ludność według stanu cywilnego oraz według poziomu wykształcenia. Ludność rezydująca; stan i struktura według płci i wieku (regiony i województwa).

8. Źródła danych Ludność zamieszkała: Wtórne wykorzystanie danych uzyskiwanych ze spisów ludności, a także wyników bieżących badań z zakresu ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) oraz migracji ludności (na pobyt stały i czasowy). W okresach międzyspisowych (kwartały, okresy roczne) jest wykorzystywana metoda bilansowa szacowania stanów ludności. Dane o liczbie i strukturze ludności w 2013 r. (kwartały i rok) będą opracowane przy przyjęciu za bazę wyjściową wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań z 2011 r. Ludność rezydująca: Szacunek sporządzany na podstawie wyników spisu ludności z 2011 r., informacji wynikowych dotyczących ludności zamieszkałej oraz szacunków migracji długookresowych. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane o ludności według: – płci i wieku – z wykorzystaniem pełnego zapisu daty urodzenia; wiek ludności w latach ukończonych według poszczególnych roczników (od 0 do 100 lat i więcej), a także według innych grupowań (m.in. tzw. funkcjonalne oraz ekonomiczne grupy wieku), – podziału terytorialnego – z uwzględnieniem zmian administracyjnych, których skutkiem są zmiany liczby ludności w konkretnych jednostkach administracyjnych. Ludność rezydująca: – według płci, grup wieku, – w podziale terytorialnym: Polska ogółem, regiony, województwa.

10. Terminy i formy udostępniania Miesięcznie: – wstępne dane o ogólnej liczbie ludności kraju. Kwartalnie: – dane o ogólnej liczbie ludności zamieszkałej według płci w podziale terytorialnym (regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy imiennie) – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – 60 – 70 dni po kwartale. Półrocznie: – liczba ludności zamieszkałej według płci i wieku w podziale terytorialnym (regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy imiennie) – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – wrzesień 2013 r., – „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2013 r.” – październik 2013 r.

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 1391

Rocznie: – dane o liczbie ludności zamieszkałej według płci i wieku w podziale terytorialnym (regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy imiennie) – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) za 2013 r. – kwiecień/maj 2014 r., – „Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r., – dane o liczbie rezydentów na poziomie województw – IV kwartał 2014 r. Dane przekazywane do: rocznika demograficznego ONZ, publikacji EKG ONZ, WHO, UNICEF-u, Rady Europy oraz baz danych Eurostatu, WHO i OECD.

11. Koszty i sposób finansowania 642 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.09(032) Zgony. Umieralność. Trwanie życia Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania Zgony są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodujących zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego. Statystyka zgonów stanowi główny element bilansów ludności w okresach międzyspisowych. Umożliwia prowadzenie pogłębionych badań dotyczących uwarunkowań rozwoju ludności. Pozwala również na obserwację podstawowych procesów demograficznych w zakresie umieralności i trwania życia. Wyniki badania zgonów są wykorzystywane do corocznego opracowywania tablic trwania życia, głównie prawdopodobieństw zgonów i dożycia oraz dalszego trwanie życia w zależności od wieku i płci w przekroju regionów, województw i podregionów. Poziom, struktura i natężenie zgonów (w tym zgonów niemowląt) są odzwierciedleniem (w dłuższych okresach) rozwoju społecznego kraju będącego bezpośrednio lub pośrednio wynikiem: postępu w rozwoju medycyny, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz ekologicznego kraju, bezpieczeństwa i higieny życia oraz warunków pracy, a także stanu świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki zdrowotnej. Realizacja badania jest konieczna w związku z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2011, str. 22).

6. Zakres podmiotowy Zgony na terytorium RP – w nawiązaniu do osób rezydujących w Polsce oraz zgony osób przebywających czasowo za granicą zarejestrowane w Polsce przez USC. Przeciętne dalsze trwanie życia osób i prawdopodobieństwa zgonu.

7. Zakres przedmiotowy Zgony: pełny zakres danych zgodny z „Kartą statystyczną do karty zgonu”, tj. informacje o cechach demograficznych i społeczno-ekonomicznych osób zmarłych (płeć, data urodzenia, data zgonu, numer PESEL – o ile posiada, wykształcenie ukończone, stan cywilny, źródło utrzymania, miejsce zamieszkania, opis przyczyn zgonu); dodatkowe informacje dotyczące zmarłych niemowląt (informacja czy dziecko pochodziło z porodu pojedynczego czy mnogiego, kolejność urodzenia dziecka, ciężar dziecka przy urodzeniu, długość ciała dziecka przy urodzeniu, okres trwania ciąży, rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców dziecka i data urodzenia matki dziecka), a także informacje o zdarzeniu (miejsce zgonu, osoba stwierdzająca przyczynę zgonu, informacja czy karta dotyczy zmarłego niemowlęcia, czy innych osób, numer aktu zgonu i symbol terytorialny USC, w którym akt został sporządzony) oraz dotyczące osób owdowiałych (data urodzenia, rok zawarcia związku małżeńskiego). Umieralność i trwanie życia: surowe współczynniki zgonów (według płci, wieku i przyczyn zgonów), standaryzowane współczynniki (według płci, wieku, przyczyn zgonów) oraz wskaźniki trwania życia (tzw. tablica trwania życia: pełna – według roczników urodzenia, skrócona – dla 5-letnich grup wieku) obejmujące prawdopodobieństwa zgonów, dożywania i przeciętne trwanie życia. Opracowanie pozwala prowadzić badania zarówno w tradycyjnym ujęciu przekrojowym (według lat kalendarzowych), jak i kohortowym (według roczników urodzenia).

8. Źródła danych W zakresie zgonów: wykorzystywany wtórnie przez statystykę publiczną dokument podstawowy dla akt stanu cywilnego, tj. „Karta statystyczna do karty zgonu” stanowiąca podstawę do wystawienia aktu zgonu. Dokument jest wypełniany przez lekarzy w zakresie pewnych informacji o osobie zmarłej oraz o zgonie, a następnie przez urzędy stanu cywilnego w zakresie cech społeczno-ekonomicznych osoby zmarłej. W przypadku osób zmarłych za granicą – sporządzony przez USC akt zgonu. W zakresie umieralności i trwania życia: wykorzystanie danych ze statystyki zgonów, urodzeń oraz bilansów ludności. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 urzędy stanu cywilnego Częstotliwość i termin 8.2 8.3 zakres danych zgodny z dokumentem admini- sukcesywnie do stracyjnym „Karta statystyczna do karty zgo-

3. dnia miesiąca za nu”; dane jednostkowe; w formie elektronicz- miesiąc poprzedni, za nej lub papierowej grudzień 2013 r. do 7 stycznia 2014 r. Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 serwer centralny GUS; Urząd Statystyczny w Olsztynie

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zgony. Dane są gromadzone w podziale terytorialnym według gminy zdarzenia, opracowywane według miejsca stałego zameldowania osoby zmarłej, tj. według gmin imiennie – w podziale na ludność miejską i wiejską. Korelacja cech osób zmarłych i informacji o zgonie (agregacja cech w zależności od poziomu podziału administracyjnego/terytorialnego kraju).

10. Terminy i formy udostępniania Miesięcznie: – wstępna informacja o ogólnej liczbie zgonów (w tym zgonów niemowląt). Kwartalnie: – dane o ogólnej liczbie zgonów (w tym zgonów niemowląt) oraz surowe współczynniki zgonów według podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (wydruk, nośnik magnetyczny) – około 60 dni po kwartale, za IV kwartał 2013 r. – kwiecień 2014 r. Półrocznie: – w zakresie przyczyn zgonów według płci i wieku osób zmarłych w I półroczu 2013 r. – dane ogólnopolskie – czerwiec 2014 r. Rocznie: – dane nieskorelowane z przyczynami zgonów, tj. liczba i struktura osób zmarłych według cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych; informacje o miejscu i okolicznościach zgonu – dane ogólnopolskie oraz według regionów, województw, podregionów i powiatów – kwiecień/maj 2014 r., – dane skorelowane z przyczynami zgonów, tj. liczba i struktura osób zmarłych według cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych; informacje o miejscu i okolicznościach zgonu w powiązaniu z przyczynami zgonów – dane ogólnopolskie i według województw oraz wybrane dane dla regionów, województw, podregionów i powiatów – grudzień 2014 r., – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r. Umieralność i trwanie życia: – standaryzowane współczynniki zgonów według wybranych przyczyn za 2013 r. – grudzień 2014 r./styczeń 2015 r., – średnie trwanie życia kobiet i mężczyzn (łącznie) w 2013 r. – marzec 2014 r., – trwanie życia według województw w 2013 r. (wydruk, nośnik magnetyczny) – maj 2014 r. (Internet), – przeciętne dalsze trwanie życia (wydruk i nośnik magnetyczny): regiony, województwa, miasta/wieś – tablice pełne i skrócone; podregiony – tablice skrócone – sierpień 2014 r., – „Trwanie życia w 2013 r.” – lipiec 2014 r., – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r. Dane przekazywane do: rocznika demograficznego ONZ, publikacji EKG, WHO i UNICEF-u, Rady Europy oraz baz danych Eurostatu, WHO i OECD.

11. Koszty i sposób finansowania 3 533 400 zł – budżet GUS 574 000 zł – budżet MZ

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.10(033) Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności, gospodarstw domowych i rodzin Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Prowadzenie analiz w zakresie gospodarstw domowych i rodzin oraz ludności na podstawie danych spisowych i uzyskiwanych z badań bieżących. Analizy mają na celu aktualizację danych dotyczących ludności według cech demograficzno-społecznych i ekonomicznych oraz struktury gospodarstw domowych i rodzin. Dodatkowo, pozyskanie informacji o strukturze narodowościowej i etnicznej ludności Polski oraz zakresu używania języków narodowych.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa domowe i rodziny, ludność (w tym rodziny wielodzietne, niepełne, z osobami starszymi, niepełnosprawnymi), ludność deklarująca narodowość niepolską.

7. Zakres przedmiotowy Gospodarstwa domowe i rodziny: liczba i struktura według wielkości, cech demograficzno-społecznych (gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, rodziny korzystające z pomocy społecznej). Ludność: liczba i struktura ludności według cech demograficznych (płeć, wiek, stan cywilny, dzietność kobiet), społecznych (poziom wykształcenia, niepełnosprawności, biorcy świadczeń społecznych) oraz według deklaracji dotyczącej narodowości i języka, charakterystyka wybranych grup ludności, koordynacja tematu dotyczącego równego statusu kobiet i mężczyzn.

8. Źródła danych Wykorzystanie danych wynikowych o liczbie i strukturze demograficznej i społeczno-ekonomicznej ludności, gospodarstw domowych i rodzin, liczbie osób niepełnosprawnych z narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. oraz danych o deklaracji dotyczącej przynależności narodowej i etnicznej oraz języka ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), danych z badań demograficznych dotyczących: urodzeń, małżeństw, rozwodów, separacji, zgonów, migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz innych badań społecznych; dane z zakresu edukacji i szkolnictwa wyższego, wyniki badań BAEL, EU-SILC. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba i struktura ludności według poziomu wykształcenia, stanu cywilnego, rodzaju i stopnia niepełnosprawności, źródeł utrzymania, deklarowanej narodowości i języka (w tym biorcy świadczeń społecznych) oraz liczba i struktura rodzin i gospodarstw domowych – poziom ogólnokrajowy (wybrane zagadnienia – poziom województwa, powiaty).

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe: – stan ludności oraz struktura demograficzna (płeć, wiek, stan cywilny) – kraj ogółem, województwa – IV kwartał 2014 r., – stan i struktura gospodarstw domowych według wielkości – kraj ogółem, województwa – IV kwartał 2014 r., – ludność według źródeł utrzymania – kraj ogółem, IV kwartał 2014 r., – ludność według deklarowanej narodowości i języka na podstawie danych z NSP 2011 – kraj ogółem, województwa – IV kwartał 2014 r., – mniejszości narodowe i etniczne na podstawie danych z NSP 2011 – kraj ogółem, województwa, gminy – IV kwartał 2014 r. Dane przekazywane do baz Eurostatu, bazy UNICEF-u, bazy Gender Statistics.

11. Koszty i sposób finansowania 626 800 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.11(034) Prognozy demograficzne Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Opracowywanie prognoz niezbędnych do tworzenia rządowych programów polityki społeczno-gospodarczej i polityki rozwoju regionalnego. Podstawowymi prognozami demograficznymi są prognoza ludności według płci i wieku oraz prognoza gospodarstw domowych według liczby osób w gospodarstwie. Stałym elementem prac nad prognozami jest coroczny monitoring trendów w zakresie dzietności i umieralności oraz ocena przyjętych założeń prognostycznych.

6. Zakres podmiotowy Ludność RP według kryterium zamieszkania, gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy Prognoza liczby i struktury ludności w przekroju regionów, województw, podregionów i powiatów oraz prognoza gospodarstw domowych w przekroju regionów i województw do 2040 r. Długookresowe (studialne) prognozy ludności i gospodarstw domowych w perspektywie do 2065 r. Tendencje zmian w zakresie dzietności, umieralności, migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz zmiany stanu i struktury ludności i gospodarstw domowych według wielkości.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych o liczbie i strukturze ludności według płci i wieku z bilansów ludności oraz danych z badań demograficznych dotyczących urodzeń, zgonów, migracji wewnętrznych i zagranicznych. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Prognoza w podziale na miasto – wieś i województwa (prognoza gospodarstw domowych). Prognoza w podziale na miasto – wieś i powiaty (prognoza ludności).

10. Terminy i formy udostępniania – ocena założeń i wyników prognozy demograficznej do roku 2040 – notatka – listopad 2013 r., – prognoza liczby ludności według płci i wieku do roku 2040 – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r., – prognoza liczby i struktury gospodarstw domowych według ich wielkości – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r., – prognozy liczby ludności według płci, wieku oraz województw – bazy Eurostatu (Joint Demographic Data Collection, RAPID), – prognozy liczby i struktury ludności oraz liczby i struktury gospodarstw domowych według ich wielkości do roku 2040 – dziedzinowa baza danych DEMOGRAFIA.

11. Koszty i sposób finansowania 369 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.12(035) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 – opracowanie wyników Badanie cykliczne Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Opracowanie i upowszechnianie wyników spisu ludności przeprowadzonego z wykorzystaniem danych z systemów informacyjnych administracji publicznej i wybranych systemów pozaadministracyjnych oraz wyników spisu (badania) reprezentacyjnego w zakresie następujących tematów badawczych: – stan i charakterystyka demograficzna ludności, – edukacja, – aktywność ekonomiczna osób, – dojazdy do pracy, – źródła utrzymania osób, – niepełnosprawność, – obywatelstwo i kraj urodzenia, – migracje wewnętrzne, – migracje zagraniczne, – narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne, – wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego), – gospodarstwa domowe i ich skład, – rodziny i ich charakterystyka, – stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki). Upowszechnienie wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. w formie: – publikacji tabelaryczno-analitycznych, – poprzez Internet, – przez Bank Danych Lokalnych (BDL) i z hurtowni danych, – udostępnianie danych na nośnikach informatycznych oraz przez bezpośredni dostęp do baz z wynikowymi informacjami statystycznymi.

6. Zakres podmiotowy Według przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277).

7. Zakres przedmiotowy Według przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

8. Źródła danych Określone przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane o ludności, gospodarstwach domowych i rodzinach oraz mieszkaniach i budynkach – według różnych kryteriów grupowania – w podziale na: kraj ogółem, regiony, województwa, podregiony, powiaty oraz gminy.

10. Terminy i formy udostępniania Publikacje tabelaryczno-analityczne przewidziane do wydania w 2013 roku dotyczące następujących tematów: – charakterystyki demograficzno-społecznej ludności, – charakterystyki społeczno-ekonomicznej ludności, – osób niepełnosprawnych, ich gospodarstw domowych i rodzin, – aktywności ekonomicznej ludności, – dojazdów do pracy, – gospodarstw domowych (w tym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego), – rodzin i ich charakterystyki, – migracji zagranicznych ludności, – migracji wewnętrznych ludności, – struktury narodowościowej i etnicznej społeczeństwa polskiego, – przynależności do kościołów i związków wyznaniowych,

Dziennik Ustaw

– zasobów mieszkaniowych, – budynków mieszkalnych i ich wyposażenia. Ponadto: – przygotowanie i uruchomienie transmisji danych dla potrzeb Eurostatu – I kw. 2013 r.; – opracowanie i przekazanie danych do bazy ONZ – II kw. 2013 r. W latach 2013–2014 prowadzone będą przez GUS oraz urzędy statystyczne prace studialne i analityczne w zakresie poszczególnych obszarów tematycznych. W wyniku tych prac powstaną publikacje analityczne, wydawane we współpracy z wybranymi ośrodkami oraz publikacje tych ośrodków, zawierające samodzielne wyniki studiów i prac badawczych.

11. Koszty i sposób finansowania 3 723 380 zł – budżet GUS

– 102 –

Poz. 1391

Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.14(036) Zasoby migracyjne Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Badanie ma na celu pozyskanie danych o migracjach zagranicznych, zwłaszcza struktury zasobów i ich charakterystyki demograficzno-społecznej. Realizacja badania jest niezbędna w związku ze zobowiązaniami Polski do przekazywania danych wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców oraz rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej

6. Zakres podmiotowy

1) ludność Polski według obywatelstwa i kraju urodzenia,

2) mieszkańcy innych krajów przebywający czasowo w Polsce: a) do 1 roku (rezydenci innych krajów), b) co najmniej 12 m-cy (rezydenci Polski),

3) mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą: a) do 1 roku (rezydenci Polski), b) co najmniej 12 miesięcy (rezydenci innych krajów).

7. Zakres przedmiotowy Cechy demograficzno-społeczne: płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, kraj urodzenia, obywatelstwo, kraj poprzedniego zamieszkania, zamierzony lub faktyczny okres przebywania, status migranta (rodzaj zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca), przyczyna migracji.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie wyników: NSP 2011, EU-SILC, BAEL. Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatników Składek oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych w badaniu 1.80.01. Zbiór PESEL – dane o migracjach na pobyt czasowy. Dane z gminnych zbiorów meldunkowych albo rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców dotyczące stałych mieszkańców gminy nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy oraz stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP. Informacje gromadzone przez szkoły wyższe o cudzoziemcach studiujących w Polsce w badaniu 1.27.05. Informacje gromadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców o liczbie ważnych zezwoleń na pobyt cudzoziemców w Polsce. Informacje gromadzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące nabycia i nadania oraz utraty obywatelstwa polskiego. Dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyk lustrzanych. Zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie danych o Polakach przebywających za granicą (baza Eurostatu, baza OECD).

Bazy danych instytucji ubezpieczeniowych i publicznych krajów, w których przebywają imigranci z Polski. Szacunki rozmiarów i kierunki migracji zagranicznych. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o ludności (stawnętrznych łych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (płeć, data urodzenia, stan cywilny, miejsce urodzenia, obywatelstwo, kraj wyjazdu, deklarowany okres czasowej nieobecności (dzień, miesiąc, rok początku oraz końca zamierzonego okresu czasowego pobytu za granicą), miejsce stałego zameldowania na terytorium RP albo na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (płeć, data urodzenia, stan cywilny, kraj urodzenia lub miejsce urodzenia, obywatelstwo, kraj wyjazdu, deklarowany okres Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 raz w roku – do GUS 28 lutego 2014 r. – dane według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r.

Dziennik Ustaw – 104 –

czasowej nieobecności (dzień, miesiąc, rok początku oraz końca zamierzonego okresu czasowego pobytu za granicą), miejsce stałego zameldowania na terytorium RP); w formie elektronicznej 2 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o stałych mieszwnętrznych kańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce zameldowania na pobyt czasowy, kraj poprzedniego zamieszkania, okres zameldowania na pobyt czasowy (dzień, miesiąc, rok początku oraz końca zamierzonego czasowego pobytu) albo na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (płeć, data urodzenia, kraj urodzenia lub miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce zameldowania na pobyt czasowy, kraj poprzedniego zamieszkania, okres zameldowania na pobyt czasowy (dzień, miesiąc, rok początku oraz końca zamierzonego czasowego pobytu); w formie elektronicznej 3 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o ludności zamelwnętrznych dowanej na pobyt stały w Polsce (płeć, data urodzenia, kraj urodzenia lub miejsce urodzenia, kraj obywatelstwa, miejsce zameldowania na pobyt stały); w formie elektronicznej 4 Ministerstwo Spraw We- zbiór PESEL; dane jednostkowe o osobach wywnętrznych meldowanych z pobytu stałego (bez wskazania wyjazdu na stałe za granicę), które nie posiadają aktualnego zameldowania w Polsce (płeć, rok urodzenia, kraj urodzenia lub miejsce urodzenia, kraj obywatelstwa, stan cywilny, ostatnie miejsce zameldowania w Polsce); w formie elektronicznej 5 urzędy gmin gminne zbiory meldunkowe albo gminne rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców; dane jednostkowe o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych albo ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (płeć, data urodzenia, kraj wyjazdu, data wyjazdu, deklarowany okres pobytu czasowego); na nośniku magnetycznym gminne zbiory meldunkowe albo gminne rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców; dane jednostkowe o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy na terytorium RP – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych albo ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (płeć, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, kraj poprzedniego zamieszkania, gmina zameldowania na pobyt czasowy, data przyjazdu, deklarowany okres pobytu czasowego); na nośniku magnetycznym raz w roku – do GUS 28 lutego 2014 r. – dane według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r.

Poz. 1391

do 28 lutego GUS 2014 r. – dane według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r. do 28 lutego GUS 2014 r. – dane według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r.

raz w roku do Urząd Statystyczny 22 stycznia 2014 r. w Olsztynie – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

6 urzędy gmin

raz w roku do Urząd Statystyczny 22 stycznia 2014 r. w Olsztynie – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 1391

7 Ministerstwo Spraw We- system Pobyt; dane zagregowane o nadaniu i na- raz w roku do GUS wnętrznych byciu obywatelstwa polskiego według kategorii 14 sierpnia 2014 r. uzyskania obywatelstwa oraz kraju poprzedniego obywatelstwa oraz płci i wieku osób, dane o utracie obywatelstwa polskiego; w formie elektronicznej 8 Urząd do Spraw Cudzo- system Pobyt; dane zagregowane o liczbie waż- raz w roku do GUS ziemców nych zezwoleń na pobyt cudzoziemców na teryto- 31 sierpnia 2014 r. rium RP; w formie elektronicznej 9 Urząd do Spraw Cudzo- system Pobyt; dane zagregowane o liczbie waż- raz w roku do GUS ziemców nych dokumentów wydanych obywatelom UE 31 sierpnia 2014 r. oraz członkom ich rodzin według obywatelstwa osób; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane o osobach przybyłych z zagranicy zameldowanych w RP na pobyt czasowy, według płci, wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, obywatelstwa i kraju poprzedniego zamieszkania. Dane o stałych mieszkańcach RP przebywających czasowo za granicą, według płci, wieku, poziomu wykształcenia, obywatelstwa oraz kraju czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności). Dane o ludności RP według obywatelstwa i kraju urodzenia. Dane szacunkowe o liczbie imigrantów przebywających w RP czasowo według kraju pochodzenia. Dane szacunkowe o liczbie stałych mieszkańców RP przebywających czasowo za granicą według kraju przebywania.

10. Terminy i formy udostępniania – liczba i struktura imigrantów i emigrantów na pobyt czasowy oraz cechy demograficzne (w tym według płci) z uwzględnieniem podziału według jednostek terytorialnych, tj. regionów, województw, podregionów i powiatów, kraje emigracji i imigracji – tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – maj 2014 r., – zasoby imigracyjne według kraju pochodzenia (regiony, województwa) – czerwiec/lipiec 2014 r., – mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą według kraju przebywania (regionów, województw) – czerwiec/lipiec 2014 r., – „Rocznik Demograficzny 2014” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 390 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 1391

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.21.15(037) Polacy i Polonia na świecie Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Ustalenie liczby Polaków oraz ludności polskiego pochodzenia według krajów pobytu oraz cech demograficzno-społecznych tych osób. Ponadto pozyskiwane są informacje o organizacjach i instytucjach polonijnych według typu, profilu i zasięgu działalności, liczby członków i czasu ich powstania. Badanie to jest uzupełniającym źródłem informacji o migracjach zagranicznych Polaków.

6. Zakres podmiotowy Polacy mieszkający stale poza granicami kraju, na emigracji trwałej, historycznej, zarobkowej, jak również obywatele innych krajów, którzy mają genealogiczne związki z narodem polskim, przyznają się do polskości, do polskiego dziedzictwa kulturowego. Organizacje i instytucje polskie i polonijne o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym.

7. Zakres przedmiotowy Dane o Polakach przebywających poza granicami kraju według podstawowych cech demograficznych oraz według kraju pobytu, dane o organizacjach i instytucjach polonijnych.

8. Źródła danych Wyniki spisów ludności w krajach pobytu Polaków, dane pozyskiwane ze źródeł pozastatystycznych (rejestry, systemy informacyjne, w tym stowarzyszenie „Wspólnota Polska”), dane Eurostatu, Rady Europy, Biura Statystycznego ONZ, a także informacje urzędów statystycznych innych krajów. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Polacy i Polonia według krajów zamieszkania oraz według cech demograficznych. Dane o organizacjach i instytucjach polonijnych według typu, profilu i zasięgu działalności, liczby członków, czasu powstania.

10. Terminy i formy udostępniania Dane o organizacjach polonijnych – grudzień 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania 21 000 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 1391

1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.22.01(038) Wyznania religijne w Polsce Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zgromadzenie danych pozwalających scharakteryzować poszczególne wyznania pod względem liczby wyznawców, duchownych, parafii, struktur organizacyjnych i rozmieszczenia terytorialnego. Pozyskiwane są też informacje o szkolnictwie, wydawnictwach, obiektach kulturalnych, instytucjach charytatywnych i pomocowych poszczególnych organizacji wyznaniowych. Badanie umożliwia stałą obserwację liczby kościołów, związków i organizacji wyznaniowych w Polsce oraz ustalanie zmian, jakie zachodzą w ich liczebności i strukturze.

6. Zakres podmiotowy Kościoły i związki wyznaniowe, z wyłączeniem Kościoła katolickiego, działające na podstawie odrębnych przepisów o stosunkach z państwem lub na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

7. Zakres przedmiotowy Liczebność poszczególnych wyznań, rozmieszczenie na terenie kraju, struktura organizacyjna (jednostki podziału terytorialnego), duchowni i ich rozmieszczenie w kraju, przejawy działalności statutowej (inicjacja religijna, działalność charytatywna, katechizacja, kształcenie, publikacje). Informacje adresowe o nowych kościołach i związkach wyznaniowych z rejestru wyznań.

8. Źródła danych Ankieta GUS: AW-01 oraz dane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Ministerstwo Administracji i rejestr kościołów i innych związków wyzna- raz w roku do GUS Cyfryzacji niowych; dane jednostkowe – dane adresowe 28 lutego 2014 r. z kościołów i nowo zarejestrowanych związków danymi za rok 2013 wyznaniowych; w formie elektronicznej 2 kościoły i związki wyzna- AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa; w raz w roku do GUS niowe w Polsce, z wyłącze- formie elektronicznej lub papierowej; metoda 31 marca 2014 r. z niem Kościoła katolickiego, pełna; dobrowolne danymi za rok 2013 działające na podstawie odrębnych przepisów regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyznania według rodzajów, z wyodrębnieniem religii największych pod względem liczby wiernych, w tym oraz kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, dla których uwzględnia się wewnętrzne podziały terytorialne (diecezje, okręgi, województwa).

10. Terminy i formy udostępniania „Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce w latach 2013–2014” – marzec 2016 r.

11. Koszty i sposób finansowania 99 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 1391

1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.22.02(039) Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Stała obserwacja i gromadzenie danych statystycznych pozwalających scharakteryzować stowarzyszenia pod względem liczby członków, obszaru działania, struktur organizacyjnych. Pozyskiwane są również informacje na temat wydawnictw periodycznych wspomaganych przez stowarzyszenia, placówek prowadzonych przez stowarzyszenia, takich jak: biblioteki, czytelnie, muzea, domy kultury, instytuty i itp., jak również pod względem działalności na rzecz popularyzacji kultury, języka kraju pochodzenia.

6. Zakres podmiotowy Zarejestrowane stowarzyszenia narodowościowe i etniczne.

7. Zakres przedmiotowy Liczebność poszczególnych stowarzyszeń, rozmieszczenie na terenie kraju, struktury organizacyjne (oddziały terenowe i inne placówki), niektóre przejawy działalności statutowej (popularyzacja kultury, nauczanie języka).

8. Źródła danych Ankieta GUS: SN-01. Podmioty przekazujące dane Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych statystyczne i termin nia danych 8.1 8.2 8.3 8.4 stowarzyszenia narodowościowe SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń raz w roku do GUS i etniczne narodowościowych; w formie elektronicznej 31 marca 2014 r. z lub papierowej; metoda pełna; dobrowolne danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Rodzaje stowarzyszeń, z wyodrębnieniem tych, które mają co najmniej 100 członków, dla całego kraju.

10. Terminy i formy udostępniania „Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce w latach 2013–2014” – marzec 2016 r.

11. Koszty i sposób finansowania 73 700 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 109 – Poz. 1391

1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.22.07(040) Statystyka obrządków Kościoła katolickiego w Polsce Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie informacji dotyczących Kościoła katolickiego na poziomie diecezji, jak i parafii o przejawach życia religijnego, takich jak: różne formy praktyk religijnych (dominicantes i communicantes), wybranych sakramentów (chrzty, bierzmowania, małżeństwa), oraz organizacyjnych i instytucjonalnych aspektów funkcjonowania tych obrządków: powołania, działalność charytatywna, ruchy religijne, sanktuaria i pielgrzymki, media.

6. Zakres podmiotowy Diecezje i parafie Kościoła katolickiego według obrządków: łacińskiego, bizantyjsko-ukraińskiego, bizantyjsko-słowiańskiego i ormiańskiego.

7. Zakres przedmiotowy – liczba wiernych według obrządku i struktury Kościoła oraz przejawy aktywności religijnej (np. uczestnictwo w niedzielnej mszy), – liczba duchownych diecezjalnych i zakonnych oraz powołań, – zakres świadczonych posług religijnych przez instytucje Kościoła.

8. Źródła danych Dane pozyskiwane od Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) dotyczące parafii łacińskich oraz diecezji Kościoła katolickiego, ankieta AW-01 pozyskiwana od kurii diecezjalnych lub parafii obrządków wschodnich.

Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 ISKK Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 dane dotyczące parafii łacińskich Kościoła raz w roku do GUS katolickiego; dane jednostkowe w zakresie 30 kwietnia 2014 r. z liczby wiernych, przejawów aktywności reli- danymi za 2013 r. gijnej; w formie elektronicznej Forma przekazania danych dane dotyczące diecezji łacińskich Kościoła raz w roku do GUS katolickiego; dane jednostkowe w zakresie 30 kwietnia 2014 r. z liczby parafii, duchownych, alumnów, posług danymi za 2013 r. religijnych; w formie papierowej

2 ISKK

3 parafie lub diecezje obrząd- AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa; w raz w roku do GUS ków wschodnich formie elektronicznej lub papierowej; metoda 30 kwietnia 2014 r. z pełna; dobrowolne danymi za 2013 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Prezentacja danych charakteryzujących wiernych, instytucje oraz hierarchię Kościoła katolickiego według obrządków oraz struktury terytorialnej (metropolie, diecezje).

10. Terminy i formy udostępniania Informacje o Kościele katolickim publikowane co dwa lata w publikacji „Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce w latach 2013–2014” – marzec 2016 r.

11. Koszty i sposób finansowania 34 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 110 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.01(041) Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania BAEL stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości zasobów pracy (kapitale ludzkim) z pełną charakterystyką podstawowych cech demograficznych i społecznych, przestrzennego ich rozmieszczenia oraz zajmowanego statusu na rynku pracy. Dostarcza informacji dotyczących rozmiarów i struktury populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, służących monitorowaniu tempa i kierunków zmian zachodzących w poziomie aktywności zawodowej ludności. BAEL jest podstawowym źródłem danych do wskaźników strukturalnych z zakresu rynku pracy, a także do porównań międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami tych gospodarstw, zamieszkałe w 54,7 tys. mieszkań wylosowanych do badania.

7. Zakres przedmiotowy Rozmiary i struktura populacji osób aktywnych i biernych zawodowo (bez osób zamieszkałych w gospodarstwach zbiorowych, tzn. w hotelach pracowniczych, internatach, domach studenckich, koszarach wojskowych, domach opieki społecznej itp., oraz bez członków gospodarstwa domowego przebywających za granicą) w powiązaniu z cechami: płeć, wiek, poziom i dziedzina wykształcenia, rok ukończenia szkoły, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, stan cywilny, indywidualne źródło utrzymania, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dokształcanie poza systemem edukacji szkolnej (czas trwania dokształcania, cel, dziedzina), uczęszczanie do szkoły, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP lata pobytu w kraju, status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowanie w wypadku przy pracy, dla pracujących: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy, dojazdy do miejsca pracy (odległość, środki transportu, częstotliwość, czas dojazdu); dla bezrobotnych: przyczyny oraz data odejścia z ostatniego miejsca pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy); dla biernych zawodowo przyczyny bierności zawodowej i możliwości aktywizacji zawodowej.

8. Źródła danych Ankiety GUS: ZD, ZG, wtórne wykorzystanie szacunków demograficznych ludności (badanie 1.

21.07). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 gospodarstwa domowe w wylosowanych mieszkaniach oraz osoby będące członkami tych gospodarstw domowych Forma przekazania danych 8.2 ZG – Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,4% ogólnej liczby mieszkań); dobrowolne Częstotliwość i termin 8.3 raz w kwartale, w wybranym losowo tygodniu, ankieta wypełniana za poprzedzający tydzień (metoda obserwacji ciągłej) raz w kwartale, w wybranym losowo tygodniu, ankieta wypełniana za poprzedzający tydzień (metoda obserwacji ciągłej) Miejsce przekazania danych 8.4 ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania osób badanych

2 osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach

ZD – ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2013 roku; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,4% ogólnej liczby mieszkań); dobrowolne

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania osób badanych

Dziennik Ustaw – 111 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo według cech demograficzno-społecznych (płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny). Pracujący według cech kwalifikacyjno-zawodowych (zawód wykonywany według klasyfikacji zawodów i specjalności określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537), rodzaj działalności miejsca pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.), status zatrudnienia według International Classification of Status in Employment oraz czasu pracy. Bezrobotni według cech kwalifikacyjno-zawodowych odnoszących się do ostatniego miejsca pracy, ponadto czas i metody poszukiwania pracy. Bierni zawodowo według przyczyn bierności. Kraj ogółem i w podziale na miasto – wieś, regiony oraz województwa ogółem i wybrane dane w podziale na miasto i wieś.

10. Terminy i formy udostępniania – opracowania sygnalne: – monitoring rynku pracy (tabelaryczny) „Kwartalna informacja o rynku pracy” – maj, sierpień, listopad 2013 r., luty 2014 r., – monitoring rynku pracy (opisowy) „Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., marzec 2014 r. – „Aktywność ekonomiczna ludności Polski” – lipiec, październik 2013 r., styczeń, kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 37 220 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 112 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.02(042) Pracujący w gospodarce narodowej Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczanie informacji o pracujących w Polsce stanowi podstawowy element badań rynku pracy. Bieżąca, operatywna obserwacja zachodzących zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach liczby pracujących, a obserwacje dokonywane w dłuższych okresach informują o zmianach strukturalnych zachodzących w gospodarce narodowej. Badanie pracujących umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania pracujących według rodzajów działalności, sektorów i form własności oraz ich przestrzennego rozmieszczenia. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowywania informacji na potrzeby: – rachunków narodowych, – organów rządowych, samorządowych i innych instytucji, – Narodowego Banku Polskiego, – organizacji międzynarodowych: Eurostatu, OECD, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ONZ.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą: – zaliczone do sektora przedsiębiorstw – o liczbie pracujących 50 osób i więcej – badanie pełne miesięczne i roczne, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesięczne (10% jednostek) i roczne badanie pełne, – o liczbie pracujących do 9 osób – objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, próba 5%), – pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą – kwartalne i roczne badanie pełne. Jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej – kwartalne i roczne badanie pełne.

7. Zakres przedmiotowy W okresach miesięcznych: liczba pracujących według stanu na koniec miesiąca oraz przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, a ponadto w okresach kwartalnych w pozostałych jednostkach gospodarki narodowej. Dane roczne ogółem, w tym kobiety: pracujący ogółem, pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy, z tego pełnozatrudnieni, w tym zatrudnieni na umowy okresowe, niepełnozatrudnieni, w tym zatrudnieni na umowy okresowe, właściciele i współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin, osoby wykonujące pracę nakładczą, agenci, członkowie spółdzielni produkcji rolniczej, zatrudnieni w formie telepracy, pracujący w porze nocnej, niepełnosprawni, cudzoziemcy, emeryci i renciści, pracujący według miast i gmin.

Pracownicy udostępniani (zatrudnieni) przez agencje pracy tymczasowej, pracownicy zatrudnieni na kontraktach, osoby, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a którzy nie są nigdzie zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, osoby zatrudnione za granicą na rzecz jednostek krajowych, zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych oraz nauczyciele akademiccy. Liczba pracowników według stanu w dniu 31 grudnia otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia (ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów), liczba osób, wobec których wystąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Przyjęcia do pracy pracowników pełnozatrudnionych, w tym kobiety, osoby podejmujące pracę po raz pierwszy, w tym absolwenci szkół wyższych, policealnych i średnich zawodowych, liceów ogólnokształcących, szkół zasadniczych; osoby, które poprzednio pracowały, w tym osoby, u których przerwa w pracy nie była dłuższa niż miesiąc, osoby, które wróciły z urlopów wychowawczych, osoby skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy, pozostali przyjęci do pracy. Zwolnienia z pracy osób pełnozatrudnionych, w tym kobiety: w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę, w tym z przyczyn niedotyczących pracownika, w drodze wypowiedzenia przez pracownika, z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacji, przejścia na emeryturę, na mocy porozumienia stron, osoby, które otrzymały urlopy wychowawcze, zwolnieni z upływem czasu, na który zostali zatrudnieni, zwolnieni z innych przyczyn. Pracujący, w tym kobiety, według faktycznego miejsca pracy (gminy).

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: Z-03, Z-06, załącznik do Z-06, wtórne wykorzystanie danych z DG-1 (badanie 1.61.04), wtórne wykorzystanie danych z SP-3 (badanie 1.61.05), informacje o pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego (dane MON i MSW), dane z Systemu Informacyjnego ZUS, wtórne wykorzystanie informacji o liczbie duchownych różnych wyznań (badanie 1.22.01); szacunki GUS dotyczące: pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zatrudnionych w organizacjach członkowskich, fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych i innych organizacjach społecznych; pracujących w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w „szarej gospodarce”; wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów (badanie 1.80.01); wykorzystanie zbiorów zagregowanych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w załączniku nr 2 ust. 5 pkt 1 i 2 do ustawy z dnia 4 marca 2010 o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. oraz danych omówionych w badaniu 1.80.01, wykorzystanie danych Systemu Informacji Podatkowych Ministerstwa Finansów (PIT-4R) (badanie 1.24.01).

Dziennik Ustaw

Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa, włączając działalność usługową (dział 01, w tym Agencja Nieruchomości Rolnych według jednostek lokalnych), rybactwa (dział

03) z wyłączeniem klasy 03.11 – rybołówstwo w wodach morskich, działalności finansowej i ubezpieczeniowej według jednostek lokalnych (działy 64–66), badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72), działalności weterynaryjnej (dział 75), administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (dział 84, w tym klasa 84.30 według jednostek lokalnych), edukacji (dział 85, z wyjątkiem podklasy 85.42.B według jednostek lokalnych), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (działy 86–88, w tym działy 87 i 88 według jednostek lokalnych), jednostki sfery budżetowej oraz instytucje gospodarki budżetowej zaklasyfikowane do działalności pozostałych rodzajów niewymienionych wyżej bez względu na liczbę pracujących, z wyłączeniem osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób w zakresie sekcji K (dział 64, 66 z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych, towarzystw i funduszy emerytalnych), P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego podklasa 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego 2 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa, włączając działalność usługową (dział 01, w tym Agencja Nieruchomości Rolnych według jednostek lokalnych), rybactwa (dział

03) z wyłączeniem klasy 03.11 – rybołówstwo w wodach morskich, działalności finansowej i ubezpieczeniowej według jednostek lokalnych (działy 64–66), badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72), działalności weterynaryjnej (dział 75), administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (dział 84, w tym klasa 84.30 według jednostek lo-

– 113 –

Forma przekazania danych 8.2 Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w kwartale do

11. dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale 2013 r. z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału 2013 r.

Poz. 1391

Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 20 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dziennik Ustaw

kalnych), edukacji (dział 85, z wyjątkiem podklasy 85.42.B według jednostek lokalnych), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (działy 86–88, w tym działy 87 i 88 według jednostek lokalnych), jednostki sfery budżetowej oraz instytucje gospodarki budżetowej zaklasyfikowane do działalności pozostałych rodzajów niewymienionych wyżej bez względu na liczbę pracujących, z wyłączeniem osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób w zakresie sekcji K (dział 64, 66 z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych, towarzystw i funduszy emerytalnych), P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego podklasa 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego 3 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie podklasy 85.42.B – szkolnictwo wyższe załącznik do Z-06 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do portal sprawoz20 stycznia 2014 r. dawczy GUS z danymi za rok www.stat.gov.pl; 2013 Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

– 114 –

Poz. 1391

4 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi powyżej 9 osób, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna (dział 02), rybołówstwa w wodach morskich (klasa 03.11), górnictwa i wydobywania (działy 05– 09), przetwórstwa przemysłowego (działy 10– 33), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (dział 35), dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (działy 36–39), budownictwa (działy 41–43), handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych i motocykli (działy 45–47), transportu i gospodarki magazynowej (działy 49–53), działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (działy 55 i 56), informacji i komunikacji (działy 58–63), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (dział 68), działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatko-

raz w roku do 3 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dziennik Ustaw

wego (dział 69), działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem (dział 70), działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych (dział 71), reklamy, badania rynku i opinii publicznej (dział 73), pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (dział 74), działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (działy 77–82), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (działy 90–93), naprawy komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (dział 95), pozostałej indywidualnej działalności usługowej (dział

96) 5 Ministerstwo Obrony Narodowej, Minister- system informacyjny MON, system stwo Spraw Wewnętrznych informacyjny MSW; dane zagregowane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w podziale na płeć oraz w podziale na żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych; w formie papierowej 6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych raz w roku do GUS 15 maja 2014 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

– 115 –

Poz. 1391

Centralny Rejestr Ubezpieczonych; kwartalnie 20 dni GUS Centralny Rejestr Płatników Skła- po kwartale dek; dane zagregowane dotyczące liczby ubezpieczonych: – zatrudnionych na umowę o pracę (pracownicy), – prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące, którzy zostali przez płatników zgłoszeni lub wyrejestrowani do (z) ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w danym kwartale. Ponadto dane dotyczące liczby ubezpieczonych, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych więcej niż przez jednego płatnika; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba pracujących w gospodarce narodowej według rodzaju działalności PKD, sektorów i form własności, statusu zatrudnienia oraz płci i w przekrojach terytorialnych: regiony, województwa oraz podregiony, powiaty, gminy – bez jednostek objętych badaniem prowadzonym na formularzu SP-3. Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej (w podziale na jednostki państwowe i samorządowe). Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy w ciągu roku w podziale na sekcje i działy PKD, województwa, w tym przyjęcia absolwentów szkół (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób). Liczba osób, wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).

10. Terminy i formy udostępniania – „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., kwiecień 2014 r., – „Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r.” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 3 297 400 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 116 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.04(043) Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej Badanie stałe Minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie informacji o zatrudnieniu i wydatkach na wynagrodzenia w jednostkach będących dysponentami środków budżetu państwa, niezbędnych na potrzeby kontroli stopnia wykorzystania planowanych wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, wykonania budżetu państwa na dany rok w zakresie wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych według ustawy budżetowej, sporządzania sprawozdania dla Sejmu, a także analiz w zakresie poziomu przeciętnej liczby zatrudnionych i wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

6. Zakres podmiotowy Jednostki będące dysponentami środków budżetu państwa i uczelnie publiczne.

7. Zakres przedmiotowy Zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dla następujących grup zatrudnionych: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i jego zastępcy, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i jego zastępcy, członkowie korpusu służby cywilnej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organa administracji rządowej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Służby Celnej, prokuratorzy, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej, sądowi kuratorzy zawodowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów i prokuratorów, aplikanci sądowi, sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, pozostali sędziowie, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji niezaliczeni do ww. grup pracowniczych.

8. Źródła danych Wykorzystanie danych z administracyjnego systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów o zatrudnieniu i wynagrodzeniach prowadzonego na podstawie sprawozdania Rb-70. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

10. Terminy i formy udostępniania Zestawienia zbiorcze za poszczególne kwartały – 50 dni po kwartale.

11. Koszty i sposób finansowania 62 200 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 117 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.06(044) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy Badanie stałe Minister właściwy do spraw pracy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5.

Cel badania Pozyskiwanie danych o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, według cech demograficzno-społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz o napływie i odpływie bezrobotnych i poszukujących pracy z rejestrów urzędów pracy, z uwzględnieniem przekrojów terytorialnych. Bieżąca comiesięczna diagnoza przychodów i wydatków Funduszu Pracy realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

6. Zakres podmiotowy Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie osób zarejestrowanych w urzędach pracy i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uznanych za bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Komenda Główna OHP, urzędy wojewódzkie, MPiPS (dysponent Funduszu Pracy) w zakresie przychodów i wydatków Funduszu Pracy. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie osób niepełnosprawnych (w tym poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w urzędach pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

7. Zakres przedmiotowy Liczba i struktura bezrobotnych według: – cech demograficzno-społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia), – miejsca zamieszkania (miasta, wieś), – pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy (do

25. roku życia; bezrobotni długotrwale; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej

50. roku życia; bez kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia zawodowego; bez wykształcenia średniego; samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do

18. roku życia; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; niepełnosprawni, po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego), – doświadczenia zawodowego (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czasu pozostawania bez pracy, – płynności bezrobocia (napływ do bezrobocia oraz odpływ z bezrobocia według przyczyn, w tym wybrane kategorie bezrobotnych: długotrwale bezrobotni; do

25. roku życia; powyżej

50. roku życia; zamieszkali na wsi; z prawem do zasiłku). Liczba i struktura osób poszukujących pracy według: – cech demograficzno-społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia), – miejsca zamieszkania (miasta, wieś), – doświadczenia zawodowego (staż pracy, sekcje PKD) i czasu pozostawania bez pracy, – płynności (napływ do rejestrów urzędów pracy oraz odpływ z rejestrów według przyczyn), – określonych ustawowo kategorii (w tym niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu, pracownicy w wieku 45 lat i powyżej). Aktywne działania na rzecz promocji zatrudnienia: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, realizacja indywidualnego programu socjalnego lub kontraktu socjalnego, realizacja indywidualnego planu działania, usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomoc pracodawcom i przedsiębiorcom w zakresie wspierania rozwoju zawodowego pracowników oraz w zakresie doboru kandydatów do pracy i w określaniu wymagań dotyczących stanowisk pracy (według: sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw), pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (kluby pracy). Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według sektorów własności i sekcji PKD oraz zawodów. Liczba umów zawartych z agencjami zatrudnienia oraz liczba bezrobotnych skierowanych do agencji, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnictwo w programach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: projektach systemowych i konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Liczba programów specjalnych oraz liczba bezrobotnych i poszukujących pracy uczestniczących w programach. Stan środków Funduszu Pracy, zobowiązań i należności oraz przychody i wydatki Funduszu Pracy. Koszty konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze miedzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane – liczba zakładów pracy oraz liczba osób objętych tymi formami, w podziale na sektor publiczny i prywatny.

Dziennik Ustaw – 118 – Poz. 1391

8. Źródła danych Sprawozdania MPiPS: MPiPS-01 wraz z załącznikami, MPiPS-02, MPiPS-07. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 powiatowe urzędy pracy Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy; w raz w miesiącu do wojewódzkie urzędy formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz-

5. dnia roboczego pracy kowe miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc Forma przekazania danych komplet sprawozdań MPiPS-01 – sprawozda- raz w miesiącu do Urząd Statystyczny nie o rynku pracy; sporządzonych przez po-

7. dnia roboczego w Bydgoszczy wiatowe urzędy pracy; w formie elektronicznej miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w kwartale do wojewódzkie urzędy

8. dnia roboczego w pracy kwietniu, lipcu, październiku 2013 r. i w styczniu 2014 r. z danymi za poprzedni kwartał raz w kwartale do Urząd Statystyczny

10. dnia roboczego w w Bydgoszczy kwietniu, lipcu, październiku 2013 r. i w styczniu 2014 r. z danymi za poprzedni kwartał dwa razy w roku do wojewódzkie urzędy

10. dnia roboczego w pracy lipcu 2013 r. z danymi za I półrocze i do

10. dnia roboczego w styczniu 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r. dwa razy w roku do Urząd Statystyczny

12. dnia roboczego w w Bydgoszczy lipcu 2013 r. z danymi za I półrocze i do

12. dnia roboczego w styczniu 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r. dwa razy w roku do wojewódzkie urzędy

10. dnia roboczego w pracy lipcu 2013 r. z danymi za I półrocze i do

10. dnia roboczego w styczniu 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r. dwa razy w roku do Urząd Statystyczny

12. dnia roboczego w w Bydgoszczy lipcu 2013 r. z danymi za I półrocze i do

12. dnia roboczego w styczniu 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r.

2 wojewódzkie urzędy pracy

3 powiatowe urzędy pracy

4 wojewódzkie urzędy pracy

komplet załączników sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy – załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy; w formie elektronicznej załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

5 powiatowe urzędy pracy

6 wojewódzkie urzędy pracy

komplet załączników sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy – załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej; w formie elektronicznej załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

7 powiatowe urzędy pracy

8 wojewódzkie urzędy pracy

komplet załączników sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy – załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw

9 powiatowe urzędy pracy

– 119 –

załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 – poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe komplet załączników sporządzonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy – załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 – poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe załącznik nr 5 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe komplet załączników sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy – załącznik nr 5 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy; w formie elektronicznej

Poz. 1391

raz w roku do wojewódzkie urzędy

12. dnia roboczego w pracy styczniu 2014 r. z danymi za rok 2013

10 wojewódzkie urzędy pracy

raz w roku do Urząd Statystyczny

14. dnia roboczego w w Bydgoszczy styczniu 2014 r. z danymi za rok 2013

11 powiatowe urzędy pracy

raz w roku do

8. dnia wojewódzkie urzędy roboczego w stycz- pracy niu 2014 r. z danymi za rok 2013

12 wojewódzkie urzędy pracy

raz w roku do Urząd Statystyczny

10. dnia roboczego w w Bydgoszczy styczniu 2014 r. z danymi za rok 2013

13 powiatowe urzędy pracy

załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 – raz w roku do wojewódzkie urzędy aktywne programy rynku pracy; w formie

10. dnia roboczego w pracy elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe kwietniu 2014 r. z danymi za rok 2013 komplet załączników sporządzonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy – załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 – aktywne programy rynku pracy; w formie elektronicznej raz w roku do Urząd Statystyczny

12. dnia roboczego w w Bydgoszczy kwietniu 2014 r. z danymi za rok 2013

14 wojewódzkie urzędy pracy

15 powiatowe urzędy pracy

załącznik nr 7 do sprawozdania MPiPS-01 – dwa razy w roku do wojewódzkie urzędy bezrobotni według gmin; w formie elektro-

18. dnia roboczego w pracy nicznej; metoda pełna; obowiązkowe lipcu 2013 r. z danymi za I półrocze i do

18. dnia roboczego w styczniu 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r. komplet załączników sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy – załącznik nr 7 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni według gmin; w formie elektronicznej dwa razy w roku do Urząd Statystyczny

20. dnia roboczego w w Bydgoszczy lipcu 2013 r. z danymi za I półrocze i do

20. dnia roboczego w styczniu 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r. raz w roku do wojewódzkie urzędy

14. dnia roboczego w pracy kwietniu 2014 r. z danymi za rok 2013

16 wojewódzkie urzędy pracy

17 powiatowe urzędy pracy

załącznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 – umowy z agencjami zatrudnienia i programy specjalne; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Dziennik Ustaw

18 wojewódzkie urzędy pracy

– 120 –

komplet załączników sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy – załącznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 – umowy z agencjami zatrudnienia i programy specjalne; w formie elektronicznej

Poz. 1391

raz w roku: do Urząd Statystyczny

16. dnia roboczego w w Bydgoszczy kwietniu 2014 r. z danymi za rok 2013 wojewódzkie urzędy pracy, do wiadomości MPiPS w formie pisemnej Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, do wiadomości MPiPS w formie pisemnej Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, do wiadomości MPiPS w formie pisemnej Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, do wiadomości MPiPS w formie pisemnej

19 powiatowe urzędy pracy

MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i raz w miesiącu do wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektro-

8. dnia roboczego nicznej; metoda pełna; obowiązkowe miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc komplet sprawozdań sporządzonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy – MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w miesiącu do

10. dnia roboczego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc

20 wojewódzkie urzędy pracy

21 Komenda Główna Ochotni- MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i raz w miesiącu do czych Hufców Pracy wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektro-

10. dnia roboczego nicznej; metoda pełna; obowiązkowe miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc 22 urzędy wojewódzkie MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i raz w miesiącu do wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektro-

8. dnia roboczego nicznej; metoda pełna; obowiązkowe miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc

23 Ministerstwo Pracy i Polityki MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i raz w miesiącu do Urząd Statystyczny Społecznej (dysponent Fun- wydatkach Funduszu Pracy; w formie elektro-

10. dnia roboczego w Bydgoszczy duszu Pracy) nicznej; metoda pełna; obowiązkowe miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc 24 powiatowe urzędy pracy MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w roku: do wojewódzkie urzędy

2. dnia roboczego w pracy sierpniu 2013 r. z danymi za I półrocze 2013 r. i do

2. dnia roboczego w lutym 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r. dwa razy w roku: do Urząd Statystyczny

4. dnia roboczego w w Bydgoszczy sierpniu 2013 r. z danymi za I półrocze 2013 r. i do

4. dnia roboczego w lutym 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r.

25 wojewódzkie urzędy pracy

komplet sprawozdań sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy – MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Bezrobotni zarejestrowani według: płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy, rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy według PKD, zawodu, liczba bezrobotnych objętych aktywnymi działaniami na rzecz zatrudnienia (szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, indywidualny program socjalny, kontrakt socjalny, indywidualny plan działania, poradnictwo i informacja zawodowa świadczone przez powiatowe urzędy pracy oraz sieć centrów informacji i planowania kariery zawodowej, dobór kandydatów do pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczona przez kluby pracy). Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływu (po raz pierwszy, po raz kolejny, w tym po ukończeniu uczestnictwa w aktywnych formach zatrudnienia) oraz odpływu według przyczyn (m.

in. podjęcia pracy, udziału w aktywnych formach zatrudnienia, uczestnictwa w centrach integracji społecznej, nabycia praw emerytalnych lub rentowych, niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy). Zarejestrowani poszukujący pracy według: płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy, rodzaju działalności miejsca pracy według PKD, liczba poszukujących pracy objętych aktywnymi działaniami na rzecz zatrudnienia (szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo i informacja zawodowa świadczone przez powiatowe urzędy pracy oraz sieć centrów informacji i planowania kariery zawodowej, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczona przez klub pracy), liczba poszukujących pracy według ustawowo określonych kategorii (w tym niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu, pracownicy w wieku 45 lat i powyżej). Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w programach specjalnych.

Dziennik Ustaw – 121 – Poz. 1391

Dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według sektorów własności, sekcji PKD i zawodów oraz liczba umów zawartych z agencjami zatrudnienia. Dane o liczbie zakładów i osób zgłoszonych do zwolnień grupowych oraz objętych zwolnieniami grupowymi i zwolnieniami monitorowanymi. Comiesięczne rejestry wpływających i wydatkowanych z Funduszu Pracy środków na realizację poszczególnych zadań, adresowanych do bezrobotnych (i innych podmiotów) przez dysponenta Funduszu Pracy, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, urzędy wojewódzkie i Komendę Główną OHP. Liczba i struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według cech demograficznych, społecznych i zdrowotnych w powiązaniu z czasem pozostawania bez pracy. Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

10. Terminy i formy udostępniania Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy: – przekroje terytorialne: region, województwo, podregion, powiat, gmina (bezrobotni: ogółem, w tym kobiety; będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym do

25. roku życia, powyżej

50. roku życia oraz długotrwale bezrobotni według stanu w końcu I i II półrocza), – tablice wynikowe (forma elektroniczna) – około 20 dni po okresie sprawozdawczym, – „Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy” – miesiąc (MPiPS), – „Bezrobocie rejestrowane” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., marzec 2014 r. (GUS), – „Bezrobocie rejestrowane w Polsce” – raport miesięczny (MPiPS), – „Rynek pracy w Polsce” – marzec 2014 r. (MPiPS), – tablica „Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia rejestrowanego” – miesiąc (GUS), – monitoring rynku pracy „Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce” – miesiąc (GUS). Liczba i struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według cech demograficznych, społecznych i zdrowotnych w powiązaniu z czasem pozostawania bez pracy oraz wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych: – przekroje terytorialne: region, województwo, podregion, powiat, – tablice wynikowe (forma elektroniczna) – październik 2013 r., kwiecień 2014 r. Przychody i wydatki Funduszu Pracy – tablice wynikowe (forma elektroniczna) – około 21 dni po okresie sprawozdawczym.

11. Koszty i sposób finansowania 948 800 zł – budżet GUS 296 000 zł – budżet MPiPS 200 000 zł – środki PFRON

Dziennik Ustaw – 122 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.07(045) Wolne miejsca pracy Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Badanie wolnych miejsc pracy ma na celu określenie zmian w liczbie pracujących i wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Wyniki badania pozwalają na pogłębioną analizę sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem miejsc pracy według zawodów, sekcji i działów PKD, sektorów własności, regionów, województw oraz ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy.

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej.

7. Zakres przedmiotowy Liczba osób pracujących ogółem, w tym kobiety w dniu: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia 2013 r., nowo utworzone miejsca pracy, zlikwidowane miejsca pracy, wolne miejsca pracy, pracujące osoby niepełnosprawne. Oferty pracy zgłaszane do urzędów pracy.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: Z-05 oraz wtórne wykorzystanie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze sprawozdania MPiPS-01 z załącznikami nr 2 i 3 (opisane w badaniu 1.23.06). Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – według jednostek lokalnych, w których liczba zatrudnionych wynosi 1 lub więcej osób, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: rolnictwa, leśnictwa i rybactwa (działy: 01–03), górnictwa i wydobywania (działy: 05–09), przetwórstwa przemysłowego (działy: 10–33), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (dział 35), dostaw wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (działy: 36–39) budownictwa (działy: 41–43), handlu hurtowego i detalicznego; napraw pojazdów samochodowych i motocykli (działy: 45–47), transportu i gospodarki magazynowej (działy: 49–53), działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (działy: 55–56), informacji i komunikacji (działy: 58–63), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (działy: 64–66), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (dział 68), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (działy: 69–75), działalności w zakresie administrowania i działalności wspierającej (działy: 77–82), administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (dział 84), edukacji (dział 85), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (działy: 86–88), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (działy: 90–93), działalności usługowej pozostałej (działy: 95–96) Częstotliwość i termin 8.2 8.3 Z-05 – badanie popytu na pracę; w raz w kwartale do

8. dnia kalendarzoformie elektronicznej; wego po kwartale dla podmiotów o liczbie pracują- sprawozdawczym cych nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (18%); obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dziennik Ustaw – 123 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba osób pracujących ogółem, w tym kobiety, liczba i struktura wolnych miejsc pracy według zawodów, sekcji i działów PKD, sektorów własności, regionów i województw oraz nowo utworzone oraz zlikwidowane miejsca pracy według sekcji i działów PKD, sektorów własności, regionów i województw.

10. Terminy i formy udostępniania – Monitoring rynku pracy „Popyt na pracę” – I, II, III, IV kwartał 2013 r., czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., marzec 2014 r., – „Bezrobocie rejestrowane” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r.,marzec 2014 r., – „Popyt na pracę w 2013 r.” – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 2 608 300 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 124 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.09(046) Warunki pracy Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Rozpoznanie zagrożeń dla zdrowia i życia i ich rodzajów na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, pracujących w warunkach zagrożenia, korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ponoszonych świadczeń z powodu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz działania profilaktyczne. Wyniki badania są niezbędne do kształtowania polityki bezpiecznych warunków i higieny pracy.

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej.

7. Zakres przedmiotowy Informacje o liczbie pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia związanymi ze środowiskiem pracy (substancje chemiczne, w tym rakotwórcze, mutagenne, pyły przemysłowe, przemysłowe pyły zwłókniające, przemysłowe pyły rakotwórcze, inne pyły przemysłowe, hałas, wibracja, mikroklimat gorący i zimny, promieniowanie: jonizujące, laserowe, nadfioletowe i podczerwone, pola elektromagnetyczne), związanymi z uciążliwością pracy, nadmiernym obciążeniem fizycznym, niedostatecznym oświetleniem stanowisk pracy oraz zagrożeniem czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi. Informacje o liczbie zlikwidowanych lub ograniczonych, a także ujawnionych zagrożeń; informacje o działaniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, a także o zastosowaniu odpowiednich środków, np. technicznych, organizacyjnych i ochrony indywidualnej; informacje o liczbie osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych (stany w dniach: 31 lipca oraz 15 grudnia), takich jak posiłki profilaktyczne, napoje, inne środki odżywcze, dodatki pieniężne, skrócony czas pracy, dodatkowe urlopy i inne uprawnienia wynikające z pracy w szczególnych warunkach oraz kwoty ponoszonych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: Z-10; informacje z systemu informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o liczbie i kosztach rent wypadkowych, zasiłków chorobowych wypadkowych i świadczeń rehabilitacyjnych wypadkowych; informacje dotyczące działalności Państwowej Inspekcji Pracy o liczbie skontrolowanych zakładów, liczbie kontroli i wydanych decyzjach. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – według jednostek lokalnych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa, włączając działalność usługową (dział 01 – bez łowiectwa i pozyskiwania zwierząt łownych, włączając działalność usługową – grupa 01.7), leśnictwa i pozyskiwania drewna (dział 02), rybactwa (dział 03 bez rybołówstwa w wodach morskich – klasa 03.11), górnictwa i wydobywania (działy 05–09), przetwórstwa przemysłowego (działy 10–33), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (dział 35), dostaw wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (działy 36–39), budownictwa (działy 41–43), handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle (działy 45–47), transCzęstotliwość i termin 8.2 8.3 Z-10 – sprawozdanie o warun- raz w roku do kach pracy; w formie elektro- 15 stycznia 2014 r. z nicznej; metoda pełna; obo- danymi za rok 2013 wiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Dziennik Ustaw

portu i gospodarki magazynowej (działy 49– 53), informacji i komunikacji (sekcja J z wyłączeniem działu 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz grupy 63.9 – działalność usługowa w zakresie informacji, pozostała), badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72), działalności weterynaryjnej (dział 75), wynajmu i dzierżawy (dział 77), działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych (dział 79), pozostałego sprzątania (klasa 81.29), szkół wyższych (podklasa 85.42.B), opieki zdrowotnej (dział 86), napraw komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (dział 95); badaniu nie podlegają indywidualne gospodarstwa rolne, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje społeczne, organizacje pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, przedstawicielstwa zagraniczne 2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kompleksowy System Infor- raz w roku do GUS matyczny ZUS; systemy eme- 15 stycznia 2014 r. z rytalno-rentowe EMIR, REN- danymi za rok 2013 TIER; dane zagregowane o liczbie i koszcie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przekroju województw; w formie elektronicznej

– 125 –

Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba zagrożeń, rodzaje zagrożeń oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia według: sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, regionów, województw, podregionów, powiatów. Korzystający ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, regionów, województw.

10. Terminy i formy udostępniania „Warunki pracy w 2013 r.” – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 753 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 126 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.10(047) Wypadki przy pracy Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie danych o zaistniałych wypadkach przy pracy oraz o osobach poszkodowanych w tych wypadkach. Informacje te są niezbędne przede wszystkim dla profilaktyki, podejmowania działań zapewniających ochronę pracy zarówno w skali kraju, jak i w poszczególnych zakładach pracy.

6. Zakres podmiotowy Osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy pracujące w podmiotach gospodarki narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.

7. Zakres przedmiotowy Cechy demograficzno-społeczne osób poszkodowanych (m.in.: płeć, rok urodzenia, obywatelstwo, zawód wykonywany, staż na zajmowanym stanowisku pracy, status zatrudnienia) oraz informacje o zaistniałym wypadku, tj. dacie, godzinie i miejscu wypadku, liczbie osób poszkodowanych, procesie pracy, rodzaju miejsca wypadku, czynnościach wykonywanych przez osoby poszkodowane w chwili wypadku oraz czynniku materialnym związanym z tymi czynnościami, wydarzeniu będącym odchyleniem od stanu normalnego i związanym z tym czynnikiem materialnym, wydarzeniu powodującym uraz, czynniku materialnym będącym źródłem urazu, przyczynach, rzeczywistych (często odległych) skutkach zdrowotnych u osoby poszkodowanej, umiejscowieniu urazu i rodzaju urazu, liczbie dni niezdolności do pracy, stracie czasu pracy oraz szacunkowych stratach materialnych spowodowanych wypadkiem. Liczba wydanych przez KRUS decyzji o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych według rodzaju zdarzeń powodujących uszczerbek na zdrowiu. Liczba jednorazowych odszkodowań wypadkowych wypłaconych przez ZUS osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom z nimi współpracującym.

8. Źródła danych Z-KW – statystyczna karta wypadku – dokument wystawiany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy; dane z systemów administracyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – według jednostek lokalnych, indywidualne gospodarstwa rolne w zakresie pracowników najemnych ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku wystąpienia wypadku Częstotliwość i termin 8.

2 8.3 Z-KW – statystyczna karta wypadku; w formie po zatwierdzeniu elektronicznej; protokołu powypadkowego lub sporządla podmiotów o liczbie pracujących nie więk- dzeniu karty wypadszej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywa- ku: nie danych w formie papierowej; – część I karty, nie metoda pełna; obowiązkowe później niż w terminie 14 dni roboczych, – część II uzupełniająca, nie później niż z upływem 6 miesięcy Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Gdańsku

2 Centralny Ośrodek Informa- Z-KW – statystyczna karta wypadku; w formie raz w kwartale do: Urząd Statystyczny tyki Górnictwa S.A. elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 16 kwietnia, 16 lipca, w Gdańsku 15 października 2013 r., 20 stycznia 2014 r.

Dziennik Ustaw – 127 –

kwartał – 45 dni po GUS kwartale; raz w roku – 18 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013.

Poz. 1391

3 Zakład Ubezpieczeń Spo- Kompleksowy System Informatyczny ZUS; łecznych systemy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER; dane zagregowane (według województw) o liczbie i kwocie jednorazowych odszkodowań wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – w zakresie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; w formie elektronicznej 4 Kasa Rolniczego Ubezpie- sprawozdanie KRUS-15 o wypadkach przy czenia Społecznego pracy rolniczej i chorobach zawodowych; dane zagregowane o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych; w formie elektronicznej i papierowej

raz w kwartale – GUS 21 maja, 22 sierpnia, 22 listopada 2013 r., 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba osób poszkodowanych według cech społeczno-demograficznych oraz informacje o zaistniałym wypadku, m.in. miejscu wypadku, wydarzeniach będących odchyleniem od stanu normalnego, wydarzeniach powodujących uraz, procesie pracy, według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, regionów, województw, podregionów, powiatów. Dane z KRUS o liczbie jednorazowych odszkodowań wypadkowych wypłaconych w danym okresie grupowane są według rodzaju zdarzeń powodujących uszczerbek na zdrowiu oraz według województw. Dane z ZUS o liczbie jednorazowych odszkodowań wypadkowych wypłaconych w danym okresie grupowane są według województw.

10. Terminy i formy udostępniania – Monitoring rynku pracy – „Wypadki przy pracy” – I, I-II, I-III, I-IV kwartały 2013 r.; maj, sierpień, grudzień 2013 r., marzec 2014 r. – „Wypadki przy pracy w 2013 r.” – październik 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 4 119 900 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 128 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.11(048) Strajki. Spory zbiorowe Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie informacji o liczbie, przyczynach i charakterze strajków zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie statystyki pracy.

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarki narodowej, w których odbył się strajk lub spór zbiorowy, niezależnie od liczby pracujących i sektora własności.

7. Zakres przedmiotowy Daty rozpoczęcia i zakończenia strajku, organy, przez które był ogłoszony strajk, opinie pracodawcy i związku zawodowego o zachowaniu procedury rozwiązywania konfliktów, charakter, czas trwania i przyczyny strajku, liczba zatrudnionych w zakładzie objętym strajkiem, w tym uczestniczących w strajku (ogółem, na stanowiskach robotniczych, kobiety), czas nieprzepracowany przez pracowników uczestniczących w strajku (roboczogodziny, roboczodni) oraz główne postulaty strajkujących; informacje o liczbie pracowników nieuczestniczących bezpośrednio w strajku, a niewykonujących pracy z powodu trwania strajku, jak również o czasie nieprzepracowanym przez tych pracowników; liczba sporów zbiorowych.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: Z-KS; system informacyjny Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący sporów zbiorowych. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – według jednostek lokalnych w przypadku wystąpienia strajku 2 Państwowa Inspekcja Pracy Częstotliwość i termin 8.2 8.3 Z-KS – karta statystyczna strajku; w formie do

3. dnia roboczego elektronicznej; po zakończeniu strajku dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Gdańsku

system informacyjny dotyczący sporów zbio- raz w roku do GUS rowych; dane zagregowane w zakresie liczby 30 kwietnia 2014 r. z zgłoszonych sporów zbiorowych według danymi za rok 2013 sekcji PKD i województw; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Podstawowe dane o strajkach, tj. liczbie strajków, czasie trwania strajków, liczbie osób w nich uczestniczących oraz czasie nieprzepracowanym z powodu uczestnictwa w strajku według sekcji, działów PKD oraz regionów i województw. Liczba sporów zbiorowych w 2013 r. według województw, sekcji PKD.

10. Terminy i formy udostępniania Dane miesięczne – 15 dni kalendarzowych po okresie sprawozdawczym, dane roczne – styczeń 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 140 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 129 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.13(049) Czas pracy Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie informacji będących podstawą do oceny racjonalności wykorzystania przez pracowników czasu pracy jako podstawowego czynnika wpływającego bezpośrednio na wydajność i koszty pracy.

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarki narodowej, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób, osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych objętych badaniem aktywności ekonomicznej ludności.

7. Zakres przedmiotowy Kwartalnie-godziny przepracowane pracujących, w tym zatrudnionych; rocznie-ogółem godziny przepracowane pracujących, w tym dla zatrudnionych-godziny przepracowane w godzinach normalnych i nadliczbowych oraz nieprzepracowane godziny. W reprezentacyjnym badaniu aktywności ekonomicznej ludności: liczba godzin przepracowanych w tygodniu w głównym i dodatkowym miejscu pracy, praca w pełnym i niepełnym wymiarze, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: DG-1 (omówionych w badaniu 1.61.04 – kwartalnie), Z-03 i Z-06 (omówionych w badaniu 1.23.02), ankiety ZD i ZG (omówionych w badaniu 1.23.01). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane kwartalne o godzinach przepracowanych w jednostkach gospodarki narodowej według sekcji i działów PKD, sektorów własności oraz klasy jednostek. Dane roczne o czasie pracy przepracowanym i nieprzepracowanym według sekcji i działów PKD, sektorów własności oraz klas jednostek, województw. Dane z badania ankietowego BAEL – godziny przepracowane w tygodniu, praca w pełnym i niepełnym wymiarze oraz przyczyny innego niż zwykle czasu pracy według sekcji PKD, sektorów własności, w podziale na województwa oraz według cech demograficzno-zawodowych (wiek, płeć, status zatrudnienia, poziom wykształcenia).

10. Terminy i formy udostępniania – „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r.” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., kwiecień 2014 r., – „Aktywność ekonomiczna ludności Polski” – lipiec, październik 2013 r., styczeń, kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 117 800 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 130 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.15(050) Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP Badanie stałe Minister właściwy do spraw pracy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie informacji o sytuacji na rynku pracy w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w RP.

6. Zakres podmiotowy Urzędy wojewódzkie w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP.

7. Zakres przedmiotowy Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwzględnieniem obywatelstwa, grup pracowniczych, grup zawodów, wybranych sekcji PKD, typów zezwoleń oraz okresu ważności zezwoleń.

8. Źródła danych Sprawozdanie MPiPS: MPiPS-04. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 wojewodowie Forma przekazania danych 8.2 MPiPS-04 – sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Miejsce przekazania danych 8.3 8.4 dane za I półrocze 2013 r. do

10. dnia robo- Urząd Statystyczny czego w lipcu 2013 r., dane za II półrocze w Bydgoszczy 2013 r. do

10. dnia roboczego w styczniu 2014 r., dane za rok 2013 do

10. dnia roboczego w lutym 2014 r. Częstotliwość i termin

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, liczba odmów wydanych zezwoleń oraz liczba uchylonych zezwoleń według płci, obywatelstwa i typu zezwoleń. Liczba wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców według typów zezwoleń, obywatelstwa, wybranych grup zawodów, grup pracowniczych, rodzaju działalności według PKD, okresu ważności zezwoleń.

10. Terminy i formy udostępniania Przekrój terytorialny: regiony, województwa – tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – za I półrocze 2013 r. – lipiec 2013 r., za II półrocze 2013 r. – styczeń 2014 r., za rok 2013 – luty 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 50 000 zł – budżet MPiPS 23 200 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 131 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.17(051) Instytucjonalna obsługa rynku pracy Badanie stałe Minister właściwy do spraw pracy

5. Cel badania Identyfikacja stanu kadrowego i wyposażenia technicznego urzędów pracy, która stanowi podstawę oceny o zdolności urzędów pracy do realizowania powierzonych ustawowo działań w zakresie promocji zatrudnienia.

6. Zakres podmiotowy Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

7. Zakres przedmiotowy Osoby zatrudnione w służbach zatrudnienia – liczba osób według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stanowiska (w tym w przeliczeniu na etaty), stażu pracy w służbach zatrudnienia. Płynność zatrudnienia oraz przyczyny zwolnień z pracy. Liczba osób zatrudnionych w służbach zatrudnienia uczestniczących w kształceniu ustawicznym. Wyposażenie służb zatrudnienia, m.in. w sprzęt komputerowy i audiowizualny.

8. Źródła danych Sprawozdanie MPiPS: MPiPS-06. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 powiatowe urzędy pracy Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej raz w roku do

8. dnia wojewódzkie urzędy obsłudze rynku pracy; w formie elektronicz- roboczego w stycz- pracy nej; metoda pełna; obowiązkowe niu 2014 r. z danymi za rok 2013 Forma przekazania danych MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy; komplet sprawozdań komplet sprawozdań sporządzonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy; w formie elektronicznej raz w roku do

10. Ministerstwo Pracy i dnia roboczego w Polityki Społecznej styczniu 2014 r. z danymi za rok 2013

2 wojewódzkie urzędy pracy

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba pracowników zatrudnionych w służbach zatrudnienia (w tym kierownicy, pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz ds. programów, liderzy klubów pracy, doradcy i asystenci EURES) według płci, poziomu wykształcenia, stażu pracy, przyczyn zwolnień z pracy. Liczba pracowników służb zatrudnienia uczestniczących w kształceniu ustawicznym (w tym w formach pozaszkolnych). Wyposażenie służb zatrudnienia m.in. w sprzęt komputerowy i audiowizualny.

10. Terminy i formy udostępniania Przekroje terytorialne: wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, – tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – do

20. dnia roboczego w lutym 2014 r., – „Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w 2013 roku” – kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 61 175 zł – budżet MPiPS

Dziennik Ustaw – 132 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.22(052) Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą Badanie cykliczne Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Badanie realizowane jako ankieta modułowa przy Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności, ujęte przez Eurostat w „Wieloletnim programie modułów ad hoc na lata 2013-2015”, którego przeprowadzenie pozwoli na rozpoznanie skali wypadków przy pracy, długości przerw w pracy spowodowanych tymi wypadkami, skali odczuwanych problemów zdrowotnych związanych z pracą ale nie będących wynikiem wypadków przy pracy, a także rodzajów chorób, dolegliwości i ich wpływu na codzienną aktywność zawodową lub/i pozazawodową. Badanie pozwoli również zdiagnozować czynniki w otoczeniu miejsca pracy, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie lub zdrowie fizyczne pracowników.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami tych gospodarstw, zamieszkałe w 54,7 tys. mieszkań wylosowanych do badania.

7. Zakres przedmiotowy Informacje na temat występowania wypadków przy pracy, czynników w miejscu pracy niekorzystnie wpływających na zdrowie pracownika oraz problemów zdrowotnych związanych z pracą niespowodowanych wypadkami przy pracy.

8. Źródła danych Ankieta GUS: ZD-G – ankieta modułowa do badania aktywności ekonomicznej ludności – BAEL Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 Gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 15 lat i więcej (z wyjątkiem osób, które nigdy nie pracowały), będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach Forma przekazania danych 8.

2 ZD-G – wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą – ankieta modułowa BAEL; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,4% ogólnej liczby mieszkań); dobrowolne Częstotliwość i termin 8.3 jednorazowo: w wybranym losowo tygodniu II kwartału 2013 r.: ankieta wypełniona za poprzedzający tydzień (metoda obserwacji ciągłej) Miejsce przekazania danych 8.4 ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania osób badanych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane o osobach poszkodowanych w wypadkach przy pracy i liczbie dni niezdolności do pracy spowodowanej tymi wypadkami, o problemach zdrowotnych związanych z pracą i absencji będącej jej wynikiem oraz o czynnikach w miejscu pracy niekorzystnie wpływających na zdrowie pracownika według: wieku, płci, poziomu wykształcenia, statusu zatrudnienia, grup wykonywanych zawodów, sekcji PKD, regionów, województw.

10. Terminy i formy udostępniania „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą” – 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 072 700 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 133 – Poz. 1391

1.23. RYNEK PRACY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.23.26(053) Osoby powyżej

50. roku życia na rynku pracy Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie informacji o aktywności zawodowej osób powyżej

50. roku życia na rynku pracy z uwzględnieniem cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Wyniki badania będą pomocne do prowadzenia polityki aktywizacji zawodowej osób starszych.

6. Zakres podmiotowy Osoby bezrobotne powyżej

50. roku życia zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, respondenci powyżej

50. roku życia biorący udział w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności.

7. Zakres przedmiotowy Informacje demograficzne i społeczno-zawodowe o osobach powyżej

50. roku życia tj. płeć, wiek, miejsce zamieszkania (miasto, wieś, województwo), staż pracy, zawód, źródło utrzymania, poszukiwanie pracy – rejestracja w PUP, długość okresu poszukiwania pracy, sposób poszukiwania pracy.

8. Źródła danych Wykorzystanie zbiorów danych ze sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej MPiPS-01 (omówionych w badaniu 1.23.06); Badania aktywności ekonomicznej ludności za 2012 r. (omówionego w badaniu 1.23.01); badania struktury wynagrodzeń według zawodów Z-12 (omówionego w badaniu 1.24.02 ujętym w Pbssp na rok 2012); wykorzystanie danych z systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Centralnego Rejestru Płatników Składek, Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (omówionych w badaniu 1.80.01). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje o osobach powyżej

50. roku życia według cech demograficznych i społeczno-zawodowych – kraj, województwa.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice publikacyjne – grudzień 2013 r., – „Osoby powyżej

50. roku życia na rynku pracy w 2012 r.” – kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 103 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 134 – Poz. 1391

1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.24.01(054) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskiwanie danych, które Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest zobowiązany ogłaszać w określonych terminach, tj. przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej, jak i w sektorze przedsiębiorstw, w przekrojach wojewódzkich. Regulacje prawne uzależniają poziom wielu świadczeń społecznych, socjalnych czy też rozwiązań podatkowych od poziomu przeciętnych wynagrodzeń. Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych, m.in. z systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych jako bezpośrednich źródeł danych dla badania oraz uzyskanie danych wynikowych na niższych poziomach agregacji przestrzennej.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą: – zaliczone do sektora przedsiębiorstw – o liczbie pracujących 50 osób i więcej – badanie pełne miesięczne i roczne, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesięczne (10% jednostek) i roczne badanie pełne, – o liczbie pracujących do 9 osób – objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, próba 5%), – pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą – kwartalne i roczne badanie pełne. Jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej – kwartalne i roczne badanie pełne.

7. Zakres przedmiotowy W okresach miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw – przeciętna liczba zatrudnionych oraz wynagrodzenia brutto ogółem, w tym wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, obligatoryjne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez ubezpieczonych, godziny przepracowane oraz w okresach kwartalnych w pozostałych jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 osób i jednostkach sfery budżetowej, w których ponadto podaje się dodatkowe wynagrodzenia roczne. Rocznie: przeciętna liczba zatrudnionych oraz wynagrodzenia brutto nauczycieli akademickich, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez ubezpieczonych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, osób zatrudnionych poza granicami kraju, a ponadto wynagrodzenia osobowe (w tym za prace w godzinach nadliczbowych oraz osób wykonujących pracę nakładczą), wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe), honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne; liczba pracowników według stanu w dniu 31 grudnia otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia (ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów), liczba osób, wobec których wystąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń, oraz wysokość tych zaległości.

8. Źródła danych Dane Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych. Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: Z-03, Z-06, załącznik do Z-06 (omówionych w badaniu 1.23.02), DG-1 (omówionych w badaniu 1.61.04), SP-3 (omówionych w badaniu 1.61.05), wykorzystanie danych ZUS z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, Centralnego Rejestru Płatników Składek (omówionych w badaniu 1.23.02 i 1.80.01); szacunki wynagrodzeń zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób oraz w organizacjach członkowskich – fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych, związkach zawodowych i innych organizacjach społecznych; wykorzystanie zbiorów zagregowanych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w załączniku nr 2 ust. 5 pkt 1 i 2 do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.; wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych (omówionych w badaniu 1.67.07). Lp. Podmioty przekazująMiejsce przeForma przekazania danych Częstotliwość i termin ce dane statystyczne kazania danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych; dane jednost- raz w roku do 28 lutego GUS kowe o płatnikach podatku dochodowego od 2015 r. z danymi za rok osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie podatkowy 2013 działalności gospodarczej wykazanych w lp. 2 w zakresie: NIP płatnika, rodzaj płatnika, adres siedziby lub zamieszkania płatnika: kod kraju, kod województwa, kod powiatu, kod gminy,

Dziennik Ustaw – 135 –

miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy, poczta; w formie elektronicznej 2 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowych; dane zagrego- raz w roku do 28 lutego GUS wane (PIT-11, PIT-40) dotyczące podatników 2015 r. z danymi za rok podatku dochodowego od osób fizycznych nie- podatkowy 2013 prowadzących samodzielnie działalności gospodarczej według: NIP płatnika, miejsca zamieszkania podatnika (województwo, powiat, gmina), płci podatnika w zakresie: – koszty uzyskania przychodu, przychód, dochód, dochód zwolniony z podatku, zaliczka pobrana przez płatnika według liczby podatników oraz tytułów: – należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, – należności z tytułu członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, – emerytury/renty zagraniczne, – należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, – świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, – działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w następnym odnośniku) i 7–9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym z umów zlecenia i umów o dzieło, udziału w organach stanowiących osób prawnych, kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, – czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), – prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, – należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, – inne źródła; – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym zagraniczne, przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej; w formie elektronicznej

Poz. 1391

Dziennik Ustaw

3 Ministerstwo Finansów

– 136 –

System Informacji Podatkowych; dane jednost- raz w roku do 28 lutego GUS kowe (PIT-4R) dotyczące płatników podatku 2015 r. z danymi za rok dochodowego: NIP, rodzaj płatnika, REGON, podatkowy 2013 adres siedziby w zakresie: kod kraju, kod województwa, kod powiatu, kod gminy, miejscowość, ulica, numer domu, liczba podatników i należne zaliczki w poszczególnych miesiącach (część C1 poz. 19–42); w formie elektronicznej

Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie według sekcji i działów PKD, sektorów ekonomicznych, sektorów i form własności, organu założycielskiego, regionów, województw, podregionów, powiatów (z wyjątkiem jednostek objętych badaniem na sprawozdaniu SP-3), również w jednostkach sfery budżetowej (w tym roczne informacje w podziale na jednostki państwowe i samorządowe), wynagrodzenia godzinowe ogółem, w tym na stanowiskach robotniczych.

10. Terminy i formy udostępniania – obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dane miesięczne i kwartalne dotyczące sektora przedsiębiorstw – ok.

15. dnia następnego miesiąca, kwartalne dotyczące gospodarki narodowej – ok.

7. dnia roboczego drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym), – „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwartale” – maj, sierpień, listopad 2013 r., luty 2014 r., – „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 2 871 200 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 137 – Poz. 1391

1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.24.03(055) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Bieżąca obserwacja kwot wydatkowanych na emerytury i renty oraz zasiłki, liczba świadczeniobiorców. Dane pozwolą na ustalanie: przeciętnego miesięcznego poziomu różnego typu świadczeń, dynamiki zmian w wymiarze nominalnym i realnym, relacji do przeciętnych wynagrodzeń, rozkładu świadczeń według ich wysokości, umożliwią m.in. określenie liczby osób otrzymujących świadczenia poniżej lub powyżej przeciętnej emerytury lub renty.

6. Zakres podmiotowy Zbiorowość świadczeniobiorców Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, osób otrzymujących emerytury i renty z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, osób pobierających świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne, rentę socjalną.

7. Zakres przedmiotowy Kwoty świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń przedemerytalnych, liczby świadczeniobiorców, liczby wypłaconych świadczeń oraz wydatków na zasiłki oraz inne obligatoryjne świadczenia pozaubezpieczeniowe. W okresach po waloryzacji – rozkłady świadczeń emerytalno-rentowych.

8. Źródła danych Dane z administracyjnych systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – emerytalno-rentowych: EMIR i RENTIER, Kompleksowego systemu informatycznego KSI, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – systemu ewidencji ubezpieczonych, rozliczania składek i obsługi świadczeń ubezpieczonych rolników – KRUSNAL, systemu obsługi emerytur i rent – FARMER, Ministerstwa Obrony Narodowej: ROMB, ewidencji księgowej KRAB oraz ewidencji pomocniczej w postaci rejestrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: systemu dotyczącego obsługi statystyk wypłat, zwrotów i anulowań, Ministerstwa Sprawiedliwości: Systemu Obsługi Emerytur i Rent Służby Więziennej – MSI CZZK. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 Zakład Ubezpieczeń Spo- Kompleksowy System Informatyczny ZUS; łecznych systemy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie: – przeciętna liczba świadczeniobiorców, kwota świadczeń brutto oraz przeciętna miesięczna wysokość świadczenia brutto według rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne); – wypłaty zasiłków oraz jednorazowych odszkodowań powypadkowych; – zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne (liczba, kwota wypłat); w formie elektronicznej 2 Zakład Ubezpieczeń Spo- Kompleksowy System Informatyczny ZUS; łecznych systemy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER; dane zagregowane dla kraju ogółem i województw w zakresie: przeciętna liczba świadczeniobiorców, kwota świadczeń brutto oraz przeciętna miesięczna wysokość świadczenia brutto według rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne), emerytury z OFE (dla kraju ogółem); w formie elektronicznej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 raz w miesiącu do GUS

15. dnia miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc

kwartał – 45 dni po GUS kwartale, półrocze – 45 dni po półroczu, raz w roku – 18 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

Dziennik Ustaw – 138 –

kwartał – 45 dni po GUS kwartale, półrocze – 45 dni po półroczu, raz w roku – 18 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

Poz. 1391

3 Zakład Ubezpieczeń Spo- Kompleksowy System Informatyczny ZUS; łecznych systemy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie – kwota wypłat i przeciętna wysokość zasiłków według rodzaju (macierzyńskie, chorobowe, opiekuńcze, wyrównawcze, pogrzebowe) oraz świadczeń rehabilitacyjnych i jednorazowych odszkodowań powypadkowych; w formie elektronicznej

4 Zakład Ubezpieczeń Spo- Kompleksowy System Informatyczny ZUS; raz w roku łecznych systemy emerytalno-rentowe EMIR, REN- 30 lipca 2014 r. TIER; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie: informacje o strukturze emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według płci i wieku (stan na koniec grudnia roku poprzedniego) oraz według wysokości świadczeń (stan w marcu roku bieżącego); w formie elektronicznej 5 Kasa Rolniczego Ubezpie- system ewidencji ubezpieczonych, rozliczania czenia Społecznego składek i świadczeń krótkoterminowych; system obsługi emerytur i rent; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie: – liczby, kwoty i przeciętnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne) ogółem i świadczeń rolnych, – wypłaty zasiłków oraz jednorazowych odszkodowań powypadkowych; w formie elektronicznej 6 Kasa Rolniczego Ubezpie- system obsługi emerytur i rent; dane zagregoczenia Społecznego wane dla kraju ogółem i w przekroju województw w następującym zakresie: przeciętna liczba świadczeniobiorców, kwota świadczeń brutto oraz przeciętna miesięczna wysokość świadczenia brutto według rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym wypadkowe, renty rodzinne – w tym wypadkowe oraz renty socjalnej); w formie elektronicznej 7 Kasa Rolniczego Ubezpie- system ewidencji ubezpieczonych, rozliczania czenia Społecznego składek i świadczeń krótkoterminowych; system obsługi emerytur i rent; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie – kwota wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych według rodzaju (macierzyńskie, chorobowe, pogrzebowe oraz jednorazowe odszkodowania powypadkowe); liczba, kwota i przeciętna wysokość świadczeń ogółem (brutto i netto) oraz świadczeń rolnych (brutto) według rodzajów (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne oraz świadczenia rolne zbiegające się ze świadczeniami pracowniczymi i zagranicznymi); w formie elektronicznej

do GUS

raz w miesiącu do GUS

15. dnia miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc

kwartalnie narastają- GUS co – 45 dni po kwartale, półrocze – 45 dni po półroczu, raz w roku – 18 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 – dane wstępne

kwartalnie narastają- GUS co – 45 dni po kwartale, półrocze – 45 dni po półroczu, raz w roku – 18 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 – dane wstępne

Dziennik Ustaw – 139 –

do GUS

Poz. 1391

8 Kasa Rolniczego Ubezpie- system obsługi emerytur i rent; dane zagrego- raz w roku czenia Społecznego wane dla kraju ogółem w zakresie: informacje 30 lipca 2014 r. o strukturze emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego według płci i wieku (stan na koniec grudnia roku poprzedniego) oraz według płci i wysokości świadczeń (stan na koniec kwietnia roku bieżącego); w formie elektronicznej 9 Ministerstwo Obrony Naro- system informacyjny ROMB, ewidencja księdowej gowa KRAB i ewidencja pomocnicza w postaci rejestrów; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie: – przeciętnej liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto oraz przeciętnej miesięcznej wysokości świadczenia brutto według rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), – zasiłków pogrzebowych (liczba, kwota wypłat), – świadczeń pozaubezpieczeniowych (liczba świadczeń, kwota wypłat); w formie elektronicznej 10 Zakład Emerytalno-Rentowy system informacyjny dotyczący obsługi statyMSW styk wypłat, zwrotów i anulowań; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie: – przeciętnej liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto oraz przeciętnej miesięcznej wysokości świadczenia brutto według rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), – zasiłków pogrzebowych (liczba, kwota wypłat), – świadczeń pozaubezpieczeniowych (liczba świadczeń, kwota wypłat); w formie elektronicznej 11 Ministerstwo Sprawiedliwo- System Obsługi Emerytur i Rent Służby Więści ziennej MSI CZZK; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie: – przeciętnej liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto oraz przeciętnej miesięcznej wysokości świadczenia brutto według rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), – zasiłków pogrzebowych (liczba, kwota wypłat), – świadczeń pozaubezpieczeniowych (liczba świadczeń, kwota wypłat); w formie elektronicznej

raz w miesiącu do GUS

12. dnia miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc, kwartalnie narastająco – 40 dni po kwartale, półrocze – 40 dni po półroczu, raz w roku do 11 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

raz w miesiącu do GUS

12. dnia miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc, kwartalnie narastająco – 40 dni po kwartale, półrocze – 40 dni po półroczu, raz w roku do 11 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

raz w miesiącu do GUS

12. dnia miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc, kwartalnie narastająco – 40 dni po kwartale, półrocze – 40 dni po półroczu, raz w roku do 11 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane z zakresu ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia emerytalnego grupowane według rodzaju wypłacanego świadczenia (emerytury i renty, renty strukturalne, zasiłki), informacje dotyczące świadczeń pozaubezpieczeniowych według rodzaju (zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – kwoty i liczba wypłat oraz przeciętna wysokość świadczenia.

10. Terminy i formy udostępniania – dane zbiorcze – 16 dni po miesiącu w przekroju kraju oraz 47 dni po kwartale i roku w przekroju kraju i województw, 60 dni po roku według regionów. – „Emerytury i renty w 2013 r.” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 160 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 140 – Poz. 1391

1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.24.04(056) Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Roczny szacunek kosztów pracy oraz kwartalny indeks kosztów zatrudnienia pozwalają na bieżącą ocenę zmian w poziomie i dynamice kosztów zatrudnienia według rodzajów działalności, co ma podstawowe znaczenie m.in. przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sekcji PKD A-S (roczny szacunek kosztów pracy) i w zakresie sekcji PKD B-S (kwartalny indeks kosztów zatrudnienia).

7. Zakres przedmiotowy Roczny szacunek kosztów pracy obejmuje czas przepracowany, wynagrodzenia ogółem, koszty pracy oraz podstawowe mierniki kosztów pracy, tj. przeciętny miesięczny koszt pracy na jednego zatrudnionego i koszt pracy na jedną godzinę przepracowaną. Kwartalny indeks kosztów zatrudnienia obejmuje czas przepracowany, wynagrodzenia ogółem, koszty pracy oraz podstawowe mierniki, tj. ogólny indeks kosztów zatrudnienia, płacowy indeks kosztów zatrudnienia, pozapłacowy indeks kosztów zatrudnienia i indeks kosztów zatrudnienia z wyłączeniem nagród.

8. Źródła danych Roczne szacunki kosztów pracy – wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania Z-06 (omówionego w badaniu 1.23.02) oraz Z-02 (omówionego w badaniu 1.24.10 w 2012 r.). Kwartalny indeks kosztów zatrudnienia – wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania DG-1 (omówionego w badaniu 1.61.04), Z-03 i Z-06 (omówionych w badaniu 1.23.02) oraz Z-02 (omówionego w badaniu 1.24.10 w 2012 r.). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Przeciętny miesięczny koszt pracy na jednego zatrudnionego, koszt pracy na jedną godzinę przepracowaną według sekcji i działów PKD oraz sektorów własności. Ogólny indeks kosztów zatrudnienia, płacowy indeks kosztów zatrudnienia, pozapłacowy indeks kosztów zatrudnienia i indeks kosztów zatrudnienia z wyłączeniem nagród według sekcji PKD.

10. Terminy i formy udostępniania Informacje wynikowe: – kwartalny indeks kosztów zatrudnienia – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., marzec 2014 r. – roczny szacunek kosztów pracy – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 80 900 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 141 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.01(057) Budżety gospodarstw domowych Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Prowadzenie analiz warunków życia ludności oraz ocen wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowanie sytuacji bytowej podstawowych grup gospodarstw domowych; badanie ubóstwa; tworzenie wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych; ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia, opracowanie modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych, porównań międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa domowe. Osoby będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy Budżet gospodarstwa domowego, tzn. wielkość przychodów (w tym dochody w naturze z pracy najemnej) i rozchodów wszystkich członków badanego gospodarstwa domowego oraz ilościowe spożycie wybranych produktów żywnościowych.

Informacje o cechach demograficznych i społeczno-ekonomicznych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa domowego w wieku 15 lat i więcej (zastosowanie zestawu zmiennych podstawowych „core variables”), powierzchni gruntów użytkowanych przez gospodarstwo, warunkach mieszkaniowych, wyposażeniu gospodarstwa domowego w przedmioty trwałego użytkowania oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej gospodarstwa domowego. Grupy zagrożone ubóstwem; ocena zasięgu i głębokości ubóstwa obiektywnego i subiektywnego.

8. Źródła danych Kwestionariusze GUS: BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04 i BR-05. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 gospodarstwa domowe Częstotliwość i termin 8.2 8.3 BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa do- raz w miesiącu do mowego; w formie elektronicznej lub papiero-

18. dnia po miesiąwej; metoda reprezentacyjna (0,3%); dobrowolne cu Forma przekazania danych BR-01a – badanie budżetów gospodarstw do- raz w miesiącu do mowych. Karta statystyczna gospodarstwa do-

18. dnia po miesiąmowego; w formie elektronicznej lub papiero- cu wej; metoda reprezentacyjna (0,3%); dobrowolne BR-01b – badanie budżetów gospodarstw do- raz w miesiącu do mowych. Informacja o udziale w badaniu; w

18. dnia po miesiąformie elektronicznej lub papierowej; metoda cu reprezentacyjna (0,3%); dobrowolne BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domo- raz w kwartale do wych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie 30 dni po kwartale domowym; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,3%); dobrowolne BR-05 – badanie budżetów gospodarstw domo- raz w kwartale do wych. Dochody w naturze z pracy najemnej; w 30 dni po kwartale formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,3%); dobrowolne Miejsce przekazania danych 8.4 ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego

2 gospodarstwa domowe

3 gospodarstwa domowe

4 gospodarstwa domowe

5 gospodarstwa domowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki dotyczące poziomu dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania w podziale na: – grupy społeczno-ekonomiczne, wielkość gospodarstwa, cechy społeczno-demograficzne(w tym poziom wykształcenia), – grupy dochodowe, – grupy kwintylowe (według poziomu uzyskiwanych dochodów), – klasa miejscowości, miasto – wieś, stopień urbanizacji,

Dziennik Ustaw

– – – –

– 142 –

Poz. 1391

typy biologiczne gospodarstwa domowego, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), zasięg i głębokość ubóstwa przy zastosowaniu różnych granic ubóstwa, gospodarstwa z osobami niepełnosprawnymi.

10. Terminy i formy udostępniania – Badanie budżetów gospodarstw domowych – wyniki wstępne – maj 2014 r. – „Budżety gospodarstw domowych w 2013 r.” – wrzesień 2014 r., – baza danych ”Wskaźniki warunków życia ludności” tworzona we współpracy z UNICEF-em – październik 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 53 440 300 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 143 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.02(058) Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania Uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie. Diagnostyczne i prognostyczne wskaźniki stwarzają możliwości prowadzenia analiz strukturalnych i analiz trendów konsumpcji. Wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

6. Zakres podmiotowy Osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych.

7. Zakres przedmiotowy Oceny zmian ogólnej sytuacji gospodarczej kraju i zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, oceny zmian cen, poziomu bezrobocia, obecnej i przyszłej skłonności do zakupów dóbr trwałego użytku, obecnej i przyszłej skłonności do oszczędzania, planów zakupu samochodu, planów zakupu mieszkania lub wybudowania domu (mieszkania) i wydatków mieszkaniowych na podniesienie standardu zajmowanego mieszkania; ponadto informacje o cechach społeczno-demograficznych i aktywności ekonomicznej.

8. Źródła danych Kwestionariusze GUS: KGD-1a i KGD-1.

Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych w mieszkaniach wylosowanych do badania 2 losowo wybrana jedna osoba w wieku 16 lat i więcej spośród wszystkich członków gospodarstwa domowego w wylosowanym mieszkaniu Częstotliwość i termin 8.2 8.3 KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych raz w miesiącu; (postawy konsumentów). Wykaz osób za- pierwszy tydzień mieszkałych w mieszkaniu; w formie elektro- miesiąca nicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,02%); dobrowolne Forma przekazania danych KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych raz w (postawy konsumentów). Kwestionariusz pierwszy respondenta; w formie elektronicznej lub pa- miesiąca pierowej; metoda reprezentacyjna (0,02%); dobrowolne Miejsce przekazania danych 8.4 ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego

miesiącu; ankieter statystyczny tydzień w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wskaźniki koniunktury konsumenckiej i opinia konsumentów o sytuacji ekonomicznej i finansowej: – ogólnopolskie miesięczne i kwartalne – roczne ogólnopolskie z podziałem na: cechy demograficzne, społeczne, ekonomiczne oraz miasto-wieś. Analizy procesów inflacyjnych w gospodarce prowadzone przez NBP: – analizy tendencji zmian sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, kształtowania się konsumpcji oraz kierunków inwestowania, oczekiwań inflacyjnych itp., – projekcje sytuacji finansowej gospodarstw domowych (dochodów, konsumpcji, oszczędności) z uwzględnieniem badań koniunktury konsumenckiej, – wskaźniki wyprzedzające koniunktury konsumenckiej, prognozy inflacji.

10. Terminy i formy udostępniania – informacje sygnalne miesięczne: do

28. dnia danego miesiąca; kwartalne: 3 tygodnie po zakończeniu kwartału, – raporty o inflacji sporządzane przez NBP: marzec, lipiec, listopad.

11. Koszty i sposób finansowania 2 863 200 zł – budżet GUS 820 000 zł – budżet NBP

Dziennik Ustaw – 144 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.04(059) Budżet czasu ludności Badanie cykliczne Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Prowadzenie analiz jakości życia ludności i przemian jakie dokonały się na przestrzeni lat w organizacji czasu gospodarstw domowych oraz ich członków według cech społeczno-demograficznych oraz zróżnicowan regionalnych i międzynarodowych. Wskaźniki o rozmiarach i sposobie wykorzystania czasu wolnego, rozmiarach czasu wykorzystywanego na pracę w skali kraju (ogólnonarodowy bilans czasu pracy); wycena pracy własnej gospodarstw domowych.

6. Zakres podmiotowy Osoby w gospodarstwach domowych.

7. Zakres przedmiotowy Dobowy budżet czasu członków gospodarstwa domowego będących w wieku 10 lat i więcej według cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych, aktywności ekonomicznej, miejsca zamieszkania (zastosowanie zestawu zmiennych podstawowych „core variables”).

8. Źródła danych Kwestionariusze GUS: BC-D, BC-G, BC-O, BC-TR. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Forma przekazania danych dane statystyczne i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 1 osoby w wieku 10 lat i wię- BC-D – badanie budżetu czasu ludności. raz w miesiącu do cej Dzienniczek; w formie papierowej; metoda

18. dnia po miesiącu reprezentacyjna (0,2%); dobrowolne 2 gospodarstwa domowe BC-G – badanie budżetu czasu ludności. Kwe- raz w miesiącu do stionariusz gospodarstwa domowego; w for-

18. dnia po miesiącu mie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,2%); dobrowolne Miejsce przekazania danych 8.4 ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego

3 osoby w wieku 10 lat i wię- BC-O – badanie budżetu czasu ludności. Kwe- raz w miesiącu do cej stionariusz osobowy; w formie elektronicznej

18. dnia po miesiącu lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,2%); dobrowolne 4 osoby pracujące BC-TR – badanie budżetu czasu ludności. raz w miesiącu do Tygodniowy rozkład pracy; w formie papie-

18. dnia po miesiącu rowej; metoda reprezentacyjna (0,2%); dobrowolne

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki dotyczące przeciętnego czasu trwania czynności w godzinach i minutach, przeciętnego czasu wykonywania czynności w godzinach i minutach, odsetka osób wykonujących czynności według: – grup społeczno-ekonomicznych, wielkości gospodarstwa, cech społeczno-demograficznych(w tym płeć, wiek, wykształcenie, aktywnośc zawodowa), – grup dochodowych, – grup kwintylowych (według poziomu uzyskiwanych dochodów), – klasy miejscowości, podziału miasto – wieś, stopnia urbanizacji, – typu biologicznego gospodarstwa domowego, – regionów (NTS 1), województw (NTS 2),

10. Terminy i formy udostępniania – Badanie budżetu czasu ludności – wyniki wstępne – wrzesień 2014 r. – „Budżet czasu ludności w 2013 r. – część 1” – czerwiec 2015 r., – „Budżet czasu ludności w 2013 r. – część 2” – grudzień 2015 r.

11. Koszty i sposób finansowania 8 893 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 145 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.07(060) Pomoc społeczna Badanie stałe Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie danych w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Zebranie informacji o udzielanej pomocy przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w celu przygotowania planu budżetu na kolejny rok. Obserwacja stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności stacjonarnych zakładów pomocy społecznej.

6. Zakres podmiotowy W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: – powiatowe centra pomocy rodzinie w zakresie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie, – ośrodki pomocy społecznej w zakresie pomocy dla osób korzystających z pomocy społecznej i ubiegających się o pomoc społeczną, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie, – domy pomocy społecznej, – urzędy wojewódzkie. W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: – zakłady stacjonarne pomocy społecznej.

7. Zakres przedmiotowy W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: – osoby, rodziny korzystające z pomocy społecznej; cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą według typów świadczeń, liczby świadczeń; kwoty wydatkowane na świadczenia; powody przyznania pomocy społecznej; typy rodzin otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej; zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej, – pełnoletnie osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę i domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, – jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i ponadgminnym, – domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, placówki całodobowej opieki prowadzone w ramach działalności gospodarczej i statutowej w zakresie typu placówki, bilansu liczby miejsc i osób oczekujących, liczby mieszkańców według wieku, zasad i źródeł opłacania za pobyt, zatrudnienia według liczby etatów i wybranych grup zawodów W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: – zakłady stacjonarne pomocy społecznej w zakresie: rodzaju zakładu, rodzaju udogodnień dla osób niepełnosprawnych, liczby mieszkańców według płci i wieku, źródła opłacania pobytu mieszkańców, osób pracujących w zakładach według wybranych grup zawodów.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: PS-03; sprawozdania MPiPS: MPiPS-03 i MPiPS-05; dane z administracyjnego systemu informacyjnego pomocy społecznej – Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; kwestionariusz wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 powiatowe centra pomocy MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne rodzinie, ośrodki pomocy z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – społecznej pieniężnych, w naturze i usługach; w formie elektronicznej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 dwa razy w roku: do urząd wojewódzki 20 lipca 2013 r. z danymi za I półrocze 2013 r.; do 20 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

Dziennik Ustaw

2 wojewodowie

– 146 –

MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; dane zagregowane; w formie elektronicznej i papierowej

Poz. 1391

dwa razy w roku: do Ministerstwo Pracy i 10 sierpnia 2013 r. z Polityki Społecznej danymi za I półrocze 2013 r.; do 10 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do GUS 30 września 2013 r. za I półrocze 2013 r.; do 30 czerwca 2014 r. za rok 2013

3 Ministerstwo Pracy i Polityki MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne Społecznej z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; zbiorcze zestawienie tabelaryczne ze sprawozdania – liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej według typu świadczenia, kwoty świadczeń, powody udzielania pomocy, dla kraju ogółem oraz województw, gmin; w formie elektronicznej 4 domy pomocy społecznej

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach raz w roku do zapewniających całodobową opiekę i wspar- 30 stycznia 2014 r. z cie; w formie elektronicznej i papierowej; danymi za rok 2013 metoda pełna; obowiązkowe

ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, urząd wojewódzki

5 powiatowe centra pomocy MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach raz w roku do urząd wojewódzki rodzinie, ośrodki pomocy zapewniających całodobową opiekę i wspar- 15 lutego 2014 r. z społecznej cie; w formie elektronicznej i papierowej; danymi za rok 2013 metoda pełna; obowiązkowe 6 wojewodowie MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach raz w roku do Ministerstwo Pracy i zapewniających całodobową opiekę i wspar- 28 lutego 2014 r. z Polityki Społecznej cie; w formie elektronicznej i papierowej; danymi za rok 2013 metoda pełna; obowiązkowe

7 Ministerstwo Pracy i Polityki MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach raz w roku do GUS Społecznej zapewniających całodobową opiekę i wspar- 30 września 2014 r. z cie; zbiorcze zestawienie tabelaryczne ze danymi za rok 2013 sprawozdania – liczba placówek w podziale na typ, bilans liczby miejsc i osób oczekujących, liczba mieszkańców według wieku, źródeł opłacania pobytu, zatrudnienie według liczby etatów i wybranych grup zawodów; dla kraju ogółem oraz województw; w formie elektronicznej 8 powiatowe centra pomocy Krajowy System Monitoringu Pomocy Spo- cztery razy w roku, urząd wojewódzki rodzinie łecznej; dane jednostkowe; w formie elektro- co kwartał: 30 dni nicznej po: I, II, III kwartale oraz 60 dni po IV kwartale 9 ośrodki pomocy społecznej Krajowy System Monitoringu Pomocy Spo- cztery razy w roku, urząd wojewódzki łecznej; dane jednostkowe; w formie elektro- co kwartał: 30 dni nicznej po: I, II, III kwartale oraz 60 dni po IV kwartale Krajowy System Monitoringu Pomocy Spo- cztery razy w roku, Ministerstwo Pracy i łecznej; dane jednostkowe; w formie elektro- co kwartał: 40 dni Polityki Społecznej nicznej po: I, II, III kwartale oraz 70 dni po IV kwartale

10 wojewodowie

Dziennik Ustaw

11 domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, wybrane środowiskowe domy samopomocy, domy dla matek i kobiet w ciąży, noclegownie, domy lub schroniska dla bezdomnych, pozostałe

– 147 –

PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego raz w roku do pomocy społecznej; w formie elektronicznej; 28 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Poz. 1391

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje o pomocy społecznej środowiskowej w gminach i powiatach według województw, gmin. Informacje o domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych i placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej według województw. Dane o publicznych i niepublicznych zakładach stacjonarnych pomocy społecznej – tablice wynikowe dla Polski ogółem w podziale na miasto i wieś, płeć, grupy wiekowe, województwa, podregiony, powiaty i gminy. Dane o świadczeniach z pomocy społecznej – opracowanie według województw.

10. Terminy i formy udostępniania – dane o pomocy i integracji społecznej w formie biuletynu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wrzesień 2013 r. (dane za pół roku), kwiecień 2014 r. (dane za 2013 r.), – dane o placówkach całodobowej opieki i wsparcia w formie biuletynu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wrzesień 2014 r., – dane o publicznych i niepublicznych zakładach stacjonarnych pomocy społecznej – tablice wynikowe według województw, podregionów, powiatów i gmin (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2014 r., – osoby korzystające z pomocy społecznej oraz wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych – wrzesień 2014 r., – „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r.” – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 10 000 zł – budżet MPiPS 276 900 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 148 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.08(061) Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Obowiązek prowadzenia europejskiego badania warunków życia ludności wynika z zaleceń Unii Europejskiej. Celem badania jest pozyskanie podstawowych danych porównywalnych na poziomie Unii z zakresu dochodów, ubóstwa materialnego i innych aspektów warunków życia ludności. Dotyczy to także uzgodnionych wspólnie i przyjętych przez kraje członkowskie UE wskaźników (w tym wskaźników strukturalnych) wykorzystywanych do monitorowania, prowadzonej Metodą Otwartej Koordynacji polityki w zakresie spójności społecznej. Zbierane w badaniu informacje pozwolą na ocenę zróżnicowania sytuacji materialnej polskiego społeczeństwa, określenie, w jakich grupach społeczeństwa występuje kumulacja korzystnych, a w jakich nakładania się niekorzystnych aspektów warunków życia, przeanalizowanie czynników determinujących poziom życia. Panelowy charakter badania EU-SILC stwarza możliwość analizowania zmian, jakie zachodzą w czasie w zakresie objętych badaniem zjawisk społecznych, a pełna harmonizacja badania z metodologią międzynarodową pozwala na porównanie sytuacji społecznej w Polsce z innymi krajami UE.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych.

7. Zakres przedmiotowy Gospodarstwa domowe: – skład gospodarstwa domowego (podstawowe charakterystyki społeczno-demograficzne), – dochody (całkowity dochód brutto i do dyspozycji, składowe dochodu), – opieka nad dziećmi, – warunki mieszkaniowe (standard, wyposażenie mieszkań, koszty utrzymania), problemy związane z terminowym uiszczaniem opłat za użytkowane mieszkanie, – społeczne wykluczenie (deprywacja potrzeb), – opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia. Osoby: – dane demograficzne, – edukacja (wykształcenie), – aktywność ekonomiczna (sytuacja zawodowa, bezrobocie, poszukiwanie pracy), – zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia, niepełnosprawność), – dochody (składowe dochodu), – opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia.

8. Źródła danych Kwestionariusze GUS: EU-SILC-G i EU-SILC-I. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 gospodarstwa domowe Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 EU-SILC-G – europejskie badanie warunków raz w roku – ankieter statystyczny życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa maj/czerwiec/lipiec w miejscu zamieszdomowego; w formie elektronicznej lub papiekania gospodarstwa rowej; metoda reprezentacyjna (0,2%); dodomowego browolne Forma przekazania danych

2 osoby w wieku 16 lat i wię- EU-SILC-I – europejskie badanie warunków raz w roku – ankieter statystyczny cej w gospodarstwie domo- życia ludności. Kwestionariusz indywidualny; maj/czerwiec/lipiec w miejscu zamieszwym w formie elektronicznej lub papierowej; metokania gospodarstwa da reprezentacyjna (0,1%); dobrowolne domowego

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Wyniki reprezentowane dla kraju jako całości w podziale na: – grupy społeczno-ekonomiczne,

Dziennik Ustaw

– – – – –

– 149 –

Poz. 1391

wielkość gospodarstwa, klasę miejscowości, miasto – wieś, regiony (NTS 1), stopień urbanizacji, cechy społeczno-demograficzne (w tym poziom wykształcenia).

10. Terminy i formy udostępniania – zbiory danych dla Eurostatu (w zakresie objętym regulacjami prawnymi UE dotyczącymi realizacji EU-SILC) – dane przekrojowe – czerwiec 2014 r., panel 2010–2013 – sierpień 2014 r., – Europejskie badanie warunków życia ludności – wyniki wstępne – lipiec 2014 r., – „Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2013)” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 6 972 000 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 150 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.09(062) Procesy inflacyjne a oszczędzanie i konsumpcja w gospodarstwach domowych Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania Analiza czynników determinujących oszczędzanie i konsumpcję w gospodarstwach domowych oraz badanie ekonomiczno-społecznych uwarunkowań zróżnicowania ich skłonności do konsumpcji i do oszczędzania ze szczególnym uwzględnieniem zmian występujących w obszarze cen konsumpcyjnych. Badanie niezbędne dla prowadzenia polityki pieniężnej.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa domowe obywateli polskich. Osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych. Punkty sprzedaży detalicznej, jednostki usługowe i gastronomiczne w wybranych rejonach na terenie kraju, w których prowadzone są badania cen konsumpcyjnych.

7. Zakres przedmiotowy Budżet gospodarstwa domowego: – wielkość przychodów i rozchodów wszystkich członków badanego gospodarstwa domowego, – ilościowe spożycie wybranych artykułów. Gospodarstwo domowe: – cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne członków gospodarstwa domowego, – dochody (dochód brutto i do dyspozycji, składniki dochodu), – sytuacja finansowa (oszczędności, zadłużenie, źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych), – warunki mieszkaniowe, standard, wyposażenie gospodarstwa domowego w przedmioty trwałego użytkowania, – koszty utrzymania mieszkań, domów, problemy z terminowością regulowania opłat za ich użytkowanie, – subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego oraz materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia, – zagrożenie ubóstwem, ocena zasięgu i głębokości ubóstwa obiektywnego i subiektywnego. Osoby: – cechy demograficzno-społeczne, – aktywność ekonomiczna, – dochody (składniki dochodu), – opinie respondentów o różnych materialnych i niematerialnych aspektach warunków życia. Ceny detaliczne: – ceny detaliczne około 1400 reprezentantów towarów usług konsumpcyjnych.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie wyników badań budżetów gospodarstw domowych (badanie 1.25.01). Wyniki europejskiego badania warunków życia ludności (EU-SILC). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według klasyfikacji COICOP, według grup gospodarstw domowych obliczane przez GUS. Wtórne wykorzystanie zbiorów nieidentyfikowalnych danych jednostkowych z kwestionariuszy GUS: BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04 i BR-05 (omówionych w badaniu 1.25.01). Wtórne wykorzystanie zbiorów nieidentyfikowalnych danych jednostkowych z kwestionariuszy GUS: EU-SILC-G i EU-SILC-I (badanie: 1.25.08). Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: C-02-10, C-02-11, C-02-13, C-02-30, C-02-40, C-02-91, C-02-92 (badanie: 1.64.07). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Opis oddziaływania procesów inflacyjnych na kształtowanie się popytu konsumpcyjnego, skłonności do oszczędzania i zadłużania się gospodarstw domowych, z uwzględnieniem wpływu czynników takich, jak: grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych, cechy demograficzne, aktywność ekonomiczna członków gospodarstwa domowego, wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, spożycie wybranych artykułów. Wnioski dotyczące mechanizmów transmisji polityki pieniężnej oraz stabilności systemu finansowego. Prognozy popytu konsumpcyjnego, dochodów, oszczędności.

Dziennik Ustaw – 151 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania Raporty o inflacji, sporządzane przez NBP – marzec, lipiec, listopad. Raporty o stabilności systemu finansowego, sporządzane przez NBP – dwa razy w roku (III i IV kwartał).

11. Koszty i sposób finansowania 28 900 zł – budżet GUS 79 000 zł – budżet NBP

Dziennik Ustaw – 152 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.11(063) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i częstości korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej, identyfikacja grup ludności oraz grup gospodarstw domowych i rodzin korzystających z tych form pomocy w poszczególnych regionach kraju – w szczególności na tle sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

6. Zakres podmiotowy Osoby, ich gospodarstwa domowe i rodziny, które otrzymywały z ośrodków pomocy społecznej świadczenia wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).

7. Zakres przedmiotowy Wielkość, typy i podstawowe grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej; grupy pokoleniowe, przeciętny miesięczny dochód na osobę oraz rodzaje problemów będących podstawą otrzymania pomocy. Charakterystyka gospodarstw domowych na wsi i w miastach. Struktura demograficzno społeczna beneficjentów pomocy społecznej. Formy przyznanej i zrealizowanej pomocy w rozbiciu na świadczenia pieniężne i niepieniężne, z uwzględnieniem świadczeń jednorazowych i okresowych, bezpłatnych oraz zrealizowanych pod warunkiem częściowej lub pełnej odpłatności.

8. Źródła danych Dane z systemu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z systemu emerytalno rentowego; dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z systemu informacyjnego o świadczeniobiorcach; dane Powiatowych Urzędów Pracy z rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy; wykorzystanie danych ze sprawozdania MPiPS 03 (pozyskanych w badaniu 1.25.07); wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: PS 01, PS 02, PS 03 (pozyskanych w badaniach 1.25.07 oraz 1.25.14); wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z: systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów i jednostek podległych (pozyskanych w badaniu 1.24.01), systemu informacyjnego dotyczącego sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (pozyskanych w badaniu 1.67.07), Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (pozyskanych w badaniach 1.80.01 oraz 1.80.02) oraz Systemu Informacji Podatkowych – Bazy danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (pozyskanych w badaniach 1.67.07, 1.80.01); wykorzystanie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) (pozyskanych w badaniach 1.27.01 oraz 1.27.04), wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z: Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.80.01); wykorzystanie danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z: systemu informacyjnego o ubezpieczonych i gospodarstwach rolnych (pozyskanych w badaniu 1.80.01). Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Krajowy System Monitoringu Pomocy SpoSpołecznej łecznej; dane jednostkowe: – o osobach w zakresie: data urodzenia, płeć, stan cywilny, stopień pokrewieństwa, rola w rodzinie, rodzaj wykształcenia, pozycja na rynku pracy, źródła dochodu, wysokość dochodu, – o rodzinie w zakresie: liczba osób w rodzinie, skład rodziny (rodzaj zależności między członkami rodziny), średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie, klasa miejscowości, powierzchnia gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, rodzaj i data opisu sytuacji, – o świadczeniach w zakresie: rodzaj świadczenia, wartość świadczeń, liczba świadczeń, stopa odpłatności, okres na jaki przyznano świadczenie, przyczyny zaprzestania udzielania pomocy, rodzaje problemów występujących w rodzinie, Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 pobieranie danych GUS cztery razy w roku, 60 dni po: I, II, III kwartale oraz 90 dni po IV kwartale

Dziennik Ustaw – 153 –

– decyzje odmowne: powód wydania decyzji, rodzaj świadczenia wnioskowanego, – o jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w zakresie: identyfikator jednostki, liczba rodzin w bazie, liczba wywiadów środowiskowych, wartość świadczeń zrealizowanych w kwartale, wartość świadczeń według sprawozdania RB-28S, procent zgodności, liczba pracowników socjalnych według wykształcenia; bezpośredni dostęp GUS do danych z systemu 2 Zakład Ubezpieczeń Spo- system emerytalno-rentowy; dane jednostkowe łecznych dotyczące osób fizycznych w zakresie: płeć, rok urodzenia, miejsce zamieszkania: państwo, gmina lub dzielnica; kwoty wypłat poszczególnych świadczeń brutto, rodzaj świadczenia (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne); w formie elektronicznej raz w roku do GUS 14 marca 2014 r. – dane za grudzień 2013 r.

Poz. 1391

3 Kasa Rolniczego Ubezpie- system informacyjny o świadczeniobiorcach; raz w roku do GUS czenia Społecznego dane jednostkowe o osobach pobierających 28 lutego 2014 r. – świadczenia rolnicze z KRUS w zakresie: płeć, dane za rok 2013 r. rok urodzenia, miejsce zamieszkania: kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy; kwota świadczenia brutto według rodzaju; w formie elektronicznej 4 Powiatowe Urzędy Pracy rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy; dane jednostkowe dotyczące osób fizycznych w zakresie: rok urodzenia, miejsce zamieszkania: państwo, gmina lub dzielnica, data rejestracji w urzędzie pracy, czy aktywnie poszukuje pracy, czy pobiera zasiłek dla bezrobotnych, przyczyna utraty statusu bezrobotnego, wykształcenie, zawód wyuczony; w formie elektronicznej do 31 stycznia GUS 2014 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zestaw danych: – o gospodarstwach domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według: wielkości, typów, grup pokoleniowych, podstawowych grup społeczno-ekonomicznych, wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, powierzchni gospodarstwa rolnego, rodzaju problemów występujących w rodzinie, rodzaju udzielonej pomocy, – o osobach w gospodarstwach domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według: wieku, płci, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, aktywności ekonomicznej, głównego źródła utrzymania, miejsca zamieszkania (miasto, wieś), stanu zdrowia, – o formach przyznanej środowiskowej pomocy oraz formach pomocy zrealizowanej przez ośrodki pomocy społecznej w podziale na: źródła finansowania, świadczenia pieniężne i niepieniężne, przyczyny przyznania świadczeń, okresu na jaki świadczenia przyznano oraz w podziale na świadczenia płatne i nieodpłatne, w układzie regionów, województw, podregionów, powiatów, gmin, filii ośrodków pomocy społecznej w dużych miastach.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe – w formie elektronicznej – wrzesień 2014 r., – informacja sygnalna „Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2013 r.” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 878 000 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 154 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.12(064) Zjawisko ubóstwa oraz procesy wykluczenia społecznego Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Kompleksowa ocena zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce, w tym analiza współzależności obu tych zjawisk. Informacje te są niezbędne do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki społecznej zarówno w kontekście potrzeb krajowych, jak i wymagań Unii Europejskiej, m.in. do przygotowywania dokumentów strategicznych i raportów dotyczących ochrony socjalnej i integracji społecznej.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa domowe, rodziny, osoby w gospodarstwach domowych.

7. Zakres przedmiotowy Ocena zasięgu ubóstwa ekonomicznego oraz wielowymiarowego (w ujęciu obiektywnym i subiektywnym). Społeczna percepcja zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego. Różne formy wykluczenia społecznego (izolacja społeczna, wykluczenie z rynku pracy). Czynniki społeczno-ekonomiczne warunkujące ubóstwo i społeczne wykluczenie. Jakość życia populacji dotkniętej ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych z badań ankietowych GUS: badania budżetów gospodarstw domowych (pozyskanych w badaniu 1.25.01), europejskiego badania warunków życia ludności (pozyskanych w badaniu 1.25.08). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wskaźniki zasięgu ubóstwa przy zastosowaniu różnych (tzw. obiektywnych i subiektywnych) granic ubóstwa; stopień zagrożenia ubóstwem gospodarstw domowych i osób ze względu na różne cechy społeczno-demograficzne (m.in. grupa społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, wiek); wybrane wskaźniki dotyczące sytuacji bytowej rodzin ubogich; wskaźniki wykluczenia z wybranych sfer życia.

10. Terminy i formy udostępniania – „Ubóstwo w Polsce w 2012 r.” – wyniki wstępne – czerwiec 2013 r., – „Ubóstwo w Polsce na podstawie badań GUS” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 49 000 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 155 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.14(065) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw rodziny

5. Cel badania Uzyskanie niezbędnych informacji pozwalających na monitoring sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, monitorowanie stanu wydatków pokrytych z budżetu państwa na następne lata w celu ujęcia ich w ustawie budżetowej, jak również wykorzystania pozyskanych danych przy przygotowywaniu – składanej corocznie Sejmowi i Senatowi – informacji z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.). Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności placówek instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego.

6. Zakres podmiotowy W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: – rodziny naturalne na rzecz których prowadzone są działania uregulowane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, – asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, – korzystający z placówek wsparcia dziennego, – rodziny wspierające, – dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z uwzględnieniem formy pieczy, wieku dziecka, przyczyn umieszczenia, a także informacje o dzieciach cudzoziemskich i małoletnich matkach. W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: – instytucjonalna piecza zastępcza (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz placówki wsparcia dziennego, – rodzinna piecza zastępcza (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).

7. Zakres przedmiotowy W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: – liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z uwzględnieniem liczby przyjętych dzieci, – wynagrodzenia i świadczenia dla osób tworzących rodzinną pieczę zastępczą i wydatki poniesione na ten cel (rodziny zastępcze, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej), – liczba świadczeń należnych i poniesione wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych), – liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, liczba miejsc i liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z uwzględnieniem pełnionej przez pieczę zastępczą funkcji oraz informację o liczbie osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, – działalność ośrodków adopcyjnych (wydatki i dochody), poradnictwo, prowadzone szkolenia, liczba przysposobień i konsultacji postadopcyjnych – liczba świadczeń i wydatki na świadczenia należne w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: – instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego w zakresie: typu placówki, liczby miejsc, liczby dzieci korzystających z opieki według wybranych cech demograficznych i społecznych, liczby wolontariuszy, powodów opuszczenia placówki, – rodzinna piecza zastępcza według: typu i podstawowych cech osoby będącej rodziną zastępczą lub prowadzącej rodzinny dom dziecka, liczby dzieci, wybranych cech demograficznych i społecznych dzieci, powodów opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: PS-01, PS-02; dane z administracyjnych systemów informacyjnych MPiPS.

Dziennik Ustaw

Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne

– 156 –

Częstotliwość i termin 8.2 8.3 PS-01 – sprawozdanie instytucjonalnej pieczy raz w roku do zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego; w 4 lutego 2014 r. z formie elektronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych

Poz. 1391

Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

2 organizatorzy rodzinnej PS-02 – sprawozdanie rodzinnej pieczy zastęp- raz w roku do portal sprawozdawpieczy zastępczej czej; dane zagregowane; w formie elektronicznej 4 lutego 2014 r. z czy GUS danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl 3 Ministerstwo Pracy i Poli- zbiorcze zestawienie tabelaryczne ze sprawoztyki Społecznej dania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej składane przez organ jednostki samorządu gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego; dane zagregowane; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do GUS 30 września 2013 r. za I półrocze 2013 r.; do 30 marca 2014 r. za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – tablice wynikowe dla Polski ogółem. Dane o publicznych i niepublicznych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia dziennego – tablice wynikowe dla Polski ogółem w podziale na miasto i wieś, płeć, grupy wiekowe, województwa, podregiony, powiaty i gminy. Dane o rodzinnej pieczy zastępczej – tablice wynikowe dla Polski ogółem w podziale na płeć, grupy wiekowe, województwa, podregiony i powiaty.

10. Terminy i formy udostępniania – dane o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w formie informacji zbiorczej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wrzesień 2013 r. (dane za pół roku), marzec 2014 r. (dane za 2013 r.), – dane o publicznych i niepublicznych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia dziennego – tablice wynikowe według województw, podregionów i powiatów, gmin (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2014 r., – dane o rodzinnej pieczy zastępczej – tablice wynikowe według województw, podregionów i powiatów (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2014 r., – „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r.” – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 706 360 zł – budżet MPiPS 571 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 157 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.15(066) Świadczenia na rzecz rodziny Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i częstości korzystania ze świadczeń rodzinnych, identyfikacja rodzin z dziećmi na utrzymaniu pobierających świadczenia rodzinne. Uzyskanie informacji na temat wydatków budżetu państwa na świadczenia pieniężne skierowane do rodzin wychowujących dzieci oraz informacji na temat liczby wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dane te pozwolą, m.in. na ustalenie przeciętnego poziomu świadczeń w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń, dynamiki zmian.

6. Zakres podmiotowy Zbiorowość osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osoby i rodziny, które pobierały świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

7. Zakres przedmiotowy Informacje o: – wydatkach z budżetu państwa na świadczenia rodzinne w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń, – wydatkach z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, – przeciętnej miesięcznej liczbie wypłaconych świadczeń rodzinnych w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń, – przeciętnej miesięcznej liczbie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, – przeciętnej miesięcznej kwocie świadczeń rodzinnych w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń, – przeciętnej miesięcznej kwocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, – strukturze demograficzno-społecznej beneficjentów świadczeń rodzinnych, – przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę według rodzaju osiąganych dochodów.

8. Źródła danych Dane z systemów informacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych, centralnej bazy danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów pochodzących z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Krajowy System Monitoringu Świadczeń pobieranie danych GUS Społecznej Rodzinnych; dane jednostkowe o beneficjen- raz w kwartale – 75 tach i członkach ich rodzin: dni po kwartale – o osobach w zakresie: stopień pokrewieństwa członka rodziny z osobą ubiegającą się o świadczenie, rok urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania (województwo, powiat, gmina), rodzaj niepełnosprawności, rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, – o dochodach osób w zakresie: typ dochodu, rodzaj dochodu, rodzaj ryczałtu podatkowego, rodzaj dochodu bez podatku, kwota dochodu, – o dochodach rodzin w zakresie: kwota dochodu rocznego brutto, kwota alimentów świadczonych, kwota opłat za placówki, kwota dochodu utraconego, kwota dochodu uzyskanego, kwota dochodu miesięcznego, – o rodzajach i kwotach świadczeń w zakresie: wartość świadczenia z budżetu, wartość świadczenia ze środków gminy; bezpośredni dostęp GUS do danych z systemu

Dziennik Ustaw – 158 – Poz. 1391

2 Ministerstwo Pracy i Polityki Krajowy System Monitoringu Świadczeń pobieranie danych GUS Społecznej Rodzinnych; – dane ze sprawozdań rzeczo- raz w kwartale – 65 wo-finansowych o zadaniach z zakresu świad- dni po kwartale czeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie świadczeń rodzinnych; w formie elektronicznej i papierowej 3 Ministerstwo Pracy i Polityki Krajowy System Monitoringu Świadczeń pobieranie danych GUS Społecznej Rodzinnych; dane zagregowane ze sprawoz- raz w kwartale – dań rzeczowo-finansowych o zadaniach z 65 dni po kwartale zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin; dla kraju ogółem oraz w podziale na województwa, powiaty i gminy; bezpośredni dostęp GUS do danych z systemu 4 Ministerstwo Pracy i Polityki centralna baza danych świadczeń z funduszu Społecznej alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów pochodzących z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; dane zagregowane dla kraju ogółem w zakresie świadczeń; w formie elektronicznej i papierowej raz w kwartale – 65 GUS dni po kwartale i raz w roku 65 dni po roku

5 Ministerstwo Pracy i Polityki centralna baza danych świadczeń z funduszu pobieranie danych GUS Społecznej alimentacyjnego i osób uprawnionych do raz w kwartale – 65 alimentów pochodzących z realizacji zadań dni po kwartale przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; dane zagregowane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) w podziale na województwa, powiaty i gminy; bezpośredni dostęp GUS do danych z systemu

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje dotyczące świadczeń społecznych według rodzaju (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego): – liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych według wieku, stanu zdrowia i rodzajów świadczeń, – liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych według rodzajów świadczeń, liczby dzieci, przeciętnego dochodu na osobę w rodzinie, – kwota, liczba wypłat, rodzaje i przeciętna wysokość świadczeń rodzinnych, – kwota i liczba wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w układzie regionów (NTS1), województw (NTS2), podregionów (NTS3), powiatów (NTS4), gmin (NTS5).

10. Terminy i formy udostępniania W przypadku świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego: – tablice w wersji elektronicznej – wrzesień 2014 r., – informacja sygnalna „Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2013 r.” – listopad 2014

11. Koszty i sposób finansowania 325 700 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 159 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.16(067) Żłobki i kluby dziecięce Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie informacji o sieci oraz działalności żłobków i innych placówek będących częścią systemu dziennej opieki nad małym dzieckiem. Wyniki badań są wykorzystywane na potrzeby organów samorządowych. Wybrane dane są przekazywane również do UNICEF-u i OECD.

6. Zakres podmiotowy Żłobki, oddziały żłobkowe, kluby dziecięce oraz inne podmioty prowadzone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne.

7. Zakres przedmiotowy Miejsca w żłobkach, oddziałach żłobkowych, klubach dziecięcych i innych podmiotach, dzieci przebywające w nich według płci, wieku, czas pobytu (osobodni), czas pracy placówki, personel w placówkach (ogółem, w tym lekarze, pielęgniarki, nauczyciele), wolontariat, udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: OD-1. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 88.91 Częstotliwość i termin 8.2 8.3 OD-1 – żłobki i kluby dziecięce; w formie raz w roku do elektronicznej; 30 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Żłobki, oddziały żłobkowe, kluby dziecięce, inne podmioty – według organu założycielskiego, czasu pracy placówki, regionów, województw, wybrane dane według podregionów, powiatów i gmin (placówki, miejsca w placówkach, dzieci przebywające i wypisane w ciągu roku), udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

10. Terminy i formy udostępniania „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r.” – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 159 300 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 160 – Poz. 1391

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.25.17(068) Dobrobyt Badanie nowe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Badanie realizowane jako badanie modułowe przy Europejskim badaniu warunków życia ludności (EU-SILC), ujęte przez Eurostat na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Dz. Urz. UE L 165 z 03.07.2003, str. 1; Polskie wydanie specjalne rozdz. 16, t. 01. str. 207) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2013 r. odnoszących sie do dobrobytu. Badanie stanowi źródło informacji na temat dobrobytu.

6. Zakres podmiotowy Osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych.

7. Zakres przedmiotowy Osoby: – ogólne postrzeganie życia, – materialne warunki życiowe, – zdrowie, – praca i wykorzystanie czasu, – rządy i podstawowe prawa, – czas wolny i kontakty społeczne, – środowisko naturalne i okolica zamieszkania, – bezpieczeństwo ekonomiczne i fizyczne.

8. Źródła danych Moduł dołączony do kwestionariusza EU-SILC-I omówionego w badaniu 1.25.08. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem wskaźników subiektywnych ocen respondentów). Wyniki reprezentowane dla kraju jako całości w podziale na cechy społeczno-ekonomiczne (w tym wiek, płeć, poziom wykształcenia).

10. Terminy i formy udostępniania – zbiory danych dla Eurostatu (w zakresie objętym regulacjami prawnymi UE dotyczącymi realizacji EU-SILC) – dane przekrojowe – czerwiec 2014 r., – „Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2013)” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 430 800 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 161 – Poz. 1391

1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.26.01(069) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskiwanie informacji pozwalających na ocenę zmian w obszarze gospodarki mieszkaniowej w zakresie: – stanu zasobów mieszkaniowych oraz ich wyposażenia w podstawowe urządzenia techniczno – sanitarne w podziale na województwa, powiaty, gminy, – zaległościach w opłatach za mieszkanie, spłatach kredytu mieszkaniowego, podjętych działaniach eksmisyjnych, – procesów prywatyzacji i reprywatyzacji zasobów mieszkaniowych oraz remontów, – gruntów gminnych przeznaczonych i przekazanych pod budownictwo mieszkaniowe, – dodatków mieszkaniowych, – mieszkań socjalnych i chronionych. Wyniki badania wykorzystywane są na potrzeby EKG ONZ i OECD.

6. Zakres podmiotowy Podmioty władające lub zarządzające zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością: spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy (posiadających zasoby mieszkaniowe), Skarbu Państwa, towarzystw budownictwa społecznego, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów gmin oraz pozostałych jednostek w odniesieniu do zasobów lokalowych. Jednostki samorządu terytorialnego, gminy, dzielnice m.st. Warszawy w odniesieniu do mieszkań socjalnych, gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe i wypłacanych przez gminy dodatków mieszkaniowych.

7. Zakres przedmiotowy Informacje o: – stanie zasobów mieszkaniowych (według form własności: spółdzielni mieszkaniowych, gmin, Skarbu Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego, wspólnot mieszkaniowych i pozostałych podmiotów), – liczbie mieszkań, izb, powierzchni użytkowej, wyposażeniu w urządzenia techniczno-sanitarne, – zaległościach w opłatach za mieszkanie i w spłatach kredytu mieszkaniowego, podjętych działaniach eksmisyjnych, – remontach mieszkań w budynkach mieszkalnych, – procesie prywatyzacji i reprywatyzacji zasobów mieszkaniowych, – powierzchni gruntów przeznaczonych i przekazanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne w podziale według form budownictwa, – liczbie budynków, w których znajduje się przynajmniej 1 mieszkanie, – liczbie i kwocie wypłaconych dodatków mieszkaniowych, – liczbie mieszkań socjalnych i chronionych.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: M-01, SG-01 cz.3 (gospodarka mieszkaniowa i komunalna), Baza Budynkowa, Ewidencja Gruntów i Budynków [EGiB], Bilans zasobów mieszkaniowych (GKM-11), Wyposażenie mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne (GKM-12) sporządzanych na podstawie sprawozdania B-07 (omówionego w badaniu 1.47.04) i przy wtórnym wykorzystaniu rejestru TERYT w zakresie ubytków zasobów mieszkaniowych. Wtórne wykorzystanie danych z MPiPS-03, MPiPS-05 (badanie 1.25.07). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, których działalnością jest władanie, zarządzanie bądź administrowanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością: – zakładów pracy, – jednostek samorządu terytorialnego (gmin, dzielnic m.st. Warszawy), – spółdzielni mieszkaniowych, Częstotliwość i termin 8.2 8.3 M-01 – sprawozdanie o zasobach co dwa lata do mieszkaniowych w 2013 r.; w 31 marca 2014 r. z formie elektronicznej; danymi za rok dla podmiotów o liczbie pracują- 2013 cych nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (32%) dla wspólnot mieszkaniowych; metoda pełna dla pozostałych jednostek; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Lublinie

Dziennik Ustaw

– – – – towarzystw budownictwa społecznego, Skarbu Państwa, wspólnot mieszkaniowych, pozostałych jednostek raz w roku do portal sprawozdaw20 lutego 2014 r. czy GUS z danymi za rok www.stat.gov.pl 2013

– 162 –

Poz. 1391

2 Jednostki samorządu terytorialnego – gminy SG-01 – statystyka gminy: go(dzielnice m.st. Warszawy) spodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie mieszkań socjalnych, gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe, dodatków mieszkaniowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje w zakresie zasobów mieszkaniowych w podziale na regiony, województwa, podregiony i powiaty oraz dodatkowo w podziale na miasto i wieś, gminy, dzielnice m. st. Warszawy. Informacje o mieszkaniach socjalnych, gruntach przeznaczonych i przekazanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, wypłacanych przez gminy dodatkach mieszkaniowych według podziału na: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice m.st. Warszawy; Informacje o liczbie mieszkań chronionych w podziale na województwa.

10. Terminy i formy udostępniania – „Gospodarka mieszkaniowa w 2013 r.” – Internet – październik 2014 r., – kwestionariusz Annual Bulletin of Housing and Building – EKG ONZ – październik 2014 r., – kwestionariusz Human settlements statistics questionnaire – EKG ONZ – październik 2014 r., – kwestionariusz OECD – październik 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 2 464 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 163 – Poz. 1391

1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.26.04(070) Obrót nieruchomościami Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

5. Cel badania Pozyskiwanie informacji o transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości według ich struktury rodzajowej i przestrzennej, a także o poziomie i dynamice średnich cen transakcyjnych nieruchomości.

6. Zakres podmiotowy Podmioty zajmujące się prowadzeniem rejestrów cen i wartości nieruchomości przy wykorzystaniu aktów notarialnych.

7. Zakres przedmiotowy Liczba i wartość dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w podziale na: – lokale mieszkalne, – lokale niemieszkalne, – nieruchomości budynkowe, – nieruchomości gruntowe zabudowane, – nieruchomości gruntowe niezabudowane. Ceny transakcyjne nieruchomości w odniesieniu do: – 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, – 1 m2 powierzchni użytkowej lokali niemieszkalnych, – 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, – 1 m2 powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych, – 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowych zabudowanych, – 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Liczba aktów notarialnych o sprzedaży nieruchomości.

8. Źródła danych Rejestr cen i wartości nieruchomości (REJCEN; REJCEN NEWBASE); wykorzystanie danych Narodowego Banku Polskiego o cenach nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski (pozyskanych w badaniu 1.26.09); wykorzystanie danych Ministerstwa Sprawiedliwości o liczbie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości (pozyskanych w badaniu 1.03.01). Lp. Podmioty przekazująForma przekazania danych ce dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 starostwa powiatowe, Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości; dane jedurzędy miast na prawach nostkowe według rodzaju, tj.: nieruchomość lokapowiatu lowa (pobierane pola: symbol województwa, symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data sporządzenia/zawarcia transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, forma obrotu, rodzaj nieruchomości, funkcja podstawowa lokalu, funkcja drugorzędna lokalu, liczba izb, kondygnacja, wartość całkowita, pole powierzchni użytkowej lokalu), nieruchomość budynkowa (pobierane pola: symbol województwa, symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data sporządzenia/zawarcia transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, forma obrotu, rodzaj nieruchomości, funkcja podstawowa budynku, funkcja drugorzędna, ilość lokali, wartość całkowita, pole powierzchni użytkowej budynku, czy ma charakter zabytkowy), nieruchomość gruntowa zabudowana (pobierane pola: symbol województwa, symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data sporządzenia/zawarcia transakMiejsce przekazania danych 8.3 8.4 cztery razy w roku: do serwer centralny 31 maja 2013 r. z dany- GUS mi za I kwartał 2013 r., do 31 sierpnia 2013 r. z danymi za I półrocze 2013 r., do 30 listopada 2013 r. z danymi za III kwartał 2013 r., do 28 lutego 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r. Częstotliwość i termin

Dziennik Ustaw – 164 –

cji, strona sprzedająca, strona kupująca, rodzaj prawa do działki objętej transakcją, forma obrotu, rodzaj nieruchomości, wartość całkowita, pole powierzchni ewidencyjnej), nieruchomość gruntowa niezabudowana (pobierane pola: symbol województwa, symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data sporządzenia/zawarcia transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, rodzaj prawa do działki objętej transakcją, forma obrotu, rodzaj nieruchomości, rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości jednoużytkowej, funkcja dominująca działki, wartość całkowita, pole powierzchni ewidencyjnej); plik SWDE; w formie elektronicznej 2 starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu (które nie wdrożyły RCiWN) Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości; dane jednostkowe według rodzaju, tj.: nieruchomość lokalowa (pobierane pola: symbol województwa, symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data sporządzenia/zawarcia transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, forma obrotu, rodzaj nieruchomości, funkcja podstawowa lokalu, funkcja drugorzędna lokalu, liczba izb, kondygnacja, wartość całkowita, pole powierzchni użytkowej lokalu), nieruchomość budynkowa (pobierane pola: symbol województwa, symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data sporządzenia/zawarcia transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, forma obrotu, rodzaj nieruchomości, funkcja podstawowa budynku, funkcja drugorzędna, ilość lokali, wartość całkowita, pole powierzchni użytkowej budynku, czy ma charakter zabytkowy), nieruchomość gruntowa zabudowana (pobierane pola: symbol województwa, symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data sporządzenia/zawarcia transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, rodzaj prawa do działki objętej transakcją, forma obrotu, rodzaj nieruchomości, wartość całkowita, pole powierzchni ewidencyjnej), nieruchomość gruntowa niezabudowana (pobierane pola: symbol województwa, symbol powiatu, symbol gminy, rodzaj gminy, identyfikator transakcji, data sporządzenia/zawarcia transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, rodzaj prawa do działki objętej transakcją, forma obrotu, rodzaj nieruchomości, rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości jednoużytkowej, funkcja dominująca działki, wartość całkowita, pole powierzchni ewidencyjnej); w formie elektronicznej cztery razy w roku: do serwer centralny 31 maja 2013 r. z dany- GUS mi za I kwartał 2013 r., do 31 sierpnia 2013 r. z danymi za I półrocze 2013 r., do 30 listopada 2013 r. z danymi za III kwartał 2013 r., do 28 lutego 2014 r. z danymi za II półrocze 2013 r.

Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych i nieruchomości gruntowych, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w podziale na województwa i powiaty z wyodrębnieniem transakcji w granicach miast, w miastach na prawach powiatu oraz poza granicami miast. Informacje o poziomach i dynamice średnich cen 1 m2 powierzchni dla wybranych kategorii nieruchomości.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości – listopad 2013 r. (za I półrocze) i maj 2014 r. (za II półrocze), – „Obrót nieruchomościami w 2013 r.” – Internet – październik 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 819 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 165 – Poz. 1391

1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.26.06(071) Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczenie informacji pozwalających na ocenę zmian w infrastrukturze komunalnej (wodociągów i kanalizacji, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu z sieci) w zakresie świadczonych usług, stanu funkcjonujących urządzeń i instalacji. Wyniki badania są wykorzystywane na potrzeby UE i OECD.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące działalność w zakresie: dostarczania wody i odbioru ścieków od gospodarstw domowych; wywozu nieczystości ciekłych; dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, gazu z sieci na potrzeby gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy – liczba budynków podłączonych (lub nie) do infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, gaz z sieci, c.o. z sieci), – urządzenia wodociągowe – długość czynnej sieci magistralnej i rozdzielczej, liczba przyłączy do budynków, liczba zdrojów, urządzenia kanalizacyjne – długość czynnej sieci kanałów krytych oraz liczba przyłączy do budynków, eksploatacja wodociągów i kanalizacji – ilość wody pobranej z ujęć (gruntowych i powierzchniowych), zużytej na cele technologiczne, straty wody w sieci, zakup i sprzedaż hurtowa wody, woda dostarczona odbiorcom (gospodarstwom domowym, jednostkom produkcyjnym, pozostałym odbiorcom), zdolności produkcyjne urządzeń wodociągowych, ścieki komunalne (od gospodarstw domowych oraz od jednostek działalności produkcyjnej), – ilość nieczystości ciekłych wywiezionych ogółem i w podziale na: gospodarstwa domowe, budynki użyteczności publicznej i jednostki prowadzące działalność gospodarczą, – sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, sieć cieplna, kubatura budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie (komunalnych, spółdzielczych, prywatnych), liczba kotłowni, kotły według rodzaju stosowanego paliwa z uwzględnieniem urządzeń odpylających, – liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, zużycie energii na jednego odbiorcę i jednego mieszkańca w miastach, – urządzenia dla gazu z sieci – długość czynnej sieci przesyłowej, liczba czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, odbiorcy gazu, w tym w gospodarstwach domowych, liczba ludności korzystającej z gazu z sieci, zużycie gazu, w tym w gospodarstwach domowych.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: M-06, G-02g, SG-01 (gospodarka mieszkaniowa i komunalna), baza koncesyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie jednostek posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi oraz wtórne wykorzystanie danych: – ze sprawozdania G-02b (omówione w badaniu 1.44.01), – ze sprawozdania G-10.8 Ministerstwa Gospodarki (omówione w badaniu 1.44.02), – z Bilansu zasobów mieszkaniowych (GKM-11) i Wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne (GKM-12). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i ich jednostki lokalne, podmioty utworzone przez organy administracji samorządowej i rządowej, których działalnością przeważającą jest prowadzenie wodociągów i kanalizacji, wywóz nieczystości ciekłych; osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadzą inną działalność przeważającą, a prowadzenie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, wywozu nieczystości ciekłych stanowi działalność drugorzędną tj. wojewódzkie zakłady usług wodnych, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki lub spółdzielnie Forma przekazania danych 8.2 M-06 – sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 2 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Lublinie

Dziennik Ustaw

wodociągowo-kanalizacyjne; kółka rolnicze – jeżeli zakład wodociągowy (kanalizacyjny) nie został wydzielony w samodzielną jednostkę, a prowadzenie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej stanowi działalność drugorzędną; zakłady pracy przemysłowe, rolnicze, budowlane, które administrują czynnymi urządzeniami wodociągowymi (kanalizacyjnymi) i jednocześnie dostarczają wodę do domów mieszkalnych lub odprowadzają ścieki; osoby fizyczne dla tych jednostek lokalnych, których działalnością przeważającą jest prowadzenie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej; jednostki samorządu terytorialnego (gminy, dzielnice m.st. Warszawy) 2 jednostki posiadające koncesje na przesył, G-02g – sprawozdanie o infradystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami strukturze, odbiorcach i sprzedaży gazowymi gazu z sieci; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 3 gminy (dzielnice m.st. Warszawy) SG-01 – statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie infrastruktury technicznej budynków; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do portal sprawozdaw30 kwietnia czy GUS 2014 r. z danymi www.stat.gov.pl za rok 2013 raz w roku do portal sprawozdaw20 lutego 2014 r. czy GUS z danymi za rok www.stat.gov.pl 2013

– 166 –

Poz. 1391

4 Urząd Regulacji Energetyki

Baza koncesyjna Prezesa Urzędu raz w roku do GUS Regulacji Energetyki; dane jed- 15 lutego 2014 r. nostkowe dotyczące przedsię- za rok 2013 biorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi: NIP, nr decyzji koncesyjnej, nazwa firmy, adres, kod, miasto, województwo, datę wydania koncesji, rodzaj koncesji, datę do kiedy obowiązuje koncesja, datę cofnięcia koncesji i nr decyzji cofnięcia koncesji; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje o kompleksie urządzeń służących do dostarczania wody od ujęcia do miejsca jej zużycia i do miejsca odprowadzania ścieków. Szczegółowy zakres uwzględnia: urządzenia wodociągowe, urządzenia kanalizacyjne, eksploatację tych urządzeń, w podziale na regiony, województwa, podregiony (NTS 3), powiaty, gminy i dzielnice m.st. Warszawy oraz dane o gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stopniu zwodociągowania i skanalizowania, a także ilości odebranych nieczystości ciekłych, liczbie ludności korzystającej z wodociągów, kanalizacji, gazu sieciowego w podziale na regiony, województwa, podregiony (NTS 3), powiaty, gminy. Informacje o ciepłownictwie w sektorze komunalno-bytowym w podziale na regiony, województwa, podregiony (NTS 3), powiaty, gminy. Informacje o odbiorcach i zużyciu energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w podziale na regiony, województwa, podregiony (NTS 3), powiaty, gminy. Informacje o sieci gazowej oraz odbiorcach i zużyciu gazu z sieci, w tym w gospodarstwach domowych, w podziale na regiony, województwa, podregiony (NTS 3), powiaty, gminy.

10. Terminy i formy udostępniania – „Infrastruktura komunalna w 2013 r.” – Internet – październik 2014 r. – województwa, miasta, wieś, – kwestionariusz State of the Environment – OECD/Eurostat, październik 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 319 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 167 – Poz. 1391

1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.26.08(072) Odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczenie informacji pozwalających na ocenę wielkości zebranych i unieszkodliwionych odpadów komunalnych oraz wielkości odpadów komunalnych wytworzonych. Wyniki badania są wykorzystywane na potrzeby UE i OECD.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, unieszkodliwiania lub recyklingu odpadów komunalnych.

7. Zakres przedmiotowy Odpady komunalne zebrane ogółem, w tym z gospodarstw domowych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług komunalnych; odpady zebrane selektywnie w celu poddania ich procesowi recyklingu; sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych: termiczne, biologiczne, mechaniczno-biologiczne, deponowanie na składowiskach; liczba budynków mieszkalnych objętych zbieraniem odpadów komunalnych; liczba i powierzchnia czynnych składowisk kontrolowanych; liczba i powierzchnia składowisk o zakończonej eksploatacji; powierzchnia składowisk zrekultywowana; liczba i powierzchnia istniejących nielegalnych wysypisk oraz zlikwidowanych w ciągu roku; liczba zbiorników bezodpływowych, stacji zlewnych i oczyszczalni przydomowych.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: M-09, Załącznik do sprawozdania SG-01 oraz wykorzystanie danych o odpadach komunalnych z administracyjnego systemu informacyjnego Ministerstwa Środowiska – centralna baza danych (omówione w badaniu 1.

01.08) oraz o liczbie mieszkań z Bilansu zasobów mieszkaniowych (GKM-11) i liczbie budynków z rejestru TERYT. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne zajmujące się oczyszczaniem ulic i placów, zbieraniem, segregowaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych Częstotliwość i termin 8.2 8.3 M-09 – sprawozdanie o wywozie i unieszko- raz w roku do dliwianiu odpadów komunalnych; w formie 20 lutego 2014 r. z elektronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Lublinie

2 gminy, Biuro Ochrony Śro- Załącznik do sprawozdania SG-01 – statystyka raz w roku do portal sprawozdawdowiska za dzielnice m.st. gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunal- 15 kwietnia 2014 r. z czy GUS Warszawy na; w formie elektronicznej; metoda pełna; danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl obowiązkowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje o ilości odpadów komunalnych zebranych, liczbie budynków mieszkalnych objętych zbiórką odpadów komunalnych, ilości odpadów komunalnych zebranych na jednego mieszkańca; o liczbie i powierzchni składowisk czynnych i o zakończonej eksploatacji; o powierzchni składowisk poddanej rekultywacji; o liczbie składowisk z instalacjami do odgazowywania; o liczbie i powierzchni istniejących nielegalnych wysypisk oraz liczbie nielegalnych wysypisk zlikwidowanych w ciągu roku i ilości odpadów komunalnych zebranych w trakcie ich likwidacji; o liczbie zbiorników bezodpływowych, stacji zlewnych i oczyszczalni przydomowych w podziale na regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), podregiony (NTS 3), powiaty (NTS

4) i gminy (NTS 5). Informacje o ilości odpadów komunalnych unieszkodliwionych i ilości odpadów komunalnych unieszkodliwionych na jednego mieszkańca w podziale na regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), podregiony (NTS

3) i powiaty (NTS 4). Informacje o ilości odpadów komunalnych wytworzonych i ilości odpadów komunalnych wytworzonych na jednego mieszkańca; o ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie celem poddania ich procesom recyklingu w podziale na regiony (NTS

1) i województwa (NTS 2).

10. Terminy i formy udostępniania – „Infrastruktura komunalna w 2013 r.” – Internet – październik 2014 r. – województwa, miasta, wieś, – kwestionariusz State of the Environment – OECD/Eurostat, październik 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 217 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 168 – Poz. 1391

1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.26.09(073) Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski Badanie stałe Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania Analiza zmian cen mieszkań, domów, gruntów budowlanych i nieruchomości komercyjnych w wybranych miastach lub rejonach Polski. Analiza prowadzona z punktu widzenia polityki monetarnej i stabilności sektora bankowego oraz poprawy transparentności sektora nieruchomości.

6. Zakres podmiotowy Rynkowe oferty i transakcje dotyczące lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dwa i więcej mieszkań w budynku), domów jednorodzinnych oraz gruntów budowlanych na rynku pierwotnym i wtórnym w wybranych miastach i aglomeracjach Polski. Rynek nieruchomości komercyjnych, w szczególności nieruchomości biurowych i handlowych, w wybranych miastach lub aglomeracjach Polski.

7. Zakres przedmiotowy Poziomy i dynamiki cen mieszkań, domów i gruntów budowlanych na podstawie dostępnych źródeł danych. Czynniki wpływające na ceny mieszkań, domów i gruntów budowlanych. Analiza czynszów, pustostanów, podaży i popytu, stopy kapitalizacji dla poszczególnych rynków.

8. Źródła danych Ankiety NBP: NBP-NM/D, NBP-NM/P, NBP-NK. Wtórne wykorzystanie danych z badania GUS: 1.26.04. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 deweloperzy i spółdzielnie NBP-NM/D – ankieta dotycządziałające na rynku nieru- ca nieruchomości mieszkaniochomości mieszkaniowych wych – deweloperzy; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Miejsce przekazania danych 8.3 8.4 cztery razy w roku: do 20 marca oddziały okręgowe 2013 r. z danymi za grudzień NBP 2012 r. oraz styczeń i luty 2013 r,; do 20 czerwca 2013 r. z danymi za marzec, kwiecień i maj 2013 r.; do 20 września 2013 r. z danymi za czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r. oraz do 20 grudnia 2013 r. z danymi za wrzesień, październik i listopad 2013 r. Częstotliwość i termin cztery razy w roku: do 20 marca oddziały okręgowe 2013 r.

z danymi za grudzień NBP 2012 r. oraz styczeń i luty 2013 r,; do 20 czerwca 2013 r. z danymi za marzec, kwiecień i maj 2013 r.; do 20 września 2013 r. z danymi za czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r. oraz do 20 grudnia 2013 r. z danymi za wrzesień, październik i listopad 2013 r. dwa razy w roku: do 20 marca oddziały okręgowe 2013 r. z danymi za lipiec–grudzień NBP 2012 r. oraz do 20 września 2013 r. z danymi za styczeń–czerwiec 2013 r.

2 pośrednicy, agencje nieruchomości i spółdzielnie działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych, urzędy miast/gmin

NBP-NM/P – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – pośrednicy; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

3 pośrednicy, agencje nieruchomości, deweloperzy, właściciele oraz firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych

NBP-NK – ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Poziom i dynamika średniej ceny mieszkania, domu oraz gruntu budowlanego według: rodzaju ceny (ofertowa, transakcyjna), miasta, rodzaju rynku (pierwotny, wtórny). Poziom i dynamika, czynszów, pustostanów, podaży i popytu, stopy kapitalizacji dla poszczególnych rynków nieruchomości komercyjnych (biura, powierzchnie handlowe) w wybranych aglomeracjach.

Dziennik Ustaw – 169 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania Raporty kwartalne dotyczące sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych: dane dla nieruchomości mieszkaniowych – maj, sierpień, listopad 2013 r. i luty 2014 r.; dane dla nieruchomości komercyjnych – maj i listopad 2013 r. Raport roczny na temat nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych: wrzesień 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania 750 000 zł – budżet NBP

Dziennik Ustaw – 170 – Poz. 1391

1.27. EDUKACJA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.27.01(074) Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie danych charakteryzujących edukację podstawową, gimnazjalną oraz na poziomie ponadgimnazjalnym dla dzieci i młodzieży, określenie warunków kształcenia i obserwacja przepływu dzieci i młodzieży przez system szkolny oraz uzyskanie informacji o zakresie uzupełniania edukacji przez dorosłych w systemie szkolnym. Dane wykorzystywane są w pracach metodologicznych oraz w innych badaniach statystycznych. Na podstawie uzyskanych danych są obliczane między innymi wskaźniki, które będą służyć monitorowaniu realizacji programów operacyjnych ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007–2013. Informacje zgromadzone w badaniu są przekazywane również organizacjom międzynarodowym i pozwalają na prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów kształcenia innych krajów.

6. Zakres podmiotowy Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, w tym policealne, szkoły artystyczne, zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych, prowadzone przez jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organizacje wyznaniowe oraz inne organizacje, osoby prawne i fizyczne. Badaniem są objęte szkoły, zakłady i kolegia publiczne, szkoły, zakłady i kolegia niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły niepubliczne.

7. Zakres przedmiotowy – organy prowadzące szkoły, zakłady i kolegia, – kwalifikacyjne kursy zawodowe, – uczniowie słuchacze i absolwenci (według wieku i płci, typów szkół, klas i oddziałów, profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów w szkolnictwie zawodowym), – uczniowie korzystający z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i socjoterapeutycznych), – uczniowie dowożeni do szkół i według klas i odległości zamieszkania od szkoły – uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, – uczniowie i cudzoziemcy (w tym z krajów członkowskich Unii Europejskiej), – uczniowie objęci kształceniem specjalnym, – uczniowie według miejsca zamieszkania (miasto/wieś), – spełnianie obowiązku szkolnego, – wyniki klasyfikacji uczniów i słuchaczy, – nauczyciele realizujący obowiązkowe zadania dydaktyczne – pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni (w przeliczeniu na pełne etaty), – nauczanie języków obcych, – nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz organizacja nauczania uczniów pochodzenia romskiego, – pomieszczenia szkolne (pracownie szkolne, w tym komputerowe, języków obcych, ćwiczeń praktycznych, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pływalnie/baseny), – liczba stanowisk w pracowniach do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, – liczba komputerów w szkole, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba komputerów w szkole przeznaczonych do użytku uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), – liczba szkół posiadających komputery, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba szkół posiadających komputery przeznaczone do użytku uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), – liczba książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych, – liczba materiałów dydaktycznych na nośnikach elektronicznych w bibliotekach szkolnych.

8. Źródła danych MEN – system informacji oświatowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.). Lp. Podmioty przekazujące Miejsce przekazaForma przekazania danych Częstotliwość i termin dane statystyczne nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Ministerstwo Edukacji System Informacji Oświatowej (SIO); raz w roku do 17 grudnia GUS Narodowej liczba szkół, oddziałów, pomieszczeń 2013 r. z danymi według stanu szkolnych, komputerów, książek w w dniu 30 września 2013 r.

Dziennik Ustaw – 171 –

bibliotekach szkolnych, uczniów, absolwentów, nauczanie języków obcych, kwalifikacyjne kursy zawodowe; dane na poziomie szkół; w formie elektronicznej; w formie plików XML na nośniku CD 2 Ministerstwo Narodowej Edukacji System Informacji Oświatowej (SIO); raz w roku do 30 maja 2014 r. GUS liczba nauczycieli (na poziomie typów z danymi według stanu w dniu szkół); w formie elektronicznej 30 września 2013 r.

Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje z zakresu przedmiotowego badania są grupowane w układzie: kraj, regiony, województwa i powiaty, w podziale na miasto i wieś. Wybrane informacje są także opracowywane na poziomie podregionów i w układzie miast, gmin.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe – marzec/kwiecień 2014 r., – „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014” – wrzesień 2014 r., – UNICEF – wrzesień 2014 r., – „2015 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o uczniach, nauczycielach – wrzesień 2015 r. – „2014 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o absolwentach październik 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 837 900 zł – budżet GUS 385 500 zł – budżet MEN

Dziennik Ustaw – 172 – Poz. 1391

1.27. EDUKACJA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.27.04(075) Opieka nad dziećmi i młodzieżą Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Informacje z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz młodzieży w formach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych, służą m.in. do obliczania wskaźników charakteryzujących warunki kształcenia, w celu monitorowania realizacji programów operacyjnych ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013. Dane wykorzystane są w pracach metodologicznych oraz w innych badaniach statystycznych, służą również potrzebom odbiorców krajowych, a także są przekazywane organizacjom międzynarodowym i pozwalają na prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów kształcenia innych krajów.

6. Zakres podmiotowy Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki naukowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego – pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne, domy studenckie.

7. Zakres przedmiotowy – dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według płci, wieku, w tym objęte kształceniem specjalnym z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności, – nauczyciele w placówkach wychowania przedszkolnego, – uczniowie korzystający z dożywiania w szkole, – uczniowie korzystający z internatów, – dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, – gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne, – uczniowie objęci kształceniem specjalnym, – poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej, – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, – uczniowie otrzymujący stypendia i zasiłki, – domy i stołówki studenckie, – formy pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów, – studenci i doktoranci otrzymujący stypendia.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: S-11; dane Ministerstwa Edukacji Narodowej z Systemu Informacji Oświatowej (prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej); dane z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz jednostki naukowe. Częstotliwość i termin 8.2 8.3 S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i raz w roku do socjalnej dla studentów i doktorantów; w 18 grudnia 2013 r. z formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz- danymi według stanu kowe w dniu 30 listopada 2013 r. Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

2 Ministerstwo Edukacji Na- System Informacji Oświatowej (SIO); liczba rodowej dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, internatów i burs, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego , szkołach i ośrodkach, zajęcia poza-

raz w roku do GUS 17 grudnia 2013 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2013 r.

Dziennik Ustaw – 173 –

lekcyjne, placówki wychowania pozaszkolnego, stypendia i zasiłki, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; dane na poziomie placówek edukacyjnych; w formie elektronicznej; w formie elektronicznej 3 Ministerstwo Edukacji Na- System Informacji Oświatowej (SIO); liczba raz w roku do GUS rodowej nauczycieli w placówkach wychowania przed- 30 maja 2014 r. z szkolnego; w formie elektronicznej danymi według stanu w dniu 30 września 2013 r. 4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Transportu, Budownicta i Gospodarki Morskiej Informacja o liczbie studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra; dane zagregowane (w podziale na poszczególne uczelnie); w formie elektronicznej lub papierowej raz w roku do GUS 28 marca 2014 r. z danymi z roku akademickiego 2013/2014

Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane z zakresu przedmiotowego dostępne są w układzie: kraj, regiony, województwa. Wybrane dane dotyczące wychowania przedszkolnego są opracowywane według podregionów oraz powiatów w układzie miast i gmin.

10. Terminy i formy udostępniania – „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014” – wrzesień 2014 r., tablice wynikowe – marzec/kwiecień 2014 r., – UNICEF – wrzesień 2014 r., – „2015 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – wrzesień 2015 r., – „Szkoły wyższe i ich finanse w 2013” – październik 2014 r., tablice wynikowe – kwiecień/maj 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 325 500 zł – budżet GUS 63 700 zł – budżet MEN

Dziennik Ustaw – 174 – Poz. 1391

1.27. EDUKACJA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.27.05(076) Szkoły wyższe i ich finanse Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

5. Cel badania Uzyskanie danych o działalności szkół wyższych oraz instytucjach prowadzących studia doktoranckie i kształcenie podyplomowe. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkół wyższych. Zgromadzone informacje pozwalają na obliczenie wskaźników, które będą służyć monitorowaniu realizacji programów operacyjnych ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013. Dane wykorzystywane są w pracach metodologicznych oraz w innych badaniach statystycznych, służą potrzebom odbiorców krajowych a także są przekazywane organizacjom międzynarodowym i pozwalają na prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów kształcenia innych krajów.

6. Zakres podmiotowy Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia podyplomowe, doktoranckie i przyznające stypendia naukowe.

7. Zakres przedmiotowy – kandydaci i przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz na studia drugiego stopnia, – studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia, w tym cudzoziemcy według kierunków studiów, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, – studenci i absolwenci z niepełnosprawnością według rodzaju niepełnosprawności i płci, – słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, w tym cudzoziemcy, – niepełnosprawni doktoranci według rodzaju niepełnosprawności, w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne, – liczba wszczętych przewodów doktorskich (liczba przewodów doktorskich wszczętych przez doktorantów), – osoby, które obroniły rozprawę doktorską na studiach doktoranckich, – liczba nadanych tytułów i stopni naukowych, – liczba osób pobierających stypendia naukowe (doktoranckie i doktorskie), – nauka języków obcych, – pracownicy szkół wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych, w tym cudzoziemcy, – liczba komputerów w szkole wyższej dostępnych dla studentów, w tym z szerokopasmowym dostępem do Internetu, – finanse szkół wyższych, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, wydatki inwestycyjne.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: S-10, S-12, F-01/s, sprawozdania MNiSW: EN-1. Wykorzystanie danych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o nadanych stopniach naukowych oraz danych z Kancelarii Prezydenta RP o nadanych tytułach naukowych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(zebranych w badaniu 1.43.09). Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 szkoły wyższe, które prowa- S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych; w dzą działalność na podstawie formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązustawy z dnia 27 lipca kowe 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 2 szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, instytuty naukowe (w tym instytuty Polskiej Akademii Nauk) i badawcze S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 18 grudnia 2013 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2013 r. Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

raz w roku do portal sprawozdaw17 stycznia 2014 r. z czy GUS danymi według stanu www.stat.gov.pl w dniu 31 grudnia 2013 r.

Dziennik Ustaw

3 szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

– 175 –

F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Poz. 1391

raz w roku do portal sprawozdaw28 marca 2014 r. z czy GUS danymi według stanu www.stat.gov.pl w dniu 31 grudnia 2013 r. raz w roku do Ministerstwo Nauki 4 października i Szkolnictwa Wyż2013 r. według stanu szego w dniu 1 października 2013 r. z danymi za rok akademicki 2013/2014

4 szkoły wyższe publiczne i EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i niepubliczne przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Szkoły wyższe według typów szkół; zamiejscowe jednostki organizacyjne, w tym filie, podstawowe zamiejscowe jednostki organizacyjne i zamiejscowe ośrodki dydaktyczne – dane w układzie: kraj, regiony, województwa, podregiony i powiaty; studenci i absolwenci według szkół, płci, roku urodzenia oraz form studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym), poziomu studiów (studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia, studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe), kierunków studiów; nauka języków obcych; formy kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, cudzoziemcy według kierunków studiów, cudzoziemcy według poszczególnych krajów; zatrudnienie w szkołach wyższych według stanowisk nauczycieli akademickich, w tym cudzoziemców według poszczególnych krajów, zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; studenci i absolwenci grupowani według grup kierunków studiów przy zastosowaniu klasyfikacji ISCED'97 (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji) stosowanej przez organizacje międzynarodowe. Przyjęcia na studia wyższe jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia z wyodrębnieniem laureatów olimpiad. Finanse szkół wyższych w podziale na szkoły publiczne i niepubliczne, według typów szkół. Wybrane dane w podziale na: regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy.

10. Terminy i formy udostępniania – „Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r.” – październik 2014 r., – wstępne tablice wynikowe ze sprawozdań o studiach wyższych oraz ze sprawozdań o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych – 30 marca 2014, tablice ostateczne – kwiecień/maj 2014 r., – UNICEF – wrzesień 2014 r., – „2015 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o studentach, nauczycielach akademickich, finansach szkół wyższych – wrzesień/październik 2015 r. – „2014 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o absolwentach – październik 2014 r. – wstępne tablice wynikowe o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych dotyczące szkół publicznych i niepublicznych w zakresie środków z budżetu państwa – 10 maja 2014 r., tablice ostateczne dotyczące szkół publicznych i niepublicznych – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 088 300 zł – budżet GUS 12 000 zł – budżet MNiSW

Dziennik Ustaw – 176 – Poz. 1391

1.27. EDUKACJA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.27.09(077) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach Badanie stałe Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

5. Cel badania Zebranie danych niezbędnych do wydania aktów prawnych dotyczących regulacji płac nauczycieli, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach, oceny stanu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Dane o liczbie uczniów są niezbędne do oszacowania wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

6. Zakres podmiotowy Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, artystyczne, bursy, domy wczasów dziecięcych, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych, biblioteki pedagogiczne.

7. Zakres przedmiotowy – nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego, – nauczyciele realizujący podwyższone pensum, – nauczyciele uprawnieni do dodatku funkcyjnego, – nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy, przeniesiono ich w stan nieczynny bądź do innej szkoły (placówki), – nauczyciele uprawnieni do otrzymywania dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców, – wynagrodzenie i kwalifikacje nauczycieli, – pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w danej szkole (placówce) – tylko w szkołach i placówkach publicznych, – uczniowie i wychowankowie, którzy ulegli wypadkom, – uczniowie korzystający z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, – liczba uczniów i słuchaczy w szkołach.

8. Źródła danych Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) działającego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 przedszkola, i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania Forma przekazania danych 8.2 System Informacji Oświatowej (SIO); w zakresie: – danych dotyczących nauczycieli, – danych dotyczących wypoczynku w okresie ferii zimowych, – danych dotyczących zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, – pozostałe dane; w formie elektronicznej Miejsce przekazania danych 8.3 8.4 organ prowadzący szkołę (placówkę, raz w roku do 13 września zakład) 2013 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014; raz w roku do 4 kwietnia 2013 r. z danymi za rok szkolny 2012/2013; raz w roku do 15 października 2013 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014; raz w roku do 3 października 2013 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014 Częstotliwość i termin

Dziennik Ustaw

nauki poza miejscem stałego zamieszkania, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz placówki opiekuńczo wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych 2 jednostki samorządu teryto- System Informacji Oświatowej (SIO); kuratoria oświaty rialnego prowadzące szkołę w zakresie: (placówkę, zakład) – danych dotyczących nauczycieli, raz w roku do 20 września 2013 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014; – danych dotyczących wypoczynku w raz w roku do 18 kwietnia okresie ferii zimowych, 2013 r.

z danymi za rok szkolny 2012/2013; – pozostałe dane; raz w roku do w formie elektronicznej 17 października 2013 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014 3 kuratoria oświaty System Informacji Oświatowej (SIO); Ministerstwo Eduw zakresie: kacji Narodowej – danych dotyczących nauczycieli, raz w roku do 27 września 2013 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014; – danych dotyczących wypoczynku w raz w roku do 29 kwietnia okresie ferii zimowych, 2013 r. z danymi za rok szkolny 2012/2013; – pozostałe dane; raz w roku do w formie elektronicznej 28 października 2013 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014

– 177 –

Poz. 1391

4 organy administracji rządowej System Informacji Oświatowej (SIO); Ministerstwo Eduprowadzące szkołę (placówkę, w zakresie: kacji Narodowej zakład) – danych dotyczących nauczycieli, raz w roku do 2 września 2013 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014; – danych dotyczących wypoczynku w raz w roku do 18 kwietnia okresie ferii zimowych, 2013 r. z danymi za rok szkolny 2012/2013; – pozostałe dane; raz w roku do w formie elektronicznej 17 października 2013 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba nauczycieli i wychowawców według wykształcenia, stopnia awansu zawodowego, typów szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek i zakładów kształcenia nauczycieli według województw, powiatów i gmin.

Dziennik Ustaw – 178 – Poz. 1391

Liczba uczniów i wychowanków, którzy ulegli wypadkom śmiertelnym, ciężkim i innym, według typów szkół i rodzaju placówek oświatowo-wychowawczych według powiatów i województw. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży, którzy korzystali z wypoczynku w formie wyjazdowej w kraju i za granicą, w tym mieszkających na wsi, z wypoczynku w miejscu zamieszkania, w tym mieszkających na wsi, oraz innej formy wypoczynku według powiatów i województw.

10. Terminy i formy udostępniania Informacje dotyczące: – stanu zatrudnionych – listopad 2013 r., – wypadków uczniów i wychowanków – grudzień 2013 r., – wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej: – za okres ferii zimowych – maj 2013 r., – za okres ferii letnich – listopad 2013 r. Liczba uczniów i słuchaczy według typów szkół – do 8 października 2013 r. Dane będą udostępnione w formie tablic wynikowych.

11. Koszty i sposób finansowania 59 400 zł – budżet MEN

Dziennik Ustaw – 179 – Poz. 1391

1.28. KULTURA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.28.01(078) Obiekty i działalność instytucji kultury Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Badanie służy uzyskaniu podstawowych informacji o sieci i działalności instytucji kultury i innych jednostek prowadzących działalność kulturalną na potrzeby odbiorców krajowych. Zebrane dane o instytucjonalnych formach prowadzenia działalności kulturalnej pozwalają także na uzyskanie wielkości charakteryzujących ofertę kulturalną na potrzeby informacji bieżącej, służącej ocenie realizacji polityki kulturalnej państwa, w tym niezbędnych do monitorowania programów operacyjnych i rozwijania kultury w regionach, oraz do porównań międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne jednostki organizujące i prowadzące działalność kulturalną (w tym instytucje paramuzealne: ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, rezerwaty przyrody udostępniane w sposób rejestrowany, niebędące muzeami zamki i pałace, planetaria, miasteczka i centra techniki, podziemne trasy turystyczne).

7. Zakres przedmiotowy – rodzaje, struktura i działalność instytucji kultury, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, – oferta i zasoby instytucji kultury, liczba uczestników, – informatyzacja instytucji kultury, – wielkość zasobów cyfrowych, – zbiory przeznaczone dla osób niewidzących i słabowidzących, – zatrudnienie i źródła finansowania.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: K-01, K-02, K-03, K-05, K-07. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 jednostki organizujące działalność artystyczną i rozrywkową – profesjonalne teatry dramatyczne i muzyczne, filharmonie, orkiestry, chóry, zespoły pieśni i tańca, przedsiębiorstwa i agencje rozrywkowe Częstotliwość i termin 8.2 8.3 K-01 – sprawozdanie z działalności artystycz- raz w roku do nej i rozrywkowej; w formie elektronicznej; 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

2 muzea i jednostki o charakte- K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i raz w roku do rze paramuzealnym instytucji paramuzealnej; w formie elektro- 21 stycznia 2014 r.

z nicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 3 biblioteki publiczne, naukowe i pedagogiczne oraz ich filie, fachowe, fachowo-beletrystyczne, towarzystw naukowych, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej K-03 – sprawozdanie biblioteki; w formie raz w roku do elektronicznej; 10 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

Dziennik Ustaw – 180 – Poz. 1391

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

4 podmioty prowadzące galerie K-05 – sprawozdanie z działalności wysta- raz w roku do wienniczej; w formie elektronicznej; 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 5 domy kultury, ośrodki kultu- K-07 – sprawozdanie z działalności domu raz w roku do ry, kluby i świetlice kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy; w 17 lutego 2014 r. z formie elektronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje objęte zakresem przedmiotowym badania są opracowywane według regionów, województw, podregionów i powiatów, w podziale na miasto – wieś, według rodzajów działalności i instytucji; organu założycielskiego.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe – w formie elektronicznej – maj/czerwiec 2014 r., – informacja sygnalna „Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r.” – lipiec 2014 r., – informacja sygnalna „Wydatki na kulturę w 2013 r.” – wrzesień 2014 r., – „Kultura w 2013 r.” – lipiec 2014 r.,

11. Koszty i sposób finansowania 995 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 181 – Poz. 1391

1.28. KULTURA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.28.02(079) Działalność w zakresie kinematografii Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5. Cel badania Badanie służy uzyskaniu wielkości charakteryzujących produkcję filmową, rynek dystrybucji filmów pełnometrażowych oraz ofertę kinową i jej wykorzystanie, z uwzględnieniem prezentacji filmów produkcji polskiej. Prowadzone jest dla oceny stanu różnych aspektów kinematografii – na potrzeby odbiorców krajowych dla informacji bieżącej, prowadzenia analiz, służących ocenie realizacji polityki kulturalnej państwa, w tym niezbędnych do monitorowania programów operacyjnych i rozwijania kultury w regionach, oraz do porównań międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy Jednostki zajmujące się produkcją filmów, usługami filmowymi, produkcją kopii filmowych do rozpowszechniania w kinach, telewizji i wypożyczalniach, do sprzedaży bezpośredniej, opracowaniem filmów zagranicznych, dystrybucją i publiczną projekcją filmów.

7. Zakres przedmiotowy – produkcja filmów według rodzajów, metrażu, tytułów, nośnika, form opracowania, – produkcja kopii filmowych, – rozpowszechnianie filmów pełnometrażowych wprowadzonych do kin w danym roku (tytuł polski i oryginalny, reżyser, kraj produkcji, data premiery, kopie, widzowie, wpływy z eksploatacji), – rodzaje i działalność kin, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, informatyzacja, – zatrudnienie i źródła finansowania.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: K-06, K-08, sprawozdanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: KK-1. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 podmioty zajmujące się publiczną projekcją filmów, których działalność została zgodnie z PKD zaklasyfikowana do klasy 59.14 Częstotliwość i termin 8.2 8.3 K-08 – sprawozdanie kina; w formie elektro- raz w roku do nicznej; 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

2 podmioty zajmujące się K-06 – sprawozdanie z produkcji i usług fil- raz w roku do portal sprawozdawprodukcją filmów, kopii mowych; w formie elektronicznej; metoda 10 lutego 2014 r.

czy GUS filmowych i opracowaniem pełna; obowiązkowe z danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl filmów zagranicznych, których działalność została zgodnie z PKD zaklasyfikowana do klas: 59.11, 59.12 i 18.20 3 jednostki zajmujące się dystrybucją filmów, których działalność została zaklasyfikowana zgodnie z PKD do klasy 59.13 KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach dłu- raz w roku do Polski Instytut Sztugometrażowych wprowadzonych do rozpo- 17 lutego 2014 r. ki Filmowej wszechniania w kinach; w formie elektronicz- z danymi za rok 2013 nej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

4 Polski Instytut Sztuki Fil- Zestawienie zbiorcze na podstawie sprawoz- raz w roku do GUS mowej dania KK-1; dane jednostkowe, zestawienie 3 marca 2014 r. z tabelaryczne; w formie elektronicznej danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Kina według rodzajów, okresu działalności i aparatury projekcyjnej, miejsca na widowni, seanse, widzowie – w układzie regionów i województw; wybrane informacje (kina stałe, miejsca, seanse, widzowie) są opracowywane w układzie powiatowym i na

Dziennik Ustaw – 182 – Poz. 1391

poziomie podregionów. Filmy wyprodukowane według nośnika, metrażu, gatunku oraz rodzaje usług filmowych, liczba wyprodukowanych kopii filmowych. Liczba filmów długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w ciągu roku – według krajów produkcji i liczby widzów.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe – w formie elektronicznej – maj/czerwiec 2014 r., – informacja sygnalna – „Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r.” – lipiec 2014 r., – informacja sygnalna „Wydatki na kulturę w 2013 r.” – wrzesień 2014 r., – „Kultura w 2013 r.” – lipiec 2014 r.,

11. Koszty i sposób finansowania 236 400 zł – budżet GUS 2 000 zł – budżet PISF

Dziennik Ustaw – 183 – Poz. 1391

1.28. KULTURA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.28.03(080) Środki komunikacji masowej Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Badanie służy rozpoznaniu skali i zasięgu wybranych środków masowego przekazu, radia i telewizji oraz wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych, w powiązaniu z odbiorem społecznym, na potrzeby odbiorców krajowych i do prowadzenia porównań międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy Jednostki radiofonii i telewizji publicznej oraz koncesjonowane, prywatne stacje radiowe i telewizyjne, a także gospodarstwa domowe i jednostki wydawnicze.

7. Zakres przedmiotowy – wydane koncesje na prowadzenie działalności radiowej i telewizyjnej, stacje radiowe i telewizyjne, sieci telewizji kablowej, ich operatorzy i rozprowadzane przez nich programy, platformy cyfrowe i inne usługi operatorów (np. video on demand), – abonenci radia i telewizji, wpływy z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego, – emitowane programy radiowe i telewizyjne według zasięgu, sposobu rozpowszechniania i charakteru, – nadania produkcji krajowej oraz produkcji niezależnej w programach telewizyjnych, – książki i broszury wydane: nakłady, tytuły, język wydania, tematyka, literatura dla dzieci i młodzieży, – gazety i czasopisma: nakłady, tytuły, częstotliwość ukazywania się, tematyka, periodyki dla dzieci i młodzieży, – wyposażenie gospodarstw domowych i wydatki na zakup sprzętu audiowizualnego.

8. Źródła danych Dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące przyznanych koncesji na prowadzenie działalności radiowej i telewizyjnej oraz emitowanych programów radiowych i telewizyjnych; dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo telewizyjnego; dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące liczby nadań produkcji krajowej i produkcji niezależnej w programach telewizyjnych; dane Biblioteki Narodowej dotyczące produkcji wydawniczej wydawców krajowych. Wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: BR-01 i BR-04 (badanie 1.25.01) oraz z zestawień: Poczty Polskiej S.A. – ŁP-3 i Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ŁT-7 (badanie 1.48.06). Lp. Podmioty przekazujące Miejsce przeForma przekazania danych Częstotliwość i termin dane statystyczne kazania danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Krajowa Rada Radiofonii i wykaz przyznanych koncesji na rozpo- raz w roku do 15 kwietnia GUS Telewizji wszechnianie programów radiowych i tele- 2014 r. według stanu w wizyjnych oraz zestawienie emitowanych dniu 31 grudnia 2013 r. programów radiowych i telewizyjnych; dane jednostkowe; w formie elektronicznej 2 Krajowa Rada Radiofonii i system informacyjny dotyczący wpływów z raz w roku do 15 kwietnia Urząd StatyTelewizji opłat abonamentowych za używanie odbior- 2014 r. według stanu w styczny w Kraników radiofonicznych oraz telewizyjnych; dniu 31 grudnia 2013 r. kowie dane zagregowane dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego; w formie elektronicznej 3 Krajowa Rada Radiofonii i system informacyjny KRRiT; dane zagrego- raz w roku do 31 marca Urząd StatyTelewizji wane dotyczące liczby nadań produkcji kra- 2014 r.

według stanu w styczny w Krajowej i produkcji niezależnej w programach dniu 31 grudnia 2013 r. kowie telewizyjnych; w formie elektronicznej 4 Biblioteka Narodowa Warszawie w system dotyczący produkcji wydawniczej; raz w roku do 16 kwietnia GUS dane zagregowane dotyczące książek, bro- 2014 r. z danymi za rok szur i czasopism; w formie elektronicznej 2013 – dane w zakresie podstawowym; raz w roku do 18 czerwca 2014 r, z danymi za rok 2013 – dane w zakresie rozszerzonym.

Dziennik Ustaw – 184 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Abonenci RTV – kraj, regiony, województwa, miasto, wieś. Rodzaje stacji radiowych i telewizyjnych oraz zasięg ich działalności; sieci telewizji kablowej oraz ich operatorzy; emitowane programy radiowe i telewizyjne według zasięgu, sposobu rozpowszechniania i charakteru. Wpływy z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego – kraj, województwa. Produkcja wydawnicza – nakłady, tytuły, działy tematyczne, częstotliwość ukazywania się, tłumaczenia, wydania pierwsze. Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrany sprzęt audiowizualny oraz wydatki związane z zakupem artykułów i usług audiowizualnych.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe – w formie elektronicznej – maj/czerwiec 2014 r., – „Kultura w 2013 r.” – lipiec 2014 r.,

11. Koszty i sposób finansowania 10 300 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 185 – Poz. 1391

1.28. KULTURA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.28.05(081) Działalność archiwalna Badanie stałe Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5. Cel badania Udokumentowanie stanu zasobu archiwalnego zgromadzonego w archiwach państwowych, z uwzględnieniem nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym narastającym w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych – na potrzeby zarządzania państwowym zasobem archiwalnym.

6. Zakres podmiotowy Archiwa państwowe podległe Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

7. Zakres przedmiotowy Wielkość, stan informacyjny, wykorzystanie i popularyzacja zasobu archiwów państwowych, kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego narastającego w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, przedsięwzięcia popularyzatorskie, wykonywanie kopii materiałów archiwalnych, baza lokalowa archiwów państwowych.

8. Źródła danych Sprawozdanie MKiDN: KN-1. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 archiwa państwowe Częstotliwość i termin 8.2 8.3 KN-1 – działalność archiwalna; w formie raz w roku do elektronicznej i papierowej; metoda pełna; 31 stycznia 2014 r. z obowiązkowe danymi z danymi za rok 2013 Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zbiory i zespoły archiwalne (ogółem i zewidencjonowane), rozmiar zasobu archiwalnego w jednostkach miary właściwych dla rodzajów dokumentacji, bieżąca inwentaryzacja zasobu, zmiany w rozmiarach zasobu, ewidencja zasobu, archiwalne pomoce informacyjne, udostępnianie zasobu archiwalnego, kwerendy archiwalne, popularyzacja zasobu archiwalnego, nadzorowane państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz podejmowane wobec nich czynności kontrolne, liczba zabezpieczających i użytkowych kopii materiałów archiwalnych, pomieszczenia archiwów państwowych.

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe – kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 36 541 zł – budżet MKiDN

Dziennik Ustaw – 186 – Poz. 1391

1.28. KULTURA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.28.08(082) Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie informacji na temat liczby imprez, ich rodzajów, organizatorów oraz uczestników. Zebrane dane będą istotnym uzupełnieniem wielkości charakteryzujących aktywność kulturalną i sportową, zarówno podmiotów organizujących, jak i odbiorców imprez.

6. Zakres podmiotowy Jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gmin.

7. Zakres przedmiotowy – rodzaje i organizacja imprez, – uczestnicy.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: K-09. Podmioty przekazujące dane Częstotliwość Forma przekazania danych statystyczne i termin 8.1 8.2 8.3 jednostki samorządu terytorialne- K-09 – sprawozdanie z organizacji imprez raz w roku do go właściwe ze względu na miej- masowych; w formie elektronicznej; metoda 17 lutego 2014 r. z sce przeprowadzenia imprezy pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 masowej Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje objęte zakresem przedmiotowym badania będą opracowywane według województw, podregionów i powiatów, rodzaju imprezy, rodzaju obiektu, rodzaju organizatora oraz liczby uczestników według rodzaju imprezy.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe – w formie elektronicznej – maj 2014 r., – informacja sygnalna „Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r.” – lipiec 2014 r., – „Kultura w 2013 r.” – lipiec 2014 r.,

11. Koszty i sposób finansowania 164 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 187 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.01(083) Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Bieżąca ocena wybranych aspektów sytuacji zdrowotnej ludności kraju i jej uwarunkowań w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną. Pozyskanie wskaźników do monitorowania stanu zdrowia ludności oraz porównań międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy Osoby leczone ambulatoryjnie oraz hospitalizowane, osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Członkowie gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach.

7. Zakres przedmiotowy Zachorowalność na wybrane choroby (np. zakaźne, nowotwory złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne), przyczyny hospitalizacji szpitalnej oraz realizacja planu szczepień ochronnych. Stan zdrowia Polaków i jego uwarunkowania (głównie styl życia). Opracowanie – na podstawie danych z lat 2004-2011 – zestawu wskaźników służących do monitorowania stanu zdrowia ludności oraz w celu uzyskania danych do porównań międzynarodowych w ramach współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i Unią Europejską (podstawa prawna – decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 301 z 20.11.2007, str.3)). Zestaw wskaźników obejmuje: – dane demograficzne, – zachorowalność, profilaktykę zdrowotną, – umieralność (zwłaszcza przyczyny zgonu), trwanie życia, – niepełnosprawność biologiczną, – wybrane elementy stylu życia (palenie tytoniu, konsumpcja alkoholu, aktywność fizyczna, warunki życia), – środowisko (w domu i pracy, zanieczyszczenia środowiska naturalnego), – infrastrukturę ochrony zdrowia, koszty ochrony zdrowia.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie zbiorów danych dotyczących zachorowalności, ze sprawozdań MZ o symbolach: MZ-11, MZ-13, MZ-15, MZ-56, MZ-57, MZ-58, indywidualne karty o symbolu MZ/N-1a (pozyskanych w badaniu 1.29.02) oraz indywidualne karty o symbolach: MZ/Szp-11, MZ/Szp-11b (pozyskanych w badaniu 1.29.03). Wyniki badania ankietowego – Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia z 2009 r. (pozyskanych w badaniu 1.29.19 zamieszczonym w pbssp na rok 2010), stałe badania statystyczne typu demograficznego (zwłaszcza zgony – pozyskanych w badaniu 1.21.09), jak również ochrony środowiska, warunków życia i pracy oraz funkcjonowania służby zdrowia (pozyskanych w badaniach 1.29.06 i 1.29.07), a w przypadku pozostałych badań – wszelkie dostępne badania obejmujące problematykę stanu zdrowia ludności, głównie wyniki minimalnego europejskiego modułu zdrowia w badaniu EU-SILC (pozyskanych w badaniu 1.25.08). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych – W przekroju ogólnokrajowym – zestaw wskaźników służących do oceny stanu zdrowia, zgodny z zleceniami Komisji UE i potrzebami krajowymi, zawierający szeroki zestaw danych statystycznych dotyczących wybranych aspektów zdrowotności, zwłaszcza zachorowalność na wybrane choroby, poziom niepełnosprawności biologicznej, samoocena stanu zdrowia, występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych (chorzy przewlekle), a ponadto dane demograficzne dotyczące umieralności i przeciętnego trwania życia, ochrony środowiska, stylu życia, warunków życia i pracy oraz funkcjonowania służby zdrowia, – W przekroju regionalnym i wojewódzkim – zachorowalność na wybrane choroby, wskaźniki hospitalizacji według przyczyn leczenia – liczby bezwzględne oraz wskaźniki, odsetki osób zaszczepionych na poszczególne choroby.

10. Terminy i formy udostępniania Prezentacja danych monitoringu zdrowia za lata 2004–2011 – Internet – maj 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania 33 000 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 188 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.02(084) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby Badanie stałe Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania Badania prowadzone w ramach tego tematu są źródłem informacji o stanie zdrowia ludności, w tym leczonych ambulatoryjnie na wybrane jednostki chorobowe, o leczonych na choroby przewlekłe przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów oraz informacje o leczonych z powodu chorób psychicznych i uzależnień. Dane są wykorzystywane na różnych poziomach zarządzania, a bardzo szczegółowe analizowane na poziomie wojewódzkim do śledzenia zmian zachorowalności na wybrane jednostki chorobowe, w tym choroby społeczne takie, jak gruźlica, choroby przenoszone drogą płciową i inne.

6. Zakres podmiotowy Podmioty wykonujące działalność leczniczą, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno epidemiologiczne. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW.

7. Zakres przedmiotowy Zachorowania i chorzy leczeni ambulatoryjnie z powodu: gruźlicy i chorób płuc, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób układu krążenia oraz cukrzycy. Zachorowania na choroby zakaźne oraz zatrucia, choroby weneryczne, nowotwory złośliwe oraz choroby zawodowe. Do kodowania jednostek chorobowych stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10.

8. Źródła danych Sprawozdania MZ: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-55, MZ-56, MZ-57, MZ-58 oraz indywidualna karta o symbolu MZ/N 1a. Sprawozdania MSW: MSW-34, MSW-36. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ. Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3 2 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę 3 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy Częstotliwość i termin 8.2 8.3 MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracu- raz w roku do jących w podstawowej ambulatoryjnej opiece 30 marca 2014 r. z zdrowotnej; w formie elektronicznej; danymi za rok 2013 Forma przekazania danych dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzka poradnia gruźlicy i chorób płuc lub inna placówka koordynująca leczenie gruźlicy wskazana przez wojewodę

MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w raz w roku do poradni gruźlicy i chorób płuc; w formie elek- 28 lutego 2014 r. z tronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Dziennik Ustaw

4 wojewódzkie poradnie gruźlicy i chorób płuc lub inne placówki koordynujące leczenie gruźlicy wskazane przez wojewodę

– 189 –

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej raz w roku do 15 marca 2014 r. z danymi za rok 2013

Poz. 1391

wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

5 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013

6 Instytut Gruźlicy i Chorób MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w raz w roku do Centrum Systemów Płuc poradni gruźlicy i chorób płuc; tablice wyni- 30 kwietnia 2014 r. Informacyjnych kowe; w formie elektronicznej z danymi za rok Ochrony Zdrowia 2013 7 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w raz w roku do poradni skórno-wenerologicznej; w formie 28 lutego 2014 r. z elektronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; Instytut Psychiatrii i Neurologii

8 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę 9 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego

MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej; komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 raz w roku do 28 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

10 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 marca 2014 r. z danymi za rok 2013

11 Instytut Psychiatrii i Neuro- MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostlogii ki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

raz w roku do Centrum Systemów 15 kwietnia 2014 r. Informacyjnych z danymi za rok Ochrony Zdrowia 2013

Dziennik Ustaw

12 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego

– 190 –

MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespo- raz w roku do łu/oddziału leczenia środowiskowe- 15 lutego 2014 r. z go/domowego; w formie elektronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Poz. 1391

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; Instytut Psychiatrii i Neurologii

13 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej

raz w roku do 28 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

14 Instytut Psychiatrii i Neuro- MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespologii łu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

raz w roku do Centrum Systemów 30 marca 2014 r. z Informacyjnych danymi za rok Ochrony Zdrowia 2013

15 podmioty wykonujące dzia- MZ-55 – meldunek o zachorowaniach na cztery razy w powiatowa stacja łalność leczniczą grypę; w formie elektronicznej lub papierowej; miesiącu, tj. w sanitarmetoda pełna; obowiązkowe dniach: 7., 15.,

22. no-epidemiologiczna i ostatnim dniu miesiąca po zakończeniu przyjęć 16 powiatowe stacje sanitar- MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne no-epidemiologiczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w mie- wojewódzka stacja siącu: za okresy od sanitar1. do

15. dnia no-epidemiologiczna miesiąca i od

16. do ostatniego dnia miesiąca 1 dzień po okresie sprawozdawczym dwa razy w miesiącu: za okresy od

1. do

15. dnia miesiąca i od

16. do ostatniego dnia miesiąca 2 dni po okresie sprawozdawczym Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

17 wojewódzkie stacje sanitar- MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne no-epidemiologiczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

18 powiatowe stacje sanitar- MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne no-epidemiologiczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

4 razy w roku: do wojewódzka stacja 7 kwietnia 2013 r., sanitardo 7 lipca 2013 r., no-epidemiologiczna do 7 października 2013 r., do 7 stycznia 2014 r. za poprzedni kwartał

Dziennik Ustaw – 191 –

4 razy w roku: do 14 kwietnia 2013 r., do 14 lipca 2013 r., do 14 października 2013 r., do 14 stycznia 2014 r. za poprzedni kwartał

Poz. 1391

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

19 wojewódzkie stacje sanitar- MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne no-epidemiologiczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

20 powiatowe stacje sanitar- MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne no-epidemiologiczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 21 wojewódzkie stacje sanitar- MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne no-epidemiologiczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 22 powiatowe stacje sanitar- MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowano-epidemiologiczne niach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 23 wojewódzkie stacje sanitar- MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowano-epidemiologiczne niach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 24 powiatowe stacje sanitar- MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowano-epidemiologiczne niach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 25 wojewódzkie stacje sanitar- MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowano-epidemiologiczne niach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 26 podmioty wykonujące dzia- MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złołalność leczniczą udzielające śliwego; w formie elektronicznej lub papieroambulatoryjnych, stacjonar- wej; metoda pełna; obowiązkowe nych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego

raz w roku do wojewódzka stacja 20 stycznia 2014 r. sanitarz danymi za rok no-epidemiologiczna 2013 raz w roku do 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

raz w roku do wojewódzka stacja 28 lutego 2014 r. z sanitardanymi za rok no-epidemiologiczna 2013 raz w roku do 14 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

raz w roku do wojewódzka stacja 28 lutego 2014 r. z sanitardanymi za rok no-epidemiologiczna 2013 raz w roku do 14 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny rejestr

raz w miesiącu do regionalny 15 dnia miesiąca onkologiczny następującego po rozpoznaniu choroby

27 regionalny rejestr onkolo- MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu zło- do 30 czerwca Krajowy Rejestr Chogiczny śliwego; w formie elektronicznej; metoda 2014 r. z danymi rób Nowotworowych pełna; obowiązkowe za rok 2013 28 Krajowy Rejestr Nowotworowych Chorób MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu zło- do 15 grudnia Centrum Systemów śliwego; zestawienie zbiorcze; w formie elek- 2014 r. z danymi Informacyjnych tronicznej za rok 2013 Ochrony Zdrowia

29 samodzielne publiczne za- MSW-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych raz w roku do Ministerstwo Spraw kłady opieki zdrowotnej w poradni kardiologicznej; w formie elektro- 27 stycznia 2014 r. Wewnętrznych MSW nicznej; metoda pełna; obowiązkowe z danymi za rok 2013

Dziennik Ustaw – 192 – Poz. 1391

30 samodzielne publiczne za- MSW-36 – sprawozdanie z działalności po- raz w roku do Ministerstwo Spraw kłady opieki zdrowotnej radni zdrowia psychicznego; w formie elektro- 27 stycznia 2014 r. Wewnętrznych MSW nicznej; metoda pełna; obowiązkowe z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych W badaniach MZ: – liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych, według płci, grup wieku, środowiska, – chorzy leczeni według przyczyn – przekroje dla kraju, regionów, województw, dla nowotworów złośliwych, także w podziale na płeć oraz miejsce zamieszkania, – zakres opracowań statystycznych zróżnicowany dla poszczególnych grup chorób. W badaniach MSW: liczba stwierdzonych przypadków zachorowań, w tym pracowników resortu spraw wewnętrznych, w przekroju terytorialnym.

10. Terminy i formy udostępniania W badaniach MZ: tablice wynikowe (wydruk), publikacje statystyczne, opracowania analityczne resortowe instytutów naukowo badawczych (np. „Gruźlica i choroby układu oddechowego w 2013 r.”, „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku”, „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 r.”). Zestawienia zbiorcze danych ze sprawozdań: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-55, MZ-56, MZ-57, MZ-58, w postaci tablic wynikowych (wydruk) za rok 2013 do 31 maja 2014 r. Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia – sierpień 2013 r. – wersja elektroniczna. W badaniach MSW: tablice statystyczne z działalności służby zdrowia MSW za rok 2013 – II kwartał 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 9 034 587 zł – budżet MZ 11 241 zł – budżet MSW

Dziennik Ustaw – 193 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.03(085) Hospitalizacja Badanie stałe Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania Badanie jest źródłem informacji o przyczynach hospitalizacji, stosowanych procedurach oraz długości hospitalizacji dla wszystkich osób leczonych w szpitalach bez względu na ich status ubezpieczenia i miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą. Dostarcza ono informacji o poszczególnych pacjentach z uwzględnieniem ich charakterystyki demograficzno społecznej, a jego wyniki są wykorzystywane w sektorze zdrowia na potrzeby planowania i analiz opieki szpitalnej, a także ocen stanu zdrowia ludności i zaspokojenia potrzeb zdrowotnych. Dane są przekazywane również do organizacji międzynarodowych (Eurostat, OECD, WHO).

6. Zakres podmiotowy Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

7. Zakres przedmiotowy Osoby chore leczone w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych według przyczyn, płci, wieku, długości pobytu, miejsca leczenia, miejsca zamieszkania, a ponadto w karcie psychiatrycznej według wykształcenia, źródła utrzymania, stopnia niepełnosprawności, rodzaju opieki. Do kodowania jednostek chorobowych stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja

10. Do kodowania procedur medycznych stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych.

8. Źródła danych Indywidualne karty statystyczne MZ: MZ/Szp-11 i MZ/Szp-11B. Dane z systemów informatycznych szpitali. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 szpitale – przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne z wyjątkiem szpitali i oddziałów psychiatrycznych oraz stacji dializ Częstotliwość i termin 8.2 8.3 MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna raz w miesiącu do ogólna; podmioty wykonujące działalność 20 dni po okresie leczniczą udzielające stacjonarnych i całodo- sprawozdawczym bowych świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem szpitali lub oddziałów psychiatrycznych i stacji dializ; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (część szpitali w ramach projektu pilotażowego) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

2 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

system informatyczny szpitala; zestawienie raz w miesiącu do informacji dotyczących osób hospitalizowa-

50. dni po okresie nych w zakresie zgodnym z elektronicznym sprawozdawczym standardem przekazywania danych; w formie elektronicznej

3 podmioty wykonujące dzia- MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychia- raz w miesiącu dla Instytut Psychiatrii i łalność leczniczą udzielające tryczna; w formie elektronicznej; metoda pacjentów wypisa- Neurologii stacjonarnych i całodobo- pełna; obowiązkowe nych ze szpitala w wych świadczeń zdrowotmiesiącu poprzednych w zakresie zdrowia nim, raz w roku do psychicznego 15 lutego 2014 r. dla pacjentów przebywających w szpitalu w dniu 31 grudnia 2013 r.

Dziennik Ustaw – 194 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane o hospitalizowanych według przyczyny, wskaźniki hospitalizacji według rozpoznania, płci, grup wieku, regionów i województw. Dane o hospitalizowanych w psychiatrycznych podmiotach wykonujących działalność leczniczą według rodzajów placówek.

10. Terminy i formy udostępniania – dane z karty statystycznej ogólnej MZ/Szp 11 – Internet – sierpień 2014 r., – dane z karty statystycznej psychiatrycznej MZ/Szp 11B w formie tablic wynikowych (wydruk) – czerwiec 2014 r., – „Sytuacja zdrowotna ludności Polski w roku 2013” – listopad 2014 r. – wersja elektroniczna.

11. Koszty i sposób finansowania 470 725 zł – budżet MZ

Dziennik Ustaw – 195 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.04(086) Profilaktyka Badanie stałe Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania Śledzenie częstości wykonywania badań profilaktycznych, badań przesiewowych oraz klasyfikujących do podjęcia nauki zawodu, młodzieży szkolnej i częstości wykonywania badań profilaktycznych pracujących oraz liczby wydanych orzeczeń o braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

6. Zakres podmiotowy Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotne MSW oraz jednostki budżetowe tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

7. Zakres przedmiotowy Lekarska i pielęgniarska opieka zdrowotna w placówkach oświatowo wychowawczych, planowa opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku do lat 6 i uczniami szkół podstawowych według klas oraz nad uczniami szkół zawodowych i młodzieżą akademicką, opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 3, stan zdrowia dzieci i młodzieży stwierdzony na podstawie badań powszechnych profilaktycznych lekarskich, stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej, kobiety ciężarne objęte opieką profilaktyczną, stan zdrowia osób objętych opieką profilaktyczną służby medycyny pracy oraz w badaniu MSW: liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poszczególnych rodzajów służb przebadanych profilaktycznie, odsetek zdrowych i chorych, struktura zachorowalności i chorobowości w określonych grupach schorzeń z uwzględnieniem płci, wieku i stażu służby (pracy).

8. Źródła danych Sprawozdania MZ: MZ-06, MZ-35A, MZ-35B. Sprawozdanie MSW: MSW-41. Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania MZ-11 (opisanego w badaniu 1.29.02). Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 podmioty wykonujące dzia- MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilakłalność leczniczą udzielające tycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w ambulatoryjnych świadczeń szkołach; w formie elektronicznej; zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 30 września 2014 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; Instytut Matki i Dziecka

2 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach; komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 października 2014 r. z danymi za rok szkolny 2013/2014

3 Instytut Matki i Dziecka

MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach; tablice wynikowe; w formie elektronicznej

raz w roku do Centrum Systemów 30 listopada 2014 r. z Informacyjnych danymi za rok szkol- Ochrony Zdrowia ny 2013/2014

Dziennik Ustaw – 196 – Poz. 1391

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzki ośrodek medycyny pracy

4 podmioty wykonujące dzia- MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowa- raz w roku do łalność leczniczą udzielające dzającego badania profilaktyczne pracujących; 28 lutego 2014 r. z ambulatoryjnych świadczeń w formie elektronicznej; danymi za rok 2013 zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 5 wojewódzkie ośrodki medy- MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowa- raz w roku do cyny pracy dzającego badania profilaktyczne pracujących; 30 marca 2014 r. z komplet sprawozdań jednostkowych; w formie danymi za rok 2013 elektronicznej

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; Instytut Medycyny Pracy

6 Instytut Medycyny Pracy im. MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowa- raz w roku do GUS Prof. Jerzego Nofera w Łodzi dzającego badania profilaktyczne pracujących; 15 września 2014 r. z zestawienie zbiorcze danych według woje- danymi za rok 2013 wództw; w formie elektronicznej 7 podmioty wykonujące działalność leczniczą lub wydzielone części podmiotów będące jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy MZ-35B – sprawozdanie z działalności pod- raz w roku do miotu wykonującego działalność leczniczą 28 lutego 2014 r. z realizującego świadczenia z zakresu profilak- danymi za rok 2013 tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzki ośrodek medycyny pracy

8 wojewódzkie ośrodki medy- MZ-35B – sprawozdanie z działalności pod- raz w roku do cyny pracy miotu wykonującego działalność leczniczą 30 marca 2014 r. z realizującego świadczenia z zakresu profilak- danymi za rok 2013 tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi

9 Instytut Medycyny Pracy im. MZ-35B – sprawozdanie z działalności pod- raz w roku do GUS Prof. Jerzego Nofera w Łodzi miotu wykonującego działalność leczniczą 15 września 2014 r. z realizującego świadczenia z zakresu profilak- danymi za rok 2013 tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; zestawienie zbiorcze danych według województw; w formie elektronicznej 10 samodzielne publiczne za- MSW-41 – sprawozdanie z działalności profi- raz w roku do Ministerstwo Spraw kłady opieki zdrowotnej laktycznej; w formie elektronicznej; metoda 27 stycznia 2014 r. z Wewnętrznych MSW, jednostki budżetowe pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw – 197 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje MZ objęte zakresem przedmiotowym badania w podziale według regionów i województw, rodzajów placówek. W badaniach MSW – zestawienia według jednostek organizacyjnych służby zdrowia MSW w układzie terytorialnym, według rodzajów służb i rodzaju zatrudnienia w powiązaniu ze stażem służby (pracy).

10. Terminy i formy udostępniania – MZ – tablice wynikowe (wydruk) i „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia” – sierpień 2014 r. – wersja elektroniczna, – MSW – tablice wynikowe (wydruk) – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 72 819 zł – budżet MZ 18 185 zł – budżet MSW

Dziennik Ustaw – 198 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.05(087) Szczepienia ochronne Badanie stałe Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania Bieżąca ocena stanu zaszczepienia ludności przeciw wybranym chorobom zakaźnym, pozyskanie danych przekazywanych do organizacji międzynarodowych (w tym: WHO, ECDC, Eurostat) oraz monitorowanie realizacji „Programu Szczepień Ochronnych”.

6. Zakres podmiotowy Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych biorące udział w szczepieniach ochronnych oraz stacje sanitarno epidemiologiczne.

7. Zakres przedmiotowy Osiągnięty w roku sprawozdawczym stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0–18 lat przeciw chorobom zakaźnym objętym obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi oraz liczba osób zaszczepionych przeciw chorobom zakaźnym objętym szczepieniami zalecanymi – zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

8. Źródła danych Sprawozdanie MZ: MZ-54. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 podmioty wykonujące dzia- MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień łalność leczniczą udzielające ochronnych; w formie elektronicznej lub paambulatoryjnych i stacjonar- pierowej; metoda pełna; obowiązkowe nych świadczeń zdrowotnych biorące udział w szczepieniach ochronnych Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna

2 powiatowe stacje sanitar- MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień raz w roku do wojewódzka stacja no-epidemiologiczne ochronnych; zestawienie zbiorcze danych; w 10 lutego 2014 r. z sanitarformie elektronicznej lub papierowej danymi za rok no-epidemiologiczna 2013 3 wojewódzkie stacje sanitar- MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień raz w roku do no-epidemiologiczne ochronnych; zestawienie zbiorcze danych; w 28 lutego 2014 r. z formie elektronicznej lub papierowej danymi za rok 2013 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wybranym chorobom zakaźnym według roku urodzenia (dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat), grup wieku, grup ryzyka, stanu zaszczepienia, regionów oraz województw.

10. Terminy i formy udostępniania Szczepienia ochronne w Polsce – tablice wynikowe – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 210 000 zł – budżet MZ

Dziennik Ustaw – 199 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.06(088) Kadra medyczna ochrony zdrowia Badanie stałe Minister właściwy do spraw zdrowia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania Zebranie informacji na temat zasobów kadrowych ochrony zdrowia, pracujących w ochronie zdrowia i różnych form zatrudnienia oraz osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego. Wyniki badań są wykorzystywane m.in. na potrzeby organów rządowych, samorządowych, dane są przekazywane również do Eurostat, OECD, WHO i publikowane w publikacjach branżowych. Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu rozpoznanie możliwości pozyskania informacji o osobach posiadających wykształcenie medyczne, w tym pracujacych bezpośrednio z pacjentem, pracujących w innych dziedzinach gospodarki, pośrednio związanych z ochroną zdrowia (np. przemysł farmaceutyczny), z wykorzystaniem danych administracyjnych i wyników badań.

6. Zakres podmiotowy W badaniach realizowanych przez MZ: – wybrany personel medyczny pracujący w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz stacjach krwiodawstwa, w placówkach naukowo badawczych, na uniwersytetach medycznych oraz w innych szkołach wyższych kształcących kadrę medyczną, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej i NFZ, – izby pielęgniarek i położnych, izby lekarskie, izby aptekarskie, samorząd diagnostów laboratoryjnych w zakresie liczby osób zarejestrowanych i uprawnionych do wykonywania zawodu, – urzędy administracji rządowej i samorządowej, fundusze administrujące obowiązkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie liczby lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, których zadaniem jest legislacja, regulacja, prowadzenie polityki zdrowotnej i administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi. W badaniach realizowanych przez GUS: zakłady stacjonarnej pomocy społecznej, apteki i punkty apteczne, zespoły ratownictwa medycznego, żłobki. W badaniach realizowanych przez MSW – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW.

7. Zakres przedmiotowy W badaniach realizowanych przez MZ: – pracownicy ochrony zdrowia według zawodów medycznych, – pracownicy ochrony zdrowia według głównego miejsca pracy i zawodów, – pracownicy z wyższym wykształceniem medycznym według specjalności, w tym lekarze i lekarze dentyści według specjalizacji, – uprawnieni do wykonywania zawodu: lekarza i lekarza dentysty według płci i wieku, – uprawnieni do wykonywania zawodu farmaceuty, pielęgniarki i położnej, diagnosty laboratoryjnego. W badaniach realizowanych przez GUS: – pracujący ogółem w aptekach i punktach aptecznych, w tym magistrzy farmacji i technicy farmaceutyczni, z wyodrębnieniem kobiet, – pracujący lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i inne osoby pracujące w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej, – pracujący lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inne osoby pracujące w zespołach ratownictwa medycznego, pogotowiu ratunkowym i transporcie sanitarnym, – pracujący lekarze i pielęgniarki pracujące w żłobkach. W badaniach realizowanych przez MSW: – zatrudnieni według medycznych grup zawodowych, płci, poziomu wykształcenia, rodzaju specjalności medycznych i wymiaru zatrudnienia.

8. Źródła danych Sprawozdania MZ: MZ-10A, MZ-10B, MZ-10C, MZ-10D, MZ-12, MZ-35, MZ-88, MZ-88A, MZ-89; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: ZD-5 (opisane w badaniu 1.29.09), OD-1 (opisane w badaniu 1.25.16), ZD-4 (opisane w badaniu 1.29.07) i PS-03 (opisane w badaniu 1.25.07); ze sprawozdań MZ: MZ-11 i MZ-15 (opisane w badaniu 1.29.02), MZ-29, MZ-29A, MZ-30 (opisane w badaniu 1.29.07). Sprawozdania MSW: MSW-29 i MSW-30. Dane z rejestrów Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wykorzystanie danych Zakladu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatnikow Składek i z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.80.01).

Dziennik Ustaw – 200 – Poz. 1391

Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatników Składek i z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.80.01). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 okręgowe izby lekarskie Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do raz w roku do portal sprawozdawwykonywania zawodu lekarza, lekarza denty- 28 lutego 2014 r. za czy Centrum Systesty; dane zagregowane; w formie elektronicz- rok 2013 mów Informacyjnej nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl Forma przekazania danych

2 Centrum Systemów Infor- MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do raz w roku do GUS macyjnych Ochrony Zdro- wykonywania zawodu lekarza, lekarza denty- 30 kwietnia 2014 r. wia sty; zestawienie zbiorcze danych w przekroju za rok 2013 terytorialnym; w formie elektronicznej 3 okręgowe izby pielęgniarek i MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do raz w roku do portal sprawozdawpołożnych wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; 28 lutego 2014 r.

za czy Centrum Systedane zagregowane; w formie elektronicznej rok 2013 mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl 4 Centrum Systemów Infor- MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do raz w roku do GUS macyjnych Ochrony Zdro- wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; 30 kwietnia 2014 r. wia zestawienie zbiorcze danych w przekroju za rok 2013 terytorialnym; w formie elektronicznej 5 okręgowe izby aptekarskie MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do raz w roku do portal sprawozdawwykonywania zawodu farmaceuty; dane za- 28 lutego 2014 r. za czy Centrum Systegregowane; w formie elektronicznej rok 2013 mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

6 Centrum Systemów Infor- MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do raz w roku do GUS macyjnych Ochrony Zdro- wykonywania zawodu farmaceuty; zestawie- 28 lutego 2014 r. za wia nie zbiorcze danych w przekroju terytorial- rok 2013 nym; w formie elektronicznej 7 okręgowe izby diagnostów MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do raz w roku do portal sprawozdawlaboratoryjnych wykonywania zawodu diagnosty laboratoryj- 28 lutego 2014 r. za czy Centrum Systenego; dane zagregowane; w formie elektro- rok 2013 mów Informacyjnicznej nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl 8 Centrum Systemów Infor- MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do raz w roku do GUS macyjnych Ochrony Zdro- wykonywania zawodu diagnosty laboratoryj- 30 kwietnia 2014 r. wia nego; zestawienie zbiorcze danych w przekro- za rok 2013 ju terytorialnym; w formie elektronicznej 9 Naczelna Izba Aptekarska Rejestr farmaceutów uprawnionych do wyko- raz w roku do GUS nywania zawodu; dane jednostkowe o farma- 16 stycznia 2014 r. ceutach w zakresie: płeć, data urodzenia, oby- za rok 2013 watelstwo, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, miejsce zatrudnienia (nazwa zakładu pracy, adres), numer prawa wykonywania zawodu; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw – 201 – Poz. 1391

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

10 podmioty wykonujące dzia- MZ-12 – sprawozdanie o działalności i pracu- raz w roku do łalności leczniczą udzielające jących w ambulatoryjnej, specjalistycznej 1 kwietnia 2014 r. za ambulatoryjnych specjali- opiece zdrowotnej; w formie elektronicznej; rok 2013 stycznych świadczeń zdrowotnych dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

11 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

MZ-12 – sprawozdanie o działalności i pracu- raz w roku do jących w ambulatoryjnej, specjalistycznej 30 kwietnia 2014 r. opiece zdrowotnej; komplet sprawozdań jed- za rok 2013 nostkowych; w formie elektronicznej

12 wojewódzkie ośrodki medy- MZ-35 – sprawozdanie z działalności woje- raz w roku do portal sprawozdawcyny pracy wódzkiego ośrodka medycyny pracy; w for- 15 marca 2014 r. za czy Centrum Systemie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz- rok 2013 mów Informacyjkowe nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi 13 Instytut Medycyny Pracy im. MZ-35 – sprawozdanie z działalności woje- raz w roku do GUS prof. J. Nofera w Łodzi wódzkiego ośrodka medycyny pracy; zesta- 15 września 2014 r. wienie zbiorcze danych według województw; za rok 2013 w formie elektronicznej 14 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w pod- raz w roku do portal sprawozdawmiotach wykonujących działalność leczniczą; 28 lutego 2014 r. za czy Centrum Systew formie elektronicznej; rok 2013 mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; dla podmiotów o liczbie pracujących nie więkwojewódzkie censzej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywatrum zdrowia punie danych w formie papierowej; blicznego lub inna metoda pełna; obowiązkowe komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w pod- raz w roku do portal sprawozdawmiotach wykonujących działalność leczniczą; 30 marca 2014 r. za czy Centrum Systekomplet sprawozdań jednostkowych; w formie rok 2013 mów Informacyjelektronicznej nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

15 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

16 Centrum Systemów Infor- MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w pod- raz w roku do GUS macyjnych Ochrony Zdro- miotach wykonujących działalność leczniczą; 30 kwietnia 2014 r. wia zestawienie zbiorcze danych w przekroju za rok 2013 terytorialnym; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw

17 urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, starostwa powiatowe, Narodowy Fundusz Zdrowia (centrala i oddziały wojewódzkie), uniwersytety medyczne oraz inne szkoły wyższe kształcące kadrę medyczną, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, wojewódzkie centra zdrowia publicznego

– 202 –

Poz. 1391

MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu wy- raz w roku do portal sprawozdawbranej kadry medycznej w administracji i 15 lutego 2014 r. za czy Centrum Systeszkołach wyższych; w formie elektronicznej; rok 2013 mów Informacyjmetoda pełna; obowiązkowe nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

18 Centrum Systemów Infor- MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu wymacyjnych Ochrony Zdro- branej kadry medycznej w administracji i wia szkołach wyższych; zestawienie zbiorcze danych w przekroju terytorialnym; w formie elektronicznej 19 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

raz w roku do GUS 30 kwietnia 2014 r. za rok 2013; dane wstępne; do 15 września 2014 r. – dane ostateczne

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach zatrud- raz w roku do portal sprawozdawnionych w podmiotach wykonujących działal- 28 lutego 2014 r. za czy Centrum Systeność leczniczą; w formie elektronicznej; rok 2013 mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; dla podmiotów o liczbie pracujących nie więkwojewódzkie censzej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywatrum zdrowia punie danych w formie papierowej; blicznego lub inna metoda pełna; obowiązkowe komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach zatrud- raz w roku do portal sprawozdawnionych w podmiotach wykonujących działal- 30 marca 2014 r. za czy Centrum Systeność leczniczą; komplet sprawozdań jednost- rok 2013 mów Informacyjkowych; w formie elektronicznej nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl raz w roku do GUS 30 kwietnia 2014 r. za rok 2013; dane wstępne; do 15 września 2014 r. – dane ostateczne

20 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

21 Centrum Systemów Infor- MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach zatrudmacyjnych Ochrony Zdro- nionych w podmiotach wykonujących działalwia ność leczniczą; zestawienie zbiorcze danych w przekroju terytorialnym; w formie elektronicznej 22 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW

MSW-29 – sprawozdanie o pracujących w raz w roku do Ministerstwo Spraw samodzielnych publicznych zakładach opieki 27 stycznia 2014 r. Wewnętrznych zdrowotnej MSW; w formie elektronicznej; za rok 2013 metoda pełna; obowiązkowe

23 Ministerstwo Spraw We- MSW-29 – sprawozdanie o pracujących w raz w roku do GUS wnętrznych samodzielnych publicznych zakładach opieki 30 kwietnia 2014 r. zdrowotnej MSW; dane zagregowane; w za rok 2013 formie elektronicznej 24 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW MSW-30 – sprawozdanie o specjalistach pra- raz w roku do Ministerstwo Spraw cujących w samodzielnych publicznych zakła- 27 stycznia 2014 r. Wewnętrznych dach opieki zdrowotnej MSW; w formie elek- za rok 2013 tronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Dziennik Ustaw – 203 – Poz. 1391

25 Ministerstwo Spraw We- MSW-30 – sprawozdanie o specjalistach pra- raz w roku do GUS wnętrznych cujących w samodzielnych publicznych zakła- 30 kwietnia 2014 r. dach opieki zdrowotnej MSW; dane zagrego- za rok 2013 wane; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych – Badania MZ: dane o pracujących według zawodów medycznych w układzie regionalnym i wojewódzkim, wybrane dane według powiatów, według rodzajów jednostek organizacyjnych, a także według podstawowego miejsca pracy. Dane o uprawnionych do wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, mgr farmacji, diagnosty laboratoryjnego. Dane MZ: tablice wynikowe o pracującej kadrze medycznej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, urzędach administracji rządowej i samorządowej, NFZ, na uniwersytetach medycznych i w innych szkołach wyższych kształcących kadrę medyczną, w powiatowych, wojewódzkich i granicznych stacjach sanitarno epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa. – Badania GUS – dla aptek i punktów aptecznych oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej – według regionów, województw, wybranych grup zawodów, placówek oraz wybrane dane dotyczące pracujących w aptekach i zakładach stacjonarnych pomocy społecznej według podregionów, powiatów i gmin. Dane o farmaceutach według województw oraz wybranych cech społeczno-demograficznych (z rejestru Naczelnej Izby Aptekarskiej). Wybrane dane dotyczące pracujących w zespołach ratownictwa medycznego według regionów, województw, podregionów. – Badania MSW – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW oraz CKiK MSW.

10. Terminy i formy udostępniania – zestawienia zbiorcze danych ze sprawozdań: MZ-15, MZ-35, w postaci tabulogramów przekazane do MZ do 30 czerwca 2014 r. za rok 2013, – „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia” – sierpień 2014 r., – „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r.” – listopad 2014 r. – MSW – tablice wynikowe – II kwartał 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 318 584 zł – budżet MZ 201 000 zł – budżet GUS 15 280 zł – budżet MSW

Dziennik Ustaw – 204 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.07(089) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie Badanie stałe Minister właściwy do spraw zdrowia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw wewnętrznych Minister Obrony Narodowej

5. Cel badania Zebranie informacji o infrastrukturze i działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą według ich rodzajów (m.in. szpitale, zakłady opieki długoterminowej, sanatoria, zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego). Dane są przekazywane do Eurostat, OECD, WHO i publikowane w publikacjach branżowych.

6. Zakres podmiotowy W badaniach realizowanych przez MZ: – poradnie medycyny pracy, – podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki psychiatrycznej, – szpitale ogólne, – podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej – regionalne centra oraz oddziały terenowe krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W badaniach realizowanych przez GUS: – podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej; w przypadku praktyk zawodowych wyłącznie praktyki indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe lekarzy i lekarzy dentystów realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, – podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, oraz stacjonarnej rehabilitacji leczniczej – podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. W badaniach realizowanych przez MSW: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW oraz jednostki budżetowe utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

7. Zakres przedmiotowy W badaniach realizowanych przez MZ: – liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą, łóżek, leczonych, osobodni leczenia w szpitalach ogólnych; informacje o działalności szpitala ogólnego (działalność oddziałów ze szczególnym uwzględnieniem oddziału położniczo ginekologicznego), zabiegach przerywania ciąży według przyczyn, – liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą, miejsc oraz liczba osób przebywających w zakładach opiekuńczo leczniczych, pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjach według grup wieku, – liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie psychiatrii, łóżek, oddziałów, leczonych, osobodni leczenia, udzielonych porad, – liczba centrów krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz liczba ich oddziałów terenowych, – wybrana specjalistyczna aparatura medyczna, – poradnie medycyny szkolnej, formy opieki dziennej oraz działalność służb medycyny pracy. Wszystkie informacje w przekroju wojewódzkim, wybrane w przekroju powiatowym. W badaniach realizowanych przez GUS: – liczba podmiotów działalności leczniczej w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, udzielonych porad, w tym w podziale na wiek i płeć pacjentów, posiadane przez jednostkę udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych – liczba podmiotów działalności leczniczej w zakresie opieki sanatoryjnej i stacjonarnej rehabilitacji łóżek, leczonych, osobodni leczenia, udzielonych porad, w tym w podziale na wiek i płeć pacjentów, posiadane przez jednostkę udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych – liczba zespołów ratownictwa medycznego, działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, liczba osób, którym udzielono pomocy medycznej według wybranych płci i grup wieku, liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. W badaniach realizowanych przez MSW: – w dziedzinie lecznictwa stacjonarnego – działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów – w zakresie liczby oddziałów, łóżek, leczonych, osobodni leczenia, struktury leczonych, śmiertelności szpitalnej, – w dziedzinie lecznictwa otwartego – liczba i działalność poradni podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej, udzielone porady, liczba pracowni diagnostycznych i ich wyposażenie w aparaturę medyczną, liczba i działalność pracowni usprawniania leczniczego i liczba usprawnianych osób.

Dziennik Ustaw – 205 – Poz. 1391

8. Źródła danych Sprawozdania MZ: MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-42. Sprawozdania GUS: ZD-2, ZD-3, ZD-4. Sprawozdania MSW: MSW-32, MSW-33, MSW-38, MSW-42, MSW-43, MSW-44, MSW-45. Dane z systemów informacyjnych NFZ; dane z systemów informacyjnych wojewodów w zakresie ratownictwa medycznego. Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: SP-3 (opisane w badaniu 1.61.05) i sprawozdań MZ: MZ-06, MZ-35A (opisane w badaniu 1.29.04), MZ-11, MZ-15, MZ-19 (opisane w badaniu 1.29.02), MZ-35 (opisane w badaniu 1.29.06). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach raz w roku do portal sprawozdawciąży wykonanych w placówkach ambulato- 15 lutego 2014 r. za czy Centrum Systeryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektro- rok 2013 mów Informacyjnicznej; nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; dla podmiotów o liczbie pracujących nie więkwojewódzkie censzej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywatrum zdrowia punie danych w formie papierowej; blicznego lub inna metoda pełna; obowiązkowe komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę Forma przekazania danych MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach raz w roku do portal sprawozdawciąży wykonanych w placówkach ambulato- 30 marca 2014 r. za czy Centrum Systeryjnej opieki zdrowotnej; komplet sprawozdań rok 2013 mów Informacyjjednostkowych; w formie elektronicznej nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

2 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

3 podmioty wykonujące dzia- MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala raz w roku do portal sprawozdawłalność leczniczą udzielające ogólnego; w formie elektronicznej; 15 lutego 2014 r. za czy Centrum Systestacjonarnych i całodoborok 2013 mów Informacyjwych świadczeń zdrowotnych Ochrony nych w zakresie leczenia Zdrowia szpitalnego z wyłączeniem www.csioz.gov.pl; szpitali psychiatrycznych dla podmiotów o liczbie pracujących nie więkwojewódzkie censzej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywatrum zdrowia punie danych w formie papierowej; blicznego lub inna metoda pełna; obowiązkowe komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę 4 wojewódzkie centra zdrowia MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala raz w roku do portal sprawozdawpublicznego lub inne komór- ogólnego; komplet sprawozdań jednostko- 31 marca 2014 r. za czy Centrum Systeki właściwe w sprawach wych; w formie elektronicznej rok 2013 mów Informacyjstatystyki medycznej wskanych Ochrony zane przez wojewodę Zdrowia www.csioz.gov.pl 5 Centrum Systemów Infor- MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala macyjnych Ochrony Zdro- ogólnego; zestawienie zbiorcze danych w wia układzie terytorialnym; w formie elektronicznej raz w roku do GUS 30 kwietnia 2014 r. za rok 2013; dane wstępne; do 15 września 2014 r. – dane ostateczne

Dziennik Ustaw

6 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej

– 206 –

Poz. 1391

MZ-29A – sprawozdanie o działalności pod- raz w roku do portal sprawozdawmiotu wykonującego działalność leczniczą w 15 lutego 2014 r. za czy Centrum Systezakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki rok 2013 mów Informacyjzdrowotnej; w formie elektronicznej; nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; dla podmiotów o liczbie pracujących nie więkwojewódzkie censzej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywatrum zdrowia punie danych w formie papierowej; blicznego lub inna metoda pełna; obowiązkowe komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę MZ-29A – sprawozdanie o działalności pod- raz w roku do portal sprawozdawmiotu wykonującego działalność leczniczą w 31 marca 2014 r. za czy Centrum Systezakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki rok 2013 mów Informacyjzdrowotnej; komplet sprawozdań jednostkonych Ochrony wych; w formie elektronicznej Zdrowia www.csioz.gov.pl raz w roku do GUS 30 kwietnia 2014 r. za rok 2013; dane wstępne; do 15 września 2014 r. – dane ostateczne

7 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

8 Centrum Systemów Infor- MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmacyjnych Ochrony Zdro- miotu wykonującego działalność leczniczą w wia zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; zestawienie zbiorcze danych w układzie terytorialnym; w formie elektronicznej 9 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich

MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonują- raz w roku do portal sprawozdawcego działalność leczniczą w zakresie psychia- 15 lutego 2014 r.

za czy Centrum Systetrycznej opieki stacjonarnej; w formie elektro- rok 2013 mów Informacyjnicznej; nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; dla podmiotów o liczbie pracujących nie więkwojewódzkie censzej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywatrum zdrowia punie danych w formie papierowej; blicznego lub inna obowiązkowe komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonują- raz w roku do portal sprawozdawcego działalność leczniczą w zakresie psychia- 28 lutego 2014 r. za czy Centrum Systetrycznej opieki stacjonarnej; komplet sprawoz- rok 2013 mów Informacyjdań jednostkowych; w formie elektronicznej nych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; Instytut Psychiatrii i Neurologii

10 wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

11 Instytut Psychiatrii i Neuro- MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonują- raz w roku do Centrum Systemów logii cego działalność leczniczą w zakresie psychia- 30 kwietnia 2014 r. Informacyjnych trycznej opieki stacjonarnej; w formie elektro- za rok 2013 Ochrony Zdrowia nicznej; obowiązkowe 12 oddziały terenowe regional- MZ-42 – sprawozdanie z działalności regio- raz w roku do portal sprawozdawnego centrum krwiodawstwa nalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecz- 30 stycznia 2014 r. czy Centrum Systei krwiolecznictwa nictwa; w formie elektronicznej; za rok 2013 mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dla podmiotów o liczbie pracujących nie więkwww.csioz.gov.pl; szej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywaregionalne centra nie danych w formie papierowej; krwiodawstwa i metoda pełna; obowiązkowe krwiolecznictwa

Dziennik Ustaw – 207 – Poz. 1391

13 regionalne centra krwiodaw- MZ-42 – sprawozdanie z działalności regio- raz w roku do Narodowe Centrum stwa i krwiolecznictwa nalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecz- 15 lutego 2014 r. za Krwi nictwa; zestawienie zbiorcze danych; publika- rok 2013 cja w formie papierowej 14 Narodowe Centrum Krwi MZ-42 – sprawozdanie z działalności regio- raz w roku do Centrum Systemów nalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecz- 3 kwietnia 2014 r. za Informacyjnych nictwa; zestawienie zbiorcze danych; publika- rok 2013 Ochrony Zdrowia cja w formie papierowej MZ-42 – sprawozdanie z działalności regio- raz w roku do GUS nalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecz- 3 kwietnia 2014 r. za nictwa; zestawienie zbiorcze danych w ukła- rok 2013 dzie terytorialnym; w formie elektronicznej ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowi- raz w roku do portal sprawozdawskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji 28 stycznia 2014 r. z czy GUS leczniczej; w formie elektronicznej; metoda danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl pełna; obowiązkowe

15 Narodowe Centrum Krwi

16 podmioty wykonujące działalność leczniczą/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji stacjonarnej prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grupy 86.10 i zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

17 Narodowy Fundusz Zdrowia Centralny Wykaz Świadczeniodawców; dane jednostkowe obejmujące: – informacje o świadczeniodawcach: REGON, symbol oddziału wojewódzkiego NFZ, kod w oddziale wojewódzkim NFZ, kod i nazwę formy organizacyjnej, numer księgi rejestrowej, nazwę pełną i skróconą, NIP, kod TERYT, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, – informacje o jednostce organizacyjnej (w ramach danego świadczeniodawcy): identyfikator, nazwę, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i numer telefonu, – informacje o komórce organizacyjnej wykonującej świadczenie (w ramach jednostki danego świadczeniodawcy): kod resortowy specjalizacji (VIII część kodu resortowego), nazwę, kod TERYT, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i numer telefonu; w formie elektronicznej 18 podmioty wykonujące działalność leczniczą/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zaklasyfikowaną według PKD do klas: 86.21, 86.22 i 86.23 świadczące usługi zdrowotne i zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą; w przypadku praktyk zawodowych – praktyki lekarskie

raz w roku do GUS 30 sierpnia 2013 r. według stanu w dniu 31 lipca 2013 r.

ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki raz w roku do zdrowotnej; w formie elektronicznej; 28 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

Dziennik Ustaw

świadczące usługi wyłącznie w ramach środków publicznych 19 podmioty wykonujące działalność leczniczą/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego zaklasyfikowaną według PKD do podklasy 86.

90.B oraz podmioty, które utworzyły zespoły ratownictwa medycznego i zgłosiły je do systemu 20 wojewodowie ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i raz w roku do ratownictwa medycznego; w formie elektro- 22 stycznia 2014 r. z nicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

– 208 –

Poz. 1391

system informacyjny dotyczący działalności raz w roku do GUS systemu ratownictwa medycznego; dane za- 30 stycznia 2014 r. z gregowane w zakresie informacji o strukturze i danymi za rok 2013 działalności systemu ratownictwa medycznego; w formie elektronicznej

21 samodzielne publiczne za- MSW-32 – sprawozdanie z działalności ambu- raz w roku do Ministerstwo Spraw kłady opieki zdrowotnej latoryjnej samodzielnych publicznych zakła- 27 stycznia 2014 r. z Wewnętrznych MSW dów opieki zdrowotnej MSW; w formie elek- danymi za rok 2013 tronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 22 Ministerstwo Spraw We- MSW-32 – sprawozdanie z działalności ambu- raz w roku do GUS wnętrznych latoryjnej samodzielnych publicznych zakła- 30 kwietnia 2014 r. z dów opieki zdrowotnej MSW; dane zagrego- danymi za rok 2013 wane; w formie elektronicznej 23 samodzielne publiczne za- MSW-33 – sprawozdanie z działalności zakła- raz w roku do Ministerstwo Spraw kłady opieki zdrowotnej du długoterminowej, stacjonarnej opieki zdro- 27 stycznia 2014 r. z Wewnętrznych MSW wotnej MSW; w formie elektronicznej; meto- danymi za rok 2013 da pełna; obowiązkowe 24 samodzielne publiczne za- MSW-38 – sprawozdanie z działalności dzia- raz w roku do Ministerstwo Spraw kłady opieki zdrowotnej łów usprawniania leczniczego; w formie elek- 27 stycznia 2014 r. z Wewnętrznych MSW tronicznej; metoda pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 25 jednostki budżetowe tworzo- MSW-42 – sprawozdanie z działalności ambu- raz w roku do Ministerstwo Spraw ne przez ministra właściwego latoriów; w formie elektronicznej; metoda 27 stycznia 2014 r. z Wewnętrznych do spraw wewnętrznych pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 26 samodzielne publiczne za- MSW-43 – sprawozdanie z działalności szpita- raz w roku do Ministerstwo Spraw kłady opieki zdrowotnej la ogólnego i szpitala specjalistycznego; w 27 stycznia 2014 r. z Wewnętrznych MSW formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz- danymi za rok 2013 kowe 27 Ministerstwo Spraw We- MSW-43 – sprawozdanie z działalności szpita- raz w roku do GUS wnętrznych la ogólnego i szpitala specjalistycznego; dane 30 kwietnia 2014 r. z zagregowane w układzie terytorialnym; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej 28 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w raz w roku do Ministerstwo Spraw Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 27 stycznia 2014 r. z Wewnętrznych MSW, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwio- danymi za rok 2013 lecznictwa MSW oraz zużycia krwi i jej składników; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Dziennik Ustaw – 209 – Poz. 1391

29 Ministerstwo Spraw We- MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w raz w roku do GUS wnętrznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 30 kwietnia 2014 r. z MSW, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwio- danymi za rok 2013 lecznictwa MSW oraz zużycia krwi i jej składników; dane zagregowane; w formie elektronicznej 30 samodzielne publiczne za- MSW-45 – sprawozdanie z lecznictwa uzdro- raz w roku do Ministerstwo Spraw kłady opieki zdrowotnej wiskowego, stacjonarnych zakładów rehabili- 27 stycznia 2014 r. z Wewnętrznych MSW tacji leczniczej; w formie elektronicznej; me- danymi za rok 2013 toda pełna; obowiązkowe 31 Ministerstwo Spraw We- MSW-45 – sprawozdanie z lecznictwa uzdro- raz w roku do GUS wnętrznych wiskowego, stacjonarnych zakładów rehabili- 30 kwietnia 2014 r. z tacji leczniczej; dane zagregowane w układzie danymi za rok 2013 terytorialnym; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych – w badaniach MZ: podstawowe dane z zakresu przedmiotowego w układzie regionalnym i wojewódzkim, a także według rodzajów jednostek organizacyjnych oraz rodzajów usług i rodzajów specjalistycznej aparatury medycznej, – w badaniach GUS – liczba i działalność stacjonarnych i ambulatoryjnych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i praktyk lekarskich oraz pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego, pogotowia ratunkowego według rodzajów zakładów, form własności w układzie regionów i województw oraz wybrane dane według podregionów, powiatów i gmin, – w badaniach MSW – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW, jednostki budżetowe tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz CKiK MSW.

10. Terminy i formy udostępniania – dane z badań MZ – tablice wynikowe – czerwiec 2014 r., – „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia” – sierpień 2014 r., – dane z badań MSW – tablice wynikowe – maj 2014 r., – dane GUS – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – czerwiec 2014 r., – „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r.” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 2 312 000 zł – budżet GUS 324 520 zł – budżet MZ 31 327 zł – budżet MSW

Dziennik Ustaw – 210 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.09(090) Apteki Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie danych o aptekach i ich typach, o rozmieszczeniu, czasie pracy placówek oraz o osobach pracujących (w tym farmaceutach) na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Dane o pracujących w aptekach (według zawodów) są przekazywane do Eurostatu, OECD.

6. Zakres podmiotowy Apteki ogólnodostępne i zakładowe oraz punkty apteczne.

7. Zakres przedmiotowy Rodzaje placówek, lokalizacja, podmiot prowadzący aptekę, rodzaje posiadanych udogodnień dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby pracujące w aptekach i punktach aptecznych ogółem, w tym farmaceuci (łącznie z praktykantami) i technicy farmaceutyczni, z wyodrębnieniem kobiet.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: ZD-5 (lub rejestry wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 47.73 Częstotliwość i termin 8.2 8.3 ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecz- raz w roku do nego; w formie elektronicznej; 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

2 wojewódzkie inspektoraty rejestr aptek ogólnodostępnych i punktów raz w roku do GUS farmaceutyczne aptecznych; dane jednostkowe w zakresie: 14 stycznia 2014 r. z nazwa i siedziba podmiotu, na rzecz którego danymi za rok 2013 zostało wydane zezwolenie, REGON, gmina, na której obszarze apteka została utworzona, adres prowadzenia apteki, numer zezwolenia na prowadzenie apteki, termin ważności zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli jest oznaczony; w formie elektronicznej 3 wojewódzkie inspektoraty rejestr aptek zakładowych; dane jednostkowe raz w roku do GUS farmaceutyczne w zakresie: nazwa zakładu opieki zdrowotnej 14 stycznia 2014 r. z utworzonego przez Ministra Obrony Narodo- danymi za rok 2013 wej lub Ministra Sprawiedliwości, adres prowadzenia apteki; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Apteki i punkty apteczne – według form własności oraz regionów i województw z wyodrębnieniem wsi. Pracujący w aptekach, w tym magistrowie farmacji według regionów i województw. Wybrane dane według podregionów, powiatów i gmin (z wyodrębnieniem wsi).

10. Terminy i formy udostępniania – „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r.” – listopad 2014 r., – dane wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 433 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 211 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.10(091) Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych Badanie cykliczne Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Celem badania jest uzyskanie informacji o korzystaniu przez członków gospodarstw domowych z usług opieki zdrowotnej.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa domowe według cech społeczno-ekonomicznych, ich członkowie.

7. Zakres przedmiotowy Samoocena stanu zdrowia i niepełnosprawności członków gospodarstw domowych, zakres i struktura korzystania z usług medycznych, ubezpieczeń zdrowotnych. Poziom i struktura wydatków ponoszonych bezpośrednio przez gospodarstwo domowe.

8. Źródła danych Kwestionariusze GUS: DS-50G i DS-50I. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 gospodarstwa domowe Częstotliwość i termin 8.2 8.3 DS-50G – ochrona zdrowia w gospodarstwach do

30. dnia po domowych, kwestionariusz gospodarstwa IV kwartale 2013 r. domowego; metoda reprezentacyjna; dobro- (cyklicznie co 3wolne 4 lata) Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego

2 osoby w gospodarstwach DS-50I – ochrona zdrowia w gospodarstwach do

30. dnia po domowych domowych, kwestionariusz indywidualny; IV kwartale 2013 r. metoda reprezentacyjna; dobrowolne (cyklicznie co 34 lata)

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki ogólnopolskie dla gospodarstw domowych: wydatki na ochronę zdrowia, warunki korzystania z usług opieki zdrowotnej, struktura i częstotliwość, wyniki w podziale na: grupy społeczno-ekonomiczne, klasy miejscowości zamieszkania; grupy kwintylowe (wg poziomu uzyskiwania dochodów), miasto–wieś. Dla członków gospodarstw domowych: samoocena stanu zdrowia i niepełnosprawności, inwalidztwo, struktura korzystania z usług (medycznych, rehabilitacyjnych itp.), korzystanie z ubezpieczeń zdrowotnych, w tym dobrowolnych oraz wydatki ponoszone na te cele. Wyniki według cech społeczno-demograficznych, klasy miejscowości zamieszkania badanego, dochodowych grup kwintylowych gospodarstwa domowego.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – 6 miesięcy po zakończeniu badania, – „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 roku” – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 430 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 212 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.14(092) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej Badanie stałe Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania Pozyskanie informacji o działalności stacji sanitarno epidemiologicznych obrazujących stan higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku, higieny środowiska, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, higieny radiacyjnej oraz efektach prowadzonych kontroli, niezbędnych do podejmowania działań zapobiegawczych eliminujących negatywne zjawiska w obszarze zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

6. Zakres podmiotowy Stacje sanitarno-epidemiologiczne (około 340 jednostek) oraz Samodzielne Publiczne Zespoły Zakładów Opieki Zdrowotnej MSW.

7. Zakres przedmiotowy Działalność kontrolna, zapobiegawczy nadzór sanitarny, higiena środowiska, higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higiena pracy, higiena radiacyjna, higiena dzieci i młodzieży szkolnej.

8. Źródła danych Sprawozdania MZ: MZ-45, MZ-45A, MZ-46, MZ-48, MZ-50, MZ-52, MZ-53 i sprawozdanie MSW: MSW-47a. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 powiatowe, graniczne stacje MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolsanitarno-epidemiologiczne no-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 2 wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 wojewódzka stacja sanitarnoepidemiologiczna

raz w roku do Główny Inspektorat 28 lutego 2014 r. z Sanitarny danymi za rok 2013

3 powiatowe, graniczne stacje MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia; w raz w roku do wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczne formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz- 31 stycznia 2014 r. sanitarnokowe z danymi za rok epidemiologiczna 2013 4 wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia; ze- raz w roku do Główny Inspektorat stawienie zbiorcze danych; w formie elektro- 15 lutego 2014 r. z Sanitarny nicznej danymi za rok 2013

5 powiatowe, graniczne stacje MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakre- raz w roku do wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczne sie higieny komunalnej; w formie elektronicz- 31 stycznia 2014 r. sanitarnonej; metoda pełna; obowiązkowe z danymi za rok epidemiologiczna 2013 6 wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakre- raz w roku do Główny Inspektorat sie higieny komunalnej; zestawienie zbiorcze 15 lutego 2014 r. z Sanitarny danych; w formie elektronicznej danymi za rok 2013

7 Główny Inspektorat Sanitar- MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakre- raz w roku do GUS ny sie higieny komunalnej; zestawienie zbiorcze 15 kwietnia 2014 r. danych; w formie elektronicznej z danymi za rok 2013

Dziennik Ustaw – 213 – Poz. 1391

raz w roku do wojewódzka stacja 31 stycznia 2014 r. sanitarnoz danymi za rok epidemiologiczna 2013 raz w roku do 28 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Wałbrzychu

8 powiatowe, graniczne stacje MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresanitarno-epidemiologiczne sie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 9 wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej lub papierowej

10 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu

raz w roku do Główny Inspektorat 30 marca 2014 r. z Sanitarny danymi za rok 2013 raz w roku do GUS 29 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013

11 Główny Inspektorat Sanitar- MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakreny sie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej

12 powiatowe, graniczne stacje MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakre- raz w roku do wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczne sie higieny pracy; w formie elektronicznej; 31 stycznia 2014 r. sanitarnometoda pełna; obowiązkowe z danymi za rok epidemiologiczna 2013 13 wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakre- raz w roku do sie higieny pracy; zestawienie zbiorcze da- 15 lutego 2014 r. z nych; w formie elektronicznej danymi za rok 2013 Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy

14 wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne

MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny raz w roku do Główny Inspektorat radiacyjnej; w formie elektronicznej; metoda 28 lutego 2014 r. z Sanitarny pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013

15 powiatowe, graniczne stacje MZ-53 – sprawozdanie z działalności w zakre- raz w roku do wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczne sie higieny dzieci i młodzieży; w formie elek- 31 stycznia 2014 r. sanitarnotronicznej; metoda pełna; obowiązkowe z danymi za rok epidemiologiczna 2013 16 wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne MZ-53 – sprawozdanie z działalności w zakre- raz w roku do Główny Inspektorat sie higieny dzieci i młodzieży; zestawienie 15 lutego 2014 r. z Sanitarny zbiorcze danych; w formie elektronicznej danymi za rok 2013

17 Państwowa Inspekcja Sani- MSW-47a – sprawozdanie z działalności raz w roku do GUS tarna MSW sanitarno-epidemiologicznej; w formie elek- 30 kwietnia 2014 r. tronicznej; obowiązkowe z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Podstawowe informacje z zakresu przedmiotowego według regionów, województw oraz według rodzajów działalności, grup i rodzajów obiektów kontrolowanych oraz kontrolowanych produktów spożywczych.

10. Terminy i formy udostępniania – GIS – dane wstępne – kwiecień, dane ostateczne w formie tablic wynikowych – czerwiec 2013 r., – MSW – tablice wynikowe – maj 2014 r., – „Rocznik Rolnictwa 2012” – grudzień 2012 r.

11. Koszty i sposób finansowania 41 540 zł – budżet MZ 48 739 zł – budżet MSW

Dziennik Ustaw – 214 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.16(093) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia Badanie stałe Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania Pozyskanie informacji o stanie aktywów i pasywów, zobowiązań i należności oraz o przychodach, kosztach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

6. Zakres podmiotowy Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.

7. Zakres przedmiotowy Informacje o stanie aktywów i pasywów, w szczególności zobowiązań, w tym wymagalnych, i należności, oraz informacje o przychodach, kosztach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

8. Źródła danych Sprawozdanie MZ: MZ-03 oraz wewnętrzne systemy informacyjne MSW i MON. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczące w systemie ochrony zdrowia Częstotliwość i termin 8.2 8.3 MZ-03 – sprawozdanie o finansach samo- dwa razy w roku: dzielnych publicznych zakładów opieki zdro- – do 17 sierpnia wotnej; w formie elektronicznej; metoda peł2013 r. z danymi na; obowiązkowe za I półrocze 2013 r., – do 12 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

2 Centrum Systemów Infor- MZ-03 – sprawozdanie o finansach samo- raz w roku do GUS macyjnych Ochrony Zdro- dzielnych publicznych zakładów opieki zdro- 30 sierpnia 2014 r. z wia wotnej; dane zagregowane dla Polski ogółem i danymi za rok 2013 województw według typów jednostek, form własności i klas PKD; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane z zakresu przedmiotowego ogółem według regionów, województw, organów założycielskich, typów jednostek, a także symulacje według rodzaju prowadzonej działalności (stacjonarna, ambulatoryjna, długoterminowa).

10. Terminy i formy udostępniania – dane wstępne: za I półrocze 2013 r. – 30 sierpnia 2014 r., za rok 2013 – 10 maja 2014 r., – dane ostateczne: za I półrocze 2013 r. – 15 września 2014 r., za rok 2013 – 1 sierpnia 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 74 558 zł – budżet MZ

Dziennik Ustaw – 215 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.17(094) Narodowy Rachunek Zdrowia Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zestawienie wydatków na ochronę zdrowia (publicznych i prywatnych) według klasyfikacji ICHA w celu zabezpieczenia potrzeb odbiorców krajowych (m.in. MZ) i zagranicznych, w tym coroczne przekazanie danych w postaci Wspólnego Kwestionariusza OECD/Eurostat/WHO.

6. Zakres podmiotowy Wszyscy płatnicy/źródła finansowania wydatków publicznych i prywatnych na ochronę zdrowia (MZ, MSW, MPiPS, MON, MF, MS, NFZ, ZUS, KRUS, gospodarstwa domowe, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje non-profit, przedsiębiorstwa w zakresie wydatków na ochronę zdrowia).

7. Zakres przedmiotowy Wydatki na ochronę zdrowia (bieżące, inwestycyjne i powiązane z ochroną zdrowia), zestawione zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICHA według klasyfikacji HP – dostawców usług, HF – płatników i HC – klasyfikacji funkcjonalnej świadczonych usług zdrowotnych i wzajemne powiązania (HCxHF, HPxHF i HCxHP).

8. Źródła danych Zestawienia wydatków na ochronę zdrowia z poszczególnych podmiotów (resortów i innych jednostek ponoszących wydatki na ochronę zdrowia), przygotowane w postaci trójwymiarowej tablicy ICHA. Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań: Rb-28, Rb-28S (opisane w badaniu 1.65.19) i MZ-35A (opisane w badaniu 1.29.04). Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 płatnicy/źródła finansowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia (MZ, MSW, MPiPS, MON, MS, NFZ, ZUS, KRUS) Forma przekazania danych 8.2 systemy informacyjne dotyczące wydatków na ochronę zdrowia; Kompleksowy System Informatyczny ZUS; systemy emerytalno-rentowe EMIR, RENTIER; System Wspomagania Ekonomiki Zakładu SAP ERP; System ewidencji ubezpieczonych, rozliczania składek i świadczeń krótkoterminowych; System obsługi emerytur i rent; System finansowo-księgowy; dane zagregowane – tablica trójwymiarowa wydatków na ochronę zdrowia według międzynarodowej klasyfikacji ICHA – wydatki poniesione na ochronę zdrowia w danym roku, liczone zgodnie z międzynarodową metodologią rachunków zdrowia, według klasyfikacji ICHA, w przekrojach: płatników (HF), świadczeniodawców (HP) i rodzajów usług opieki zdrowotnej (HC); w formie elektronicznej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 raz w roku, trzyna- GUS ście miesięcy po roku, którego rachunek dotyczy

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wydatki na ochronę zdrowia (bieżące, inwestycyjne i powiązane z ochroną zdrowia) zestawione zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICHA według ICHA-HC – funkcji świadczonych usług, ICHA-HP – dostawców usług, ICHA-HF – płatników oraz we wzajemnych powiązaniach HCxHF, HPxHF, HCxHP.

10. Terminy i formy udostępniania – Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 r., wybrane dane – czerwiec 2013 – Internet, – publikacja branżowa „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r.” – listopad 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania 469 800 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 216 – Poz. 1391

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.29.18(095) Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Badanie stałe Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania Diagnoza stanu zasobów i deficytów oraz porównanie zakresu i dynamiki działań w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych województwach, a także wskazanie określonych gmin, które osiągnęły wysoki wskaźnik realizacji różnych zadań z ww. problematyki.

6. Zakres podmiotowy Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

7. Zakres przedmiotowy Uchwały rady gminy, rynek napojów alkoholowych (np. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (np. zespoły działające w ramach komisji), pomoc dla osób z problemem alkoholowym (np. placówki lecznictwa odwykowego, grupy samopomocowe), profilaktyka szkolna i środowiskowa związana z problematyką alkoholową (np. programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy, świetlice socjoterapeutyczne), edukacja publiczna (np. lokalne kampanie profilaktyczne), nietrzeźwość w miejscach publicznych, współpraca między samorządami.

8. Źródła danych Sprawozdanie PARPA: PARPA-G1. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.

0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 wójtowie (burmistrzowie, PARPA-G1 – sprawozdanie z działalności raz w roku do urzędy marszałkowprezydenci miast) samorządów gminnych w zakresie profilaktyki 15 kwietnia 2014 r. z skie i rozwiązywania problemów alkoholowych; w danymi za rok 2013 formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 2 zarządy województw PARPA-G1 – sprawozdanie z działalności raz w roku do samorządów gminnych w zakresie profilaktyki 15 maja 2014 r. z i rozwiązywania problemów alkoholowych; w danymi za rok 2013 formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Opracowania analityczne i wybrane dane zagregowane na poziomie województw (także w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców).

10. Terminy i formy udostępniania – biuletyn informacyjny, opracowywany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – grudzień 2014 r., – „Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)” przygotowywane corocznie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmowane przez Sejm RP – III kwartał 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 42 000 zł – budżet MZ

Dziennik Ustaw – 217 – Poz. 1391

1.30. TURYSTYKA I SPORT

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.30.01(096) Sport Badanie stałe Minister właściwy do spraw kultury fizycznej Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Informacje o stanie i działalności polskich związków sportowych i organizacji kultury fizycznej służą do oceny poziomu sportu w szerokim ujęciu, a także do oceny realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju sportu.

6. Zakres podmiotowy Polskie związki sportowe, organizacje kultury fizycznej.

7. Zakres przedmiotowy – kadra oraz budżet polskiego związku sportowego, – liczba zawodników w podziale na kategorie w poszczególnych sportach, – liczba trenerów, instruktorów, sędziów sportowych, klubów w poszczególnych sportach, – liczba kursów szkoleniowych i ich uczestników, – jednostki organizacyjne, członkowie, ćwiczący, imprezy i ich uczestnicy.

8. Źródła danych Sprawozdanie MSiT: KFT-2, dane organizacji kultury fizycznej; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: K-09 (omówionego w badaniu 1.28.08). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 polskie związki sportowe Częstotliwość i termin 8.2 8.3 KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskie- raz w roku do go związku sportowego; w formie elektronicz- 25 stycznia 2014 r. z nej; metoda pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Ministerstwo Sportu i Turystyki

2 Akademicki Związek Spor- działalność organizacji kultury fizycznej; dane raz w roku do GUS towy (AZS), Ludowe Zespo- zagregowane; w formie elektronicznej 15 marca 2014 r. z ły Sportowe (LZS), Towadanymi za rok 2013 rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF), Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje o zawodnikach, sędziach, trenerach i instruktorach opracowywane według województw, rodzajów sportów i płci, o klubach sportowych według województw i rodzajów sportów, a pozostałe dane według polskich związków sportowych. Dane o organizacjach kultury fizycznej w zakresie jednostek organizacyjnych, członków, ćwiczących, imprez i ich uczestników na poziomie województw.

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna) – maj/czerwiec 2014 r. „Kultura fizyczna w latach 2013–2014” – listopad 2015 r.

11. Koszty i sposób finansowania 621 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 218 – Poz. 1391

1.30. TURYSTYKA I SPORT

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.30.03(097) Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskiwanie danych dotyczących turystycznej bazy noclegowej na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Dane miesięczne i roczne są przekazywane do Eurostatu, OECD i UNWTO. Weryfikacja liczby jednostek świadczących usługi noclegowe.

6. Zakres podmiotowy Turystyczna baza noclegowa bez względu na rodzaj obiektu, właściciela i lokalizację, a także obiekty o innym podstawowym przeznaczeniu (niezwiązane z turystyką), które są czasowo wykorzystywane przez turystów (np. domy studenckie, ośrodki sportowo-rekreacyjne). Urzędy marszałkowskie, gminy, miasta na prawach powiatu, dzielnice m.st. Warszawy.

7. Zakres przedmiotowy Charakterystyka obiektów i ich wykorzystanie: – rodzaje obiektów, a dla niektórych także kategorie, – pokoje, w tym z łazienką i WC, – miejsca noclegowe, – placówki gastronomiczne według rodzajów, – liczba dni działalności obiektów, – osoby korzystające, wynajęte pokoje, udzielone noclegi – z wyodrębnieniem turystów zagranicznych według kraju stałego zamieszkania, – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, – zaplecze konferencyjne, – zaplecze sportowo-rekreacyjne.

8. Źródła danych Sprawozdanie/ankieta GUS: KT-1, KT-2. Ewidencja obiektów świadczących usługi noclegowe prowadzona przez urzędy gmin na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). Informacje urzędów marszałkowskich – wykazy skategoryzowanych obiektów noclegowych. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 wójtowie (burmistrzowie, Ewidencja innych obiektów, w których świad- do

3. dnia roboczego serwer centralny prezydenci miast) czone są usługi noclegowe; dane jednostkowe po zarejestrowaniu GUS obejmujące: obiektu – numer REGON i NIP, – nazwę i adres obiektu, – informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług, – rodzaj obiektu, – liczbę miejsc noclegowych, – informacje dodatkowe: email i numer telefonu; w formie elektronicznej; badanie pełne 2 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup: 55.1, 55.2, 55.3 posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu tury- raz w miesiącu, do stycznego obiektu noclegowego; w formie

10. dnia po miesiącu elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; sprawozdawczym obowiązkowe portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dziennik Ustaw

3 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup: 55.1, 55.2, 55.3 posiadające mniej niż 10 miejsc noclegowych 4 urzędy marszałkowskie

– 219 –

KT-2 – wykorzystanie turystycznego obiektu raz do roku do noclegowego; w formie elektronicznej lub 20 stycznia z danymi papierowej; metoda reprezentacyjna (20%); za rok poprzedni obowiązkowe

Poz. 1391

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Rzeszowie

wykazy nowopowstałych i zlikwidowanych w ciągu kwartału skategoryzowanych obiektów noclegowych; dane jednostkowe dotyczące: – numeru REGON i NIP, – nazwy i adresu obiektu, – rodzaju obiektu, – liczby miejsc noclegowych, – emaila i numeru telefonu; w formie elektronicznej

4 razy w roku: do 7 Urząd Statystyczny dnia kalendarzowego w Rzeszowie po I, II, III i IV kwartale z danymi za każdy kwartał

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Liczba i wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej według rodzajów obiektów (dla niektórych także według kategorii) w układzie regionów i województw, podstawowe dane według podregionów, powiatów, gmin, dane o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych ruchowo, zapleczu konferencyjnym oraz zapleczu sportowo-rekreacyjnym.

10. Terminy i formy udostępniania – „Turystyka w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Eurostat, UNWTO, OECD, – podstawowe informacje dotyczące obiektów świadczących usługi noclegowe i ich wykorzystanie, w tym tablica: Turyści zagraniczni według krajów zamieszkania (korzystający, udzielone noclegi) – 60 dni roboczych po miesiącu sprawozdawczym – Internet.

11. Koszty i sposób finansowania 3 626 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 220 – Poz. 1391

1.30. TURYSTYKA I SPORT

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.30.05(098) Turystyka zagraniczna Badanie stałe Minister właściwy do spraw turystyki Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania Kwartalne i roczne oszacowanie liczby wizyt w Polsce turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania; oszacowanie wpływów z tytułu przyjazdu cudzoziemców w ujęciu kwartalnym i rocznym oraz charakterystyka pobytu turystów zagranicznych w Polsce według kraju stałego zamieszkania i podstawowych cech analizowanych w turystyce międzynarodowej.

6. Zakres podmiotowy Cudzoziemcy (turyści zagraniczni i odwiedzający jednodniowi) wyjeżdżający z Polski. Przekroczenia granicy, podstawowa charakterystyka pobytu cudzoziemców i ich wydatki.

7. Zakres przedmiotowy Liczba i struktura przekroczeń granicy przez cudzoziemców według przejść granicznych (wyjazd). Charakterystyka pobytu turystów zagranicznych w Polsce według głównego celu przyjazdu, długości pobytu, formy organizacyjnej, rodzaju bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, odwiedzanych województw i środka transportu. Charakterystyka turystów zagranicznych według kraju stałego zamieszkania, płci i wieku. Łączne i dzienne wydatki turystów zagranicznych poniesione w Polsce według rodzaju (noclegi, wyżywienie, usługi rekreacyjne, zakupy), według celów podróży i kraju stałego zamieszkania. Wydatki w związku z podróżą poniesione w kraju stałego zamieszkania. Charakterystyka pobytu odwiedzających jednodniowych w Polsce według głównego celu przyjazdu. Charakterystyka odwiedzających jednodniowych według kraju stałego zamieszkania. Wydatki odwiedzających jednodniowych według rodzaju (wyżywienie, usługi rekreacyjne, zakupy, w tym w celu odsprzedaży) i kraju stałego zamieszkania. Kwartalne i roczne oszacowanie liczby wizyt turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych w Polsce według kraju stałego zamieszkania. Oszacowanie wpływów z tytułu przyjazdów cudzoziemców w ujęciu kwartalnym i rocznym zgodnie ze standardowymi wymaganiami statystyki turystyki oraz bilansu płatniczego, określonymi przez Eurostat i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

8. Źródła danych Ankiety Ministerstwa Sportu i Turystyki: ZAG, DT-TZ i DT-OJ oraz wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: KT-1 (badanie 1.30.03) i wyników badania „Ruch graniczny” (badanie 1.30.11). Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 ankieterzy wykonawcy na ZAG – zestawienie zbiorcze z przejść graniczprzejściach granicznych nych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (0,1%); dobrowolne 2 turyści zagraniczni – spędzający w Polsce co najmniej jedną noc (wyjeżdżający z Polski) DT-TZ – charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielkość wydatków; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (0,1%); dobrowolne Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 osiem razy w roku: Ministerstwo Sportu luty, marzec, maj, i Turystyki czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2013 r. osiem razy w roku: Ministerstwo Sportu luty, marzec, maj, i Turystyki czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2013 r. osiem razy w roku: Ministerstwo Sportu luty, marzec, maj, i Turystyki czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2013 r.

3 odwiedzający jednodniowi DT-OJ – charakterystyka pobytu w Polsce i (wyjeżdżający z Polski) wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (0,3%); dobrowolne

Dziennik Ustaw – 221 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych W odniesieniu do turystów wyniki według: kraju stałego zamieszkania, płci i wieku, głównego celu przyjazdu, długości pobytu, formy organizacyjnej, rodzaju bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, odwiedzanych województw i środka transportu; łączne i dzienne wydatki turystów zagranicznych poniesione w Polsce według rodzaju (noclegi, wyżywienie, usługi rekreacyjne, zakupy) i kraju stałego zamieszkania, wydatki w związku z podróżą poniesione w miejscu zamieszkania. W odniesieniu do odwiedzających jednodniowych wyniki według: kraju stałego zamieszkania, głównego celu przyjazdu i sposobu podróżowania na terenie Polski (maksymalna odległość od granicy); dzienne wydatki poniesione w Polsce według rodzaju (noclegi, wyżywienie, usługi rekreacyjne, zakupy) i kraju stałego zamieszkania. Łącznie: wpływy z tytułu przyjazdów cudzoziemców w ujęciu kwartalnym i rocznym z uwzględnieniem celu podróży oraz struktury geograficznej według kraju stałego zamieszkania, w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych.

10. Terminy i formy udostępniania – liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w I kwartale 2013 r. – tablice wynikowe – maj 2013 r., – „Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2013 roku” – maj 2013 r., – liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w II kwartale 2013 r. – tablice wynikowe – sierpień 2013 r., – „Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2013 roku” – sierpień 2013 r., – liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w III kwartale 2013 r.

– tablice wynikowe – listopad 2013 r., – „Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń – wrzesień 2013 roku” – listopad 2013 r., – „Przyjazdy do Polski w 2013 roku” – synteza wyników badań przeprowadzonych w 2013 r. oraz oszacowanie (na podstawie danych z 6 tur badań) podstawowych wielkości dotyczących turystyki zagranicznej za rok 2013 – grudzień 2013 r., – liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w IV kwartale 2013 r. – wstępne tablice wynikowe – grudzień 2013 r., – liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w IV kwartale 2013 r. – tablice wynikowe – luty 2014 r., – „Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku” – wyniki zbiorcze z uwzględnieniem czwartego kwartału 2013 r. – grudzień 2013 r., – „Wydatki cudzoziemców w Polsce w pierwszym kwartale 2013 roku” – maj 2013 r., – „Wydatki cudzoziemców w Polsce w drugim kwartale 2013 roku” – sierpień 2013 r., – „Wydatki cudzoziemców w Polsce w trzecim kwartale 2013 roku” – listopad 2013 r., – „Wydatki cudzoziemców w Polsce w czwartym kwartale 2013 roku” – luty 2014 r., – „Wydatki cudzoziemców w Polsce w 2013 roku” – maj 2014 r., – liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w 2013 r. – tablice wynikowe – grudzień 2013 r., – „Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku” – grudzień 2013 r., – kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: UNWTO (Yearbook of Tourism Statistics, Tourism Market Trends, Compendium of Tourism Statistics, Travel and Tourism Barometer) – dostarczane sukcesywnie, – informacje w Internecie – dwa miesiące po zakończeniu kwartału.

11. Koszty i sposób finansowania 800 000 zł – budżet MSiT 285 000 zł – budżet NBP

Dziennik Ustaw – 222 – Poz. 1391

1.30. TURYSTYKA I SPORT

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków Badanie stałe Minister właściwy do spraw turystyki Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania Określenie skali uczestnictwa mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat w turystyce oraz charakterystyka wyjazdów w 2013 r., z uwzględnieniem krajowych wyjazdów długookresowych (na 5 dni i dłużej), krajowych wyjazdów krótkookresowych (2-4 dni) oraz wyjazdów zagranicznych (jednodniowych oraz turystycznych, tj. co najmniej z jednym noclegiem); kontynuacja stałego monitorowania krajowych i zagranicznych wyjazdów mieszkańców Polski w 2013 r. w układzie kwartalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków związanych z wyjazdami turystycznymi; opracowywanie danych kwartalnych z zakresu popytu turystycznego przekazywanych do Eurostatu.

6. Zakres podmiotowy Mieszkańcy Polski w wieku 15 lat i więcej. Mieszkańcy Polski (turyści i odwiedzający jednodniowi) uczestniczący w podróżach zagranicznych.

7. Zakres przedmiotowy Liczba i struktura podróży krajowych długookresowych (co najmniej pięciodniowych) i krótkookresowych (2-4 dni) oraz zagranicznych. Kierunki wyjazdów według odwiedzanych województw i krajów. Sezonowość podróży, forma organizacyjna, cele podróży, długość podróży, rodzaj wykorzystywanej bazy noclegowej, środki transportu. Populacja wyjeżdżających według miejsca zamieszkania, cech społeczno demograficznych, sytuacji materialnej. Stałe monitorowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów mieszkańców Polski (kierunki wyjazdów, wydatki ponoszone na krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne). Łączne i dzienne wydatki turystów poniesione za granicą – według odwiedzanych krajów, celu podróży, formy organizacyjnej wyjazdu, długości pobytu, rodzajów wydatków (noclegi, wyżywienie, usługi rekreacyjne, zakupy). Wydatki w związku z podróżą poniesione w Polsce przez turystów przed wyjazdem (z wyodrębnieniem kosztów zakupu usług turystycznych za granicą). Wydatki odwiedzających jednodniowych – według odwiedzanych krajów i rodzajów wydatków (wyżywienie, usługi rekreacyjne) oraz według celów podróży. Oszacowanie łącznej kwoty wydatków w ujęciu kwartalnym i rocznym.

8. Źródła danych Ankiety Ministerstwa Sportu i Turystyki: DT-TKR, POL, DT-POL. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 mieszkańcy Polski w wieku DT-TKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy 15 lat i więcej turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (0,0145%); dobrowolne 2 ankieterzy wykonawcy na POL – zestawienie zbiorcze z przejść graniczprzejściach granicznych nych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (0,1%); dobrowolne 3 odwiedzający jednodniowi – Polacy powracający do Polski po jednodniowym pobycie za granicą DT-POL – wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych za granicą; w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (0,02%); dobrowolne Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 cztery razy w roku: Ministerstwo Sportu kwiecień, lipiec, i Turystyki październik, grudzień 2013 r. osiem razy w roku: Ministerstwo Sportu luty, marzec, maj, i Turystyki czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2013 r. osiem razy w roku: Ministerstwo Sportu luty, marzec, maj, i Turystyki czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2013 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki według: czasu wyjazdu, kierunków wyjazdów (w kraju i za granicą), form organizacyjnych, celów podróży, czasu trwania, rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej, środków transportu, cech społeczno demograficznych respondentów, miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej badanych oraz wysokość wydatków ponoszonych na wyjazdy turystyczne.

Dziennik Ustaw – 223 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania Monitoring aktywności turystycznej Polaków: – komunikaty z badań dotyczące podróży Polaków w poszczególnych kwartałach 2013 r. – 30 dni po upływie danego kwartału, – „Podróże Polaków w I kwartale 2013 roku” – maj 2013 r., – „Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku” – sierpień 2013 r., – „Podróże Polaków w lecie 2013 roku” – październik 2013 r., – „Podróże Polaków w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku” – październik 2013 r., – „Podróże Polaków w 2013 r. Podstawowe wyniki badań” – grudzień 2013 r., – „Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku” – grudzień 2013 r., – „Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2013 roku” – grudzień 2013 r., – „Wydatki Polaków za granicą w pierwszym kwartale 2013 roku” – maj 2013 r., – „Wydatki Polaków za granicą w drugim kwartale 2013 roku” – sierpień 2013 r., – „Wydatki Polaków za granicą w trzecim kwartale 2013 roku” – listopad 2013 r., – „Wydatki Polaków za granicą w czwartym kwartale 2013 roku” – luty 2014 r., – „Wydatki Polaków za granicą w 2013 roku” – maj 2014 r., – kwartalne tabele standardowe Eurostat (Domain: TOUR, Collection Tourism demand: domestic and outbound tourism) – przed upływem kolejnego kwartału, – roczne tabele standardowe Eurostat (Tourism demand) – czerwiec 2014 r., – informacja w Internecie – nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu tury badań.

11. Koszty i sposób finansowania 1 000 000 zł – budżet MSiT 315 000 zł – budżet NBP

Dziennik Ustaw – 224 – Poz. 1391

1.30. TURYSTYKA I SPORT

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.30.11(100) Ruch graniczny Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskiwanie danych dotyczących wielkości i struktury ruchu granicznego osób i środków transportu na zewnętrznych granicach UE z wykorzystaniem źródeł administracyjnych. Szacunki ruchu osobowego na wewnętrznych granicach UE i Polski na podstawie dostępnych źródeł danych.

6. Zakres podmiotowy Ruch na przejściach granicznych zlokalizowanych na zewnętrznych granicach UE, tj. lądowych z Rosją, Białorusią, Ukrainą, granicy morskiej oraz lotniskach. Ruch osób na wewnętrznych granicach UE na podstawie dostępnych źródeł danych.

7. Zakres przedmiotowy – przekroczenia granicy przez Polaków – według poszczególnych przejść na zewnętrznych granicach UE i kierunku przekraczania granicy (wjazd, wyjazd), – przekroczenia granicy przez cudzoziemców według poszczególnych przejść na zewnętrznych granicach UE i kierunku przekraczania granicy (wjazd, wyjazd), – przekroczenia granicy przez środki transportu – według rodzajów środka transportu, przejść granicznych i kierunku przekraczania granicy (wjazd, wyjazd). Szacunki ruchu osobowego według granic i kierunku przekroczeń przez Polaków i cudzoziemców na wewnętrznych granicach UE i Polski.

8. Źródła danych Dane Komendy Głównej Straży Granicznej z Centralnej Bazy Danych SG. Wtórne wykorzystanie dostępnych źródeł danych do sporządzania szacunków ruchu na wewnętrznych granicach UE i Polski. Podmioty przekazujące dane Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych statystyczne i termin nia danych 8.1 8.2 8.3 8.4 Komenda Główna Straży Gra- Centralna Baza Danych SG; dane zagregowane raz w miesiącu do GUS nicznej według przejść granicznych; w formie elektro-

10. dnia każdego nicznej miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje o przekroczeniach zewnętrznych granic UE są opracowywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną i roczną według przejść granicznych imiennie, ich rodzajów i usytuowania. Informacje o ruchu osób na wewnętrznych granicach UE i Polski z częstotliwością roczną.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe dotyczące ruchu na zewnętrznych granicach UE – 25 dni po miesiącu, – szacunkowa liczba osób przekraczających wewnętrzne granice UE i Polski, – „Turystyka w 2013 r.” – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 362 900 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 225 – Poz. 1391

1.30. TURYSTYKA I SPORT

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.30.14(101) Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych Badanie cykliczne Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Celem badania jest uzyskanie informacji o uczestnictwie członków gospodarstw domowych w turystyce.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa domowe według cech społeczno-ekonomicznych, ich członkowie, wyjazdy zrealizowane w gospodarstwach domowych.

7. Zakres przedmiotowy Uczestnictwo członków gospodarstw domowych w wyjazdach turystycznych, wyposażenie w sprzęt turystyczny, charakterystyka zrealizowanych podróży, przyjazdy do gospodarstwa domowego.

8. Źródła danych Kwestionariusze GUS: DS-51G i DS-51I. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 gospodarstwa domowe Częstotliwość i termin 8.2 8.3 DS-51G – turystyka i wypoczynek w gospo- do

30. dnia po III darstwach domowych, kwestionariusz gospo- kwartale 2013 r. darstwa domowego; metoda reprezentacyjna (cyklicznie co 3-4 (0,04%); dobrowolne lata) Forma przekazania danych do

30. dnia po III kwartale 2013 r. (cyklicznie co 3-4 lata) Miejsce przekazania danych 8.4 ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego

2 osoby w gospodarstwach DS-51I – turystyka i wypoczynek w gospodardomowych stwach domowych, kwestionariusz indywidualny wyjazdu; metoda reprezentacyjna (0,04%); dobrowolne

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki ogólnopolskie dla gospodarstw domowych: uczestnictwo w wyjazdach według cech społeczno-ekonomicznych i miejsca zamieszkania, grup kwintylowych, wydatki na turystykę i wypoczynek. Dla członków gospodarstw domowych: preferowany sposób wypoczynku, zrealizowane podróże poza miejsce zamieszkania według rodzaju podróży, celów, organizatorów, środków transportu, głównego miejsca pobytu, miejsca noclegów i poniesionych wydatków oraz cech demograficznych i miejsca zamieszkania.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – 6 miesięcy po zakończeniu badania, – „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku” – sierpień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 948 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 226 – Poz. 1391

1.30. TURYSTYKA I SPORT

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.30.16(102) Działalność wybranych organizacji powiązanych z turystyką Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Informacje o stanie i działalności wybranych organizacji związanych z turystyką służą do oceny rozwoju krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, a także do oceny realizacji zadań wynikających z określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających i kąpiących się.

6. Zakres podmiotowy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR), Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR).

7. Zakres przedmiotowy – jednostki organizacyjne PTTK, członkowie, wycieczki turystyki powszechnej i kwalifikowanej oraz ich uczestnicy, – kadra szkoleniowa PTTK, wycieczki i imprezy w ramach turystyki kwalifikowanej według dyscyplin, przewodnicy turystyczni, przyznane odznaki, długość szlaków turystycznych, – ratownicy i działalność GOPR i TOPR, – członkowie i ratownicy WOPR oraz ich działania.

8. Źródła danych Dane organizacji powiązanych z turystyką: PTTK-u, GOPR-u, TOPR-u i WOPR-u. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Polskie Towarzystwo Tury- dane dotyczące rocznej działalności; zestawie- raz w roku do GUS styczno-Krajoznawcze nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 15 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 2 Górskie Ochotnicze Pogoto- dane dotyczące rocznej działalności; zestawie- raz w roku do GUS wie Ratunkowe nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 15 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 3 Tatrzańskie Ochotnicze dane dotyczące rocznej działalności; zestawie- raz w roku do GUS Pogotowie Ratunkowe nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 15 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 4 Wodne Ochotnicze Pogoto- dane dotyczące rocznej działalności; zestawie- raz w roku do GUS wie Ratunkowe nie zbiorcze danych; w formie elektronicznej 15 marca 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych PTTK – jednostki organizacyjne, liczba członków, wycieczki turystyki powszechnej i kwalifikowanej oraz liczba uczestników. Informacje o kadrze szkoleniowej PTTK, wycieczkach i imprezach w ramach turystyki kwalifikowanej według dyscyplin, liczbie przewodników turystycznych, przyznanych odznakach i długości szlaków turystycznych. GOPR i TOPR – liczba: ratowników, interwencji, wypadków, wypraw ratunkowych. WOPR – liczba: członków, ratowników, osób wyratowanych, utonięć.

10. Terminy i formy udostępniania „Turystyka w 2013 r.” – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 26 900 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 227 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.01(103) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R) Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie danych o prowadzonych pracach twórczych podjętych dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy w ramach działalności badawczej i rozwojowej obejmującej badania naukowe (podstawowe, stosowane i przemysłowe) oraz prace rozwojowe. Na poziomie krajowym dane służą między innymi do opracowywania i monitorowania „Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego”, „Narodowej Strategii Spójności” oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich. Ponadto dane są przekazywane do Komisji Europejskiej (Eurostatu) oraz OECD i wykorzystywane do analiz i porównań międzynarodowych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

6. Zakres podmiotowy Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inne jednostki organizacyjne prowadzące badania w sposób ciągły oraz szkoły wyższe. Jednostki prowadzące działalność gospodarczą z różnych dziedzin gospodarki. Jednostki sektora rządowego i samorządowego oraz jednostki podległe. Jednostki sektora prywatnych instytucji niedochodowych działających na rzecz gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy – nakłady finansowe na prace B + R poniesione wewnątrz jednostek sprawozdawczych według źródeł finansowania (środki: budżetowe, instytutów badawczych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, przedsiębiorstw, prywatnych instytucji niedochodowych, organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej oraz fundusze strukturalne i środki własne), w tym nakłady bieżące oraz nakłady inwestycyjne, finansowanie pośrednie działalności B + R ze środków publicznych, – nakłady na prace B + R wykonane poza jednostką sprawozdawczą (w tym na prace B + R wykonane za granicą), – nakłady na badania naukowe (podstawowe, stosowane i przemysłowe) oraz prace rozwojowe, – zatrudnienie w działalności B + R według zawodów (w tym pracownicy naukowo-badawczy, kobiety oraz cudzoziemcy), mierzone liczbą osób oraz liczbą ekwiwalentów pełnego czasu pracy, – zatrudnienie w działalności B + R według poziomu wykształcenia, – wynagrodzenia zatrudnionych w działalności B + R według poziomu wykształcenia, – wartość i przychód aparatury naukowo-badawczej zaliczonej do środków trwałych, – projekty obejmujące badania naukowe i/lub prace rozwojowe finansowane ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę, – liczba, zasoby i działalność (akta udostępnione i kwerendy) archiwów państwowych, – bibliometria – liczba publikacji autorów polskich w czasopismach rejestrowanych przez indeksy cytowań.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: PNT-01, PNT-01/s, PNT-01/a, dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczące projektów obejmujących badania naukowe i/lub prace rozwojowe finansowane ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę oraz dane dotyczące bibliometrii, dane Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dotyczące działalności archiwów państwowych, wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań DNU-K, DNU-R (omówione w badaniu 1.51.09). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których: – rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według klasyfikacji PKD jako działalność w zakresie Częstotliwość i termin 8.2 8.3 PNT-01 – sprawozdanie o działalności badaw- raz w roku do czej i rozwojowej (B + R); w formie elektro- 18 lutego 2014 r. z nicznej; metoda pełna/metoda doboru celowe- danymi za rok 2013 go; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Dziennik Ustaw

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych – dział 72 (metoda pełna); – prowadzone są prace badawczo-rozwojowe obok innej przeważającej działalności bez względu na liczbę pracujących (metoda doboru celowego) 2 szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa, urzędy marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy (metoda pełna); Urzędy centralne, urzędy miast i gmin (metoda doboru celowego) PNT-01/s – sprawozdanie o działalności ba- raz w roku do portal sprawozdawdawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach 21 marca 2014 r.

z czy GUS wyższych; w formie elektronicznej; metoda danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl pełna; obowiązkowe PNT-01/a – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych; w formie elektronicznej; metoda pełna/metoda doboru celowego; obowiązkowe raz w roku do portal sprawozdaw21 marca 2014 r. z czy GUS danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl dotyczącymi nakładów i zatrudnionych w B+R, oraz środków asygnowanych na działalność B+R i z danymi dotyczącymi środków asygnowanych na działalność B+R na rok 2014 (budżet prowizoryczny)

– 228 –

Poz. 1391

4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki

system informacyjny dotyczący projektów raz w roku do Urząd Statystyczny badawczych finansowanych ze środków prze- 31 lipca 2014 r. z w Szczecinie znaczonych w budżecie państwa na naukę; danymi za rok 2013 dane zagregowane; w formie elektronicznej

5 Ministerstwo Nauki i Szkol- system informacyjny dotyczący bibliometrii; raz w roku do Urząd Statystyczny nictwa Wyższego dane zagregowane w zakresie: liczby publika- 3 grudnia 2014 r. z w Szczecinie cji naukowych w Polsce i w innych krajach danymi za rok 2013 OECD, liczby publikacji naukowych na 1 mln mieszkańców w Polsce na tle innych krajów, procentowego udziału publikacji polskich na świecie według dziedzin nauki; w formie elektronicznej 6 Naczelna Dyrekcja Archi- zbiór danych dotyczący działalności archiwów raz w roku do Urząd Statystyczny wów Państwowych państwowych; dane zagregowane w zakresie: 31 lipca 2014 r. z w Szczecinie zasobu archiwalnego, akt udostępnionych, danymi za rok 2013 kwerend; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Nakłady na działalność B+R, zatrudnienie i wartość aparatury naukowo-badawczej według sektorów instytucjonalnych (sektor przedsiębiorstw, rządowy, prywatnych instytucji niedochodowych, szkolnictwa wyższego) i kierunków działalności, na których rzecz są prowadzone prace B+R w sektorze przedsiębiorstw, dziedzin nauk, rodzajów jednostek, rodzajów badań, regionów i województw.

10. Terminy i formy udostępniania – dane wstępne dla Eurostatu – do 30 października 2014 r., – „Nauka i technika w 2013 r.” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 629 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 229 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.02(104) Innowacje w przemyśle Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie wiedzy o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle dla oceny stopnia innowacyjności polskiej gospodarki. Na poziomie krajowym wyniki badań służą opracowywaniu i ocenie realizacji specjalnych programów i strategii mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, takich jak: „Narodowa Strategia Spójności”, „Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”. Na poziomie regionalnym są elementem opracowywanych regionalnych strategii innowacyjnych (RIS). Badanie to jest skróconą wersją rozszerzonego badania innowacji prowadzonego co dwa lata w ramach międzynarodowego programu badawczego Community Innovation Survey.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD w zakresie górnictwa i wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemysłowego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D), dostaw wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (sekcja E), w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej – badanie pełne oraz próba reprezentacyjna jednostek o liczbie pracujących od 10 do 49 osób.

7. Zakres przedmiotowy – aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (wdrożenie nowych produktów i procesów, realizacja projektów innowacyjnych), – nakłady na innowacje według rodzajów działalności innowacyjnej oraz według źródeł finansowania nakładów, – sprzedaż produktów – nowych lub istotnie ulepszonych będących nowością dla rynku oraz będących nowością tylko dla przedsiębiorstwa, – publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej, – współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, – innowacje organizacyjne, – innowacje marketingowe, – nabycie i sprzedaż technologii (transfer technologii), – wyposażenie przedsiębiorstw w środki automatyzacji, – ochrona własności intelektualnej.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: PNT-02. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.

1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do zakresu górnictwa i wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemysłowego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D) oraz dostaw wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (sekcja E), w których liczba pracujących wynosi 50 osób lub więcej – badanie pełne oraz próba reprezentacyjna przedsiębiorstw o liczbie pracujących od 10 do 49 osób Forma przekazania danych 8.2 PNT-02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle; w formie elektronicznej; metoda pełna / reprezentacyjna (25%); obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 14 lutego 2014 r. z danymi za lata 2011– 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną, publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej, sprzedaż produktów innowacyjnych, współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne, innowacje marketingowe, transfer technologii, środki automatyzacji procesów produkcyjnych oraz ochrona własności intelektualnej według sekcji i działów PKD, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw.

Dziennik Ustaw – 230 – Poz. 1391

Licencje – zakup i sprzedaż według wybranych grup krajów. Liczba krajowych i zagranicznych umów licencyjnych, z których przedsiębiorstwo korzystało.

10. Terminy i formy udostępniania – „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013” – grudzień 2014 r., – „Nauka i technika w 2013 r.” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 858 400 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 231 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.05(105) Ochrona własności przemysłowej w Polsce Badanie stałe Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

5. Cel badania Uzyskanie informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony własności przemysłowej w Polsce (wynalazki, wzory użytkowe, przemysłowe, znaki towarowe itp.). Wskaźniki z zakresu statystyki patentów są stosowane do oceny efektów działalności B + R i innowacyjnej.

6. Zakres podmiotowy Zgłaszający przedmioty własności przemysłowej do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w trybie krajowym i międzynarodowym. Podmioty, które uzyskały ochronę na terytorium RP na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737, z późn. zm.). Rezydenci zgłaszający wynalazki do ochrony prawnej za granicą.

7. Zakres przedmiotowy – liczba zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych oraz liczba udzielonych praw wyłącznych na te przedmioty, – liczba zgłoszonych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych oraz udzielonych praw wyłącznych na te przedmioty, – liczba patentów europejskich, które uprawomocniły się na terytorium RP.

8. Źródła danych System informacyjny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz dane Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.1 8.2 Urząd Patentowy Rzeczy- system informacyjny Urzędu Patentowego Rzeczypospolipospolitej Polskiej tej Polskiej; dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne – liczba zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych oraz liczba udzielonych praw wyłącznych na te przedmioty; liczba zgłoszonych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych oraz udzielonych praw wyłącznych na te przedmioty; liczba patentów europejskich, które uprawomocniły się na terytorium RP; w formie elektronicznej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 raz w roku do Urząd Statystyczny 16 kwietnia w Szczecinie 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zgłoszenia oraz udzielone prawa wyłączne na wynalazki i wzory użytkowe w Polsce: w trybie krajowym i międzynarodowym, w podziale na krajowe i zagraniczne oraz według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP). Zgłoszenia i udzielone prawa wyłączne na wynalazki krajowe i wzory użytkowe według regionów i województw. Zgłoszenia i udzielone prawa wyłącznie na wynalazki krajowe według płci. Zgłoszenia na wynalazki i wzory użytkowe krajowe według podmiotów zgłaszających i województw. Zgłoszenia i udzielone prawa wyłączne na znaki towarowe: w trybie krajowym i międzynarodowym, w podziale na krajowe i zagraniczne. Zgłoszenia oraz udzielone prawa na wzory przemysłowe i topografie układów scalonych w podziale na krajowe i zagraniczne. Zgłoszenia oraz udzielone prawa wyłączne na wynalazki krajowe za granicą. Uzyskana w Polsce ochrona na wynalazki przez podmioty krajowe i zagraniczne na podstawie Konwencji o patencie europejskim.

10. Terminy i formy udostępniania – „Nauka i technika w 2013 r.” – grudzień 2014 r., – dane dla organizacji międzynarodowych – w zależności od potrzeb.

11. Koszty i sposób finansowania 25 000 zł – budżet UP RP 26 800 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 232 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.06(106) Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie informacji dotyczących badań w zakresie wysokiej techniki, w której skład wchodzą dziedziny i wyroby odznaczające się wysoką techniką, tzw. intensywnością B + R. Jednym z mierników jest relacja nakładów na działalność B + R do wartości produkcji (sprzedaży). Dane służą między innymi do opracowywania i monitorowania „Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego”, „Narodowej Strategii Spójności” oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich.

6. Zakres podmiotowy Podmioty realizujące obroty z krajami spoza UE oraz podmioty objęte programem statystycznym realizujące obroty z krajami UE; w zakresie produkcji – jednostki zaliczane według PKD do przetwórstwa przemysłowego; w zakresie zatrudnienia w tzw. sektorze usług opartych na wiedzy oraz w przetwórstwie przemysłowym – osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych wylosowanych do badania. Wyniki przedsiębiorstw w przetwórstwie przemysłowym wysokiej techniki i w usługach opartych na wiedzy.

7. Zakres przedmiotowy Eksport i import wyrobów zaliczanych do „wysokiej techniki” według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC) na podstawie list wyrobów wysokiej techniki opracowanych przez OECD. Produkcja sprzedana według poziomów techniki według listy dziedzinowej OECD. Wskaźniki przedsiębiorstw w przetwórstwie przemysłowym wysokiej techniki i usługach opartych na wiedzy na podstawie statystyk strukturalnych przedsiębiorstw. Pracujący w przetwórstwie przemysłowym według poziomów techniki i w sektorze usług opartych na wiedzy, według listy zaproponowanej przez OECD i Eurostat.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: P-01 (badanie 1.46.04), Z-05 (badanie 1.23.07) i Z-06 (badanie 1.23.02), SP i F-02 (badanie 1.61.05), danych zbiorczych GUS opracowanych na podstawie dokumentu SAD (badanie 1.51.01), danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL (badanie 1.23.01). Dane z systemu INTRASTAT (badanie 1.51.07). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wielkość i struktura eksportu i importu oraz wskaźniki relacji importu do eksportu i udziału w eksporcie i imporcie ogółem grup wyrobów zaliczanych do wysokiej techniki. Wartości bezwzględne oraz udział sprzedaży w dziedzinach podzielonych według poziomu techniki w przetwórstwie przemysłowym oraz sektorze usług. Wskaźniki przedsiębiorstw: liczba przedsiębiorstw, wartość produkcji, obrót, wartość dodana, inwestycje brutto w przetwórstwie przemysłowym wysokiej techniki i usługach opartych na wiedzy. Pracujący w przetwórstwie przemysłowym i usługach z podziałem na płeć. Udział pracujących według poziomów intensywności B + R. Dane w ujęciu ogólnopolskim i w podziale na województwa.

10. Terminy i formy udostępniania „Nauka i technika w 2013 r.” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 72 400 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 233 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.09(107) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie informacji na temat wielkości populacji osób zatrudnionych w tzw. zawodach N + T lub/i posiadających wykształcenie wyższe, potencjalnie mogących zająć się pracą związaną z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej w ujęciu według międzynarodowego podręcznika metodologicznego Canberra Manual w zakresie: wielkości populacji HRST oraz cech demograficznych i społeczno zawodowych osób wchodzących w jej skład.

6. Zakres podmiotowy Osoby z wyższym wykształceniem oraz osoby zatrudnione w zawodach N + T.

7. Zakres przedmiotowy – liczba osób z wyższym wykształceniem w Polsce; według płci i cech społeczno zawodowych, – liczba osób pracujących w zawodach N + T, według płci i cech społeczno zawodowych, – liczba osób z wyższym wykształceniem przyjeżdżających do Polski oraz wyjeżdżających za granicę na pobyt stały, – liczba studentów, w tym cudzoziemców i absolwentów szkół wyższych; według płci i kierunków studiów, – liczba uczestników studiów doktoranckich z podziałem na dziedziny nauk, – liczba członków Polskiej Akademii Nauk.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: PNT-01, PNT-01/s, S-10, S-12 (badania 1.43.01, 1.27.05), oraz wykorzystanie wyników Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL (badanie 1.23.01) oraz informacji ewidencyjnych gmin o migracjach na pobyt stały (badania 1.21.03 i 1.21.04). Dane Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 Kancelaria Prezydenta RP Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 informacja o nadawanych tytułach naukowych raz w roku do GUS profesora; dane jednostkowe; w formie elek- 31 marca 2014 r. z tronicznej danymi za rok 2013 Forma przekazania danych

2 Ministerstwo Nauki i Szkol- informacja o nadawanych stopniach nauko- raz w roku do Urząd Statystyczny nictwa Wyższego wych doktora i doktora habilitowanego; ze- 29 sierpnia 2014 r. z w Szczecinie stawienie zbiorcze danych; w formie elektro- danymi za rok 2013 nicznej 3 Polska Akademia Nauk informacja o członkach PAN; zestawienie raz w roku do Urząd Statystyczny zbiorcze danych; w formie elektronicznej 31 marca 2014 r. z w Szczecinie danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wielkość populacji HRST w podziale według wieku, płci, poziomu wykształcenia, kategorii zaangażowania w procesie pracy (pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo), zawodów, województw. Studenci szkół wyższych według grup kierunków studiów. Członkowie Polskiej Akademii Nauk według płci i dziedzin nauk. Saldo migracji zagranicznych osób z wyższym wykształceniem na pobyt stały.

10. Terminy i formy udostępniania „Nauka i technika w 2013 r.” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 18 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 234 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.12(108) Biotechnologia Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw nauki

5. Cel badania Zapewnienie danych statystycznych do analiz na potrzeby organizacji międzynarodowych (OECD i Eurostatu) z uwzględnieniem następujących kierunków zastosowania biotechnologii: zdrowie (człowieka i zwierząt), rolnictwo, zasoby naturalne, środowisko naturalne, procesy przemysłowe, bioinformatyka i zastosowania niespecyficzne (np. narzędzia badawcze). Badanie pozwoli na określenie poziomu świadczonych dóbr i usług z zastosowaniem metod biotechnologicznych oraz na ocenę krajowego potencjału badawczego i gospodarczego – na podstawie opracowanych przez OECD międzynarodowych standardów metodologicznych.

6. Zakres podmiotowy Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauki, instytuty badawcze, szkoły wyższe, podmioty działające na rzecz nauki, centra naukowo przemysłowe. Polska Akademia Umiejętności oraz przedsiębiorstwa z różnych dziedzin gospodarki.

7. Zakres przedmiotowy Działalność w dziedzinie biotechnologii, z tego: – nakłady finansowe wewnętrzne na działalność B + R według źródeł finansowania, w tym nakłady inwestycyjne, – nakłady finansowe ogółem w przedsiębiorstwie w tym na działalność w dziedzinie biotechnologii, – wartość sprzedaży wyników prac (usług) B + R według źródeł finansowania kosztów wytworzenia, – zatrudnienie w działalności B + R według poziomu wykształcenia, grup stanowisk oraz płci, – wartość sprzedaży ogółem w tym produktów biotechnologicznych w przedsiębiorstwie, – stosowane techniki (metody) biotechnologiczne, – kierunki zastosowania biotechnologii w gospodarce, – zgłoszone wynalazki i uzyskane patenty, oraz zakup patentów, – czynniki wpływające na działalność B + R i komercjalizację rozwiązań biotechnologicznych w przedsiębiorstwie, – publikacje w czasopismach rejestrowanych przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (USA), – uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora, – nakłady na prace B + R wykonane poza jednostka sprawozdawczą, – współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziadzinie biotechnologii według obszaru zastosowań technik biotechnologicznych.

8. Źródła danych Sprawozdania MNiSW: MN-01 i MN-02. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 – osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD jako badania naukowe i prace rozwojowe – dział 72 (klasa 72.11 i 72.19) bez względu na liczbę pracujących, – szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 2 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie biotechnologii (prace B + R i/lub produkcja), lub w których prowadzona jest działalność w dziedzinie biotechnologii obok innej przeważającej działalności – do których zwróci się urząd statystyczny, bez względu na liczbę pracujących Forma przekazania daCzęstotliwość nych i termin 8.2 8.3 MN-01 – sprawozdanie o raz w roku do działalności badawczej i 31 maja 2014 r. z rozwojowej w dziedzinie danymi za rok 2013 biotechnologii w jednostkach naukowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

MN-02 – sprawozdanie o raz w roku do portal sprawozdawdziałalności w dziedzinie 31 maja 2014 r. z czy GUS biotechnologii w przedsię- danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl biorstwach; w formie elektronicznej; metoda pełna/metoda doboru celowego; obowiązkowe

Dziennik Ustaw – 235 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Nakłady na działalność B + R, zatrudnienie według stanowisk i wykształcenia, dziedziny biotechnologii, liczba publikacji, liczba nadanych stopni naukowych, wynalazki zgłoszone do opatentowania w dziedzinie biotechnologii. Jednostki prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii, zatrudnieni i nakłady na działalność w dziedzinie biotechnologii według sektorów instytucjonalnych.

10. Terminy i formy udostępniania – dane wynikowe – wrzesień 2014 r., – dane do OECD – listopad 2014 r., – „Nauka i technika w 2013 r.” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 136 800 zł – budżet GUS 60 000 zł – budżet MNiSW

Dziennik Ustaw – 236 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.13(109) Innowacje w sektorze usług Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie wiedzy o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w sektorze usług dla oceny stopnia innowacyjności polskiej gospodarki. Na poziomie krajowym wyniki badania służą opracowywaniu i ocenie realizacji specjalnych programów i strategii mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, takich jak: „Narodowa Strategia Spójności”, „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”. Na poziomie regionalnym są elementem opracowywanych regionalnych strategii innowacyjnych (RIS). Badanie to jest skróconą wersją rozszerzonego badania innowacji prowadzonego co dwa lata w ramach międzynarodowego programu badawczego Community Innovation Survey.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do: działu 46, sekcji H, działów: 58, 61, 62, 63, sekcji K, działu 71, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej – próba reprezentacyjna.

7. Zakres przedmiotowy – aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (wdrożenie nowych produktów i procesów, realizacja projektów innowacyjnych), – nakłady na innowacje według rodzajów działalności innowacyjnej oraz według źródeł finansowania nakładów, – sprzedaż produktów – nowych lub istotnie ulepszonych będących nowością dla rynku oraz będących nowością tylko dla przedsiębiorstwa, – publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej, – współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, – innowacje organizacyjne, – innowacje marketingowe, – ochrona własności intelektualnej.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: PNT-02/u. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działu 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; sekcji H – transport i gospodarka magazynowa; działu 58 – działalność wydawnicza; działu 61 – telekomunikacja; działu 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; działu 63 – działalność usługowa w zakresie informacji; sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działu 71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne Forma przekazania danych 8.2 PNT-02/u – sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (około 25%); obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 5 marca 2014 r. z danymi za lata 2011–2013 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną, sprzedaż produktów innowacyjnych, współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne, innowacje marketingowe, ochrona własności intelektualnej według sekcji i działów PKD, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw.

10. Terminy i formy udostępniania – „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013” – grudzień 2014 r. – „Nauka i technika w 2013 r.” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 499 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 237 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.14(110) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Określenie poziomu dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Na poziomie krajowym dane służą między innymi do monitorowania realizacji „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”, „Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego”, „Kierunków Zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013” oraz innych programów operacyjnych. Ponadto dane przekazywane są do Komisji Europejskiej, gdzie służą do analiz i porównań międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została zaklasyfikowana według PKD do sekcji: C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S oraz gospodarstwa domowe z osobami w wieku od 16 do 74 lat i ich członkowie w tym wieku. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

7. Zakres przedmiotowy Odsetek pracowników i osób indywidualnych wykorzystujących komputery, wyposażenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w technologie informacyjno – telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, przyczyny niekorzystania z Internetu, cele wykorzystywania Internetu, wykorzystanie mediów społecznościowych w procesach biznesowych w przedsiębiorstwach, transakcje kupna i sprzedaży realizowane za pośrednictwem Internetu, zakupy internetowe osób prywatnych, częstotliwość i miejsce wykorzystywania Internetu przez osoby indywidualne, rozwój umiejętności członków gospodarstw domowych związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, procesy biznesowe wspomagane przez stosowanie ICT w przedsiębiorstwach, wykorzystanie Internetu przez osoby indywidualne w kontaktach z administracją publiczną. Liczba budynków osiągalnych przez systemy telekomunikacyjne dostępowe.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: SSI-01, SSI-02 i kwestionariusze: SSI-10G, SSI-10I, rejestr TERYT, dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, S, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej 2 podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji K, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu tech- raz w roku do portal sprawozdawnologii informacyjno-telekomunikacyjnych 30 kwietnia 2013 r. czy GUS w przedsiębiorstwach; w formie elektroniczwww.stat.gov.pl nej; metoda reprezentacyjna (18%); obowiązkowe Forma przekazania danych

SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu tech- raz w roku do portal sprawozdawnologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 30 kwietnia 2013 r. czy GUS przedsiębiorstwach sektora finansowego; w www.stat.gov.pl formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

3 gospodarstwa domowe z SSI-10G – wykorzystanie technologii infor- raz w roku; kwie- ankieter statystyczny osobami w wieku od 16 do macyjno-telekomunikacyjnych w gospodar- cień/maj 2013 r. 74 lat stwach domowych; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,06%); dobrowolne 4 osoby w gospodarstwach SSI-10I – wykorzystanie technologii informa- raz w roku; kwie- ankieter statystyczny domowych w wieku od 16 cyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach cień/maj 2013 r. do 74 lat domowych; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,04%); dobrowolne

Dziennik Ustaw – 238 – Poz. 1391

5 Urząd Komunikacji Elektro- System Informacyjny o Infrastrukturze Szero- raz w roku do Urząd Statystyczny nicznej kopasmowej (SIIS); dane jednostkowe ogółem 30 maja 2014 r.

z w Szczecinie w podziale na klasy przepustowości oraz w danymi za rok 2013 podziale na użytkowników indywidualnych i przedsiębiorców w podziale na klasy przepustowości w zakresie: liczby usług dostępu do Internetu szerokopasmowego na terytorium RP (od poziomu miejscowości) oraz liczby budynków osiągalnych przez systemy telekomunikacyjne dostępowe (od poziomu miejscowości); w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wskaźniki dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Wyniki w zakresie przedsiębiorstw reprezentowane dla kraju jako całości, w podziale na regiony NUTS 1, województwa, rodzaje działalności według PKD, klasy wielkości przedsiębiorstw (o liczbie pracujących 10-49, 50-249, 250 i więcej osób). Wyniki w zakresie gospodarstw domowych reprezentowane dla kraju jako całości, w podziale na duże miasta (powyżej 100 tys. mieszkańców), mniejsze miasta (do 100 tys. mieszkańców) i obszary wiejskie oraz według stopnia urbanizacji, a także według dochodu miesięcznego netto (w przedziałach kwartylowych) i składu osobowego gospodarstwa domowego (z dziećmi lub bez),w podziale na regiony NTS 1 oraz w podziale na trzy duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia). Wyniki w zakresie osób indywidualnych reprezentowane dla kraju jako całości, z uwzględnieniem cech społeczno demograficznych respondentów, tj. płci, wieku i poziomu wykształcenia, aktywności zawodowej i miejsca zamieszkania, w podziale na regiony NTS 1 oraz w podziale na trzy duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia). Wskaźniki dotyczące: nasycenia usługami dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz nasycenia infrastrukturą telekomunikacyjną – kraj, województwo, powiat, gmina (w tym w podziałach na miast i obszar wiejski), miejscowości.

10. Terminy i formy udostępniania – zbiory danych dla Eurostatu w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczącym statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 2, str. 49, z późn. zm.) – październik 2013 r., – tablice wynikowe na stronie internetowej GUS – I kwartał 2014 r., – „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w latach 2009–2013” – listopad 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania 2 762 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 239 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.15(111) Środki finansowe asygnowane przez rząd na działalność badawczo-rozwojową według celów społeczno-ekonomicznych Badanie stałe Minister właściwy do spraw nauki

5. Cel badania Dostarczenie informacji na temat finansowania budżetowego nauki w rozbiciu na cele społeczno-ekonomiczne według międzynarodowej klasyfikacji NABS (Nomenklatura dla analizy i porównań programów i budżetów naukowych) – dla celów polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Konieczność przekazywania danych do Komisji Europejskiej i OECD.

6. Zakres podmiotowy Budżet państwa: część 28 – Nauka.

7. Zakres przedmiotowy Środki finansowe asygnowane przez rząd na działalność badawczo-rozwojową (tzw. GBAORD – Government Budget Appropriations or Outlays on Research and Development) według celów społeczno-ekonomicznych na podstawie międzynarodowej klasyfikacji NABS.

8. Źródła danych Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2013 r., część 28 – Nauka, Administracyjne systemy informacyjne MNiSW (bazy danych projektów obejmujących badania naukowe i/lub prace rozwojowe). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Środki finansowe asygnowane przez rząd na działalność badawczo-rozwojową w rozbiciu na cele społeczno-ekonomiczne na podstawie klasyfikacji NABS.

10. Terminy i formy udostępniania – „Nauka i technika w 2013 r.” – grudzień 2014 r., – dane dla organizacji międzynarodowych (Eurostat, OECD).

11. Koszty i sposób finansowania 45 000 zł – budżet MNiSW

Dziennik Ustaw – 240 – Poz. 1391

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.43.17(112) Nanotechnologia Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zapewnienie danych statystycznych do analiz na potrzeby organizacji międzynarodowych (OECD i Eurostatu) z uwzględnieniem kierunków zastosowania nanotechnologii. Badanie pozwoli na określenie poziomu wytwarzanych dóbr i świadczonych usług z zastosowaniem metod nanotechnologicznych oraz na ocenę krajowego potencjału badawczego i gospodarczego – na podstawie opracowanych przez OECD międzynarodowych standardów metodologicznych.

6. Zakres podmiotowy Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe, międzynarodowe instytuty naukowe, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące badania w sposób ciągły, podmioty działające na rzecz nauki, centra naukowo przemysłowe. Jednostki prowadzące działalność gospodarczą z różnych dziedzin gospodarki. Jednostki sektora rządowego i samorządowego oraz jednostki podległe. Jednostki sektora prywatnych instytucji niedochodowych działających na rzecz gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy Działalność w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii, z tego: – nakłady finansowe na prace B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii poniesione wewnątrz jednostek sprawozdawczych według źródeł finansowania (środki: budżetowe, instytutów badawczych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, przedsiębiorstw, prywatnych instytucji niedochodowych, organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej oraz fundusze strukturalne i środki własne), w tym nakłady bieżące oraz nakłady inwestycyjne, finansowanie pośrednie działalności B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii ze środków publicznych, – wartość sprzedaży wyników prac (usług) B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii według źródeł finansowania kosztów wytworzenia, – zatrudnienie w działalności B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii według grup stanowisk (w tym pracownicy naukowo-badawczy, kobiety oraz cudzoziemcy), mierzone liczbą osób oraz liczbą ekwiwalentów pełnego czasu pracy, – wartość sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych, – stosowane metody nanotechnologiczne, – kierunki zastosowania nanonauk lub nanotechnologii w gospodarce, – zgłoszone wynalazki i uzyskane patenty w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii, – czynniki wpływające na działalność B + R w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii i komercjalizację rozwiązań nanotechnologicznych w przedsiębiorstwie, – publikacje w czasopismach rejestrowanych przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (USA) z zakresu nanonauk lub nanotechnologii, – uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nanonauk lub nanotechnologii.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: PNT-05, PNT-06. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w których rodzaj prowadzonej działalności jest zaklasyfikowany według PKD jako badania naukowe i prace rozwojowe – dział 72 (klasa 72.11 i 72.19) bez względu na liczbę pracujących 2 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których prowadzona jest działalność w dziedzinie nanotechnologii; bez względu na liczbę pracujących, do których zwróci się urząd statystyczny Częstotliwość i termin 8.2 8.3 PNT-05 – sprawozdanie o działal- raz w roku do ności badawczej i rozwojowej w 31 maja 2014 r. z dziedzinie nanotechnologii w jed- danymi za rok 2013 nostkach naukowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

PNT-06 – sprawozdanie o działal- raz w roku do portal sprawozdawności w dziedzinie nanotechnologii 31 maja 2014 r. z czy GUS w przedsiębiorstwach; w formie danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Dziennik Ustaw – 241 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Nakłady na działalność B + R, zatrudnienie, według działów i grup PKD, techniki i obszary zastosowań nanotechnologii, liczba publikacji, liczba nadanych stopni naukowych, według rodzajów jednostek, regionów i województw, wynalazki zgłoszone do opatentowania w dziedzinie nanotechnologii.

10. Terminy i formy udostępniania – dane wynikowe – grudzień 2014 r., – dane do organizacji międzynarodowych (OECD i Eurostatu), – „Nauka i technika w 2013 r.” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 312 400 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 242 – Poz. 1391

1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.44.01(113) Bilanse paliw i energii Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania Zapewnienie organom państwa i administracji publicznej oraz podmiotom gospodarki narodowej, a także społeczeństwu, rzetelnych i obiektywnych informacji o gospodarowaniu paliwami i energią – opracowywanie bilansów paliwowo-energetycznych kraju (syntetyczny bilans paliwowo-energetyczny, bilanse poszczególnych nośników energii, bilanse przemian energetycznych, bilans energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych).

Dostarczanie informacji niezbędnych dla monitorowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, poziomu cen nośników energii, oceny energochłonności gospodarki, zwiększania efektywności użytkowania paliw i energii oraz umożliwienia opracowywania prognoz zapotrzebowania na nośniki energii, projektów założeń polityki energetycznej, inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł energetycznych i transportowych.

6. Zakres podmiotowy Podmioty wybrane metodą doboru celowego, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji: A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B – Górnictwo i wydobywanie, C – Przetwórstwo przemysłowe, D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F – Budownictwo, G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S – Pozostała działalność usługowa.

7. Zakres przedmiotowy Zapasy (początkowy i końcowy), produkcja, zakup (w tym import i przywóz wewnątrzwspólnotowy), sprzedaż, zużycie (w tym eksport i wywóz wewnątrzwspólnotowy) paliw i energii. Zużycie na przemiany (wsad), zużycie bezpośrednie, zużycie na wyrób lub kierunek użytkowania. Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, infrastruktura techniczna ciepłownictwa, koszty, ceny, sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Substytucja paliw spalanych w urządzeniach stacjonarnych (np. kotłach, piecach).

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: G-02a, G-02b, G-03, G-02o; administracyjny system informacyjny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych; rejestry Prezesa Agencji Rynku Rolnego (ARR): rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek oraz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Wtórne wykorzystanie danych: – ze sprawozdań GUS: G-02g (omówione w badaniu 1.26.06), P-01, P-02 (omówione w badaniu 1.46.04), – pochodzących z badania 1.44.04, – za lata 2008-2012: ze sprawozdań GUS: T-06, TD-E (omówione w badaniu 1.48.02), T-08 – dane od 2012 (omówione w badaniu 1.48.05), T-11/k – dane od 2010 (omówione w badaniu 1.48.09) oraz z administracyjnego systemu informacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o sieci drogowej (omówione w badaniu 1.48.02), – ze sprawozdań MG: GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, RAF-1, RAF-2, G-09.1, G-09.2, G-09.3, G-09.4, G-10.m, G-10.1k, G-10.1(w)k, G-10.2, G-10.3, G-10.4(D)k, G-10.4(P)k, G-10.4(Ob)k, G-10.5, G-10.6, G-10.7, G-10.7(P), G-10.8 (omówione w badaniach: 1.44.02, 1.44.11, 1.44.16), – z bazy danych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: ewidencja świadectw pochodzenia energii odnawialnej, ewidencja świadectw pochodzenia z kogeneracji, koncesjonowana energetyka cieplna, – Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (omówionych w badaniu 1.51.07) i systemów pozyskiwanych w badaniu 1.51.01, – z wewnętrznych systemów informacyjnych w zakresie: paliw stałych – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; paliw ciekłych, gazowych i energii elektrycznej, koncesjonowanych operatorów i dystrybutorów; obrotu drewnem – Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (omówione w badaniu 1.45.24).

Dziennik Ustaw

Lp.

– 243 –

Poz. 1391

Częstotliwość Miejsce przekai termin zania danych 8.3 8.4 raz w kwartale do portal sprawoz15. dnia kalenda- dawczy GUS rzowego po I, II, www.stat.gov.pl III kwartale z danymi od 1 stycznia do końca każdego kwartału

Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 osoby prawne, jednostki orga- G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników nizacyjne niemające osobowo- energii; w formie elektronicznej; metoda dobości prawnej i ich jednostki ru celowego; obowiązkowe lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A–J, L–N, R i S

2 osoby prawne, jednostki orga- G-03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii; raz w roku do portal sprawoznizacyjne niemające osobowo- w formie elektronicznej; metoda doboru celo- 17 lutego 2014 r.

z dawczy GUS ści prawnej i ich jednostki wego; obowiązkowe danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A–J, L–N, R i S 3 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i ich jednostki lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A–S G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników raz w roku do portal sprawozenergii i infrastruktury ciepłowniczej; w formie 14 lutego 2014 r. z dawczy GUS elektronicznej; metoda doboru celowego; obo- danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl wiązkowe

4 osoby prawne, jednostki orga- G-02o – sprawozdanie o cieple ze źródeł od- raz w roku do portal sprawoznizacyjne niemające osobowo- nawialnych; w formie elektronicznej; metoda 14 lutego 2014 r. z dawczy GUS ści prawnej i ich jednostki doboru celowego; obowiązkowe danymi za rok 2013 www.stat.gov.pl lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A–S w przypadku, gdy wytwarzają ciepło ze źródeł odnawialnych 5 Agencja Rozwoju Przemysłu system informacyjny dotyczący obrotu węglem S.A. Oddział w Katowicach oraz mechanicznej przeróbki węgla; dane zagregowane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla; w formie papierowej 6 Urząd Regulacji Energetyki administracyjny system informacyjny Prezesa URE; dane jednostkowe i zagregowane dotyczące biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych; w formie elektronicznej raz w miesiącu do GUS

28. dnia kalendarzowego z danymi za ostatni miesiąc raz w kwartale do Ministerstwo 75 dni po zakończe- Gospodarki niu kwartału z danymi za poprzedni kwartał

7 Agencja Rynku Rolnego

rejestr rolników wytwarzających biopaliwa raz w roku do Ministerstwo ciekłe na własny użytek; dane jednostkowe i 17 marca 2014 r. z Gospodarki zagregowane dotyczące surowców użytych do danymi za rok 2013 wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych; w formie elektronicznej rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmu- raz w roku do Ministerstwo jących się wytwarzaniem biogazu rolniczego; 17 marca 2014 r. z Gospodarki dane jednostkowe i zagregowane dotyczące danymi za rok 2013 surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego; w formie elektronicznej

8 Agencja Rynku Rolnego

Dziennik Ustaw

9 Ministerstwo Gospodarki

– 244 –

administracyjny system informacyjny Prezesa URE; dane jednostkowe i zagregowane dotyczące biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych; w formie elektronicznej rejestr rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek; dane jednostkowe i zagregowane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych; w formie elektronicznej rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego; dane jednostkowe i zagregowane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego; w formie elektronicznej raz w kwartale do GUS 90 dni po zakończeniu kwartału z danymi za poprzedni kwartał raz w roku do GUS 15 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013

Poz. 1391

10 Ministerstwo Gospodarki

11 Ministerstwo Gospodarki

raz w roku do GUS 15 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Pozyskanie i zużycie poszczególnych nośników (w jednostkach naturalnych i jednostkach energii – dżulach). Syntetyczny bilans energii (pierwotnej, pochodnej) oraz bilanse przemian energetycznych dla kraju, a także bilanse paliwowo-energetyczne dla sekcji, działów i grup PKD. Średnie ceny nośników energii w układzie terytorialnym oraz według PKD. Informacje o energochłonności wybranych wyrobów przemysłowych oraz niektórych kierunków użytkowania energii (energochłonność bezpośrednia). Dane o infrastrukturze ciepłowniczej w układzie terytorialnym oraz według PKD.

10. Terminy i formy udostępniania – „Gospodarka paliwowo energetyczna w latach 2012–2013” – październik 2014 r., – „Zużycie paliw i nośników energii w 2013 r.” – grudzień 2014 r., – „Efektywność wykorzystania energii w latach 2002–2012” – lipiec 2014 r., – „Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r.” – listopad 2014 r., – „Infrastruktura komunalna w 2013 r.” – październik 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014” – grudzień 2014 r., – Bank Danych Lokalnych – grudzień 2014 r.

Publikacje opracowywane i wydawane przez Agencję Rynku Energii S.A (ARE S.A.): – „Paliwa i energia” – rok – do końca lipca 2014 r., – „Sytuacja Energetyczna w Polsce. Krajowy Bilans Energii” – I, II, III, IV kwartał 2013 r. – czerwiec, sierpień, listopad 2013 r., kwiecień 2014 r., – „Biuletyn Ciepłownictwa” – I, II, III, IV kwartał 2013 r. – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., kwiecień 2014 r., – „Bilans energii pierwotnej w latach 1998–2013” – maj 2014 r., – „Statystyka ciepłownictwa polskiego 2013” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 2 650 600 zł – budżet GUS 1 593 000 zł – budżet MG

Dziennik Ustaw – 245 – Poz. 1391

1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.44.02(114) Elektroenergetyka i ciepłownictwo Badanie stałe Minister właściwy do spraw gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

5. Cel badania Zapewnienie informacji z zakresu sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa umożliwiających sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego, monitorowanie stanu bezpieczeństwa energetycznego kraju, prognozowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego, sporządzanie projektów założeń polityki energetycznej, krajowych bilansów energii elektrycznej (energetyka zawodowa i przemysłowa) oraz krajowych bilansów paliw w zakresie zużycia paliw w elektroenergetyce zawodowej. Dostarczenie informacji niezbędnych do wypełniania sprawozdań w zakresie energii elektrycznej i ciepła sporządzanych dla organizacji międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grup: 35.1 i 35.3 oraz jednostki prowadzące działalność w innym zakresie, jeśli wytwarzają, przesyłają, dystrybuują lub prowadzą obrót energią elektryczną, ciepłem i energią mechaniczną.

7. Zakres przedmiotowy Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną i ciepłem; infrastruktura techniczna elektroenergetyki; koszty, ceny, zużycie paliw oraz zanieczyszczenie i ochrona środowiska naturalnego; sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

8. Źródła danych Sprawozdania MG: G-10 m, G-10.1k, G-10.1(w)k, G-10.2, G-10.3, G-10.4(D)k, G-10.4(P)k, G-10.4(Ob)k, G-10.5, G-10.6, G-10.7, G-10.7(P), G-10.8, G-11e; bazy danych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: ewidencja świadectw pochodzenia energii odnawialnej, ewidencja świadectw pochodzenia z kogeneracji, koncesjonowana energetyka cieplna; bazy danych Agencji Rynku Energii S.A.: AWAR i dane finansowe jednostek sektora energetycznego. Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: G-02a, G-02b, G-02o, G-03 (omówione w badaniu 1.44.01), ankiety GUS: E-GD (omówiona w badaniu cyklicznym 1.44.04 w PBSSP

2012) oraz ze sprawozdania MG: G-09.3 (omówione w badaniu 1.44.16). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 producenci energii elektrycznej, w tym elektrownie i elektrociepłownie zawodowe oraz przemysłowe dla swoich jednostek lokalnych (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), a także podmioty gospodarcze zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem energią elektryczną oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) 2 elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe dla swoich jednostek lokalnych (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) 3 elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe dla swoich jednostek lokalnych (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) Częstotliwość i termin 8.2 8.3 G-10 m – miesięczne dane o energii raz w miesiącu do

10. elektrycznej; w formie elektronicznej; dnia kalendarzowego metoda doboru celowego; obowiązko- każdego miesiąca; za we grudzień 2013 r. do 20 stycznia 2014 r. Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

G-10.1k – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w kwartale do

20. dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do 11 lutego 2014 r. za IV kwartał 2013 r.

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

G-10.2 – sprawozdanie o działalności raz w roku do elektrowni cieplnej zawodowej; w 31 marca 2014 r. z formie elektronicznej; metoda doboru danymi za rok 2013 celowego; obowiązkowe

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

Dziennik Ustaw

4 elektrownie wodne i elektrownie wiatrowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), a także podmioty gospodarcze zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem energią elektryczną lub wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) 5 elektrociepłownie przemysłowe dla swoich jednostek lokalnych (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) 6 elektrownie wodne i elektrownie wiatrowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej)

– 246 –

G-10.6 – sprawozdanie o mocy i pro- raz w roku do dukcji elektrowni wodnych, wiatro- 20 lutego 2014 r. z wych i innych źródeł odnawialnych; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

Poz. 1391

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

G-10.3 – sprawozdanie o mocy i pro- raz w roku do dukcji energii elektrycznej i ciepła 20 stycznia 2014 r. z elektrowni (elektrociepłowni) przemy- danymi za rok 2013 słowej; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe raz w kwartale do

20. dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do 11 lutego 2014 r. za IV kwartał 2013 r. oraz do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 raz w kwartale do

20. dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do 11 lutego 2014 r. za IV kwartał 2013 r. oraz do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

7 podmioty gospodarcze prowadzące G-10.4(D)k – sprawozdanie o działaldziałalność w zakresie dystrybucji ności przedsiębiorstwa energetycznego energii elektrycznej zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

8 podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie obrotu lub dystrybucji energii elektrycznej oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) 9 podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) 10 podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) 11 podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie dystrybucji lub obrotu energią elektryczną oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej)

G-10.8 – sprawozdanie o sprzeda- raz w roku do ży/dostawie oraz zużyciu energii elek- 31 marca 2014 r. z trycznej według jednostek podziału danymi za rok 2013 administracyjnego; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe G-10.5 – sprawozdanie o stanie urzą- raz w roku do dzeń elektrycznych; w formie elektro- 20 lutego 2014 r. z nicznej; metoda doboru celowego; danymi za rok 2013 obowiązkowe

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

G-10.7 – sprawozdanie o przepływie raz w roku do energii elektrycznej (według napięć) w 20 lutego 2014 r. z sieci przedsiębiorstw energetycznych danymi za rok 2013 zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

G-11e – sprawozdanie o cenach energii dwa razy w roku: do Agencja Rynku elektrycznej według kategorii standar- 20 lipca 2013 r. i do Energii S.A., portal dowych odbiorców końcowych; w 20 stycznia 2014 r. sprawozdawczy formie elektronicznej; metoda doboru www.are.waw.pl celowego; obowiązkowe

Dziennik Ustaw – 247 –

raz w kwartale do

20. dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do 11 lutego 2014 r. za IV kwartał 2013 r. oraz do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013

Poz. 1391

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

12 podmioty gospodarcze prowadzące G-10.4(P)k – sprawozdanie o działaldziałalność w zakresie przesyłania ności operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej elektroenergetycznego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

13 podmioty gospodarcze prowadzące G-10.7(P) – sprawozdanie o przepły- raz w roku do działalność w zakresie przesyłania wie energii elektrycznej (według na- 20 lutego 2014 r. z energii elektrycznej pięć) w sieci najwyższych napięć; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 14 przedsiębiorstwa zajmujące obrotem energią elektryczną się G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe raz w kwartale do

20. dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do 11 lutego 2014 r. za IV kwartał 2013 r. oraz do 31 marca 2014 r. za rok 2013

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

15 Urząd Regulacji Energetyki

dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii; dane jednostkowe i zagregowane; w formie elektronicznej dane pochodzące ze świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych na energię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji; dane jednostkowe i zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do Ministerstwo 31 marca 2014 r. z Gospodarki danymi za okres wytwarzania od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. raz w roku do Ministerstwo 31 marca 2014 r. z Gospodarki danymi za okres wytwarzania od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

16 Urząd Regulacji Energetyki

17 Urząd Regulacji Energetyki

dane dotyczące produkcji, dystrybucji i raz w roku do Ministerstwo obrotu ciepłem z bazy koncesjonowana 15 kwietnia 2014 r. z Gospodarki energetyka cieplna; dane jednostkowe; danymi za rok 2013 w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Energia elektryczna i ciepło według producentów oraz zużycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe oraz ciepłownie. Energia elektryczna i ciepło z odnawialnych źródeł energii. Krajowa produkcja energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji. Energia elektryczna: sprzedaż, przepływy w sieciach. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w przekrojach administracyjnych. Koszty wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej i ciepła i obrotu energią elektryczną i ciepłem, stan majątku wytwórczego i sieciowego w elektroenergetyce. Wielkość emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego przez elektroenergetykę zawodową. Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciepła. Import i eksport energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej. Moc zainstalowana, osiągalna, produkcja i zużycie energii elektrycznej według podziału administracyjnego kraju.

10. Terminy i formy udostępniania – dane zawierające ceny energii elektrycznej – dla odbiorców przemysłowych według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 298 z 07.11.2008, str. 9) i dla gospodarstw domowych (na zasadzie dobrowolności): Eurostat – luty, sierpień 2013 r., – dane do Banku Danych Lokalnych oraz wydawnictw GUS, – dane o imporcie węgla kamiennego z krajów spoza UE: Komisja Europejska – 2 miesiące po półroczu sprawozdawczym, – Short Eurostat Questionnaire on Monthly Electricity Supply for Euro Indicators: Eurostat – miesiąc po okresie sprawozdawczym, – Questionnaire on Indicators to Monitor the Progress of Competition in the Electricity Market: Eurostat – grudzień 2014 r., – Electricity Monthly Questionnaire: Eurostat – 2 miesiące po okresie sprawozdawczym. Publikacje opracowywane i wydawane przez ARE S.A.: – „Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie” – rok – do końca lipca 2014 r.,

Dziennik Ustaw

– – – –

– 248 –

Poz. 1391

„Informacja statystyczna o energii elektrycznej” – miesiąc – do 40 dni po okresie sprawozdawczym, „Sytuacja w Elektroenergetyce” – I, II, III, IV kwartał 2013 r. – do 2,5 miesiąca po okresie sprawozdawczym, „Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2013” – październik 2014 r., „Emitor

2013. Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych” – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 593 000 zł – budżet MG 160 000 zł – budżet URE

Dziennik Ustaw – 249 – Poz. 1391

1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.44.03(115) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania Sporządzenie informacji statystycznych na temat paliw, energii elektrycznej i ciepła na potrzeby Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy Wytwórcy, importerzy, eksporterzy, przedsiębiorstwa dokonujące przywozu lub wywozu wewnątrzwspólnotowego, dystrybutorzy, konsumenci nośników energii.

7. Zakres przedmiotowy Produkcja, zużycie, import, przywóz wewnątrzwspólnotowy, eksport, wywóz wewnątrzwspólnotowy, zapasy, obrót nośnikami energii: paliwa stałe, ciekłe i gazowe, energia elektryczna i ciepło, energia odnawialna oraz ceny nośników energii i informacje na temat rynku gazu ziemnego.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: G-02, G-03, P-01, P-02 (omówione w badaniach: 1.44.01, 1.46.04); MG: GAZ, RAF (omówione w badaniu 1.44.11), G-09 i G-10 (omówione w badaniu 1.44.02), MG-15 (omówione w badaniu 1.46.08) oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (omówionych w badaniu 1.51.07) i systemów pozyskiwanych w badaniu 1.51.01. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Bilanse lub elementy bilansów (produkcja, import, eksport, zapasy, dostawy na rynek krajowy, zużycie) dla paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła, energii odnawialnej w zakresie zgodnym z wymaganiami poszczególnych kwestionariuszy oraz ceny nośników energii i informacje o rynku gazu ziemnego.

10. Terminy i formy udostępniania – kwestionariusz Monthly Oil&Gas: IEA OECD, Eurostat – miesiąc – 1 miesiąc i 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – kwestionariusz Monthly Electricity Survey: IEA OECD – miesiąc – 2 miesiące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – kwestionariusz Joint Oil Data Initiative: IEA OECD, Eurostat – miesiąc – 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – kwestionariusz Gas JODI OECD: IEA OECD – miesiąc – 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – kwestionariusz Gas Trade Flows: IEA OECD – miesiąc – 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – kwestionariusz Monthly Solid Fuels: Eurostat – miesiąc – 3 miesiące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – kwestionariusz Energy Prices and Taxes: IEA OECD – kwartał – 2 miesiące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – kwestionariusz Annual Coal Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2014 r., – kwestionariusz Annual Oil Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2014 r., – kwestionariusz Annual Natural Gas Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2014 r., – kwestionariusz Annual Electricity and Heat Statistics: IEA OECD, ONZ, Eurostat – rok – listopad 2014 r., – kwestionariusz Annual Renewables and Wastes Statistics: IEA OECD, Eurostat – rok – listopad 2014 r., – kwestionariusz Mini on Coal, Electricity, Gas and Renewables: IEA OECD – rok – maj 2014 r., – Energy Efficiency Indicators: IEA OECD – rok, – Questionnaire on Indicators to Monitor the Progress of Competition in the Natural Gas Market: Eurostat – rok – listopad 2014 r. – Zestawienie dotyczące możliwości substytucji paliw w Polsce (fuel-switching): IEA OECD – rok

11. Koszty i sposób finansowania 828 300 zł – budżet GUS 852 200 zł – budżet MG

Dziennik Ustaw – 250 – Poz. 1391

1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.44.05(116) Gospodarowanie materiałami Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zapewnienie organom państwa i administracji publicznej oraz podmiotom gospodarki narodowej, a także społeczeństwu informacji niezbędnej do analizy i oceny zaopatrzenia gospodarki w materiały, opracowywanie bilansów krajowych materiałów zawierających informację o przychodach według głównych kierunków pozyskiwania, tj. produkcji i imporcie oraz rozchodach według głównych kierunków rozdysponowania, tj. zużyciu krajowym i eksporcie, opracowywanie dostaw na zaopatrzenie kraju, określenie głównych kierunków zużycia materiałów na wytworzenie produktów oraz poziomu zapasów materiałów, analiza i ocena gospodarowania podstawowymi surowcami wtórnymi metalicznymi i niemetalicznymi.

6. Zakres podmiotowy Podmioty zużywające materiały, w których liczba pracujących wynosi: – 10 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 01, 13, 15–18, 20–33, 35, 36–39, 42, 43, 52, 58, 61 i grupy 41.2, – 50 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 05–12, 14, 19, 49–51. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży surowców wtórnych bez względu na liczbę pracujących oraz podmioty wytwarzające surowce wtórne, w których liczba pracujących wynosi: – 10 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 13, 17, 18, 22–25, 32, 33, 36–39, 41– 43, 49–51, 58 i klas 84.24 i 84.25, – 50 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 05–12, 14, 15, 19–21, 26–30, 35.

7. Zakres przedmiotowy Zużycie materiałów według kierunków rozchodu, tj. produkcyjno-eksploatacyjne, budowlano-montażowe i inne (np. na cele socjalne), w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zapasy w ujęciu ilościowym i surowców wtórnych – zapas na początek roku, skup od dostawców krajowych, w tym od jednostek produkcyjnych i od jednostek handlowych, import, sprzedaż odbiorcom krajowym, eksport, ubytki i straty oraz zapas na koniec okresu sprawozdawczego. W jednostkach produkcyjnych badane są ilości powstałe w wyniku własnej działalności oraz zużycie.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: G-01, G-06, wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania P-01 i meldunku P-02 (omówione w badaniu 1.46.04) oraz wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z systemu INTRASTAT (omówionych w badaniu 1.51.07) i systemów pozyskiwanych w badaniu 1.51.01. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których: – liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 01 (z wyłączeniem Agencji Nieruchomości Rolnych oraz osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), 13, 15–18, 20–33, 35, 36–39, 42, 43, 52, 58, 61 i grupy 41.

2, – liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 05–12, 14, 19, 49–51 Forma przekazania daCzęstotliwość nych i termin 8.2 8.3 G-01 – sprawozdanie o zuży- raz w roku do ciu i zapasach wybranych 4 marca 2014 r. z materiałów; w formie elek- danymi za rok 2013 tronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Dziennik Ustaw

2 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży surowców wtórnych – bez względu na liczbę pracujących oraz podmioty wytwarzające surowce wtórne, w których: – liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 13, 17, 18, 22–25, 32, 33, 36–39, 41–43, 49–51, 58 i klas 84.24 i 84.25, – liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 05–12, 14, 15, 19–21, 26–30 i 35

– 251 –

G-06 – sprawozdanie o su- raz w roku do rowcach wtórnych; w formie 18 lutego 2014 r. z elektronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Poz. 1391

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Rzeszowie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wybrane materiały: ogółem kraj, według sekcji, działów, grup i klas PKD oraz form własności, regionów i województw. Bilans krajowy, dostawy na zaopatrzenie kraju, zużycie i zapasy w ujęciu ilościowym.

10. Terminy i formy udostępniania – „Gospodarka materiałowa w 2013 r.” – październik 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 703 200 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 252 – Poz. 1391

1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.44.08(117) Zamówienia, dostawy i handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Określenie ilości i wartości produkcji, realizacji dostaw oraz transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym.

6. Zakres podmiotowy Przedsiębiorcy realizujący produkcję specjalną na podstawie złożonych zamówień przez MON, MSW i inne ministerstwa oraz posiadający zezwolenia lub koncesje na handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym.

7. Zakres przedmiotowy – zamówienia i dostawy towarów o znaczeniu strategicznym realizowane przez przedsiębiorców dla określonych resortów, – eksport i import towarów o znaczeniu strategicznym przez przedsiębiorców realizujących zagraniczne transakcje handlowe, – dane o jednostkach realizujących zamówienia i dostawy towarów o znaczeniu strategicznym dotyczące parku maszynowego, przeciętnego zatrudnienia, kosztów własnych i materiałowych itp., z uwzględnieniem produkcji ”S”.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: DS-01, DS-01a, DS-01b. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne realizujące produkcję specjalną Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.2 8.3 8.4 DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień raz w półroczu do GUS na towary o znaczeniu strategicznym i zreali- 23 lipca za I półrocze zowanych dostaw; w formie papierowej; me- i do 25 stycznia toda pełna; obowiązkowe 2014 r. z danymi za rok 2013 Forma przekazania danych

2 osoby prawne, jednostki DS-01a – załącznik do sprawozdania DS-01; raz w roku do GUS organizacyjne niemające w formie papierowej; metoda pełna; obowiąz- 25 lutego 2014 r. z osobowości prawnej, osoby kowe danymi za rok 2013 fizyczne realizujące produkcję specjalną 3 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne realizujące produkcję specjalną posiadające zezwolenia lub koncesje na prowadzenie transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w półroczu do GUS 23 lipca za I półrocze i do 25 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Ilość i wartość wyrobów z uwzględnieniem kierunków dostaw oraz państw, z którymi są dokonywane transakcje handlowe – według grup wyrobów.

10. Terminy i formy udostępniania Wyniki badania dostępne w trybie określonym ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) – 60 dni po zakończeniu badania.

11. Koszty i sposób finansowania 142 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 253 – Poz. 1391

1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.44.11(118) Paliwa ciekłe i gazowe Badanie stałe Minister właściwy do spraw gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

5. Cel badania Uzyskanie szczegółowych informacji w celu monitorowania bezpieczeństwa energetycznego na poziomie kraju i UE.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do klas: 06.10, 06.20, 19.10, 19.20, 35.21, 35.22, 35.23 (oraz koncesjonowani dostawcy gazu nienależący do tej klasy), 47.30, 46.71 (oraz koncesjonowani dostawcy produktów naftowych nienależący do tej klasy), 49.50, 52.10 oraz Agencja Rezerw Materiałowych.

7. Zakres przedmiotowy Zapasy, produkcja, zakup (w tym import i przywóz wewnątrzwspólnotowy), sprzedaż (w tym eksport i wywóz wewnątrzwspólnotowy) i zużycie paliw ciekłych i gazowych, przesył, dystrybucja i magazynowanie oraz infrastruktura techniczna gazownictwa i infrastruktura przesyłowa i magazynowa ropy naftowej i paliw. Ceny gazu dla standardowych kategorii końcowych odbiorców przemysłowych oraz ceny rynkowe produktów naftowych.

8. Źródła danych Sprawozdania MG: RAF-1, RAF-2, GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, G-11g i G-11n; bazy danych Agencji Rynku Energii S.A. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 rafinerie ropy naftowej Forma przekazania danych 8.2 RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w miesiącu do

15. dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym oraz do 5 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

2 podmioty wytwarzające i RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu raz w roku do przerabiające produkty rafi- przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzają- 5 lutego 2014 r. z nacji ropy naftowej cych i przerabiających produkty rafinacji ropy danymi za rok 2013 naftowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe 3 producenci produktów przerobu ropy naftowej, koncesjonowane jednostki prowadzące obrót produktami przerobu ropy naftowej i ich części składowe (zakłady i oddziały), operatorzy lub właściciele infrastruktury magazynowej, przesyłowej ropy naftowej i paliw, Agencja Rezerw Materiałowych RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe raz w miesiącu do

15. dnia kalendarzowego po każdym okresie sprawozdawczym

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

4 podmioty prowadzące dzia- G-11n – sprawozdanie o cenach produktów w cyklu tygodniołalność w zakresie obrotu naftowych i biopaliw; w formie elektronicznej; wym w każdy ponieproduktami naftowymi metoda doboru celowego; obowiązkowe działek, w cyklu miesięcznym do ostatniego dnia każdego miesiąca sprawozdawczego

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

Dziennik Ustaw – 254 – Poz. 1391

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

5 koksownie i podmioty pro- GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem kok- raz w miesiącu do wadzące obrót gazem kok- sowniczym; w formie elektronicznej; metoda

20. dnia kalendarzosowniczym pełna; obowiązkowe wego po każdym miesiącu sprawozdawczym 6 kopalnie węgla oraz podmio- GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem raz w miesiącu do ty prowadzące obrót gazem z ziemnym z odmetanowania kopalń; w formie

20. dnia kalendarzoodmetanowania kopalń elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe wego po każdym miesiącu sprawozdawczym 7 podmioty prowadzące dzia- GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedłalność w zakresie: wydoby- siębiorstw gazowniczych; w formie elektrocia, przesyłu, dystrybucji, nicznej; metoda pełna; obowiązkowe magazynowania paliw gazowych i obrotu paliwami gazowymi 8 podmioty prowadzące działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego i obrotu gazem ziemnym raz w miesiącu do

20. dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym

G-11g – sprawozdanie o cenach gazu ziemne- dwa razy w roku: do go według kategorii standardowych odbiorców 20 stycznia 2013 r. i końcowych; w formie elektronicznej; metoda do 20 lipca 2013 r. doboru celowego; obowiązkowe

Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje dotyczące: zapasów, produkcji, eksportu, importu, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego, zakupu, sprzedaży i zużycia paliw ciekłych i gazowych; koszty dostaw ropy naftowej; pojemności magazynowych i transportu rurociągowego ropy i paliw. Informacja statystyczna o rynku gazu ziemnego. Ceny gazu oraz rynkowe ceny produktów naftowych.

10. Terminy i formy udostępniania – kwestionariusz Short Eurostat Questionnaire on Monthly Gas Supply for Euro Indicators: Eurostat – miesiąc – 1 miesiąc po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – Monthly Report on Oil Stocks: Komisja Europejska – miesiąc – 1 miesiąc 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the Community: Komisja Europejska – miesiąc – 2 miesiące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – Government Reporting Form for Crude Oil Imports: IEA OECD – miesiąc – 2 miesiące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, – tablice wynikowe zawierające ceny gazu – dla odbiorców przemysłowych (według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych) i dla gospodarstw domowych (informacja pomocnicza w zakresie cen gazu stosowana do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (zbieranie cen dla gospodarstw domowych na zasadzie dobrowolności)); Eurostat – luty, sierpień 2013 r., – tablice wynikowe zawierające ceny produktów naftowych: Komisja Europejska – tydzień, miesiąc – w cyklu tygodniowym (za poniedziałek do godz. 12 we wtorek), w cyklu miesięcznym ceny z 15 dnia do 15 dnia następnego miesiąca, – „Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych” – miesiąc, dwa miesiące po okresie sprawozdawczym.

11. Koszty i sposób finansowania 1 376 250 zł – budżet MG 60 000 zł – budżet URE

Dziennik Ustaw – 255 – Poz. 1391

1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.44.16(119) Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Badanie stałe Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania Zapewnienie informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla kamiennego ze źródeł krajowych, pozyskiwaniu węgla kamiennego ze źródeł zagranicznych, jego dystrybucji, parametrach jakościowych, o przychodach, kosztach i wynikach z działalności, zatrudnieniu, wydajności pracy, płacach, przepracowanym czasie pracy, inwestycjach modernizacyjnych, odtworzeniowych i udostępniających nowe zasoby węgla kamiennego, o płatnościach publiczno – i cywilnoprawnych, strukturze zobowiązań publiczno – i cywilnoprawnych, należnościach, o zasobach węgla kamiennego, skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Zapewnienie informacji o pozyskaniu (wydobyciu) ze źródeł krajowych, sprzedaży, parametrach jakościowych wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego. Uzyskanie danych dla GUS, Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej) oraz Euracol u (Europejskie Stowarzyszenie dla Węgla Kamiennego i Brunatnego).

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 05.2, podmioty prowadzące działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie, zaklasyfikowane według PKD do grupy 09.9, w części dotyczącej węgla kamiennego oraz podmioty prowadzące import oraz przywóz (nabycie wewnątrzunijne) węgla kamiennego.

7. Zakres przedmiotowy Pozyskanie i dystrybucja węgla kamiennego, zatrudnienie, wydajność, płace w górnictwie węgla kamiennego, działalność inwestycyjna oraz wyniki ekonomiczno finansowe, koszty pozyskania węgla kamiennego, zasoby węgla kamiennego, skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywanie i zagospodarowanie metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Pozyskanie ze źródeł krajowych i dystrybucja w kraju węgla brunatnego.

8. Źródła danych Sprawozdania MG: G-09.1, G-09.2, G-09.3, G-09.4, G-09.5, G-09.6, G-09.7, G-09.8, G-09.9, G-09.10, G-09.11 oraz bazy danych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 podmioty prowadzące dzia- G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem łalność gospodarczą zaklasy- kamiennym; w formie elektronicznej; metoda fikowaną według PKD do pełna; obowiązkowe grupy 05.1 Częstotliwość i termin 8.3 raz w miesiącu do

20. dnia kalendarzowego każdego miesiąca – część 1; raz w kwartale do

20. dnia kalendarzowego po ostanim miesiącu kwartału sprawozdawczego – część 2 raz w miesiącu do

20. dnia kalendarzowego każdego miesiąca raz w miesiącu do

20. dnia kalendarzowego każdego miesiąca raz w miesiącu do

20. dnia kalendarzowego każdego miesiąca Miejsce przekazania danych 8.4 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

2 podmioty prowadzące dzia- G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przełalność gospodarczą zaklasy- róbce węgla; w formie elektronicznej; metoda fikowaną według PKD do pełna; obowiązkowe grupy 05.1 3 podmioty prowadzące dzia- G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie łalność gospodarczą zaklasy- węglem brunatnym; w formie elektronicznej; fikowaną według PKD do metoda pełna; obowiązkowe grupy 05.2 4 podmioty prowadzące import oraz przywóz (nabycie wewnątrzunijne) węgla kamiennego G 09.4 – sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Dziennik Ustaw

5 podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9 6 podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9

– 256 –

G-09.5 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w miesiącu do

20. dnia kalendarzowego każdego miesiąca raz w miesiącu do

10. dnia kalendarzowego każdego miesiąca – dział I poz. 16 oraz działy III i IV, raz w roku do 15 lutego po roku sprawozdawczym – dział I poz. 7 oraz dział II raz w miesiącu do

20. dnia kalendarzowego każdego miesiąca – dział I, II, IV, VII, raz w kwartale do

20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału sprawozdawczego – dział III, V, VI raz w miesiącu do

20. dnia kalendarzowego każdego miesiąca

Poz. 1391

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

7 podmioty prowadzące dzia- G-09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w łalność gospodarczą zaklasy- górnictwie węgla kamiennego; w formie elekfikowaną według PKD do tronicznej; metoda pełna; obowiązkowe grupy 05.1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

8 podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9

G-09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno – i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

9 podmioty prowadzące dzia- G-09.9 – sprawozdanie o zasobach węgla raz w roku do łalność gospodarczą zaklasy- kamiennego; w formie elektronicznej; metoda 30 kwietnia po roku fikowaną według PKD do pełna; obowiązkowe sprawozdawczym grupy 05.1 10 podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9 11 podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 G-09.10 – sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe G-09.11 – sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w kwartale do

25. dnia miesiąca nastepującego po ostatnim miesiącu kwartału sprawozdawczego raz w kwartale do

30. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału sprawozdawczego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Pozyskanie (wydobycie netto), sprzedaż z podziałem na odbiorców krajowych, wywóz do krajów UE oraz eksport poza kraje UE przy uwzględnieniu cen zbytu (loco kopalnia), parametrów jakościowych, rodzajów, typów i sortymentów węgla kamiennego oraz wykorzystania węgla, import węgla kamiennego z podziałem na kierunki dostaw (odbiorcy krajowi), przy uwzględnieniu cen zbytu na rynku krajowym oraz rodzajów rynków zbytu, parametrów jakościowych, rodzajów, typów i sortymentów węgla kamiennego i wykorzystania węgla, koszty i wyniki produkcji oraz sprzedaży węgla kamiennego przy uwzględnieniu rodzajowych kosztów nakładowych i jednostkowych, wynikach poszczególnych rodzajów działalności, bilans zatrudnienia, wydajność pracy, przeciętne płace przy uwzględnieniu kategorii stanowisk, przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego przy uwzględnieniu czasu normatywnego i ponadnormatywnego w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz miejsca zatrudnienia, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, przy uwzględnieniu rodzajów inwestycji (modernizacyjne, odtworzeniowe, początkowe), wysokość obciążeń publiczno – i cywilnoprawnych, stan i struktura zobowiązań długo – i krótkoterminowych publiczno – i cywilnoprawnych według wierzycieli, stan i struktura należności, kapitały, ich struktura i wykorzystanie w górnictwie, bilans zasobów węgla kamiennego przy uwzględnieniu rodzajów węgla, okresu ważności koncesji na wydobywanie węgla, rodzajów węgla, głębokości zalegania, wielkości rzeczowo – finansowe charakteryzujące skutki śro-

Dziennik Ustaw – 257 – Poz. 1391

dowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, dane o ilości metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego oraz jego zagospodarowaniu. Wydobycie, sprzedaż, parametry jakościowe węgla brunatnego.

10. Terminy i formy udostępniania – „Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego” – miesiąc (biuletyn ARP S.A.), – „Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce” – miesiąc (biuletyn ARP S.A.), – „Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski” – miesiąc (Informator ARP S.A.), – „Wyniki techniczno – ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce” – miesiąc (biuletyn ARP S.A.), – „Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce” – miesiąc (informator ARP S.A.), – „Informacja o zasobach węgla kamiennego” – rok (informator ARP S.A.), – „Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce” – kwartał (informator ARP S.A.), – „Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego” – kwartał (informator ARP S.A.), – „Charakterystyka działalności sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w 2011r.” – rok (biuletyn ARP S.A.), – Informacja o wydobyciu, sprzedaży i jakości węgla brunatnego” – miesiąc (informator ARP S.A.).

11. Koszty i sposób finansowania 223 180 zł – budżet MG

Dziennik Ustaw – 258 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.01(120) Badanie struktury gospodarstw rolnych Badanie cykliczne Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie danych na potrzeby oceny i kształtowania narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Opracowanie typologii gospodarstw rolnych (wielkość ekonomiczna i typ rolniczy). Dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Dostarczenie danych na potrzeby przygotowania operatu dla systemu zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych „Polski FADN”.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

7. Zakres przedmiotowy Położenie (szerokość i długość geograficzna) oraz status prawny gospodarstwa rolnego, cechy charakteryzujące użytkownika oraz pracujących w gospodarstwie rolnym (rodzinna i najemna siła robocza), struktura dochodów gospodarstwa domowego, udział samozaopatrzenia gospodarstwa domowego w wartości produkcji końcowej gospodarstwa rolnego, udział sprzedaży bezpośredniej w całkowitej sprzedaży gospodarstwa rolnego, prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym i jej udział w produkcji końcowej, struktura własnościowa użytków rolnych, użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych, pogłowie zwierząt gospodarskich, maszyny i urządzenia rolnicze, rolnictwo ekologiczne, korzystanie ze wsparcia w ramach PROW, zużycie nawozów mineralnych, wapniowych i organicznych, ceny kupna/sprzedaży i dzierżawy użytków rolnych.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: R-SGR; dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z systemu informacyjnego o gospodarstwie rolnym. Wtórne wykorzystanie danych z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie danych o gospodarstwach ekologicznych. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dz. 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), 01.6, klasa 01.61 – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska), a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha lub prowadzony jest chów/hodowla zwierząt gospodarskich. Forma przekazania danych Częstotliwość i termin 8.3 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; ankieter statystyczny w miejscu siedziby podmiotu

8.2 R-SGR – badanie struktury gospodarstw raz w roku od 1 do rolnych; w formie elektronicznej; 23 czerwca 2013 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2013 r. dla podmiotów o liczbie pracujących nie raz w roku od do większej niż 5 osób dopuszczalne jest 24 czerwca przekazywanie danych w formie wywia- 7 lipca 2013 r. wedu bezpośredniego lub telefonicznego; dług stanu w dniu metoda pełna; obowiązkowe 1 czerwca 2013 r.

Dziennik Ustaw – 259 – Poz. 1391

2 wylosowane gospodarstwa indy- R-SGR – badanie struktury gospodarstw widualne rolnych; w formie elektronicznej; raz w roku od 1 do 17 czerwca 2013 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2013 r. w formie wywiadu bezpośredniego lub raz w roku od telefonicznego; 10 czerwca do metoda reprezentacyjna (około 12%); 7 lipca 2013 r. weobowiązkowe dług stanu w dniu 1 czerwca 2013 r.

serwer GUS,

centralny

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

3 Agencja Restrukturyzacji i Moder- system informacyjny ARiMR; dane do 31 marca 2014 r. GUS nizacji Rolnictwa jednostkowe o gospodarstwie rolnym w według stanu w dniu zakresie: identyfikator nadany podmio- 31 grudnia 2013 r. towi przy wpisie do ewidencji producentów, korzystania ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 w okresie ostatnich 3 lat: oś priorytetowa, nazwa i kod działania/działań, nazwa i kod pakietu/pakietów w przypadku działania „Program rolnośrodowiskowy”; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Gospodarstwa rolne ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne, powierzchnia użytków rolnych i zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, zużycie nawozów, rodzaje dochodów gospodarstwa domowego, liczba pracujących według grup obszarowych użytków rolnych, skali chowu zwierząt, osoby kierującej gospodarstwem rolnym, wykształcenia ogólnego i rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym, głównego dochodu gospodarstwa domowego, rodzaju prowadzonej działalności, nakładów pracy (w AWU), wielkości ekonomicznej (w ESU) oraz typów rolniczych – kraj. Wybrane dane – regiony, województwa, sektory własności.

10. Terminy i formy udostępniania – „Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2013 r.” – styczeń 2014 r. – „Charakterystyka gospodarstw rolnych” – kwiecień 2014 r. – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r. – „Rocznik statystyczny rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r. – Baza danych Eurostatu EUROFARM – kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 24 880 300 zł – budżet GUS i środki Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw – 260 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.02(121) Gospodarka ziemią Badanie stałe Minister właściwy do spraw rozwoju wsi

5. Cel badania Badanie postępu z wykonania prac związanych z poprawą struktury agrarnej w drodze scaleń i wymiany gruntów oraz innych prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, przyczyniających się do modernizacji obszarów wiejskich.

6. Zakres podmiotowy Prace geodezyjno-urządzeniowe, w tym prace scaleniowo-wymienne, wykonywane przez samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych (biura geodezji i terenów rolnych); starostowie przeprowadzający postępowania scaleniowe i wymienne; wojewodowie.

7. Zakres przedmiotowy Personel wykonawczy, obszary objęte pracami scaleniowymi i wymiennymi, liczba wykonanych prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa według rodzajów robót i jednostek wykonawczych, określenie skali i tempa zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych.

8. Źródła danych Sprawozdania MRiRW: RRW-8 i RRW-9. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Forma przekazania danych dane statystyczne i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 1 marszałkowie województw RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac raz w roku do (biura geodezji i terenów geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby 20 stycznia 2014 r. z rolnych) rolnictwa; w formie papierowej; metoda pełna; danymi za rok 2013 obowiązkowe 2 starostowie Miejsce przekazania danych 8.4 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac raz w roku do urząd wojewódzki scaleniowych; w formie papierowej; metoda 10 stycznia 2014 r. z pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac raz w roku do Ministerstwo Rolscaleniowych; zestawienie zbiorcze; w formie 20 stycznia 2014 r. z nictwa i Rozwoju papierowej danymi za rok 2013 Wsi raz w roku do GUS 28 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

3 wojewodowie

4 Ministerstwo Rolnictwa i tablice wynikowe; w formie papierowej Rozwoju Wsi

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Podstawowe dane wynikowe z zakresu zmian w strukturze agrarnej, z uwzględnieniem między innymi scaleń i wymiany gruntów oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przekroju kraju oraz według regionów, województw, podregionów, powiatów i gmin.

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) raz w roku za 2013 rok: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 28 lutego 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 19 000 zł – budżet MRiRW

Dziennik Ustaw – 261 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.03(122) Użytkowanie gruntów Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących gruntów według rodzaju użytków rolnych i grup użytkowników w granicach administracyjnych oraz według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego. Badanie dostarcza również informacji w zakresie zmian w strukturze agrarnej rolnictwa, a w szczególności takich zjawisk, jak: – przejmowanie i zagospodarowanie mienia zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, – przepływ ziemi między gospodarstwami. Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia bilansu gruntów według rodzaju użytków rolnych dla zaspokojenia potrzeb krajowych i międzynarodowych, w tym Eurostatu.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych. Mienie Agencji Nieruchomości Rolnych.

7. Zakres przedmiotowy – użytkowanie gruntów według rodzaju użytków, – przejmowanie mienia do zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, – kierunki i formy zagospodarowania mienia Agencji Nieruchomości Rolnych, kształtowanie liczebności i wielkości gospodarstw rolnych, przepływ ziemi między gospodarstwami, zmiany w grupach obszarowych gospodarstw.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: R-05. Dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe; urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe; starostw powiatowych z systemu ewidencji gruntów i budynków; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z systemu informacyjnego KRUS oraz roczny raport Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z systemu informacyjnego o gospodarstwach rolnych (opisanych w badaniu 1.80.01). Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: R-SGR (opisanego w badaniu 1.45.01). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha Częstotliwość i termin 8.2 8.3 R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, raz w roku do 4 lipca powierzchni zasiewów i zbiorach; użytkowa- 2013 r. z danymi nie gruntów, powierzchnia zasiewów; w for- według stanu w dniu mie elektronicznej; 30 czerwca 2013 r. dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

Dziennik Ustaw

2 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dz. 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha 3 starostwa powiatowe

– 262 –

R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach; produkcja ważniejszych upraw rolnych, powierzchnia, plony i zbiory z łąk trwałych; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe trzy razy w roku: do 4 lipca 2013 r. plony i zbiory według stanu w dniu 30 czerwca 2013 r., do 26 sierpnia 2013 r. plony i zbiory według stanu w dniu 22 sierpnia 2013 r., do 25 października 2013 r. ostateczne dane o plonach i zbiorach

Poz. 1391

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości); dane zagregowane według gmin i powiatów – gminne i powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków, sporządzone na podstawie wykazów gruntów, wykazów budynków i wykazów lokali z zachowaniem formy i treści tych wykazów; w formie elektronicznej wojewódzkie zestawienie danych objętych ewidencją gruntów i budynków sporządzone na podstawie zestawień powiatowych; dane zagregowane według województw wraz z powiatowymi i gminnymi zestawieniami zbiorczymi przekazanymi przez starostwa powiatowe; w formie elektronicznej

raz w roku do urzędy marszałkow15 lutego 2013 r. z skie danymi według stanu w dniu 1 stycznia 2013 r.

4 urzędy marszałkowskie

raz w roku do Główny Urząd 15 marca 2013 r. z Geodezji i Kartogradanymi według stanu fii w dniu 1 stycznia 2013 r.

5 Główny Urząd Geodezji i krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych Kartografii ewidencją gruntów i budynków sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich; dane zagregowane dla kraju wraz z wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi zestawieniami zbiorczymi przekazanymi przez urzędy marszałkowskie – dane według województw, powiatów i gmin; w formie elektronicznej 6 Kasa Rolniczego Ubezpie- system informacyjny KRUS; dane zagregoczenia Społecznego wane (według województw) dotyczące liczby gospodarstw rolnych przekazanych w związku z otrzymaniem uprawnień do emerytury lub renty – kwartalna informacja statystyczna; w formie papierowej 7 Agencja Rolnych

raz w roku do GUS 15 kwietnia 2013 r. z danymi według stanu w dniu 1 stycznia 2013 r.

raz w roku do GUS 31 marca 2014 r. z danymi ostatecznymi za rok 2013

Nieruchomości roczny raport z działalności dla kraju i według czerwiec 2014 r. z Urząd Statystyczny oddziałów terenowych; dane zagregowane; danymi za rok 2013 w Olsztynie, GUS publikacja w formie papierowej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory własności, formy własności i użytkowania, grupy użytków, uprawy i grupy upraw, grupy obszarowe gospodarstw, użytków rolnych i upraw. Kształtowanie liczebności i wielkości gospodarstw rolnych według grup obszarowych, sektorów i form własności. Kierunki i formy zagospodarowania mienia Agencji Nieruchomości Rolnych – kraj, regiony i województwa; zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności – kraj, regiony i województwa; inne grupowania według potrzeb. Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów – kraj, regiony, województwa, sektory własności, formy własności i użytkowania, grupy użytków.

Dziennik Ustaw – 263 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania – dane Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie kierunków i form zagospodarowania mienia – styczeń 2014 r., – „Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2013 r.” – styczeń 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r., – powierzchnia użytków rolnych według rodzaju – dane przekazywane do Eurostatu – marzec 2014 r., wrzesień 2014 r., – powierzchnia użytków rolnych według rodzaju – dane wstępne przekazywane do FAO – wrzesień 2013 r., – powierzchnia użytków rolnych według rodzaju – dane wynikowe przekazywane do FAO – luty 2014 r., – „Rolnictwo w 2013” – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 822 700 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 264 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.05(123) Powierzchnia zasiewów Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących powierzchni zasiewów poszczególnych upraw zbóż, roślin oleistych, buraków cukrowych, roślin włóknistych i innych upraw przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych, warzyw, truskawek oraz pozostałych upraw. Wyniki zostaną wykorzystane do oszacowania produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych oraz dla zaspokojenia potrzeb krajowych i międzynarodowych, w tym Eurostatu.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze, spółek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Dane dotyczące gospodarstw rolnych.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: R-06, R-SGR (opisane w badaniu 1.45.01), R-05 (opisane w badaniu 1.45.03), R-KSRB (opisane w badaniu 1.45.10) oraz oceny i szacunki ekspertów terenowych. Wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z systemu informacyjnego o gospodarstwach rolnych (opisanych w badaniu 1.80.01). Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha Forma przekazania danych 8.

2 R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 25 października z danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory własności, grupy producentów, uprawy i grupy upraw, grupy obszarowe gospodarstw i upraw.

10. Terminy i formy udostępniania – „Wyniki produkcji roślinnej w 2013 r.” – kwiecień 2014 r., – „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 r.” – kwiecień 2014 r., – „Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2013 r.” – styczeń 2014 r., – dane wynikowe z zakresu powierzchni upraw głównych ziemiopłodów rolnych oraz warzyw gruntowych i truskawek – kwiecień 2014 r., – powierzchnia zasiewów głównych upraw rolnych – dane przekazywane do Eurostatu – styczeń, czerwiec, sierpień, wrzesień 2013 r., luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik 2013 r., styczeń , wrzesień 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r., – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – powierzchnia zasiewów głównych upraw rolnych oraz warzyw gruntowych i truskawek – dane wstępne przekazywane do FAO – wrzesień 2013 r., – powierzchnia zasiewów głównych upraw rolnych oraz warzyw gruntowych i truskawek – dane wynikowe przekazywane do FAO – luty 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 769 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 265 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.06(124) Okresowe oceny stanu upraw Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących: prognozy powierzchni zasiewów, m.in. upraw jarych i ozimych, szacunku strat zimowych i wiosennych w uprawach rolnych i ogrodniczych, oceny stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych, które na etapie wczesnych przewidywań pozwalają wnioskować o wysokości plonów poszczególnych upraw rolnych. W ramach tej tematyki dokonuje się także ocen bieżącej i przewidywanej sytuacji w rolnictwie oraz strat w przechowywanych ziemiopłodach. Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania wiosennej i jesiennej oceny stanu upraw, a także dla określenia powierzchni zasiewów upraw ozimych i jarych na etapie wczesnych szacunków również na potrzeby Eurostatu.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa indywidualne – na podstawie terenowych ocen eksperckich. Gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze i spółek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy Ocena stanu upraw w zakresie: – przewidywanej powierzchni zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych, – ocen stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych, – ocen kwitnienia drzew owocowych, – procentu przewidywanych strat w powierzchni zasiewów. W wiosennej ocenie stanu upraw rolnych i ogrodniczych ujmuje się badanie wielkości strat w masie przechowywanych ziemiopłodów.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: R-04, R-KSRB (opisane w badaniu 1.45.10) oraz oceny i szacunki ekspertów terenowych. Informacje z badań Instytutu Geodezji i Kartografii z wykorzystaniem metody teledetekcji oraz z prac metodologiczno-wdrożeniowych prowadzonych we współpracy z GUS przy wykorzystaniu technik satelitarnych i komputerowych. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha Forma przekazania danych 8.2 R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 13 maja 2013 r. według stanu w dniu 9 maja 2013 r. Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Ocena stanu upraw według form jarych i ozimych – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory własności, formy własności i użytkowania, grupy użytków, uprawy i grupy upraw.

10. Terminy i formy udostępniania – informacje sygnalne: – wstępna ocena przezimowania upraw – kwiecień 2013 r., – wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych – maj/czerwiec 2013 r., – wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych – grudzień 2013 r., – dane dotyczące jesiennej oceny stanu upraw – kwiecień 2014 r., – „Wyniki produkcji roślinnej w 2013 r.” – kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 164 300 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 266 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.07(125) Produkcja ważniejszych upraw rolnych Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących plonów i zbiorów podstawowych upraw rolnych na etapie prognoz i przewidywań (szacunek przedwstępny, wstępny), szacunku przedwynikowego oraz plonów i zbiorów wynikowych, oceny jakości zebranej produkcji oraz przewidywanych kierunków rozchodów uzyskanej produkcji roślinnej. Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia szacunków produkcji głównych ziemiopłodów rolnych na potrzeby krajowe i międzynarodowe, w tym Eurostatu.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze, spółek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy – szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań – metodą ekspertyz prowadzonych przez ekspertów terenowych GUS) – obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych, – szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyjnych). Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje zbóż ozimych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek, – szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) oraz szacunek plonów zbóż i rzepaku i rzepiku metodą reprezentacyjną (wywiady w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek, – szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż według gatunków i form użytkowania, produkcję oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych według kierunków użytkowania (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści roślin okopowych, słomy roślin strączkowych, plew roślin motylkowych, wysłodków buraczanych). Szacunek metodą reprezentacyjną (wywiadów w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych dla wybranych upraw) w powiązaniu z wynikami ocen ekspertów terenowych i centralnych oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek, a także metodą rozliczeń bilansowych. Dla wybranych upraw bada się ilość zbiorów przewidywaną do sprzedaży, a także przeprowadza się szacunek kierunków rozchodów produkcji. Dla niektórych ziemiopłodów ustala się szacunek wielkości przewidywanych strat w przechowywaniu oraz wielkości posiadanych zapasów.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: R-05 (opisane w badaniu 1.45.03), R-06 (opisane w badaniu 1.45.05), R-SGR (opisane w badaniu 1.45.01), R-r-oz, R-r-z, R-r-zb, R-r-pw; oceny i szacunki ekspertów terenowych; sprawozdanie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Z.2.GIJHARS oraz sprawozdanie Agencji Rynku Rolnego Z.3.ARR. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Forma przekazania danych dane statystyczne i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 1 wylosowane gospodarstwa R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych; w raz w roku do 4 lipca indywidualne formie wywiadu bezpośredniego lub telefo- 2013 r. z danymi za nicznego; metoda reprezentacyjna (około rok 2013 0,5%); obowiązkowe Miejsce przekazania danych 8.4 ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

2 wylosowane gospodarstwa R-r-z – badanie plonów ziemniaków; w formie raz w roku do indywidualne wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego; 26 sierpnia 2013 r. metoda reprezentacyjna (około 0,5%); obo- z danymi za rok 2013 wiązkowe

Dziennik Ustaw – 267 – Poz. 1391

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

3 wylosowane gospodarstwa R-r-zb – badanie plonów zbóż oraz rzepaku i raz w roku do indywidualne rzepiku; w formie wywiadu bezpośredniego 26 sierpnia 2013 r. lub telefonicznego; metoda reprezentacyjna z danymi za rok 2013 (około 1%); obowiązkowe

4 wylosowane gospodarstwa R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemio- raz w roku do indywidualne płodów rolnych; w formie wywiadu bezpo- 8 listopada 2013 r. z średniego lub telefonicznego; metoda repre- danymi za rok 2013 zentacyjna (około 1%); obowiązkowe

5 Główny Inspektorat Jakości Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i Handlowej Artykułów Rol- zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji no-Spożywczych i plantatorów; dane zagregowane według województw; w formie papierowej

raz w roku do GUS 28 marca 2014 r. (powierzchnia) i do 28 kwietnia 2014 r. (zbiory) z danymi za rok 2013

6 Agencja Rynku Rolnego

Z.3.ARR – dane zbiorcze o powierzchni i raz w roku do GUS zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych 28 marca 2014 r. z do produkcji cukru; dane zagregowane według danymi za rok 2013 producentów i województw; w formie papierowej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory własności, formy własności, uprawy i grupy upraw.

10. Terminy i formy udostępniania – informacje sygnalne: – „Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” – lipiec 2013 r., – „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” – wrzesień 2013 r., – „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” – grudzień 2013 r., – „Wyniki produkcji roślinnej w 2013 r.” – kwiecień 2014 r., – „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 r.” – kwiecień 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r., – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – plony i zbiory głównych upraw rolnych (wydruk, nośnik elektroniczny) – kwiecień 2014 r., – plony i zbiory głównych upraw rolnych – dane przekazywane do Eurostatu – sierpień, wrzesień, październik 2013 r., luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2013 r., styczeń, wrzesień 2014 r., – plony i zbiory głównych upraw rolnych – dane wstępne przekazywane do FAO – wrzesień 2013 r., – plony i zbiory głównych upraw rolnych – dane wynikowe przekazywane do FAO – luty 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 7 093 400 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 268 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.08(126) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków drzew i krzewów owocowych z uwzględnieniem nasadzeń drzew oraz krzewów i wykarczowań, a także powierzchni szkółek drzew i krzewów owocowych , powierzchnia uprawy, plony i zbiory warzyw i upraw sadowniczych na etapie prognoz (szacunek wstępny), szacunku przedwynikowego oraz plonów i zbiorów wynikowych, a także ocena jakości zbiorów. Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia szacunków głównych ziemiopłodów ogrodniczych na potrzeby krajowe i międzynarodowe, w tym Eurostatu.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze, spółek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy – szacunek wstępny – obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych – na podstawie wyników ocen ogrodniczych ekspertów terenowych i centralnych oraz wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek, – szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję warzyw gruntowych według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych – szacunek metodą ocen ekspertów ogrodniczych szczebla wojewódzkiego i centralnego, – szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję warzyw gruntowych według gatunków; jesienną produkcję warzyw spod osłon według gatunków oraz powierzchnię kwiatów pod osłonami; produkcję owoców z drzew według gatunków; produkcję owoców jagodowych według gatunków; ocenę wykarczowań i nasadzeń drzew i krzewów owocowych, powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych metodą szacunków ekspertów ogrodniczych terenowych i centralnych w powiązaniu z wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Badanie obejmuje również wielkości strat w przechowywanych ziemiopłodach.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: R-08 z załącznikiem nr 1, R-SGR (opisane w badaniu 1.45.01), R-05 (opisane w badaniu 1.45.03) oraz oceny i szacunki ekspertów terenowych. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych 8.2 R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 dwa razy w roku: do 4 lipca 2013 r. z danymi według stanu w dniu 30 czerwca 2013 r., do 5 listopada 2013 r. dane ostateczne Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

8.0 8.1 1 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha i niezależnie od zaklasyfikowania, gdy prowadzone są uprawy ogrodnicze pod osłonami na powierzchni powyżej 100 m2, sporządza się załącznik nr 1 do sprawozdania R-08

Dziennik Ustaw

2 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.04 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha i niezależnie od zaklasyfikowania, gdy prowadzone są uprawy ogrodnicze pod osłonami na powierzchni powyżej 100 m2 3 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.04 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha i niezależnie od zaklasyfikowania, gdy prowadzone są uprawy ogrodnicze pod osłonami na powierzchni powyżej 100 m2

– 269 –

załącznik nr 1 do R-08 – do 4 lipca 2013 r. sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami; uprawy wiosenne; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe załącznik nr 1 do R-08 – do 25 października sprawozdanie o po- 2013 r. wierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami; dane o powierzchni zajętej pod jesienną uprawę warzyw i kwiatów; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Poz. 1391

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Olsztynie

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Olsztynie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory własności, formy własności, uprawy i grupy upraw.

10. Terminy i formy udostępniania – informacje sygnalne: – „Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” – lipiec 2013 r., – „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” – wrzesień 2013 r., – „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” – grudzień 2013 r., – „Wyniki produkcji roślinnej w 2013 r.” – kwiecień 2014 r., – „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 r.” – kwiecień 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r., – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – powierzchnia, plony i zbiory upraw ogrodniczych (wydruk, nośnik elektroniczny) – kwiecień 2014 r., październik 2014 r., – powierzchnia, plony i zbiory upraw ogrodniczych – dane przekazywane do Eurostatu – warzywa i truskawki – marzec 2014 r. (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2013 r.), owoce z drzew i owoce jagodowe – marzec, wrzesień 2014 r. (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2013 r.), – powierzchnia, plony i zbiory upraw ogrodniczych – dane wstępne przekazywane do FAO – wrzesień 2013 r., – powierzchnia, plony i zbiory upraw ogrodniczych – dane wynikowe przekazywane do FAO – luty 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 599 700 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 270 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.09(127) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń) Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania Ocena aktualnego stanu pogłowia zwierząt według gatunków, grup wiekowo-użytkowych, sporządzenie uproszczonego bilansu obrotu stada bydła i owiec oraz oszacowanie fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej (m.in.: produkcji żywca rzeźnego poszczególnych gatunków, mleka, jaj, wełny). Informacje o pogłowiu zwierząt w sztukach fizycznych, o zróżnicowaniu pogłowia według grup użytkowych pozwalają na określenie struktury stada ze wskazaniem na główny kierunek produkcyjny (np. produkcja mleka czy żywca rzeźnego) oraz intensywności produkcji danego gatunku zwierząt. Ze struktury stada wynikają wskaźniki ilustrujące stopień zaopatrzenia stada w matki i sztuki młode, niezbędne do remontu stada. Uzyskanie danych o liczbie wykonywanych zabiegów unasienniania krów i jałowic w poszczególnych kwartałach. Dane te służą także do sporządzania informacji nt. liczby wykonywanych zabiegów nasieniem poszczególnych ras buhajów.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze, spółek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty prowadzące chów bydła, owiec, koni, kóz, drobiu; zajmujące się chowem, hodowlą i reprodukcją zwierząt, pozyskiwaniem, konfekcjonowaniem, przechowywaniem i dostarczaniem nasienia buhajów; prowadzące działalność związaną z wylęgiem drobiu; rzeźnie oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność związaną z ubojem zwierząt gospodarskich.

7. Zakres przedmiotowy – ilościowy stan pogłowia bydła, owiec, koni, kóz, drobiu według gatunków, struktura stada zwierząt według płci, wieku i kierunku użytkowania wraz z elementami obrotu stada bydła i owiec, – szacunki produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego, tj.: żywca rzeźnego i mięsa wołowego, cielęcego, baraniego, końskiego, koziego, króliczego, drobiowego, mleka, jaj, wełny, miodu i innych produktów, – kierunki rozdysponowania uzyskanej produkcji żywca wołowego, cielęcego, drobiowego, mleka, jaj kurzych konsumpcyjnych, z uwzględnieniem bezpośredniej sprzedaży z gospodarstw rolnych i konsumpcji mięsa, mleka i jaj w gospodarstwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, – prognozy podaży bydła dorosłego, cieląt i owiec (GIP), – wielkość wylęgów drobiu według gatunków i kierunków użytkowania piskląt, – informacje o wydajności poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (mleczność, nieśność, wydajność wełny od owcy, wydajność z ula), – informacje o wielkości przemysłowych ubojów bydła według grup struktury stada, owiec, kóz, koni, drobiu, królików, w tym wielkość ubojów wykonywanych na zlecenie oraz ubojów bydła, owiec i drobiu w gospodarstwie rolnym, – zwierzęta wpisane do ksiąg zwierząt zarodowych według gatunków i płci, ocena wartości użytkowej krów, ocena i selekcja buhajów, – inseminacja krów i jałowic.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: R-09A, R-KSRA, R-SGR (opisane w badaniu 1.45.01), R-09U, R-09W, oceny ekspertów wojewódzkich, szacunki własne GUS; sprawozdanie MRiRW: RRW-17; wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy Częstotliwość i termin 8.2 8.3 R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia dwa razy w roku: do bydła, owiec, kóz, koni i drobiu oraz produk- 11 czerwca 2013 r. i cji zwierzęcej; w formie elektronicznej; do 10 grudnia 2013 r. dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

Dziennik Ustaw

rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt; niezależnie od zaklasyfikowania działalności, jeżeli w okresie sprawozdawczym prowadzony był chów bydła i/lub owiec, i/lub drobiu, i/lub kóz, i/lub koni 2 gospodarstwa indywidualne wylosowane do próby z operatu gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło, owce i drób 3 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie przemysłowego uboju zwierząt gospodarskich 4 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie wylęgów drobiu R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i dwa razy w roku: do ankieter statystyczny drobiu oraz produkcji zwierzęcej; w formie 7 lipca 2013 r.

i do w miejscu zamieszwywiadu bezpośredniego lub telefonicznego; 16 grudnia 2013 r. kania użytkownika metoda reprezentacyjna (około 2%); obogospodarstwa wylowiązkowe sowanego do badania R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w miesiącu do

7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

– 271 –

Poz. 1391

R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu; raz w miesiącu do w formie elektronicznej;

7. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawdla podmiotów o liczbie pracujących nie czym większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz na kwartał do

14. dnia roboczego po każdym kwartale sprawozdawczym

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

5 osoby prawne i jednostki RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów organizacyjne niemające i jałowic; w formie papierowej; metoda pełosobowości prawnej oraz ich na; obowiązkowe jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia buhajów 6 wojewodowie

urząd wojewódzki w województwie, na którego terenie został wykonany zabieg unasienniania

RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów 21 dni po zakończeniu Ministerstwo Roli jałowic; zestawienie zbiorcze danych; w każdego kwartału nictwa i Rozwoju formie papierowej Wsi

7 Ministerstwo Rolnictwa i RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów 30 dni po zakończeniu GUS Rozwoju Wsi i jałowic; zestawienie zbiorcze danych; w każdego kwartału formie papierowej 8 Agencja Restrukturyzacji i System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Modernizacji Rolnictwa (IRZ); dane jednostkowe w zakresie rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy: – dane dotyczące posiadacza zwierząt: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres, numer ewidencyjny PESEL albo REGON; – dane o liczbie bydła, owiec i kóz. Dla każdego posiadacza bydła – bydło ogółem, z tego: – cielęta samce w wieku poniżej 1 roku, – cielęta samice w wieku poniżej 1 roku, – samce w wieku 1–2 lat, – samice w wieku 1–2 lat, – samce w wieku 2 lat i więcej, – samice w wieku 2 lat i więcej. trzy razy w roku (by- GUS dło, owce): – do 31 lipca 2013 r. według stanu na 31 maja 2013 r.; – do 31 grudnia 2013 r. według stanu na 30 listopada 2013 r. – do 31 stycznia 2014 r. według stanu na 31 grudnia 2013 r. raz w roku (kozy) do 31 stycznia 2014 r. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Dziennik Ustaw – 272 –

Dla każdego posiadacza owiec – owce ogółem, w tym: – jagnięta w wieku poniżej 1 roku, – maciorki ogółem (tj. samice, które miały potomstwo). Dla każdego posiadacza kóz – kozy ogółem, w tym samice w wieku powyżej 1 roku; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Pogłowie zwierząt gospodarskich według gatunków i grup wiekowo-użytkowych (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory w podziale na formy własności oraz organizacyjno-prawne. Liczba nałożonych jaj wylęgowych według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskląt i typu użytkowego, liczba wylężonych piskląt według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu użytkowego; liczba ubitych zwierząt w rzeźniach przemysłowych i lokalnych (bydło, owce, kozy, konie, drób, króliki – sztuki, waga żywa) – kraj.

10. Terminy i formy udostępniania – informacje sygnalne: – „Pogłowie bydła i owiec według stanu w czerwcu 2013 r.” – sierpień 2013 r., – „Pogłowie bydła i owiec według stanu w grudniu 2013 r.” – styczeń 2014 r., – „Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2013 r.” – wrzesień 2014 r., – tablice wynikowe dotyczące pogłowia bydła, owiec, drobiu – około 8 tygodni po okresie sprawozdawczym; dane dotyczące wylęgów drobiu i uboju przemysłowego zwierząt – 4 tygodnie po okresie sprawozdawczym, – „Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2013 r.” – styczeń 2014 r., – „Zwierzęta gospodarskie w 2013 r.” – maj/czerwiec 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r., – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – informacja Instytutu Zootechniki z zakresu inseminacji krów i jałowic – marzec 2014 r., – informacja Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z zakresu hodowli zarodowej bydła mlecznego w 2013 r.

– czerwiec 2014 r., – kwestionariusz FAO dotyczący pogłowia bydła, owiec, drobiu, produkcji mleka, jaj, wełny, miodu – dane przekazywane natychmiast po otrzymaniu makiet tablic, – tablice Eurostat – pogłowie bydła odpowiednio z badania czerwcowego i grudniowego – wrzesień 2013 r. oraz luty 2014 r. – dane wstępne; październik 2013 r. oraz maj 2014 r. – dane ostateczne; pogłowie owiec (badanie grudniowe) – luty 2014 r. – dane wstępne; maj 2014 r. – dane ostateczne; pogłowie kóz (badanie czerwcowe) – luty 2014 r. – dane wstępne; maj 2014 r. – dane ostateczne; nałożenia jaj do wylęgu i wylęgi piskląt oraz handel zagraniczny pisklętami – co miesiąc; uboje zwierząt gospodarskich oraz eksport i import żywych zwierząt – co miesiąc.

11. Koszty i sposób finansowania 6 094 000 zł – budżet GUS 18 000 zł – budżet MRiRW

Poz. 1391

Dziennik Ustaw – 273 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.10(128) Pogłowie i produkcja świń Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania Ocena aktualnego stanu pogłowia świń według grup wagowo-użytkowych, sporządzenie uproszczonego bilansu obrotu stada oraz oszacowanie fizycznych rozmiarów produkcji żywca i mięsa wieprzowego. Ze struktury stada wynikają wskaźniki ilustrujące stopień zaopatrzenia stada w matki i sztuki młode, niezbędne do remontu stada. Bilans obrotu stada określa, jak w okresie sprawozdawczym kształtowały się przychód i rozchód zwierząt, oraz przedstawia statystyczny obraz reprodukcji stada. Wyliczane są podstawowe wskaźniki reprodukcji stada, jak: wskaźnik płodności i plenności macior. Dane wynikające z bilansu obrotu stada umożliwiają określenie rozmiarów produkcji żywca rzeźnego wieprzowego, sprowadzające się w ujęciu statystycznym do liczby i masy zwierząt sprzedanych na rzeź lub poddanych ubojowi w gospodarstwie w danym okresie. Uzyskanie danych o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu w poszczególnych kwartałach. Dane służą do opracowywania liczby przeprowadzonych inseminacji loch i zestawień zabiegów inseminacji dla ras i krzyżówek ras świń.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze, spółek sektora publicznego i prywatnego, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące chów świń oraz zajmujące się hodowlą i reprodukcją świń; prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia knurów; rzeźnie oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność związaną z ubojem świń.

7. Zakres przedmiotowy – ilościowy stan pogłowia świń według wagi, płci i kierunku użytkowania wraz z elementami obrotu stada, – szacunki produkcji żywca rzeźnego i mięsa wieprzowego, – szacunek dotyczący kierunków rozdysponowania uzyskanej produkcji żywca wieprzowego z uwzględnieniem bezpośredniej sprzedaży z gospodarstw rolnych i konsumpcji mięsa w gospodarstwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, – prognozy podaży żywca rzeźnego wieprzowego (GIP), – informacje o wielkości przemysłowych ubojów świń (o wadze żywej do 50 kg i świń pozostałych), w tym wielkość ubojów świń wykonywanych na zlecenie oraz ubojów świń w gospodarstwie rolnym, – informacja o liczbie loch wpisanych do ksiąg zwierząt zarodowych, – liczba porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: R-09B, R-KSRB, R-SGR (opisane w badaniu 1.45.01), R-09U, szacunki własne GUS; sprawozdanie MRiRW: RRW-18; wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt; niezależnie od zaklasyfikowania działalności, jeżeli w okresie sprawozdawczym był prowadzony chów świń Forma przekazania danych 8.2 R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Częstotliwość i termin 8.3 trzy razy w roku: do 10 kwietnia 2013 r., do 9 sierpnia 2013 r. i do 10 grudnia 2013 r. Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

Dziennik Ustaw

2 gospodarstwa indywidualne wylosowane do próby z operatu gospodarstw indywidualnych utrzymujących świnie 3 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie przemysłowego uboju świń 4 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia knurów 5 wojewodowie

– 274 –

R-KSRB – badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego; w formie wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego; metoda reprezentacyjna (około 2%); obowiązkowe trzy razy w roku: do 16 kwietnia 2013 r., do 13 sierpnia 2013 r. i do 16 grudnia 2013 r. raz w miesiącu do

7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym

Poz. 1391

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz na kwartał do

14. dnia roboczego po każdym kwartale sprawozdawczym

urząd wojewódzki w województwie, na którego terenie nasienie knurów zostało wprowadzone do obrotu

RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji na- 21 dni po zakończe- Ministerstwo Rolsienia knurów wprowadzonych do obrotu; niu każdego kwartału nictwa i Rozwoju zestawienie zbiorcze danych; w formie papieWsi rowej

6 Ministerstwo Rolnictwa i RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji na- 30 dni po zakończe- GUS Rozwoju Wsi sienia knurów wprowadzonych do obrotu; niu każdego kwartału zestawienie zbiorcze danych; w formie papierowej 7 Agencja Restrukturyzacji i System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Modernizacji Rolnictwa (IRZ); dane jednostkowe w zakresie rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie: – dane dotyczące posiadacza zwierząt: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres, numer ewidencyjny PESEL albo REGON; – dane o liczbie świń – dla każdego posiadacza świń – świnie ogółem; w formie elektronicznej cztery razy w roku: GUS – do 30 kwietnia 2013 r. według stanu na 31 marca 2013 r.; – do 31 sierpnia 2013 r. według stanu na 31 lipca 2013 r.; – do 31 grudnia 2013 r. według stanu na 30 listopada 2013 r.; – do 31 stycznia 2014 r. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Pogłowie świń według grup wagowo-użytkowych, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), sektory w podziale na formy własności oraz organizacyjno-prawne. Wielkość uboju świń w rzeźniach przemysłowych i ubojniach lokalnych (sztuki, waga żywa) – kraj.

10. Terminy i formy udostępniania – informacje sygnalne: – pogłowie świń według stanu w końcu marca 2013 r. – maj 2013 r., – pogłowie świń według stanu w końcu lipca 2013 r. – wrzesień 2013 r., – pogłowie świń według stanu w końcu listopada 2013 r. – styczeń 2014 r., – fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2013 r. – wrzesień 2014 r., – tablice wynikowe dotyczące pogłowia świń – około 8 tygodni po okresie sprawozdawczym, dane dotyczące przemysłowego uboju świń – 4 tygodnie po okresie sprawozdawczym,

Dziennik Ustaw

– – – – – – –

– 275 –

Poz. 1391

„Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2013 r.” – styczeń 2014 r., „Zwierzęta gospodarskie w 2013 r.” – maj/czerwiec 2014 r., „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r., „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., informacja Instytutu Zootechniki z zakresu inseminacji loch – marzec 2014 r., kwestionariusz FAO dotyczący pogłowia świń – dane przekazywane natychmiast po otrzymaniu makiet tablic, tablice Eurostatu – pogłowie świń odpowiednio z badania czerwcowego i grudniowego – wrzesień 2013 r. oraz luty 2014 r. – dane wstępne; październik 2013 r. oraz maj 2014 r. – dane ostateczne; uboje świń oraz handel zagraniczny żywymi świniami – co miesiąc.

11. Koszty i sposób finansowania 5 069 900 zł – budżet GUS 18 000 zł – budżet MRiRW

Dziennik Ustaw – 276 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.11(129) Gospodarka rybna Badanie stałe Minister właściwy do spraw rybołówstwa

5. Cel badania Realizacja zasad Wspólnej Polityki Rybackiej. Zbieranie i analiza danych związanych z rybołówstwem morskim i rybactwem śródlądowym.

6. Zakres podmiotowy Sektor publiczny – przedsiębiorstwa połowów bałtyckich i dalekomorskich, gospodarstwa rybackie; sektor prywatny – rybacy indywidualni, spółki rybackie, gospodarstwa rybackie, przetwórnie rybne.

7. Zakres przedmiotowy – flota rybacka – liczba trawlerów, kutrów i łodzi, ich długość, tonaż, moc silników, wiek, stosowane narzędzia połowowe, – nakład połowowy – liczba dni połowowych w podziale na typy statków, rejony połowów, gatunki ryb i narzędzia połowowe, zużycie paliwa, czas operacji połowowych, – połowy – wielkość i wartość połowów i wyładunków według typów statków, rejonów połowów, składu gatunkowego i użytych narzędzi połowowych, ilość ryb wyrzuconych za burtę, – ceny pierwszej sprzedaży ryb – ceny jednostkowe poszczególnych gatunków ryb i produktów według portów wyładunku, wartość sprzedaży ryb w portach, – efektywność ekonomiczna rybołówstwa – struktura własności w działalności połowowej, wielkość połowów i wyładunków, przychody ogółem i według gatunków ryb w podziale na typy statków, koszty stałe i zmienne połowów, wartość środków trwałych, inwestycje, zatrudnienie, – efektywność ekonomiczna przetwórstwa – struktura własności w działalności przetwórczej, źródła i wielkość zaopatrzenia w surowiec rybny, wielkość produkcji według rodzajów wyrobów, ceny jednostkowe wyrobów, przychody ogółem i według wyrobów, koszty stałe i zmienne produkcji, wartość środków trwałych, wykorzystanie zdolności produkcyjnych, inwestycje, zatrudnienie, – liczba podmiotów prowadzących działalność w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb, skorupiaków i mięczaków, – powierzchnia ewidencyjna i powierzchnia użytkowa stawów rybnych, – powierzchnia śródlądowych wód powierzchniowych wykorzystywanych do połowu ryb, – chów i hodowla ryb – wielkość i wartość jednostkowa ryb pochodzących z chowu lub hodowli w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb z wyjątkiem wylęgarni i podchowalni, – połowy ryb w śródlądowych wodach powierzchniowych – wielkość odłowów w wodach obwodów rybackich, – zarybienia śródlądowych wód powierzchniowych, – roczna produkcja wylęgarni i podchowalni.

8. Źródła danych Sprawozdania MRiRW: RRW-19, RRW-20, RRW-22, RRW-23, centralny rejestr statków rybackich, dzienniki połowowe (okrętowe), raporty połowowe łodzi rybackich, dokumenty pierwszej sprzedaży ryb, ewidencja gruntów. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 armatorzy statków rybackich dziennik połowowy (z wyjątkiem łodzi o długości całkowitej poniżej 10 m) 2 armatorzy łodzi rybackich o raport połowowy długości całkowitej poniżej 10 m 3 armatorzy statków rybackich, dokument pierwszej sprzedaży ośrodki aukcyjne i inne podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie na rynek po raz pierwszy produktów rybnych Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 po zakończeniu rejsu okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego, Morski Instytut Rybacki raz w miesiącu do

5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego, Morski Instytut Rybacki

po dokonanej trans- okręgowe inspektoakcji raty rybołówstwa morskiego, Morski Instytut Rybacki

Dziennik Ustaw

4 armatorzy statków rybackich

– 277 –

RRW-19 – sprawozdanie o wynikach eko- raz w roku do Morski nomicznych statku rybackiego; w formie 31 marca 2014 r. z Rybacki papierowej; metoda pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 RRW-20 – sprawozdanie o wynikach eko- raz w roku do Morski nomicznych zakładu przetwórstwa rybnego; 31 marca 2014 r. z Rybacki w formie papierowej; metoda pełna; obo- danymi za rok 2013 wiązkowe

Poz. 1391

Instytut

5 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb 6 Morski Instytut Rybacki

Instytut

dane ze sprawozdań RRW-19, RRW-20 raz w roku do Ministerstwo Roldotyczące wyników ekonomicznych statków 15 września 2014 r. nictwa i Rozwoju rybackich oraz zakładów przetwórstwa ryb- za rok 2013 Wsi nego; zestawienie zbiorcze; w formie papierowej i dane ze sprawozdań RRW-19, RRW-20 dotyczące wyników ekonomicznych statków rybackich oraz zakładów przetwórstwa rybnego; zestawienie zbiorcze; w formie papierowej raz w roku do GUS 30 października 2014 r. z danymi za rok 2013 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

7 Ministerstwo Rozwoju Wsi

Rolnictwa

8 zarządy powiatów oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie: sekcja A, dział: 03, grupa: 03.

1, klasa: 03.12 podklasa 03.12.Z – Rybołówstwo w wodach śródlądowych, grupa: 03.2, klasa: 03.22, podklasa 03.22.Z – Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych oraz dział: 01, grupa:01.5, klasa: 01.50 podklasa 01.50.Z – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 9 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie: sekcja A, dział: 03, grupa: 03.1, klasa: 03.12 podklasa 03.12.Z – Rybołówstwo w wodach śródlądowych, grupa: 03.2, klasa: 03.22, podklasa 03.22.Z – Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych oraz dział: 01, grupa:01.5, klasa: 01.50 podklasa 01.50.Z – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

RRW-22 – zestawienie dotyczące po- raz w roku do wierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb 15 marca 2014 r. z wyprodukowanych w stawach rybnych i danymi za rok 2013 innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

RRW-23 – zestawienie dotyczące gospodar- raz w roku do ki rybackiej prowadzonej w publicznych 31 maja 2014 r. z śródlądowych wodach powierzchniowych danymi za rok 2013 płynących; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Dziennik Ustaw – 278 – Poz. 1391

10 Instytut Rybactwa Śródlądo- dane ze sprawozdań RRW-22, RRW-23 raz w roku do Ministerstwo Rolwego im. Stanisława Sakowi- dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz 15 września 2014 r. z nictwa i Rozwoju cza ilości ryb wyprodukowanych w stawach danymi za rok 2013 Wsi rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli oraz gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących; zestawienie zbiorcze; w formie papierowej 11 Ministerstwo Rozwoju Wsi Rolnictwa i dane ze sprawozdań RRW-22, RRW-23 dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli oraz gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących; zestawienie zbiorcze; w formie papierowej raz w roku do GUS 30 października 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje wynikowe bieżące, miesięczne i roczne: wielkość połowów ryb morskich w podziale na sektory i formy organizacyjno prawne, rejony połowów, gatunki ryb, typy statków rybackich, wielkości nakładu połowowego w polskich obszarach morskich w podziale na typy statków i narzędzia połowowe, wykorzystanie limitów połowowych dorszy, śledzi, szprotów i łososi, ceny pierwszej sprzedaży ryb w portach, wartość sprzedaży ogółem. Roczne informacje o liczbie gospodarstw rybackich, powierzchni stawów rybnych i powierzchni śródlądowych wód powierzchniowych, ilości ryb, skorupiaków i mięczaków słodkowodnych z chowu i hodowli oraz z połowów w śródlądowych wodach powierzchniowych, ilości i wartości materiału zarybieniowego wprowadzonego do śródlądowych wód powierzchniowych. Dane dotyczące rybactwa śródlądowego – w przekroju regionów i województw.

10. Terminy i formy udostępniania Informacja o działalności morskiej gospodarki rybnej: – miesięczna – ok. 6 tygodni po okresie sprawozdawczym, – „Morska gospodarka rybna w 2013 r.” (wyniki roczne wstępne) – październik 2014 r., Tablice wynikowe z zakresu rybactwa śródlądowego – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 300 000 zł – budżet MRiRW

Dziennik Ustaw – 279 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.12(130) Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zbieranie danych o ilości i wartości skupionych bezpośrednio od producentów rolnych produktów roślinnych i zwierzęcych, co stanowi podstawę do bieżącej oceny poziomu skupu, kierunków zmian, sezonowości, terytorialnego zróżnicowania w obrocie produktami rolnymi, ponadto stanowi element niezbędny do rozliczenia produkcji rolniczej i określenia tendencji rozwojowych rolnictwa.

6. Zakres podmiotowy Podmioty prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych, w tym ujęte w systematycznie przekazywanym przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) wykazie jednostek skupujących, w imieniu ARR, produkty rolne bezpośrednio od producentów rolnych.

7. Zakres przedmiotowy – liczba skupionych produktów rolnych: – miesięcznie – 35 produktów, – półrocznie – 157 produktów, – wartość skupionych produktów rolnych (w cenach bieżących z naliczonym podatkiem VAT i bez podatku VAT), – ilość i wartość skupionych od producentów rolnych produktów, struktura skupu, udział skupu w produkcji, – organizacja skupu – jednostki prowadzące skup, formy własności, rodzaje działalności, zróżnicowanie terytorialne, udział w skupie, zróżnicowania i wzajemne powiązania z producentami rolnymi, – sezonowość skupu, – zróżnicowanie terytorialne skupu według siedziby jednostki skupującej i według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego.

8. Źródła danych Meldunki i sprawozdania GUS: R-10. Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rejestru mleka i przetworów mlecznych oraz rejestru podmiotów skupujących mleko. Informacje ze stron internetowych Agencji Rynku Rolnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o działaniach w zakresie skupu produktów rolnych. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki cywilne i jawne) oraz ich jednostki lokalne prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów 2 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki cywilne i jawne) oraz ich jednostki lokalne prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz ich jednostki lokalne, które w ramach tej działalności prowaCzęstotliwość i termin 8.2 8.3 R-10 – meldunek o skupie ważniejszych pro- raz w miesiącu do duktów rolnych; w formie elektronicznej;

3. dnia roboczego po każdym miesiącu z dla podmiotów o liczbie pracujących nie więk- danymi za miesiąc szej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywa- poprzedni nie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

R-10 – sprawozdanie o skupie produktów dwa razy w roku: do rolnych i leśnych; w formie elektronicznej; 9 lipca z danymi za I półrocze 2013 r., do dla podmiotów o liczbie pracujących nie więk- 10 stycznia 2014 r. z szej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywa- danymi za nie danych w formie papierowej; II półrocze 2013 r. metoda pełna; obowiązkowe

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

Dziennik Ustaw

dzą bezpośrednio od producenta skup: żywca rzeźnego, tj. bydła, cieląt, trzody chlewnej, owiec, koni oraz drobiu, mleka krowiego, zbóż, tj. pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa (łącznie z mieszankami), pszenżyta, ziemniaków, rzepaku i rzepiku przemysłowego, warzyw i owoców z przeznaczeniem na przetwórstwo, eksport i obrót hurtowy (z wyjątkiem skupu prowadzonego bezpośrednio przez punkty detalicznej sprzedaży warzyw i owoców dla ludności), jeżeli ogólna wartość skupionych przez osoby fizyczne produktów w okresie półrocza przekracza 10 tys. zł 3 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące skup produktów leśnych R-10 – sprawozdanie o skupie produktów raz w roku do rolnych i leśnych; w formie elektronicznej; 10 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

– 280 –

Poz. 1391

4 Ministerstwo Rolnictwa i Rejestr mleka i przetworów mlecznych; dane Rozwoju Wsi zagregowane (według województw) – ilość skupionego mleka i przetworów mlecznych; w formie elektronicznej

raz w miesiącu do GUS

30. dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym

5 Ministerstwo Rolnictwa i Rejestr podmiotów skupujących mleko; dane raz w roku do GUS Rozwoju Wsi jednostkowe – cechy identyfikacyj- 30 listopada 2013 r. z no-adresowe; w formie elektronicznej danymi za rok 2012; raz w roku do 30 listopada 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Skup produktów rolnych w ujęciu ilościowym i wartościowym – kraj, regiony, województwa, grupy produktów, formy własności i rodzaje działalności jednostek skupujących.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe (wydruk): – miesięcznie – 16 dni po miesiącu sprawozdawczym według siedziby jednostki skupującej; 20 dni po miesiącu sprawozdawczym według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego, – półrocznie – 60 dni po półroczu sprawozdawczym według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego, – „Skup i ceny produktów rolnych w 2013 r.” – maj 2014 r., – „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2013 r.” – listopad 2014 r., – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – „Leśnictwo 2014” – listopad 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 483 800 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 281 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.13(131) Środki produkcji w rolnictwie Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania Zapewnienie informacji niezbędnej do określenia poziomu dostaw i zużycia nawozów, dostaw pasz, sprzedaży środków ochrony roślin oraz zaopatrzenia rolnictwa w wybrane maszyny i urządzenia. Wyniki badań wykorzystywane są do oceny: warunków produkcji rolniczej, jej wyników, wpływu na dochodowość gospodarstw, nakładów ponoszonych na produkcję rolniczą oraz oddziaływania rolnictwa na środowisko. Objęta badaniem statystyka sprzedaży środków ochrony roślin jest istotnym elementem do obliczania wskaźników zagrożenia pestycydowego.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze, spółki sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych. Producenci i importerzy środków produkcji dla rolnictwa. Producenci według wykazu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci środków ochrony roślin i podmioty prowadzące obrót środkami ochrony roślin.

7. Zakres przedmiotowy – poziom zużycia nawozów w przeliczeniu na czysty składnik w podziale na azotowe, fosforowe i potasowe oraz poziom zużycia nawozów wapniowych pod zbiory danego roku: – ogółem, – w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, – poziom zużycia nawozów naturalnych (obornika, gnojówki, gnojowicy) ogółem pod zbiory danego roku, – sprzedaż środków ochrony roślin (dopuszczonych do obrotu na podstawie zezwoleń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) w jednostkach naturalnych i w substancji czynnej, – dostawy pasz w jednostkach naturalnych i wartościowo, – dostawy nawozów w jednostkach naturalnych i wartościowo, – produkcja, import, eksport wybranych maszyn i urządzeń dla rolnictwa w jednostkach naturalnych.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: G-04, H-02n, H-02p oraz R-SGR (opisane w badaniu 1.45.01). Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania P-01 (opisane w badaniu 1.46.04) oraz danych Ministerstwa Finansów z systemów INTRASTAT (pozyskanych w badaniu 1.51.07) oraz danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z centalnej ewidencji pojazdów SI CEPiK; oceny, opinie i szacunki rzeczoznawców oraz szacunki własne. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Forma przekazania danych dane statystyczne i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 1 producenci środków ochrony G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami raz w roku do roślin, importerzy środków ochrony roślin; w formie elektronicznej; 10 lutego 2014 r. z ochrony roślin danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 2 Główny Urząd Statystyczny Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami raz w roku do Ministerstwo Rolochrony roślin; zestawienie zbiorcze danych w 17 marca 2014 r. z nictwa i Rozwoju jednostkach naturalnych (l, kg); w formie danymi za rok 2013 Wsi elektronicznej

3 Ministerstwo Rolnictwa i G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami raz w roku do GUS Rozwoju Wsi ochrony roślin; zestawienie zbiorcze środków 15 kwietnia 2014 r. z ochrony roślin w substancji czynnej; w formie danymi za rok 2013 elektronicznej

Dziennik Ustaw – 282 –

dwa razy w roku: do 22 lipca 2013 r. z danymi za I półrocze, do 20 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 dwa razy w roku: do 22 lipca 2013 r. z danymi za I półrocze, do 20 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

Poz. 1391

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

4 producenci nawozów, impor- H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów terzy nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 5 producenci pasz dla zwierząt, H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla importerzy pasz dla zwierząt zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

6 Ministerstwo Spraw We- centralna ewidencja pojazdów (SI CEPIK); dwa razy do roku: GUS wnętrznych dane jednostkowe dotyczące: – do 16 lipca – właścicieli ciągników rolniczych w zakre2013 r. według sie: nazwisko i imię, nazwa firmy, numer stanu w dniu PESEL, numer identyfikacyjny REGON 30 czerwca (jeśli został nadany), adres zamieszka2013 r. nia/siedziby: kod TERYT i nazwa woje- – do 31 stycznia wództwa, kod TERYT i nazwa powiatu, 2014 r. według kod TERYT i nazwa gminy, kod TERYT i stanu w dniu nazwa miejscowości, poczta, kod poczto31 grudnia 2013 r. wy, ulica, numer domu, numer lokalu; – ciągników rolniczych w zakresie: marka, model, typ, podrodzaj, moc silnika w kW, rok produkcji, liczba ciągników; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Poziom zużycia grup nawozów mineralnych, tj. azotowych, fosforowych i potasowych oraz nawozów wapniowych z wyodrębnieniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych – kraj, regiony, województwa, sektory własności i formy prawno-organizacyjne gospodarstw rolnych. Sprzedaż środków ochrony roślin w podziale na główne grupy, kategorie produktów i klasy chemiczne w masie towarowej i w substancji czynnej. Nawozy mineralne, wapniowe, pasze w jednostkach naturalnych i wartościowo – ogółem kraj. Wybrane maszyny i urządzenia dla rolnictwa w jednostkach naturalnych – ogółem kraj.

10. Terminy i formy udostępniania – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – „Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2012/2013” – listopad 2013 r., – zestawienie informacji o sprzedaży środków ochrony roślin dla Eurostatu – lipiec 2014 r., – zestawienie informacji o zużyciu nawozów mineralnych dla FAO – listopad 2014 r. – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 518 200 zł – budżet GUS 50 000 zł – budżet MRiRW

Dziennik Ustaw – 283 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.15(132) Ochrona roślin Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania Badanie ma na celu zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zużycia substancji czynnych.

6. Zakres podmiotowy Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

7. Zakres przedmiotowy – powierzchnia uprawna, – powierzchnia chroniona (powierzchnia objęta zabiegami ochrony roślin), – zużycie poszczególnych substancji czynnych z podziałem na kategorie i klasy chemiczne.

8. Źródła danych Dane z ankiety ZŚOR prowadzonej przez MRiRW, ujęte w sprawozdaniu RRW-1. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Forma przekazania danych dane statystyczne i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 1 wojewódzkie inspektoraty ZŚOR – ankieta o zużyciu środków ochrony raz w roku do ochrony roślin i nasiennictwa roślin; w formie elektronicznej; metoda repre- 15 stycznia 2014 r. z zentacyjna danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2 Główny Inspektorat Ochrony RRW-1 – sprawozdanie z badania zużycia raz w roku do Ministerstwo RolRoślin i Nasiennictwa środków ochrony roślin; zestawienie zbiorcze; 17 lutego 2014 r. z nictwa i Rozwoju w formie elektronicznej danymi za rok 2013 Wsi 3 Ministerstwo Rolnictwa i RRW-1 – sprawozdanie z badania zużycia raz w roku do GUS Rozwoju Wsi środków ochrony roślin; zestawienie zbiorcze; 17 marca 2014 r. z w formie elektronicznej danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Podstawowe informacje z zakresu ochrony roślin dotyczące zużycia środków ochrony roślin oraz powierzchni objętej zabiegami w przekroju kraju. Dane zagregowane do poziomu kategorii substancji czynnej.

10. Terminy i formy udostępniania – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r., – zestawienie informacji o zużyciu środków ochrony roślin dla Eurostatu – lipiec 2014 r., – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 11 900 zł – budżet GUS 84 546 zł – budżet GIORiN 498 764 zł – budżety wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa

Dziennik Ustaw – 284 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.18(133) Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Opracowanie zbiorczego rachunku produkcji roślinnej i zwierzęcej, niezbędnego do oceny wynikowej rolnictwa w aspekcie zmian skali intensywności i fizycznych rozmiarów produkcji, jej zmian strukturalnych, produktywności i efektywności czynników produkcji rolniczej.

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarcze wytwarzające produkcję roślinną i zwierzęcą niezależnie od sekcji PKD, do której są zaklasyfikowane.

7. Zakres przedmiotowy Informacje o następujących transakcjach za okresy roczne: – dla kraju: globalna, końcowa i towarowa produkcja rolnicza, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto (ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne), – dla województw (w cenach stałych): wskaźniki dynamiki rolniczej produkcji globalnej, końcowej i towarowej (ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne).

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: F-01/I-01, F-02 oraz reprezentacyjnych i pełnych badań rolniczych, wyników badań: budżetów gospodarstw domowych, cen w rolnictwie oraz cen towarów i usług niekonsumpcyjnych (omówionych w badaniach: 1.25.01, 1.45.03, 1.45.05, 1.45.07, 1.45.08, 1.45.09, 1.45.10, 1.45.12, 1.61.01, 1.61.05, 1.64.01, 1.64.07 i 1.64.08); publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie: FADN (system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych), raportów rynkowych dotyczących poszczególnych rynków; informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności bezpośrednich dla rolnictwa. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki obejmują: – wielkości absolutne i względne wybranych kategorii produkcji – dane wstępne – maj 2013 r., – wielkości absolutne i względne – pełna prezentacja – listopad 2013 r.: – produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto – w cenach bieżących; ogółem, na 1 ha użytków rolnych, – końcowa i towarowa produkcja rolnicza – w cenach bieżących; ogółem, na 1 ha użytków rolnych, – wskaźniki dynamiki przy różnych podstawach czasowych, – struktura przedmiotowa produkcji rolniczej, – wskaźniki wartości, wolumenu i cen.

10. Terminy i formy udostępniania – komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. – maj 2014 r., – „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2013 r.” – listopad 2014 r., – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r., – dynamika globalnej, końcowej i towarowej produkcji rolniczej według województw, tablice wynikowe (wydruk) – luty 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 257 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 285 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.19(134) Bilanse produktów rolniczych Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zobrazowanie, analiza i ocena zależności oraz powiązań między wielkością produkcji rolniczej a sposobem rozdysponowania produktów rolniczych oraz określenie wielkości ich spożycia. Monitorowanie zmian w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zapewnienie danych statystycznych dla organizacji międzynarodowych (UE, Eurostatu, OECD) i krajowych.

6. Zakres podmiotowy Bilansowe rozliczenie fizycznych rozmiarów produktów rolniczych według głównych kierunków rozdysponowania – ogółem kraj.

7. Zakres przedmiotowy Bilanse gospodarcze, rynkowe i zbiorcze dotyczące produktów rolniczych pochodzenia roślinnego (zbóż, ziemniaków, roślin strączkowych i oleistych, warzyw, owoców, buraków cukrowych, cukru, wina), zwierzęcego (żywca rzeźnego, mięsa i podrobów, mleka, produktów mlecznych, jaj, ryb). Bilanse obejmują po stronie przychodowej – produkcję krajową i import, a po stronie rozchodowej – spożycie, spasanie, zużycie przemysłowe, eksport, ubytki i straty oraz różnicę zapasów. Bilans pasz stanowi zestawienie podaży pasz pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego w powiązaniu z zapotrzebowaniem poszczególnych gatunków zwierząt na składniki pokarmowe (energię i białko).

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: R-04, R-05, R-06, R-08, R-09A, R-09U, R-09W, R-09B, R-10, R-KSRA, R-KSRB (omówione w badaniach 1.45.03, 1.45.05 do

12) oraz danych dotyczących spożycia, produkcji, importu i eksportu produktów rolniczych (omówione w badaniach 1.25.01, 1.46.04, 1.51.01 i 1.51.07); oceny i szacunki ekspertów terenowych i zewnętrznych; sprawozdanie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego Z.4.IERiGŻ-PIB, dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rezerw Materiałowych dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej; publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie raportów rynkowych dotyczących poszczególnych rynków. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Instytut Ekonomiki Rolnic- Z.4.IERiGŻ-PIB – bilans ryb i owoców mo- raz w roku do dnia GUS twa i Gospodarki Żywno- rza; zestawienie zbiorcze – dane krajowe; w 31 października 2014 ściowej – Państwowy Insty- formie elektronicznej z danymi za rok 2013 tut Badawczy 2 Agencja Rynku Rolnego system informacyjny dotyczący podstawowych elementów bilansu wina; dane zagregowane obejmujące: – ilości win wprowadzonych do obrotu (w podziale na czerwone/różowe i białe, surowiec i kraj jego pochodzenia), – ilości usuniętych produktów ubocznych powstałych przy produkcji wina w poprzednim roku gospodarczym, – zbiorcze zestawienie ilości sprzedanych lub dostarczonych produktów przez osoby dostarczające winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy winiarskiej wpisanemu do ewidencji ARR (areał objęty produkcją, ilość winogron i moszczy czerwonych/różowych i białych), – zbiorcze zestawienie deklaracji zbiorów raz w roku do dnia GUS 5 grudnia 2013 z danymi za rok gospodarczy 2012/2013 – dane wstępne raz w roku do dnia 4 marca 2015 z danymi za rok gospodarczy 2012/2013 – dane ostateczne

Dziennik Ustaw – 286 –

(obszar uprawy, całkowita ilość pozyskanych winogron, ilość winogron użytych do wyrobu wina przez właściciela uprawy, ilość winogron sprzedana innym producentom wina), – zbiorcze zestawienie deklaracji produkcji (obszar uprawy, ilość winogron zużytych do wyrobu wina, ilość produktów uzyskanych od początku roku gospodarczego – wina, moszcze), – zbiorcze zestawienie deklaracji zapasów wina i moszczu winogronowego; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki obejmują wielkości absolutne produktów rolniczych w tys. ton lub w tys. litrów (dane ogółem kraj): – przychody (produkcja krajowa, import), – rozchody (eksport, zużycie krajowe), – różnica zapasów.

10. Terminy i formy udostępniania – bilanse produktów zwierzęcych (za rok kalendarzowy) – tablice wynikowe (wydruk) – wrzesień 2014 r., – „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2013 r.” – listopad 2014 r., – kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: – FAO – wrzesień/listopad 2014 r., – Eurostat – bilanse produktów pochodzenia roślinnego (za rok gospodarczy 2012/2013): – zboża, ryż i cukier – dane ostateczne – luty 2014 r., – ziemniaki – dane ostateczne – grudzień 2013 r., – wino – dane wstępne – grudzień 2013 r.; dane ostateczne – marzec 2015 r., – owoce, warzywa – dane ostateczne – grudzień 2013 r., – strączkowe – dane ostateczne – grudzień 2013 r., – rośliny oleiste – dane ostateczne – marzec 2014 r., – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r., – „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 473 400 zł – budżet GUS

Poz. 1391

Dziennik Ustaw – 287 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.20(135) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Prezentowanie czynników warunkujących rozwój rolnictwa i wyników produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa w ujęciu globalnym.

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarcze prowadzące działalność rolniczą (niezależnie od ich zakwalifikowania według PKD) oraz prowadzące skup produktów rolnych objęte badaniami z zakresu rolnictwa.

7. Zakres przedmiotowy Informacje w zakresie: – czynników warunkujących rozwój rolnictwa, w tym m.in. zmian w użytkowaniu ziemi i strukturze gospodarstw rolnych, powierzchni zasiewów, warunków agrometeorologicznych i ich wpływu na przebieg wegetacji i stan upraw rolnych, wysokości plonów, wielkości zasobów paszowych i liczebności zwierząt gospodarskich oraz funkcjonowania rynku produktów rolnych, dostępności i zużycia środków produkcji, a także poziomu cen, ich relacji i opłacalności produkcji, – wyników produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa w ujęciu globalnym (produkcja globalna, końcowa i towarowa) ze szczegółowym określeniem wielkości zbiorów i podaży produktów roślinnych, tendencji zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich, poziomu produkcji i podaży rynkowej produktów zwierzęcych.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: R-05 (opisane w badaniu 1.45.03), R-SGR (opisane w badaniu 1.45.01), R-09B, R-KSRB (opisane w badaniu 1.45.10), R-10 (opisane w badaniu 1.45.12), G-04, H-02n, H-02p, C-02-10, C-02-11 (opisane w badaniu 1.64.07), C-02-50 (opisane w badaniu 1.64.08), R-06 (opisane w badaniu 1.45.05), R-04 (opisane w badaniu 1.45.06), R-r-oz, R-r-z, R-r-zb, R-r-pw (opisane w badaniu 1.45.07), R-08 (opisane w badaniu 1.45.08), R-09A, R-KSRA (opisane w badaniu 1.45.09), AK-R (opisane w badaniu 1.45.38) oraz badania 1.45.18; publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie raportów rynkowych dotyczących poszczególnych rynków; informacje Agencji Rynku Rolnego o interwencyjnych działaniach w zakresie skupu produktów rolnych; informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące bieżącej oceny sytuacji w rolnictwie. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki produkcyjne rolnictwa na tle kształtowania się warunków ekonomiczno-produkcyjnych i zużycia środków produkcji wraz z bieżącą oceną sytuacji w rolnictwie w zakresie: wpływu warunków agrometeorologicznych na przebieg wegetacji i stan upraw rolnych, zaopatrzenia w środki produkcji, kształtowania się cen i opłacalności produkcji, zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz podaży produktów rolnych na rynek – w skali kraju, z uwzględnieniem podziałów organizacyjnych i terytorialnych stosowanych w poszczególnych tematach.

10. Terminy i formy udostępniania – ocena sytuacji w rolnictwie do ”Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju” – co miesiąc, od lutego 2013 r. do stycznia 2014 r., – „Rolnictwo w 2013 r.” – czerwiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 629 700 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 288 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.23(136) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Badanie charakteryzuje działalność gospodarczą z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz zadrzewień.

Wyniki służą do oceny i analizy prowadzonej działalności w aspekcie zachowania i rozwoju wielostronnych funkcji lasów. Ponadto badanie stanowi źródło informacji na temat zadrzewień będących istotnym elementem środowiska przyrodniczego, spełniających rolę proekologiczną oraz produkcyjną. Zebrane dane stanowią narzędzie polityki leśnej państwa, są wykorzystywane do opracowywanego corocznie – zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach raportu o stanie lasów oraz przedkładanej Sejmowi – informacji o stanie lasów, informacji o realizacji krajowego programu zwiększania lesistości, a ponadto innych dokumentów poświęconych problematyce leśnictwa. Na potrzeby międzynarodowe wyniki badania służą do opracowywania tablic kwestionariuszy koordynowanych przez: Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat, Europejską Komisję Gospodarczą ONZ/Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (UNECE/FAO), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (MCPFE-Forest Europe).

6. Zakres podmiotowy Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej: zarządzające lasami Skarbu Państwa lub użytkujące lasy Skarbu Państwa; parki narodowe; zarządy powiatów; wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz inne jednostki prowadzące prace zadrzewieniowe [zarządcy/zarządy dróg publicznych, jednostki Polskich Kolei Państwowych S.A., gospodarstwa Skarbu Państwa (w strukturze Agencji Nieruchomości Rolnych), elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, kopalnie, huty i inne zakłady przemysłowe].

7. Zakres przedmiotowy – powierzchnia szkółek leśnych, – rozmiar i struktura prac hodowlanych (odnowienia, zalesienia, w tym zalesienia gruntów rolnych i innych terenów, oraz płatności na ich realizację według form pomocy, pielęgnacja lasu, poprawki i uzupełnienia, trzebieże, melioracje agrotechniczne), – rozmiar i struktura prac z zakresu ochrony lasu (zwalczanie szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych, zabezpieczenie upraw i młodników przed zwierzyną), – prace w ramach sanitarnego porządkowania lasu (ilość usuniętego posuszu, złomów i wywrotów), – leśna baza nasienna (źródła nasion; drzewa mateczne według gatunków drzew; powierzchnia drzewostanów zarejestrowanych w I, II i IV części Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego; powierzchnia plantacji nasiennych; klony/mieszanki klonów), – sadzenie drzew i krzewów w zadrzewieniach, – pozyskanie drewna (grubizny) z zadrzewień oraz powierzchnia produkcyjna szkółek zadrzewieniowych.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: L-01, L-03, SG-01 (zebrane w badaniu 1.01.03) oraz L-02; dane: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP); Biura Nasiennictwa Leśnego z Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z systemu dotyczącego realizacji zalesień gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz sprawozdania z działalności Agencji; Agencji Nieruchomości Rolnych z systemu dotyczącego realizacji leśnych prac hodowlanych; Instytutu Badawczego Leśnictwa z systemu monitoringu występowania szkodników leśnych i chorób infekcyjnych. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 osoby prawne, jednostki L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach; dane jedorganizacyjne niemające nostkowe; w formie elektronicznej osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa (działy 01 i 02 sekcji A „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”), a także niezależnie od zaklasyfikowania działalnoCzęstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Dziennik Ustaw

ści, w przypadku, gdy prowadzą nasadzenia zadrzewień, z wyjątkiem wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), którzy sporządzają odrębne sprawozdanie w zakresie określonym na formularzu SG-01 2 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych Państwowych (SILP); dane zagregowane – ogółem Lasy Państwowe i według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: zwalczanie szkodników owadzich i grzybów pasożytniczych, zabezpieczenie upraw i młodników przed zwierzyną, ilość usuniętego posuszu, złomów i wywrotów; w formie elektronicznej 3 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych Państwowych (SILP); zbiór danych jednostkowych – powierzchnia szkółek leśnych, wykonane prace odnowieniowe (sztuczne: zrębów, halizn i pod osłoną drzewostanów; odnowienia naturalne) i pielęgnacyjne (w uprawach, młodnikach i drzewostanach), melioracje leśne (w tym nawożenie mineralne) – według nadleśnictw i województw; zalesienia gruntów nieleśnych i sukcesja naturalna – według nadleśnictw i gmin imiennie; w formie elektronicznej 4 Biuro Nasiennictwa Leśnego Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego; dane zagregowane według gatunków drzew, właścicieli (zarządców) lasów, województw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: źródła nasion; drzewa mateczne; drzewostany zarejestrowane w I, II i IV części Rejestru; plantacje nasienne; klony/mieszanki klonów; w formie elektronicznej 5 Instytut Badawczy Leśnictwa system informacyjny dotyczący monitoringu występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych; dane zagregowane – wyniki monitoringu występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych; w formie elektronicznej i papierowej 6 Agencja Restrukturyzacji i system finansowo-księgowy; System PROW.

O.2; Modernizacji Rolnictwa Aplikacja PROW 2007-2013; zestawienie zbiorcze z danymi: – ekwiwalenty za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764, z późn. zm.) (na podstawie art 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.) ) – według województw, – powierzchnia zalesionych gruntów rolnych i innych terenów oraz udzielone płatności na zalesienia oraz pozostałe działania z zakresu leśnictwa realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – według województw; w formie elektronicznej dwa razy w roku: GUS dane wstępne i szacunki za rok 2013 do 20 stycznia 2014 r., dane ostateczne za rok 2013 do 31 lipca 2014 r. raz w roku do Urząd Statystyczny 10 marca 2014 r. w Białymstoku z danymi za rok 2013

– 289 –

Poz. 1391

raz w roku do GUS dnia 31 lipca 2014 r. z danymi za rok 2013

raz w roku do GUS dnia 31 lipca 2014 r. z danymi za rok 2013

raz w roku do GUS dnia 30 czerwca 2014 r. z danymi za rok 2013

Dziennik Ustaw – 290 – Poz. 1391

raz w roku do Urząd Statystyczny 31 stycznia w Białymstoku 2014 r. z danymi za rok 2013

7 oddziały terenowe Agencji system informacyjny ANR; dane zagregowane – Nieruchomości Rolnych wykonane odnowienia naturalne i sztuczne według województw; zalesienia gruntów nieleśnych według gmin; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wykonane prace hodowlane, występowanie szkodników owadzich i grzybów pasożytniczych oraz zabiegi ochronne lasu, prace zadrzewieniowe oraz leśna baza nasienna – w agregacjach: kraj, formy własności, regiony, województwa; w zakresie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i zalesień w lasach wszystkich form własności – podregiony, powiaty i gminy imiennie; jednostki administracji leśnej i ochrony przyrody; jednostki organizacyjne prowadzące zadrzewienia.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe z danymi za rok 2013 – czerwiec 2014 r., – „Leśnictwo 2014” – listopad 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 338 700 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 291 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.24(137) Użytkowanie lasu Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Zebranie danych charakteryzujących gospodarcze wykorzystanie lasów, rodzaj prowadzonych prac oraz rozmiar pozyskania drewna i leśnych użytków niedrzewnych. Wyniki stanowią podstawę do oceny i analizy rozmiaru oraz zmian gospodarczego wykorzystania lasu w aspekcie zachowania trwałości zasobów leśnych i ciągłości ich użytkowania. Zebrane dane stanowią narzędzie polityki leśnej państwa, są wykorzystywane do opracowywanych corocznie zgodnie – z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach – raportu o stanie lasów oraz przedkładanej Sejmowi informacji o stanie lasów, jak również innych dokumentów poświęconych problematyce leśnictwa. Na potrzeby międzynarodowe wyniki badania służą do opracowywania tablic kwestionariuszy koordynowanych przez: Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat, Europejską Komisję Gospodarczą ONZ/Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (UNECE/FAO), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (MCPFE-Forest Europe).

6. Zakres podmiotowy Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zarządzające lasami Skarbu Państwa oraz użytkujące lasy Skarbu Państwa; parki narodowe; zarządy powiatów, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), jednostki prowadzące skup ubocznych produktów leśnictwa.

7. Zakres przedmiotowy – rozmiar, intensywność i struktura pozyskania drewna (według PKWiU), – sprzedaż drewna i ceny drewna (w Lasach Państwowych), – rozmiar powierzchniowych cięć; pozyskanie drewna według kategorii użytkowania (w Lasach Państwowych), – pozyskanie i skup leśnych użytków ubocznych (choinki, runo leśne, owoce i grzyby leśne świeże) – ilość i wartość, – skup tusz zwierzyny łownej – ilość i wartość, – wskaźniki cen bazowych liczonych metodą podmiotową dla działu leśnictwo i klas (według PKD).

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: L-01, L-03, SG-01 (zebrane w badaniu 1.01.03), R-10 (zebrane w badaniu 1.45.12) oraz wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania C-01 (zebranych w badaniu 1.

64.03). Dane: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP); Agencji Nieruchomości Rolnych z systemu dotyczącego leśnych prac z zakresu użytkowania. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych Państwowych (SILP); dane zagregowane – ogółem Lasy Państwowe: powierzchnia cięć; pozyskanie drewna według kategorii użytkowania; pozyskanie nasion drzew leśnych i choinek; sprzedaż (ilość i wartość) i ceny drewna według sortymentów i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych; w formie elektronicznej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 dwa razy w roku: GUS dane wstępne i szacunki zbiorcze dla Lasów Państwowych za rok 2013 do 20 stycznia 2014 r., dane ostateczne i według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych za rok 2013 do 31 lipca 2014 r.

2 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych raz w roku do Urząd Statystyczny Państwowych (SILP); dane jednostkowe w zakresie pozy- 10 marca 2014 r. z w Białymstoku skanie drewna według sortymentów i nadle- danymi za rok 2013 śnictw; w formie elektronicznej 3 oddziały terenowe Agencji system informacyjny ANR; dane zagregowane raz w roku do Urząd Statystyczny Nieruchomości Rolnych – pozyskanie drewna (grubizny) ogółem i w 31 stycznia 2014 r. z w Białymstoku podziale na drewno iglaste i liściaste – według danymi za rok 2013 województw; w formie elektronicznej

Dziennik Ustaw – 292 – Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Pozyskanie drewna według sortymentów oraz skup użytków niedrzewnych w agregacjach: sektory i formy własności według regionów i województw; w zakresie pozyskiwania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – podregiony, powiaty i gminy imiennie; jednostki organizacyjne leśnictwa i ochrony przyrody.

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe z danymi za rok 2013 – czerwiec 2014 r., – „Leśnictwo 2014” – listopad 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 141 900 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 293 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.25(138) Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Badanie stałe Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania Badanie charakteryzuje zasoby leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych oraz działalność gospodarczą i finansową Lasów Państwowych. Wyniki są wykorzystywane do oceny i analiz zmian stanu zasobów leśnych Lasów Państwowych oraz bieżących wyników gospodarczo-finansowych tej jednostki, co stanowi podstawę działań planistycznych i prognoz. Zebrane dane są wykorzystywane do opracowywanych corocznie zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach: raportu o stanie lasów, przedkładanej Sejmowi informacji o stanie lasów oraz sprawozdania finansowo-gospodarczego z działalności Lasów Państwowych.

6. Zakres podmiotowy Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

7. Zakres przedmiotowy – powierzchnia gruntów Lasów Państwowych według grup i rodzajów użytków, województw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, – stan jakościowo-ilościowy zasobów leśnych, ich struktura powierzchniowo-miąższościowa, kategoria lasów ochronnych, stan zdrowotny i sanitarny lasów, – przebudowa drzewostanów, – zbiór nasion i produkcja szkółkarska, – prace z zakresu zagospodarowania lasu (hodowli i ochrony lasu), – pozyskanie drewna według kategorii cięć (powierzchnia cięć, rozmiar pozyskania, w tym posuszu, złomów i wywrotów; wykonanie etatu cięć), – pozyskanie drewna według klasyfikacji jakościowo-wymiarowej; rozmiar sprzedaży drewna, wartość i przeciętna cena sprzedaży drewna według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, – pożary lasów (efekty rzeczowe w ramach ochrony przeciwpożarowej: punktów ujęć wody, pasów ochronnych itp.), – szkodnictwo leśne i jego zwalczanie według grup rodzajowych szkód, – zatrudnienie i wynagrodzenia w Lasach Państwowych, – edukacja leśna społeczeństwa realizowana przez Lasy Państwowe, – wyniki finansowe działalności Lasów Państwowych (przychody i koszty z działalności administracyjnej, podstawowej, ubocznej i dodatkowej; należności, zobowiązania; stan majątku trwałego i obrotowego oraz źródła jego finansowania).

8. Źródła danych Dane Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z: Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), sprawozdania finansowo-gospodarcze PGL LP, wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wykonywanej przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych dane wstępne i sza- GUS Państwowych (SILP); dane zagregowane – zbiorcza infor- cunki za rok 2013 do macja opisowa dotycząca działalności Lasów 20 stycznia 2014 r. Państwowych (realizacja podstawowych prac); w formie elektronicznej i papierowej 2 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych dane ostateczne za GUS Państwowych (SILP); dane zagregowane według regional- rok 2013 do 31 lipca nych dyrekcji Lasów Państwowych dotyczące 2014 r. stanu lasów, realizacji leśnych prac gospodarczych oraz wyników gospodarczo-finansowych; w formie elektronicznej i papierowej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Stan zasobów leśnych według grupowań: gatunki drzew, klasy wieku drzewostanów, kategorie lasów, województwa, podregiony, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. Rozmiar wykonywanych zadań rzeczowych oraz wyniki finansowe działalności w agregacjach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych; zbiorczo: nadleśnictwa, zakłady i biura regionalnych dyrekcji Lasów

Dziennik Ustaw – 294 – Poz. 1391

Państwowych (zatrudnienie i wynagrodzenia); roczne wstępne zbiorcze informacje o powierzchni odnowień i zalesień, ochronie lasu, pozyskaniu drewna i obrocie drewnem, wynikach finansowych Lasów Państwowych – w formie opisowej.

10. Terminy i formy udostępniania – dane wstępne i szacunki dotyczące zakresu przedmiotowego za rok 2013 w formie informacji opisowej – do 20 stycznia 2014 r., – tablice wynikowe z danymi za rok 2013 – do 31 lipca 2014 r., – „Leśnictwo 2014” – listopad 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 12 000 zł – środki własne Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Dziennik Ustaw – 295 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.26(139) Łowiectwo Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Celem badania jest uzyskanie danych liczbowych charakteryzujących stan zwierząt łownych oraz gospodarkę łowiecką. Wyniki służą do oceny stanu populacji zwierząt łownych oraz analizy dynamiki zmian liczebności poszczególnych populacji w powiązaniu z gospodarowaniem pogłowiem zwierzyny oraz strategią ich ochrony; prowadzony szacunek wartości produkcji łowiectwa jest wykorzystywany na potrzeby rachunków narodowych. Zebrane dane są wykorzystywane do opracowywanego zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach corocznego raportu o stanie lasów oraz przedkładanej Sejmowi informacji o stanie lasów oraz informacji o stanie łowiectwa w Polsce.

6. Zakres podmiotowy Zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, Agencja Nieruchomości Rolnych, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, koła łowieckie, jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny określone w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)), zarządy województw, jednostki prowadzące działalność w zakresie skupu tusz i obrotu tuszami zwierzyny.

7. Zakres przedmiotowy – stan liczebny ważniejszych gatunków zwierząt łownych, ich odstrzał i ubytki, odłów, zasiedlenia łowisk, – obwody łowieckie (liczba, powierzchnia), – obwody łowieckie wydzierżawione PZŁ (liczba, struktura użytkowania gruntów na ich obszarze); koła łowieckie i członkowie PZŁ, – wyniki finansowe gospodarki łowieckiej (przychody, koszty, w tym odszkodowania łowieckie, wynik finansowy), – odszkodowania łowieckie wypłacone ze środków budżetu państwa, – szkody i straty powstałe w wyniku kłusownictwa, – skup zwierzyny odstrzelonej ogółem (ilość i wartość), w tym jelenie, sarny, dziki.

8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: R-10 (omówione w badaniu 1.45.12). Dane Agencji Nieruchomości Rolnych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, zarządów województw, jednostek naukowo-dydaktycznych i innych prowadzących ośrodki hodowli zwierzyny (OHZ) – z systemów dotyczących realizacji rocznych łowieckich planów gospodarczych. Lp. Podmioty przekazujące Forma przekazania danych dane statystyczne 8.0 8.1 8.2 1 Agencja Nieruchomości zbiory danych dotyczące OHZ zarządzanych Rolnych przez ANR; dane zagregowane według województw o zarządzanych ośrodkach hodowli zwierzyny, obejmujące zakres danych z realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego; w formie papierowej 2 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Państwowych Państwowych (SILP); dane zagregowane dla Lasów Państwowych o zarządzanych ośrodkach hodowli zwierzyny, obejmujące zakres danych z realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego; odszkodowania wypłacone ze środków budżetu państwa za szkody wyrządzone w obwodach leśnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – według województw; w formie elektronicznej i papierowej Częstotliwość Miejsce przekazai termin nia danych 8.3 8.4 raz w roku do GUS 31 sierpnia 2014 r. dane za łowiecki rok gospodarczy 2013/2014 raz w roku do GUS 31 lipca 2014 r.: – dane z planu łowieckiego za łowiecki rok gospodarczy 2013/2014, – odszkodowania wypłacone z budżetu państwa za rok 2013 i za łowiecki rok gospodarczy 2013/2014

3 Zarząd Główny Polskiego system informacyjny dotyczący kół łowiec- raz w roku do GUS Związku Łowieckiego kich, obwodów dzierżawionych i ośrodków 31 sierpnia 2014 r. hodowli zwierzyny PZŁ; dane zagregowane dane za łowiecki rok

Dziennik Ustaw – 296 –

według województw, w zakresie realizacji gospodarczy rocznego łowieckiego planu gospodarczego 2013/2014 oraz strat i szkód z powodu kłusownictwa (w tym z powodu wałęsających się psów i kotów); w formie elektronicznej 4 jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny 5 zarządy województw system dotyczący planu łowieckiego; zestawienie zbiorcze – zakres rocznego łowieckiego planu gospodarczego według obwodów i województw; w formie elektronicznej lub papierowej system danych administracyjnych urzędów marszałkowskich z zakresu łowiectwa; dane zagregowane – liczba i powierzchnia obwodów łowieckich; odszkodowania łowieckie wypłacane ze środków budżetu państwa za szkody wyrządzane: – w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną; – w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich; w formie elektronicznej lub papierowej raz w roku do GUS 31 sierpnia 2014 r. dane za łowiecki rok gospodarczy 2013/2014 raz w roku: do GUS 31 sierpnia 2014 r. dane za rok 2013 i za łowiecki rok gospodarczy 2013/2014

Poz. 1391

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki opracowywane w agregacjach: kraj (wyniki finansowe gospodarki łowieckiej); liczna i powierzchnia obwodów łowieckich według województw, stan liczebny zwierząt łownych, ich odstrzał i ubytki według regionów (wybrane dane), województw i grup gatunków zwierząt; odszkodowania łowieckie według zarządców obwodów i jednostek organizacyjnych łowiectwa; odszkodowania wypłacane z budżetu państwa według województw; skup zwierzyny odstrzelonej według województw; struktura organizacyjna Polskiego Związku Łowieckiego według regionów (wybrane dane), województw (obwody i koła łowieckie, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego); szkody i straty powstałe w wyniku kłusownictwa (kraj, województwa).

10. Terminy i formy udostępniania – tablice wynikowe z zakresu stanu i odstrzału zwierzyny w roku łowieckim roku gospodarczym 2013/2014 – wrzesień 2014 r., – tablice wynikowe z zakresu skupu zwierzyny odstrzelonej – marzec 2014 r., – „Leśnictwo 2014” – listopad 2014 r., – „Ochrona środowiska 2014” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 7 500 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 297 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.27(140) Ekonomiczne aspekty leśnictwa Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Szacowanie produkcji globalnej oraz wartości dodanej brutto tworzonej przez leśnictwo, jako elementu rachunków narodowych, oraz uzyskanie innych mierników ekonomicznych charakteryzujących ten dział gospodarki. Zebrane w badaniu dane stanowią podstawę kompleksowej analitycznej oceny ekonomicznych aspektów działalności leśnej. Stanowią element PKB, są wykorzystywane do sporządzania analiz i prognoz niezbędnych do tworzenia polityki leśnej państwa. Na potrzeby międzynarodowe wyniki badania służą do opracowywania tablic zintegrowanego kwestionariusza sektora leśnego (The Joint Forest Sector Questionnaire – JFSQ) koordynowanego przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat i Europejską Komisję Gospodarczą UNECE/FAO.

6. Zakres podmiotowy Jednostki gospodarcze leśnictwa; jednostki dokonujące wymiany z zagranicą towarów i produktów leśnictwa.

7. Zakres przedmiotowy – kategorie makroekonomiczne w leśnictwie: produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto w cenach bieżących; wskaźniki dynamiki w cenach stałych, – wartość brutto środków trwałych w leśnictwie, – nakłady inwestycyjne w leśnictwie, – eksport i import drewna i wyrobów z drewna, jagód i tusz zwierzyny łownej według Nomenklatury Scalonej (CN) (wymiar rzeczowy i finansowy), – wydatki z budżetów wojewodów na gospodarkę leśną, – wydatki ze środków własnych powiatów na nadzór i urządzenie lasów w układzie województw, – dochody budżetów gmin z tytułu podatku leśnego, – przychody ze sprzedaży wyrobów i usług jednostek działu ”leśnictwo” według typów jednostek.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie zbiorów danych ze sprawozdań GUS: F-01/I-01 (omówione w badaniu 1.61.01), DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04), F-02 i SP-3 (omówione w badaniu 1.

61.05), F-03 i SG-01 (omówione w badaniu 1.66.01); dane z Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD (omówionego w badaniu 1.51.01), dane z Systemu INTRASTAT (omówionego w badaniu 1.51.07); szacunki uzupełniające. Wtórne wykorzystanie danych: Ministerstwa Finansów ze sprawozdań Rb „z wykonania dochodów i wydatków jednostek budżetowych” (omówionych w badaniu 1.65.16); Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (omówionych w badaniu 1.45.25); Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z systemu dotyczącego realizacji rocznych łowieckich planów gospodarczych (omówionych w badaniu 1.45.26); Agencji Nieruchomości Rolnych z systemu dotyczącego realizacji rocznych łowieckich planów gospodarczych (omówionych w badaniu 1.45.26). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki opracowywane w agregacjach: produkcja globalna, zużycie pośrednie i wartość dodana w leśnictwie według sektorów instytucjonalnych, sektorów własnościowych i form własności. Wartość brutto środków trwałych w leśnictwie według grup środków trwałych, według sektorów własnościowych, regionów i województw. Nakłady inwestycyjne według kierunków inwestowania, grup środków trwałych, regionów oraz województw. Dochody z budżetów gmin z tytułu podatku leśnego oraz wydatki z budżetów wojewodów i powiatów na leśnictwo ze szczególnym uwzględnieniem wydatków w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – według województw. Eksport i import drewna, wyrobów z drewna i produktów ubocznych leśnictwa (dane ilościowe i wartościowe) według grupowań: nomenklatura CN, kraj, miesiąc. Informacje o jednostkach, liczbie pracujących i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach małych w leśnictwie – zbiorczo oraz w podziale na osoby prawne i osoby fizyczne.

10. Terminy i formy udostępniania „Leśnictwo 2014” – listopad 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 5 100 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 298 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.31(141) Stan ilościowy oraz utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych Badanie stałe Minister właściwy do spraw rozwoju wsi

5. Cel badania Ewidencjonowanie urządzeń melioracji wodnych.

6. Zakres podmiotowy Starostwa powiatowe, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

7. Zakres przedmiotowy – stan ilościowy oraz utrzymanie wód istotnych dla rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych, – powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych, w tym nawadnianych, – urządzenia wymagające odbudowy lub modernizacji, – działalność spółek wodnych.

8. Źródła danych Sprawozdanie MRiRW: RRW-10. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 starostowie Częstotliwość i termin 8.2 8.3 RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego raz w roku do oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji 28 lutego 2014 r. z wodnych; w formie elektronicznej i papiero- danymi za rok 2013 wej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych

2 wojewódzkie zarządy melio- RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego raz w roku do Ministerstwo Rolracji i urządzeń wodnych oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji 31 marca 2014 r. z nictwa i Rozwoju wodnych; zestawienie zbiorcze danych; w danymi za rok 2013 Wsi formie elektronicznej i papierowej 3 Ministerstwo Rolnictwa i tablice wynikowe; dla całego kraju; w formie raz w roku do GUS Rozwoju Wsi elektronicznej i papierowej 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Stan ilościowy oraz utrzymanie wód istotnych dla rolnictwa i urządzeń melioracyjnych w przekroju kraju i według województw, rozmiar urządzeń wymagających odbudowy lub modernizacji, działalność spółek wodnych.

10. Terminy i formy udostępniania – informacja tabelaryczna MRiRW – maj 2014 r. – analizy tekstowo tabelaryczne MRiRW – lipiec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 3 500 zł – budżet MRiRW

Dziennik Ustaw – 299 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.33(142) Produkcja i sprzedaż suszu paszowego Badanie stałe Minister właściwy do spraw rynków rolnych

5. Cel badania Wraz z przystąpieniem Polski do UE rynek suszu paszowego został objęty wspólną organizacją rynków rolnych. Uzyskane dane dotyczące wielkości produkcji, powierzchni gruntów rolnych pod uprawami roślin pastewnych przeznaczonych do produkcji suszu paszowego oraz bilansu energii zużytej do produkcji suszu będą służyły do wyliczania wydajności produkcji suszu paszowego z jednostki powierzchni, cen sprzedaży suszu paszowego, a także kosztów i opłacalności jego produkcji. Informacje te są wykorzystywane do sporządzania analiz dla kierownictwa MRiRW, Sejmu i Senatu. Uzyskane dane są corocznie przesyłane do KE i mają istotne znaczenie w procesie wprowadzania zmian w przepisach wspólnej organizacji rynku suszu paszowego.

6. Zakres podmiotowy Jednostki produkujące susz paszowy z zielonki.

7. Zakres przedmiotowy Poziom produkcji suszu paszowego w Polsce w roku gospodarczym 2012/2013, wyrażony w jednostkach naturalnych oraz poziom produkcji sprzedanej według ilości i wartości. Powierzchnia uprawy poszczególnych rodzajów roślin pastewnych przeznaczonych na susz paszowy. Rodzaj i wydajność stosowanego opału oraz bilans energii zużytej do produkcji suszu paszowego.

8. Źródła danych Sprawozdanie MRiRW: RRW-16. Podmioty przekazujące dane Forma przekazania danych statystyczne 8.1 8.2 osoby prawne oraz osoby fizycz- RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprzene prowadzące działalność w daży suszu paszowego; w formie papierowej; zakresie produkcji suszu paszo- metoda pełna; obowiązkowe wego Częstotliwość i termin 8.3 raz w roku do 15 maja 2013 r. z danymi za rok gospodarczy 2012/2013 Miejsce przekazania danych 8.4 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacja dotycząca poziomu produkcji i kierunków rozdysponowania suszu paszowego za rok gospodarczy 2012/2013 (według wymogów Unii Europejskiej – od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.).

10. Terminy i formy udostępniania Zestawienie tabelaryczne MRiRW – lipiec 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania 1 490 zł – budżet MRiRW

Dziennik Ustaw – 300 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.34(143) Działalność weterynaryjna Badanie stałe Główny Lekarz Weterynarii

5. Cel badania Dostarczenie informacji na temat realizacji niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, jej organizacji i stanu kadr (kadry to osoby zatrudnione oraz osoby wykonujące zadania na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.)).

6. Zakres podmiotowy Główny Inspektorat Weterynarii, wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii, zakłady higieny weterynaryjnej oraz inne laboratoria wchodzące w skład Inspekcji Weterynaryjnej.

7. Zakres przedmiotowy – nadzór weterynaryjny – organizacja i stan kadr w Inspekcji Weterynaryjnej, – bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego, – liczba przeprowadzonych kontroli, nałożonych kar pieniężnych i mandatów karnych oraz spraw skierowanych do organów ścigania, – badania laboratoryjne produktów pochodzenia zwierzęcego, – badanie zwierząt i mięsa, stwierdzone choroby lub zmiany chorobowe oraz ocena mięsa, – informacja o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

8. Źródła danych Sprawozdania MRiRW: RRW-3, RRW-5, RRW-6, RRW-7. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Forma przekazania danych dane statystyczne i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 1 powiatowe inspektoraty RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zadań w raz w roku do weterynarii zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji 20 stycznia 2014 r. z i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 2 wojewódzkie weterynarii Miejsce przekazania danych 8.4 wojewódzkie inspektoraty weterynarii

inspektoraty RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zadań w raz w roku do Główny Inspektorat zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji 31 stycznia 2014 r. z Weterynarii i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej; ze- danymi za rok 2013 stawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej i papierowej

3 graniczne inspektoraty wete- RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zadań w raz w roku do Główny Inspektorat rynarii zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji 31 stycznia 2014 r. z Weterynarii i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej; w danymi za rok 2013 formie elektronicznej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 4 Główny Inspektorat Wetery- RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zadań w raz w roku do Ministerstwo Rolnarii zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji 31 marca 2014 r. z nictwa i Rozwoju i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej; ze- danymi za rok 2013 Wsi, GUS stawienie zbiorcze według województw; w formie elektronicznej i papierowej 5 powiatowe weterynarii inspektoraty RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu raz w roku do wojewódzkie insanitarnego obiektów, w których produkowane 31 stycznia 2014 r. z spektoraty weterysą produkty pochodzenia zwierzęcego; w danymi za rok 2013 narii formie elektronicznej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Dziennik Ustaw

6 wojewódzkie weterynarii

– 301 –

Poz. 1391

inspektoraty RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu raz w roku do Główny Inspektorat sanitarnego obiektów, w których produkowane 17 lutego 2014 r. z Weterynarii są produkty pochodzenia zwierzęcego; zesta- danymi za rok 2013 wienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej i papierowej

7 Główny Inspektorat Wetery- RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu raz w roku do Ministerstwo Rolnarii sanitarnego obiektów, w których produkowane 31 marca 2014 r. z nictwa i Rozwoju są produkty pochodzenia zwierzęcego; zesta- danymi za rok 2013 Wsi, GUS wienie zbiorcze według województw; w formie elektronicznej i papierowej 8 powiatowe weterynarii inspektoraty RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędo- raz w roku do wojewódzkie inwego badania zwierząt i mięsa; w formie 20 stycznia 2014 r. z spektoraty weteryelektronicznej i papierowej; metoda pełna; danymi za rok 2013 narii obowiązkowe inspektoraty RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędo- raz w roku do Główny Inspektorat wego badania zwierząt i mięsa; zestawienie 31 stycznia 2014 r. z Weterynarii zbiorcze danych; w formie elektronicznej i danymi za rok 2013 papierowej

9 wojewódzkie weterynarii

10 Główny Inspektorat Wetery- RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędo- raz w roku do Ministerstwo Rolnarii wego badania zwierząt i mięsa; zestawienie 31 marca 2014 r. z nictwa i Rozwoju zbiorcze według województw; w formie elek- danymi za rok 2013 Wsi, GUS tronicznej i papierowej 11 powiatowe weterynarii 12 wojewódzkie weterynarii inspektoraty RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zakaź- raz w miesiącu do

3. wojewódzkie innych zwierząt; w formie elektronicznej i papie- dnia po miesiącu spektoraty weteryrowej; metoda pełna; obowiązkowe sprawozdawczym narii inspektoraty RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zakaź- raz w miesiącu do

7. Główny Inspektorat nych zwierząt; zestawienie zbiorcze danych; w dnia po miesiącu Weterynarii formie elektronicznej i papierowej sprawozdawczym

13 Główny Inspektorat Wetery- RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zakaź- raz w miesiącu do Ministerstwo Rolnarii nych zwierząt; zestawienie zbiorcze według

20. dnia po miesiącu nictwa i Rozwoju województw; w formie elektronicznej i papie- sprawozdawczym Wsi rowej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Podstawowe dane z zakresu działalności Inspekcji Weterynaryjnej w przekroju kraju i według województw. Opracowania na potrzeby MRiRW, Głównego Lekarza Weterynarii i organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska.

10. Terminy i formy udostępniania – wydruk, nośnik elektroniczny – marzec 2014 r., – biuletyn „Stan z chorób zakaźnych zwierząt w Polsce” – co miesiąc (m.in. przekazywany do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).

11. Koszty i sposób finansowania 1 350 000 zł – budżety jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej

Dziennik Ustaw – 302 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.37(144) Rachunki ekonomiczne rolnictwa Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

5. Cel badania Dane dotyczące rachunków ekonomicznych rolnictwa przekazywane są do Eurostatu. Cele stawiane przed rachunkami ekonomicznymi rolnictwa to przede wszystkim: – pomiar wkładu rolnictwa do gospodarki narodowej w sposób spójny z rachunkami narodowymi, – charakterystyka zmian zachodzących w rolnictwie, – ustalenie dochodów całościowych rolnictwa krajowego i w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w działalności rolniczej, – umożliwienie porównań sytuacji ekonomicznej rolnictwa w różnych krajach Unii Europejskiej, – możliwość wykorzystywania wyników dla celów Wspólnej Polityki Rolnej.

6. Zakres podmiotowy Podmioty gospodarcze wytwarzające produkcję roślinną i zwierzęcą niezależnie od sekcji PKD, do której jest zaliczana ich działalność przeważająca.

7. Zakres przedmiotowy – kategorie makroekonomiczne w rolnictwie ogółem: produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto w cenach bieżących, – dochód przedsiębiorcy, – nakłady brutto na środki trwałe w rolnictwie, – nakłady pracy w rolnictwie wyrażone w umownych rocznych jednostkach pracy (Annual Work Unit, gdzie 1 AWU = 2120 godzin pracy w roku).

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: F-01, F-02, Z-06 oraz reprezentacyjnych i pełnych badań rolniczych, wyników badań: budżetów gospodarstw domowych, pracujących w gospodarce narodowej, cen w rolnictwie oraz cen towarów i usług niekonsumpcyjnych, aktywności ekonomicznej ludności (omówionych w badaniach: 1.23.01, 1.23.02, 1.25.01, 1.45.03, 1.45.05, 1.45.07, 1.45.08, 1.45.09, 1.45.10, 1.45.12, 1.45.13, 1.45.15, 1.64.01, 1.64.07, 1.64.08), a także wyników badań: bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw, roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw, działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego (omówionych w badaniach: 1.

61.01, 1.61.05, 1.62.11). Informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego w zakresie płatności przyznawanych rolnikom w ramach systemów wsparcia bezpośredniego: jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniających, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i owoców miękkich, wsparcia specjalnego oraz w zakresie płatności z tytułu programów rolnośrodowiskowych, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) i pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych; publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie raportów rynkowych dotyczących poszczególnych rynków rolnych oraz FADN (system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych). Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Ministerstwo Rolnictwa i Z.1.MRiRW – dopłaty dla rolników z tytułu raz w miesiącu 2 dni GUS Rozwoju Wsi Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniają- robocze przed konfecej Płatności Obszarowej; dane krajowe i rencją prasową wojewódzkie; w formie papierowej 2 Agencja Restrukturyzacji i system finansowo-księgowy; Zintegrowany Modernizacji Rolnictwa System Zarządzania i Kontroli – moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW; dane zagregowane na poziomie kraju i powiatów dotyczące wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2012: – wartość naliczonych dopłat dla kampanii 2012, – wartość dopłat wypłaconych w 2012 r. z do 31 lipca 2013 r. z GUS danymi za kampanię 2012 r.; do 31 lipca 2014 r. z danymi za kampanię 2013 r.

Dziennik Ustaw – 303 –

tytułu kampanii 2012, – wartość dopłat wypłaconych w 2012 r. w ramach kampanii z lat poprzednich; zbiór danych na poziomie kraju i powiatów dotyczących wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2013: – wartość naliczonych dopłat dla kampanii 2013, – wartość dopłat wypłaconych w 2013 r. z tytułu kampanii 2013, – wartość dopłat wypłaconych w 2013 r. w ramach kampanii z lat poprzednich; w formie elektronicznej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wyniki obejmują wielkości absolutne w cenach bieżących i w cenach stałych: – produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto i netto, amortyzacja, dochód przedsiębiorcy, nakłady brutto na środki trwałe, – struktura przedmiotowa produkcji rolniczej, – wskaźniki wartości, wolumenu i cen.

10. Terminy i formy udostępniania – wielkości absolutne i względne wybranych kategorii produkcji – I szacunek – listopad 2013 r., – wielkości absolutne i względne wybranych kategorii produkcji – II szacunek – styczeń 2014 r., – wielkości absolutne w cenach bieżących i w cenach stałych – dane ostateczne – wrzesień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 553 200 zł – budżet GUS 200 000zł – budżet IERiGŻ – PIB

Poz. 1391

Dziennik Ustaw – 304 – Poz. 1391

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.45.38(145) Koniunktura w rolnictwie Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczenie informacji o ocenach aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych dokonywanych przez rolników oraz o zamierzeniach użytkowników gospodarstw dotyczących prowadzonej działalności rolniczej. Pozyskane dane i wyliczane na ich podstawie wskaźniki koniunktury są wykorzystywane do opracowania bieżących informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, a także do analizy bieżącej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie oraz prognozowania kierunków zmian.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa rolne osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

7. Zakres przedmiotowy Opinie użytkowników gospodarstw rolnych o bieżącym i przyszłym kształtowaniu się sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolnej oraz popytu. Ocena zmian sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych. Zamierzenia rolników dotyczące zmian w powierzchni użytkowanych gruntów, a także rozwoju/ograniczania produkcji roślinnej i zwierzęcej. Informacje o bieżących i planowanych źródłach finansowania wykorzystywanych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz celach na jakie te środki były/będą przeznaczane.

8. Źródła danych Ankieta GUS: AK-R Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.

1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha lub prowadzony jest chów/hodowla zwierząt gospodarskich. Forma przekazania danych 8.2 AK-R – ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym; w formie elektronicznej; Częstotliwość i termin 8.3 dwa razy w roku; od 1 do 23 czerwca 2013 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2013 r.; od 1 do 10 grudnia 2013 r. według stanu w dniu 1 grudnia 2013 r.; od 24 czerwca do 7 lipca 2013 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2013 r.; od 11 do 16 grudnia 2013 r. według stanu w dniu 1 grudnia 2013 r. Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego; metoda pełna; obowiązkowe

ankieter statystyczny w miejscu siedziby podmiotu

Dziennik Ustaw – 305 –

dwa razy w roku: od 10 czerwca do 7 lipca 2013 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2013 r.; od 1 do 16 grudnia 2013 r. według stanu w dniu 1 grudnia 2013 r.

Poz. 1391

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

2 wylosowane gospodarstwa AK-R – ankieta koniunktury w gospodarstwie indywidualne o wielkości rolnym; w formie wywiadu bezpośredniego ekonomicznej co najmniej 4 lub telefonicznego; metoda reprezentacyjna tys. euro. (około 1,5%); obowiązkowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje wyszczególnione w zakresie przedmiotowym badania prezentowane jako struktury, salda odpowiedzi oraz wskaźniki – według ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, wieku i wykształcenia użytkowników, grup obszarowych użytków rolnych. – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2).

10. Terminy i formy udostępniania Informacje sygnalne: – „Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2013 r.” – sierpień 2013 r. – „Koniunktura w gospodarstwach rolnych w II półroczu 2013 r.” – styczeń 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 3 968 200 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 306 – Poz. 1391

1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.46.01(146) Produkcja sprzedana przemysłu Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie informacji o produkcji sprzedanej przemysłu umożliwiającej bieżącą comiesięczną oraz roczną ocenę aktywności produkcyjnej przemysłu. Jako miernik kondycji gospodarki jest przekazywany ośrodkom rządowym i organizacjom międzynarodowym (Eurostat, OECD, ONZ). Wartość produkcji sprzedanej jest wykorzystywana również jako wagi w badaniach miesięcznych indeksów zmian cen producentów, a ponadto stanowi podstawowy element w systemie rachunków narodowych. Badanie produkcji przemysłowej metodą rodzaju działalności ma na celu uzyskanie informacji o działalności przemysłowej według jej rodzajów realizowanych we wszystkich podmiotach gospodarczych, niezależnie od ich zaklasyfikowania według PKD.

6. Zakres podmiotowy Produkcja sprzedana przemysłu – podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie górnictwa i wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemysłowego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D), dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (sekcja E), przy czym: – rocznie – badanie pełne podmiotów, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, oraz szacunki podmiotów, w których liczba pracujących wynosi do 9 osób, na podstawie badania reprezentacyjnego, – miesięcznie – badanie pełne podmiotów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, i badanie reprezentacyjne podmiotów, w których liczba pracujących wynosi od 10 do 49 osób. Produkcja przemysłowa metodą rodzaju działalności – podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące przeważający rodzaj działalności gospodarczej zaklasyfikowany według PKD do sekcji: od A do N oraz do sekcji: P, Q, R i S, realizujące rodzaje działalności w zakresie sekcji B, C, D i E oraz szacunki podmiotów, w których liczba pracujących wynosi do 9 osób, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, D, E – na podstawie badania reprezentacyjnego.

7. Zakres przedmiotowy Produkcja sprzedana przemysłu – wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych, tj.

przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Produkcja przemysłowa metodą rodzaju działalności – wartość przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) w bieżących cenach producenta, tj. przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług).

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: – dla produkcji sprzedanej: F-01/I-01, DG-1, SP, F-02, SP-3 (omówione w badaniach: 1.61.01, 1.61.04, 1.61.05), wykorzystanie danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów – sprawozdania Rb, pozyskanych w badaniu 1.67.01, wykorzystanie danych z bazy Ministerstwa Finansów o podatnikach podatku od towarów i usług oraz zbiorów danych Ministerstwa Finansów o podatku akcyzowym pozyskanych w badaniu 1.61.01, – dla produkcji przemysłowej metodą rodzaju działalności: SP, F-02, SP-3 (omówione w badaniu 1.61.05). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych W zakresie produkcji sprzedanej: rocznie: – pełny zakres podmiotowy: – w przekroju kraju: – poziomy w cenach bieżących: sektory i formy własności, sekcje i działy, małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe według sekcji, sektorów własności i działów, – wskaźniki dynamiki w cenach stałych: sekcje i działy, – w przekroju województw (NTS 2): – poziomy w cenach bieżących: ogółem i sektory własności, – wskaźniki dynamiki w cenach stałych – ogółem, – podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej – poziomy w cenach bieżących: – w przekroju kraju – sekcje, działy, przedsiębiorstwa według klas wielkości sekcje, działy,

Dziennik Ustaw – 307 – Poz. 1391

– w przekroju województw (NTS

2) – sekcje, działy, przedsiębiorstwa według klas wielkości – ogółem, – w układzie regionów (NTS 1), podregionów (NTS

3) i powiatów (NTS

4) – ogółem, – podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej – poziomy w cenach bieżących – w przekroju kraju – sekcje, działy, grupy i wybrane klasy, miesięcznie: – w przekroju kraju: – podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej: – sekcje i działy – poziomy w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki w cenach stałych: miesiące – przy różnych podstawach (przy stałej podstawie, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi); okresy narastające – analogiczny okres poprzedniego roku = 100, – 5 głównych grupowań przemysłu (MIGs) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3) – wskaźniki dynamiki w cenach stałych: miesiące: – przy różnych podstawach (niewyrównane i wyrównane sezonowo):okresy narastające – analogiczny okres poprzedniego roku=100, – w przekroju województw (NTS

2) – podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej – poziomy w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych – okresy narastające, kwartalnie – dane narastające: – w przekroju kraju: – podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej – sektory własności (poziomy w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych), – podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej – sekcje, działy, grupy (poziomy w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych). W zakresie produkcji sprzedanej metodą rodzaju działalności – w przekroju kraju – poziom i struktura według sekcji i działów.

10. Terminy i formy udostępniania W zakresie produkcji sprzedanej: – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – dane miesięczne: wstępne do

25. dnia po miesiącu sprawozdawczym, dane ostateczne do

55. dnia po miesiącu sprawozdawczym, – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – dane roczne – grudzień 2014 r., – informacje bieżące – wyniki wstępne – „Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej” – miesiąc, (Internet), – „Nakłady i wyniki przemysłu” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., kwiecień 2014 r. – (Internet), – „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014” – grudzień 2014 r., – dane dla Banku Danych Lokalnych – kwartalne i roczne, – dane dla organizacji międzynarodowych – w zależności od potrzeb. W zakresie produkcji przemysłowej metodą rodzaju działalności: – „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014” – grudzień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 602 400 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 308 – Poz. 1391

1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.46.04(147) Produkcja wyrobów przemysłowych Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie danych nt. zmian produkcji wybranych wyrobów przemysłowych na podstawie danych w fizycznych jednostkach miary. Badanie roczne uwzględnia wytyczne Eurostatu dotyczące listy PRODCOM – wykaz produktów przemysłowych objętych badaniem, ustanawiany przez Komisję Europejską na każdy rok sprawozdawczy. Wyniki badań produktowych wykorzystywane są m.in. w rachunkach narodowych, do bilansów wybranych wyrobów przemysłowych oraz jako jedno ze źródeł danych w badaniach wtórnych GUS.

6. Zakres podmiotowy Podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, w zakresie wyrobów przemysłowych zawartych w nomenklaturze PRODPOL – rok. Podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, w zakresie wyrobów określonych w nomenklaturze PRODPOL (wybranych) – miesiąc.

7. Zakres przedmiotowy Produkcja wytworzona ważniejszych wyrobów przemysłowych, określonych w nomenklaturze PRODPOL, wyrażona w jednostkach fizycznych, produkcja sprzedana wyrobów według ilości i wartości (w badaniu miesięcznym wartość tylko dla wybranych wyrobów) oraz wartość sprzedaży wybranych usług przemysłowych w cenach producenta, świadczonych przez podmioty gospodarcze produkujące wyroby ujęte w nomenklaturze PRODPOL i podatek akcyzowy dla wyrobów zawartych w nomenklaturze (tylko w badaniu rocznym).

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: P-01, P-02 oraz wtórne wykorzystanie sprawozdań GUS: G-02a i G-02b (omówione w badaniu 1.44.01 – w zakresie ciepła w parze i gorącej wodzie) i sprawozdania MG: G-10 m (omówione w badaniu 1.44.02 – w zakresie energii elektrycznej). Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki budżetowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność przeważająca lub drugorzędna zaklasyfikowana jest według PKD w zakresie: górnictwa i wydobywania (działy 05–09), przetwórstwa przemysłowego (działy 10–33) oraz rybołówstwa w wodach morskich (klasa 03.11) i produkujące wyroby lub wykonujące usługi określone w nomenklaturze PRODPOL Częstotliwość i termin 8.2 8.3 P-01 – sprawozdanie o produkcji; badanie w raz w roku do zakresie wyrobów objętych nomenklaturą 14 lutego 2014 r. z wyrobów PRODPOL załączoną do formula- danymi za rok 2013 rza; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Dziennik Ustaw

2 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek budżetowych) oraz osoby fizyczne, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD w zakresie: rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (klasa 01.11), górnictwa i wydobywania (działy 05–09), przetwórstwa przemysłowego (działy 10–33) oraz handlu hurtowego i detalicznego; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (działy 45–47), produkujące wyroby lub posiadające zapasy wyrobów gotowych

– 309 –

P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach; badanie w zakresie wybranych wyrobów objętych nomenklaturą PRODPOL załączoną do formularza lub listą towarów do badania zapasów (kwartalnie) w przedsiębiorstwach handlowych: – produkcja wyrobów oraz zapasy win gronowych, moszczów winogronowych i skrobi ziemniaczanej u producentów – dane miesięczne – zapasy wybranych wyrobów u producentów oraz w jednostkach handlowych – dane kwartalne; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

Poz. 1391

raz w miesiącu do portal sprawozdaw5. dnia roboczego po czy GUS miesiącu sprawoz- www.stat.gov.pl dawczym

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Produkcja wyrobów w układzie PKWiU/PRODCOM – dane miesięczne i roczne, produkcja wybranych wyrobów według województw – dane roczne. Zapasy wyrobów w układzie PKWiU/PRODCOM – dane miesięczne i kwartalne.

10. Terminy i formy udostępniania Produkcja wyrobów w układzie PKWiU/PRODCOM: – tablice wynikowe zawierające dane o ilości produkcji wytworzonej i sprzedanej wybranych wyrobów przemysłowych (wydruk, nośnik magnetyczny) – dane miesięczne 40 dni kalendarzowych po miesiącu sprawozdawczym, – tablice wynikowe zawierające dane o ilości produkcji wytworzonej i sprzedanej oraz wartość produkcji sprzedanej (wydruk, nośnik magnetyczny) – dane roczne – lipiec 2014 r.

, – „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych” – 15-17. dzień roboczy po miesiącu sprawozdawczym (Internet), – „Nakłady i wyniki przemysłu” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., kwiecień 2014 r., – „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2013 r.” – lipiec 2014 r. (Internet), – „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014” – grudzień 2014 r., – Eurostat – dane roczne – do 30 czerwca 2014 r., – Biuletyn OECD – dane miesięczne, dane roczne, – dane dla organizacji międzynarodowych – w zależności od potrzeb. Zapasy wyrobów w układzie PKWiU/PRODCOM: – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – dane miesięczne dotyczące zapasów win gronowych, moszczów winogronowych i skrobi ziemniaczanej – 40 dni kalendarzowych po miesiącu sprawozdawczym, – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – dane kwartalne dla wyrobów określonych w PRODPOL lub na Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych – 40 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym.

11. Koszty i sposób finansowania 7 941 600 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 310 – Poz. 1391

1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.46.08(148) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym Badanie stałe Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania Zapewnienie danych statystycznych i informacji w zakresie statystyki przemysłu koksowniczego, w tym zapewnienie informacji dla Komisji Europejskiej.

6. Zakres podmiotowy Producenci wyrobów koksowniczych, tj. koksu i węglopochodnych.

7. Zakres przedmiotowy – wyroby polskiego przemysłu koksowniczego oraz bilans koksu, – sprzedaż koksu, – zużycie węgla koksowego, – zatrudnienie według wieku w koksownictwie, – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie, – nakłady inwestycyjne w koksownictwie, – import węgla koksowego do produkcji koksu.

8. Źródła danych Sprawozdania MG: MG-15, MG-16, MG-17, MG-18, MG-19, MG-20, MG-21. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Forma przekazania danych dane statystyczne i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 1 osoby prawne prowadzące MG-15 – produkcja i sprzedaż w koksownic- raz w miesiącu do działalność w zakresie pro- twie; w formie elektronicznej i papierowej;

20. dnia po miesiącu dukcji wyrobów koksowni- metoda pełna; obowiązkowe sprawozdawczym czych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu Miejsce przekazania danych 8.4 Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o. w Zabrzu

2 osoby prawne prowadzące MG-16 – zużycie węgla koksowego; w formie raz w roku do Biuro Projektów działalność w zakresie pro- elektronicznej i papierowej; metoda pełna; 24 lutego 2014 r. z „Koksoprojekt” Sp. dukcji wyrobów koksowni- obowiązkowe danymi za rok 2013 z o.o. w Zabrzu czych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu 3 osoby prawne prowadzące MG-17 – bilans koksu; w formie elektronicz- raz w roku do Biuro Projektów działalność w zakresie pro- nej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe 24 lutego 2014 r. z „Koksoprojekt” Sp. dukcji wyrobów koksownidanymi za rok 2013 z o.o. w Zabrzu czych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu 4 osoby prawne prowadzące MG-18 – zatrudnienie według wieku w kok- raz w roku do Biuro Projektów działalność w zakresie pro- sownictwie; w formie elektronicznej i papie- 24 lutego 2014 r. z „Koksoprojekt” Sp. dukcji wyrobów koksowni- rowej; metoda pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 z o.o. w Zabrzu czych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu

Dziennik Ustaw – 311 – Poz. 1391

5 osoby prawne prowadzące MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksow- raz w miesiącu do Biuro Projektów działalność w zakresie pro- nictwie; w formie elektronicznej i papierowej;

20. dnia po miesiącu „Koksoprojekt” Sp. dukcji wyrobów koksowni- metoda pełna; obowiązkowe sprawozdawczym z o.o. w Zabrzu czych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu 6 osoby prawne prowadzące MG-20 – nakłady inwestycyjne w koksownic- raz w roku do Biuro Projektów działalność w zakresie pro- twie na lata 2011–2015; w formie elektronicz- 24 lutego 2014 r. z „Koksoprojekt” Sp. dukcji wyrobów koksowni- nej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe danymi za rok 2013 z o.o. w Zabrzu czych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu 7 osoby prawne prowadzące MG-21 – import węgla koksowego do pro- raz w półroczu do

25. Biuro Projektów działalność w zakresie pro- dukcji koksu; w formie elektronicznej i papie- dnia po okresie „Koksoprojekt” Sp. dukcji wyrobów koksowni- rowej; metoda pełna; obowiązkowe sprawozdawczym z o.o. w Zabrzu czych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Dane przedstawione są w skali kraju: – produkcja koksu i węglopochodnych, – sprzedaż koksu, – zużycie surowców do produkcji podstawowych wyrobów w przemyśle koksowniczym, – nakłady inwestycyjne w przemyśle koksowniczym według kategorii, – pracownicy zatrudnieni w przemyśle koksowniczym według wieku, – import węgla koksowego do produkcji koksu.

10. Terminy i formy udostępniania Tablice wynikowe – miesiąc – 25 dni po okresie sprawozdawczym; rok – marzec 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania 160 000 zł – budżet MG

Dziennik Ustaw – 312 – Poz. 1391

1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.46.09(149) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym Badanie stałe Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania Monitorowanie zmian zachodzących w przemyśle stoczniowym.

6. Zakres podmiotowy Stocznie produkcyjne i remontowe.

7. Zakres przedmiotowy

1. Zamówienia na statki w podziale na poszczególne typy w ujęciu ilościowym i tonażowym (GT i CGT) ogółem, w tym na eksport: – stan nowych zamówień, – stan zamówień, – zamówienia zrealizowane.

2. Zamówienia na remonty statków i ich realizacja w ujęciu ilościowym, tonażowym i wartościowym.

8. Źródła danych Sprawozdania MG: MG/NZ, MG/NZ/D, MG/PZ, MG/PZ/D, MG/SZ, MG/PZR, MG/RS. Lp. Podmioty przekazujące Częstotliwość Miejsce przekazaForma przekazania danych dane statystyczne i termin nia danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 stocznie produkcyjne i re- MG/NZ – sprawozdanie o nowych zamówie- 45 dni roboczych po Centrum Techniki montowe niach; w formie elektronicznej; metoda pełna; półroczu Okrętowej S.A. obowiązkowe 2 stocznie produkcyjne i re- MG/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamó- 45 dni roboczych po Centrum Techniki montowe wieniach; w formie elektronicznej; metoda półroczu Okrętowej S.A. pełna; obowiązkowe 3 stocznie produkcyjne i re- MG/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień; 45 dni roboczych po Centrum Techniki montowe w formie elektronicznej; metoda pełna; obo- półroczu Okrętowej S.A. wiązkowe 4 stocznie produkcyjne i re- MG/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamó- 45 dni roboczych po Centrum Techniki montowe wień; w formie elektronicznej; metoda pełna; półroczu Okrętowej S.A. obowiązkowe 5 stocznie produkcyjne i re- MG/SZ – sprawozdanie z budowy statków; w 45 dni roboczych po Centrum Techniki montowe formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz- półroczu Okrętowej S.A. kowe 6 stocznie remontowe MG/PZR – sprawozdanie o portfelu zamówień 45 dni roboczych po Centrum Techniki na remonty statków; w formie elektronicznej; półroczu Okrętowej S.A. metoda pełna; obowiązkowe MG/RS – sprawozdanie z remontów statków; 45 dni roboczych po Centrum Techniki w formie elektronicznej; metoda pełna; obo- półroczu Okrętowej S.A. wiązkowe

7 stocznie remontowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje o nowych zamówieniach, portfelu zamówień i wybudowanych statkach – ogółem, w tym na eksport i kraj. Informacje o portfelu zamówień i wyremontowanych statkach – ogółem, w tym na eksport i kraj.

10. Terminy i formy udostępniania Zestawienie zbiorcze danych dotyczące budowy i remontu statków – dane dotyczące sprzedaży i portfela zamówień – 60 dni roboczych po półroczu.

11. Koszty i sposób finansowania 120 000 zł – budżet MG

Dziennik Ustaw – 313 – Poz. 1391

1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.46.11(150) Obrót i nowe zamówienia w przemyśle Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskanie informacji o wartości obrotu krajowego i niekrajowego oraz wartości nowych zamówień krajowych i niekrajowych, a także realizacja wymogów UE w zakresie opracowywania danych krótkookresowych o obrocie w przemyśle i regularnego ich przesyłania do Eurostatu dla zasilenia baz danych Europejskiego Systemu Statystycznego. Nowe zamówienia to wskaźnik służący ocenie przyszłej produkcji, pokazujący rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe.

6. Zakres podmiotowy Obrót – podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD w zakresie górnictwa i wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemysłowego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D), dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (sekcja E) – badanie pełne podmiotów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, i reprezentacyjne podmiotów, w których liczba pracujących wynosi od 10 do 49 osób – miesięcznie. Nowe zamówienia – podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działów: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 – badanie pełne podmiotów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, i reprezentacyjne podmiotów, w których liczba pracujących wynosi od 10 do 49 osób – miesięcznie.

7. Zakres przedmiotowy Obrót – wartość obrotu krajowego i niekrajowego (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro. Nowe zamówienia – wartość zamówień krajowych i niekrajowych (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro.

8. Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: DG-1 (omówionego w badaniu 1.61.04). Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych nie dotyczy Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych W zakresie obrotu – podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej – wskaźniki dynamiki w cenach bieżących: – ogółem i w podziale na krajowy i niekrajowy – przy stałej podstawie – według sekcji, działów i 5 głównych grupowań przemysłu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych, – ogółem i niekrajowy, w tym do krajów strefy euro – analogiczny miesiąc poprzedniego roku =

100. W zakresie nowych zamówień – podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, oraz ok. 10% reprezentacja podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – wskaźniki dynamiki w cenach bieżących: – ogółem i niekrajowe – przy różnych podstawach, w tym do krajów strefy euro – analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100.

10. Terminy i formy udostępniania – dane dla organizacji międzynarodowych – obrót – 60 dni po miesiącu sprawozdawczym, zgodnie z wymogami UE, – „Nakłady i wyniki przemysłu” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r., kwiecień 2014 r. – (Internet).

11. Koszty i sposób finansowania 160 400 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 314 – Poz. 1391

1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.46.12(151) Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych Badanie stałe Minister właściwy do spraw rynków rolnych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Prowadzenie badania wynika z konieczności dostosowania do wymogów UE i przekazywania do Eurostatu informacji dotyczącej skupu mleka oraz przetwórstwa mleka z częstotliwością miesięczną i roczną. Informacje uzyskiwane w badaniu pozwolą na rozliczenie przychodów mleka z jego rozchodami (sporządzenie bilansu mleka), a także na uzyskanie informacji o strukturze podmiotów zajmujących się przetwórstwem mleka według wybranych produktów.

6. Zakres podmiotowy a) przedsiębiorcy i gospodarstwa rolne, którzy skupują pełne mleko lub produkty mleczarskie bezpośrednio od gospodarstw rolnych lub od przedsiębiorców określonych w pkt b z zamiarem przetworzenia tego mleka lub produktów mleczarskich na inne produkty mleczarskie, b) przedsiębiorcy, którzy skupują mleko w celu przekazania w całości lub części bez jakiegokolwiek przetwórstwa przedsiębiorcom określonym w pkt a.

7. Zakres przedmiotowy W okresach miesięcznych: – wielkość skupu mleka wraz z zawartością tłuszczu oraz białka, – wielkość produkcji przetworów mlecznych. W okresach rocznych: – wielkość skupu mleka wraz z zawartością tłuszczu i białka, – wielkość produkcji przetworów mlecznych, – zużycie surowców w postaci mleka pełnego i mleka odtłuszczonego przy produkcji przetworów mlecznych oraz zużycie tłuszczu i białka przy produkcji przetworów mlecznych.

8. Źródła danych Sprawozdania MRiRW: RRW-26 i RRW-27. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.0 8.1 1 przedsiębiorcy i gospodarstwa rolne, którzy skupują pełne mleko lub produkty mleczarskie bezpośrednio od gospodarstw rolnych lub od przedsiębiorców określonych w pkt 6b z zamiarem przetworzenia tego mleka lub produktów mleczarskich na inne produkty mleczarskie 2 przedsiębiorcy, którzy skupują mleko lub śmietankę w celu przekazania w całości lub w części bez jakiegokolwiek przetwórstwa przedsiębiorstwom określonym w pkt 6a Częstotliwość i termin 8.2 8.3 RRW-26 sprawozdanie miesięczne ze skupu raz w miesiącu do mleka oraz produkcji przetworów mlecznych;

8. dnia roboczego po w formie elektronicznej; miesiącu sprawozdla podmiotów o liczbie pracujących nie więk- dawczym szej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

RRW-27 – sprawozdanie ze skupu surowców raz w roku do oraz produkcji przetworów mlecznych; w 31 marca 2014 r. z formie elektronicznej; danymi za rok 2013 dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Tablice wynikowe: – wielkość skupu mleka wraz z zawartością tłuszczu i białka oraz wielkość produkcji poszczególnych przetworów mlecznych (nośnik magnetyczny) – dane miesięczne, – wielkość skupu mleka wraz z zawartością tłuszczu i białka, wielkość produkcji poszczególnych przetworów mlecznych, zużycie surowców w postaci mleka pełnego i mleka odtłuszczonego przy produkcji przetworów mlecznych oraz zużycie tłuszczu i białka przy produkcji przetworów mlecznych – dane roczne.

Dziennik Ustaw – 315 – Poz. 1391

10. Terminy i formy udostępniania – 40 dni po miesiącu sprawozdawczym dane miesięczne udostępniane w zależności od potrzeb MRiRW, – dane roczne udostępniane w zależności od potrzeb MRiRW – czerwiec 2014 r., – Eurostat – dane miesięczne – 45 dni po miesiącu sprawozdawczym, dane roczne – czerwiec 2014 r., udostępniane MRiRW, – dane dla organizacji międzynarodowych – w zależności od potrzeb udostępniane przez MRiRW.

11. Koszty i sposób finansowania 14 140 zł – budżet MRiRW 208 000 zł – budżet GUS

Dziennik Ustaw – 316 – Poz. 1391

1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.46.13(152) Produkcja, zapasy i rozdysponowanie alkoholu etylowego Badanie stałe Minister właściwy do spraw rynków rolnych

5. Cel badania Pozyskiwanie informacji na temat wielkości produkcji, rozdysponowania i zapasów alkoholu etylowego, dane na potrzeby krajowe i Komisji Europejskiej.

6. Zakres podmiotowy Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: – wyrobu, oczyszczania, odwadniania i skażania alkoholu etylowego, – wytwarzania biokomponentów (wytwarzanie bioetanolu), – wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

7. Zakres przedmiotowy W okresach kwartalnych: – wielkość produkcji alkoholu etylowego, w przeliczeniu na alkohol 100%, uzyskanego z surowców pochodzenia rolniczego (ze zboża, melasy lub buraków cukrowych, ziemniaków, wina gronowego, owoców, pozostałych surowców pochodzenia rolniczego) oraz pozostałych surowców (alkohole syntetyczne i alkohole pochodzenia nierolniczego inne niż syntetyczne), – rozdysponowanie alkoholu etylowego pochodzącego z produkcji krajowej, przywozu z krajów UE oraz importu z krajów trzecich na cele spożywcze (do produkcji żywności lub napojów alkoholowych), na cele przemysłowe, produkcję paliw oraz pozostałe cele. W pierwszym kwartale każdego roku zapasy początkowe alkoholu etylowego w przeliczeniu na alkohol 100%. W ostatnim kwartale każdego roku zapasy końcowe alkoholu etylowego w przeliczeniu na alkohol 100%.

8. Źródła danych Sprawozdanie MRiRW: RRW-28. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: – wyrobu, oczyszczania, odwadniania i skażania alkoholu etylowego, – wytwarzania biokomponentów (wytwarzanie bioetanolu), – wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych Częstotliwość i termin 8.2 8.3 RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produk- do

8. dnia roboczego cji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu miesiąca po zakońetylowego; w formie papierowej; metoda peł- czeniu kwartału na; obowiązkowe Forma przekazania danych Miejsce przekazania danych 8.4 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Wielkość produkcji, rozdysponowanie i zapasy alkoholu etylowego.

10. Terminy i formy udostępniania – zestawienie zbiorcze danych o wielkości produkcji, rozdysponowaniu i zapasach alkoholu etylowego – 40 dni po kwartale sprawozdawczym, – dane dla organizacji międzynarodowych w zależności od potrzeb.

11. Koszty i sposób finansowania 70 820 zł – budżet MRiRW

Dziennik Ustaw – 317 – Poz. 1391

1.47. DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA

1. Symbol badania:

2. Temat badania:

3. Rodzaj badania:

4. Prowadzący badanie: 1.47.01(153) Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym Badanie stałe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Dostarczenie informacji o poziomie, dynamice (wskaźniki w cenach stałych – niewyrównane, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi – szczególnie w zakresie wskaźników krótkoterminowych), strukturze obiektowej i rozmieszczeniu terytorialnym (w kraju i poza granicami kraju) robót budowlano-montażowych: – na potrzeby polskich odbiorców i w celu realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w UE, OECD, ONZ oraz na potrzeby innych organizacji międzynarodowych, – wykorzystywanych jako wagi do wyliczania indeksów cen robót budowlano-montażowych.

6. Zakres podmiotowy Jednostki budowlane i niebudowlane, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, oraz jednostki budowlane, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób – próba 4–5% – rok. Jednostki budowlane, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, oraz 10-procentowa próba jednostek budowlanych o liczbie pracujących 10–49 osób – miesiąc, kwartał.

7. Zakres przedmiotowy Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju z wydzieleniem: – robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym, – robót związanych z realizacją budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, – wybranych rodzajów obiektów budowlanych, – miejsc wykonywania robót (województw). Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej poza granicami kraju. Przeciętne zatrudnienie poza granicami kraju. Koszty w układz