Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 156 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-10
Data wydania:2012-02-06
Data wejscia w życie:2012-02-18
Data obowiązywania:2012-02-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 156 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 lutego 2012r. Pozycja 156

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

1) zdnia 6 lutego 2012r. wsprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, atakże warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem wkomorach przeładunkowych Na podstawie art.40 ust.7ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oprzeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z2012r. poz. 124) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia, o których mowa wart.40 ust.3ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oprzeciwdziałaniu narkomanii, wzakresie: 1)przechowywania prekursorów kategorii 1; 2)wydawania prekursorów kategorii 1jednostkom uprawnionym; 3)prowadzenia dokumentacji dotyczącej posiadania iobrotu prekursorami kategorii 1;

4) arunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania prekursorów kategorii 1wkomorach przeładunkowych. w §2.1.Przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy prekursorami kategorii 1jest obowiązany do przechowywania prekursorów kategorii 1 w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub dostępem osób nieupoważnionych, na wydzielonych powierzchniach magazynowych albo wodrębnych pomieszczeniach wyposażonych winstalację alarmową, wdrzwi oodpowiedniej konstrukcji zamykane co najmniej na dwa zamki oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi albo innym certyfikowanym systemem zabezpieczeń. 2.Warunki przechowywania prekursorów kategorii 1, októrych mowa wust.1, dotyczą także komór przeładunkowych, oile przedsiębiorca takie posiada. §3.Przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy prekursorami kategorii 1jest obowiązany do: 1)wydawania prekursorów kategorii 1tylko jednostkom uprawnionym wyłącznie na podstawie: a) eklaracji klienta, októrej mowa wart.4rozporządzenia (WE) nr273/2004 Parlamentu Europejskiego iRady zdnia d 11lutego 2004r. wsprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47 z18.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 46), b) ezwolenia na wywóz, októrym mowa wart.12 rozporządzenia Rady (WE) nr111/2005 zdnia 22 grudnia 2004r. z określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 22 z26.01.2005, str. 1), lub c) ezwolenia na przywóz, októrym mowa wart.20 rozporządzenia Rady (WE) nr111/2005 zdnia 22 grudnia 2004r. z określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą apaństwami trzecimi; 2)prowadzenia ewidencji przychodu irozchodu prekursorów kategorii 1.

1)

M inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr248, poz.1495 iNr284, poz.1672).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 156

§4.1.Ewidencja, októrej mowa w§ 3pkt 2, jest prowadzona wpostaci comiesięcznych zestawień zawierających: 1)nazwę międzynarodową, postać farmaceutyczną, dawkę iwielkość opakowania prekursora kategorii 1; 2)stan magazynowy na początku danego miesiąca; 3)łączny przychód wokresie danego miesiąca zpodaniem ilości opakowań prekursora kategorii 1; 4)łączny rozchód wokresie danego miesiąca zpodaniem ilości opakowań iilości zapotrzebowań na prekursor kategorii 1; 5)stan magazynowy na koniec danego miesiąca. 2.Wprzypadku prowadzenia zestawień, októrych mowa wust.1, wpostaci elektronicznej, jeden raz wmiesiącu dokonuje się ich wydruku; wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy oznacza się kolejnymi numerami iprzechowuje przez okres 3lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po danym roku kalendarzowym. 3.Ofakcie prowadzenia ewidencji, októrej mowa wust.1, wpostaci elektronicznej przedsiębiorcy zawiadamiają na piśmie właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. §5.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia zdnia 13 stycznia 2003r. wsprawie szczegółowych warunków itrybu wydawania icofania zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi iprekursorami grupy I-R oraz obowiązków podmiotów posiadających te zezwolenia (Dz. U. Nr36, poz.317).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 156 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wyjątki w koncesji na alkohol

  Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów?

 • Hurtowy obrót alkoholem a księgi handlowe

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza zajmować się hurtowym obrotem alkoholem. Aktualnie prowadzi ewidencję księgową w postaci księgi przychodów (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol (...)

 • Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

  Koszty koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% są niesamowicie wysokie. Koncesja jest udzielana na 2 lata na 500000 litrów czystego alkoholu. Czy istnieje możliwość (...)

 • Zmiana składu spółki jawnej a zezwolenie

  Spółka cywilna uzyskała zezwolenie na handel hurtowy alkoholem (poniżej 18%). W wyniku przekształcenia (obligatoryjnego) w spółkę jawną (w lutym 2002) zezwolenie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1698

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-08 poz. 678

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-28 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-14 poz. 1173

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.