Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 159 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-13
Data wydania:2012-01-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 159 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 lutego 2012r. Pozycja 159

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 24 stycznia 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 6 listopada 2008r. oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z2009r. Nr52, poz.417), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) stawą zdnia 24 kwietnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta, u ustawę oakredytacji wochronie zdrowia oraz ustawę okonsultantach wochronie zdrowia (Dz. U. Nr76, poz.641),

2) ustawą zdnia 30 kwietnia 2010r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr96, poz.620),

3) ustawą zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz. U. Nr112, poz.654),

4) ustawą zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie informacji wochronie zdrowia (Dz.U. Nr113, poz.657),

5) stawą zdnia 28 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy oubezu pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr113, poz.660),

6) stawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku u Ubezpieczonych oraz ustawy oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr234, poz.1388) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 9 stycznia 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt.1 ust.1, art.12, art.13 iart.17−19 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę oprawach a pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta, ustawę oakredytacji wochronie zdrowia oraz ustawę okonsultantach wochronie zdrowia (Dz. U. Nr76, poz.641), które stanowią: Art.1.„1.Ustawa zdnia 6 listopada 2008r. oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z2009r. Nr52, poz.417) wchodzi wżycie zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, zwyjątkiem art.41−46 oraz art.56 iart.57, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia niniejszej ustawy.” ,,Art. 12.

1. Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia staje się zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

2. Pracownicy Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

3. Dotychczasowe przepisy regulujące organizację ifunkcjonowanie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia zachowują moc do czasu wejścia wżycie statutu Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 159

4. Do czasu powołania Rzecznika Praw Pacjenta, zadania kierownika urzędu wykonuje dotychczasowy dyrektor Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.

5. Wcelu realizacji ustawy zdnia 6 listopada 2008r. oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta Prezes Rady Ministrów dokonuje, wdrodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów iwydatków budżetowych, wtym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami lub działami budżetu państwa, zzachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego zustawy budżetowej. Art. 13. Do dokumentacji medycznej sporządzonej iudostępnionej przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.” „Art. 17. Akty wykonawcze wydane na podstawie:

1) art.18 ust.8 i9, art.19b ust.2 iart.66a ust.6 ustawy zdnia 30 sierpnia 1991r. ozakładach opieki zdrowotnej,

2) art.20 ust.8 ustawy zdnia 5 lipca 1996r. ozawodach pielęgniarki ipołożnej,

3) art.41 ust.9 ustawy zdnia 5 grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty − zachowują moc do dnia wejścia wżycie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art.30 iart.40 ustawy zdnia 6 listopada 2008r. oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta oraz art.16 ust.2 ustawy zdnia 6 listopada 2008r. okonsultantach wochronie zdrowia, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2011r. Art. 18. Jeżeli wprzepisach odrębnych jest mowa oustawie zdnia 30 sierpnia 1991r. ozakładach opieki zdrowotnej, wzakresie dotyczącym:

1) praw pacjenta oraz obowiązków ztymi prawami związanych, atakże zasad udostępniania dokumentacji medycznej − rozumie się przez to ustawę zdnia 6 listopada 2008r. oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta;

2) kredytowania zakładów opieki zdrowotnej − rozumie się przez to ustawę zdnia 6 listopada 2008r. oakredytacji a wochronie zdrowia;

3) ojewódzkich lub krajowych konsultantów − rozumie się przez to ustawę zdnia 6 listopada 2008r. okonsultantach w wochronie zdrowia. Art. 19. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 ust.1 iart.12, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

2) rt.81 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr96, a poz.620), który stanowi: „Art.81.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 października 2010r., zwyjątkiem:

1) art.5 pkt 1, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2010r.;

2) art.10 pkt 1 lit.b oraz art.12 pkt 1 lit.b, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

3) art.221 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz. U. Nr112, poz.654), który stanowi: „Art.221.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem art.17 ust.2 i3, art.25, art.88 ust.3, art.106 ust.2 zdanie trzecie, ust.3 pkt 13, ust.4 pkt 11 iust.5, art.148 pkt 6 oraz art.172 pkt 10, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;


4) rt.58 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie informacji wochronie zdrowia (Dz. U. Nr113, poz.657), który a stanowi: „Art.58.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem art.7 ust.1 pkt 3 i4, art.11 oraz art.50 pkt 1, które wchodzą wżycie zdniem 1 sierpnia 2014r.”;

5) rt.3−5 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy a oubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym iPolskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr113, poz.660), które stanowią: „Art. 3.

1. Samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, adwokatury oraz radców prawnych oraz organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta zgłoszą kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych pierwszej kadencji nie później niż wterminie do dnia 30 września 2011r.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 159

2. Minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta powołają członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych pierwszej kadencji nie później niż wterminie do dnia 30 listopada 2011r.

3. Wojewodowie powołają członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych pierwszej kadencji nie później niż wterminie do dnia 31 grudnia 2011r. Art. 4. Przepisy ustawy stosuje się do zdarzeń, których skutkiem jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, mających miejsce po dniu wejścia wżycie ustawy. Art.5.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem art.3, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) rt.4 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy onadzorze ubezpieczeniowym iemerytalnym oraz Rzeczniku a Ubezpieczonych oraz ustawy oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr234, poz.1388), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 24 stycznia 2012r. (poz. 159)

USTAWA zdnia 6 listopada 2008r. oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

1) prawa pacjenta;

2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej;

3) obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane zprawami pacjenta;

4) tryb powoływania, odwoływania ikompetencje Rzecznika Praw Pacjenta;

5) postępowanie wsprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów; 6)1) zasady itryb ustalania odszkodowania izadośćuczynienia wprzypadku zdarzeń medycznych. Art. 2. Przestrzeganie praw pacjenta określonych wustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących wudzielaniu świadczeń zdrowotnych.

1)

D odany przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy oubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym iPolskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr113, poz.660), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw Art. 3.

1. Użyte wustawie określenia oznaczają:

1) piekun faktyczny – osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na o wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga; o

2) soba bliska – małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia wlinii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta; 3)2) osoba wykonująca zawód medyczny – osobę wykonującą zawód medyczny, októrej mowa wart.2 ust.1 pkt 2 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz. U. Nr112, poz.654, Nr149, poz.887, Nr174, poz.1039 iNr185, poz.1092);

4) acjent – osobę zwracającą się oudzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udziep lanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny; 5)3) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – podmiot wykonujący działalność leczniczą, októrym mowa wart.2 ust.1 pkt 5 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej; 6)3) świadczenie zdrowotne – świadczenie zdrowotne, októrym mowa wart.2 ust.1 pkt 10 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej;

7) (uchylony).4)

2. Ilekroć wustawie jest mowa olekarzu, rozumie się przez to także lekarza dentystę oraz felczera wzakresie wynikającym zprzepisów ozawodzie felczera.


Art. 4. 1.Wrazie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art.448 Kodeksu cywilnego. 2.Wrazie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania wspokoju igodności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia wlinii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art.448 Kodeksu cywilnego.

3. Przepisu ust.1 nie stosuje się do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do: 1)5) przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą wrodzaju stacjonarne icałodobowe świadczenia zdrowotne;

2) nformacji orodzaju izakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowoti nych;

3) dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Art. 5.6) Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie zpraw pacjenta wprzypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, awprzypadku praw, októrych mowa wart.33 ust.1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu. Rozdział 2 Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Art. 6.

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

2. Pacjent ma prawo, wsytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

W brzmieniu ustalonym przez art.181 pkt 1 lit.austawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz. U. Nr112, poz.654), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

3) Wbrzmieniu ustalonym przez art.181 pkt 1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

4) P rzez art.8 pkt 1 lit.c ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta, ustawę oakredytacji wochronie zdrowia oraz ustawę okonsultantach wochronie zdrowia (Dz. U. Nr76, poz.641), która weszła wżycie zdniem 5 czerwca 2009r.

5) Wbrzmieniu ustalonym przez art.181 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

6) Wbrzmieniu ustalonym przez art.181 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

2)

–4–

Poz. 159

Dziennik Ustaw –5– Poz. 159

3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, októrym mowa wust.3, jest bezzasadne.

5. Żądanie, októrym mowa wust.3, oraz odmowę, októrej mowa wust.4, odnotowuje się wdokumentacji medycznej.

6. Przepisy ust.4 i5 stosuje się do pielęgniarki (położnej) wzakresie zasięgania opinii innej pielęgniarki (położnej). Art. 7.

1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

2. Wprzypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych zporodem. Art. 8. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych znależytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym isanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych. Rozdział 3 Prawo pacjenta do informacji Art. 9.

1. Pacjent ma prawo do informacji oswoim stanie zdrowia.

2. Pacjent, wtym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji ostanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych ileczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych wust.2 innym osobom.

4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, októrej mowa wust.2.

5. Po uzyskaniu informacji, októrych mowa wust.2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie wtym zakresie.

6. Wprzypadku określonym wart.31 ust.4 ustawy zdnia 5 grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz.U. z2011r. Nr277, poz.1634 iNr291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 95), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, októrej mowa wust.2, wpełnym zakresie.

7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, októrych mowa wust.2, wzakresie iformie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji ojego pielęgnacji izabiegach pielęgniarskich. Art. 10. Wprzypadku, októrym mowa wart.38 ust.1 ustawy zdnia 5 grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji ozamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta iwskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego uinnego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Art. 11.

1. Pacjent ma prawo do informacji oprawach pacjenta określonych wniniejszej ustawie oraz wprzepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone wtych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację wformie pisemnej, poprzez umieszczenie jej wswoim lokalu, wmiejscu ogólnodostępnym.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 159

2. Przepisu ust.1 zdanie drugie nie stosuje się do wykonywanych wyłącznie wmiejscu wezwania indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych iindywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych.

3. Wprzypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację, októrej mowa wust.1, udostępnia się wsposób umożliwiający zapoznanie się znią wpomieszczeniu, wktórym pacjent przebywa. Art. 12. Pacjent ma prawo do informacji orodzaju izakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, wtym oprofilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. Przepisy art.11 ust.1 zdanie drugie iust.3 stosuje się odpowiednio. Rozdział 4 Prawo pacjenta do tajemnicy informacji znim związanych Art. 13. Pacjent ma prawo do zachowania wtajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, wtym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji znim związanych, auzyskanych wzwiązku zwykonywaniem zawodu medycznego. Art. 14.

1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować wtajemnicy informacje związane zpacjentem, wszczególności ze stanem zdrowia pacjenta. 2.Przepisu ust.1 nie stosuje się, wprzypadku gdy:

1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; z

4) achodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji opacjencie związanych zudzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym wudzielaniu tych świadczeń. 2a.7) Przepisu ust.1 nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych, októrej mowa wart.67e ust.1. 3.8) Osoby wykonujące zawód medyczny, zwyjątkiem przypadków, októrych mowa wust.2 pkt 1–3 iust.2a, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta. Rozdział 5 Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych Art. 15. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej. Art. 16. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji wzakresie określonym wart.9. Art. 17.

1. Pacjent, wtym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, októrej mowa wust.1. Wprzypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, wodniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Wtakim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

7) 8)

Dodany przez art.1 pkt 2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 159

4. Zgoda oraz sprzeciw, októrych mowa wust.1–3, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych wtych przepisach, które wsposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli. Art. 18.

1. Wprzypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, októrej mowa wart.17 ust.1, wyraża się wformie pisemnej. Do wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się art.17 ust.2 i3.

2. Przed wyrażeniem zgody wsposób określony wust.1 pacjent ma prawo do uzyskania informacji, októrej mowa wart.9 ust.2.

3. Przepisy art.17 ust.2–4 stosuje się odpowiednio. Art. 19. Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, októrych mowa wart.17 i18, określają przepisy art.33 iart.34 ust.6 ustawy zdnia 5 grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty. Rozdział 6 Prawo do poszanowania intymności igodności pacjenta Art. 20.

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności igodności, wszczególności wczasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania wspokoju igodności. Pacjent znajdujący się wstanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu iinnych cierpień. Art. 21.

1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

2. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wprzypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się wdokumentacji medycznej. Art. 22. 1.Wcelu realizacji prawa, októrym mowa wart.20 ust.1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować wsposób zapewniający poszanowanie intymności igodności pacjenta. 2.Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, atakże obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, awprzypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego. 3.9) Do osób, októrych mowa wust.2 zdanie drugie, stosuje się odpowiednio art.13 i14. Rozdział 7 Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej Art. 23.

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

2. Dane zawarte wdokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej wniniejszej ustawie oraz wprzepisach odrębnych. Art. 24.

1. Wcelu realizacji prawa, októrym mowa wart.23 ust.1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać iudostępniać dokumentację medyczną wsposób określony wniniejszym rozdziale oraz zapewnić ochronę danych zawartych wtej dokumentacji. 1a.10) Dokumentację medyczną prowadzi się wpostaci elektronicznej.

9) 10)

Dodany przez art.181 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. D odany przez art.50 pkt 1 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie informacji wochronie zdrowia (Dz. U. Nr113, poz.657), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.; wejdzie wżycie zdniem 1 sierpnia 2014r.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 159

2. Lekarze, pielęgniarki i położne są uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, októrych mowa wart.25. Art. 25. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: a) nazwisko iimię (imiona), b) datę urodzenia, c) oznaczenie płci, d) adres miejsca zamieszkania, e) umer PESEL, jeżeli został nadany, wprzypadku noworodka – numer PESEL matki, awprzypadku osób, które nie n mają nadanego numeru PESEL – rodzaj inumer dokumentu potwierdzającego tożsamość, f) przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego w wyrażenia zgody – nazwisko iimię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) znaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, wktórej udzieloo no świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4) datę sporządzenia. Art. 26.

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu wdokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

1) odmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości p świadczeń zdrowotnych; o

2) rganom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym iwojewódzkim, wzakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, wszczególności kontroli inadzoru; 2a)11) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wzakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

3) inistrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, wtym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym m irzecznikom odpowiedzialności zawodowej, wzwiązku zprowadzonym postępowaniem;

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom iinstytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

5) rganom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie o postępowaniem;

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, wzakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

8) ekarzowi, pielęgniarce lub położnej, wzwiązku zprowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń l zdrowotnych na podstawie przepisów oakredytacji wochronie zdrowia, wzakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; 9)12) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych, októrej mowa wart.67e ust.1, wzakresie prowadzonego postępowania;

11) 12)

Dodany przez art.181 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Dodany przez art.1 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 159

10)12) spadkobiercom wzakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych, októrej mowa wart.67e ust.1; 11)13) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art.39 ust.1 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie informacji wochronie zdrowia (Dz. U. Nr113, poz.657 iNr174, poz.1039), wzakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia. 4.14) Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania wcelach naukowych, bez ujawniania nazwiska iinnych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. Art. 27. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1)15) do wglądu, wtym także do baz danych wzakresie ochrony zdrowia, wsiedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) oprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru izzastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony p organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Art. 28.

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej wsposób określony wart.27 pkt 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

2. Przepis ust.1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych wart.77 ust.5 ustawy zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z2009r. Nr205, poz.1585, zpóźn. zm.16)) iart.121 ust.2 ustawy zdnia 17 grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z2009r. Nr153, poz.1227, zpóźn. zm.17)). 2a.18) Opłaty, októrej mowa wust.1, nie pobiera się wprzypadku udostępniania dokumentacji medycznej wzwiązku zpostępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych, októrej mowa wart.67e ust.1.

3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wsposób określony wart.27 pkt 2 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

4. Maksymalna wysokość opłaty za:

1) edną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia j wpoprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt2 ustawy zdnia 17 grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) edną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, októrym moj wa wpkt 1; 3)19) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną wpostaci elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, októrym mowa wpkt 1.

Dodany przez art.50 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

10. W brzmieniu ustalonym przez art.29 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr96, poz.620), która weszła wżycie zdniem 1 października 2010r.

15) Wbrzmieniu ustalonym przez art.50 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

16) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr218, poz.1690, z2010r. Nr105, poz.668, Nr182, poz.1228, Nr225, poz.1474, Nr254, poz.1700 iNr257, poz.1725 oraz z2011r. Nr45, poz.235, Nr75, poz.398, Nr138, poz.808, Nr171, poz.1016, Nr197, poz.1170, Nr199, poz.1175, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1706.

17) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr75, poz.398, Nr149, poz.887, Nr168, poz.1001, Nr187, poz.1112 iNr205, poz.1203 oraz z 2012 r. poz. 118.

18) Dodany przez art.1 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

19) Wbrzmieniu ustalonym przez art.181 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

13) 14)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 159

Art. 29.

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym dokonano ostatniego wpisu, zwyjątkiem:

1) okumentacji medycznej wprzypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowyd wana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym nastąpił zgon; z

2) djęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym wykonano zdjęcie;

3) kierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowes go, wktórym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia

2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną wsposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. 3.20) Po upływie okresów, októrych mowa wust.1, do postępowania zdokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2011r. Nr123, poz.698 iNr171 poz.1016), stosuje się przepisy wydane na podstawie art.5 ust.2 i2b tej ustawy. Art. 30.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek iPołożnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje izakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania, uwzględniając rodzaje podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, atakże konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia oraz ochrony danych iinformacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek iPołożnych iKrajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy wzakresie swojego działania, określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje izakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania, uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia oraz ochrony danych iinformacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Rozdział 8 Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza Art. 31.

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych wart.2 ust.1 ustawy zdnia 5 grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające zprzepisów prawa.

2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, wtym wskazania przepisu prawa, zktórego wynikają prawa lub obowiązki, októrych mowa wust.1.

4. Wprzypadku niespełnienia wymagań określonych wust.3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła.

5. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż wterminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu.

6. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie bezwzględną większością głosów wobecności pełnego składu tej komisji.

7. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie.

8. Do postępowania przed Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Przepisów ust.1–8 nie stosuje się wprzypadku postępowania odwoławczego w odniesieniu do opinii iorzeczeń, uregulowanego wodrębnych przepisach.

20)

Dodany przez art.50 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 159

Art. 32.

1. W skład Komisji Lekarskiej wchodzi trzech lekarzy powołanych przez Rzecznika Praw Pacjenta z listy, októrej mowa wust.2, wtym dwóch tej samej specjalności, co lekarz, który wydał opinię albo orzeczenie, októrych mowa wart.31 ust.1.

2. Konsultanci krajowi, wporozumieniu zwłaściwymi konsultantami wojewódzkimi, opracowują raz wroku wterminie do dnia 30 marca, listę lekarzy wdanej dziedzinie medycyny, którzy mogą być członkami Komisji Lekarskiej.

3. Ztytułu uczestnictwa wKomisji Lekarskiej lekarzowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala Rzecznik Praw Pacjenta.

4. Koszty działania Komisji Lekarskiej są finansowane zbudżetu państwa, zczęści będącej wdyspozycji Rzecznika Praw Pacjenta.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, wdrodze rozporządzenia, sposób działania Komisji Lekarskiej uwzględniając efektywność realizacji praw pacjenta. Rozdział 9 Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego irodzinnego Art. 33. 1.21) Pacjent przebywający wpodmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą wrodzaju stacjonarne icałodobowe świadczenia zdrowotne wrozumieniu przepisów odziałalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego zinnymi osobami.

2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu zosobami wymienionymi wust.1. Art. 34.

1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, októrej mowa wust.1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wtym także opiekę sprawowaną nad pacjentką wwarunkach ciąży, porodu ipołogu. Art. 35.22)

1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, októrych mowa wart.33 ust.1 iart.34 ust.1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne icałodobowe świadczenia zdrowotne wrozumieniu przepisów odziałalności leczniczej.

2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, októrych mowa wart.33 ust.1 iart.34 ust.1.

3. Informacja owysokości opłaty, októrej mowa wust.2, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna iudostępniana wlokalu przedsiębiorstwa podmiotu, októrym mowa wust.1. Rozdział 10 Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej Art. 36.22) Pacjent przebywający wpodmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą wrodzaju stacjonarne icałodobowe świadczenia zdrowotne wrozumieniu przepisów odziałalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej. Art. 37.22) Wsytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, októrym mowa wart.33 ust.1, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt zduchownym jego wyznania. Art. 38.22) Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji praw pacjenta, októrych mowa wart.36 i37, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Rozdział 11 Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych wdepozycie Art. 39.22) Pacjent przebywający wpodmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą wrodzaju stacjonarne icałodobowe świadczenia zdrowotne wrozumieniu przepisów odziałalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych wdepozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

21) 22)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.181 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.181 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 159

Art. 40. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu,

2) sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu,

3) sposób iwarunki prowadzenia iprzechowywania księgi depozytów – uwzględniając zapewnienie właściwej realizacji prawa pacjenta, októrym mowa wart.39. Rozdział 12 Rzecznik Praw Pacjenta Art. 41. Wcelu ochrony praw pacjenta określonych wniniejszej ustawie oraz wprzepisach odrębnych ustanawia się Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego dalej „Rzecznikiem”. Art.42. 1.Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym wsprawach ochrony praw pacjentów określonych wniniejszej ustawie oraz wprzepisach odrębnych.

2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Rzecznika. 3.Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego dalej „biurem”. Art. 43. 1.23) Rzecznikiem może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe itytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji Rzecznika;

4) posiada wiedzę idoświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji Rzecznika. 2.24) Rzecznik nie może:

1) ajmować innego stanowiska, zwyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodoz wych;

2) należeć do partii politycznej;

3) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić zobowiązkami igodnością jego urzędu. Art. 44.

1. Rzecznik jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych wdrodze otwartego ikonkurencyjnego naboru.

2. Informację onaborze na stanowisko Rzecznika ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia wmiejscu powszechnie dostępnym wsiedzibie biura oraz wBiuletynie Informacji Publicznej, októrym mowa wustawie zdnia 6 września 2001r. odostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr112, poz.1198, zpóźn. zm.25)) iBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę iadres biura;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy, wynikające zprzepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

O znaczenie ust. 1 nadane przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym iemerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr234, poz.1388), która weszła wżycie zdniem 18 listopada 2011r.

24) D odany przez art.2 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 23.

25) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr240, poz.2407, z2005r. Nr64, poz.565 iNr132, poz.1110, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr204, poz.1195.

23)

Dziennik Ustaw

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin imiejsce składania dokumentów;

7) informację ometodach itechnikach naboru.

3. Termin, októrym mowa wust.2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia wBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. Nabór na stanowisko Rzecznika przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza idoświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Wtoku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

5. Ocena wiedzy ikompetencji kierowniczych, októrych mowa wust.4, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

6. Członek zespołu oraz osoba, októrej mowa wust.5, mają obowiązek zachowania wtajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się ostanowisko, uzyskanych wtrakcie naboru.

7. Wtoku naboru zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia Prezesowi Rady Ministrów.

8. Zprzeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę iadres biura;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) miona, nazwiska iadresy nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania i przez nich wymagań określonych wogłoszeniu onaborze;

4) informację ozastosowanych metodach itechnikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie poprzez umieszczenie informacji wBiuletynach Informacji Publicznej, októrych mowa wust.2. Informacja owyniku naboru zawiera:

1) nazwę iadres biura;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) miona inazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i albo informację oniewyłonieniu kandydata.

10. Umieszczenie wBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia onaborze oraz owyniku tego naboru jest bezpłatne. Art.45. Rzecznik jest odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Rzecznik pełni obowiązki do dnia powołania następcy. Art. 46.

1. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.

2. Prezes Rady Ministrów powołuje iodwołuje zastępców Rzecznika na wniosek Rzecznika.

3. Zastępcą Rzecznika może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe;

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji zastępcy Rzecznika;

4) posiada wiedzę idoświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji zastępcy Rzecznika. – 13 – Poz. 159

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 159

4. Jeden z zastępców Rzecznika jest obowiązany posiadać co najmniej wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych itytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 5.26) Zastępca Rzecznika nie może:

1) ajmować innego stanowiska, zwyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodoz wych;

2) należeć do partii politycznej;

3) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić zobowiązkami igodnością jego urzędu. Art.47.

1. Do zakresu działania Rzecznika należy:

1) prowadzenie postępowań wsprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;

2) prowadzenie postępowań wtrybie art.50–53;

3) wsprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych wart.55;

4) opracowywanie iprzedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;

5) ystępowanie do właściwych organów zwnioskami opodjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź owydanie lub zmianę w aktów prawnych wzakresie ochrony praw pacjenta;

6) pracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw o pacjenta;

7) spółpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności w zministrem właściwym do spraw zdrowia;

8) rzedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów p medycznych ocen iwniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;

9) spółpraca zorganizacjami pozarządowymi, społecznymi izawodowymi, do których celów statutowych należy ochrow na praw pacjenta;

10) analiza skarg pacjentów wcelu określenia zagrożeń iobszarów wsystemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

11) wykonywanie innych zadań określonych wprzepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Organy iinstytucje, do których Rzecznik zwrócił się zwnioskami określonymi wust.1 pkt 5 i8, są obowiązane ustosunkować się do tych wniosków wterminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Art. 48. Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka opodjęcie działań zzakresu ich kompetencji. Art. 49. Rzecznik i zastępcy Rzecznika nie mogą prowadzić działalności niedającej się pogodzić ze sprawowanym urzędem. Art. 50.

1. Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeżeli poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta, obejmującą wszczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) oznaczenie pacjenta, którego praw sprawa dotyczy;

3) zwięzły opis stanu faktycznego.

2. Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.

3. Rzecznik może wszcząć postępowanie wyjaśniające zwłasnej inicjatywy, biorąc pod uwagę wszczególności uzyskane informacje co najmniej uprawdopodabniające naruszenie praw pacjenta.

26)

Dodany przez art.2 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 159

Art. 51. Rzecznik po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem może:

1) podjąć sprawę,

2) poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu lub pacjentowi środków prawnych,

3) przekazać sprawę według właściwości,

4) nie podjąć sprawy –zawiadamiając otym wnioskodawcę ipacjenta, którego sprawa dotyczy. Art. 52.

1. Wprzypadku, októrym mowa wart.51 pkt 1, Rzecznik może:

1) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające;

2) wrócić się ozbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, wszczególności organów nadzoru, prokuratury, z kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, zgodnie zich kompetencjami.

2. Prowadząc postępowanie, októrym mowa wust.1 pkt 1, Rzecznik ma prawo:

1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu;

2) ądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne icentralne organy administraż cji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji pozarządowych, społecznych izawodowych, oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, atakże organy jednostek samorządu terytorialnego isamorządowych jednostek organizacyjnych oraz samorządów zawodów medycznych;

3) ądać przedłożenia informacji ostanie sprawy prowadzonej przez sądy, atakże prokuraturę iinne organy ścigania oraz ż żądać do wglądu wbiurze akt sądowych iprokuratorskich oraz akt innych organów ścigania, po zakończeniu postępowania izapadnięciu rozstrzygnięcia;

4) zlecać sporządzanie ekspertyz iopinii.

3. Rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska iinnych danych osobowych pacjenta, wtym także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony praw tego pacjenta, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art.53.

1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik może:

1) wyjaśnić wnioskodawcy ipacjentowi, którego sprawa dotyczy, że nie stwierdził naruszenia praw pacjenta;

2) kierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, wktórych działalności stwierdził naruszenie praw pacjenta; s wystąpienie takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej; z

3) wrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, októrej mowa wpkt 2, zwnioskiem ozastosowanie środków przewidzianych wprzepisach prawa.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt 1, Rzecznik informuje oniestwierdzeniu naruszenia praw pacjenta także podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, którego zarzut naruszenia tych praw dotyczył.

3. Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt 1, wnioskodawcy przysługuje wniosek oponowne rozpatrzenie sprawy. Art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

4. Wwystąpieniu, októrym mowa wust.1 pkt 2, Rzecznik formułuje opinie lub wnioski co do sposobu załatwiania sprawy, atakże może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych. 5.Organ, organizacja lub instytucja, do których zostało skierowane wystąpienie, októrym mowa wust.1 pkt 2, są obowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 30 dni, poinformować Rzecznika opodjętych działaniach lub zajętym stanowisku. Wprzypadku gdy Rzecznik nie podziela tego stanowiska, może zwrócić się do właściwego organu nadrzędnego zwnioskiem ozastosowanie środków przewidzianych wprzepisach prawa. Art. 54. Wzakresie nieuregulowanym wart.49–53 do postępowania prowadzonego przez Rzecznika stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 159

Art. 55. Wsprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, określonych wniniejszej ustawie oraz wprzepisach odrębnych, Rzecznik może zurzędu lub na wniosek strony:

1) żądać wszczęcia postępowania,

2) brać udział wtoczącym się postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi. Art. 56. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, októrych mowa wprzepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. oochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z2011r. Nr231, poz.1375) są pracownikami biura iwykonują swoje zadania przy pomocy tego biura. Art. 57. Organizację biura i jego szczegółowy sposób działania określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. Art. 58.

1. Rzecznik przedstawia corocznie Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 31 lipca roku następnego, sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku następnego, sprawozdanie, októrym mowa wust.1, wraz ze swoim stanowiskiem wsprawie tego sprawozdania. Rozdział 13 Postępowanie wsprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów Art. 59.

1. Przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:

1) bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,

2) twierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew przepisom orozwiązywaniu sporów zbiorowych s akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku – mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, wszczególności podejmowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie jest zbiorowym prawem pacjentów suma praw indywidualnych.

2. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

3. Ochrona zbiorowych praw pacjentów przewidziana w ustawie nie wyłącza ochrony wynikającej z innych ustaw, wszczególności zprzepisów ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów oochronie konkurencji ikonsumentów oraz przepisów oprzeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Art. 60. Stroną postępowania jest każdy, kto wnosi owydanie decyzji wsprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie wsprawie stosowania takiej praktyki. Do wnoszącego owydanie decyzji wsprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów stosuje się przepisy art.50 ust.1 i2. Art. 61.

1. Wpostępowaniu wsprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów Rzecznik ma prawo żądać przedstawienia dokumentów oraz wszelkich informacji dotyczących okoliczności stosowania praktyk, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż mają charakter praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, wterminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania żądania.

2. Żądanie, októrym mowa wust.1, powinno zawierać:

1) wskazanie zakresu informacji;

2) wskazanie celu żądania;

3) wskazanie terminu udzielenia informacji;

4) ouczenie osankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających p wbłąd.

3. Każdy ma prawo składania na piśmie – zwłasnej inicjatywy lub na prośbę Rzecznika – wyjaśnień odnoszących się do istotnych okoliczności sprawy dotyczącej naruszenia praw pacjentów.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 159

Art. 62. Rzecznik wydaje postanowienie owszczęciu postępowania wsprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów izawiadamia otym strony. Art. 63.

1. Rzecznik odmawia, wdrodze decyzji, wszczęcia postępowania, jeżeli działanie lub zaniechanie wsposób oczywisty nie spełnia przesłanek określonych wart.59 ust.1 lub jeżeli wnoszący owydanie decyzji ouznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów nie uprawdopodobnił pozbawienia pacjentów ich praw lub ograniczenia tych praw.

2. Rzecznik może odmówić, wdrodze decyzji, wszczęcia postępowania, jeżeli uzna to za uzasadnione. Art. 64.

1. Wprzypadku wydania przez Rzecznika decyzji ouznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów nakazuje on jej zaniechanie lub wskazuje działania niezbędne do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów, wyznaczając terminy podjęcia tych działań. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Wdecyzji, októrej mowa wust.1, Rzecznik może nałożyć na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizatora strajku obowiązek składania wwyznaczonym terminie informacji ostopniu realizacji działań niezbędnych do zaniechania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów lub usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

3. Nie wydaje się decyzji, októrej mowa wust.1, jeżeli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizator strajku zaprzestał stosowania praktyki, októrej mowa wart.59 ust.1.

4. W przypadku określonym w ust. 3 Rzecznik wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów istwierdzającą zaniechanie jej stosowania.

5. Ciężar udowodnienia okoliczności, októrych mowa wust.3, spoczywa na podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych albo organizatorze strajku. Art. 65. Decyzje Rzecznika są ostateczne. Wzakresie nieuregulowanym wprzepisach niniejszego rozdziału irozdziału14 do postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 66.

1. Na decyzję Rzecznika przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

2. Sąd administracyjny rozpatruje skargę niezwłocznie. Art. 67. Nie wszczyna się postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, jeżeli od końca roku, wktórym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok. Rozdział 13a27) Zasady itryb ustalania odszkodowania izadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych Art. 67a.

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych zaktualną wiedzą medyczną:

1) iagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju d choroby,

2) leczenia, wtym wykonania zabiegu operacyjnego,

3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego – zwanego dalej „zdarzeniem medycznym”.

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych wszpitalu wrozumieniu przepisów odziałalności leczniczej. Art. 67b.

1. Wprzypadku:

1) akażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, októrych mowa wart.67a ust.1 – pacjent lub jego przedstawiciel z ustawowy mogą wystąpić zwnioskiem oustalenie zdarzenia medycznego,

2) mierci, októrej mowa wart.67a ust.1 – wniosek oustalenie zdarzenia medycznego mogą złożyć spadkobiercy pacjenta ś – zwani dalej „podmiotami składającymi wniosek”.

27)

Dodany przez art.1 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 159

2. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych, októrej mowa wart.67e ust.1: z

1) awiesza się wprzypadku toczącego się wzwiązku ztym samym zdarzeniem postępowania wprzedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego wsprawie oprzestępstwo;

2) ie wszczyna się, awszczęte umarza wprzypadku, gdy wzwiązku ztym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono n sprawę oodszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne wtej sprawie.

3. Wprzypadku zakończenia postępowania, októrym mowa wust.2 pkt 1, postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych, októrej mowa wart.67e ust.1, podejmuje się zurzędu. Art. 67c.

1. Wniosek oustalenie zdarzenia medycznego, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala.

2. Wniosek wnosi się wterminie 1 roku od dnia, wktórym podmiot składający wniosek dowiedział się ozakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, októrych mowa wart.67a ust.1, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3lata od dnia, wktórym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

3. Złożenie wniosku, wwyniku którego wojewódzka komisja do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych, októrej mowa wart.67e ust.1, wydała orzeczenie ozdarzeniu medycznym, przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony wprzepisach Kodeksu cywilnego wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem.

4. Wprzypadku śmierci pacjenta, októrej mowa wart.67a ust.1, termin, októrym mowa wust.2, nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego. Art. 67d.

1. Wniosek zawiera:

1) dane pacjenta: a) imię inazwisko, b) datę urodzenia, c) numer PESEL albo serię inumer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;

2) imię inazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;

3) imiona inazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy;

4) skazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw w orzekania ozdarzeniach medycznych, októrej mowa wart.67e ust.1, jeżeli dotyczy;

5) adres do doręczeń;

6) dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: a) firmę, b) adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;

7) zasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie u ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, októrych mowa wart.67a ust.1, oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;

8) skazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, októw rych mowa wart.67a ust.1;

9) propozycję wysokości odszkodowania izadośćuczynienia, nie wyższą niż określona wart.67k ust.7.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty, októrej mowa wust.3;

3) ostanowienie ostwierdzeniu nabycia spadku wprzypadku, októrym mowa wart.67b ust.1 pkt 2, oraz pełnomocnicp two do reprezentowania pozostałych spadkobierców, wprzypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego znich.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 159

3. Złożenie wniosku podlega opłacie wwysokości 200 zł. Opłata podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych.

4. Opłatę, októrej mowa wust.3, uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

5. Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek.

6. Kompletny inależycie opłacony wniosek wojewódzka komisja do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych, októrej mowa wart.67e ust.1, przekazuje niezwłocznie kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zdziałalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczycielowi, októrym mowa wart.67i ust.2 pkt

2. Kierownik tego podmiotu iubezpieczyciel przedstawiają stanowisko wterminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz zdowodami na poparcie swojego stanowiska. Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności wnim wskazanych oraz proponowanej wysokości odszkodowania izadośćuczynienia. Art. 67e.

1. Tworzy się wojewódzkie komisje do spraw orzekania ozdarzeniach medycznych, zwane dalej „wojewódzkimi komisjami”. Siedzibą wojewódzkiej komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego.

2. Wykonywanie zadań wojewódzkiej komisji nie stanowi wykonywania władzy publicznej.

3. Wskład wojewódzkiej komisji wchodzi 16 członków, wtym: 8

1) członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora wdziedzinie nauk medycznych,

2) członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie itytuł magistra wdziedzinie nauk prawnych, którzy przez 8 okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora wdziedzinie nauk prawnych – którzy posiadają wiedzę wzakresie praw pacjenta oraz korzystają zpełni praw publicznych.

4. Członkiem wojewódzkiej komisji nie może być osoba:

1) prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) prawomocnie ukarana karą ztytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;

3) wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony wart.39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego.

5. Spośród członków wojewódzkiej komisji:

1) 14 członków powołuje wojewoda, przy czym: a) członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy 4 dentystów, pielęgniarek ipołożnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa, b) członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz 4 samorząd radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa, 6 c) członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta;

2) po jednym członku powołuje minister właściwy do spraw zdrowia iRzecznik Praw Pacjenta.

6. Podmioty, októrych mowa wust.5 pkt 1, zgłaszają, aminister właściwy do spraw zdrowia iRzecznik Praw Pacjenta powołują, kandydatów na członków wojewódzkiej komisji nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji wojewódzkiej komisji, awprzypadku odwołania członka wojewódzkiej komisji przed upływem kadencji – wterminie wyznaczonym przez wojewodę.

7. Kadencja wojewódzkiej komisji wynosi 6 lat. Wprzypadku gdy członek wojewódzkiej komisji zostanie odwołany przed upływem kadencji na podstawie ust.9, kadencja członka powołanego na jego miejsce upływa zdniem upływu kadencji wojewódzkiej komisji.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 159

8. Przepisy ust.6 i7 stosuje się odpowiednio wprzypadku śmierci członka wojewódzkiej komisji.

9. Członka wojewódzkiej komisji odwołuje, przed upływem kadencji, organ, który go powołał, wprzypadku:

1) złożenia rezygnacji ze stanowiska;

2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;

3) zaistnienia okoliczności określonych wart.67g ust.1;

4) niezłożenia oświadczenia, októrym mowa wart.67g ust.4;

5) zaistnienia okoliczności określonych wust.4;

6) uchylania się od wykonywania obowiązków członka wojewódzkiej komisji albo ich nieprawidłowego wykonywania.

10. Opowołaniu na członka wojewódzkiej komisji oraz oterminach jej posiedzeń informuje się pracodawcę tej osoby.

11. Pracami wojewódzkiej komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 jej członków, wgłosowaniu tajnym.

12. Termin pierwszego posiedzenia wojewódzkiej komisji wyznacza wojewoda. Pierwszemu posiedzeniu, do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 11, przewodniczy członek wojewódzkiej komisji wyznaczony przez wojewodę.

13. Wojewódzka komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, przy czym:

1) uchwały wojewódzkiej komisji są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2) wprzypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego;

3) członek wojewódzkiej komisji nie może wstrzymać się od głosu;

4) wojewódzka komisja działa na posiedzeniach, które są protokołowane. Art. 67f.

1. Wojewódzkie komisje orzekają wskładzie 4-osobowym.

2. Skład orzekający wojewódzkiej komisji, zwany dalej „składem orzekającym”, jest wyznaczany przez przewodniczącego wojewódzkiej komisji według kolejności wpływu wniosków oustalenie zdarzenia medycznego zalfabetycznej listy członków wojewódzkiej komisji, przy czym 2 członków składu orzekającego spełnia wymagania, októrych mowa wart.67e ust.3 pkt 1, a2 członków składu orzekającego spełnia wymagania, októrych mowa wart.67e ust.3 pkt

2. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko zprzyczyn określonych wart.67g ust.2.

3. Pracami składu orzekającego kieruje przewodniczący. Termin pierwszego posiedzenia składu orzekającego oraz jego przewodniczącego wyznacza przewodniczący wojewódzkiej komisji. Art. 67g.

1. Członkowie składu orzekającego, ich małżonkowie, zstępni iwstępni wlinii prostej nie mogą być:

1) łaścicielami, osobami zatrudnionymi lub współpracującymi zpodmiotem leczniczym prowadzącym szpital lub zubezw pieczycielem, októrych mowa wart.67i ust.2, oraz członkami organów tego podmiotu lub ubezpieczyciela;

2) złonkami organów oraz osobami zatrudnionymi wpodmiocie tworzącym wrozumieniu przepisów odziałalności leczc niczej, jeżeli podmiot ten utworzył podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, który prowadzi szpital, októrym mowa wart.67i ust.2 pkt 1;

3) osiadaczami akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego w spółkach handlowych p będących podmiotami leczniczymi prowadzącymi szpital, októrym mowa wart.67i ust.2 pkt 1, oraz ubezpieczyciela, októrym mowa wart.67i ust.2 pkt

2. 2.Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu wpostępowaniu wsprawach, wktórych:

1) est podmiotem składającym wniosek lub pozostaje ztym podmiotem wtakim stosunku prawnym, że wynik postępowaj nia przed wojewódzką komisją ma wpływ na jego prawa iobowiązki;

2) ozostaje zpodmiotem składającym wniosek wtakim stosunku osobistym, że wywołuje to wątpliwości co do jego bezp stronności;

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 159

3) odmiotem składającym wniosek jest jego małżonek, krewny lub powinowaty wlinii prostej, krewny boczny do czwarp tego stopnia ipowinowaty boczny do drugiego stopnia;

4) podmiot składający wniosek jest związany znim ztytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) był lub jest pełnomocnikiem albo przedstawicielem ustawowym podmiotu składającego wniosek.

3. Powody wyłączenia członka składu orzekającego trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Przed powołaniem do składu orzekającego członkowie wojewódzkiej komisji składają oświadczenie obraku okoliczności określonych wust.1 i2, zwane dalej „oświadczeniem obraku konfliktu interesów”.

5. Członkowie wojewódzkiej komisji są obowiązani do zachowania w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania przed komisją informacji dotyczących pacjenta, wtym także po ustaniu członkostwa wkomisji.

6. Przepisy ust.1–5 stosuje się także do osób niebędących członkami wojewódzkiej komisji, którym komisja zleciła przygotowanie opinii.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, wzór oświadczenia obraku konfliktu interesów, mając na celu uzyskanie pełnych informacji ookolicznościach określonych wust.1 i2. Art. 67h.

1. Członkom składu orzekającego przysługuje:

1) wynagrodzenie wwysokości nieprzekraczającej 430 zł za udział wposiedzeniu;

2) wrot kosztów przejazdu wwysokości ina warunkach określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.775 § 2 z Kodeksu pracy;

3) zwolnienie od pracy wdniu posiedzenia komisji, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

2. Kwota, októrej mowa wust.1 pkt 1, podlega waloryzacji zuwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń wpaństwowej sferze budżetowej, przyjętego wustawie budżetowej.

3. Działalność wojewódzkiej komisji jest finansowana zbudżetu państwa, zczęści pozostającej wdyspozycji właściwego wojewody. Wysokość wynagrodzenia, októrym mowa wust.1 pkt 1, ustala właściwy wojewoda. Art. 67i.

1. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

2. Wposiedzeniach wojewódzkiej komisji, zwyjątkiem części posiedzenia, wtrakcie której odbywa się narada igłosowanie nad orzeczeniem, może uczestniczyć podmiot składający wniosek oraz przedstawiciel:

1) ierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zdziałalnością którego wiąże się wniosek oustalenie zdarzek nia medycznego;

2) bezpieczyciela, zktórym podmiot leczniczy prowadzący szpital określony wpkt 1 zawarł umowę ubezpieczenia okreśu loną wprzepisach odziałalności leczniczej.

3. Oterminie posiedzenia zawiadamia się podmiot składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, oraz ubezpieczyciela, októrych mowa wust.2. Zawiadomienie doręcza się co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. Wcelu wydania orzeczenia wojewódzka komisja może wzywać do złożenia wyjaśnień:

1) podmiot składający wniosek;

2) kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zdziałalnością którego wiąże się wniosek;

3) soby, które wykonywały zawód medyczny wpodmiocie leczniczym prowadzącym szpital oraz inne osoby, które były o wnim zatrudnione lub winny sposób znim związane, wokresie, wktórym zgodnie zwnioskiem miało miejsce zdarzenie medyczne albo zostały wskazane we wniosku jako osoby, które mogą posiadać informacje istotne dla prowadzonego przed wojewódzką komisją postępowania;

4) ubezpieczyciela, októrym mowa wart.67i ust.2 pkt

2. Wezwanie doręcza się co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 159

5. W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zdziałalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczyciela, októrym mowa wart.67i ust.2 pkt

2. Wojewódzka komisja może także wzakresie prowadzonego postępowania:

1) żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, wtym dokumentacji medycznej;

2) przeprowadzać postępowanie wyjaśniające wpodmiocie leczniczym prowadzącym szpital;

3) dokonywać wizytacji pomieszczeń iurządzeń szpitala.

6. Zczynności, októrych mowa wust.5 pkt 2 i3, sporządza się protokół, który podpisują członkowie wojewódzkiej komisji oraz osoby uczestniczące wtych czynnościach. Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się wprotokole.

7. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla wydania orzeczenia wymaga wiadomości specjalnych, wojewódzka komisja zasięga opinii lekarza wdanej dziedzinie medycyny zlisty, októrej mowa wart.32 ust.2, albo konsultanta wojewódzkiego wdanej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie wochronie zdrowia. Art. 67j.

1. Wojewódzka komisja po naradzie wydaje, wformie pisemnej, orzeczenie ozdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz zuzasadnieniem.

2. Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie, októrym mowa wust.1, nie później niż wterminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. Orzeczenie wojewódzkiej komisji zapada większością co najmniej 3/4 głosów w obecności wszystkich członków składu orzekającego.

4. Orzeczenie wojewódzkiej komisji sporządzone wdwóch egzemplarzach podpisuje cały skład orzekający. Członek składu orzekającego, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne i jest obowiązany uzasadnić je na piśmie w terminie umożliwiającym sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w terminie, o którym mowa wust.5.

5. Przewodniczący składu orzekającego na posiedzeniu wojewódzkiej komisji, na którym wydano orzeczenie, ogłasza jego treść, przytaczając główne motywy rozstrzygnięcia. Wterminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia sporządza się jego uzasadnienie.

6. Orzeczenie wraz zuzasadnieniem doręcza się:

1) podmiotowi składającemu wniosek,

2) kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, októrych mowa wart.67i ust.2 – nie później niż wterminie 7 dni od dnia upływu terminu, októrym mowa wust.5.

7. Wterminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz zuzasadnieniem podmiotowi składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, októrych mowa wart.67i ust.2, przysługuje prawo złożenia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku oponowne rozpatrzenie sprawy.

8. Wniosek oponowne rozpatrzenie sprawy wojewódzka komisja rozpatruje wterminie 30dni od dnia jego otrzymania. Wrozpatrywaniu tego wniosku nie może uczestniczyć członek składu orzekającego, który brał udział wwydaniu zaskarżonego orzeczenia. Przepisy ust.1, 3–6 oraz art.67g–67i stosuje się.

9. Wojewódzka komisja zawiadamia podmioty uprawnione do złożenia wniosku oponowne rozpatrzenie sprawy obezskutecznym upływie terminu, októrym mowa wust.7. Art. 67k.

1. Wzakresie uregulowanym niniejszą ustawą ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem wojewódzkiej komisji.

2. Ubezpieczyciel, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, wterminie 30 dni od dnia:

1) otrzymania zawiadomienia określonego wart.67j ust.9,

2) oręczenia orzeczenia wojewódzkiej komisji ozdarzeniu medycznym wydanego wwyniku złożenia wniosku oponowd ne rozpatrzenie sprawy – przedstawia podmiotowi składającemu wniosek propozycję odszkodowania izadośćuczynienia. Propozycja nie może być wyższa niż maksymalna wysokość odszkodowania izadośćuczynienia określona wust.7.

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 159

3. Wprzypadku gdy ubezpieczyciel nie przedstawi wterminie, októrym mowa wust.2, propozycji odszkodowania izadośćuczynienia, ubezpieczyciel jest obowiązany do ich wypłaty wwysokości określonej we wniosku, nie wyższej niż określona wust.7.

4. Wprzypadku, októrym mowa wust.3, wojewódzka komisja wystawia zaświadczenie, wktórym stwierdza złożenie wniosku oustalenie zdarzenia medycznego, wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz fakt nieprzedstawienia propozycji, októrej mowa wust.3. Zaświadczenie stanowi tytuł wykonawczy. Przepisy działu II tytułu Iczęści trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się.

5. Podmiot składający wniosek wterminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji określonej wust.2 składa, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, ubezpieczycielowi oświadczenie ojej przyjęciu albo odrzuceniu.

6. Wraz zoświadczeniem oprzyjęciu propozycji określonej wust.2 podmiot składający wniosek składa oświadczenie ozrzeczeniu się wszelkich roszczeń oodszkodowanie izadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne wzakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Oświadczenie złożone przez spadkobiercę reprezentującego pozostałych spadkobierców, októrych mowa wart.67d ust.2 pkt 3, jest skuteczne wobec pozostałych.

7. Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania izadośćuczynienia) w12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że wprzypadku:

1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,

2) śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł – wodniesieniu do jednego pacjenta.

8. Wprzypadku, októrym mowa wust.6, propozycja odszkodowania izadośćuczynienia przedstawiona przez ubezpieczyciela stanowi tytuł wykonawczy. Przepisy działu II tytułu Iczęści trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się.

9. Przedstawienie przez ubezpieczyciela propozycji, októrej mowa wust.2, lub wypłata przez niego odszkodowania lub zadośćuczynienia, nie oznacza uznania roszczenia dla celów jego dochodzenia wpostępowaniu cywilnym.

10. Wprzypadku wyczerpania kwoty, októrej mowa wust.7, lub niezawarcia umowy ubezpieczenia, októrej mowa wart.25 ust.1 pkt 2 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej, przepisy ust.1–4, 8 i9 wzakresie wjakim dotyczą ubezpieczyciela, stosuje się do podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek iPołożnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres iwarunki ustalania wysokości świadczenia, októrym mowa wust.7, oraz jego wysokość wodniesieniu do jednego pacjenta w przypadku poszczególnych rodzajów zdarzeń medycznych, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony interesów pacjenta oraz koniecznością przejrzystości wustalaniu ich wysokości. Art. 67l.

1. Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek oustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania orzeczenia wwyniku wniosku oponowne rozpatrzenie sprawy, októrym mowa wart.67j ust.8.

2. Wojewódzka komisja umarza postępowanie wsprawie wniosku oustalenie zdarzenia medycznego wprzypadku:

1) określonym wust.1;

2) śmierci podmiotu składającego wniosek;

3) cofnięcia pełnomocnictwa, októrym mowa wart.67d ust.2 pkt3.

3. Koszty postępowania przed wojewódzką komisją ponosi:

1) podmiot składający wniosek – wprzypadku orzeczenia obraku zdarzenia medycznego;

2) podmiot leczniczy prowadzący szpital – wprzypadku orzeczenia ozdarzeniu medycznym;

3) ubezpieczyciel – wprzypadku, októrym mowa wart.67k ust.3.

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 159

4. Wysokość kosztów postępowania wojewódzka komisja ustala worzeczeniu. Kwotę stanowiącą równowartość kosztów uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

5. Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:

1) opłata, októrej mowa wart.67d ust.3;

2) wrot kosztów podróży inoclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komiz sję;

3) wynagrodzenie za sporządzenie opinii. Wpływy zkosztów stanowią dochód budżetu państwa.

6. Wydatki związane zdoręczaniem wezwań iinnych pism wojewódzkiej komisji oraz ze zwrotem opłat nie obciążają podmiotu składającego wniosek, podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów wpostępowaniu przed wojewódzką komisją, mając na celu zrównoważenie interesów pacjentów oraz szpitali. Art. 67m.

1. Podmiot składający wniosek, podmiot leczniczy prowadzący szpital oraz ubezpieczyciel mogą, wterminie 30 dni od dnia:

1) bezskutecznego upływu terminu, októrym mowa wart.67j ust.7,

2) otrzymania orzeczenia wydanego wwyniku wniosku oponowne rozpatrzenie sprawy, októrym mowa wart.67j ust.8 – wnieść skargę ostwierdzenie niezgodności zprawem orzeczenia wojewódzkiej komisji. Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed wojewódzką komisją.

2. Wsprawie skargi orzeka, wterminie 30 dni od dnia jej otrzymania, wojewódzka komisja wskładzie 6-osobowym. Przepisy art.67c ust.1, art.67f ust.2 i3 oraz art.67g, 67h iart.67j ust.8 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Art. 67n. Oświadczenia obraku konfliktu interesów, protokoły oraz orzeczenia wraz zuzasadnieniem są przechowywane przez właściwego wojewodę przez okres 10 lat. Art. 67o. Wzakresie nieuregulowanym przepisami art.67a–67m do postępowania przed wojewódzką komisją stosuje się odpowiednio przepisy art.50, 51, 531, 102, 131, 133–143, 150, 156, 157–158, 162, 164–172, 173–174, art.180 § 1 pkt 1 i3, art.181 pkt 2, art.206 § 1, art.207 § 1, art.210–213, 216, 217, 224, 225, 227–237, 240–242, 244–257, 258–273, 277, 280–289, 299–300, 316, 350, 353, 4245 i4248– 42412 Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozdział 14 Kary pieniężne Art. 68. Rzecznik nakłada na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizatora strajku, wdrodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych w przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji, o której mowa wart.64 ust.1, wterminie wniej wskazanym. Art. 69. Wprzypadku nieprzekazania na żądanie Rzecznika dokumentów oraz informacji, októrych mowa wart.61, Rzecznik nakłada, wdrodze decyzji, na podmiot, do którego skierowano żądanie, karę pieniężną do wysokości 50 000 złotych. Art.70. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, októrych mowa wart.68 i69, należy uwzględnić wszczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, atakże uprzednie naruszenie przepisów ustawy. Art.71. 1.Środki finansowe pochodzące zkar pieniężnych, októrych mowa wart.68 i69, stanowią dochód budżetu państwa.

2. Kara pieniężna podlega ściągnięciu wtrybie przepisów opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji.

Dziennik Ustaw – 25 – Rozdział 15 Przepis końcowy Art. 72.28) Ustawa wchodzi wżycie wterminie określonym wustawie – Przepisy wprowadzające ustawę oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.29) Poz. 159

28) 29)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.8 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Ustawa weszła wżycie zdniem 21 maja 2009r. zgodnie zart.1 ust.1 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 159 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Przymusowe leczenie psychiatryczne

  Jakie obowiązki ciążą na lekarzu kierującym osobę na przymusowe leczenie psychiatryczne?

 • Dokument medyczny

  Co można uznać za dokument medyczny?

 • Informacja o stanie zdrowia pacjenta

  Czy są jakieś przepisy regulujące udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta przez lekarzy? Dodam, że sytuacja dotyczy informowania zięcia o stanie zdrowia teścia, (...)

 • Faktura VAT na leki refundowane

  Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR + VAT, apteka). Na leki wystawiamy faktury VAT. Jeśli jest to lek refundowany - fakturę VAT na dane pacjenta zgodnie z receptą. (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.